СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Бечеј је, на XLIII седници одржаној дана године донела Р Е Ш Е Њ Е О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ I Одборници Скупштине општине Бечеј, и то: ВЕРОНИКИ КАСАШ, престаје мандат одборнице, због наступања смрти. II Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Одборници Касаш Вероники је мандат одборника у Скупштини општине Бечеј потврђен решењем број I /2012 од године. Увидом у извод из матичне књиге умрлих текући број 268/2015, која се води за матично подручје Бечеј, утврђено да је одборница Вероника Касаш дана године преминула. Према одредбама члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима одборнику мандат престаје пре истека времена на који је изабран ако наступи смрти одборника. Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је донела решење о престанку мандата одборнице Веронике Касаш. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалбаа Управном суду у Београду Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I /2015 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és 4. bekezdése, valamint 47. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testületee a án megtartott XLIII. ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T a képviselői megbízatás megszűnéséről

2 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám I. Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjének, mégpedig: KASZÁS VERONIKÁNAK elhalálozása miatt megszűnik képviselői megbízatása. II. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos lapjában. I n d o k l á s Kaszás Veronika képviselő képviselői megbízatását Óbecse Község Képviselő-testülete i I /2012. számú Határozatával erősítették meg. Az óbecsei anyakönyvi kerület 268/2015. számú halotti anyakönyvi kivonatának megtekintésével megállapítottuk, hogy Kaszás Veronika képviselő én elhalálozott. A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 8. pontjának rendelkezései szerint a képviselői megbízatás a leteltének ideje előtt megszűnhet a képviselő elhalálozása miatt. Tekintettel a fent felsoroltakra Óbecse Község Képviselő-testülete meghozta a határozatot Kaszás Veronika képviselői megbízatásának megszűnéséről. JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál a meghozatalától számított 48 órán belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt. szám: I /2015 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007,34/2010 и 54/2011) и Извештаја Изборне комисије општине Бечеј о додели мандата одборнику број I 013-1/ од године, Скупштина општине Бечеј је, на XLIII седници одржаној дана године, донела Р Е Ш Е Њ Е о потврђивању мандата одборника I Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Бечеј, и то: АНДРАШ СЕРДА, рођен године, по занимању ветеринарски техничар из Бечеја. II Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника којем је престао мандат. III Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Одборница Вероника Касаш, којој је мандат одборника у Скупштини општине Бечеј потврђен решењем број I /2012 од године, је дана године преминула.

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана године, након спроведеног поступка сагласно одредбама Закона о локалним изборима, доставила Скупштини општине Бечеј Извештај о додели мандата новом одборнику број I 013-1/ и Уверење о избору Андраша Серда из Бечеја, рођеног године, за одборника Скупштине општине Бечеј. Скупштина општине Бечеј је на основу Извештаја Изборне комисије општине Бечеј и Извештаја Верификационог одбора Скупштине општине Бечеј, донела решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду- Одељење у Новом Саду у року од 48 сати од дана доношења решења. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I /2015 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. számok) 48. és 56. szakasza és A képviselői mandátum kiosztásáról szóló I 013-1/ számú i keltezésű beszámoló alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a án megtartott XLIII. ülésén HATÁROZATOT hozott a képviselői megbízatás igazolásáról I. Igazoljuk az Óbecsei Községi Képviselő-testület következő képviselőjének megbízatását, mégpedig: SZERDA ANDRÁS, 1966-ban született, óbecsei állategészségügyi technikus számára. II. Az új képviselő mandátuma addig tart, amedig annak a képviselőnek a mandátuma tartott volna, aki helyett megválasztották. III. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Kaszás Kaszás Veronika, akinek képviselői megbízatását Óbecse Község Képviselő-testülete án I /2012. számú Határozatával erősítették meg, én elhalálozott. Óbecse Község Választási Bizottsága én az eljárás lefolytatása után A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel összhangban kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testületéhez A képviselői mandátum kiosztásáról szóló I 013-1/ számú beszámolót és az Igazolást az 1966-ban született óbecsei Szerda Andrásnak az Óbecsei Községi Képviselő-testület képviselőjévé való megválasztásáról. Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Választási Bizottságának Beszámolója és a Mandátumhitelesítő Bizottság Beszámolója alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen, meghozatalától számított 48 órán belül, panasz emelhető a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál.

4 Страна 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt. sz.: I /2015 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 16. става 1. тачке 4, члана 20. и члана 31. става 1. тачка 2. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, 2/2014 пречишћен текст), а на предлог Општинског већа општине Бечеј са 158. седнице одржане дана године, Скупштина општине Бечеј, на XLIII седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ПЕТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1. Одлуке о буџету општине Бечеј за годину ( Службени лист општине Бечеј, број 15/2014, 5/2015, 6/2015, 8/2015 и 10/2015), у даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: Члан 1. Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Бечеј за годину износе ,00 динара, од тога средства из буџета у износу од ,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у износу од ,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара и пренета средства у износу од ,00 динара. Члан 2. Члан 2. Одлуке, мења се и гласи: Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бечеј за годину, састоје се од: ОПИС А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Шифра економске класификације Буџетска средства Средства из сопствених извора Средства из виших извора у динарима Укупна средства (3+4+5) I. УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) 927,251,000 52,510, ,474,000 1,114,235,000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 924,701,000 52,510, ,474,000 1,111,685, Порески приходи ,792, ,792, Порез на доходак, добит и капиталне добитке ,110, ,110, Порез на имовину* ,140, ,140, Порез на добра и услуге ,512,000 42,512, Порез на међунар.тргов. и трансак

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám (царине) 1.5 Остали порески приходи ,030,000 12,030, Социјални доприноси** Непорески приходи ,282,000 52,510, ,792,000 Од тога наплаћене камате ,400,000 12,400, Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2,550,000 2,550, Донације Трансфери ,627, ,474, ,101,000 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5 1,365,251,000 52,510, ,474,000 1,552,235,000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1,099,813,000 45,354,000 52,528,000 1,197,695, Расходи за запослене ,024,000 9,158,000 9,876, ,058, Коришћење роба и услуга ,182,000 34,969,000 24,545, ,696, Отплата камата 44 4,823,000 1,000 1,000 4,825, Субвенције 45 21,278, ,103,000 32,381, Права из социјалног осигурања 47 21,777,000 6,465,000 28,242, Остали расходи ,983, ,000 46,804,000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,716, ,716,000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,593, , ,000 26,536,000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 265,438,000 7,156,000 81,946, ,540,000 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,437,000 8,437,000 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) , ,000 (7+8) - (4+5) -438,000, ,000,000 ( ) - (4-44+5) -445,577,000 1,000 1, ,575,000 УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) -438,001, ,001,000 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА ,000 1, , ,000 VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ,243, ,243, Примања од домаћих задуживања ,243, ,243,000

6 Страна 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám 1.1 Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака 1.2 Задуживање код осталих кредитора ,243, ,243, Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 27,850, ,850, Отплата главнице домаћим кредиторима ,850, ,850, Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима ,850,000 27,850, Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII- IX=-III) -268,608, ,608, ,000, ,000,000 пренета неутрошена средства из буџета 268,608, ,608,000 Члан 3. Одлуке, мења се и гласи: Члан 3. Члан 3. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од ,00 динара и отплату главнице за узете кредите у износу од ,00 динара обезбедиће се из примања од задуживања код пословних банака у износу од ,00 динара и од пренетих неутрошених средстава у износу од ,00 динара. Члан 4. Члан 4. Одлуке, мења се и гласи: Члан 4. Приходи буџета општине Бечеј за годину у укупном износу од ,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од ,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у укупном износу од ,00 динара и планирана пренета средства у износу од ,00 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима: У динарима Редни број Приходи структура Приходи из извора КОНТО Приходи Укупни ПРИХОДИ И ПРИМАЊА из осталих других Аналитички буџета приходи извора нивоа конто % власти I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 924,701,000 52,510, ,474,000 1,111,685, ПОРЕЗИ 591,792, ,792, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 343,110,000 ДОБИТКЕ ,110, Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 343,110, ,110, порез на зараде 290,000, ,000, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. 6,000,000 6,000, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. приходу самоопорезивањем 17,500,000 17,500,

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám порез на приходе од непокретности 100, , порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1,500,000 1,500, порез на земљиште порез на приходе од осигурања лица 10,000 10, самодопринос према зарадама запослених на територији општине порез на друге приходе 26,000,000 26,000, порез на приходе спортиста и спортских стручњака 2,000,000 2,000, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 194,140, ,140, Периодични порези на непокретности 163,639, ,639, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 93,460,000 93,460, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 70,179,000 70,179, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,500, ,500, порез на наслеђе и поклон 2,500,000 2,500, Порези на финансијске и капиталне трансакције 28,001, ,001, порез на пренос апсолутних права на непокретности 22,000,000 22,000, порез на пренос апсолутних права на акције и др ХОВ 1,000 1, порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима по решењу пореске управе 6,000,000 6,000, Други периодични порези на имовину порез на акције на име и уделе ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези на појединачне услуге 42,512,000 6, ,512, , Комунална такса за коришћење рекламних паноа 6,000 6, Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 42,506, ,506, комунална такса на моторна возила 15,000,000 15,000, годишња накнада за моторна возила,тракторе и прикљ.возила 1,000 1, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 300, , накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 5,000 5, накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат. 1,200,000 1,200, боравишна такса 1,000,000 1,000, посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине 25,000,000 25,000, ДРУГИ ПОРЕЗИ ,030, ,030, Други порези које искључиво плаћају предузећа, 12,030,000 односно предузетници ,030, комунална такса за истицање фирме на пословном простору 12,000,000 12,000, ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про. 30,000 30, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 154,627, ,627, ,474, ,101, ,474, ,101, Текући трансфери од других нивоа власти 154,627, ,217, ,844, текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0 41,217,000 41,217, ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине 154,627, ,627, Капитални трансфери од других нивоа власти ,257,000 93,257, капитални ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

8 Страна 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám ДРУГИ ПРИХОДИ - капитални ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0 93,257,000 93,257, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате 178,282, ,375,000 12,400,000 52,510, ,792, ,375, ,400, прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора 4,400,000 4,400, прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака 8,000,000 8,000, Закуп непроизведене имовине 121,975, ,975, накнада за мин.сиро.на тери.апв 700, , средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 110,000, ,000, ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора 700, , ком. такса за кориш. прост. за паркирање моторних возила 40,000 40, накнада за коришћење грађевинског земљишта 7,685,000 7,685, ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер. 350, , накнада за уређење грађевинског земљишта 2,500,000 2,500, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 28,807,000 52,510, ,317, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 17,600, ,600, прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини 2,000,000 2,000, прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина 5,000,000 5,000, накнада по основу конверзије права коришћења у право својине 100, , Таксе прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници 10,500,000 10,500, ,000, ,000, општинске административне таксе 1,000,000 1,000, накнада за уређивање грађевинског земљишта 10,000,000 10,000, трошкови пореског и прекршајног поступка Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 207,000 52,510, ,717, приход који својом дел. оства. органи и органи. општина 207,000 52,510,000 52,717, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 8,000, ,000, Приходи од новчаних казни за прекршаје 8,000, ,000, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6,500,000 6,500, приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине 1,500,000 1,500, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7,100, ,100, Мешовити и неодређени приходи 7,100, ,100, остали приходи у корист општине 6,000,000 6,000, закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине 100, , закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина 1,000,000 1,000, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА меморандумске ставке за рефундацију расхода

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2,550, ,550, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА 1,450, ,450, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 1,450, ,450, прим.од продаје непокретности у корист новоа општина 1,050,000 1,050, примања од отплате станова у корист нивоа општина 400, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ примања од продаје покретних ствари у корист општ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 1,100,000 1,100, примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 1,100,000 1,100, III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 197,243, ,243, ,243, ,243, ,243, ,243, Примања од домаћих задуживања 197,243, ,243, примања од задуживања од послo. банака у земљи 197,243, ,243, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,124,494,000 52,510, ,474,000 1,311,478, V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ,608, ,608,000 VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ 1,393,102,000 52,510, ,474,000 1,580,086,000 Члан 5. Одлуке, мења се и гласи: Члан 5. Члан 5. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара, расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,00 динара, расходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара по основним наменама утврђују се у следећим износима: у динарима Економска класификација ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених извора Средства из виших извора Укупна средства Структура % ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,088,954,000 45,354,000 52,528,000 1,186,836, Расходи за запослене 269,024,000 9,158,000 9,876, ,058, Плате, додаци и накнаде запослених 203,785,000 5,400,000 5,289, ,474, Социјални доприноси на терет послодавца 36,571, , ,000 38,503, Накнаде у натури 2,229, , ,614, Социјална давања запосленима 4,360, ,000 3,400,000 8,398, Накнада за запослене 6,722,000 1,370, ,000 8,332, Награде запосленима и остали посебни расходи 7,162, , ,542, Посланички додатак 8,195,000 8,195, Судијски додатак

10 Страна 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám 42 Коришћење услуга и роба 562,182,000 34,969,000 24,545, ,696, Стални трошкови 119,569,000 6,585,000 2,160, ,314, Трошкови путовања 3,462,000 1,459, ,000 5,389, Услуге по уговору 41,999,000 14,250,000 2,915,000 59,164, Специјализоване услуге 350,852,000 3,204,000 14,425, ,481, Текуће поправке и одржавање 20,464,000 3,452,000 2,668,000 26,584, Материјал 25,836,000 6,019,000 1,909,000 33,764, Амортизација и употреба 43 средстава за рад Амортизација некретнина и опреме Употреба природне имовине Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 4,823,000 1,000 1,000 4,825, Отплата домаћих камата 4,800,000 4,800, Пратећи трошкови задуживања 23,000 1,000 1,000 25, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 21,278, ,103,000 32,381, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 21,278,000 11,103,000 32,381, Субвенције приватним предузећима Донације дотације и трансфери 174,746, , , ,689, Трансфери осталим нивоима 463 власти 148,953, ,953, Трансфери организацијама обавезног социјалног осиг. 200, , Донације по закону 25,593, , ,000 26,536, Социјално осигурање и социјална заштита 21,777, ,465,000 28,242, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21,777,000 6,465,000 28,242, Остали расходи 35,124, , ,945, Донације невладиним 481 организацијама 18,221,000 18,221, Порези, обавезне таксе и казне 5,343, ,000 6,034, Новчане казне и пенали по решењу судова 6,600,000 6,000 6,606, Накнада штете услед елементарних непогода Накнада штете од државних органа 4,960, ,000 5,084, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР. 265,438,000 7,156,000 81,946, ,540, Основна средства 265,438,000 5,106,000 81,946, ,490, Зграде и грађевински објекти 228,286,000 1,965,000 77,048, ,299, Машине и опрема 12,492,000 2,808,000 3,978,000 19,278, Остале некретнине и опрема 9,000,000 9,000, Култивисана имовина 15,000,000 15,000, Нематеријална имовина 660, , ,000 1,913, Залихе робе за даљу продају 0 2,050, ,050, Залихе робе за даљу продају 0 2,050,000 2,050, Природна имовина Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 27,851, ,851, Отплата главнице 27,850, ,850,

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám Отплата главнице домаћим кредиторима 27,850,000 27,850, Набавка домаће финансијске имовине 1, , Набавка домаће финансијске имовине 1,000 1, Резерве 10,859, ,859, Средства резерве 10,859,000 10,859, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,393,102,000 52,510, ,474,000 1,580,086, Члан 6. Члан 6. Одлуке, мења се и гласи: Члан 6. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,00 динара и расходи из других нивоа власти у износу од ,00 динара по програмској класификацији утврђују се у следећим износима: у динарима Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Структура % Сопствени и други приходи Структура % Средства из виших нивоа власти Структура % Укупна средства Програм 1. Локални развој и просторно планирање 201,671, % 0 0.0% 1,500, % 203,171, Стратешко, просторно и урбанистичко планирање П Реконструкција градског стадиона П Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту П Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09 П Реконсрукција Трга у Бечеју 0601 Програм 2. Комунална делатност Јавни превоз Јавна хигијена Уређење и одржавање зеленила Јавна расвета Остале комуналне услуге 63,134, % 0 0.0% 1,500, % 64,634,000 69, % 0 0.0% 0 0.0% 69, % 0 0.0% 0 0.0% 0 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000, ,468, % 0 0.0% 0 0.0% 135,468,000 71,851, % 0 0.0% 81,432, % 153,283,000 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 8,000, % 0 0.0% 0 0.0% 8,000,000 12,100, % 0 0.0% 0 0.0% 12,100,000 4,900, % 0 0.0% 0 0.0% 4,900,000 13,800, % 0 0.0% 0 0.0% 13,800,000 П П Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство 1,691, % 0 0.0% 0 0.0% 1,691, % 0 0.0% 0 0.0% 0 П Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју 5,465, % 0 0.0% 8,028, % 13,493,000 П П П Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју Реконсртукција јавног осветљења на кеју у Бечејуштедљива јавна расвета Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју 2,888, % 0 0.0% 3,075, % 5,963, % 0 0.0% 0 0.0% 0 9,362, % 0 0.0% 0 0.0% 9,362,000 П Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистарних вреловода Север и Југ П Реконструкција јавне расвете 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1,969, % 0 0.0% 6,800, % 8,769,000

12 Страна 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám П Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село 3,000, % 0 0.0% 46,829, % 49,829,000 П Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште 4,176, % 0 0.0% 16,700, % 20,876,000 Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ П Иштвана цела 1501 Програм 3. Локални економски развој Финансијска подршка локалном економском развоју П Финансијска подршка за локали економски развој самоуправе П Одржавање економске инфраструктуре 1502 Програм 4. Развој туризма Туристичка промоција Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и П осталих привредних субјеката у туризму 0101 Програм 5. Развој пољопривреде П Унапређење услова за пољопривредну делатност Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови П Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање П Уређење атарских путева и отресишта П Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње 0401 Програм 6. Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине и природних вредности Управљање комуналним отпадом Праћење квалитета елемената животне средине Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима П Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј П Енергетска ефикасност смањење емисије СО2 П Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју П Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку П Извориште у Бачком Петровом Селу П Санација депоније комуналног отпада-ботра П Измуљавање дела водене површине Бељанске баре ради постављања осматрачнице за птице П Замена расветних тела и енергетска ефикасност П Уклањање дивљих депонија на простору општине Бечеј 0701 Програм 7. Путна инфраструктура П Одржавање путева 1,500, % 0 0.0% 0 0.0% 1,500,000 9,375, % 0 0.0% 0 0.0% 9,375,000 2,450, % 0 0.0% 0 0.0% 2,450,000 6,925, % 0 0.0% 0 0.0% 6,925, % 0 0.0% 0 0.0% 0 4,510, % 1,473, % 164, % 6,147,000 4,504, % 1,473, % 0 0.0% 5,977,000 6, % 0 0.0% 164, % 170, ,885, % 0 0.0% 3,712, % 297,597, ,291, % 0 0.0% 3,712, % 105,003,000 40,500, % 0 0.0% 0 0.0% 40,500,000 24,300, % 0 0.0% 0 0.0% 24,300, ,794, % 0 0.0% 0 0.0% 111,794,000 16,000, % 0 0.0% 0 0.0% 16,000, ,095, % 1,487, % 7,445, % 131,027,000 1,570, % 0 0.0% 0 0.0% 1,570,000 2,200, % 0 0.0% 0 0.0% 2,200,000 2,200, % 0 0.0% 0 0.0% 2,200,000 6,500, % 0 0.0% 0 0.0% 6,500,000 1,400, % 0 0.0% 0 0.0% 1,400,000 3,500, % 0 0.0% 0 0.0% 3,500,000 5,000, % 0 0.0% 0 0.0% 5,000,000 4,300, % 0 0.0% 1,500, % 5,800,000 2,000, % 0 0.0% 0 0.0% 2,000,000 88,830, % 0 0.0% 0 0.0% 88,830, % 0 0.0% 0 0.0% 0 1,495, % 1,487, % 5,945, % 8,927,000 3,100, % 0 0.0% 0 0.0% 3,100,000 31,495, % 0 0.0% 6,974, % 38,469,000 24,819, % 0 0.0% 5,400, % 30,219,000 П П П Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких мера Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу Изградња бициклистичких односно пешачкобициклистичких стаза са посебним акцентом на туристичке дестинације 1,335, % 0 0.0% 0 0.0% 1,335,000 5,026, % 0 0.0% 0 0.0% 5,026, , % 0 0.0% 1,574, % 1,889, % 0 0.0% 0 0.0% 0

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám 2001 Програм 8. Предшколско васпитање Функционисање предшколских установа П Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић 2002 Програм 9. Основно образовање Функционисање основних школа П Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју П Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју 2003 Програм 10. Средње образовање Функционисање средњих школа П Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита Социјалне помоћи 102,433, % 18,206, % 14,781, % 135,420, ,433, % 17,656, % 14,781, % 134,870, % 550, % 0 0.0% 550,000 86,217, % 0 0.0% 0 0.0% 86,217,000 81,262, % 0 0.0% 0 0.0% 81,262, , % 0 0.0% 0 0.0% 811,000 4,144, % 0 0.0% 0 0.0% 4,144,000 30,621, % 0 0.0% 6,465, % 37,086,000 29,621, % 0 0.0% 6,465, % 36,086,000 1,000, % 0 0.0% 0 0.0% 1,000,000 28,488, % 0 0.0% 0 0.0% 28,488,000 19,794, % 0 0.0% 0 0.0% 19,794,000 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 5,978, % 0 0.0% 0 0.0% 5,978, Подршка социо-хуманитарним организацијама 751, % 0 0.0% 0 0.0% 751,000 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Активности Црвеног крста Дечија заштита 1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита ,465, % 0 0.0% 0 0.0% 1,465, , % 0 0.0% 0 0.0% 500,000 14,524, % 0 0.0% 0 0.0% 14,524,000 Функционисање установа примарне здравствене заштите 14,524, % 0.0% 0 0.0% 14,524, Програм 13. Развој културе Функционисање локалних установа културе Подстицаји културном и уметничком стваралаштву ,703, % 7,844, % 8,311, % 81,858,000 46,585, % 1,303, % 325, % 48,213,000 12,028, % 6,541, % 5,486, % 24,055,000 П Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј 60, % 0 0.0% 1,500, % 1,560,000 П Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј П Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине % 0 0.0% 1,000, % 1,000,000 7,030, % 0 0.0% 0 0.0% 7,030,000 45,284, % 23,500, % 1,400, % 70,184,000 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 45,284, % 23,200, % 0 0.0% 68,484,000 П Замена кровне конструкције-лимарски радови П Замена расветних тела и енергетска ефикасност 0602 Програм 15. Локална самоуправа 0 0.0% 300, % 1,400, % 1,700, % 0 0.0% 0 0.0% 0 284,950, % 0 0.0% 2,290, % 287,240, Функционисање локалне самоуправе и градских општина Месне заједнице Управљање јавним дугом Општинско јавно правобранилаштво Заштитник грађана Информисање Канцеларија за младе Програми националних мањина Правна помоћ Резерве 225,927, % 0 0.0% 71, % 225,998,000 18,615, % 0 0.0% 603, % 19,218,000 32,650, % 0 0.0% 0 0.0% 32,650,000 1,591, % 0 0.0% 0 0.0% 1,591, , % 0 0.0% 0 0.0% 442,000 4,000, % 0 0.0% 0 0.0% 4,000,000 1,175, % 0 0.0% 816, % 1,991, , % 0 0.0% 0 0.0% 250, % 0 0.0% 0 0.0% 0 300, % 0 0.0% 0 0.0% 300,000 П Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-мy project 0 0.0% 0 0.0% 800, % 800,000 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,393,102, % 52,510, % 134,474, % 1,580,086,000

14 Страна 14. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám Члан 7. Члан 7. Одлуке, мења се и гласи: Члан 7. Планирани капитални издаци за 2015, 2016 и годину, исказују се у следећем прегледу: Ек. клас. Опис Износ у динарима А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 463 ОСНОВНА ШКОЛА ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју 4,000,000 Година почетка финансирања пројекта: ,189,000 Година завршетка финансирања пројекта: ,000 Укупна вредност пројекта: 4,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из буџета Републике Србије - из кредита 811, ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју 7,804,000 Година почетка финансирања пројекта: ,660,000 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 7,804,000 Извори финансирања: 4,144,000 - из текућих прихода буџета 389,000 - из буџета Републике Србије - из кредита 3,755, ОСНОВНА ШКОЛА СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 9,690,000 Извори финансирања: 9,690,000 - из текућих прихода буџета 5,000,000

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám - из буџета Републике Србије 4,690,000 - из кредита 463 ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју 1,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: ,000,000 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 0 - из буџета Републике Србије - из кредита 1,000,000 ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ 511 Пројекат: Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,560,000 Извори финансирања: 1,560,000 - из текућих прихода буџета 60,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 1,500,000 - из соптвених прихода ГРАДСКИ МУЗЕЈ БЕЧЕЈ 512 Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј 1,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: 1,000,000 - из текућих прихода буџета - из буџета АПВ 1,000,000 УСТАНОВА ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА 511 Пројекат: Замена расветних тела и енергетска ефикасност

16 Страна 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 8,927,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,495,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 5,945,000 - из соптвених прихода 1,487,000 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 511 Пројекат: Реконструкција градског трга Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 135,468,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 468,000 - из кредита 135,000,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ пренета средства - из донација 511 Израда плана генералне регулације насеља Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из буџета АПВ 1,500, Откуп некретнина за реализацију плана детаљне регулације Комерцијалне бање у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 511 Пројекат: Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 9,362,000 Извори финансирања: 9,362,000 - из текућих прихода буџета 4,428,000 - из кредита

17 Страна 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám - из буџета Републике Србије - из неутрошених средстава од приватизације из претходних година 4,934,000 - из донација 511 Пројекат: Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 40,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 10,500,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства 30,000,000 - из донација 511 Пројекат: Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање - разни пројекти Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 4,300,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из кредита 500,000 - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства 2,400,000 - из буџета АПВ пренета средства 1,400, Израда пројектно техничке документације и израда система идентификације пољопривредних парцела Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 18,690,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 10,000,000 - из пренетих неутрошених средства 8,690, Пројекат: Уређење атарских путева и отресишта - разни пројекти Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,500,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства

18 Страна 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám - из донација 511 Пројекат: Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње - израда пројекта Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,000,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства - из донација 511 Пројекат: Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 7,030,000 Извори финансирања: 7,030,000 - из текућих прихода буџета 1,500,000 - из кредита 5,500,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ пренета средства 30,000 - из донација 511 Пројекат: Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 49,829,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 3,000,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ 46,829, Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 20,876,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 4,176,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ 16,700, Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела

19 Страна 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,500,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ 511 Пројекат: Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,889,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 315,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ 1,574,000 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ У години 511 Зграде и грађевински објекти 4,588, Машине и опрема 19,278, Остале некретнине и опрема 9,000, Култивисана имовина- ветрозаштитни појасеви 15,000, Нематеријална имовина 1,913,000 В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју 13,493,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 13,493,000 - из текућих прихода буџета 2,024,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 8,028,000 - из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година 3,441,000

20 Страна 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4,045, Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју 4,045,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 5,963,000 - из текућих прихода буџета 970,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 3,075,000 - из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година 1,918,000 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09 3,000,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 3,000,000 - из текућих прихода буџета - из кредита 2,500,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ - из пренетих неутрошених средства 500, Јавни превоз Субвенционисање одређене категорије корисника услуга градског и приградског превоза на територији општине Бечеј Година почетка пројекта : ,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 3,000,000 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Одлуке, мења се и гласи: Члан 8. Члан 8

21 Страна 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám Средстава буџета у укупном износу од ,00 динара, средстава из осталих извора у износу од ,00 динара и приходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то: у динарима раздео глава Програмска активност / Пројекат функција позиција конто Опис Аналитика Средства из буџета Средства из сопствених извора Средства из виших извора Укупна средства Структура у % ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 13,733,000 13,733, Социјални доприноси на терет послодавца 2,459,000 2,459, Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 710, , Награде запосленима и остали посебни расходи 3,195,000 3,195, Посланички додатак 8,195,000 8,195, Стални трошкови 2,000,000 2,000, Трошкови путовања 1,501,000 1,501, Услуге по уговору 10,260,000 10,260, Специјализоване услуге 662, , Текуће поправке и одржавање Материјал 3,394,000 3,394, Пратећи трошкови задуживања 23,000 23, Донације по закону 1,793,000 1,793, Дотације невладиним организацијама - ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКАТИМА 600, , Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Остала основна средства Набавка домаће финансијске имовине 1,000 1, Извори финансирања за функцију 110: 0 01 Приходи из буџета 47,926,000 47,926, Функција 110: 47,926, ,926, Извори финансирања за функцију 160: 0 01 Приходи из буџета 600, , Функција 160: 600, , Извори финансирања за функцију за програмску активност : 0

22 Страна 22. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14. Szám 01 Приходи из буџета 48,526,000 48,526, Свега за програмску активност : 48,526, ,526, Свега за главу 1.1: 48,526, ,526, Извори финансирања за главу 1.1: 0 01 Приходи из буџета 48,526,000 48,526, Укупно за главу 1.1: 48,526, ,526, ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Резерва 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 190, , Материјал 110, , Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 0 01 Приходи из буџета 300, , Функција 160: 300, , Извори финансирања за функцију за програмску активност : 0 01 Приходи из буџета 300, , Свега за програмску активност : 300, , Свега за главу 1.2: 300, , Извори финансирања за главу 1.2: 0 01 Приходи из буџета 300, , Укупно за главу 1.2: 300, , Извори финансирања за раздео 1: 0 01 Приходи из буџета 48,826,000 48,826, УКУПНО РАЗДЕО 1: 48,826, ,826, ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених 69,252,000 69,252, Социјални доприноси на терет послодавца 12,407,000 12,407, Накнаде у натури 1,002,000 1,002, Социјална давања запосленима 3,407,000 3,407, Накнаде трошкова за запослене 4,050,000 4,050, Награде запосленима и ост. посебни расходи 830, ,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 14. XLVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 74./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 06. 04. 2016. 2016. 04. 06. БРОЈ 7. SZÁM 2. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVI 13. ЈУН 2011. ГОДИНЕ С Е Н Т А 60. На основу члана 5. и 8. Закона о средствима у својини Републике Србије ( Службени гласник РС, број 53/95, 3/96 испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 др.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 17 XLIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 103./ РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben