СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XVI БРОЈ 2 КОВИН, 19. ФЕБРУАР 218. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 9. На основу члана 47. став 1. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213 испр., 18/213, 142/14, 68/215, 13/215, 99/216 и 113/217 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/27 и 83/214 др. Закон) и члана 39. став 1. тачка 2.Статута општине Ковин ( Сл. лист општине Ковин, број 11/212-пречишћен текст, 25/213 и 2/215), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН је, на седници од године, донела ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 218. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету општине Ковин за 218. годину ( Сл. Лист општине Ковин, број 16/217), члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци општине Ковин за 218. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: Укупни приходи и примања општине Ковин (у даљем тексту: буџет) и издаци и расходи, утврђују се у износу од динара. - Вишак прихода из ранијих година износи динара. -Укупни приходи и примања у 218. години и вишак прихода из ранијих година укупно износе динара. -Укупни расходи и издаци у 218. години, укључујући и суфицит, укупно износе динара. Укупна из, укључујући и суфицит, износе динара. ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Економска класификација у динарима Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

2 Страна 2 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 6. Укупан фискални суфицит/дефицит Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Економска класификација (7+8) - (4+5)+(92-62) 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 у динарима Неутрошена из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) 5. Издаци за отплату главнице дуга 61 B. Нето финансирање ( ) - ( )

3 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 3 Број 2 Члан 2. Члан 2. мења се и гласи Укупни приходи и примања по економској класификацији утврђују се у билансу примања и издатака општине Ковин за 218. годину, и то: Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Пренета из претходне године Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,4% ,5% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,7% ,7% ПОРЕЗИ ,1% ,1% ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,6% ,% Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности Порез на приходе од имовине Порез на друге приходе ,1% ,6% ,6% ,5% ,9% ,9% ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,5% ,2% Порез на имовину ,% ,8% Порез на наслеђе и поклон 3.3.,3% 3.3.,3% Порез на пренос апсолутних права на 2,2% ,2% непокретности ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,4% ,4% Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим ,6% ,6% пољопривредних возила и машина

4 Страна 4 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Боравишна такса Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Комунална такса за држање за игру Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних 74.,1% ,7% ,7% ДРУГИ ПОРЕЗИ ,5% ,5% Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Наменска РС за спровођење Програма малих школа Наменска AПВ за спровођење Програма малих школа ,5% ,5% ,6% ,8% ,6% ,8%

5 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 5 Број 2 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Текући наменски трансфери из АПВ за побољшање услуга социјалне заштите Текући наменски трансфери из АПВ (регресирање превоза ученика и студената) Текући ненаменски трансфери од АПВ Капитални наменски трансфери из АПВ - суфинансирање комасације Капитални наменски трансфери из АПВ - изградња Вртића - 2. фаза Капитални наменски трансфери из АПВ - санација главне црпне станице Капитални наменски трансфери из АПВ - "Саградићу шајку на ковинском Дунавцу" Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,7% ,7% ,5% ,5% ,4% ,% ,3% ,9% ,8% ,4% ,4% ,5% ДРУГИ ПРИХОДИ ,1% ,8% ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,3% ,1% Приходи општине од камата на консолидованог ,1% ,1% рачуна трезора Накнада за коришћење минералних сировина 11..,9% 11..,9%

6 Страна 6 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Класа/ Категорија/ Група 742 Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 75.. земљишта у државној својини Накнада за коришћење шума 7. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 545. Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних 6,2% ,% ,1% 7.,1% ,9% ,8% ,5% 6..,5% ,6% 7.68.,6%

7 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 7 Број 2 Класа/ Категорија/ Група 743 Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Приход од давања на коришћење непокретности у општинској својини, које 2.5. користе општине и њихови корисници Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина Општинске административне таксе 97. Структура % Измена из Измена структуре %,2% 2.5.,2% Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,1% 97.,1% Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.96.,2% 1.96.,2% Такса за озакоњење објеката у корист нивоа,1% 1.46.,1% општина Приход општинских органа управе 2.6.,2% 2.6.,2% Приходи индиректних корисника локалне самоуправе који се остварују додатним активностима Родитељски динар за 1.9. ваннаставне активности НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 5.62.,5% 5.62.,5% - ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 5.5.,5% 5.5.,4% безбедности саобраћаја на путевима

8 Страна 8 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Остали приходи у корист нивоа општина Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних ,4% ,4% ,4% ,4% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,7% ,6% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ,3% ,3%

9 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 9 Број 2 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Структура % Измена из Измена структуре % Измена срдстава из Укупна јавна Измена укупних јавних Примања остварена по основу продаје станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје земљишта 4.. 1,3% ,3% ,3% 4..,3% ,3% 4..,3% ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 2.1.,2% 2.1.,2% ,2% 2.1.,2% Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа општина 2.1.,2% 2.1.,2% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,6% ,5% ,% ,%

10 Страна 1 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Члан 3. Члан 3. мења се и гласи Издаци општине Ковин за 218. годину, у укупном износу од динара по програмима, утврђују се у следећим износима: Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање ,8% Просторно и урбанистичко планирање ,72% Спровођење урбанистичких и просторних планова ,36% Програм 2. Комуналне делатности ,66% Управљање / одржавање јавним осветљењем ,3% Одржавање јавних зелених површина ,98% Зоохигијена ,9% Управљање и снабдевање водом за пиће ,2% П1 Изградња капела на гробљу у Плочици ,76% П2 Наставак изградње капеле у Гају ,34% П3 Израда канализационе мреже у Првој МЗ Ковин ,26% П4 Поправка тротоара на територији Прве МЗ Програм 3. Локални економски развој ,32% Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ,28% Мере активне политике запошљавања ,4% Извођење радова на изградњи канализације, водовода и 151-П1 јавне расвете за прилаз делу Блока 117 у Ковину ,64% Програм 4. Развој туризма ,9% Промоција туристичке понуде ,95% Инвестиционо одржавање градског купалишта 152-П1 Шљункара ,38% П2 Саградићу шајку на ковинском Дунавцу ,58% Програм 5. Пољопривреда и рурални развој ,64% Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ,63% П1 Комасација ,1%

11 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 11 Број 2 Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Програм 6. Заштита животне средине ,26% Управљање заштитом животне средине ,22% Праћење квалитета елемената животне средине ,1% Заштита природе ,2% Управљање отпадним водама ,4% Управљање осталим врстама отпада ,64% П1 Санација главне црпне станице у Ковину ,25% Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ,54% Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ,94% Јавни градски и приградски превоз путника ,52% П1 Асфалтирање улица у Делиблату ,8% Програм 8. Предшколско васпитање и образовање ,44% Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања ,49% П1 Изградња вртића ,23% П2 Изградња вртића - друга фаза ,73% Програм 9. Основно образовање и васпитање ,65% Функционисање основних школа ,49% П1 Изградња свлачионица и реконструкција спортског терена "Летње двориште" при ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин - суфинансирање ,16% Програм 1. Средње образовање и васпитање ,76% Функционисање средњих школа ,76% Програм 11. Социјална и дечија заштита ,42% Једнократне помоћи и други облици помоћи ,39% Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 1. 1.,1% Дневне услуге у заједници ,1% Подршка реализацији програма Црвеног крста ,2%

12 Страна 12 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Подршка деци и породицама са децом ,64% П1 Откуп сеоског домаћинства за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији 5. 5.,4% П2 Доходовне активности за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији ,8% П3 Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији 8. 8.,6% П4 Унапређење образовања Рома 4. 4.,3% П5 Унапређење запошљавања Рома П6 Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома П7 Унапређење становања Рома ,28% П8 Дечија недеља 4. 4.,3% П9 Дневни боравак лица са сметњама у развоју ,67% П1 Локални акциони план за Роме ,5% Програм 12. Здравствена заштита ,13% Функционисање установа примарне здравствене заштите ,65% Мртвозорство ,3% Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 6. 6.,5% П1 Изградња објекта хитне медицинске помоћи и физикалне медицине са рехабилитацијом ,1% П2 Реконсатрукција грејања у ЗС Скореновац 4. 4.,3% П3 Набавка опреме за саобраћај П4 Набавка медицинске и лабораторијске опреме за Службу хитне медицинске помоћи ,1% П5 Набавка канцеларијске опреме за Службу хитне медицинске помоћи ,14% П6 Набавка рачунарске опреме и штампача за Службу хитне медицинске помоћи 4. 4.,3% Програм 13. Развој културе и информисања ,67% Функционисање локалних установа културе ,79% Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва ,76% Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа ,17%

13 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 13 Број 2 Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања ,56% П1 Инвестиционо одржавање зграде биоскопа у Дубовцу ,35% П2 Инвестиционо одржавање Дома културе у Плочици ,4% П3 Санација биоскопа у Делиблату ,87% П4 Инвестиционо одржавање крова на згради Дома културе у Ковину ,34% П5 Реконструкција крова на згради месне заједнице у Мраморку ,33% П6 Ковинско културно лето ,7% П7 Фестивал "Клинци певају хитове" ,2% П8 Октобарски салон ,1% П9 Фотографска колонија "МЕДИА АРТ" 8. 8.,1% П1 Музички фестивал "БОМБ" ,3% П11 Театар фест "КОПС" ,1% П12 Монографија Ковина ,1% П13 Набавка књига 6. 6.,5% П14 Реконструкција зграде библиотеке ,16% Програм 14. Развој спорта и омладине ,28% Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,6% Подршка предшколском и школском спорту ,17% Функционисање локалних спортских установа ,13% Спровођење омладинске политике ,3% П1 Радови на изградњи хале за мале спортове у Ковину ,2% П2 Радови на изградњи хале за мале спортове у Ковину - 3. фаза ,66% П3 Изградња базена ,21% П4 Опремање сале за мале спортове ,47% Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе ,73% Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,95% Функционисање месних заједница ,5% Општинско/градско правобранилаштво ,26%

14 Страна 14 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Шифра Програм програмска активност/ пројекат Назив Измена из Структура % Сопствени и други приходи Измена сопствених и други прихода Укупна Измена укупних 62-6 Инспекцијски послови ,89% Функционисање националних савета националних мањина 1. 1.,1% Текућа буџетска резерва ,6% Стална буџетска резерва ,16% Управљање у ванредним ситуацијама ,67% П1 Куповина Дома ЈНА - годишња рата за 218. годину ,7% П2 Прослава Ковинске славе 1. 1.,1% П3 Манифестација Дани МЗ Делиблато П4 Прослава сеоске славе у МЗ Баваниште П5 Спасовдански дани П6 Организација манифестацијe "Дани мађарске кухиње" ,1% П7 Сеоска слава у МЗ Скореновац П8 Прослава Божића у Плочици П9 Манифестација у заборављеним играма и вештинама у Плочици П1 Прослава сеоске славе Свете Тројице П11 Избори за чланове Савета Месне заједнице Мраморак ,2% П12 Турнир у малом фудбалу у Дубовцу 1. 1.,1% П13 Организовање славе МЗ Дубовац Програм 16. Политички систем локалне самоуправе ,18% Функционисање скупштине ,95% Функционисање извршних органа ,15% П1 Прослава Дана Општине ,6% П2 Дан ослобођења општине Ковин у I св. Рату ,1% П3 Протоколарна седница СО Ковин 1. 1.,1% Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ,31% Енергетски менаџмент ,31% УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,%

15 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 15 Број 2 Рекапитулација расхода по програмској класификацији : Становање, урбанизам и просторно планирање Комуналне делатности Локални економски развој Развој туризма Пољопривреда и рурални развој Заштита животне средине Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Предшколско васпитање и образовање Основно образовање и васпитање Средње образовање и васпитање Социјална и дечја заштита Здравствена заштита Развој културе и информисања Развој спорта и омладине Опште услуге локалне самоуправе Политички систем локалне самоуправе Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 3.9. УКУПНО: Графички приказ структуре по програмској класификацији:

16 Страна 16 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Члан 4. Члан 4. мења се и гласи Планирани издаци буџетских корисника за 218. годину, по основној намени, исказују се у следећем прегледу: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Измена из Структура % Измена из Укупна јавна ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,68% 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури (превоз) 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи ,25% ,68% ,81% ,25% ,93% ,57% Измена укупних јавних КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,19% Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) ,42% ,14% ,81% ,65% ,83% Материјал ,33% ОТПЛАТА КАМАТА Отплата домаћих камата; 444 Пратећи трошкови задуживања 45 СУБВЕНЦИЈЕ 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,% ,27%

17 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 17 Број 2 Екон. клас ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних Капиталне субвенције јавним нефинансијским преду зећима и ,22% организацијама Субвенције приватним предузећима 46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,52% ,23% 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти ,96% 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти ,% Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,13% 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,4% 465 Остале донације, дотације и трансфери ,74% 47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,56% 472 Накнаде за социјалну заштиту из ,56% 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ ,69% 481 Дотације невладиним организацијама; ,75% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; ,5% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; ,43% 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; ,1% 49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ,76% Стална резерва ,16% Текућа резерва ,6% 5 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ,32% 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА ,31% 511 Зграде и грађевински објекти; ,92% ,2% 512 Машине и опрема;

18 Страна 18 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Остале некретнине и опрема; 514 Култивисана имовина; 515 Нематеријална имовина 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 6. 6.,% 7. 7.,6% ,13% ,1% 541 Земљиште; ,1% 62 Набавка финансијске имовине 621 Набавка домаће фин. Имовине Измена укупних јавних УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,% Члан 5. Члан 5. мења се и гласи : Укупни расходи за 218. годину разврстани су по следећој функционалној класификацији Функциje Функционална класификација Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,2% Породица и деца; ,51% Незапосленост; ,4% Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; Социјална заштита некласификована на другом месту ,17% ,7% ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ,42% Извршни и законодавни органи ,18% Финансијски и фискални послови ,76% Опште услуге; ,88%

19 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 19 Број 2 Функциje Функционална класификација Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних 133 Остале опште услуге ,6% Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; ,53% ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ ,95% Судови; ,26% Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту ,67% ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ,1% Општи економски и комерцијални послови ,28% Пољопривреда ,64% Изградња ,25% Друмски саобраћај ,54% Туризам ,9% ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,11% Управљање отпадом; ,64% Управљање отпадним водама; ,4% Заштита животне средине - истраживање и развој; Заштита животне средине некласификована на другом месту ,1% ,24% ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ ,98% Развој заједнице; ,17% Водоснабдевање; ,2% Улична расвета; ,34% Послови становања и заједнице ,98% некласификовани на другом месту 7 ЗДРАВСТВО ,16% Опште медицинске услуге ,13%

20 Страна 2 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Функциje Функционална класификација Измена из Структура % Измена из Укупна јавна Измена укупних јавних 8 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ ,41% Услуге рекреације и спорта; ,25% Услуге културе; ,17% Услуге емитовања и штампања; ,56% Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту ,3% ОБРАЗОВАЊЕ ,29% Предшколско образовање ,44% Основно образовање ,65% Средње образовање; ,76% УКУПНО ,42%

21 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 21 Број 2 Члан 6. Члан 6. мења се и гласи : Планирани капитални издаци буџетских корисника за 217, 218. и 219. годину исказују се у следећем прегледу: Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Изградња базена Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 225. Извори финансирања: - из текућих прихода из кредита из суфицита Радови на изградњи и опремању хале за мале спортове у Ковину - друга и трећа фаза Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: - из суфицита Санација главне црпне станице у Ковину Година почетка финансирања пројекта: 217. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из АПВ из суфицита Изградња капеле на гробљу у Плочици Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из суфицита Наставак изградње капеле у Гају Година почетка финансирања пројекта: 212. Година завршетка финансирања пројекта: 219 Извори финансирања: - из текућих прихода из суфицита Извођење радова на изградњи канализације, водовода и јавне расвете за прилаз делу Блока 117 у Ковину Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218

22 Страна 22 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис Извори финансирања: - из суфицита 8.. Изградња вртића - прва и друга фаза и опремање Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 219 Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис Извори финансирања: - из текућих прихода из АПВ из суфицита Наставак радова на Задружном дому у Делиблату Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из суфицита Реконструкција крова на згради месне заједнице у Мраморку Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: - из суфицита Инвестиционо одржавање крова на згради Дома културе у Ковину Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: из текућих прихода из суфицита 4.2. Инвестиционо одржавање зграде биоскопа у Дубовцу Година почетка финансирања пројекта: 216. Година завршетка финансирања пројекта: 218 Извори финансирања: из суфицита Реконструкција зграде Библиотеке "Вук Караџић" у Ковину Година почетка финансирања пројекта:

23 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 23 Број 2 Екон. Редни Износ у динарима Клас. број Опис Година завршетка финансирања пројекта: 22. Извори финансирања: - из текућих прихода из суфицита 2.. Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Плочици и Дубовцу 28.. Година почетка финансирања пројекта: 218. Година завршетка финансирања пројекта: 218. Извори финансирања: - из суфицита 28..

24 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 24 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Члан 7. мења се гласи: Средства, у износу од динара и од додатних прихода директних и индиректних корисника, у износу од динара, укупно динара распоређују се на следећи начин: Опис из Средства из из Укупна јавна СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 211 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине 111 Извршни и законодавни органи укупних јавних Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Остале донације, дотације и трансфери Дотације политичким странкама Набавка финансијске имовине Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111:

25 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 25 Број 2 Опис из из Укупна јавна укупних јавних Извори финансирања за програмску активност 211-1: 1 Приходи из П П Свега за програмску активност 211-1: Прослава Дана Општине Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за пројекат 211-П1: 1 Приходи из Свега за пројекат 211-П1: Дан ослобођења општине Ковин у I св. Рату Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за пројекат 211-П2: 1 Приходи из Свега за пројекат 211-П2:

26 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 26 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из из Укупна јавна П3 укупних јавних Протоколарна седница СО Ковин 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за пројекат 211-П3: 1 Приходи из Свега за пројекат 211-П3: Извори финансирања за Главу 1.1: 1 Приходи из Свега за Главу 1.1: Извори финансирања за Раздео 1: 1 Приходи из Свега за Раздео 1: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 211 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови

27 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 27 Број 2 Опис из из Укупна јавна укупних јавних Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Остале донације, дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 111: 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за програмску активност 211-2: 1 Приходи из Свега за програмску активност 211-2: Извори финансирања за Програм 16: 1 Приходи из Свега за Програм 16: Извори финансирања за Главу 2.1: 1 Приходи из Свега за Главу 2.1: Извори финансирања за Раздео 2: 1 Приходи из Свега за Раздео 2: ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору

28 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 28 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна Извори финансирања за функцију 111: укупних јавних 1 Приходи из Функција 111: Извори финансирања за програмску активност 211-2: 1 Приходи из Свега за програмску активност 211-2: Извори финансирања за Програм 16: 1 Приходи из Свега за Програм 16: Извори финансирања за Главу 3.1: 1 Приходи из Свега за Главу 3.1: Извори финансирања за Раздео 3: 1 Приходи из Свега за Раздео 3: ОПШТИНСКА УПРАВА 111 ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 111- Просторно и урбанистичко планирање 1 62 Развој заједнице Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 62: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 62:

29 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 29 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна укупних јавних Извори финансирања за програмску активност 111-1: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 111-1: Спровођење урбанистичких и просторних планова 62 Развој заједнице Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 62: 1 Приходи из Функција 62: Извори финансирања за програмску активност 111-2: 1 Приходи из Свега за програмску активност 111-2: Извори финансирања за Програм 1: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање / одржавање јавним осветљењем 64 Улична расвета Стални трошкови Специјализоване услуге Материјал

30 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 3 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна Извори финансирања за функцију 64: укупних јавних 1 Приходи из Функција 64: Извори финансирања за програмску активност 112-1: 1 Приходи из Свега за програмску активност 112-1: Одржавање јавних зелених површина Послови становања и заједнице 66 некласификовани на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 66: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 66: Извори финансирања за програмску активност 112-2: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 112-2:

31 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 31 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна укупних јавних Зоохигијена 62 Развој заједнице Специјализоване услуге Машине и опрема 1.. Извори финансирања за функцију 62: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 62: Извори финансирања за програмску активност 112-4: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 112-4: Управљање и снабдевање водом за пиће 63 Водоснабдевање Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 63: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 63: Извори финансирања за програмску активност 112-8: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност 112-8:

32 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 32 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна П1 Изградња капела на гробљу у Плочици 112- П2 443 Изградња укупних јавних Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 443: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 443: Извори финансирања за пројекат 112-П1: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за пројекат 112-П1: Наставак изградње капеле у Гају 443 Изградња Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 443: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 443: Извори финансирања за пројекат 112-П2: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за пројекат 112-П2: Извори финансирања за Програм 2: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 2:

33 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 33 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ П1 укупних јавних Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 411 Општи економски и комерцијални послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Услуге по уговору Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 411: 1 Приходи из Функција 411: Извори финансирања за програмску активност 151-1: 1 Приходи из Свега за програмску активност 151-1: Извођење радова на изградњи канализације, водовода и јавне расвете за прилаз делу Блока 117 у Ковину 443 Изградња Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 443: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 443: Извори финансирања за Пројекат 151-П1 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Пројекат 151-П1:

34 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 34 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис Средства из из Средства из из Укупна јавна укупних јавних Извори финансирања за Програм 3: 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 152- Промоција туристичке понуде Туризам Дотације по конкурсу Извори финансирања за функцију 473: 1 Приходи из Функција 473: Извори финансирања за Програмску активност 152-2: 1 Приходи из Свега за Програмску активност П : Инвестиционо одржавање градског купалишта Шљункара 473 Туризам Текуће поправке и одржавање Машине и опрема Извори финансирања за функцију 473: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.7. Неутрошена донација из претходних година Функција 473: Извори финансирања за пројекат 152- П1: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.7. Неутрошена донација из претходних година Свега за пројекат 152-П1:

35 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. 19. Фебруар 218. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 35 Број 2 Опис из Средства из из Укупна јавна Извори финансирања за Програм 4: укупних јавних 1 Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена донација из претходних година Свега за Програм 4: ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Пољопривреда Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Остале донације, дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 421: 1 Приходи из Функција 421: Извори финансирања за Програмску активност 11-1: 1 Приходи из Свега за Програмску активност 11-1:

36 Раздео Глава Програмска Функција Позиција Економ. Страна 36 Број 2 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 19. Фебруар 218. године Опис из Средства из из Укупна јавна Комасација П1 укупних јавних 421 Пољопривреда Награде запосленима и остали посебни расходи Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема Извори финансирања за функцију 421: 1 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 421: Извори финансирања за пројекат 11-П1: 1 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Пројекат 11-П1: Извори финансирања за Програм 5: 1 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 5: ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 41-1 Управљање заштитом животне средине 56 Заштита животне средине некласификована на другом месту Култивисана имовина Извори финансирања за функцију 56: