СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. Гласник РС, број 129/2007) и члана 31. став 1. тачка 2. Статута Општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј, број 3/2011), Скупштина општине Бечеј на XXXVII седници одржаној дана године, усвојила је И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ I ОПШТИ ДЕО Укупни приходи и примања ,00 и пренета средства ,00 што укупно износи ,00 динара, кориговано за повраћај средстава за превоз ђака Аутономној Покрајини Војводини у износу од 1.300,00 динара (у години), кориговано за повраћај средстава за превоз ђака Аутономној Покрајини Војводини у износу од ,00 динара (у години), и са средствима пристиглих од канцеларије за инклузију рома Нови Сад у износу од ,00 динара за период до износе ,00 динара. Укупни расходи и издаци за период од до године износе ,00 динара. Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи ,00 динара. Примања и издаци буџета општине Бечеј за годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то:

2 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Општина Бечеј ОПИС А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Утврђивање резултата пословања за годину Шифра економске класификације ПЛАН Буџетска средства Додатна средства ОСТВАРЕЊЕ У динарима Укупна средства (4+5) I. УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.2 Порез на имовину* Порез на добра и услуге Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине) Остали порески приходи Социјални доприноси** Непорески приходи Од тога наплаћене камате Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 4. Донације Трансфери II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Права из социјалног осигурања Остали расходи ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7+8) - (4+5) ( ) - (4-44+5) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТАИПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТАИНАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака 1.2 Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима 1.1 Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII- VIII-IX=- 111) пренета неутрошена средства из буџета

4 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима I. Примања буџета II. Издаци буџета III. Резултат (I. - II.) Пренета средства Корекција прилива ( ) Укупна средства минус укупни издаци ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9) Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6) Нето финансирање (мањак примања) УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Текући приходи (класа 7) Прим од прод нефинан. имов (кл 8) Примања од задуж.и приватиз.(кл 9) Укупно текући приходи и примања Текући расходи (класа 4) Текући издаци (класа 5) Отплата главнице кредита (класа 6) Укупно текући расходи и издаци Резултат Минус нето финансирање Класа Минус класа Буџетски дефицит Буџетски дефицит Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама износе: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у динарима Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2010 ОСТВАРЕЊЕ O/П % I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ПОРЕЗИ ,43

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка ,11 лица порез на зараде , порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу , порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих , порез на приходе од непокретности , порез на приходе од давања у закуп покретних ствари , порез на приход од пољопривреде и шумарства , порез на земљиште , порез на приходе од осигурања лица , самодопринос према зарадама запослених на територији општине , самодопринос из прихода од пољо. и шумарства порез на друге приходе , порез на приходе од проф. спортиста , ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА , Порез на фонд зарада , Порез на фонд зарада осталих запослених , Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , Периодични порези на непокретности , порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од физичких лица , порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од правих лица , Порези на заоставштину, наслеђе и поклон , порез на наслеђе и поклон , Порези на финансијске и капиталне трансакције , порез на пренос апсолутних права на непокретности , порез на пренос апсолутних права на акције и др. ХОВ порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и објектима , Други периодични порези на имовину , порез на акције на име и уделе , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Порези на појединачне услуге , Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите , Комунална такса за коришћење рекламних паноа , сред. од ППЗ 6% напл. прем. осиг. од пожара у општини ,56 Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2010 ОСТВАРЕЊЕ O/П % Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају , комуналана такса за држање моторних друмских возила и пр ,48

6 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal годишња накнада за друм. моторна возила, трактора и др , накнада за промену намене пољопривредног земљишта , накнада за загађивање животне средине , накнада за супстанце које оштећују озонски омотач накнада за емисије СО2, N02 пр. мат , боравишна такса , посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине , ДРУГИ ПОРЕЗИ , Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници , комунална такса за истицање фирме на пословном простору , ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА , Текуће донације од иностраних држава , Текуће донације од ино. држава у корист нивоа општине , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , Текући трансфери од других нивоа власти , текући трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа општина остали текући трансфери од Републике , текући наменски трансфери од Републике у корист општина текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина , ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине , Капитални трансфери од других нивоа власти , капитални трансфери од АПВ у корист нивоа општина , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Камате , прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора , прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака , Закуп непроизведене имовине , накнада за коришћење минералних сировина , накнада за коришћење пољопривредног земљишта , ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора , накнада за коришћење грађевинског земљишта , ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер , накнада за коришћење грађеви. земљишта од правних лица , туристичка накнада ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација ,24 Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2010 ОСТВАРЕЊЕ O/П %

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини , прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина Таксе , општинске административне таксе , накнада за уређивање грађевинског земљишта , Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице , приход који својом дел. оства. органи и органи. општина , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ , Приходи од новчаних казни за прекршаје , приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје , приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине , прих. од новча. казни за прекр. проп. из области зашти. од пожара , ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА , Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица , Текући добровољни трансфери у корист нивоа општине , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Мешовити и неодређени приходи , мешовити и неодређени приходи у корист општине , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА меморандумске ставке за рефундацију расхода II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ , примања од продаје покретних ствари у корист општ ,00 III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА , Примања од домаћих задуживања , примања од задуживања од посло. банака у земљи , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала , примања од задужинања од пословних банака у земљи у корист нивоа општине ,51 IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,07 V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ ,09 2.РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Ре дн и бр Економ. класиф. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ О/П СТРУКТУРА

8 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal план извршење ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,76 95,21 92, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,52 28,86 33, Плате и додаци и нак запослених ,47 20,31 23, Социјални доприн. на терет послодавца ,31 3,64 4, Накнаде у натури ,10 0,14 0, Социјална давања запосленима ,57 2,98 3, Накнаде трошкова за запослене ,45 0,70 0, Наградезапосл и ост.посебни расходи ,01 0,50 0, Посланички додатак ,01 0,60 0, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,09 15,70 16, Стални трошкови ,76 7,53 7, Трошкови путовања ,24 0,19 0, Услуге по уговору ,59 3,59 3, Специјализоване услуге ,76 2,20 2, Текуће поправке и одржавање ,06 0,90 0, Материјал ,41 1,28 1, ОТПЛ. КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАД ,00 0,74 0, Отплата домаћих камата ,24 0,74 0, Пратећи трошкови задуживања ,51 0,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ,71 27,12 18, Субв. јавним нефинан. предуз. и организ ,76 27,04 18, Субвенције приватним предузећима ,80 0,08 0, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,29 15,10 15, Трансфери осталим нивоима власти ,25 14,78 14, Трансфери осталим нивоима власти ,18 0,32 0, СОЦ.ОСИГ. И СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,91 4,76 5, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,91 4,76 5, ОСТАЛИ РАСХОДИ ,62 2,93 3, Дотације невладиним организацијама ,60 2,76 3, Порези,обавезне таксе и казне ,41 0,02 0, Нов. казне и пенали по реш. судова ,63 0,04 0, Накнада штете од државних органа ,89 0,11 0, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ,85 1,47 3, ОСНОВНА СРЕДСТВА ,59 1,47 2, Зграде и грађевински објекти ,62 0,23 1, Машине и опрема ,50 1,10 1, Нематеријална имовина ,70 0,15 0, ЗЕМЉА ,00 1, Земља ,00 1, ИЗД. ЗА ОТПЛ. ГЛАВН. И НАБ ФИН ИМОВ ,00 3,06 3, ОТПЛ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,01 3,05 3, Отплата домаће финансијске имовине ,01 3,05 3, НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,91 0,01 0, Набавка домаће финансијске имовине ,91 0,01 0, Средства резерве ,26 5. ( ) УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ,

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám САЛДО ГОТОВИНЕ ( ) УКУПНО II. ПОСЕБАН ДЕО Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима и пој единим наменама ј е следећи: Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ O/П % ИЗВРШНИ ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ, ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже ,00 породице НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене , НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , Награде запосленима и остали посебни расходи , ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК , Посланички додатак , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Закуп имовине и опреме , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,07 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Трошкови службених путовања у земљи , Трошкови службених путовања у иностранство , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених , Услуге информисања , Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство ,13

10 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Репрезентација , Остале опште услуге , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Медицинске услуге , Остале специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање опреме , МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај , ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , Негативне курсне разлике , НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , Набавка домаћих акција и осталог капитала , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 21/ СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ , Стална резерва , Текућа резерва - ПОЧЕТНО СТАЊЕ , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ,00 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ И ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додатци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , НАКНАДЕ У НАТУРИ , Накнаде у натури , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , Исплата накнада за време одсуствовања с посла , Расходи за образовање деце запослених , Отпремнине и помоћи , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене , НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , Награде запосленима и остали посебни расходи , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга ,21 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Енергетске услуге ,62

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Закуп имовине и опреме , Остали трошкови , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи , Остали трошкови транспорта , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге ,35 25/АПВ Услуге превођења - Стефановић, /ИНО Дигитализација матичних књига, Компјутерске услуге ,31 26/АПВ Оспосо.запосл.-раз.ел.управе/09, Услуге образовања и усавршавања запослених ,76 27/АПВ Сл. употреба језика и писма националне мањине, /ИНО Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања ,15 28/АПВ Web сајт, превођење Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство , Репрезентација , Остале опште услуге , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге , Остале специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме , МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај , Материјали за образовање, културу и спорт , Материјали за домаћинство и угоститељство , Материјали за посебне намене ,27 50/АПВ Инфо табле 2009, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА Таксе које проистичу из задуживања ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ , Остали порези , Обавезне таксе , Новчане казне , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА , Новчане казне и пенали по решењу судова , НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА , Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних ,89 3 органа ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Изградња зграда и објеката , МАШИНЕ И ОПРЕМА ,68

12 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Опрема за саобраћај , Административна опрема ,41 119АПВ Веће-лап топ: НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 44/ НАКНАДЕ У НАТУРИ , Накнаде у натури ,06 44/ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене ,01 44/ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 44/ СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга , Енергетске услуге , Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања ,36 44/ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи , Трошкови путовања ученика ,14 44/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге , Компјутерске услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених , Услуге информисања , Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство , Репрезентација , Остале опште услуге ,84 44/ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Услуге образовања, културе и спорта , Медицинске услуге , Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Остале специјализоване услуге ,0 0 44/ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме ,82 44/ МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај ,43

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Материјали за образовање, културу и спорт , Материјали за домаћинство и угоститељство , Материјали за посебне намене , НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА , Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт ,83 Износ Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 извршених апропријац ија из буџета од до O/П % накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт ,79 44/ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ , Остали порези , Обавезне таксе ,48 44/ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА , Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 44/ ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Изградња зграда и објеката , Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање ,0 0 44/ МАШИНЕ И ОПРЕМА , Опрема за саобраћај , Административна опрема , Опрема за образовање, културу и спорт , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 46/ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , Отпремнине и помоћи ,0 0 46/ НАКНАДЕ TPO^KOBA ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене ,31 46/ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 46/ СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга , Енергетске услуге , Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Закуп имовине и опреме / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи , Трошкови службених путовања у иностранство ,50 46/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Компјутерске услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених , Услуге информисања , Стручне услуге , Репрезентација , Остале опште услуге ,36 46/ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00

14 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Медицинске услуге , Остале специјализоване услуге / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме ,53 46/ МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за образовање, културу и спорт , Материјали за домаћинство и угоститељство ,86 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Материјали за посебне намене , НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА , Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт ,13 0 АПВ превоз ђака, студенти: , средње: , накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт , / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ Обавезне таксе / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Пројектно планирање ,00 46/ МАШИНЕ И ОПРЕМА , Опрема за образовање, културу и спорт ,83 46/ НАКНАДЕ У НАТУРИ , Накнаде у натури , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , КУЛТУРА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здраветвено осигурање , Допринос за незапосленост , НАКНАДЕ У НАТУРИ , Накнаде у натури , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , Отпремнине и помоћи , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене , НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ Награде запосленима и остали посебни расходи СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,54

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Трошкови платног промета и банкарских услуга , Енергетске услуге , Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Остали трошкови , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи , Трошкови службених путовања у иностранство , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге , Компјутерске услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених , Услуге информисања ,51 28/АПВ Тиса часопис, Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство , Репрезентација , Остале опште услуге ,00 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Услуге образовања, културе и спорта , Остале специјализоване услуге ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме , МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај Материјали за образовање, културу и спорт , Материјали за домаћинство и угоститељство , Материјали за посебне намене , КУЛТУРА - АРХИВ 63/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених , / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост ,99 63/ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене ,09 63/ СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга , Енергетске услуге , Комуналне услуге ,98

16 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Услуге комуникација , Трошкови осигурања ,00 63/ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи ,00 63/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених , Остале опште услуге ,00 63/ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме ,00 63/ МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај , Материјали за домаћинство и угоститељство , НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА , Мајске игре , Манифестације ,00 0 ДАН О Дан Општине Бечеј ,98 0 ДО-БК Дан Општине Бечеј ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,74 0 КМБ Уметничко такмичење средњошколаца ,00 КУ Дотације осталим непрофитним институцијама ,50 Д ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ , Остали порези 0 0 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Обавезне таксе , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Капитално одржавање зграда и објеката , МАШИНЕ И ОПРЕМА , Административна опрема Опрема за образовање, културу и спорт ,09 126/АПВ Народна библиотека - 4 табле НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ,70 /АПВ Народна библиотека, Нематеријална основна средства , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ФИЗИЧКА КУЛТУРА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНИХ , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање ,03

17 Страна 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , Отпремнине и помоћи , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Енергетске услуге , Комуналне услуге , Трошкови осигурања , СТРУЧНЕ УСЛУГЕ , Стручне услуге , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,90 39 /АПВ ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА - ИНФОРМАТОР ЗА МЛАДЕ, , НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА , Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт ,00 Стипендије Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт ,00 Олимпијци ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА , Дотације спортским.омл. организацијама - посебни програми, ,00 манифестације Дотације спортским омл. ^пр. - КЛУБОВИ , ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Пројектно планирање , МАШИНЕ И ОПРЕМА , Машине и опрема , /АПВ Опрема за образовање, културу и спорт , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , бесплатна правна помоћ ,00 78/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених ,00 78/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање ,00 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост ,00 78/ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Накнаде трошкова за запослене ,00 78/ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА Трошкови службених путовања у земљи / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Стручне услуге ,67 78/ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање опреме ,00 78/ МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал ,26

18 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА , /1 463 Накнаде из буџета Земун школа ,99 79/2 463 Месечне карте , / Једнократне помоћи ,60 78/13АПВ Светска економска криза, / Накнаде у случају смрти , / Дом здравља НС - преглед омете. деце у развију ,09 80/ Сигурна кућа и прихватилиште ван општине Бечеј ,70 81/ Народна кухиња - Геронтолошки центар , / Накнада за пружање услуга отворене заштите - Геронтолошки ,00 центар 0 81/ Прихватна станица - Геронтолошки центар ,00 81/ Кућа новог села - Геронтолошки центар ,00 82/ Стипендије , / Ђаци генерације ,69 82/ Прварице ,90 82/ Вуковци ,19 82/ ТАЛЕНТУМ ,00 82/ Делатност за ромска питања , ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА , Дотације осталим непрофитним институцијама , /1 - лица са посебним потребама ,14 83/2 - имплементација ЛПА ,91 83/3 - имплементација стратег. унапређења социјал. заштите ,01 83/4 - делатност канцеларије за младе ,67 83/5 - делатност за ромска питања /5ДОТ - канцеларија за инклузију Рома, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , НАКНАДЕ У НАТУРИ , Накнаде у натури , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , Отпремнине и помоћи , СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,90 Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Трошкови платног промета и банкарских услуга 0 0

19 Страна 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 9. Szám Енергетске услуге , Комуналне услуге , Трошкови осигурања , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ Компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених Стручне услуге СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ Медицинске услуге ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Текуће поправке и одржавање опреме НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,17 97/АПВ Накнаде из буџета за децу и породицу, * , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Капитално одржавање зграда и објеката , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ , Плате, додаци и накнаде запослених , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање , Допринос за здравствено осигурање , Допринос за незапосленост , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , Отпремнине и помоћи , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ Награде запосленима и остали посебни расходи СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Трошкови платног промета и банкарских услуга , Енергетске услуге , Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Закуп имовине и опреме , Остали трошкови , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , Трошкови службених путовања у земљи Трошкови путовања у оквиру редовног рада , Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Административне услуге , Компјутерске услуге , Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања , Стручне услуге , Услуге за домаћинство и угоститељство , Репрезентација ,46 *1 ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ОД АПВ ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ-ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

20 Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 9. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal Раздео Глава Функција Позиција Конто РАСХОДИ Износ планираних апропријациј а из буџета 2010 Износ извршених апропријац ија из буџета од до O/П % Остале опште услуге , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта , Медицинске услуге , Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге , Остале специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката , Текуће поправке и одржавање опреме , МАТЕРИЈАЛ , Административни материјал , Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених , Материјали за саобраћај , Материјали за очување животне средине и науку , Материјали за образовање, културу и спорт Медицински и лабораторијски материјали Материјали за домаћинство и угоститељство , Материјали за посебне намене ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ Остали порези Обавезне таксе Новчане казне ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ /АПВ Атарски пут: пијаце,вашари: * Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање МАШИНЕ И ОПРЕМА , Административна опрема , Опрема за очување животне средине и науку Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ,80 126/АПВ МЗ Милешево - израда и постављање табли: Земљиште /АПВ Одвод.пољопривредног земљишта: * УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Пољочувари, ФТО , /АПВ Пољочувари, ФТО, 2009 / ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. JÚNIUS 16. Z E N T A 70. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 401-3/2014-II KELT: 2014.06.06-án ZENTA Az egyesületek munkaprogramjai

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben