СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА"

Átírás

1 БРОЈ 2. ГОДИНА XLIV 25. ФЕБРУАР ГОДИНЕ С Е Н Т А

2 8. На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе( Сл. Гласник бр. 62/2006) и члана 19. Статута општине Сента ( Сл. Лист општине Сента бр. 1/2006-пречишћен текст,2/2007 и 11/2008), Скупштина општине Сента на седници одржаној године донела је О Д Л У К У О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА Овом Одлуком одређују се услови, обим и поступак отписа обрачунате а неплаћене камате на обавезе које су доспеле за плаћање до 31. децембра године, (у даљем тексту: камата) по основу локалних јавних прихода, и то: 1. локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору; 2. накнаде за коришћење грађевинског земљишта; 3. накнаде за коришћење јавне површине. Право на отпис камате на обавезе по основу локалних јавних прихода из члана 1. ове Одлуке (у даљем тексту: обавезе) остварује се на основу захтева обвезника, односно лица одговорног за испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту: подносилац захтева), који се подноси по испуњењу услова прописаних овим чланом, најкасније до 31.јула године. Уз захтев се подноси документација из које произилази да су испуњени прописани услови за отпис камате (доказ о уплати главног дуга по основу обавеза на прописаним уплатним рачунима локалних јавних прихода). Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из члана 1. ове Одлуке, Одељењу за финансије- Одсек за разрез и наплату пореза Општинске управе,(у даљем тексту надлежни орган). Отпис камате у складу са овом Одлуком, врши се подносиоцу захтева, који је: 1) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате и споредна пореска давања по основу тих обавеза осим камате, доспелих за плаћање до 31. децембра године; 2) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате и споредна пореска давања по основу тих обавеза, доспелих за плаћање од 1. јануара године, до дана подношења захтева. Подносиоцу захтева који је испунио услове из члана 2. ове Одлуке отписаће се камата по основу обавезе коју је уплатио, и то:

3 1) 75% камате ако је уплату у складу са чланом 2. став 4. ове Одлуке извршио најкасније до 31. марта године; 2) 50% камате ако је уплату у складу са чланом 2. став 4. ове Одлуке извршио најкасније до 30. јуна године. Члан 4. Право на отпис камате утврђује се решењем надлежног пореског органа, у складу са законом. Надлежни орган води евиденцију о остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу ове Одлуке. Члан 5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Сента". РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 43-4/09-VI Жирош-Јанкелић Анико с.р. 9. На основу члана 13. Правилника о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности ( Сл.гласник РС бр. 117/05,40/06), на основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетских делатности ( Службени лист општине Сента бр. 8/07) и члана 19. став 1. тачка 6. и члана 78. Статута општине Сента( Службени лист општине Сента бр. 1/2006-пречишћен текст,2/2007 и 11/2008), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године доноси О Д Л У К У О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ГОДИНУ I На основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетских делатности СО Сента,вредност коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за годину износи 6.000,00 динара

4 II Ова одлука се објављује у Службеном листу општине Сента. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА Председник СО Број: 3-2/09-IV Жирош- Јанкелић Анико с. р. 10. На основу члана 6. став 1. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/2006), члана 25. став 1. тачка 2. и подтачка 1. Закона о јавним приходима и јавним расходима («Службени гласник РС», број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004) и члана 19. и 78. став 1. Статута Општине Сента («Службени лист општине Сента», број 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА Овом Одлуком се врше измене Одлуке о локалним комуналним таксама («Службени лист општине Сента», број 15/2001, 13/2002, 1/2004, 18/2004, 7/2005, 10/2006, 9/2007 и 16/2008). Код Тарифног броја 2. мења се Напомена која гласи: Ова такса се плаћа по извршеном надзору сразмерно времену коришћења, и то до 15-ог у месецу за претходни месец. Мења се став 1. Тарифног броја 8. који гласи: Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем износу, а плаћа се месечно до 15-ог у месецу за претходни месец. Код истог Тарифног броја, код Напомене брише се тачка 3. и 4., а остале тачке 5., 6. и 7. постају тачке 3., 4. и

5 Члан 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Сента». РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 43-9/2009-VI, Жирош-Јанкелић Анико с.р. 11. На основу члана 77. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 47/2003 и 34/2006), члана 6. став 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/2006), члана 25. став 1. тачка 3. подтачка 1. Закона о јавним приходима и јавним расходима («Службени гласник РС», број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004) и члана 19. и 78. став 1. Статута Општине Сента («Службени лист општине Сента», број 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Овом Одлуком се врши измена Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта («Службени лист општине Сента», број 8/2003, 18/2004, 7/2005, 10/2006, 9/2007 и 16/2008). Члан 16. мења се и гласи: Накнада се плаћа до 15-ог у текућем месецу за претходни месец. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Сента». РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 43-6/2009-VI, Жирош-Јанкелић Анико с,р

6 12. На основу члана 6. став 1. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС, број 62/2006), члана 19. и 78. став 1. Статута Општине Сента («Службени лист општине Сента», бр. 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) и члана 23. и 30. Одлуке о начину и условима издавања пословних зграда, просторија и гаража на којима право управљања и коришћења има општина Сента («Службени лист општине Сента», број 1/2004 пречишћен текст и 16/2008) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ, ПРОСТОРИЈЕ И ГАРАЖЕ НА КОЈИМА ПРАВО УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА ИМА ОПШТИНА Овом одлуком се врше измене и допуне Одлуке о начину утврђивања висине закупнине за пословне зграде, просторије и гараже на којима право управљања и коришћења има општина Сента («Службени лист општине Сента», број 3/98, 7/99, 2/2000, 3/2001, 15/2001, 13/2002, 2/2006, 10/2006, 9/2007 и 16/2008). У члану 13. Одлуке после става 1. додају се нови ставови број 2. и 3. који гласе: Цена закупа за коришћење гаража и магацинских просторија се утврђује у висини од 30% од цене закупа за коришћење пословне просторије одређене на начин из става 1. овог члана. Цена закупа из става 1. и 2. овог члана садржи и порез на додату вредност. Члан 15. мења се и гласи: Закупнина се плаћа месечно до 15-ог у месецу за претходни месец и то на основу достављене фактуре. Члан 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Сента». РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 43-7/2009-VI, Жирош-Јанкелић Анико с.р

7 13. На основу члана 6. став 1. тачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС, број 62/2006), члана 25. став 1. тачка 3. подтачка 13. Закона о јавним приходима и јавним расходима ( службени гласник РС, број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004) и члана 19. и 78. став 1. Статута Општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године донела je О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Овом одлуком врши се измена Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине ( Службени лист општине Сента, број 10/2006, 1/2007, 9/2007 и 16/2008). став 2. Одлуке мења се и гласи: Накнаду из става 1. овог члана власници, односно корисници станова и других посебних делова зграде плаћају месечно преко јединствене уплатнице ЈКСП Сента, а власници, односно корисници пословних просторија, такође месечно на општински рачун за заштиту животне средине, до 15-ог у текућем месецу за претходни месец. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Сента. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број:43-8/2009-VI, Жирош-Јанкелић Анико с.р

8 14. На основу члана 6. став 1. тачка 4. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/2006), члана 25. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о јавним приходима и јавним расходима («Службени гласник РС», број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004), и члана 19. и 78. став 1. Статута Општине Сента («Службени лист општине Сента», број 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ Овом одлуком се врши измена Одлуке о боравишној такси ( Службени лист општине Сента, број 7/2005, 10/2006, 9/2007 и 16/2008). Члан 5. Одлуке мења се и гласи: Наплату врши давалац смештаја до 15-ог у текућем месецу за претходни месец. Ова одлука ступа на снагу осмог дана ода дана објављивања у Службеном листу општине Сента. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 43-5/2009-VI, Жирош-Јанкелић Анико с.р. 15. На основу члана 3. и 4. Закона о јавним службама ( Службени гласник РС" бр. 42/91), члана 10. став 1. тач. 9. Закона о делатностима од општег интереса у области културе ( Службени гласник РС" бр. 49/92) и члана 19. став 1. тач. 7. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента" бр. 1/ пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године донелаје О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" -ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ" Овом одлуком врши се измена Одлуке о оснивању позоришта Сенћанско Мађарско Камерно Позориште" - Zentai Magyar kamaraszínház" ( Службени лист општине Сента" број 1/2008)

9 У члану 12. став 1. бришу се речи а најдуже годину дана". Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Сента". РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број:63-3/2009/V., Жирош-Јанкелић Анико с.р. 16. На основу члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007) и члана 19. става 1. тачке 8. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента", бр. 1/2006 пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента на својој седници дана године донела је следећи З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Статут Сенћанског мађарског камерног позоришта Zentai Magyar Kamaraszinház Даје се сагласност на Статута Сенћанског мађарског камерног позоришта Zentai Magyar Kamaraszinház I Овај Закључак објавити у,,службеном листу општине Сента". II СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 63-4/2009-V. Жирош Јанкелић Анико, с.р

10 17. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 19. став 1. тачка 8. Статута општине Сента ( Сл. лист општине Сента бр. 1/2007 пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008) и на основу Одлуке Управног одбора Културно-образовног центра Thurzó Lajos Сента од год., Скупштина општине Сента на седници одржаној дана године донела је О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА THURZÓ LAJOS Именује се КОВАЧ НАНДОР, наставник, за директора Културно-образовног центра Thurzó Lajos Сента на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 1. марта године. Ово решење ступа на снагу даном доношења. Ово решење објавиће се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 02-2/2009-V. Жирош-Јанкелић Анико, с.р. 18. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Службени гласник РС бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005. и 108/2005 испр.), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) и члана 11. Одлуке о организовању ЈКСП Сента / Службени лист општине Сента бр. 1/2006 пречишћени текст, 2/2007. и 11/2008.), Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА Овим решењем именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комунално стамбеног предузећа Сента и то: 1. Нађ Анастазиа - за председника, 2. Нађ Замбо Жолт - за члана,

11 3. Суботин Недељко - за члана, 4. Вилагош Илеш за члана, 5. Чернак Иштван за члана, 6. Самарџић Неда за члана. Председник и чланови Надзорног одбора ЈКСП Сента именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 020-3/2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р. 19. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интерса ( Службени гласник РС број 25/2000 и 25/2002.), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС. бр. 129/2007. ) члана 19. става 1. тачке 8. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента бр.1/2006- пречишћени текст, бр. 2/2007 и 11/2008) и члана 28. Статута Јавног Предузећа за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове ЕЛГАС Ј.П. Сента из Сенте ( Служвбени лист општине Сента бр. 7/2003..), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној дана године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЕЛГАС Члан1. Овим решењем именују се председник и чланови Управног одбора ЈП Елгас Сента и то: - Лазић Ева за председника Управног одбора, - Речко Бела за члана Управног одбора, - Селеш Чаба за члана Управног одбора, - Адеми Џеват за члана Управног одбора, - Леринц Ласло за члана Управног одбора, - Нађ Замбо Жолт за члана Управног одбора, - Пилцингер Иштван за члана Управног одбора. Председник и чланови Управног одбора именују се на мандатни период од 4 (четири) године

12 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Служвеном листу општине Сента СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Број: 020-4/2009-V. Жирош Јанкелић Анико 20. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Службени гласник РС бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005. испр.), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/ пречишћени текст, 2/2007 и 11/2008) и члана 44. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове ЕЛГАС ЈП. Сента, Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛГАС Овим решењем именују се председник и чланови Надзорног одбора ЈП Елгас Сента и то: 1. Кајари Ференц - за председника, 2. Ласак Ерика - за члана, 3. Милуновић Естер - за члана, Председник и чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Служвеном листу општине Сента СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 020-5/2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р

13 21. На основу члана 20. Закона о јавним службама ( Сл. Гласник РС бр. 42/91, и 71/94), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007) и члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Овим решењем именују се председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад Сента и то: 1. Кнежевић Александар - за председника, 2. Хармат Силва - за члана, 3. Јулијан Јене - за члана, 4. Пилиповић Мирјана за члана, 5. Беатовић Агнеш за члана Председник и чланови Управног одбора именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 020-6/2009/V. Жирош Јанкелић Анико с.р. 22. На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Овим решењем именују се председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад Сента и то:

14 1. Поша Илона за председника, 2. Гуљаш Тинде за члана, 3. Кормањош Клаудиа - за члана. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од 4 (четири ) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном слиту општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 020-7/2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р. 23. На основу члана 20. Закона о јавним службама ( Сл. Гласник РС бр. 41/91 и 71/94.), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО- ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ТУРЗО ЛАЈОШ Овим, решењем именују се председник и чланови Управног одбора Културно-образовног центра Турзо Лајош Сента и то: 1. Ренко Агнеш - за председника, 2. Илијин Илона - за члана, 3. Бутора Агнеш - за члана, 4. Барши Чонгор - за члана, 5. Ленђел Ласло за члана. Председник и чланови Управног одбора именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 020-8/2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р

15 24. На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО- ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ТУРЗО ЛАЈОШ Овим решењем именују се председник и чланови Надзорног одбора Културно-образовног центра Турзо Лајош Сента и то: 1. Ханђа Гизела - за председника, 2. Пољак Ирен - за члана, 3. Геро Ибоља - за члана. Председник и чланови Надзорног одбора Културно-образовног центра Турзо Лајош Сента именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 020-9/2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р. 25. На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА Овим решењем именују се председник и чланови Управног одбора Идторијског архива Сента и то: 1. Флеис Иштван - за председника, 2. Хорти Аранка - за члана, 3. Јовичин Драган - за члана,

16 4. Свилар Хевер Марија - за члана, 5. Речко Саболч за члана, 6. Гајда Силвиа за члана, 7. Молнар Шандор за члана. Председник и чланови Управног одбора Идторијског архива Сента именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношпења и објављује се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р. 26. На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА Овим решпењем именују се председник и чланови Надзорног однора Историјског архива Сента и то: 1. Сабо Мирјана - за председника, 2. Шароши Габриела - за члана, 3. Шандор Ласло за члана. Председник и чланови Надзорног одбора Историјког архива Сента именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиђе се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /2009-V. председник СО Сента Жирош-Јанкелић Анико

17 27. На основу члана 9. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима ( Сл. гласник СРС бр. 59/89); члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ СТЕВАН СРЕМАЦ Овим решењем именују се председник и чланови управног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента и то: 1. Слободан Борђошки - за председника, 2. Предраг Поповић - за члана, 3. Јован Гашовић - за члана, 4. Петар Терзић - за члана, 5. Немет Ласло - за члана, 6. Петар Милошевић - за члана, 7. Душан Блажић - за члана, 8. Милица Рамадански - за члана, 9. Бранко Вучетић - за члана. Председник и чланови Управног одбора именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ови решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р

18 28. На основу члана 19. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима ( Сл. гласник СРС бр. 59/89); члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ( Сл. чласник РС бр. 129/2007), члана 19. и 78. Статута општине Сента ( Службвени лист општине Сента бр. 1/06 - пречишћени текст, 2/07 и 11/2008) Скупштина општине Сента на седници од године донела је О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦЈЕ СТЕВАН СРЕМАЦ Овим решењем именују се председник и чланови Надзорног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента и то : 1. Александар Ђорђeвић за председника, 2. мг. Сегеди Ксенија за члана, 3. Драгић Александар за члана. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од 4 (четири) године. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /2009-V. Жирош Јанкелић Анико с.р. 29. На основу члана 19. став 1. Статута општине Сента ( Службени лист Општине Сента бр. 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента дана године доноси о образовању Радне групе за израду пројекта Развој аграра у општини Сента I Образује се Радна група за израду пројекта Развој аграра у општини Сента (у даљем тексту: Радна група). II Радну групу чини председник и седам чланова:

19 председник Радне групе: 1. Наташа Адеми дипл. инж. пољопривреде представник локалне самоуправе чланови Радне групе: 1. Јожеф Бобан представник локалне самоуправе 2. Гујаш Карољ (председник Удружења пољопривредних произвођача Горњи Брег) 3. Ференц Шоти - (председник Удружења пољопривредних произвођача Сенте) 4. Бурањ Ерне дипл. инж. пољопривреде 5. Калаи Жолт, пољопривредни произвођач 6. Барши Чонгор, пољопривредни произвођач 7. Варга Роберт, пољопривредни произвођач III Задатак Радне групе је да изради пројекат Развој аграра у општини Сента и да утврди критеријуме за реализацију средстава намењених развоју пољопривреде предвиђено Одлуком о Буџету општине Сента за годину. ( Службени лист Општине Сента бр. / IV Комисија је дужна да из ради пројекат Развој аграра у општини Сента и исти достави Општинском Већу и Скупштини на усвајање у року од 30 дана од дана именовања. V Ово решење се објављује у Службеном листу општине Сента. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /2009-V Председник СО Жирош-Јанкелић Анико с.р. 30. На основу члана 78. став 1. Статута Општине Сента ( Службени лист Општине Сента бр. 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) Скупштина општине Сента дана године доноси о образовању стручне комисије за израду Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта I Образује се Комисија за израду Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента (у даљем тексту: Комисија)

20 Комисију чини председник и шест (7) чланова: председник Комисије: 1. Ковач Јожеф, агроном II чланови Комисије: 1. Бобањ Јожеф, ветеринарски техничар 2. Барши Чонгор, пољопривредни произвођач 3. Карољ Рожа геодет 4. Золтан Леваи геодет 5. Борбељ Ференц, правник 6. Ана Пријовић дипл ецц 7. Наташа Адеми дипл. инж. пољопривреде - представник локалне самоуправе III Задатак Комисије је да изради Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2009-ој години, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. Став 7. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС бр. 62/06) и прибави мишљење Комисије из члана 14. Став 5. Закома о пољопривредном земљишту. IV Комисија је дужна да Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из тачке III овог решења изради и достави Општинском Већу и Скупштини на усвајање у року од 45 дана од дана именовања. Мандат чланова Комисије траје годину дана. Ово решење се објављује у Службеном листу општине Сента. V VI РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /2009-V Председник СО Жирош-Јанкелић Анико с.р

21 31. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 129/2007) и члана 19.. став 1. тачка 7. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 1/2006. прешишћени текст, 2/2007, 11/2008.) Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У о усвајању Извештаја о извршењу програма рада Историјског архива Сента за годину I Усваја се Извештај о извршењу програма рада Историјског архива Сента за годину. II Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Сента". СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 063-6/2009-V Жирош Јанкелић Анико, с.р. 32. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 7. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 1/2006. прешишћени текст, 2/2007, 11/2008.) Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У о усвајању Програма делатности и развоја Историјског архива Сента за годину I Усваја се Програм делатности и развоја Историјског архива Сента за годину. II Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Сента". СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 63-5/2009-V. Жирош Јанкелић Анико, с.р

22 33. На основу предлога Министарства унутрашњих послова полицијска управа Кикинда ПС Сента, под бројем /09. од године председник оштине доноси Решење: На основу Члана 31. став 1. тачка 8. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента бр. 1/06-пречишћени текст) председник општине доноси О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ I Ради координирања превентивних мера на пољу безбедности на територији општине Сента образује се Савет за безбедност у следећем саставу: 1. Пек Золтан, председник општине председник Савета 2. Никочев Владимир, командир ПС заменик председника 3. Жирош Јанкелић Анико, председник СО члан 4. Гашовић Мирко члан члан 5. Хиреш Иван члан члан 6. Михајлович Антун члан члан 7. Тари Јене члан члан 8. Кечкеш Деже члан члан 9. Нађ Јожеф члан члан 10. Млађан Јовић члан члан 11. Шароши Габријела члан члан 12. Борђошки Слободан члан члан 13. Нађ Абоњи Золтан члан члан 14. Патаки Тибор члан члан 15. Гајда Атила члан члан 16. Гедошевић Валерија члан 17. Пастор Марија, секретар СО секретар Савета без права одлучивања II Савет за безбедност се образује за обављање следећих задатака: - дефинисање безбедности проблема који постоје на територији општине Сента - одређивање праваца развоја превентивне стратегије и подела појединих овлашћења - усвајање програма превенције којима се делује на поједине безбедносне проблеме - доношење одлука и прописивање обавеза појединих субјеката који се тичу усвојених програма превенције којима се покушају решити поједини безбедносни проблеми - подношење извештаја у погледу резултата програма превенције - усвајање измена и допуна програма

23 - формирање одбора и радних група у оквиру Савета за безбедност који су специјализовани за развој и имплементацију појединих пројеката превенције којима се делује на поједине безбедносне проблеме - подношење извештаја о раду радних група и ефикасности њиховог хастојања. III Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. Република Србија АП Војводина Општина Сента Председник општине Број: 16-03/09. Председник општине Пек Золтан, с.р 34. На основу члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС бр. 62/06) и члана 19. став 1. тачка 26. Статута општине Сента ( Службени лист Општине Сента бр. 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) председник Општине Сента дана године доноси о разрешењу комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта I Разрешава се Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента председник Комисије: 1. Месарош Карољ агроном чланови Комисије пољопривредници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава: 1. Шоти Френц 2. Калмар Лајош 3. Новак Карољ 4. Татић Боривој II Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента разрешава се ради

24 III Ово решење се објављује у Службеном листу општине Сента. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 22-04/09. Председник Општине Пек Золтан,с.р. 35. На основу члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС бр. 62/06) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута општине Сента ( Службени лист Општине Сента бр. 1/2006 пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) председник Општине Сента дана године доноси о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта I Образује се Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента. Комисију чини педседник и четири члана: председник Комисије: 1. Милош Халгашев дипл. инж. пољопривреде чланови Комисије пољопривредници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава: 1. Карољ Гујаш 2. Ференц Шоти 3. Јанковић Петер 4. Татић Мирослав 5. Тот Ервин II III Задатак комисије је да размотри Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента и да да своје мишљење на исти

25 IV Комисија је дужна да мишљење на Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у року од 8 дана од дана пријема Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на разматрање. V Мандат чланова Комисије траје годину дана. Ово решење се објављује у Службеном листу општине Сента. VI РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 24-04/09. Председник Општине Пек Золтан, с.р. 36. По извршеном сравњењу са изворним тексту и прилозима утврђено је да се у Решењу о овразовању стручне комисије за израду Годињег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта бр /2009-V. од године ( Службени лист општине Сента, бр. 2/2009.) поткрала техничка грешка, те врши следећа И С П Р А В К А У тачки III. Решења о овразовању стручне комисије за израду Годињег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта бр /2009-V. од године уместо речи у 2008/2009 години треба да стоје речи. у години. Број: /2009-V Жирош Јанкелић Анико,с.р. Садржај: 8. ОДЛУКA О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОДЛУКA О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ГОДИНУ

26 10. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ, ПРОСТОРИЈЕ И ГАРАЖЕ НА КОЈИМА ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" -ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ" ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА ZENTAI MAGYAR KAMARASZINHÁZ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА THURZÓ LAJOS РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЕЛГАС РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛГАС РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ТУРЗО ЛАЈОШ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ТУРЗО ЛАЈОШ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ СТЕВАН СРЕМАЦ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦЈЕ СТЕВАН СРЕМАЦ РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ АГРАРА У ОПШТИНИ

27 30. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ДЕЛАТНОСТИ И РАЗВОЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГОДИНУ РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ИСПРАВКА ИЗДАВАЧ: ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА: ЖИРО РАЧУН ШТАМПА: ТИРАЖ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, Сента, Главни трг бр. 1. Тел. 024/ Пастор Марија, Секретар СО Сента 2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за годину дана унапред, Цена огласа је 2.000,00 динара, за преплатнике 1.000,00 динара, за кориснике буџета оглашавање је бесплатно остали приходи у корист нивоа општин Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 200 ком