СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM SZÁM GODINA XLIV BROJ 6.

2 Страна 212. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу чл.15.ст 1. тачка 8. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129 / 2007, 34/2010 и 54/2011), Изборна комисија Општине Мали Иђош, на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Мали Иђош, који ће се одржати године 1. Гласачки листићи штампаће се на папиру БЕЛЕ боје. 2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру СВЕТЛО ПЛАВЕ боје. 3. Ову одлуку доставити ИМПРЕСИОН ШТАМПАРИЈА БАЧКА ТОПОЛА која је овом Одлуком одређена за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за за одборнике Скупштине општине Мали Иђош, који ће се одржати године 4. Ову одлуку објавити у "Службеном листу Општине Мали Иђош". Број : / У Малом Иђошу, 27. априла године Изборна комисија Општине Мали Иђош М.П. Председник, Софија Рудовић,.с.р. 40. На основу чл.15.ст 1. тачка 8. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129 / 2007, 34/2010 и 54/2011), Изборна комисија Општине Мали Иђош, на седници одржаној дана године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ И КОНТРОЛНИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ, РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ ГОДИНЕ 1. За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Мали Иђош расписаним за 6. мај године, штампаће се гласачких листића.

3 Број 6. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна За проверу исправности гласачке кутије штампаће се 25 контролних листића, и број 3 као резерву. Број гласачких листића из тачке 1. овог решења обухвата број 10688, што је укупан број бирача у Општини Мали Иђош, на дан 27. априла године и број 50 као резерву гласачких листићадо 0,5% од укупног броја бирача у Општини Мали Иђош. Број гласачких листића из тачке 2. овог решења обухвата број кутија потребних за избор одборника Скупштине општине Мали Иђош и број резервних контролних листића. 1. Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Мали Иђош". Број: / : У Малом Иђошу, 27. априла године Изборна комисија Општине Мали Иђош М.П. Председник, Софија Рудовић, с.р.

4 214.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 6. szám 39. A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdése 8. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010 és 54/2011 szám) alapján, Kishegyes község Választási bizottsága a én megtartott ülésén meghozta a H A T Á R O Z A T O T a szavazólapok és a szavazóurnák érvényesítésére szolgáló ellenırzı lap színének meghatározásáról, a án tartandó szavazásra, Kishegyes község Képviselıtestülete tanácsnokai megválasztására 1. A szavazólapok FEHÉR papírra lesznek nyomtatva. 2. A szavazóurna érvényesítésére szolgáló ellenırzı lap VILÁGOSKÉK színő papírra lesz nyomtatva 3. E határozatot kézbesíteni kell a topolyai Impresion nyomdának, aki ezzel a határozattal ki lett jelölve a án tartandó, Kishegyes község Képviselı-testülete tanácsnokai megválasztása végrehajtásához szükséges szavazólapok és egyéb választási anyag nyomtatására. 4. E határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szám: / Kishegyesen, április 27-én Kishegyes község Választási bizottsága P.H. Sofija Rudović, s.k. elnök 40. A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdése 8. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010 és 54/2011 szám) alapján, Kishegyes község Választási bizottsága a én megtartott ülésén meghozta V É G Z É S T A SZAVAZÓLAPOK ÉS ELLENİRZİ LAPOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL A MÁJUS 6-ÁN TARTANDÓ SZAVAZÁSRA, KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELİ- TESTÜLETE TANÁCSNOKAI MEGVÁLASZTÁSÁRA 1. A május 6-án tartandó szavazásra, Kishegyes község Képviselı-testülete megválasztására, szavazólap lesz nyomtatva. 2. A szavazóurna érvényesítéséhez szükséges ellenırzı lapból 25 darab lesz nyomtatva, és 3 darab tartalékként. E végzés 1. pontjában említett szavazólapok száma , amely Kishegyes község szavazópolgárai számát teszi ki összesen, április 27-én, és 50 tartalék szavazólap, Kishegyes község szavazópolgárai össz számának 0,5%-a.

5 6.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 215.oldal E végzés 2. pontjában említett szavazólapok száma a szükséges urnák és a tartalék ellenırzı lapok számának felel meg, Kishegyes község Képviselı-tetsülete tanácsnokai megválsztásához. 3. E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szám: / Kishegyesen, április 27-én Kishegyes község Választási bizottsága P.H. Sofija Rudović, s.k. elnök

6 Strana 216. Godina Službeni list opštine Mali Iñoš Broj Na osnovu čl.15.st 1. tačka 8. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", broj 129 / 2007, 34/2010 i 54/2011), Izborna komisija Opštine Mali Iñoš, na sjednici održanoj dana godine, donijela je O D L U K U o odreñivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Mali Iñoš, koji će se održati godine 1. Glasački listići štampaće se na papiru BELE boje. 2. Kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampaće se na papiru SVETLO PLAVE boje. 3. Ovu odluku dostaviti IMPRESION ŠTAMPARIJA BAČKA TOPOLA koja je ovom Odlukom odreñena za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovoñenje izbora za za odbornike Skupštine opštine Mali Iñoš, koji će se održati godine 4. Ovu odluku objaviti u "Službenom listu Opštine Mali Iñoš". Broj : / U Malom Iñošu, 27. aprila godine Izborna komisija Opštine Mali Iñoš M.P. Predsjednik, Sofija Rudović, s.r. 40. Na osnovu čl.15.st 1. tačka 8. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", broj 129 / 2007, 34/2010 i 54/2011), Izborna komisija Opštine Mali Iñoš, na sjednici održanoj dana godine, donijela je R J E Š E NJ E O UTVRðIVANJU BROJA GLASAČKIH I KONTROLNIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MALI IðOŠ, RASPISANIM ZA 6. MAJ GODINE 1. Za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Mali Iñoš raspisanim za 6. maj godine, štampaće se glasačkih listića. 2. Za proveru ispravnosti glasačke kutije štampaće se 25 kontrolnih listića, i broj 3 kao rezervu.

7 Broj6. Službeni list opštine Mali Iñoš Godina Strana 217. Broj glasačkih listića iz tačke 1. ovog rješenja obuhvata broj 10688, što je ukupan broj birača u Opštini Mali Iñoš, na dan 27. aprila godine i broj 50 kao rezervu glasačkih listića do 0,5% od ukupnog broja birača u Opštini Mali Iñoš. Broj glasačkih listića iz tačke 2. ovog rješenja obuhvata broj kutija potrebnih za izbor odbornika Skupštine opštine Mali Iñoš i broj rezervnih kontrolnih listića. 3.Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu Opštine Mali Iñoš". Broj: / : U Malom Iñošu, 27. aprila Godine Izborna komisija Opštine Mali Iñoš M.P. Predsjednik, Sofija Rudović, s.r.

8 С А Д Р Ж А Ј T A R T A L O M S A D R Ž A J Број Назив Страна Szám Megnevezés Oldal Broj Naziv Strana 39. Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, 212 за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Мали Иђош, који ће се одржати Године 40. Решење о утврђивању броја гласачких и контролних листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине 212 општине Мали Иђош, расписаним за 6. мај године 39. Határozat a szavazólapok és a szavazóurnák érvényesítésére szolgáló ellenırzı lap színének meghatározásáról, 214 a án tartandó szavazásra, Kishegyes község Képviselı-testülete tanácsnokai megválasztására 40. Végzés a szavazólapok és ellenırzı lapok számának meghatározásáról a мájus 6-án tartandó szavazásra, 214 Kishegyes község Képviselı-testülete tanácsnokai megválasztására 39. Odluka o odreñivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje 216 na izborima za odbornike Skupštine opštine Mali Iñoš, koji će se održati Godine 40. Rješenje o utvrñivanju broja glasačkih i kontrolnih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Mali Iñoš, 216 raspisanim za 6. maj godine ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Мали Иђош ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данило Дабовић начелник Општинске управе ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард и Мариана Деак Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош за Службени лист. KIADJA: Kishegyes község Képviselı-testülete FELELİS SZERKESZTİ: Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetıje A SZERKESZTİ BIZOTTSÁG TAGJAI: Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna Az évi elıfizetési elıleg 2.000,00 dinár. Az elıfizetési elıleget a számú folyószámlára Kishegyes község Képviselı-tesülete szerveinek bevétele Hivatalos Lap címre kell befizetni. IZDAVAČ: Skupština opštine Mali Iñoš ODGOVORNI UREDNIK: Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard i Mariana Deak Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iñoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iñoš za Službeni list.

Važna napomena: Fontos megjegyzés:

Važna napomena: Fontos megjegyzés: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na mađarski _jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Elfogadva: 2001. június 11. Kihirdetve: IK 2001. évi 8. szám Hatályba lépés: 2001. augusztus 31. Módosítva: 2006. február 6-i hatállyal Alkalmazás: 1/2001. (VI. 11.) MÜK SZABÁLYZAT a választási szabályzatról

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ. TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.EU VÉGŰ DOMAINEK HITELESÍTÉSE SORÁN I. A.eu végű domain nevek bejegyzésének jogi hátteréről

Részletesebben