СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL / ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓI KÖZPONTJÁNAK MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL / ОДЛУКA О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ KÜLSŐ FELÜLVIZSGÁLÓ ALKALMAZÁSÁRÓL / ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT A TISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL... 83

2 2. strana/oldal 131./ ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИКЕНД НАСЕЉУ У АДИ HATÁROZAT AZ ADAI VÍKEND TELEPRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL / ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE A ÉVRE ELFOGADÁSÁRÓL / РЕШЕЊE О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА АДА HATÁROZAT AZ ADAI EGÉSZSÉGHÁZ STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL / РЕШЕЊE О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА ЗА 2011/2012. РАДНУ ГОДИНУ VÉGZÉS AZ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY ČIKA JOVA ZMAJ ADA 2010/2011-ES TANÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL / РЕШЕЊE О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЂА СТАНДАРД АДА VÉGZÉS AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL / РЕШЕЊE О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА VÉGZÉS ADA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL / РЕШЕЊE О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ГОДИНУ VÉGZÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGA FENNTARTÁSÁNAK ÉVI PROGRAMJA ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL / РЕШЕЊE О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2011/2012 ГОД. НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА И ТРОТОАРИМА У ОПШТИНИ АДА VÉGZÉS A TÉLI SZOLGÁLAT 2011./2012. ÉVI OPERATÍV TERVEAZ ADA KÖZSÉGBELI HELYI UTAKRA ÉS JÁRDÁKRA ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL... 89

3 3. strana/oldal 139./ РЕШЕЊE О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДИ VÉGZÉS AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ISKOLASZÉKE TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL / ЗАКЉУЧAК О УАВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' АДА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011 ГОДИНУ ZÁRÓHATÁROZAT AZ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY ČIKA JOVA ZMAJ ADA MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL A 2010/2011-ES TANÉVRE / СПОРАЗУМ О ОСНИВАЊУ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ АДА EGYEZMÉNYT ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI TANÁCSÁNAK MEGALAPÍTÁSÁRÓL бр.23/2011 Деловодни број: / Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роланд Јанковић. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године 23/2011 szám Iktatószám: / Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Jankovits Roland. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Ada Község Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Ada Község Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

4 4. strana/oldal 127./ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 32.Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.129/2007) и члана 25. став 1. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/08 и 14/09), Скупштина општине Ада је на седници одржаној дана године, донела О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ A költségvetés rendszeréről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, és 101/2010 számok) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza, valamint Ada község Statútuma ( Ada Község Hivatalos Lapja, 27/08 és 14/09 számok) 25. szakaszának 1. bekezdése alapján, Ada Község Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozta a H A T Á R O Z A T O T ADA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и расходи буџета општине Ада за 2012.годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета општине по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утрврђени су у следећим износима и то: у динарима ОПИС А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА Шифра екон. класифик. Средства из буџета I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Текући приходи: Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) Самодоприноси Порез на имовину Порез на добра и услуге Остали порески приходи Непорески приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Донације Трансфери Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0 Сопствени приходи буџетских корисника II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Текући расходи

5 5. strana/oldal ОПИС Шифра екон. класифик. Средства из буџета Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Издаци за социјалну заштиту Остали расходи Трансфери Издаци за нефинансијску имовину III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I.-II.) (7+8)-(4+5) IV. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 0 V. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама Отплата главнице страним кредиторима Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IV-V) В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА VI. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Задужив. код јавних финанс. институција и посл. банака Задуживање код осталих кредитора Примања од нето задуживања VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V) НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 14) 3 Члан 2. Буџет за 2012.годину састоји се од: прихода и примања у износу од динара расхода и издатака у износу од динара од чега: - издатака за отплату главнице динара

6 6. strana/oldal Средства за финансирање отплате дугова по основу задуживања обезбедиће се из донације од међународних организација кроз рефундирање средстава уложених у реализацију пројекта ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском. Члан 3. Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од динара. Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Председник општине, на предлог руководиоца одељења за буџет и финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Члан 4. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Општинско веће, на предлог руководиоца одељења за буџет и финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Члан 5. Приходи и примања буџета општине у укупном износу од динара по врстама, односно економским класификацијама и изворима средстава, утврђени су у следећим износима: Екон. клас. ОПИС ИЗНОС ИЗВОР Порез на зараде Порез на приходе од самосталне делатности Порез на приходе од имовине Самодоприноси Порез на друге приходе ПОРЕЗИ НА ДОХ.,ДОБИТ И КАП.ТРАНСАКЦИЈЕ Порез на имовину Порез на наслеђе и поклон Порез на капиталне трансакције ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Комунална такса за приређивање музичких програма Комунална такса за коришћење рекламног паноа Порези на моторна возила Накнада за коришћење добара од општег интереса Концесионе накнаде и боравишне таксе Општинске и градске накнаде Општинске и градске комуналне таксе ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

7 7. strana/oldal Екон. клас. ОПИС ИЗНОС ИЗВОР Комунална такса за истицање фирме на посл.простору ДРУГИ ПОРЕЗИ КОЈЕ ИСКЉУЧИВО ПЛАЋАЈУ ПРЕДУЗЕЋА ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИЦИ ДОНАЦИЈЕ Текући трансфери од других нивоа власти и 07 - ненаменски трансфер наменски трансфери за пројекте и сл Капитални трансфери од других нивоа власти ТРАНСФЕРИ Камате на средства буџета општина Накнада за коришћење шумског и пољоприв.земљишта Накнада за коришћење прост.и грађевинског земљишта ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина Таксе у корист нивоа општина Прих.које својом делатношћу остваре општ.орг. управе ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају Прих.од новч.казни за прекршаје у кор.нивоа општине ПРИХОДИ ОД НОВЧ. КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ Мешовити и неодређени приходи Мешовити и неодређени приходи Примања од продаје домаћих акција ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА УКУПНО: ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ Члан 6. Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

8 8. strana/oldal Екон. Клас. Опис Средства из буџета Издаци из дод. прихода буџета корисника Укупна средства ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКН.ЗАПОСЛ СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА НЕГАТИВНА КУРСНА РАЗЛИКА ОТПЛ.КАМАТА И ПРАТ. ТР.ЗАДУЖ СУБВ.ЈАВ.НЕФИН.ПРЕДУЗ.И ОРГАН СУБВЕНЦИЈЕ ТРАНСФ.ОСТАЛИМ НИВ. ВЛАСТИ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ НАКН.ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДОТАЦ.НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМ.НЕПОГОДА ОСТАЛИ РАСХОДИ СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ АДМИН. ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏ.ОД ДИР.КОР.ИНДИР.БУЏЕТС. КОРИС ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

9 9. strana/oldal Екон. Клас. Опис Средства из буџета Издаци из дод. прихода буџета корисника Укупна средства ОСНОВНА СРЕДСТВА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМ.КРЕД ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ УКУПНО:

10 10. strana/oldal II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Средства буџета у износу од динара исказаних у колони 7. посебног дела буџета, и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од динара исказаних у колони 8. посебног дела буџета, распоређују се по корисницима и то: Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ И ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови и спољни послови Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за превоз на посао и са посла Стални трошкови

11 11. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата домаћих камата Негативне курсне разлике Порези, обавезне таксе и казне Машине и опрема ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ОПШТИНСКА УПРАВА 130 Опште услуге Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде за превоз на посао и са посла Награде запосленима и остали посебни расходи

12 12. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе и казне Машине и опрема Нематеријална имовина - компјутерски софтвер ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 2 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ТРОШКОВИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА 130 Опште услуге Трансфери осталим нивоима власти ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 3 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ И КАМАТА

13 13. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Финансијски и фискални послови Камате на кредите Негативне курсне разлике Отплата главнице ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 4 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација УКУПНО ЗА ГЛАВУ ОПШТИНСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА 470 Остале делатности Свечана седница СО АДА и манифестација Дани Аде Међуопштинска сарадња Општинске манифестације ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 5 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ РЕЗЕРВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

14 14. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 180 Трансфери општег каракт. између разл. нивоа власти Стална буџетска резерва Текућа буџетска резерва ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 6 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 810 Услуге рекреације и спорта Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за превоз на посао и са посла Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале тек.дотације и трансфери Спортски клубови Порези и таксе

15 15. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Зграде и грађевински објекти Остале некретнине и опрема ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 7 01 Приходи из буџета Сопствени приходи УКУПНО ЗА ГЛАВУ БИБЛИОТЕКА "САРВАШ ГАБОР" 820 Услуге културе Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнада за превоз на посао и са посла Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Увођење централног грејања

16 16. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Опрема за јавну безбедност Набавка књига за библиотеку ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 8 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ У.П.В.О."ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" 040 Породица и деца Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге

17 17. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Текуће поправке и одржавање Материјал Порези и таксе ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 9 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АДА 473 Туризам Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за превоз на посао и са посла Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Порези и таксе

18 18. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР.И СЕЛА ОП.АДА 420 Пољопривреда,шумарство,лов и риболов Услуге по уговору ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ПРАВНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА 133 Остале опште услуге Услуге по уговору ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1 01 Приходи из буџета

19 19. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 04 Сопствени приходи Донације од међународних организација Донације од осталих нивоа власти ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ УКУПНО РАЗДЕО 1: ПОЉОПРИВРЕДА И ДРУГА ПРОИЗВОДЊА 420 Пољопривреда,шумарство,лов и риболов Наменска улагања по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Накнада за одводњавање Помоћ пољопривредницима ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1 01 Приходи из буџета ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 451 Друмски саобраћај УКУПНО ЗА ГЛАВУ Одржавање локалних путева Мере унапређења безбедности саобраћаја на путевима

20 20. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Зимска служба, сигнализација и семафор ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 2 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ТУРИЗАМ 473 Туризам Уређење обале Тисе и кампа у Ади Удруж.кампера Војв Ј.П. АДИЦА - отплата лизинга за чистилицу Ј.П. АДИЦА - текуће одржавање, трибине и бет.плоче Ј.П. АДИЦА - набавка превозног средства ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 3 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ОСТАЛИ ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 490 Економски послови некласификовани на другом месту Остали комунални издаци МЗ Утрине, Оборњача, Стеријино за комуналне послове МЗ Мол за камп, скелу, плажу и зелене површине

21 21. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Месни самодопринос I МЗ Ада Месни самодопринос II МЗ Ада Месни самодопринос МЗ Мол Месни самодопринос МЗ Утрине Принудно рушење објеката Трошкови социјално угрожених породица за воду и смеће ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 4 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2 01 Приходи из буџета УКУПНО РАЗДЕО 2: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 01 ЧИСТОЋА 510 Управљање отпадом Уређење центра Аде и Мола Отплата лизинга за чистилицу Отплата кредита за возило за изношење смећа

22 22. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ЗАШТИТА ФЛОРЕ И ФАУНЕ Заштита биљног и животињског света и крајолика Ветеринарска услуга Сузбијање комaраца, крпеља, амброзије и друго ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 2 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 560 Заштита животне средине некласифик. на другом месту Специјализоване услуге ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 3 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ

23 23. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти УКУПНО РАЗДЕО 3: СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 01 РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 620 Развој заједнице Просторни и урбанистички планови и пројекти Едукације и развој привреде и социјално ек.савет Учешће општине у реализацији пројеката за запошљавање Средства општине за предфинансирање и сопствено финансирање ИПА пројекта Waterprotection Учешће општине у реализацији инвестиција Трансфери од виших нивоа власти ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Донације од осталих нивоа власти

24 24. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства УКУПНО ЗА ГЛАВУ ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту Стални трошкови за рад територијалних органа одбране Услуге по уговору функционисање штаба за ванредне сит Услуге по уговору обучавање припадника цив.заштите Специјализоване услуге за одбрану Тек.попр.и одржав. реконструкц.система за јавно узбуњ Тек.попр.и одржавање сређивање објеката од значаја Накнада штете услед елементарних непогода Машине и опрема за случај ванредне ситуације ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 2 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2: УЛИЧНА РАСВЕТА 640 Улична расвета Трошкови расвете и одржавања ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 3

25 25. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 4 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Донације од осталих нивоа власти УКУПНО РАЗДЕО 4: ЗДРАВСТВО 01 ДОМ ЗДРАВЉА 760 Здравство некласификовано на другом месту Трансфери осталим нивоима власти-здравствена заштита од тога: - Специјалистичке услуге, специјализације Дежурство у Молу Учешће општ.у прој. ДИЛС и програмима Текуће порправке и одржавање опреме Трошкови едукација Трошкови промоције здравља

26 26. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства - Трошкови за безбедност пацијената Текући трансфери осталим нивоима власти - Мртвозорство ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 5 01 Приходи из буџета УКУПНО РАЗДЕО 5: КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА, УДРУЖЕЊА 01 Политичке странкеи нац.савет нац.мањина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације политичким странкама Дотације националном савету националних мањина ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 820 Услуге културе

27 27. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Дотације невладиним организацијама ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 2 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА 860 Рекреац.,спорт,култура и вере, некласиф.на другом месту Црвени крст Ада Подршка цивилним и културним организацијама - конкурс ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 3 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-Одржавање објеката 840 Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 4 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 6

28 28. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 01 Приходи из буџета УКУПНО РАЗДЕО 6: ОБРАЗОВАЊЕ 01 О.Ш. ЧЕХ КАРОЉ АДА 912 Основно образовање Текући трансфери од тога: 415-Накнаде за превоз на посао и са посла Јубиларне награде Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези и таксе Новчане казне и пенали по решењу судова ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1

29 29. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ О.Ш. "НОВАК РАДОНИЋ" МОЛ 912 Основно образовање Текући трансфери од тога: 415-Накнада за превоз на посао и са посла Јубиларне награде Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези и таксе Новчане казне по решњеу судова Пројектни планови и комисије Машине и опрема

30 30. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 2 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ М.Ш. "БАРТОК БЕЛА" АДА 912 Основно образовање Текући трансфери од тога: 415-Накнада за превоз на посао и са посла Јубиларне награде Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 3 01 Приходи из буџета Сопствени приходи УКУПНО ЗА ГЛАВУ

31 31. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 04 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 912 Основно образовање Услуге по уговору ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 4 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА 920 Средње образовање Текући трансфери од тога: 415-Накнада за превоз на посао и са посла Јубиларне награде Стални трошкови од тога: *тр.коришћ.сп.хале од стране сп.клубова Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге

32 32. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 425-Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 5 01 Приходи из буџета Сопствени приходи УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5: ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 920 Средње образовање Услуге по уговору ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 6 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 7 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Донације од осталих нивоа власти

33 33. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства 08 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 01 УКУПНО РАЗДЕО 7: СТИПЕНДИЈЕ И ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА И НАГРАДЕ ВРХУНСКИМ СПОРТИСТИМА 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Стипендије талентованим ученицима и студентима Помоћ материјално угроженим ученицима и студентима Награде врхунским спортистима ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 1 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 070 Соц.помоћ угр.станов., некласификована на другом месту Једнократна помоћ социјално угроженом становништву Реализација програма Центра Плате,додаци и соц.доприноси запослених Реализација програма рада клуба за дневни боравак старих

34 34. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства Трошкови сахране Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу Додатна образовна,здравствена и социјална подршка деци и ученицима и трошкови рада комисије ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 2 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ О КОЈИМА СЕ СТАРА ОПШИНА 070 Соц.помоћ угр.станов., некласификована на другом месту Помоћ у кући и кућ.нега у орг.дома за см.ст.лица у Молу Клубови за старе људе у Ади, на Утринама и Оборњачи у организ. Дома за смештај старих лица у Молу Персонална асистенција - збрињавање инвалидних лица ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 3 01 Приходи из буџета Сопствени приходи

35 35. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства УКУПНО ЗА ГЛАВУ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Помоћ избеглим породицама пристиглим до 1995.године Обезбеђење права на прихватну станицу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 4 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЈАВНЕ КУХИЊЕ 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Бесплатна исхрана социјално угроженог становништва ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГЛАВУ 5 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 8 01 Приходи из буџета Сопствени приходи УКУПНО РАЗДЕО 8:

36 36. strana/oldal Раздео Глава Функција Позиција Екон. класификација ОПИС Средства из Буџета Издаци из сопствених прих.кор. Укупна средства ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА БУЏЕТ 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Донације од међународних организација Донације од осталих нивоа власти СВЕГА РАСХОДИ

37 37. strana/oldal УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОД Екон. Клас. Врста расхода План 2011 Структура План 2012 Структура Индекс 2012/ 2011 ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , ,05 105,11 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , ,13 101,51 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , ,07 11, НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , ,25 127, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА , , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ,84 95, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , ,21 86, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ,22 99, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ,53 63, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ , ,44 156, МАТЕРИЈАЛ , ,69 110, КАМАТЕ , ,33 109, ПРАТ.ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВ , ,81 257, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВ.НЕФИН.ПРЕД. И ОРГАНИЗАЦИЈАМА , ,73 102, ТРАНСФ.ОСТ. НИВ. ВЛАСТИ , ,25 86, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА , ,81 94,13 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА , ,91 111,49 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ , ,02 58, НОВЧ. КАЗНЕ ПО РЕШ. СУДОВА ,04 0 0, ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГ , ,10 33, СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ , ,24 193, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 0 0, ,21 0

38 38. strana/oldal Екон. Клас. Врста расхода План 2011 Структура План 2012 Структура Индекс 2012/ ОБЈЕКТИ 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА , ,40 98, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА , , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ , , ,73 УКУПНО: ,36 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Ada Község évi költségvetésének bevételei, és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés), az adott hitelekből, a pénzügyi vagyon eladásából, illetve beszerzéséből, az eladósításból és a hiteltörlesztésből származó bevételek és kiadások a következő összegekben lettek megállapítva: L E ÍR Á S A gazdasági klasszifikáció kódja dinárban A költségvetésben szereplő összeg A. ADA KÖZSÉG JÖVEDELMEINEK ÉS BEVÉTELEINEK, KÖLTSÉGEINEK ÉS KIADÁSAINAK SZÁMLÁJA I. ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM Folyójövedelem: Adójövedelem A jöved., nyereség és a kapit. nyeres. utáni adó (a helyi járulékon kívül) Helyi járulék Vagyonadó A javak és a szolgáltatások utáni adó Egyéb adójövedelmek Nem az adóból származó jövedelmek Memorandumi tételek a költségek visszatérítése Adományok Átutalások (transzferek)

39 39. strana/oldal L E ÍR Á S A gazdasági klasszifikáció kódja A költségvetésben szereplő összeg А nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 8 0 A költségvetés használóinak saját jövedelmei II. ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Folyóköltségek Az alkalmazottak utáni költségek Az áru és a szolgáltatások használata A kamat törlesztése Támogatások Szociális védelemre fordított kiadások Egyéb költségek Átutalások Kiadások a nem pénzügyi vagyon beszerzésére III. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY) (I.-II.) (7+8)-(4+5) IV. KIADÁSOK A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE 62 0 V. AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE Az alaptőke törlesztése a hazai hitelezőknek Az alaptőke törlesztése a hazai pénzügyi közintézményeknek és kereskedelmi bankoknak Az alaptőke törlesztése a külföldi hitelezőknek B. ÖSSZES FISZKÁLIS HIÁNY(III-IV-V) C. A PÉNZELÉS SZÁMLÁJA VI. BEVÉTELEK A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL VII. BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL Bevételek a hazai hitelezőktől Eladósodás a hazai pénzügyi közintézményeknél és kereskedelmi bankoknál Eladósodás az egyéb hitelezőknél

40 40. strana/oldal L E ÍR Á S A gazdasági klasszifikáció kódja A költségvetésben szereplő összeg Bevételek a nettó eladósodásból VIII. NETTÓ PÉNZELÉS(IV+V) SZÉTOSZTATLAN TÖBBLET JÖVEDELEM AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (osztályozás 3, pénzelés forrása 13) 3 FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK A MAGÁNOSÍTÁSBÓL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (osztályozás 3, pénzelés forrása 14) 3 2. szakasz Ada Község évi költségvetése a következőkből áll: 1.) összjövedelem dinár 2.) összkiadás dinár - ebből: kiadás az alaptőke törlesztésre dinár Az eszközök a hitelek visszafizetésére a nemzetközi szervezetek adományaiból lesznek biztosítva, az IPA határon átívelő program Magyarországgal való együttműködésben realizált projektumba fektetett eszközök visszatérítésén keresztül. 3. szakasz A folyó költségvetési tartalék eszközei a község költségvetésében dinár összegre vannak tervezve. Az eszközöket a jelen szakasz 1. bekezdéséből a nem tervezett rendeltetésre használják, amelyekre nincsenek előlátott előirányzatok, vagy azokra a rendeltetésekre amelyekről év közben kiderül, hogy az előirányzatok nem elegendőek. A folyó költségvetési tartalék használatáról szóló határozatot, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjének javaslatára a község elnöke hozza meg. 4. szakasz Az állandó költségvetési tartalék eszközei a község költségvetésében dinár összegre vannak tervezve, és a költségvetésről szóló törvény 70. szakaszával összhangban vannak használva. Az állandó költségvetési tartalék használatáról szóló határozatot a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjének javaslatára a község elnöke hozza meg. 5. szakasz A költségvetés dinár összegű jövedelmei és bevételei fajták, illetve gazdasági klasszifikáció szerint a következő összegekben vannak megállapítva:

41 41. strana/oldal Gazd. klassz. LEÍRÁS ÖSSZEG FORRÁS Jövedelemadó A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó A vagyonból eredő jövedelmek utáni adó Helyi járulékok Más jövedelmek utáni adó A JÖV., NYERES. ÉS A KAPIT.NYERES. UTÁNI ADÓ Vagyonadó Örökösödési és ajándékozási adó A nagyméretű tranzakciók utáni adó VAGYONADÓ Zenés programok utáni illeték A reklámfelületek használatának kommunális illetéke Motoros járművek utáni adó Az általános érdekeltségű javak használatának díja Koncessziós díjak és tartózkodási illeték Községi és városi térítmények Községi és városi kommunális illetékek A JAVAK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ A cégek kommunális illetéke a cégtáblák kihelyezésére EGYÉB ADÓK, AMELYEKET KIZÁRÓLAG A VÁLLALATOK ILLETVE A VÁLLALKOZÓK FIZETNEK ADOMÁNYOK Az egyéb hatalmi szintek és községek folyó transzfer eszközei és 07 - rendeltetés nélküli transzferek rendeltetésszerű transzferek Kapitális transzferek az egyéb hatalmi szintektől TRANSZFEREK (ÁTUTALÁSOK) A költségvetés eszközeinek kamata Az erdős területek és mezőg. földek használatának térítménye A terület és a telek használatának térítménye A VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

42 42. strana/oldal Gazd. klassz. LEÍRÁS ÖSSZEG FORRÁS Az értékesítő szervezetek által eladott javakból és szolgáltatásokból származó községi jövedelmek Illetékek a községi szintek javára A községi közig. szervei saját tevékeny. megvalós. jövedelmek JÖV. A JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL Jövedelmek a közlekedési szabálysértések utáni pénzbüntetésből Szabálysértések utáni pénzbüntetésből szárm. jöv.k a községi szintek jav JÖVEDELEM SZABÁLYSÉRTÉSEK UTÁNI PÉNZBÜNTETÉSBŐL Vegyes és meghatározatlan jövedelmek Vegyes és meghatározatlan jövedelmek A hazai részvények eladásából származó bevétel A HAZAI RÉSZV. ELAD. SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: BEVÉTEL A KÖLTSÉGVETÉSBŐL NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYA EGYÉB HATALMI SZERVEK ADOMÁNYA szakasz A költségvetés költségei és kiadásai, az alapvető rendeltetések szerint, a következő összegekben van megállapítva: Gazd. klassz. Leírás A költségv. eszközeiből A költségv. használók egyéb póteszközforrásaiból Összes eszköz 411 FOGL. FIZETÉSEI, PÓTLÉKAI ÉS JÁRULÉKAI SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGL A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTMÉNYEI A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAI A FOGLALKOZTATOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK

43 43. strana/oldal Gazd. klassz. Leírás A költségv. eszközeiből A költségv. használók egyéb póteszközforrásaiból Összes eszköz 422 ÚTIKÖLTSÉGEK SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK SZAKSZOLGÁLTATÁSOK FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS ANYAG ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA A HAZAI KAMATOK FIZETÉSE NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KAMAT ÉS AZ ELADÓSODÁST KÍSÉRŐ KÖLTS. VISSZAFIZETÉSE TÁMOGATÁSOK A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLL. ÉS SZERV. RÉSZÉRE TÁMOGATÁSOK AZ EGYÉB HATALMI SZINTEK TRANSZFER ESZKÖZEI ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TÉRÍTMÉNYE SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM TÁMOGATÁS A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK RÉSZÉRE ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK ELEMI CSAPÁSOK OKOZTA KÁROK EGYÉB KÖLTSÉGEK TARTALÉKESZKÖZÖK A KÖZVETLEN HASZNÁLÓK ADMINISZTR. KÖLTSÉGV. TRANSZFEREI A KÖZVETETT HASZNÁLÓK RÉSZÉRE ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI LÉTESÍTMÉNYEK GÉPEK ÉS FELSZERELÉS EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS NEMANYAGI VAGYON

44 44. strana/oldal Gazd. klassz. Leírás A költségv. eszközeiből A költségv. használók egyéb póteszközforrásaiból Összes eszköz 51 ALAPESZKÖZÖK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE A HAZAI HITELEZŐKNEK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN:

45 45. strana/oldal II. KÜLÖN RÉSZ 7. szakasz A költségvetés dinár összegű eszközeit, amelyek a költségvetés külön részének 7. oszlopában vannak kimutatva, valamint a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett használóinak dinár összegű saját eszközeit, amelyek a költségvetés külön részének 8. oszlopában vannak kimutatva a használók és a közelebbi rendeltetés szerint a következőképpen osztjuk fel: Felosztás Fejezet Funkció Tételszám Gazdasági oszt. LEÍRÁS A költségv. eszközei Kiadások a használók saját jövedel. Eszközök összesen 01 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI, KÖZVETETT HASZNÁLÓK ÉS ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, KÖZSÉGI ELNÖK ÉS KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi, fiskális és külső tevékenységek A foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Szociális járulékok a munkaadó terhére Útiköltség térítmény a munkára és hazautazásnál Állandó költségek

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 7. L. ÉVFOLYAM 7.SZÁM 12./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI GÉPJÁRMŰVEI

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 14. XLVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 74./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LIII ÉVFOLYAM БРОЈ 3. SZÁM На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Részletesebben