СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. Гласник РС, број 129/2007) и члана 31. став 1. тачка 2. Статута Општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј, број 3/2011), Скупштина општине Бечеј на XXXVII седници одржаној дана године, усвојила је И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ I ОПШТИ ДЕО Укупни приходи и примања ,00 и пренета средства ,00 што укупно износи ,00 динара, кориговано за повраћај средстава за превоз ђака Аутономној Покрајини Војводини у износу од 1.300,00 динара (у години), кориговано за повраћај средстава за превоз ђака Аутономној Покрајини Војводини у износу од ,00 динара (у години), и са средствима пристиглих од канцеларије за инклузију рома Нови Сад у износу од ,00 динара за период до износе ,00 динара. Укупни расходи и издаци за период од до године износе ,00 динара. Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи ,00 динара. Примања и издаци буџета општине Бечеј за годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то:

2 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Општина Бечеј ОПИС А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Утврђивање резултата пословања за годину Шифра економске класификације ПЛАН Буџетска средства Додатна средства ОСТВАРЕЊЕ У динарима Укупна средства (4+5) I. УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.2 Порез на имовину* Порез на добра и услуге Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине) Остали порески приходи Социјални доприноси** Непорески приходи Од тога наплаћене камате Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 4. Донације Трансфери II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Права из социјалног осигурања Остали расходи ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7+8) - (4+5) ( ) - (4-44+5) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТАИПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТАИНАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака 1.2 Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима 1.1 Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII- VIII-IX=- 111) пренета неутрошена средства из буџета

4 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима I. Примања буџета II. Издаци буџета III. Резултат (I. - II.) Пренета средства Корекција прилива ( ) Укупна средства минус укупни издаци ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9) Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6) Нето финансирање (мањак примања) УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Текући приходи (класа 7) Прим од прод нефинан. имов (кл 8) Примања од задуж.и приватиз.(кл 9) Укупно текући приходи и примања Текући расходи (класа 4) Текући издаци (класа 5) Отплата главнице кредита (класа 6) Укупно текући расходи и издаци Резултат Минус нето финансирање Класа Минус класа Буџетски дефицит Буџетски дефицит Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама износе: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у динарима Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2010 ОСТВАРЕЊЕ O/П % I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ПОРЕЗИ ,43

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка ,11 лица порез на зараде , порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу , порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих , порез на приходе од непокретности , порез на приходе од давања у закуп покретних ствари , порез на приход од пољопривреде и шумарства , порез на земљиште , порез на приходе од осигурања лица , самодопринос према зарадама запослених на територији општине , самодопринос из прихода од пољо. и шумарства порез на друге приходе , порез на приходе од проф. спортиста , ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА , Порез на фонд зарада , Порез на фонд зарада осталих запослених , Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , Периодични порези на непокретности , порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од физичких лица , порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од правих лица , Порези на заоставштину, наслеђе и поклон , порез на наслеђе и поклон , Порези на финансијске и капиталне трансакције , порез на пренос апсолутних права на непокретности , порез на пренос апсолутних права на акције и др. ХОВ порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и објектима , Други периодични порези на имовину , порез на акције на име и уделе , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Порези на појединачне услуге , Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите , Комунална такса за коришћење рекламних паноа , сред. од ППЗ 6% напл. прем. осиг. од пожара у општини ,56 Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2010 ОСТВАРЕЊЕ O/П % Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају , комуналана такса за држање моторних друмских возила и пр ,48

6 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal годишња накнада за друм. моторна возила, трактора и др , накнада за промену намене пољопривредног земљишта , накнада за загађивање животне средине , накнада за супстанце које оштећују озонски омотач накнада за емисије СО2, N02 пр. мат , боравишна такса , посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине , ДРУГИ ПОРЕЗИ , Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници , комунална такса за истицање фирме на пословном простору , ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА , Текуће донације од иностраних држава , Текуће донације од ино. држава у корист нивоа општине , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , Текући трансфери од других нивоа власти , текући трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа општина остали текући трансфери од Републике , текући наменски трансфери од Републике у корист општина текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина , ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине , Капитални трансфери од других нивоа власти , капитални трансфери од АПВ у корист нивоа општина , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Камате , прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора , прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака , Закуп непроизведене имовине , накнада за коришћење минералних сировина , накнада за коришћење пољопривредног земљишта , ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора , накнада за коришћење грађевинског земљишта , ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер , накнада за коришћење грађеви. земљишта од правних лица , туристичка накнада ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација ,24 Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2010 ОСТВАРЕЊЕ O/П %

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини , прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина Таксе , општинске административне таксе , накнада за уређивање грађевинског земљишта , Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице , приход који својом дел. оства. органи и органи. општина , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ , Приходи од новчаних казни за прекршаје , приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје , приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине , прих. од новча. казни за прекр. проп. из области зашти. од пожара , ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА , Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица , Текући добровољни трансфери у корист нивоа општине , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Мешовити и неодређени приходи , мешовити и неодређени приходи у корист општине , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА меморандумске ставке за рефундацију расхода II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ , примања од продаје покретних ствари у корист општ ,00 III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА , Примања од домаћих задуживања , примања од задуживања од посло. банака у земљи , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала , примања од задужинања од пословних банака у земљи у корист нивоа општине ,51 IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,07 V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ ,09 2.РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Ре дн и бр Економ. класиф. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ О/П СТРУКТУРА

8 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal план извршење ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,76 95,21 92, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,52 28,86 33, Плате и додаци и нак запослених ,47 20,31 23, Социјални доприн. на терет послодавца ,31 3,64 4, Накнаде у натури ,10 0,14 0, Социјална давања запосленима ,57 2,98 3, Накнаде трошкова за запослене ,45 0,70 0, Наградезапосл и ост.посебни расходи ,01 0,50 0, Посланички додатак ,01 0,60 0, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,09 15,70 16, Стални трошкови ,76 7,53 7, Трошкови путовања ,24 0,19 0, Услуге по уговору ,59 3,59 3, Специјализоване услуге ,76 2,20 2, Текуће поправке и одржавање ,06 0,90 0, Материјал ,41 1,28 1, ОТПЛ. КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАД ,00 0,74 0, Отплата домаћих камата ,24 0,74 0, Пратећи трошкови задуживања ,51 0,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ,71 27,12 18, Субв. јавним нефинан. предуз. и организ ,76 27,04 18, Субвенције приватним предузећима ,80 0,08 0, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,29 15,10 15, Трансфери осталим нивоима власти ,25 14,78 14, Трансфери осталим нивоима власти ,18 0,32 0, СОЦ.ОСИГ. И СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,91 4,76 5, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,91 4,76 5, ОСТАЛИ РАСХОДИ ,62 2,93 3, Дотације невладиним организацијама ,60 2,76 3, Порези,обавезне таксе и казне ,41 0,02 0, Нов. казне и пенали по реш. судова ,63 0,04 0, Накнада штете од државних органа ,89 0,11 0, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ,85 1,47 3, ОСНОВНА СРЕДСТВА ,59 1,47 2, Зграде и грађевински објекти ,62 0,23 1, Машине и опрема ,50 1,10 1, Нематеријална имовина ,70 0,15 0, ЗЕМЉА ,00 1, Земља ,00 1, ИЗД. ЗА ОТПЛ. ГЛАВН. И НАБ ФИН ИМОВ ,00 3,06 3, ОТПЛ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,01 3,05 3, Отплата домаће финансијске имовине ,01 3,05 3, НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,91 0,01 0, Набавка домаће финансијске имовине ,91 0,01 0, Средства резерве ,26 5. ( ) УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ,

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám САЛДО ГОТОВИНЕ ( ) УКУПНО II. ПОСЕБАН ДЕО Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима и пој единим наменама ј е следећи: Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ O/П % ИЗВРШНИ ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ, ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже ,00 породице НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене , НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , Награде запосленима и остали посебни расходи , ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК , Посланички додатак , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Закуп имовине и опреме , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,07 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Трошкови службених путовања у земљи , Трошкови службених путовања у иностранство , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених , Услуге информисања , Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство ,13

10 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Репрезентација , Остале опште услуге , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Медицинске услуге , Остале специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање опреме , МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај , ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , Негативне курсне разлике , НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , Набавка домаћих акција и осталог капитала , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 21/ СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ , Стална резерва , Текућа резерва - ПОЧЕТНО СТАЊЕ , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ,00 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ И ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додатци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , НАКНАДЕ У НАТУРИ , Накнаде у натури , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , Исплата накнада за време одсуствовања с посла , Расходи за образовање деце запослених , Отпремнине и помоћи , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене , НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , Награде запосленима и остали посебни расходи , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга ,21 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Енергетске услуге ,62

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Закуп имовине и опреме , Остали трошкови , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи , Остали трошкови транспорта , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге ,35 25/АПВ Услуге превођења - Стефановић, /ИНО Дигитализација матичних књига, Компјутерске услуге ,31 26/АПВ Оспосо.запосл.-раз.ел.управе/09, Услуге образовања и усавршавања запослених ,76 27/АПВ Сл. употреба језика и писма националне мањине, /ИНО Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања ,15 28/АПВ Web сајт, превођење Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство , Репрезентација , Остале опште услуге , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге , Остале специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме , МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај , Материјали за образовање, културу и спорт , Материјали за домаћинство и угоститељство , Материјали за посебне намене ,27 50/АПВ Инфо табле 2009, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА Таксе које проистичу из задуживања ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ , Остали порези , Обавезне таксе , Новчане казне , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА , Новчане казне и пенали по решењу судова , НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА , Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних ,89 3 органа ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Изградња зграда и објеката , МАШИНЕ И ОПРЕМА ,68

12 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Опрема за саобраћај , Административна опрема ,41 119АПВ Веће-лап топ: НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 44/ НАКНАДЕ У НАТУРИ , Накнаде у натури ,06 44/ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене ,01 44/ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 44/ СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга , Енергетске услуге , Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања ,36 44/ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи , Трошкови путовања ученика ,14 44/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге , Компјутерске услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених , Услуге информисања , Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство , Репрезентација , Остале опште услуге ,84 44/ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Услуге образовања, културе и спорта , Медицинске услуге , Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Остале специјализоване услуге ,0 0 44/ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме ,82 44/ МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај ,43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Felújítják a hodicsi utat

Felújítják a hodicsi utat билтен општине чока год. VIII број 67. мај 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 67. szám 2014. május Школа у Црној Бари неће се угасити Затварање школе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat билтен општине чока год. VIII број 70. август 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 70. szám 2014. augusztus Општина Чока велико градилиште У инфраструктуру

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 5. szám Topolya, 2007. július 5. Broј 5. 05.07.2007. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben