О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 16. става 1. тачке 4, члана 20. и члана 31. става 1. тачка 2. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, 2/2014 пречишћен текст), а на предлог Општинског већа општине Бечеј са 127. седнице одржане дана године, Скупштина општине Бечеј, на XXXVI седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1. Одлуке о буџету општине Бечеј за годину ( Службени лист општине Бечеј, број 15/2014), у даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: Члан 1. Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Бечеј за годину износе ,00 динара, од тога средства из буџета у износу од ,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у износу од ,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара и пренета средства у износу од ,00 динара. Члан 2. Одлуке, мења се и гласи: Члан 2. Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бечеј за годину, састоје се од: ОПИС А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 1 I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1. Порески приходи 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.2 Порез на имовину* Шифра економске класи- фикације Буџетска средства Средства из сопствених извора Средства из виших извора (7+8) 902,216,000 44,961,000 54,782,000 1,001,959, ,816,000 44,961,000 54,782,000 1,001,559, ,130, ,210, ,500,000 Укупна средства (3+4+5) ,130, ,210, ,500,000

2 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 1.3 Порез на добра и услуге ,400,000 36,400, Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине) Остали порески приходи ,020,000 13,020, Социјални доприноси** Непорески приходи ,059,000 44,961, ,020,000 Од тога наплаћене камате ,385,000 15,385, Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 8 400, , Донације Трансфери ,627,000 54,782, ,409,000 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5 1,339,266,000 44,961,000 54,781,000 1,439,008,000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1,071,357,000 40,041,000 43,411,000 1,154,809, Расходи за запослене ,233,000 8,139,000 8,833, ,205, Коришћење роба и услуга ,662,000 30,651,000 16,291, ,604, Отплата камата 44 12,923,000 1,000 12,924, Субвенције 45 17,678, ,103,000 28,781, Права из социјалног осигурања 47 18,345,000 6,291,000 24,636, Остали расходи ,028, ,000 49,350,000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,373, ,373,000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ,744, , ,000 27,565,000 ТРАНСФЕРИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 267,909,000 4,920,000 11,370, ,199,000 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,371,000 6,371,000 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА , ,000 (7+8) - (4+5) -437,050, , ,049,000 ( ) - (4-44+5) -439,512,000 1,000 1, ,510, ,051, , ,050, ,000 1, , ,000

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ,243, ,243, Примања од домаћих задуживања ,243, ,243, Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака 1.2 Задуживање код осталих кредитора ,243, ,243, Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 28,800, ,800, Отплата главнице домаћим кредиторима 1.1 Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима ,800, ,800, ,800,000 28,800, Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII- IX=-III) -268,608, , ,607, ,050, , ,049,000 пренета неутрошена средства из буџета 268,608, ,608,000 Члан 3. Одлуке, мења се и гласи: Члан 3. Члан 3. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од ,00 динара и отплату главнице за узете кредите у износу од ,00 динара обезбедиће се из примања од задуживања код пословних банака у износу од ,00 динара и од пренетих неутрошених средстава у износу од ,00 динара. Члан 4. Члан 4. Одлуке, мења се и гласи: Члан 4. Приходи буџета општине Бечеј за годину у укупном износу од ,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од ,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у укупном износу од ,00 динара и планирана пренета средства у износу од ,00 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима: Редн и број КОНТО Аналитичк и конто 1 2 I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Приходи буџета Приходи из осталих извора Приходи из извора других нивоа власти у динарима Укупни приходи структур а ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 901,816,000 44,961, ,782,00 0 % 1,001,559, ПОРЕЗИ 560,130, ,130, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 346,210,000 ДОБИТКЕ ,210, Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 346,210, ,210, порез на зараде 290,000, ,000,

4 Страна 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. 8,000,000 8,000, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. приходу самоопорезивањем 15,000,000 15,000, порез на приходе од непокретности 1,200,000 1,200, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 2,000,000 2,000, порез на земљиште порез на приходе од осигурања лица 10,000 10, самодопринос према зарадама запослених на територији општине порез на друге приходе 29,000,000 29,000, порез на приходе спортиста и спортских стручњака 1,000,000 1,000, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 164,500, ,500, Периодични порези на непокретности 136,000, ,000, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 71,000,000 71,000, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 65,000,000 65,000, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,000, ,000, порез на наслеђе и поклон 2,000,000 2,000, Порези на финансијске и капиталне трансакције 26,500, ,500, порез на пренос апсолутних права на непокретности 21,000,000 21,000, порез на пренос апсолутних права на акције и др. ХОВ порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима по решењу пореске управе 5,500,000 5,500, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 36,400, ,400, Порези на појединачне услуге Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите Комунална такса за коришћење рекламних паноа Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 36,400, ,400, комунална такса на моторна возила 14,000,000 14,000, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 300, , накнада за загађивање животне средине накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат. 600, , боравишна такса 1,500,000 1,500, посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине 20,000,000 20,000, ДРУГИ ПОРЕЗИ 13,020, ,020, Други порези које искључиво плаћају 13,020, предузећа, односно предузетници ,020, комунална такса за истицање фирме на пословном простору 13,000,000 13,000, ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про. 20,000 20, ,782,00 154,627, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,409, ,782,00 154,627, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ,409, ,967,00 154,627, Текући трансфери од других нивоа власти ,594, текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0 36,967, ,967,

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине 154,627, ,627, ,815, Капитални трансфери од других нивоа власти ,815, ДРУГИ ПРИХОДИ - капитални ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина капитални ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате ,059, ,459,000 15,385,000 17,815, ,815, ,961, ,020, ,459, ,385, прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора 3,385,000 3,385, прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака 12,000,000 12,000, Закуп непроизведене имовине 118,074, ,074, накнада за мин.сиро.на тери.апв 400, , средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 110,000, ,000, ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора 700, , накнада за коришћење грађевинског земљишта 6,674,000 6,674, ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер. 300, , ,961,00 42,000, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ,961, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 13,000, ,000, прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина 5,000,000 5,000, Таксе прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници 8,000,000 8,000, ,000, ,000, општинске административне таксе 1,000,000 1,000, накнада за уређивање грађевинског земљишта 18,000,000 18,000, трошкови пореског и прекршајног поступка Споредне продаје добара и услуга које врше 10,000,000 44,961,00 државне нетржишне јединице ,961, приход који својом дел. оства. органи и органи. 44,961,00 општина 10,000, ,961, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4,500, ,500, Приходи од новчаних казни за прекршаје 4,500, ,500, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,000,000 3,000, приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине 1,500,000 1,500, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7,100, ,100, Мешовити и неодређени приходи 7,100, ,100, остали приходи у корист општине 6,000,000 6,000, закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине 100, , закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина 1,000,000 1,000, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА меморандумске ставке за рефундацију расхода

6 Страна 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 400, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 400, , , , прима.од продаје непокре.у држа.својини примања од отплате станова у корист нивоа општина 400, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ примања од продаје покретних ствари у корист општ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. 197,243,000 III ИМОВИНЕ ,243, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 197,243, ,243, ,243, ,243, Примања од домаћих задуживања 197,243, ,243, примања од задуживања од послo. банака у земљи 197,243, ,243, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,099,459, ,961, ,782,00 0 1,199,202, V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ 268,608,000 1,368,067, ,961, ,782, ,608,000 1,467,810,00 0 Члан 5. Одлуке, мења се и гласи: Члан 5. Члан 5. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара, расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара по основним наменама утврђују се у следећим износима: Економска класификација 1 ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених извора Средства из виших извора Укупна средства Структура % ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,057,780,000 40,041,000 43,412,000 1,141,233, Расходи за запослене 270,233,000 8,139,000 8,833, ,205, Плате, додаци и накнаде запослених 204,950,000 5,400,000 5,289, ,639, Социјални доприноси на терет послодавца 36,777, , ,000 38,690, Накнаде у натури 2,019, , ,377, Социјална давања запосленима 4,381, ,000 2,497,000 7,128, Накнада за запослене 7,525,000 1,120, ,000 8,745, Награде запосленима и остали посебни расходи 6,606,000 45, ,651, Посланички додатак 7,975,000 7,975, Судијски додатак Коришћење услуга и роба 538,662,000 30,651,000 16,291, ,604,

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 421 Стални трошкови 118,271,000 7,923,000 2,570, ,764, Трошкови путовања 2,730,000 1,324, ,000 4,454, Услуге по уговору 37,009,000 8,529,000 1,736,000 47,274, Специјализоване услуге 333,667,000 2,915,000 7,699, ,281, Текуће поправке и одржавање 22,709,000 2,898,000 2,140,000 27,747, Материјал 24,276,000 7,062,000 1,746,000 33,084, Амортизација и употреба 43 средстава за рад Амортизација некретнина и опреме Употреба природне имовине Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 12,923,000 1,000 1,000 12,925, Отплата домаћих камата 12,900,000 12,900, Пратећи трошкови задуживања 23,000 1,000 1,000 25, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 17,678, ,103,000 28,781, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 17,678,000 11,103,000 28,781, Субвенције приватним предузећима Донације. дотације и трансфери 164,488, , , ,309, Трансфери осталим нивоима власти 138,544, ,544, Трансфери организацијама обавезног социјалног осиг. 200, , Донације по закону 25,744, , ,000 27,565, Социјално осигурање и социјална заштита 18,345, ,291,000 24,636, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 18,345,000 6,291,000 24,636, Остали расходи 35,451, , ,773, Донације невладиним 481 организацијама 17,333,000 17,333, Порези, обавезне таксе и казне 5,243, ,000 5,515, Новчане казне и пенали по решењу судова 8,505,000 8,505, Накнада штете услед елементарних непогода Накнада штете од државних органа 4,370,000 50,000 4,420, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОСНОВНА СР. 267,909,000 4,920,000 11,370, ,199, Основна средства 267,909,000 2,870,000 11,370, ,149, Зграде и грађевински објекти 218,142,000 7,500, ,642, Машине и опрема 12,107,000 2,540,000 3,710,000 18,357, Остале некретнине и опрема 20,000,000 20,000, Култивисана имовина 17,000,000 17,000, Нематеријална имовина 660, , ,000 1,150, Залихе робе за даљу продају 0 2,050, ,050, Залихе робе за даљу продају 0 2,050,000 2,050, Природна имовина Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 28,801, ,801, Отплата главнице 28,800, ,800, Отплата главнице домаћим 611 кредиторима 28,800,000 28,800,

8 Страна 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Набавка домаће финансијске имовине 1, , Набавка домаће финансијске имовине 1,000 1, Резерве 13,577, ,577, Средства резерве 13,577,000 13,577, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,368,067,000 44,961,000 54,782,000 1,467,810, Члан 6. Члан 6. Одлуке, мења се и гласи: Члан 6. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,00 динара и приходи из других нивоа власти у износу од ,00 динара по програмској класификацији утврђују се у следећим износима: Програ м Шифра Програмск а активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Структ -ура % Сопствен и и други приходи Структ -ура % Средства из виших нивоа власти Програм 1. Локални развој и просторно планирање Стратешко, просторно и урбанистичко планирање П Реконструкција градског стадиона П Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту Структ -ура % Укупна средства 204,178, % 0 0.0% 0 0.0% 204,178,000 62,626, % 0 0.0% 0 0.0% 62,626, % 0 0.0% 0 0.0% 0 3,552, % 0 0.0% 0 0.0% 3,552,000 П Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09 П Реконсрукција Трга у Бечеју 0601 Програм 2. Комунална делатност Јавна хигијена Уређење и одржавање зеленила Јавна расвета Остале комуналне услуге 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000, ,000, % 0 0.0% 0 0.0% 135,000,000 59,130, % 0 0.0% 16,103, % 75,233,000 8,000, % 0 0.0% 0 0.0% 8,000,000 12,100, % 0 0.0% 0 0.0% 12,100,000 4,900, % 0 0.0% 0 0.0% 4,900,000 13,200, % 0 0.0% 0 0.0% 13,200,000 П П Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство 1,485, % 0 0.0% 0 0.0% 1,485, , % 0 0.0% 0 0.0% 900,000 П П П П Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју Реконсртукција јавног осветљења на кеју у Бечејуштедљива јавна расвета Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју 5,465, % 0 0.0% 8,028, % 13,493,000 2,468, % 0 0.0% 3,075, % 5,543, % 0 0.0% 0 0.0% 0 9,112, % 0 0.0% 0 0.0% 9,112,000 П Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистарних вреловода Север и Југ П Реконструкција јавне расвете П Програм 3. Локални економски развој Финансијска подршка локалном економском развоју Финансијска подршка за локали економски развој П самоуправе 1502 Програм 4. Развој туризма Туристичка промоција 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1,500, % 0 0.0% 5,000, % 6,500, % 0 0.0% 0 0.0% 0 9,725, % 0 0.0% 0 0.0% 9,725,000 2,800, % 0 0.0% 0 0.0% 2,800,000 6,925, % 0 0.0% 0 0.0% 6,925,000 4,510, % 1,371, % 164, % 6,045,000 4,504, % 1,371, % 0 0.0% 5,875,000

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и П осталих привредних субјеката у туризму 0101 Програм 5. Развој пољопривреде П Унапређење услова за пољопривредну делатност Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови П Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање П Уређење атарских путева и отресишта П Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње 0401 Програм 6. Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине и природних вредности Управљање комуналним отпадом Праћење квалитета елемената животне средине Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима П Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј П Енергетска ефикасност смањење емисије СО2 П Енергетска ефикасност у јавним установама П Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку П Извориште у Бачком Петровом Селу П Санација депоније комуналног отпада-ботра П Измуљавање дела водене површине Бељанске баре ради постављања осматрачнице за птице 0701 Програм 7. Путна инфраструктура Одржавање путева П Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких мера П Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју П Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу 2001 Програм 8. Предшколско васпитање Функционисање предшколских установа П Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић 2002 Програм 9. Основно образовање Функционисање основних школа П Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју П Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју 2003 Програм 10. Средње образовање Функционисање средњих школа П Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита Социјалне помоћи Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја Подршка социо-хуманитарним организацијама Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Активности Црвеног крста 1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита Функционисање установа примарне здравствене заштите 1201 Програм 13. Развој културе 6, % 0 0.0% 164, % 170, ,885, % 0 0.0% 1,712, % 291,597, ,991, % 0 0.0% 1,712, % 112,703,000 40,500, % 0 0.0% 0 0.0% 40,500,000 25,800, % 0 0.0% 0 0.0% 25,800,000 96,594, % 0 0.0% 0 0.0% 96,594,000 16,000, % 0 0.0% 0 0.0% 16,000, ,500, % 0 0.0% 0 0.0% 116,500,000 1,870, % 0 0.0% 0 0.0% 1,870,000 2,200, % 0 0.0% 0 0.0% 2,200,000 1,900, % 0 0.0% 0 0.0% 1,900,000 6,500, % 0 0.0% 0 0.0% 6,500,000 1,400, % 0 0.0% 0 0.0% 1,400,000 3,500, % 0 0.0% 0 0.0% 3,500,000 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 4,300, % 0 0.0% 0 0.0% 4,300,000 2,000, % 0 0.0% 0 0.0% 2,000,000 88,830, % 0 0.0% 0 0.0% 88,830,000 1,000, % 0.0% 0.0% 1,000,000 31,218, % 0 0.0% 1,974, % 33,192,000 25,157, % 0 0.0% 400, % 25,557,000 1,335, % 0 0.0% 0 0.0% 1,335,000 4,726, % 0 0.0% 0 0.0% 4,726, % 0.0% 1,574, % 1,574, ,545, % 20,291, % 100,545, % 19,741, % 14,381, ,381, % 135,217, % 134,667, % 550, % 0 0.0% 550,000 83,679, % 0 0.0% 0 0.0% 83,679,000 79,113, % 0 0.0% 0 0.0% 79,113, , % 0 0.0% 0 0.0% 811,000 3,755, % 0 0.0% 0 0.0% 3,755,000 28,630, % 0 0.0% 6,291, % 34,921,000 27,630, % 0 0.0% 6,291, % 33,921,000 1,000, % 0 0.0% 0 0.0% 1,000,000 29,282, % 0 0.0% 0 0.0% 29,282,000 22,376, % 0 0.0% 0 0.0% 22,376,000 4,690, % 0 0.0% 0 0.0% 4,690, , % 0 0.0% 0 0.0% 751, % 0 0.0% 0 0.0% 0 1,465, % 0 0.0% 0 0.0% 1,465,000 11,384, % 0 0.0% 0 0.0% 11,384,000 11,384, % 0.0% 0 0.0% 11,384,000 62,010, % 7,844, % 6,865, % 76,719,000

10 Страна 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Функционисање локалних установа културе Подстицаји културном и уметничком стваралаштву П Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј П Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј П Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 45,050, % 1,303, % 0 0.0% 46,353,000 9,870, % 6,541, % 4,365, % 20,776,000 60, % 0 0.0% 1,500, % 1,560, % 0 0.0% 1,000, % 1,000,000 7,030, % 0 0.0% 0 0.0% 7,030,000 43,396, % 15,455, % 6,400, % 65,251, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 43,396, % 15,155, % 0 0.0% 58,551,000 П Замена кровне конструкције-лимарски радови П Замена расветних тела и енергетска ефикасност 0602 Програм 15. Локална самоуправа Функционисање локалне самоуправе и градских општина Месне заједнице Управљање јавним дугом Општинско јавно правобранилаштво Заштитник грађана Информисање Канцеларија за младе Програми националних мањина Правна помоћ Резерве 0 0.0% 300, % 1,400, % 1,700, % 0 0.0% 5,000, % 5,000, ,995, % 0 0.0% 892, % 294,887, ,827, % 0 0.0% 0 0.0% 225,827,000 17,226, % 0 0.0% 600, % 17,826,000 41,700, % 0 0.0% 0 0.0% 41,700,000 1,460, % 0 0.0% 0 0.0% 1,460,000 2,032, % 0 0.0% 0 0.0% 2,032,000 4,000, % 0 0.0% 0 0.0% 4,000, , % 0 0.0% 292, % 792, , % 0 0.0% 0 0.0% 250, % 0 0.0% 0 0.0% 0 1,000, % 0 0.0% 0 0.0% 1,000, % 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,368,067, % 44,961, % 54,782, % 1,467,810,00 0 Члан 7. Члан 7. Одлуке, мења се и гласи: Члан 7. Планирани капитални издаци за 2015, 2016 и годину, исказују се у следећем прегледу: Ек. клас. Опис Износ у динарима А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 463 ОСНОВНА ШКОЛА ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју 4,000,000 Година почетка финансирања пројекта: ,189,000 Година завршетка финансирања пројекта: ,000 Укупна вредност пројекта: 4,000,000 Извори финансирања: 811,000 - из текућих прихода буџета

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám - из буџета Републике Србије - из кредита 811, ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју 7,415,000 Година почетка финансирања пројекта: ,660,000 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 7,415,000 Извори финансирања: 3,755,000 - из текућих прихода буџета - из буџета Републике Србије - из кредита 3,755, ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју 1,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: ,000,000 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 0 - из буџета Републике Србије - из кредита 1,000,000 ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ 511 Пројекат: Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,560,000 Извори финансирања: 1,560,000 - из текућих прихода буџета 60,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 1,500,000 - из соптвених прихода ГРАДСКИ МУЗЕЈ БЕЧЕЈ

12 Страна 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 512 Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј 1,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: 1,000,000 - из текућих прихода буџета - из буџета АПВ 1,000,000 УСТАНОВА ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА 511 Пројекат: Реконструкција зграде и објекта установе 5,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 5,000,000 Извори финансирања: 5,000,000 - из текућих прихода буџета - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 5,000,000 - из соптвених прихода РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 511 Пројекат: Реконструкција градског трга 135,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 135,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из кредита 135,000,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ пренета средства - из донација 511 Пројекат: Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 9,112,000 Извори финансирања: 9,112,000 - из текућих прихода буџета 4,178,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из неутрошених средстава од приватизације из претходних година 4,934,000

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám - из донација 511 Пројекат: Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 40,500,000 Извори финансирања: 40,500,000 - из текућих прихода буџета 10,500,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства 30,000,000 - из донација 511 Пројекат: Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 25,800,000 Извори финансирања: 25,800,000 - из текућих прихода буџета 22,000,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства 2,400,000 - из буџета АПВ пренета средства 1,400, Пројекат: Уређење атарских путева и отресишта Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 96,594,000 Извори финансирања: 96,594,000 - из текућих прихода буџета 21,500,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства 75,094,000 - из донација 511 Пројекат: Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 16,000,000 Извори финансирања: 16,000,000 - из текућих прихода буџета 16,000,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства

14 Страна 14. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám - из донација 511 Пројекат: Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 7,030,000 Извори финансирања: 7,030,000 - из текућих прихода буџета 1,500,000 - из кредита 5,500,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ пренета средства 30,000 - из донација Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ У години 511 Зграде и грађевински објекти 3,510, Машине и опрема 18,357, Остале некретнине и опрема 20,000, Култивисана имовина- ветрозаштитни појасеви 17,000, Нематеријална имовина 1,150,000 В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју 13,493,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 13,493,000 - из текућих прихода буџета 2,024,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 8,028,000 - из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година 3,441, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4,045, Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју 4,045,000

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 5,363,000 - из текућих прихода буџета 970,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 3,075,000 - из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година 1,318,000 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09 3,000,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 3,000,000 - из текућих прихода буџета - из кредита 2,500,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ - из пренетих неутрошених средства 500, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју 4,726,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 4,726,000 - из текућих прихода буџета - из кредита 4,726,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ - из соптвених прихода II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Одлуке, мења се и гласи: Члан 8. Члан 8

16 Страна 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Средстава буџета у укупном износу од ,00 динара, средстава из осталих извора у износу од ,00 динара и приходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то: раздео глава Програмска активност / Пројекат функција позиција конто Опис Аналитика Средства из буџета Средства из сопствених извора Средства из виших извора Укупна средства Структура у % ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 13,833,000 13,833, Социјални доприноси на терет послодавца 2,480,000 2,480, Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 560, , Награде запосленима и остали посебни расходи 2,345,000 2,345, Посланички додатак 7,975,000 7,975, Стални трошкови 2,000,000 2,000, Трошкови путовања 1,401,000 1,401, Услуге по уговору 10,644,000 10,644, Специјализоване услуге 662, , Текуће поправке и одржавање Материјал 2,315,000 2,315, Пратећи трошкови задуживања 23,000 23, Донације по закону 1,803,000 1,803, Дотације невладиним организацијама - ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКАТИМА 600, , Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Остала основна средства Набавка домаће финансијске имовине 1,000 1, Извори финансирања за функцију 110: 0 01 Приходи из буџета 46,042,000 46,042, Функција 110: 46,042, ,042, Извори финансирања за функцију 160: 0 01 Приходи из буџета 600, , Функција 160: 600, , Извори финансирања за функцију за програмску активност : 0

17 Страна 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 01 Приходи из буџета 46,642,000 46,642, Свега за програмску активност : 46,642, ,642, Свега за главу 1.1: 46,642, ,642, Извори финансирања за главу 1.1: 0 01 Приходи из буџета 46,642,000 46,642, Укупно за главу 1.1: 46,642, ,642, ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Резерва 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови Специјализоване услуге 200, , Текуће поправке и одржавање 472, , Материјал 328, , Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 0 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, Функција 160: 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију за програмску активност : 0 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, Свега за програмску активност : 1,000, ,000, Свега за главу 1.2: 1,000, ,000, Извори финансирања за главу 1.2: 0 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, Укупно за главу 1.2: 1,000, ,000, Извори финансирања за раздео 1: 0 01 Приходи из буџета 47,642,000 47,642, УКУПНО РАЗДЕО 1: 47,642, ,642, ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених 69,252,000 69,252, Социјални доприноси на терет послодавца 12,407,000 12,407, Накнаде у натури 852, , Социјална давања запосленима 3,707,000 3,707, Накнаде трошкова за запослене 4,950,000 4,950,

18 Страна 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Награде запосленима и ост. посебни расходи 1,230,000 1,230, Стални трошкови 19,650,000 19,650, Трошкови путовања 500, , Услуге по уговору 10,427,000 10,427, Специјализоване услуге 464, , Текуће поправке и одржавање 4,300,000 4,300, Материјал 5,194,000 5,194, Отплате домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 200, , Донације по закону 8,550,000 8,550, Порези, обавезне таксе и казне 200, , Новчане казне и пенали по решењу судова 5,500,000 5,500, Накнада штете од државних органа 2,700,000 2,700, Стална резерва 4,000,000 4,000, Текућа резерва 9,577,000 9,577, Зграде и грађевински објекти 130, , Машине и опрема 3,150,000 3,150, Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина 250, , Извори финансирања за функцију 130: 0 01 Приходи из буџета 153,613, ,613, Донација од осталих нивоа власти 0 13 Пренета неутрошена средства Функција 130: 153,613, ,613, Извори финансирања за функцију 160: 0 01 Приходи из буџета 13,577,000 13,577, Функција 160: 13,577, ,577, Извори финансирања за функцију за програмску активност : 0 01 Приходи из буџета 167,190, ,190, Донација од осталих нивоа власти 0 13 Пренета неутрошена средства Свега за програмску активност : 167,190, ,190, Свега глава 2.1.: 167,190, ,190, Извори финансирања за главу 2.1: 0 01 Приходи из буџета 167,190, ,190, Пренета неутрошена средства Укупно за за главу 2.2: 167,190, ,190, Укупно за главу 2.1.: 167,190, ,190, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

19 Страна 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám Функционисање основних школа Специјално основно образовање Интерресорна комисија Услуге по уговору 500, , Основно образовање О.Ш. ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 6,214, ,214, Накнада у натури 60, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 810, Награде запосленима и остали посебни расходи 326, Стални трошкови 3,833, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 316, Специјализоване услуге 5, Текуће поправке и одржавање 268, Материјал 561, Машине и опрема 15, О.Ш. БРАТСТВО БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 5,688, ,688, Накнаде трошкова за запослене 870, Награде запосленима и остали посебни расходи 329, Стални трошкови 3,023, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 760, Специјализоване услуге 38, Текуће поправке и одржавање 150, Материјал 378, Порези, обавезне таксе и казне 20, Машине и опрема 100, О.Ш. СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 17,723, ,723, Накнада у натури 50, Накнаде трошкова за запослене 1,700, Награде запосленима и остали посебни расходи 548, Стални трошкови 13,335, Трошкови путовања 5, Услуге по уговору 285, Специјализоване услуге 200, Текуће поправке и одржавање 850, Материјал 680, Зграде и грађевински објекти 20,000 0

20 Страна 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 512 Машине и опрема 50, О.Ш. ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ 0 Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 12,515, ,515, Накнаде трошкова за запослене 2,000, Награде запосленима и остали посебни расходи 700, Стални трошкови 6,007, Трошкови путовања 47, Услуге по уговору 1,029, Специјализоване услуге 20, Текуће поправке и одржавање 1,140, Материјал 1,078, Порези, обавезне таксе и казне 22, Новчане казне и пенали по решењу судова 368, Зграде и грађевински објекти 50, Машине и опрема 54, О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 8,691, ,691, Накнаде трошкова за запослене 1,810, Награде запосленима и остали посебни расходи 310, Стални трошкови 5,316, Трошкови путовања 7, Услуге по уговору 528, Специјализоване услуге 17, Текуће поправке и одржавање 224, Материјал 443, Порези, обавезне таксе и казне 6, Машине и опрема 30, О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ Б.ГРАДИШТЕ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 7,788, ,788, Социјална давања запосленима 63, Накнаде трошкова за запослене 1,710, Награде запосленима и остали посебни расходи 561, Стални трошкови 3,666, Трошкови путовања 12, Услуге по уговору 299, Специјализоване услуге 320, Текуће поправке и одржавање 619, Материјал 432, Порези, обавезне таксе и казне 10, Машине и опрема 96, О.Ш. ШАМУ МИХАЉ Б.П.СЕЛО Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 5,955, ,955,

21 Страна 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 415 Накнаде трошкова за запослене 1,590, Награде запосленима и остали посебни расходи 360, Стални трошкови 2,968, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 180, Текуће поправке и одржавање 344, Материјал 406, Порези, обавезне таксе и казне 19, Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти 68, Машине и опрема Нематеријална имовина М.Ш. ПЕТАР КОЊОВИЋ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 4,720, ,720, Накнаде трошкова за запослене 1,740, Награде запосленима и остали посебни расходи 370, Стални трошкови 1,638, Трошкови путовања Услуге по уговору 361, Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 300, Материјал 227, Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе и казне 4, Машине и опрема 80, Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 8,000,000 8,000, Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 753, , Накнаде за социјалну заштиту из буџета 566, , ђаци генерације 316, прварице 100, вуковци 150,000 0 Извори финансирања за функцију 912: 0 01 Приходи из буџета 71,758, ,758, Примања од домаћих задуживања 0 13 Пренета неутрошена средства 6,855,000 6,855, Функција 912: 78,613, ,613, Извори финансирања за функцију 915: 0 01 Приходи из буџета 500, , Функција 915: 500, , Извори финансирања за програмску активност : 0

22 Страна 22. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 01 Приходи из буџета 72,258, ,258, Примања од домаћих задуживања 0 13 Пренета неутрошена средства 6,855,000 6,855, Свега за програмску активност : 79,113, ,113, П Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју 912 Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 811, , Зграде и грађевински објекти 811,000 Извори финансирања за функцију 912: 0 10 Примања од домаћих задуживања 811, , Функција 912: 811, , Извори финансирања за пројекат П : 0 10 Примања од домаћих задуживања 811, , Свега за пројекат П : 811, , П Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју 912 Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 3,755, ,755, Зграде и грађевински објекти 3,755,000 Извори финансирања за функцију 912: 0 10 Примања од домаћих задуживања 3,755,000 3,755, Функција 912: 3,755, ,755, Извори финансирања за пројекат П : 0 10 Примања од домаћих задуживања 3,755,000 3,755, Свега за пројекат П : 3,755, ,755, Свега глава 2.2.: 83,679, ,679, Извори финансирања за главу 2.2: 0 01 Приходи из буџета 72,258,000 72,258, Примања од домаћих задуживања 4,566,000 4,566, Пренета неутрошена средства 6,855,000 6,855, Укупно за за главу 2.2: 83,679, ,679, Укупно за главу 2.2.: 83,679, ,679, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 920 Средње образовање ГИМНАЗИЈА Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 8,281, ,281, Социјална давања запосленима 120,000 0

23 Страна 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 5. Szám 415 Накнаде трошкова за запослене 853, Награде запосленима и остали посебни расходи 353, Стални трошкови 5,552, Трошкови путовања 30, Услуге по уговору 506, Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 400, Материјал 407, Машине и опрема 60, Нематеријална имовина ТЕХНИЧКА ШКОЛА Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 8,095, ,095, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 2,015, Награде запосленима и остали посебни расходи 139, Стални трошкови 4,500, Трошкови путовања 30, Услуге по уговору 459, Специјализоване услуге 30, Текуће поправке и одржавање 390, Материјал 432, Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе и казне 30, Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти 60, Машине и опрема 10, Нематеријална имовина ЕКОНОМСКА ШКОЛА Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 10,904, ,904, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 2,800, Награде запосленима и остали посебни расходи 377, Стални трошкови 5,272, Трошкови путовања 50, Услуге по уговору 465, Специјализоване услуге 59, Текуће поправке и одржавање 898, Материјал 765, Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе и казне 18, Машине и опрема 200, Нематеријална имовина ПРЕВОЗ ЂАКА 6,291,000 6,291,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.12.2016. БРОЈ 40. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.12.29. 40. SZÁM GODINA XLVIII 29.12.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 31. 05. 2013. Саставни део броја 5. 2013. 05. 31. A 5. szám szerves része ОПШТИНА БЕЧЕЈ ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ БЕЧЕЈ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LIII ÉVFOLYAM БРОЈ 3. SZÁM На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat билтен општине чока год. VIII број 63. јануар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 63. szám 2014. január Ново возило Дому здравља Возни парк Дома здравља

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 7. L. ÉVFOLYAM 7.SZÁM 12./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI GÉPJÁRMŰVEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben