СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ VÉGZÉS A NEVELÉSI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁRÓL AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A 2015/2016. TANÉVBEN / РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZEPTEMBER DECEMBER IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSÁRÓL / РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ОПШТИНСКЕ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО У ОПШТИНИ АДА HATÁROZAT A SZOCIÁLISAN VESZÉLYEZTETETT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT EGYSZERI KÖZSÉGI SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉT VÉGZŐ BIZOTTSÁG TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL ADA KÖZSÉGBEN...5

2 2. страна/oldal 131./ РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА HATÁROZAT AZ ELŐIRÁNYZAT MEGNYITÁSÁRÓL A KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRA / РЕШЕЊЕ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА HATÁROZAT AZ ELŐIRÁNYZAT BŐVÍTÉSÉRŐL A KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRA / РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ HATÁROZAT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL...10 бр. 27/2015 Деловодни број: / Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роберт Ваштаг. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године 27/2015 szám Iktatószám: / Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Vastag Róbert. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Ada Község Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Ada Község Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 3. страна/oldal На основу члана 1. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписују у васпитну групу (''Службени гласник Републике Србије'', број 44/2011), члана 3. став 3. Одлуке о критеријумима за пријем и боравак деце у Установи за предшколско васпитање и образовање ''Чика Јова Змај'' Ада (''Службени лист општине Aда'', број 13/94, 10/2002 и 32/2008), и на основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 10/2014- пречишћени текст) Општинско веће општине Ада, на седници одржаној дана године доноси З А К Љ У Ч А К О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 128. A nevelési csoportban beírandó kisebb, illetve nagyobb számú gyermek meghatározásárnak kritériumairól szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 44/2011 szám) 1. szakasza, az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési- és Oktatási Intézményben a gyermekek felvételének és tartózkodásának kritériumairól szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 13/94, 10/2002 és 32/2008 számok) 3. szakaszának 3. bekezdése, valamint statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján, Ada Község Községi Tanácsa a án tartott ülésén meghozza a VÉGZÉST A NEVELÉSI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁRÓL AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A 2015/2016. TANÉVBEN I Прихвата се предлог Установе за предшколско васпитање и образовање ''Чика Јова Змај'' Ада од године, те се у школској 2015/2016. години формирају васпитне групе према следећем: I. Ada Község Községi Tanácsa elfogadja az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási Intézmény ei javaslatát, miszerint a 2015/2016. tanévben a nevelési csoportok kialakítása a következő módon történjen: Нас.место Објекат Узрасна група Број деце у групи Настaвни језик целодневни боравак Ада Доша Андраша бб од 1 дo 2 год. 15 двојезично Ада Доша Андраша бб од 2 до 2,5 год 9 двојезично Ада Доша Андраша бб од 2,5 до 3 год. 10 мађарски Ада Доша Андраша бб од 3 до 4 год. 15 мађарски Ада Доша Андраша бб од 5 до 6 год. 16 мађарски Ада Доша Андраша бб припремна група 11 мађарски Ада Доша Андраша бб од 3 до 6,5 год. 8 српски Мол Маршала Тита 20 од 1 до 2 год. 9 двојезично Мол Маршала Тита 20 од 2 до 3 год. 14 двојезично Мол Маршала Тита 20 припремна група 23 српски Мол Маршала Тита 20 припремна група 22 мађарски Укупно: полудневни боравак Ада Мите Радујкова 6 припремна 13 мађарски Ада Мите Радујкова 6 од 4 до 5 год. 16 мађарски Ада Мите Радујкова 6 од 3 до 4 год. 16 мађарски Ада Маршала Тита 31 припремна 5 српски Ада Маршала Тита 31 мешовита 11 српски Ада Халас Јожефа 22 припремна 16 мађарски Ада Халас Јожефа 22 мешовита 14 мађарски Ада Саве Ковачевића 74 припремна 12 мађарски Ада Саве Ковачевића 74 мешовита 17 мађарски Ада Димитрија Туцовића 13 припремна 9 мађарски Ада Димитрија Туцовића 13 мешовита 20 мађарски Мол Новака Радонића 17 припремна 24 српски Мол Новака Радонића 17 мешовита 24 српски Мол Маршала Тита 108 припремна 17 мађарски

4 4. страна/oldal Мол Маршала Тита 108 од 4 до 5 год. 14 мађарски Мол Маршала Тита 108 од 3 до 4 год. 21 мађарски Мол ЈНА 83 припремна 15 мађарски Утрине Јожеф Атиле бб припремна 10 мађарски Оборњача Маршала Тита бб припремна 9 мађарски Укупно: Település: Létesítmény: Életkor szerinti csoport: A gyerm.száma a Tannyelv: csoportokban: - egésznapos tartózkodás - Ada Dósa András szn. 1-2 év. 15 két tannyelvű Ada Dósa András szn. 2-2,5 év. 9 két tannyelvű Ada Dósa András szn. 2,5-3 év. 10 magyar Ada Dósa András szn. 3-4 év. 15 magyar Ada Dósa András szn. 5-6 év. 16 magyar Ada Dósa András szn. előkészítő 11 magyar Ada Dósa András szn. 3-6,5 év. 8 szerb Mohol Tito Marshall év. 9 két tannyelvű Mohol Tito Marshall év. 14 két tannyelvű Mohol Tito Marshall 20. előkészítő 23 szerb Mohol Tito Marshall 20. előkészítő 22 magyar Összesen: félnapos tartózkodás - Ada M. Radujko 6. előkészítő 13 magyar Ada M. Radujko év. 16 magyar Ada M. Radujko év. 16 magyar Ada Tito Marhsall 31. előkészítő 5 szerb Ada Tito Marhsall 31. vegyes 11 szerb Ada Halász József 22. előkészítő 16 magyar Ada Halász József 22. vegyes 14 magyar Ada Sava Kovačević 74. előkészítő 12 magyar Ada Sava Kovačević 74. vegyes 17 magyar Ada D. Tucović 13 előkészítő 9 magyar Ada D. Tucović 13 vegyes 20 magyar Mohol N. Radonić 17. előkészítő 24 szerb Mohol N. Radonić 17. vegyes 24 szerb Mohol Tito Marshall 108. előkészítő 17 magyar Mohol Tito Marshall év. 14 magyar Mohol Tito Marshall év. 21 magyar Mohol JNH 83. előkészítő 15 magyar Törökfalu József Attila sz. n. előkészítő 10 magyar Völgypart Tito Marshall sz. n. előkészítő 9 magyar Összesen: Овај закључак се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. II A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. II. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК Ада, године Билицки Золтан с.р. ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: / Ada, Bilicki Zoltán s.k. ELNÖK

5 5. страна/oldal На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 10/2014-пречишћени текст), Општинско веће Општине Ада на седници одржаној године доноси 129. statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján, Ada Község Községi Tanácsa a án tartott ülésén meghozza a Р Е Ш Е Њ Е О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР- ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1. Ученицима средњих школа са територије општине Ада који свакодневно путују од места становања до седишта школе у некој другој општини, регресирају се трошкови превоза за месеце септембар, октобар, новембар, децембар године у висини од 20% од цене месечне карте од које је одбијен попуст превозника. Регресирање у смислу претходног става обезбеђује се и ученицима средње Техничке школе у Ади који са салашких насеља у општини (Утрине, Оборњача и Стеријино) као и из насељеног места Мол, свакодневно путују до седишта школе у Ади. 2. Регресирање из претходне тачке обезбеђују се учешћем општине и покрајине у цени месечних ђачких карата са попустом, и исплаћује се превознику на основу њихових рачуна и уз рачуне приложених спецификација о тачном броју ученика - путника - корисника услуга превоза у односном месецу. 3. Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК, Aда, године Билицки Золтан с.р. HATÁROZATOT ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZEPTEMBER DECEMBER IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÚTIKÖLTSÉG- TÁMOGATÁSÁRÓL 1. Azok a középiskolás tanulók, akik Ada Község területéről naponta utaznak a lakóhelyükről valamely más község területén székelő iskolába, a szeptember, október, november és december hónapok folyamán az utasszállító vállalat által a hónapos jegy előirányozott kedvezményes árának 20%- os támogatásában részesülnek. Az előző bekezdésben említett útiköltségtámogatást biztosítjuk az adai Műszaki Iskola azon tanulói részére is, akik a község területén lévő tanya településekről (Törökfalu, Völgypart, és Valkaisor), illetve Mohol településről naponta utaznak Adára, az iskola székhelyére. 2. A középiskolás tanulók útiköltségeinek az előző pont alatt említettekkel összhangban való támogatása a községnek és a tartománynak a hónapos jegyek kedvezményes árában való részesedése útján biztosított, és a tömegközlekedési szolgáltatóknak az adott vállalat azon számlája alapján fizetik ki, melyekhez mellékelik a szolgáltatásaikat az adott hónapban igénybevevő, utazó diákok pontos számát. 3. A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, ELNÖK На основу члана 60. тачка 8. Статута општине Ада ( Сл. лист општине Ада, бр. 10/2014 пречишћен текст), Општинско веће општине Ада на седници одржаној године доноси 130. statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014- szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60.szakaszának 8. pontja alapján, Ada Község Községi Tanácsa a án megtartott ülésén meghozza a Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ОПШТИНСКЕ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО У ОПШТИНИ АДА HATÁROZATOT A SZOCIÁLISAN VESZÉLYEZTETETT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT EGYSZERI KÖZSÉGI SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉT VÉGZŐ BIZOTTSÁG TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL ADA KÖZSÉGBEN

6 6. страна/oldal I Разрешава се Данијела Шевић дужности члана Комисије за доделу једнократне општинске помоћи за социјално угрожено становништво у општини Ада са године. II Именује се Драгана Танасић за члана Комисије за доделу једнократне општинске помоћи за социјално угрожено становништво у општини Ада са године за период до истека мандата. Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. III I. Ada Község Községi Tanácsa ével, felmenti a tisztség végzése alól, Danijela Šević, a Szociálisan Veszélyeztetett Lakosságnak Nyújtott Egyszeri Községi Segély Odaítélését Végző Bizottság tagját. II. Ada Község Községi Tanácsa ével kinevezi Dragana Tanasić-ot a Szociálisan Veszélyeztetett Lakosságnak Nyújtott Egyszeri Községi Segély Odaítélését Végző Bizottság tagjává, megbízatási idejének lejártáig. III. E határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА, Број: / ПРЕДСЕДНИК Ада, године. ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: / Ada, Bilicki Zoltán s.k. ELNÖK РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА АДА ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Број: / Место и датум: Ада, SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY Szám: / Keltezés helye és napja: Ada, На основу члана 5.став 6. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члана13. Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину ( Службени лист општине Ада, број 28/2014 и 09/ ребаланс), Шеф одељења за буџет и финансије доноси РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 1. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015.годину ( Службени лист АПВ, број 53/14), Одлуке покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине о додели новчаних средстава по јавном конкурсу, број: / од и на основу Уговора закљученог између Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Општине Ада број: A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig. 108/2013. és 142/2014. számok) 5. szakaszának 6. bekezdése és évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2014. szám és 09/2015. szám - költs.módos.) 13.szakasza alapján, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője meghozza a HATÁROZATOT AZ ELŐIRÁNYZAT MEGNYITÁSÁRÓL A KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRA 1. A Vajdaság AT évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 53/14. szám), valamint a városrendezési, építészeti és környezetvédelmi tartományi titkárnak a nyilvános pályázat nyomán szétosztott pénzeszközökről szóló / számú, ei határozata és a Tartományi Városrendezési, Építészeti és Környezetvédelmi Titkárság és között megkötött

7 7. страна/oldal 2175/ од године и решења под истим бројем / од године, отвара се апропријација за извршење расхода у Посебном делу Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину у оквиру раздела 02, главе 01 Оптинска управа, програма 6 - Заштита животне средине, програмске активности Управљање заштитом животне средине и природних вредности, функције 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту, на позицији46/1, економске класификације426 - Материјал, на извору финансирања 07, са износом од динара. 2. Сходно члану 5. став 7. Закона о буџетском систему, у Општем делу одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину у члану 6. у табели код Трансфера износ од ,860 динара увећава се за динара, те износи динара, односно капитални наменски трансфери се увећавају са динара на динара. Расходи на економској класификацији 426 повећавају се са на У складу сасвим наведеним изменама из тачки 1. и 2. овог решења, укупни приходи и примања са пренетим средствима из ранијих година и расходи буџета општине Ада за годину износили би тренутно динара. 4. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Општине Ада. Сагласност на Решење о повећању апропријације Шефа одељења за буџет и финансије за извршавање расхода дао је Председник општине. 2175/ számú ei szerződés, és ugyanazon / számú ei ügyirata alapján, előirányzat nyílik a kiadások végrehajtására évi költségvetéséről szóló határozat külön részében, felosztás 02, fejezet 01 Községi Közigazgatás, program 6 környezetvédelem, program aktivitás Környezetvédelem és természeti értékvédelem irányítás, funkció 560 Máshova nem klasszifikált környezetvédelem, tételszám 46/1, gazdasági osztályozás Anyag, pénzelési forrás 07 keretében, dinár összeggel. 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 7. bekezdésének megfelelően, évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat 6. szakasza táblázatában az átutalásoknál a dinár összeg dinárral növekszik és dinárt tesz ki, illetve a rendeltetésszerű kapitális transzferek dinárról dinárra növekszenek. A költségek a 426-os gazdasági osztályozáson dinárról dinárra növekszenek. 3. Az összes felsorolt módosítással a jelen végzés 1. és 2. pontjából, évi költségvetésének összes bevétele és kiadása dinár lenne. 4. E határozat realizálásáról az Adai KKH Költségvetési és Pénzügyi Osztálya gondoskodik. A jóváhagyást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjének határozatára az előirányzat növeléséről a kiadások végrehajtására a község polgármestere adta. Ивана Јакшић с.р. Заменик Шефа Одељења Председник Општине Ivana Jakšić s.k. osztályvezető-helyettes Bilicki Zoltán s.k. polgármester Решење доставити: 1. Одељењу за буџет и финансије 2. Управи за трезор 3. Архиви 4. Скупштинској служби РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА АДА ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Број: / Место и датум: Ада, На основу члана 5.став 6. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 13.Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2015.годину ( Службени лист општине Ада, број 28/2014 и 09/2015 -ребаланс), A végzés kézbesítendő: 1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak 2. Kincstár Igazgatóságnak 3. Irattárnak 4. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY Szám: / Keltezés helye és napja: Ada, A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig. 108/2013. és 142/2014. számok) 5. szakaszának 6. bekezdése és évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2014. szám és 09/2015. szám - költs.módos.) 13.szakasza alapján, a Költségvetési és

8 8. страна/oldal Шеф одељења за буџет и финансије доноси РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 1. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015.годину ( Службени лист АПВ, број 53/14 и 54/14-испр.), сходно тачки II под тачка 1. Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине (Сл. лист АП Војводине број 54/2014) - Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у складу са резултатима конкурса објављеним у дневном листу Данас дана и у Сл. листу АП Војводине број 10/2015, и на основу Уговора закљученог између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Ада, број / од године, отвара се апропријација за извршавање расхода у Посебном делу Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2015.годину у оквиру раздела 02, главе 01 Општинска управа, програма 02 - Комунална делатност програмске активности Водоснабдевање, функције 630 Водоснабдевање, на позицији 20/1, економске класификације Специјализоване услуге, на извору финансирања 07, у износу од динара. 2. Сходно члану 5. став 7. Закона о буџетском систему, у Општем делу одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2015.годину у члану 6. у табели код Трансфера износ од динара увећава се за те износи динара, односно капитални наменски трансфери се увећавају са динара на динара. Планирани расходи на економској класификацији 424 увећавају се са на динара. 3. У складу са свим наведеним изменама из тачки 1. и 2. овог решења, укупни приходи и примања са пренетим средствима из ранијих година и расходи буџета општине Ада за годину износили би тренутно динара. 4. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Општине Ада. Сагласност на Решење о повећању апропријације Шефа одељења за буџет и финансије за извршавање расхода дао је Председник општине. Pénzügyi Osztály vezetője meghozza a HATÁROZATOT AZ ELŐIRÁNYZAT MEGNYITÁSÁRÓL A KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRA 1. A Vajdaság AT évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 53/14. szám és 54/14. szám kiig.) alapján, megfelelően a VAT Költségvetési Alapja a Vizekre eszközei használatának éves programja (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/14. szám) II. pontjának 1. alpontjának projekt-műszaki dokumentáció kidolgozásának és a köztulajdonú vízi objektumok kiépítésének és átépítésének társpénzelése összhangban a pályázat eredményével, amely a Danas napilap ei számában és a VAT Hivatalos lapja 10/2015. számában jelent meg, valamint a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdasági és Erdészeti Titkárság és között megkötött / számú ei szerződés alapján, előirányzat nyílik a kiadások végrehajtására Ada község évi költségvetéséről szóló határozat külön részében, felosztás 02, fejezet 01 Községi Közigazgatás, program 02 kommunális tevékenység, program aktivitás vízellátás, funkció 630 vízellátás, tételszám 20/1, gazdasági osztályozás szakszolgáltatások, pénzelési forrás 07 keretében, dinár összeggel. 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 7. bekezdésének megfelelően, évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat 6. szakasza táblázatában az átutalásoknál a dinár összeg dinárral növekszik és dinárt tesz ki, illetve a rendeltetésszerű kapitális transzferek dinárról dinárra növekszenek. A tervezett költségek a 424-es gazdasági osztályozáson dinárról dinárra növekszenek. 3. Az összes felsorolt módosítással a jelen végzés 1. és 2. pontjából, évi költségvetésének összes bevétele és kiadása dinár lenne. 4. E határozat realizálásáról az Adai KKH Költségvetési és Pénzügyi Osztálya gondoskodik. A jóváhagyást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjének határozatára az előirányzat növeléséről a kiadások végrehajtására a község polgármestere adta. Ивана Јакшић с.р. Заменик Шефа Одељења Председник Општине Ivana Jakšić s.k. osztályvezető-helyettes Bilicki Zoltán s.k. polgármester Решење доставити: 1. Одељењу за буџет и финансије 2. Управи за трезор 3. Архиви 4. Скупштинској служби A végzés kézbesítendő: 1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak 2. Kincstár Igazgatóságnak 3. Irattárnak 4. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának

9 9. страна/oldal РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА АДА ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Број: / Место и датум: Ада, SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY Szám: / Keltezés helye és napja: Ada, На основу члана 5.став 6. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 13. Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину ( Службени лист општине Ада, број 28/2014 и 09/2015 -ребаланс), Шеф одељења за буџет и финансије доноси РЕШЕЊЕ О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 1. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015.годину ( Службени лист АПВ, број 53/14 и 54/14-испр.), Одлуке покрајинског секретара о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката повећања енергетске ефикасноти у објектима јавне намене, број: / од године и на основу Уговора закљученог између Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и УПВО Чика Јова Змајиз Аде, број / од године и Решења број / од , повећава се апропријација за извршавање расхода у Посебном делу Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину у оквиру раздела 02, главе 09 Установа за предшколско образовање и васпитање Чика Јова Змај, програма 08 - Предшколско образовање, програмске активности: Фукнкционисање предшколских установа, функције 911 Предшколско образовање, на позицији 202, економске класификације Текуће поправке и одржавање, на извору финансирања 07, за износ од ,50 динара, те износи динара. 2. Сходно члану 5. став 7. Закона о буџетском систему, у Општем делу одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2015.годину у члану 6. у табели код Трансфера износ од динара увећава се за ,50 те износи динара, односно капитални наменски трансфери се увећавају са динара на динара. Планирани расходи у оквиру економске класификације 425 се увећавају са на динара. 3. У складу сасвим наведеним изменама из тачки 1. и 2. овог решења, укупни приходи и примања са пренетим средствима из ранијих година и расходи буџета општине Ада за годину износили би A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig. 108/2013. és 142/2014. számok) 5. szakaszának 6. bekezdése és évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2014. szám és 09/2015. szám - költs.módos.) 13.szakasza alapján, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője meghozza a HATÁROZATOT AZ ELŐIRÁNYZAT BŐVÍTÉSÉRŐL A KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRA 1. A Vajdaság AT évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 53/14. szám és 54/14. szám kiig.), valamint a tartományi titkár / számú, ei határozata a vissza nem térítendő serkentő eszközök odaítéléséről a közrendeltetésű objektumok energetikai hatékonyságának növelésére irányuló projektek társfinanszírozására alapján, valamint a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság és az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Oktatási és Nevelési Intézmény között megkötött / számú ai szerződés, és ugyanazon / számú ei ügyirata alapján, bővül az előirányzat a kiadások végrehajtására évi költségvetéséről szóló határozat külön részében, felosztás 02, fejezet 09 Čika Jova Zmaj Iskoláskorelőtti Oktatási és Nevelési Intézmény, program 08 iskoláskor-előtti oktatás, program aktivitás Iskoláskor-előtti intézmények működése, funkció 911 Iskoláskor-előtti oktatás, tételszám 202, gazdasági osztályozás Folyó javítások és karbantartás, pénzelési forrás 07 keretében, ,50 dinárral, és dinárt tesz ki. 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 7. bekezdésének megfelelően, évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat 6. szakasza táblázatában az átutalásoknál a dinár összeg ,50 dinárral növekszik és dinárt tesz ki, illetve a rendeltetésszerű kapitális transzferek dinárról dinárra növekszenek. A tervezett költségek a 425-os gazdasági osztályozás keretében dinárról dinárra növekszenek. 3. Az összes felsorolt módosítással a jelen végzés 1. és 2. pontjából, évi költségvetésének összes bevétele és kiadása dinár lenne.

10 10. страна/oldal тренутно динара. 4. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Општине Ада. Сагласност на Решење о повећању апропријације Шефа одељења за буџет и финансије за извршавање расхода дао је Председник општине. 4. E határozat realizálásáról az Adai KKH Költségvetési és Pénzügyi Osztálya gondoskodik. A jóváhagyást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjének határozatára az előirányzat növeléséről a kiadások végrehajtására a község polgármestere adta. Ивана Јакшић с.р. Заменик Шефа Одељења Председник Општине Ivana Jakšić s.k. osztályvezető-helyettes Bilicki Zoltán s.k. polgármester Решење доставити: 1. Одељењу за буџет и финансије 2. Управи за трезор 3. Архиви 4. Скупштинској служби A végzés kézbesítendő: 1. Költségvetési és Pénzügyi Osztálynak 2. Kincstár Igazgatóságnak 3. Irattárnak 4. Községi Képviselő-testület szakszolgálatának На основу члана 3. Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 63/2013 испр.108/2013 и 142/2014), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 10/2014 пречишћени текст) Председник општине Ада, дана године, доноси évi költségvetésének első módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) 3. szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 63/2013-kiig,., 108/2013 és 142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján, polgármestere, én meghozza a Р Е Ш Е Њ Е о употреби средстава текуће буџетске резерве 1. Из средстава утврђених Одлуком о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15) у оквиру раздела 02, главе 01 Општинска управа, програма 15 Локална самоуправа, програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функције 130 Опште јавне услуге, позиције 088, економске класификације Текућа резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 8.000,00 динара. 2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 02, главе 14 Центар за социјални рад, програма 11 Социјална и дечја заштита, програмске активности Социјалне помоћи, функције 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту, позиције број 212, економске класификације 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да апропријација износи ,00 динара. 3. Средства су строго наменског карактера. 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról 1. Az évi költségvetésének első módosításáról szóló határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, program 15 helyi önkormányzat, program aktivitás A helyi önkormányzat és a városi községek működése, funkció Általános közszolgáltatás, tételszám 088, gazdasági osztályozás Folyó tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az eszközök újraelosztása 8.000,00 dinár összegben. 2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális Gondozói Központ, program 11 Szociális- és gyermekvédelem, program aktivitás Szociálissegély, funkció Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám 212, gazdasági osztályozás Folyó transzferek a hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az előirányzat összege ,00 dinár. 3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály gondoskodik.

11 11. страна/oldal 5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Ада. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Ада, На основу члана 3. Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 63/2013 испр.108/2013 и 142/2014), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 10/2014 пречишћени текст) Председник општине Ада, дана године, доноси Р Е Ш Е Њ Е о употреби средстава текуће буџетске резерве 1. Из средстава утврђених Одлуком о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15) у оквиру раздела 02, главе 01 Општинска управа, програма 15 Локална самоуправа, програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функције 130 Опште јавне услуге, позиције 088, економске класификације Текућа резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од ,00 динара. 2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 02, главе 14 Центар за социјални рад, програма 11 Социјална и дечја заштита, програмске активности Социјалне помоћи, функције 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту, позиције број 212, економске класификације 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да апропријација износи ,00 динара. 3. Средства су строго наменског карактера. 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Ада. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Ада, A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, POLGÁRMESTER évi költségvetésének első módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) 3. szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 63/2013-kiig,., 108/2013 és 142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján, polgármestere, én meghozza a HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról 1. Az évi költségvetésének első módosításáról szóló határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, program 15 helyi önkormányzat, program aktivitás A helyi önkormányzat és a városi községek működése, funkció Általános közszolgáltatás, tételszám 088, gazdasági osztályozás Folyó tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az eszközök újraelosztása ,00 dinár összegben. 2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális Gondozói Központ, program 11 Szociális- és gyermekvédelem, program aktivitás Szociálissegély, funkció Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám 212, gazdasági osztályozás Folyó transzferek a hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az előirányzat összege ,00 dinár. 3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály gondoskodik. 5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, POLGÁRMESTER

12 12. страна/oldal На основу члана 3. Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 63/2013 испр.108/2013 и 142/2014), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 10/2014 пречишћени текст) Председник општине Ада, дана године, доноси Р Е Ш Е Њ Е о употреби средстава текуће буџетске резерве 1. Из средстава утврђених Одлуком о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15) у оквиру раздела 02, главе 01 Општинска управа, програма 15 Локална самоуправа, програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функције 130 Опште јавне услуге, позиције 088, економске класификације Текућа резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од ,00 динара. 2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 02, главе 14 Центар за социјални рад, програма 11 Социјална и дечја заштита, програмске активности Социјалне помоћи, функције 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту, позиције број 212, економске класификације 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да апропријација износи ,00 динара. 3. Средства су строго наменског карактера. 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Ада. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Ада, На основу члана 3. Одлуке о првој измени одлуке о буџету општине Aда за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 63/2013 испр.108/2013 и 142/2014), члана 57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 10/2014 пречишћени текст) évi költségvetésének első módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) 3. szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 63/2013-kiig,., 108/2013 és 142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján, polgármestere, án meghozza a HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról 1. Az évi költségvetésének első módosításáról szóló határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, program 15 helyi önkormányzat, program aktivitás A helyi önkormányzat és a városi községek működése, funkció Általános közszolgáltatás, tételszám 088, gazdasági osztályozás Folyó tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az eszközök újraelosztása ,00 dinár összegben. 2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális Gondozói Központ, program 11 Szociális- és gyermekvédelem, program aktivitás Szociálissegély, funkció Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám 212, gazdasági osztályozás Folyó transzferek a hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az előirányzat összege ,00 dinár. 3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály gondoskodik. 5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, POLGÁRMESTER évi költségvetésének első módosításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) 3. szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 63/2013-kiig,., 108/2013 és 142/2014 számok) 61. és 69. szakasza, valamint statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakasza 1.

13 13. страна/oldal Председник општине Ада, дана године, доноси Р Е Ш Е Њ Е о употреби средстава текуће буџетске резерве 1. Из средстава утврђених Одлуком о првој измени одлуке о буџету општине Ада за годину ( Службени лист општине Ада, бр. 9/15) у оквиру раздела 02, главе 01 Општинска управа, програма 15 Локална самоуправа, програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функције 130 Опште јавне услуге, позиције 088, економске класификације Текућа резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од ,00 динара. 2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 02, главе 14 Центар за социјални рад, програма 11 Социјална и дечја заштита, програмске активности Социјалне помоћи, функције 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту, позиције број 212, економске класификације 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да апропријација износи ,00 динара. 3. Средства су строго наменског карактера. 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије. 5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Ада. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Ада, bekezdésének 8. pontja és 128. szakasza alapján, polgármestere, én meghozza a HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról 1. Az évi költségvetésének első módosításáról szóló határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2015. szám) a felosztás 02, fejezet 01 - Községi Közigazgatás, program 15 helyi önkormányzat, program aktivitás A helyi önkormányzat és a városi községek működése, funkció Általános közszolgáltatás, tételszám 088, gazdasági osztályozás Folyó tartalékeszközök keretében, jóváhagyásra kerül az eszközök újraelosztása ,00 dinár összegben. 2. Az eszközök elosztása a jelen határozat 1. pontjából a felosztás 02, fejezet 14 - Szociális Gondozói Központ, program 11 Szociális- és gyermekvédelem, program aktivitás Szociálissegély, funkció Máshova nem klasszifikált szociálissegély, tételszám 212, gazdasági osztályozás Folyó transzferek a hatalom egyéb szintjeinek keretében történik, így az előirányzat összege ,00 dinár. 3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 4. A határozat realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi Osztály gondoskodik. 5. A határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában. ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, POLGÁRMESTER

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 7. L. ÉVFOLYAM 7.SZÁM 12./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI GÉPJÁRMŰVEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 41. XLVIII. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 187./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 17 XLIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 103./ РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 15. XLIX. ÉVFOLYAM 15.SZÁM 74./ РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ AДА И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016 2018. ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben