СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XVI БРОЈ 2 КОВИН, 19. ФЕБРУАР 218. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 9. На основу члана 47. став 1. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213 испр., 18/213, 142/14, 68/215, 13/215, 99/216 и 113/217 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/27 и 83/214 др. Закон) и члана 39. став 1. тачка 2.Статута општине Ковин ( Сл. лист општине Ковин, број 11/212-пречишћен текст, 25/213 и 2/215), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН је, на седници од године, донела ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 218. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету општине Ковин за 218. годину ( Сл. Лист општине Ковин, број 16/217), члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци општине Ковин за 218. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: Укупни приходи и примања општине Ковин (у даљем тексту: буџет) и издаци и расходи, утврђују се у износу од динара. - Вишак прихода из ранијих година износи динара. -Укупни приходи и примања у 218. години и вишак прихода из ранијих година укупно износе динара. -Укупни расходи и издаци у 218. години, укључујући и суфицит, укупно износе динара. Укупна из, укључујући и суфицит, износе динара. ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Економска класификација у динарима Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

2 Страна 2 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 6. Укупан фискални суфицит/дефицит Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Економска класификација (7+8) - (4+5)+(92-62) 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 у динарима Неутрошена из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) 5. Издаци за отплату главнице дуга 61 B. Нето финансирање ( ) - ( )

3 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 3 Број 2 Члан 2. Члан 2. мења се и гласи Укупни приходи и примања по економској класификацији утврђују се у билансу примања и издатака општине Ковин за 218. годину, и то: Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Пренета из претходне године Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,4% ,5% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,7% ,7% ПОРЕЗИ ,1% ,1% ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,6% ,% Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности Порез на приходе од имовине Порез на друге приходе ,1% ,6% ,6% ,5% ,9% ,9% ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,5% ,2% Порез на имовину ,% ,8% Порез на наслеђе и поклон 3.3.,3% 3.3.,3% Порез на пренос апсолутних права на 2,2% ,2% непокретности ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,4% ,4% Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим ,6% ,6% пољопривредних возила и машина

4 Страна 4 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Боравишна такса Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Комунална такса за држање за игру Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних 74.,1% ,7% ,7% ДРУГИ ПОРЕЗИ ,5% ,5% Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Наменска РС за спровођење Програма малих школа Наменска AПВ за спровођење Програма малих школа ,5% ,5% ,6% ,8% ,6% ,8%

5 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 5 Број 2 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Текући наменски трансфери из АПВ за побољшање услуга социјалне заштите Текући наменски трансфери из АПВ (регресирање превоза ученика и студената) Текући ненаменски трансфери од АПВ Капитални наменски трансфери из АПВ - суфинансирање комасације Капитални наменски трансфери из АПВ - изградња Вртића - 2. фаза Капитални наменски трансфери из АПВ - санација главне црпне станице Капитални наменски трансфери из АПВ - "Саградићу шајку на ковинском Дунавцу" Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,7% ,7% ,5% ,5% ,4% ,% ,3% ,9% ,8% ,4% ,4% ,5% ДРУГИ ПРИХОДИ ,1% ,8% ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,3% ,1% Приходи општине од камата на консолидованог ,1% ,1% рачуна трезора Накнада за коришћење минералних сировина 11..,9% 11..,9%

6 Страна 6 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Класа/ Категорија/ Група 742 Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 75.. земљишта у државној својини Накнада за коришћење шума 7. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 545. Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних 6,2% ,% ,1% 7.,1% ,9% ,8% ,5% 6..,5% ,6% 7.68.,6%

7 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 7 Број 2 Класа/ Категорија/ Група 743 Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Приход од давања на коришћење непокретности у општинској својини, које 2.5. користе општине и њихови корисници Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина Општинске административне таксе 97. Структура % Измена из Измена структуре %,2% 2.5.,2% Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,1% 97.,1% Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.96.,2% 1.96.,2% Такса за озакоњење објеката у корист нивоа,1% 1.46.,1% општина Приход општинских органа управе 2.6.,2% 2.6.,2% Приходи индиректних корисника локалне самоуправе који се остварују додатним активностима Родитељски динар за 1.9. ваннаставне активности НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 5.62.,5% 5.62.,5% - ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 5.5.,5% 5.5.,4% безбедности саобраћаја на путевима

8 Страна 8 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Остали приходи у корист нивоа општина Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,4% ,4% ,4% ,4% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,7% ,6% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ,3% ,3%

9 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 9 Број 2 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних Примања остварена по основу продаје станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје земљишта 4.. 1,3% ,3% ,3% 4..,3% ,3% 4..,3% ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 2.1.,2% 2.1.,2% ,2% 2.1.,2% Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа општина 2.1.,2% 2.1.,2% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,6% ,5% ,% ,%

10 Страна 1 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Члан 3. Члан 3. мења се и гласи Издаци општине Ковин за 218. годину, у укупном износу од динара по програмима, утврђују се у следећим износима: Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање ,8% Просторно и урбанистичко планирање ,72% Спровођење урбанистичких и просторних планова ,36% Програм 2. Комуналне делатности ,66% Управљање / одржавање јавним осветљењем ,3% Одржавање јавних зелених површина ,98% Зоохигијена ,9% Управљање и снабдевање водом за пиће ,2% П1 Изградња капела на гробљу у Плочици ,76% П2 Наставак изградње капеле у Гају ,34% П3 Израда канализационе мреже у Првој МЗ Ковин ,26% П4 Поправка тротоара на територији Прве МЗ Програм 3. Локални економски развој ,32% Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ,28% Мере активне политике запошљавања ,4% Извођење радова на изградњи канализације, водовода и 151-П1 јавне расвете за прилаз делу Блока 117 у Ковину ,64% Програм 4. Развој туризма ,9% Промоција туристичке понуде ,95% Инвестиционо одржавање градског купалишта 152-П1 Шљункара ,38% П2 Саградићу шајку на ковинском Дунавцу ,58% Програм 5. Пољопривреда и рурални развој ,64% Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ,63% П1 Комасација ,1%

11 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 11 Број 2 Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Програм 6. Заштита животне средине ,26% Управљање заштитом животне средине ,22% Праћење квалитета елемената животне средине ,1% Заштита природе ,2% Управљање отпадним водама ,4% Управљање осталим врстама отпада ,64% П1 Санација главне црпне станице у Ковину ,25% Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ,54% Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ,94% Јавни градски и приградски превоз путника ,52% П1 Асфалтирање улица у Делиблату ,8% Програм 8. Предшколско васпитање и образовање ,44% Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања ,49% П1 Изградња вртића ,23% П2 Изградња вртића - друга фаза ,73% Програм 9. Основно образовање и васпитање ,65% Функционисање основних школа ,49% П1 Изградња свлачионица и реконструкција спортског терена "Летње двориште" при ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин - суфинансирање ,16% Програм 1. Средње образовање и васпитање ,76% Функционисање средњих школа ,76% Програм 11. Социјална и дечија заштита ,42% Једнократне помоћи и други облици помоћи ,39% Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 1. 1.,1% Дневне услуге у заједници ,1% Подршка реализацији програма Црвеног крста ,2%

12 Страна 12 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Подршка деци и породицама са децом ,64% П1 Откуп сеоског домаћинства за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији 5. 5.,4% П2 Доходовне активности за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији ,8% П3 Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији 8. 8.,6% П4 Унапређење образовања Рома 4. 4.,3% П5 Унапређење запошљавања Рома П6 Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома П7 Унапређење становања Рома ,28% П8 Дечија недеља 4. 4.,3% П9 Дневни боравак лица са сметњама у развоју ,67% П1 Локални акциони план за Роме ,5% Програм 12. Здравствена заштита ,13% Функционисање установа примарне здравствене заштите ,65% Мртвозорство ,3% Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 6. 6.,5% П1 Изградња објекта хитне медицинске помоћи и физикалне медицине са рехабилитацијом ,1% П2 Реконсатрукција грејања у ЗС Скореновац 4. 4.,3% П3 Набавка опреме за саобраћај П4 Набавка медицинске и лабораторијске опреме за Службу хитне медицинске помоћи ,1% П5 Набавка канцеларијске опреме за Службу хитне медицинске помоћи ,14% П6 Набавка рачунарске опреме и штампача за Службу хитне медицинске помоћи 4. 4.,3% Програм 13. Развој културе и информисања ,67% Функционисање локалних установа културе ,79% Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва ,76% Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа ,17%

13 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 13 Број 2 Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања ,56% П1 Инвестиционо одржавање зграде биоскопа у Дубовцу ,35% П2 Инвестиционо одржавање Дома културе у Плочици ,4% П3 Санација биоскопа у Делиблату ,87% П4 Инвестиционо одржавање крова на згради Дома културе у Ковину ,34% П5 Реконструкција крова на згради месне заједнице у Мраморку ,33% П6 Ковинско културно лето ,7% П7 Фестивал "Клинци певају хитове" ,2% П8 Октобарски салон ,1% П9 Фотографска колонија "МЕДИА АРТ" 8. 8.,1% П1 Музички фестивал "БОМБ" ,3% П11 Театар фест "КОПС" ,1% П12 Монографија Ковина ,1% П13 Набавка књига 6. 6.,5% П14 Реконструкција зграде библиотеке ,16% Програм 14. Развој спорта и омладине ,28% Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,6% Подршка предшколском и школском спорту ,17% Функционисање локалних спортских установа ,13% Спровођење омладинске политике ,3% П1 Радови на изградњи хале за мале спортове у Ковину ,2% П2 Радови на изградњи хале за мале спортове у Ковину - 3. фаза ,66% П3 Изградња базена ,21% П4 Опремање сале за мале спортове ,47% Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе ,73% Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,95% Функционисање месних заједница ,5% Општинско/градско правобранилаштво ,26%

14 Страна 14 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних 62-6 Инспекцијски послови ,89% Функционисање националних савета националних мањина 1. 1.,1% Текућа буџетска резерва ,6% Стална буџетска резерва ,16% Управљање у ванредним ситуацијама ,67% П1 Куповина Дома ЈНА - годишња рата за 218. годину ,7% П2 Прослава Ковинске славе 1. 1.,1% П3 Манифестација Дани МЗ Делиблато П4 Прослава сеоске славе у МЗ Баваниште П5 Спасовдански дани П6 Организација манифестацијe "Дани мађарске кухиње" ,1% П7 Сеоска слава у МЗ Скореновац П8 Прослава Божића у Плочици П9 Манифестација у заборављеним играма и вештинама у Плочици П1 Прослава сеоске славе Свете Тројице П11 Избори за чланове Савета Месне заједнице Мраморак ,2% П12 Турнир у малом фудбалу у Дубовцу 1. 1.,1% П13 Организовање славе МЗ Дубовац Програм 16. Политички систем локалне самоуправе ,18% Функционисање скупштине ,95% Функционисање извршних органа ,15% П1 Прослава Дана Општине ,6% П2 Дан ослобођења општине Ковин у I св. Рату ,1% П3 Протоколарна седница СО Ковин 1. 1.,1% Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ,31% Енергетски менаџмент ,31% УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,%

15 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 15 Број 2 Рекапитулација расхода по програмској класификацији : Становање, урбанизам и просторно планирање Комуналне делатности Локални економски развој Развој туризма Пољопривреда и рурални развој Заштита животне средине Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Предшколско васпитање и образовање Основно образовање и васпитање Средње образовање и васпитање Социјална и дечја заштита Здравствена заштита Развој културе и информисања Развој спорта и омладине Опште услуге локалне самоуправе Политички систем локалне самоуправе Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 3.9. УКУПНО: Графички приказ структуре по програмској класификацији:

16 Страна 16 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Члан 4. Члан 4. мења се и гласи Планирани издаци буџетских корисника за 218. годину, по основној намени, исказују се у следећем прегледу: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Измена из Структура % Измена из Укупна јавна ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,68% 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури (превоз) 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи ,25% ,68% ,81% ,25% ,93% ,57% Измена укупних јавних КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,19% Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) ,42% ,14% ,81% ,65% ,83% Материјал ,33% ОТПЛАТА КАМАТА Отплата домаћих камата; 444 Пратећи трошкови задуживања 45 СУБВЕНЦИЈЕ 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,% ,27%

17 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 17 Број 2 Екон. клас ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних Капиталне субвенције јавним нефинансијским преду зећима и ,22% организацијама Субвенције приватним предузећима 46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,52% ,23% 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти ,96% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти ,% Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,13% 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,4% 465 Остале донације, дотације и трансфери ,74% 47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,56% 472 Накнаде за социјалну заштиту из ,56% 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ ,69% 481 Дотације невладиним организацијама; ,75% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; ,5% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; ,43% 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; ,1% 49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ,76% Стална резерва ,16% Текућа резерва ,6% 5 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ,32% 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА ,31% 511 Зграде и грађевински објекти; ,92% ,2% 512 Машине и опрема;

18 Страна 18 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Остале некретнине и опрема; 514 Култивисана имовина; 515 Нематеријална имовина 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 6. 6.,% 7. 7.,6% ,13% ,1% 541 Земљиште; ,1% 62 Набавка финансијске имовине 621 Набавка домаће фин. Имовине Измена укупних јавних УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,% Члан 5. Члан 5. мења се и гласи : Укупни расходи за 218. годину разврстани су по следећој функционалној класификацији Функциje Функционална класификација Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,2% Породица и деца; ,51% Незапосленост; ,4% Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; Социјална заштита некласификована на другом месту ,17% ,7% ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ,42% Извршни и законодавни органи ,18% Финансијски и фискални послови ,76% Опште услуге; ,88%

19 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 19 Број 2 Функциje Функционална класификација Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних 133 Остале опште услуге ,6% Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; ,53% ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ ,95% Судови; ,26% Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту ,67% ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ,1% Општи економски и комерцијални послови ,28% Пољопривреда ,64% Изградња ,25% Друмски саобраћај ,54% Туризам ,9% ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,11% Управљање отпадом; ,64% Управљање отпадним водама; ,4% Заштита животне средине - истраживање и развој; Заштита животне средине некласификована на другом месту ,1% ,24% ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ ,98% Развој заједнице; ,17% Водоснабдевање; ,2% Улична расвета; ,34% Послови становања и заједнице ,98% некласификовани на другом месту 7 ЗДРАВСТВО ,16% Опште медицинске услуге ,13%

20 Страна 2 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Функциje Функционална класификација Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних 8 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ ,41% Услуге рекреације и спорта; ,25% Услуге културе; ,17% Услуге емитовања и штампања; ,56% Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту ,3% ОБРАЗОВАЊЕ ,29% Предшколско образовање ,44% Основно образовање ,65% Средње образовање; ,76% УКУПНО ,42%

21 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 21 Број 2 Члан 6. Члан 6. мења се и гласи : Планирани капитални издаци буџетских корисника за 217, 218. и 219. годину исказују се у следећем прегледу: Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Изградња базена Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 225. Извори финансирања: - из текућих прихода из кредита из суфицита Радови на изградњи и опремању хале за мале спортове у Ковину - друга и трећа фаза Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: - из суфицита Санација главне црпне станице у Ковину Година почетка финансирања пројекта: 217. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из АПВ из суфицита Изградња капеле на гробљу у Плочици Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из суфицита Наставак изградње капеле у Гају Година почетка финансирања пројекта: 212. Година завршетка финансирања пројекта: 219 Извори финансирања: - из текућих прихода из суфицита Извођење радова на изградњи канализације, водовода и јавне расвете за прилаз делу Блока 117 у Ковину Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218

22 Страна 22 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис Извори финансирања: - из суфицита 8.. Изградња вртића - прва и друга фаза и опремање Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 219 Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис Извори финансирања: - из текућих прихода из АПВ из суфицита Наставак радова на Задружном дому у Делиблату Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из суфицита Реконструкција крова на згради месне заједнице у Мраморку Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: - из суфицита Инвестиционо одржавање крова на згради Дома културе у Ковину Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: из текућих прихода из суфицита 4.2. Инвестиционо одржавање зграде биоскопа у Дубовцу Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: из суфицита Реконструкција зграде Библиотеке "Вук Караџић" у Ковину Година почетка финансирања пројекта:

23 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 23 Број 2 Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис Година завршетка финансирања пројекта: 22. Извори финансирања: - из текућих прихода из суфицита 2.. Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Плочици и Дубовцу 28.. Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из суфицита 28..

24 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 24 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Члан 7. мења се гласи: Средства, у износу од динара и од додатних прихода директних и индиректних корисника, у износу од динара, укупно динара распоређују се на следећи начин: Опис из Средства из из Укупна јавна СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 211 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине 111 Извршни и законодавни органи укупних јавних Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Остале донације, дотације и трансфери Дотације политичким странкама Набавка финансијске имовине Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111:

25 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 25 Број 2 Опис из из Укупна јавна укупних јавних Извори финансирања за програмску активност 211-1: 1 Приходи из П П Свега за програмску активност 211-1: Прослава Дана Општине Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за пројекат 211-П1: 1 Приходи из Свега за пројекат 211-П1: Дан ослобођења општине Ковин у I св. Рату Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за пројекат 211-П2: 1 Приходи из Свега за пројекат 211-П2:

26 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 26 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из из Укупна јавна П3 укупних јавних Протоколарна седница СО Ковин 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за пројекат 211-П3: 1 Приходи из Свега за пројекат 211-П3: Извори финансирања за Главу 1.1: 1 Приходи из Свега за Главу 1.1: Извори финансирања за Раздео 1: 1 Приходи из Свега за Раздео 1: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 211 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови

27 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 27 Број 2 Опис из из Укупна јавна укупних јавних Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Остале донације, дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за програмску активност 211-2: 1 Приходи из Свега за програмску активност 211-2: Извори финансирања за Програм 16: 1 Приходи из Свега за Програм 16: Извори финансирања за Главу 2.1: 1 Приходи из Свега за Главу 2.1: Извори финансирања за Раздео 2: 1 Приходи из Свега за Раздео 2: ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору

28 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 28 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна Извори финансирања за функцију 111: укупних јавних 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за програмску активност 211-2: 1 Приходи из Свега за програмску активност 211-2: Извори финансирања за Програм 16: 1 Приходи из Свега за Програм 16: Извори финансирања за Главу 3.1: 1 Приходи из Свега за Главу 3.1: Извори финансирања за Раздео 3: 1 Приходи из Свега за Раздео 3: ОПШТИНСКА УПРАВА 111 ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 111- Просторно и урбанистичко планирање 1 62 Развој заједнице Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 62: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 62:

29 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 29 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна укупних јавних Извори финансирања за програмску активност 111-1: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 111-1: Спровођење урбанистичких и просторних планова 62 Развој заједнице Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 62: 1 Приходи из Функција 62: Извори финансирања за програмску активност 111-2: 1 Приходи из Свега за програмску активност 111-2: Извори финансирања за Програм 1: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање / одржавање јавним осветљењем 64 Улична расвета Стални трошкови Специјализоване услуге Материјал

30 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 3 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна Извори финансирања за функцију 64: укупних јавних 1 Приходи из Функција 64: Извори финансирања за програмску активност 112-1: 1 Приходи из Свега за програмску активност 112-1: Одржавање јавних зелених површина Послови становања и заједнице 66 некласификовани на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 66: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 66: Извори финансирања за програмску активност 112-2: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 112-2:

31 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 31 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна укупних јавних Зоохигијена 62 Развој заједнице Специјализоване услуге Машине и опрема 1.. Извори финансирања за функцију 62: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 62: Извори финансирања за програмску активност 112-4: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 112-4: Управљање и снабдевање водом за пиће 63 Водоснабдевање Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 63: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 63: Извори финансирања за програмску активност 112-8: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 112-8:

32 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 32 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна П1 Изградња капела на гробљу у Плочици 112- П2 443 Изградња укупних јавних Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 443: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 443: Извори финансирања за пројекат 112-П1: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за пројекат 112-П1: Наставак изградње капеле у Гају 443 Изградња Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 443: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 443: Извори финансирања за пројекат 112-П2: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за пројекат 112-П2: Извори финансирања за Програм 2: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 2:

33 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 33 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ П1 укупних јавних Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 411 Општи економски и комерцијални послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Услуге по уговору Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 411: 1 Приходи из Функција 411: Извори финансирања за програмску активност 151-1: 1 Приходи из Свега за програмску активност 151-1: Извођење радова на изградњи канализације, водовода и јавне расвете за прилаз делу Блока 117 у Ковину 443 Изградња Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 443: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 443: Извори финансирања за Пројекат 151-П1 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Пројекат 151-П1:

34 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 34 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис Средства из из Средства из из Укупна јавна укупних јавних Извори финансирања за Програм 3: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 152- Промоција туристичке понуде Туризам Дотације по конкурсу Извори финансирања за функцију 473: 1 Приходи из Функција 473: Извори финансирања за Програмску активност 152-2: 1 Приходи из Свега за Програмску активност П : Инвестиционо одржавање градског купалишта Шљункара 473 Туризам Текуће поправке и одржавање Машине и опрема Извори финансирања за функцију 473: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.7. Неутрошена донација из претходних година Функција 473: Извори финансирања за пројекат 152- П1: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.7. Неутрошена донација из претходних година Свега за пројекат 152-П1:

35 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 35 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна Извори финансирања за Програм 4: укупних јавних 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена донација из претходних година Свега за Програм 4: ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Пољопривреда Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 421: 1 Приходи из Функција 421: Извори финансирања за Програмску активност 11-1: 1 Приходи из Свега за Програмску активност 11-1:

36 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 36 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна Комасација П1 укупних јавних 421 Пољопривреда Награде запосленима и остали посебни расходи Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема Извори финансирања за функцију 421: 1 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 421: Извори финансирања за пројекат 11-П1: 1 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Пројекат 11-П1: Извори финансирања за Програм 5: 1 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 5: ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 41-1 Управљање заштитом животне средине 56 Заштита животне средине некласификована на другом месту Култивисана имовина Извори финансирања за функцију 56:

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 16 КОВИН, 21. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 295. На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX 27.05.2016. БРОЈ 24. XLIX. ÉVFOLYAM 2016.05.27. 24.SZÁM 114./ ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2016. ГОДИНУ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 32. ГОДИНА XLVII. 7. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ СЕНТА 263. На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 17. Szám Topolya, december 5.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 17. Szám Topolya, december 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 17 Година XLVIII 5. децембар 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 17. Szám Topolya, 2016. december 5. Број 17. 5.12.2016. СТРАНА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 63. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. страна 283. 20.06.2013. На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/07), члана

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L 29.12.2017. БРОЈ 33. L. ÉVFOLYAM 2017.12.29. 33.SZÁM 138./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2018. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL......6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 03. 11. 2016. 2016. 11. 03. БРОЈ 19. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 8. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 15. XLVI ÉVFOLYAM 15. SZÁM 51./ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА HATÁROZAT TANÁCSADÓJÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL...3 52./ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXV 24. новембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXV 24. новембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 11. szám Topolya, 2003. november 24. 150. 115. На основу члана 12.

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 25. ГОДИНА XLVII. 06. СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ СЕНТА 115. На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 28. Szám Topolya, november 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 28. Szám Topolya, november 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 28 Година XLIX 27. новембар 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 28. Szám Topolya, 2017. november 27. Број 28. 27.11.2017. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Број 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 14. XLVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 74./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ. Број 19 Нови Бечеј године година LI

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ. Број 19 Нови Бечеј године година LI СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 19 Нови Бечеј 26.7.2017. године година LI 1. На основу члана 6. став 3. и члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXV 16. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXV 16. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXV 16. октобар 2003. г., XXXV. évfolyam 8. szám Topolya, 2003. október 16. 104. 91. На основу члана 148. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА РЕГИСТАР ЗА 2008. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2008. ÉVI НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАТУТ ОПШТИНЕ 122. Статут Општине Бачка Топола (15.)

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LIII ÉVFOLYAM БРОЈ 3. SZÁM На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ РЕГИСТАР ЗА 2003. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2003. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о изменама и допунама Пословника

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 01. 03. 2016. 2016. 03. 01. БРОЈ 3. SZÁM На основу чланa 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 5 Година XLX 16. март 2017. г., XLX. évfolyam 5. Szám Topolya, 2017. március 16. Број 5. 16.03.2017. СТРАНА 86. OLDAL 2017.03.16. 5. szám 18. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЧЕЈ

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЧЕЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 09. 12. 2016. 2016. 12. 09. БРОЈ 22. SZÁM На основу члана 46.Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM Саставни део броја 2. 25. 02. 2015. 2015. 02. 25. A 2. szám szerves része ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Бечеј, фебруар

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 7. L. ÉVFOLYAM 7.SZÁM 12./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI GÉPJÁRMŰVEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVI 13. ЈУН 2011. ГОДИНЕ С Е Н Т А 60. На основу члана 5. и 8. Закона о средствима у својини Републике Србије ( Службени гласник РС, број 53/95, 3/96 испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 др.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ. За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара директор Ленка Ердељ.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ. За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара директор Ленка Ердељ. На основу члана 39. Став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009. и 36/2010.), Педагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben