СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/2007 и 83/2014 др. закон), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2012, 63/2012 испр., 108/20, 142/14, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана 63. став 1. тачка 1.Статута општине Ковин ( Сл. лист општине Ковин, број 11/2012-пречишћен текст, 25/20 и 2/2015), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН је, на седници одржаној дана године, донела О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и прима и пренета средства ранијих, као и ени текући расходи и даци, у Завршном рачуну општине Ковин у години, носе у хиљадама динара: Буџет Трезор I Укупно кориговани текући приходи, прима и пренета ранијих (прима) II Укупно кориговани текући расходи и даци (даци) III укупних прима и укупних датака (I-II) Члан 2. У Билансу ста на дан 31. децембра године (Консолидовани Образац 1) утврђена је укупна актива, у носу од хиљада динара и укупна пасива, у носу, од хиљада динара.

2 Страна 2 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Озна ка ОП Број конта Износ текуће године У хиљадама динара) Структура 2015.г Исправка Нето Бруто вредности (5 6) АКТИВА НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) , ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) , УКУПНА АКТИВА ( ) ,00 Ознака ОП Број конта (у хиљадама динара) Текућа Структура 2015.г ПАСИВА ОБАВЕЗЕ ( ) , КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВ. И ВАНБИЛАСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ,31 ( ) 1239 УКУПНА ПАСИВА ( ) ,00 Члан 3. У Билансу прихода и расхода, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 2) утврђени су следећи носи, и то: 1. (у хиљадама динара) Укупно остварени текући приходи и прима остварена по основу продаје нефинансијске имовине Укупно ени текући расходи и даци за набавку нефинансијске имовине Мак прихода и прима - буџетски дефицит (ред.бр. 1 ред.бр. 2) Кориговање вишка, односно мањка прихода и прима а) увећан за укључивање : - дела нераспоређеног вишка прихода и прима ранијих који је коришћен за покриће расхода и датака текуће године; - дела новчаних амортације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; - дела пренетих неутрошених ранијих коришћен за покриће расхода и датака текуће године; - носа расхода и датака за нефинансијску имовину, финансираних кредита; - носа приватационих прима коришћен за покриће расхода и датака текуће године б) умањен за укључивање датака : - утрошених текућих прихода и прима од продаје - нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошених текућих прихода и прима од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине - 4. Коригован вишак прихода буџетски суфицит

3 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 3 Број 7 Ознака ОП Број конта (у хиљадама динара) Текућа Структура ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН.ИМОВИНЕ , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) , ПОРЕЗИ ( ) , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХ. ( ) ,21 ПРИМ. ОД ПРОД. НЕФИНАНСИЈАСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 445 0,05 21 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНЕ ( ) , ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) , РАСХ. ЗА ЗАПОСЛ.( ) , КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) , ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) 35 0, СУБВЕНЦИЈЕ ( ) , ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) , ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ ( ) , ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2346 Вишак прихода и прима буџетски суфицит ( ) (ОП 5438) 2347 Мак прихода и прима буџетски дефицит ( ) (ОП 5439) КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) Део нераспоређеног вишка прихода и прима ранијих који је коришћен за покриће расхода и датака текуће године 2350 Део новчаних амортације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 2351 Део пренетих неутрошених ранијих коришћен за покриће расхода и датака текуће године 2352 Износ расхода и датака за нефинансијску имовину, финансираних кредита 2353 Износ приватационих прима коришћен за покриће расхода и датака текуће године 2354 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ( ) 2355 Утрошена средства текућих прихода и прима од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 2356 Утрошена средства текућих прихода и прима од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ ( ) > 0 или ( ) > МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДЕФИЦИТ ( )>0 Члан Консолидовани дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат консолидованог рачуна трезора, утврђује се у следећим носима:

4 Страна 4 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године (У хиљадама динара) О П И С Економска класификација Буџетска средства Консолидовани рачун Трезора I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) II НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (1+2+3) Текући приходи Прима од продаје нефинансијске имовине Прима од задужива и продаје финансијске имовине III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА IV НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5) Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Набавка финансијске имовине део V УКУПНА СРЕДСТВА минус НОВЧАНИ ОДЛИВИ (3+7+8)-(4+5) VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) VIIУКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (VI- 6.1) (7+8)-(4+5+део62) Консолидовани буџетски дефицит, као разлика међу укупног носа текућих прихода, прима остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног носа текућих расхода и датака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у носу од хиљада динара. Укупан консолидовани фискални дефицит је консолидован буџетски дефицит, коригован за датке за набавку финансијске имовине и утврђен у носу од хиљада динара. Консолидовани суфицит ранијих у односу на исказан у Консолидованом завршном рачуну трезора за годину, делом је искоришћен за покриће расхода и датака текуће године у носу од хиљада. Члан 5. Салдо на рачуну општине на дан године носи динара. Део оствареног вишка прихода општине Ковин године у носу динара распоређен је Одлуком о буџету општине Ковин за годину ( Сл лист општине Ковин, број 18/2015 и 5/2016). Нераспоређени вишак прихода и прима умањује се за неискоришћена средства са виших нивоа власти, која је потребно вратити, у укупном носу од динара. 1.Салдо на рачуну општине Ковин на дан године ,10 - повраћај дела трансферних АПВ наменски опредељених за огрев за бегла лица...225,00 - повраћај дела трансферних АПВ за побољшање услова станова беглих лица ,00 - повраћај дела трансферних АПВ наменски опредељених за постављање табли у МЗ Скореновац...560,00 - повраћај дела трансферних АПВ наменски опредељених за МЗ Плочица (каналација) ,00 2. УКУПНО ЗА ПОВРАЋАЈ ,00 3. Распоређен део суфицита ,00 4. Нераспоређен део суфицита ,10

5 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 5 Број 7 Врста прихода У нераспоређеном суфициту садржана су и следећа наменска средства: Остварени нам. приходи 2015 Планирани нам. приходи 2015 Пренета ср. ранијих 2015 Укупно (2+4) Средства суфицита распоређена Одл. о буџету за распоређивање (6-7) Накнада од коришћ мин. сировина , , , , , , ,76 Накнада за заштиту животне средине и шума , , , , , , ,01 Накнада од закупа пољ. земљишта и промене намене , , , , , , ,19 Приходи од саобраћајних казни , , , , , , ,79 Приходи самодоприноса , , , , , , ,10 Повраћај од Националне службе за запошљавање ,81 Повраћај чланарине РЦ Банат ,49 Отплата стар.станова , , , , ,00 Закуп.за станове - бегла лица , , , , ,44 НАМЕНСКА СРЕДСТВА ,07 НЕНАМЕНСКА СРЕДСТВА ,03 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Специјаловане услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 620: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност :

6 Страна 6 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих П П2 Израда Главног пројекта атмосферске каналације за насељено место Ковин 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 520: Неутрошена средства донација претходних : Извори финансира за пројекат 1101-П1: Неутрошена средства донација претходних Свега за пројекат 1101-П1: Куповина парцела за решавање прилаза објектима у власништву општине Ковину 620 Развој заједнице Куповина грађевинског земљишта Извори финансира за функцију 620: : Извори финансира за пројекат 1101-П2: Свега за пројекат 1101-П2: Извори финансира за Програм 1: Неутрошена средства донација претходних Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање 630 Водоснабдевање Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 630: : Извори финансира за програмску активност : Управљање отпадним водама Свега за програмску активност :

7 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 7 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Управљање отпадним водама Текуће поправке и одржавање Јавна расвета 640 Улична расвета Извори финансира за функцију 520: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност : Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 640: : Извори финансира за програмску активност : Остале комуналне услуге 0601-П1 660 Свега за програмску активност : Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту Услуге по уговору Специјаловане услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност : Реконструкција водоводне мреже - замена азбестних цеви 443 Изград Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 443:

8 Страна 8 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих : П5 660 Извори финансира за пројекат 0601-П1: Свега за пројекат 0601-П1: Куповина помоћног објекта за комуналне потребе у Гају Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту Земљиште Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за пројекат 0601-П5: Свега за пројекат 0601-П5: П6 Ограђивање гробља у насељеном месту Дубовац Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту 0601-П Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за пројекат 0601-П6: Свега за пројекат 0601-П6: Ограђивање гробља у насељеном месту Скореновац Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за пројекат 0601-П7: Свега за пројекат 0601-П7: П8 Поправка тротоара у насељеном месту Делиблато 470 Остале делатности Текуће поправке и одржавање

9 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 9 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Извори финансира за функцију 470: : Извори финансира за пројекат 0601-П8: Свега за пројекат 0601-П8: П9 Поправка тротоара у насељеном месту Мраморак 470 Остале делатности Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 470: : Извори финансира за пројекат 0601-П9: Свега за пројекат 0601-П9: П10 Поправка тротоара у насељеном месту Гај 470 Остале делатности Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 470: : Извори финансира за пројекат 0601-П10: Свега за пројекат 0601-П10: П11 Поправка тротоара у насељеном месту Плочица 470 Остале делатности Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 470: : Извори финансира за пројекат 0601-П11: Свега за пројекат 0601-П11: Извори финансира за Програм 2: Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

10 Страна 10 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих П П2 443 Изград Инфраструктурно опремање индустријске зоне, блок Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 443: : Извори финансира за Пројекат 1501-П Изград Свега за Пројекат 1501-П1: Инфраструктурно опремање индустријске зоне, део блока Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 443: : Извори финансира за Пројекат 1501-П Свега за Пројекат 1501-П2: Извори финансира за Програм 3: 01 Приходи Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда Услуге по уговору Специјаловане услуге Порези, обавезне таксе, казне и пенали Извори финансира за функцију 421: : Извори финансира за Програмску активност : Свега за Програмску активност :

11 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 11 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Извори финансира за Програм 5: Свега за Програм 5: ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање саобраћајном инфраструктуром 451 Друмски саобраћај Машине и опрема Извори финансира за функцију 451: : Извори финансира за програмску активност : Одржавање путева 451 Друмски саобраћај Свега за програмску активност : Специјаловане услуге Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 451: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност : П1 Санација коловоза у насељеном месту Делиблато 451 Друмски саобраћај Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 451: : Извори финансира за пројекат 0701-П1: П4 Санација пута Делиблато - Гај 451 Друмски саобраћај Свега за пројекат 0701-П1: Зграде и грађевински објекти

12 Страна 12 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Извори финансира за функцију 451: : Извори финансира за пројекат 0701-П4: Свега за пројекат 0701-П4: Извори финансира за Програм 7: Свега за Програм 7: ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 2001-П1 Изград вртића 911 Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 911: : Извори финансира за пројекат 2001-П1: Свега за пројекат 2001-П1: Извори финансира за Програм 8: Свега за Програм 8: ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-П3 Додела грађевинског материјала за бегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту Извори финансира за функцију 090: Неутрошена средства донација претходних : Извори финансира за пројекат 0901-П3: Неутрошена средства донација претходних Свега за пројекат 0901-П3: П4 Унапређење образова Рома 090 Социјална заштита некласификована на другом месту

13 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Накнаде за социјалну заштиту Извори финансира за функцију 090: 15 Неутрошена средства донација претходних : Извори финансира за пројекат 0901-П4: 15 Неутрошена средства донација претходних Свега за пројекат 0901-П4: Извори финансира за Програм 11: Неутрошена средства донација претходних Свега за Програм 11: ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 0602-П5 0 Опште услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 0: : Извори финансира за Програмску активност : Свега за Програмску активност : Инвестиционо одржавање објекта Задружног дома МЗ Делиблато 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 620: : Извори финансира за пројекат 0602-П5: Свега за пројекат 0602-П5: П9 Куповина земљишта КО Гај и стрелиште 620 Развој заједнице Земљиште Извори финансира за функцију 620: :

14 Страна 14 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Извори финансира за пројекат 0602-П9: Свега за пројекат 0602-П9: Извори финансира за Програм 15: Свега за Програм 15: Извори финансира за Главу 3.1: Неутрошена средства донација претходних Свега за Главу 3.1: ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ П Управљање заштитом животне средине и природних вредности Заштита животне средине: исттаживање и развој Стални трошкови Услуге по уговору Специјаловане услуге Текуће поправке и одржавање Машине и опрема Извори финансира за функцију 550: : Извори финансира за Програмску активност : Свега за Програмску активност : Израда пројектно - техничке документације за градњу построј за прераду воде у Гају Заштита животне средине некласификована на другом месту Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 560: : Извори финансира за Пројекат 0401-П1:

15 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 15 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих П П Свега за Пројекат 0401-П1: Суфинансирање градње построј за пречишћавање пијаће воде у Плочици и Скореновцу Заштита животне средине некласификована на другом месту Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 560: : Извори финансира за Пројекат 0401-П2: Свега за Пројекат 0401-П2: Подање и одржавање пољозаштитних и путних појасева и пошумљавање Заштита животне средине некласификована на другом месту Култивисана имовина Извори финансира за функцију 560: : Извори финансира за Пројекат 0401-П3: Свега за Пројекат 0401-П3: Извори финансира за Програм 6: 01 Приходи Свега за Програм 6: Извори финансира за Главу 3.2: 01 Приходи МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Свега за Главу 3.2: ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

16 Страна 16 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Специјаловане услуге Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 160: : Извори финансира за Програмску активност : Свега за Програмску активност : Извори финансира за Програм 15: Свега за Програм 15: Извори финансира за Прву месну заједницу Ковин: Свега за Прву месну заједницу Ковин: ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице Опште јавне услуге некласификоване на другом 160 месту; Услуге по уговору Материјал Извори финансира за функцију 160: : Извори финансира за Програмску активност : Свега за Програмску активност : Извори финансира за Програм 15: Свега за Програм 15: Извори финансира за Другу месну заједницу Ковин: Свега за Другу месну заједницу Ковин: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Остале комуналне услуге

17 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 17 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансира за Програм 2: Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-П3 Асфалтирање улица и тротоара у Делиблату 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 451: : Извори финансира за пројекат 0701-П3: Свега за пројекат 0701-П3: Извори финансира за Програм 7: Свега за Програм 7: Извори финансира за Месну заједницу Делиблато: Свега за Месну заједницу Делиблато: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАВАНИШТЕ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-П14 Завршетак градње построј за пречишћавање воде за пиће насеља Баваниште 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 630: Неутрошена средства донација претходних

18 Страна 18 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих : Извори финансира за пројекат 0601-П14: Неутрошена средства донација претходних Свега за пројекат 0601-П14: Извори финансира за Програм 2: Неутрошена средства донација претходних Свега за Програм 2: Извори финансира за Месну заједницу Баваниште: Неутрошена средства донација претходних Свега за Месну заједницу Баваниште: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАЈ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Остале комуналне услуге Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансира за Програм 2: Свега за Програм 2: Извори финансира за Месну заједницу Гај: Свега за Месну заједницу Гај: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКОРЕНОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

19 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 19 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 160: : Извори финансира за Програмску активност : Свега за Програмску активност : Извори финансира за Програм 15: Свега за Програм 15: Извори финансира за Месну заједницу Скореновац: Свега за Месну заједницу Скореновац: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛОЧИЦА 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Остале комуналне услуге Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту Специјаловане услуге Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансира за Програм 2: Свега за Програм 2: Извори финансира за Месну заједницу Плочица: Свега за Месну заједницу Плочица: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице

20 Страна 20 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Специјаловане услуге Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 160: : Извори финансира за Програмску активност : Свега за Програмску активност : П22 Реконструкција крова Дома културе у Мраморку 443 Изград Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 443: : Извори финансира за пројекат 0602-П22: Свега за пројекат 0602-П22: Извори финансира за Програм 15: Свега за Програм 15: Извори финансира за Месну заједницу Мраморак: Свега за Месну заједницу Мраморак: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице Опште јавне услуге некласификоване на другом 160 месту; Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 160: : Извори финансира за Програмску активност :

21 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 21 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Свега за Програмску активност : Извори финансира за Програм 15: Свега за Програм 15: Извори финансира за Месну заједницу Дубовац: Свега за Месну заједницу Дубовац: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛО БАВАНИШТЕ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Остале комуналне услуге Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту Текуће поправке и одржавање Извори финансира за функцију 660: : Извори финансира за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансира за Програм 2: Свега за Програм 2: Извори финансира за Месну заједницу Мало Баваниште: Свега за Месну заједницу Мало Баваниште: Извори финансира за Главу 3.4: Неутрошена средства донација претходних Свега за Главу 3.4: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КОВИН 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502-П1 Набавка и постављање понтона 473 Турам Машине и опрема Извори финансира за функцију 473:

22 Страна 22 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих : Извори финансира за пројекат 1502-П1: Свега за пројекат 1502-П1: Извори финансира за Програм 4: Свега за Програм 4: Извори финансира за Главу 3.5: Свега за Главу 3.5: ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801-П2 Инвестиционо одржавање зграде ЗС Плочца 721 Опште медицинске услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 721: : Извори финансира за Пројекат 1801-П2: Свега за Пројекат 1801-П2: П3 Набавка медицинске и лабораторијске опреме 721 Опште медицинске услуге Машине и опрема Извори финансира за функцију 721: : Извори финансира за Пројекат 1801-П3: Свега за Пројекат 1801-П3: Извори финансира за Програм 12: Свега за Програм 12: Извори финансира за Главу 3.12: Свега за Главу 3.12: Извори финансира за раздео 3: Неутрошена средства донација претходних

23 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 23 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих Свега за раздео 3: Извори финансира - укупно: Неутрошена средства донација претходних Укупно: Преглед распореда дела пренетих године, по економској класификацији, приказан је у следећој табели: Ек.клас Издатак Износ Стлни трошкови Услуге по уговору Специјаловане услуге Текуће поправке и одржавање Материјал средства за ванредне ситуације Зграде и грађевински објекти Накнаде за социјалну заштиту Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Култивисана имовина Земљиште Члан 6. У Извештају о капиталним дацима и финансирању, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 3), утврђена су капитална прима (од продаје нефинансијске имовине и продаје финансијске имовине и задужива) у носу од хиљада динара и капитални даци у носу од хиљада динара. Мак прима, по овом основу, носи хиљада динара. Ознака ОП Број конта (У хиљадама динара) Текућа Структура 2015.г ПРИМАЊА ( ) , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 445 7, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 5.430

24 Страна 24 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године Ознака ОП Број конта Текућа Структура 2015.г ИЗДАЦИ ( ) , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) , ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) МАЊАК ПРИМАЊА ( ) Члан 7. У Извештају о новчаним токовима, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 4) исказани су следећи подаци: - салдо готовине на крају године ( године) хиљада дин. У томе: - салдо готовине Трезора на дан године хиљада дин. - утврђени укупни кориговани новчани приливи хиљада дин. - укупни кориговани новчани одливи хиљада дин. - салдо готовине на крају године хиљада дин. (У хиљадама динара) Ознака ОП Број конта Текућа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( )> МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( )> САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 4437 ОБРАЧУНУ ( ) Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају 4438 преко класа , и КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) Корекција новчаних одлива за нос обрачунате амортације књижене на 4440 терет сопствених прихода - Корекција новчаних одлива за нос плаћених расхода који се не 4441 евидентирају преко класе , и САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( )

25 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 25 Број 7 Члан 8. У Извештају о ењу, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 5), утврђена је укупна разлика у носу од хиљада динара, међу укупних прихода и прима, који носе хиљада динара, и укупних расхода и датака, који носе хиљада динара. I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у хиљадама динара) Износ Износ остварених прихода и прима Озна Број планираних ка Укупно Приходи Из Из ОП конта прихода (од 6 до Републи Општине ООСО донац 11) АП ке града ија ТЕКУЋИ ПРИХ.ОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( ) Озн ака ОП II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Број конта Износ одобрених апропријац ија Укупно (од 6 до 11) (у хиљадама динара) Износ ених расхода и датака Расходи даци на терет Из Републ Општине ООдонаци АП ике града СО ја Из ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( ) III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА (у хиљадама динара) Озн ака ОП Број конта Планирани приходи и расходи Укупно (од 6 до 11) Остварени приходи и и прима и расходи и даци Републи ке Из АП Општи не града ОО СО Из донац ија Из ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН. ИМОВИНЕ (5001) ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)

26 Страна 26 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун године 5438 Вишак прихода и прима буџетски суфицит ( ) > Мак прихода и прима буџетски дефицит ( ) > ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (51) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАН. ИМОВИНЕ (5387) 5442 ВИШАК ПРИМАЊА ( ) > МАЊАК ПРИМАЊА ( ) > ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > ( у хиљадама динара) Нивои финансира Приходи и прима Структура Расходи и даци Структура Суф./Деф. Република , , Аутономна Покрајина.3 1, , Општина , , Из донација и помоћи 395 0, Остали вори , , УКУПНО , , Текући приходи и прима Консолидованог рачуна трезора (остварени код свих буџетских корисника) носе динара: Износ Структура I Текући приходи и прима од продаје нефинансијске имовине ,00 у томе 1) Текући приходи ,95 приходи од Републике ,15 приходи од Покрајине.3 1,62 приходи општине ,10 приходи донација и помоћи 395 0,05 приходи сопствени приходи ,08 2) Прима од продаје нефинансијске имовине 445 0,05 II Прима од задужива и продаје финансијске имовине Укупни приходи и прима (I+II)

27 7. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 27 Број 7 Текући расходи и даци Консолидованог рачуна трезора општине Ковин, остварени су у носу од динара: Износ Структура 41 Расходи за запослене ,22 42 Коришћење роба и услуга ,93 44 Отплата камата 35 0,01 45 Субвенције ,47 46 Донације и трансфери ,16 47 Права соц. заштите ,20 48 Остали расходи ,01 4 Текући расходи ,80 5 Издаци за нефинансијску имовину , Текући расходи и даци за нефинансијску имовну ,00 6 Издаци за отплату главнице Укупни расходи и даци ,00

28 ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Укупно планирани и остварени текући приходи и прима општине Ковин за период године, према економској класификацији, приказани су у наредном табеларном прегледу, и носе у динарима: Страна 28 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

29 7. Јуна године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 29 Број 7

30 Страна 30 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

31 7. Јуна године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 31 Број 7

32 Страна 32 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

33 7. Јуна године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 33 Број 7

34 Укупно наплаћени приходи и прима од приватације општине Ковин, у периоду године, носе динара и чине 90,73 планираних прихода и прима у Одлуци о трећој мени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за годину. Новчане казне и одузета имовинска корист Продаја добара и услуга Приходи од имовине Трансфери од других нивоа власти Други порези Остали приходи у корист нивоа општина Порез на добра и услуге Прима од продаје земљишта Порез на имовину Прима од продаје домаће финансијске имовине Порези на доходак, добит и капиталне добитке Порез на фонд зарада Страна 34 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

35 Члан 10. Укупно планирани и ени текући расходи и даци, у Завршном рачуну општине Ковин за годину, према корисницима носе у динарима: Раздео СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Социјална дава запосленима Накнаде трошкова за запослене , Награде запосленима и остали посебни расходи , Награде запосленима и остали посебни расходи- Изборна комисија , Стални трошкови , Трошкови путова Услуге по уговору , Услуге по уговору - Изборна комисија , Специјаловане услуге , Материјал , Остале донације, дотације и трансфери - чланарина , Остале донације, дотације и трансфери , Дотације политичким странкама , Новчане казне и пенали по решењу судова е 7. Јуна године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 35 Број 7

36 Извори финансира за функцију 111: П П2 01 Приходи , : , Извори финансира за програмску активност : 01 Приходи , Свега за програмску активност : , Прослава Дана Општине 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору , Специјаловане услуге , Материјал , Извори финансира за функцију 111: 01 Приходи , : , Извори финансира за пројекат 0602-П1: 01 Приходи , Свега за пројекат 0602-П1: , Дан ослобођ општине Ковин у I св. Рату 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Материјал , Извори финансира за функцију 111: 01 Приходи , : , е Страна 36 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

37 Извори финансира за пројекат 0602-П2: П3 01 Приходи , Свега за пројекат 0602-П2: , Прослава новогодишње седнице 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору ,99 10 Извори финансира за функцију 111: 01 Приходи , : ,99 10 Извори финансира за пројекат 0602-П3: 01 Приходи ,99 10 Свега за пројекат 0602-П3: ,99 10 Извори финансира за Програм 15: 01 Приходи , Свега за Програм 15: , Извори финансира за Главу 1.1: 01 Приходи , Свега за Главу 1.1: , Извори финансира за Раздео 1: 01 Приходи , Свега за Раздео 1: , ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА е 7. Јуна године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 37 Број 7

38 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Социјална дава запосленима Накнаде трошкова за запослене , Награде запосленима и остали посебни расходи , Стални трошкови , Трошкови путова , Услуге по уговору , Специјаловане услуге , Материјал , Остале донације, дотације и трансфери , Административни трансфери - текућа буџетска резерва Административни трансфери - стална буџетска резерва Извори финансира за функцију 111: Приходи , : , Извори финансира за програмску активност : 01 Приходи , Свега за програмску активност : , П4 Локални акциони план за Роме е Страна 38 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

39 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору - накнада за ромског координатора Извори финансира за функцију 111: , Приходи , : , Извори финансира за пројекат 0602-П4: 01 Приходи , Свега за пројекат 0602-П4: , Извори финансира за Програм 15: 01 Приходи , Свега за Програм 15: , Извори финансира за Главу 2.1: 01 Приходи , Свега за Главу 2.1: , Извори финансира за Раздео 2: 01 Приходи , ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Свега за Раздео 2: , Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Специјаловане услуге , Зграде и грађевински објекти , Извори финансира за функцију 620: е 7. Јуна године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 39 Број 7

40 Приходи , П , : , Извори финансира за програмску активност : 01 Приходи , , Свега за програмску активност : , Израда Главног пројекта атмосферске каналације за насељено место Ковин 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти Извори финансира за функцију 520: 07 Трансфери од других нивоа власти Неутрошена средства донација претходних : Извори финансира за пројекат 1101-П1: 07 Трансфери од других нивоа власти Неутрошена средства донација претходних Свега за пројекат 1101-П1: е Страна 40 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

41 П П3 620 Развој заједнице Куповина парцела за решавање прилаза објектима у власништву општине Ковину Куповина грађевинског земљишта Извори финансира за функцију 620: 01 Приходи : Извори финансира за пројекат 1101-П2: 01 Приходи Развој заједнице Свега за пројекат 1101-П2: Учешће иу ради Пројекта за градњу бициклистичке стазе поред Дунава Специјаловане услуге Извори финансира за функцију 620: 01 Приходи : Извори финансира за пројекат 1101-П3: 01 Приходи Свега за пројекат 1101-П3: Извори финансира за Програм 1: 01 Приходи , Трансфери од других нивоа власти Неутрошена средства донација претходних , е 7. Јуна године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 41 Број 7

42 Свега за Програм 1: , ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 0601 ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање 630 Водоснабдевање Услуге по уговору , Текуће поправке и одржавање , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема , Извори финансира за функцију 630: 01 Приходи , , : , Извори финансира за програмску активност : 01 Приходи , , Свега за програмску активност : , Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама Текуће поправке и одржавање , Зграде и грађевински објекти , Извори финансира за функцију 520: 01 Приходи , ,00 е Страна 42 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 15. XLVI ÉVFOLYAM 15. SZÁM 51./ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА HATÁROZAT TANÁCSADÓJÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL...3 52./ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Број 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 14. XLVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 74./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 7. L. ÉVFOLYAM 7.SZÁM 12./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI GÉPJÁRMŰVEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 5. Szám Topolya, március 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 5 Година XLX 16. март 2017. г., XLX. évfolyam 5. Szám Topolya, 2017. március 16. Број 5. 16.03.2017. СТРАНА 86. OLDAL 2017.03.16. 5. szám 18. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVI 13. ЈУН 2011. ГОДИНЕ С Е Н Т А 60. На основу члана 5. и 8. Закона о средствима у својини Републике Србије ( Службени гласник РС, број 53/95, 3/96 испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 др.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 17 XLIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 103./ РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН КОВИН, 15. МАЈ ГОДИНЕ. 1. Јелена Бабин СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА Александар Вучић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН КОВИН, 15. МАЈ ГОДИНЕ. 1. Јелена Бабин СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА Александар Вучић СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА X БРОЈ 11 КОВИН, 15. МАЈ 2013. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 264. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007),

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 41. XLVIII. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 187./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 23.12.2016. Број 43. Излази по потреби страна 1. На основу члана 39. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 88/10, 99/11 - др.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 10.11.2015. БРОЈ 18. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.10. 18. SZÁM GODINA XLVII 10.11.2015. BROJ 18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.12.2016. БРОЈ 40. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.12.29. 40. SZÁM GODINA XLVIII 29.12.2016. BROJ

Részletesebben

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЧЕЈ

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЧЕЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 09. 12. 2016. 2016. 12. 09. БРОЈ 22. SZÁM На основу члана 46.Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009,

Részletesebben