ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ"

Átírás

1 ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5)+(92-62) Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) Издаци за отплату главнице дуга B. Нето финансирање ( ) - ( ) Члан 2. Буџет за 2015.годину састоји се од: - Прихода и примања у износу од динара - Расхода и издатака у износу од динара - Пренетих средстава из претходне године у износу од динара. Члан 3. Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од динара. Средства из става 1.овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене

2 апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће резерве. Члан 4. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од динара и користе се у складу са чланом 70.Закона о буџетском систему. Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Члан 5. Издаци за капиталне пројекте као и њихово финансирање према изворима су планирани за буџетску 2015.годину и наредне две године и исказани су у табели која следи: Екон. Редни Опис Износ у динарима Клас. број КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Опрема за симултано превођење за потребе скупштинске сале Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода - из осталих извора - Иф Капитално одржавање уграде ОУ - корисник Центар за социјални рад Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Адаптација санитарног чвора зграде ОУ Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Соларни панели у Спортском пансиону Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ из споствених прихода Систем централног грејања у Библиотеци "Сарваш Габор" Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Израда санитарног чвора у дечијој библиотеци Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

3 Екон. Редни Опис Износ у динарима Клас. број Извори финансирања: - из буџета АПВ Опрема ја завну безбедност - громобран у Библиотеци "Сарваш Габор " Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Замена прозора и излога у Библиотеци "Сарваш Габор " Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Замена седишта и осветљења у позоришној сали Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Опремање подрумских просторија у Библиотеци "Сарваш Габор " Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Изградња секундарне канализационе мреже - Прва месна заједница Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Изградња секундарне канализационе мреже - Друга месна заједница Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Куповина механизације за обезбеђење функционалности пољопривредних путева Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Капитално одржавање зграде предшколске установе у насељу Утрине Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања:

4 Екон. Редни Опис Износ у динарима Клас. број из текућих прихода Капитално одржавање зграде Дома културе у насељу Стериново Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Санација зграде музичке школе у Молу Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта:2016 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Опремање интерната за смештај ученика Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Пројекат за затворени базен - велнес центар Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Изградња затвореног базена - велнес центар Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Бушотина за базен - опрема Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Изградња инфраструктуре у индустријској зони - водовод Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Куповина канцеларијских зграда и осталог простора за потребе Клуба за старе Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода

5 Екон. Редни Опис Износ у динарима Клас. број Изградња секундарне канализационе мреже у насељима Ада и Мол Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из кредита из буџета АПВ из осталих извора Израда пројеката за потребе инвестиција Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта:2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Члан 6. Приходи и примања буџета општине Ада за 2015.годину по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План за Средства из буџета Структура Пренета средства из претходне године , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ПОРЕЗИ , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , Порез на зараде , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем , , , Порез на приходе од непокретности , Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе , , Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе , Порез на приходе од осигурања лица , Самодопринос према зарадама запослених , Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства , Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу , Порез на друге приходе , Порез на приходе професионалних спортиста , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,1393

6 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица План за Средства из буџета Структура , , Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе , Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе , , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина , , Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта , Боравишна такса , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине , ДРУГИ ПОРЕЗИ , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа општина , , Ненаменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа општина , Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака , Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта , Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или ,0007 испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, ,0000 постављање шатора или друге облике привременог коришћења Накнада за коришћење грађевинског земљишта , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета , Приходи од закупнина за грађевинско земљиште , Општинске административне таксе , Накнада за уређивање грађевинског земљишта , Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације ,0084 општина НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ ,0033

7 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина План за Средства из буџета , , , , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Остали приходи у корист нивоа општина , Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општине , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА , Примања од продаје непокретности , Примања од продаје покретне имовине , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ,0004 ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ , Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ , , УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,0000 Члан 7. Укупни расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,2% РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,4% Плате и додаци запослених ,9% Социјални доприноси на терет послодавца ,6% Социјална давања запосленима ,8% Накнаде за запослене ,2% Награде,бонуси и остали посебни расходи ,0% КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,6% Стални трошкови ,8% Трошкови путовања ,2% Услуге по уговору ,2% Специјализоване услуге ,8%

8 Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) ,5% Материјал ,1% ОТПЛАТА КАМАТА ,0% Отплата домаћих камата; ,4% Пратећи трошкови задуживања ,6% СУБВЕНЦИЈЕ ,2% Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и ,2% организацијама 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,7% Текући трансфери осталим нивоима власти ,6% Капитални трансфери осталим нивоима власти ,2% Остале донације, дотације и трансфери ,9% СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,2% Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,2% ОСТАЛИ РАСХОДИ ,4% Дотације невладиним организацијама; ,0% Порези, обавезне таксе, казне и пенали; ,4% Новчане казне и пенали по решењу судова; ,0% Накнада штете за повреде или штету насталу услед ,0% елементарних непогода или других природних узрока; 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних ,0% органа; 490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ,6% Стална резерва ,1% Текућа резерва ,5% КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ,7% ОСНОВНА СРЕДСТВА ,7% Зграде и грађевински објекти; ,1% Машине и опрема; ,5% Остале некретнине и опрема; - 0,0% Нематеријална имовина ,1% ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ,2% Отплата главнице домаћим кредиторима ,2% УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,0% Члан 8. Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,5% Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; 090 Социјална заштита некласификована на другом месту ,4% ,1% ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ,3% Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; ,7%

9 Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства Опште услуге; ,5% Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; ,9% Трансакције јавног дуга; ,2% ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ,4% Пољопривреда ,2% Друмски саобраћај ,8% Туризам ,4% ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,7% Заштита животне средине некласификована на другом месту ,4% ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ ,7% Развој заједнице; ,4% Водоснабдевање; ,3% Улична расвета; ,3% Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ,7% ЗДРАВСТВО ,6% Услуге јавног здравства; ,6% РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ ,0% Услуге рекреације и спорта; ,1% Услуге културе; ,9% ОБРАЗОВАЊЕ ,8% Предшколско образовање ,2% Основно образовање ,9% Средње образовање; ,7% УКУПНО ,0%

10 Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од динара, као и издаци из сопствених извора распоређују се по корисницима и исказују у следећој табели: Опис Средства из буџета Средства из осталих извора СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Укупна јавна средства Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата домаћих камата Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама - Политички субјекти

11 Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Функција 110: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за програмску активност : П1 Свечана седница Скупштине општине Ада 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета Функција 110: Извори финансирања за пројекат 0602-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П1: Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета

12 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Главу 1: Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Раздео 1: ОПШТИНАСКА УПРАВА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Функција 620: Извори финансирања за Програмску активност :

13 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програмску активност : Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета Функција 630:

14 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Одржавање депонија 510 Управљање отпадом Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета Функција 510: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Уређење и одржавање зеленила 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета Функција 660: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Јавна расвета

15 640 Улична расвета Стални трошкови Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета Функција 640: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Остале комуналне услуге 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Стални трошкови Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета Функција 660: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2:

16 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Подстицаји за развој предузетништва 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Одржавање економске инфраструктуре 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Финансијска подршка локално економском развоју 620 Развој заједнице Текући трансфери осталим нивоима власти

17 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Функција 620: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програмску активност : П1 Бушотина за затворени базен 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Машине и опрема Извори финансирања за функцију 620: 07 Трансфери од других нивоа власти Функција 620: Извори финансирања за пројекат 1501-П1: 07 Трансфери од других нивоа власти Свега за пројекат 1501-П1: П2 Изградња секундарне канализационе мреже 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Функција 620:

18 Извори финансирања за пројекат 1501-П2: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Свега за пројекат 1501-П2: Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљањем развојем туризма 473 Туризам Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Функција 473: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Туризам Туристичка промоција

19 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Функција 473: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 Изградња затвореног базена-велнес центар 473 Туризам Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 473: 07 Трансфери од других нивоа власти Функција 473: Извори финансирања за пројекат 1502-П1: 07 Трансфери од других нивоа власти Свега за пројекат 1502-П1: Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програм 4: ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда Услуге по уговору Специјализоване услуге

20 Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 Подстицаји пољопривредној производњи 421 Пољопривреда Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Куповина механизације за обезбеђење функционалности пољопривредних путева 421 Пољопривреда Машине и опрема Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421:

21 Извори финансирања за Пројекат 0101-П1: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0101-П1: Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 5: ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине и природних вредности 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 Фонд за заштиту животне средине - изградња секундарне канализационе мреже 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета Функција 520:

22 Извори финансирања за Пројекат 0401-П1: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0401-П1: Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 6: ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање саобраћајном инфраструктуром 451 Друмски саобраћај Специјализоване услуге Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 Уређење центра Мола четврта фаза 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:

23 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0701-П1: Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 7: П1 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ Капитално одржавање предшколске установе на Утринама 911 Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета Функција 911: Извори финансирања за Пројекат 2001-П1: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 2001-П1: Извори финансирања за Програм 8: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 8: ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Трошкови путовања Извори финансирања за функцију 912:

24 01 Приходи из буџета Функција 912: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 Санирање зграде музичке школе у Молу 912 Основно образовање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 912: 07 Трансфери од других нивоа власти Функција 912: Извори финансирања за Пројекат 2002-П1: 07 Трансфери од других нивоа власти Свега за Пројекат 2002-П1: Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програм 9: ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 920 Средње образовање Трошкови путовања Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета

25 Функција 920: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програмску активност : П1 Радови око интерната за смештај ученика 920 Средње образовање Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета Функција 920: Извори финансирања за Пројекат 2003-П1: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 2003-П1: П2 Опремање интерната за смештај ученика 920 Средње образовање Машине и опрема Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета Функција 920: Извори финансирања за Пројекат 2003-П2: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 2003-П2: Извори финансирања за Програм 10: 01 Приходи из буџета

26 07 Трансфери од других нивоа власти Свега за Програм 10: ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Функција 070: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програмску активност : Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност :

27 Подршка социо-хуманитарним организацијама 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Активности Црвеног крста 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета

28 Функција 070: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Дечја заштита Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 Куповина канц.зграда и осталог простора за потребе Клуба за старе 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за Пројекат 0901-П1: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0901-П1:

29 Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програм 11: ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Подстицај културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П4 Капитално одржавање објекта Дома културе у Стериновом 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за Пројекат 1201-П4: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 1201-П4: Извори финансирања за Програм 13:

30 01 Приходи из буџета Свега за Програм 13: ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 14: ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови

31 Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Стална резерва Текућа резерва Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Функција 130: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програмску активност : Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Отплата главнице домаћим кредиторима

32 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета Функција 170: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програмска активност: Програми националних мањина Социјална заштита некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П2 Манифестација Дани Аде 130 Опште јавне услуге Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Функција 130: Извори финансирања за Пројекат 0602-П2: 01 Приходи из буџета

33 07 Трансфери од других нивоа власти Свега за Пројекат 0602-П2: П3 Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава 130 Опште јавне услуге Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: Извори финансирања за Пројекат 0602-П3: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0602-П3: Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Свега за Главу 1: ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Програмска активност 0002-Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

34 Социјални доприноси на терет послодавца Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Остале донације, дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П4 Изградња секундарне канализационе мреже - Прва месна заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 160:

35 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за Пројекат 0602-П4: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0602-П4: Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2: ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Програмска активност 0002-Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Текуће субвенције јавним нефинансијским

36 предузећима и организацијама Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П5 Изградња секундарне канализационе мреже - Друга месна заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за Пројекат 0602-П5: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0602-П5: Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15:

37 Извори финансирања за Главу 3: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 3: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОЛ Програмска активност 0002-Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за Програмску

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 14. XLVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 74./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 7. L. ÉVFOLYAM 7.SZÁM 12./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI GÉPJÁRMŰVEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat билтен општине чока год. VIII број 63. јануар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 63. szám 2014. január Ново возило Дому здравља Возни парк Дома здравља

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LIII ÉVFOLYAM БРОЈ 3. SZÁM На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 31. 05. 2013. Саставни део броја 5. 2013. 05. 31. A 5. szám szerves része ОПШТИНА БЕЧЕЈ ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ БЕЧЕЈ

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 21.05.2014. БРОЈ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. IX број 80. јун 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 80. szám 2015. június Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson Új mentőautó a betegek

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 5. L. ÉVFOLYAM 5.SZÁM 9./ ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА HATÁROZAT A PROJEKTEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 10.11.2015. БРОЈ 18. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.10. 18. SZÁM GODINA XLVII 10.11.2015. BROJ 18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 41. XLVIII. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 187./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben