СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и члана 43. став 5. и члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014), Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана године донела Р Е Ш Е Њ Е о престанку мандата одборника Скупштине општине Бечеј I Одборницима Скупштине општине Бечеј, и то: 1. МР ВУКУ РАДОЈЕВИЋУ, престаје мандат одборника због преузимања функције председника општине Бечеј дана године, 2. ДРАГАНУ ТОШИЋУ, престаје мандат одборника због преузимања функције заменика председника општине Бечеј дана године, 3. СВЕТЛАНИ ВУЛЕТИЋ, престаје мандат одборнице због преузимања функције члана Општинског већа општине Бечеј дана године, 4. ИГОРУ КИШ, престаје мандат одборника због преузимања функције члана Општинског већа општине Бечеј дана године. II Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима је прописаноо да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одборника, а у ставу 6. истог члана је регулисано да ако одборнику престаје мандат наступањем наведеног случаја, скупштина јединице локалне самоуправе на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао мандат. Према одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандата одборника у скупштини општине, а према одредбама члана 45. став 8. истог закона одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат. На 3. седници Скупштине општине Бечеј, одржаној дана године за председника општине Бечеј изабран је одборник мр Вук Радојевић, за заменика председника општине изабран је одборник Драган Тошић, а за чланове општинског већа изабрани су одборници Светлана Вулетић и Игор Киш, а које функције су неспојиве с функцијом одборника скупштине јединице локалне самоуправе. Из горе наведених разлога, Скупштина општине Бечеј је донела решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења.

2 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 02-71/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. és 5. pontja, ugyanezen szakasz 4. és 6. bekezdése, valamint 47. szakasza, illetve A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 43. szakaszának 5. bekezdése és 45. szakaszának 8. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott IV.ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megbízatásának megszűnéséről I. Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek, mégpedig: 1. MGR. VUK RADOJEVIĆNAK én megszűnik képviselői megbízatása Óbecse Község Községi elnöki tisztsége vállalása miatt, 2. DRGAN TOŠIĆNAK én megszűnik képviselői megbízatása Óbecse Község Községi elnökhelyettesi tisztsége vállalása miatt, 3. SVETLANA VULETIĆNAK én megszűnik képviselői megbízatása Óbecse Község Községi Tanács tagi tisztsége vállalása miatt, 4. KISS IGORNAK megszűnik én képviselői megbízatása Óbecse Község Községi Tanács tagi tisztsége vállalása miatt. II. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos lapjában. I n d o k l á s A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja előírja, hogy a képviselőnek megbízatása megszűnhet azon idő letelte előtt, amire megválasztották, olyan munka, illetve tisztség vállalása miatt, amely a törvénnyel összhangban összeférhetetlen a képviselői tisztséggel, ugyanezen szakasz 6. bekezdése pedig szabályozza, hogy amennyiben a képviselőnek az említett helyzet bekövetkeztében szűnik meg a megbízatása, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete az ilyen esetről való értesülést követő első ülésén megerősíti a képviselői megbízatás megszűnését. A helyhatósági választásokról szóló törvény 43. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései szerint annak a képviselőnek, akit megválasztanak községi elnökké vagy községi elnökhelyettessé, ugyanezen törvény 48. szakasza 8. bekezdésének rendelkezései pedig előirányozzák, hogy a képviselőnek, akit megválasztanak a községi tanács tagjává, megszűnik a képviselői megbízatása. Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott 3. ülésén Óbecse Község Községi elnökévé mgr. Vuk Radojevićet, Községi elnökhelyettessé Dragan Tošićoet, a Községi Tanács tagjaivá pedig Svetlana Vuletićot és Kiss Igort választotta, s ezek a tisztségek összeférhetetlenek a képviselői tisztséggel. A fent felsorolt okokból kifolyólag a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál a meghozatalától számított 48 órán belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt. szám: I 02-71/2016 Kelt: Ó B E CS E На основу члана 48. став 2. и члана 56. став 1. и став 6. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и Извештаја Изборне комисије општине Бечеј о додели мандата број I /2016 од године, Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана године, донела Р Е Ш Е Њ Е о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бечеј I Потврђују се мандати одборника Скупштине општине Бечеј и то: 1. Верица Илић, рођена године, медицинска сестра-васпитач из Бечеја, 2. Веселин Протић, рођен године, радник-монтер телекомуникационе мреже из Радичевића 3. Маћаш Крижак, рођен године, предузетник из Бачког Петровог Села, 4. Јанош Раб, рођен године, криминалистички техничар из Бачког Петровог Села. II Мандат нових одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. III Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. Образложење: Одборници мр Вук Радојевић, Драган Тошић, Светлана Вулетић и Игор Киш су на трећој седници Скупштине општине Бечеј, одржаној дана године, изабрани на функције које су неспојиве са функцијом одборника и то одборник мр Вук Радојевић за председника општине, Драган Тошић за заменика председника општине, a Светлана Вулетић и Игор Киш за чланове општинског већа. Изборна комисија општине Бечеј је након спроведеног поступка сагласно одредбама Закона о локалним изборима, доставила Скупштини општине Бечеј Извештај број I /2016 о додели мандата новим одборницима и то Верици Илић, Веселину Протићу, Маћашу Крижаку и Раб Јаношу и издала им уверења да су изабрани. Скупштина општине Бечеј је на основу извештаја Изборне комисије општине Бечеј и мишљења Мандатно-имунитетске комисије, донела решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду- Одељење у Новом Саду у року од 48 сати од дана доношења решења.

4 Страна 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 02-72/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. számok) 48. szakaszának 2. bekezdése és 56. szakaszának 1. és 6. bekezdései, valamint az Óbecsei Községi Képviselőtestületbe történő képviselőválasztásokról szóló I /2016. iktatási számú, i keltezésű beszámoló alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott IV. ülésén HATÁROZATOT hozott az óbecsei községi képviselő-testületi képviselők megbízatásának igazolásáról I. Igazoljuk az Óbecsei Községi Képviselő-testület következő képviselőinek megbízatását: 1. Verica Ilić óbecsei egészségügyi nővér nevelő számára, született 1961-ben, 2. Veselin Protić csikériapusztai telekommunikációs hálózatok szerelője számára, született ben, 3. Krizsák Mátyás péterrévei vállalkozó számára, született 1968-ban, 4. Rab János péterrévei bűnűgyi technikus számára, született 1960-ban. II. Az új képviselők megbízatása addig tart, ameddig azoké a képviselők tartott volna, akiknek megszűnt a megbízatása. III. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Mgr. Vuk Radojevićot, Dragan Tošićot, Svetlana Vuletićot és Kiss Igort Óbecse Község én megtartott ülésén olyan tisztségekre nevezték ki, amleyek összeférhetetlenek a képviselői tisztségekkel, mégpedig mgr. Vuk Radojevićot Óbecse Község Községi elnökévé, Dragan Tošićot Óbecse Község Községi elnökhelyettesévé, Svetlana Vuletićot és Kiss Igort Óbecse Község Községi Tanácsának tagjává. Óbecse Község Választási Bizottsága A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel összhangban végrehajtott eljárás után kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testületéhez a I /2016. számú Határozatot a megbízatások odaítéléséről az új képviselők, mégpedig Verica Ilić, Veselin Protić, Krizsák Mátyás és Rab János számára, valamint kiadta nekik a megválasztásukról szóló igazolást. Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Választási Bizottságának beszámolója és a Mandátumügyi mentelmi Bizottság véleménye alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen, meghozatalától számított 48 órán belül, panasz emelhető a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál.

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt.szám: I 02-72/2016 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014) и члана 115. став 3. и став 4. Пословника Скупштине општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 6/2013 пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана године донела Р Е Ш Е Њ Е о констатовању престанка функције председника општине Бечеј I Констатује се да је МР ВУКУ РАДОЈЕВИЋУ престала функција председника општине Бечеј, због подношења писане оставке, даном доношења овог решења. II Мр Вук Радојевић остаје на дужности и врши текуће послове из надлежности председника општине до избора новог председника општине Бечеј. III Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Мр Вук Радојевић, који је решењем Скупштине општине Бечеј број I /2016 од године изабран за председника општине Бечеј, поднео је дана године писану оставку на своју функцију. Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. и став 4. Пословника Скупштине општине Бечеј констатовала да је мр Вуку Радојевићу престала функција председника општине Бечеј, на основу поднет писане оставке, с тим да је на основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи одредила да је именовани дужан да врши текуће послове до избора новог председника општине Бечеј. На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 02-73/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р.

6 Страна 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám és 83/2014. szám) 50. szakaszának 4. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. szám) 115. szakszának 3. és 4. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott IV. ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T Óbecse Község Községi elnöke tisztségének konstatálásáról I. Konstatáljuk, hogy MGR. VUK RADOJEVIĆNAK írásbeli lemondása alapján jelen Határozat meghozatalának napján megszűnt Óbecse Község Községi elnöki tisztsége. II. Mgr. Vuk Radjević Óbecse Község új Községi elnökének megválasztásáig tisztségben marad és végzi a községi elnök folyó feladatait. III. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Mgr. Vuk Radojević, akit a i I /2016. számú határozattal neveztek ki Óbecse Község Községi elnökévé, án beterjesztette írásbeli lemondását tisztségéről. Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendje 115. szakszának 3. és 4. bekezdését alkalmazva konstatálta, hogy mgr. Vuk Radojevićnak beterjesztett írásbeli lemondása alapján megszűnt Óbecse Község Községi elnöki tisztsége, azzal, hogy A helyi önkormányzatról szóló törvény 50. szakaszának 4. bekezdése alapján Óbecse Község új Községi elnökének megválasztásáig tisztségben marad és végzi a községi elnök folyó feladatait. A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt.szám: I 02-73/2016 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014), Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана године донела Р Е Ш Е Њ Е о престанку мандата заменика председника општине и чланова општинског већа општине Бечеј I Утврђује се да даном престанка функције председника општине Бечеј, мр Вука Радојевића, престају мандати следећим лицима:

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám ДРАГАНУ ТОШИЋУ, мандат заменика председника општине Бечеј, на који је изабран решењем број I /2016 од године, др Анђелку Мишковићу, Драгану Ковачеву, Светлани Вулетић, Ђуро Кричковићу, Миомиру Јеленићу, Дејану Терзићу, Чаби Штефаниги, Игору Киш и Каролини Смиешко мандат чланова Општинског већа општине Бечеј, на који су изабрани решењем број I /2016 од године. II Именовани остају на дужности и врши текуће послове из надлежности заменика председника општине, Бечеј односно Општинског већа општине Бечеј до избора новог заменика председника општине Бечеј, односно чланова Општинског већа општине Бечеј. III Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Мр Вук Радојевић, који је решењем број I /2016 од године изабран за председника општине Бечеј, поднео је дана године писану оставку на своју функцију. Имајући у виду да је председнику општине престао мандат, Скупштина општине Бечеј је на основу oдредаба члана 50. Закона о локалној самоуправи утврдила да су престали Драгану Тошићу мандат заменика председника општине и др Анђелку Мишковићу, Драгану Ковачеву, Светлани Вулетић, Ђуро Кричковићу, Миомиру Јеленићу, Дејану Терзићу, Чаби Штефаниги, Игору Киш и Каролини Смиешко мандати чланова Општинског већа општине Бечеј. Скупштина општине Бечеј је на основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи одредила да су именовани дужни да врше текуће послове из надлежности заменика председника општине, Бечеј односно Општинског већа општине Бечеј до избора новог заменика председника општине Бечеј, односно чланова Општинског већа општине Бечеј. На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 02-74/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám és 83/2014. szám) 50. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott IV. ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T Óbecse Község Községi elnökhelyettese és Óbecse Község Községi Tanácsa tagjai megbízatásának megszűnéséről I. Megerősítjük, hogy mgr. Vuk Radjevićnak Óbecse Község Községi elnöki tisztségének megszűnése napján megszűnt a következő személyek megbízatása:

8 Страна 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám - DRAGAN TOŠIĆNAK Óbecse Község Községi elnökhelyettesi megbízatása, amelyre a i I /2016. számú Határozattal választották meg, - dr. Anđelko Miškovićnak, Dragan Kovačevnek, Svetlana Vuletićnak, Đuro Kričkovićnak, Miomir Jelenićnek, Dejan Terzićnek, Stefaniga Csabának, Kiss Igornak és Szmieskó Karolinának Óbecse Község Községi Tanácsában betöltött tagi megbízatása, amelyre a i I /2016. számú Határozattal választották meg őket. II. A nevezett személyek Óbecse Község Községi elnökhelyettese és Óbecse Község Községi Tanácsa tagjainak megválasztásáig tisztségben maradnak és végzik a községi elnökhelyettes, illetve községi tanácstagok folyó feladatait. III. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Mgr. Vuk Radojević, akit a i I /2016. számú határozattal neveztek ki Óbecse Község Községi elnökévé, án beterjesztette írásbeli lemondását tisztségéről. Tekintettel arra, hogy megszűnt a Községi elnök megbízatása, Óbecse Község Képviselőtestülete A helyi ökormányzatról szóló törvény 50. szakaszával alapján megerősítette, hogy Dragan Tošićnak megszűnt Óbecse Község Községi elnökhelyettesi megbízatása, dr. Anđelko Miškovićnak, Dragan Kovačevnek, Svetlana Vuletićnak, Đuro Kričkovićnak, Miomir Jelenićnek, Dejan Terzićnek, Stefaniga Csabának, Kiss Igornak és Szmieskó Karolinának pedig Óbecse Község Községi Tanácsában betöltött tagi megbízatása. Óbecse Község Képviselő-testülete A helyi önkormányzatról szóló törvény 50. szakaszának 4. bekezdése alapján elrendelte, hogy a nevezett személyek Óbecse Község Községi elnökhelyettese és Óbecse Község Községi Tanácsa tagjainak megválasztásáig tisztségben maradnak és végzik a községi elnökhelyettes, illetve községi tanácstagok folyó feladatait. A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt.szám: I 02-74/2016 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 47. став 4. Пословника Скупштине општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 6/2013 пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана године донела Р Е Ш Е Њ Е о констатовању престанка дужности члана Савета за буџет и финансије

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám I Констатује се да је ГОРАНУ РЕЛИЋУ престала дужност члана Савета за буџет и финансије Скупштине општине Бечеј, због подношења оставке, даном доношења овог Решења. II Ово Решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Горан Релић, који је решењем број I 02-51/2016 од године именован за члана Савета за буџет и финансије, поднео је оставку на ту функцију. Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 47. став 4. Пословника Скупштине општине Бечеј констатовала да је Горану Релићу престала дужност члана Савет за буџет и финансије Скупштине општине Бечеј, на основу поднет оставке. На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 02-75/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 47. szakszának 4. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott IV. ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T a Költségvetési és Pénzügyi Tanács tagi tisztsége megszűnésének konstatálásáról I. Konstatáljuk, hogy GORAN RELIĆNEK jelen Határozat meghozatalának napján lemondása alapján megszűnt Óbecse Község Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Tanácsában betöltött tisztsége. II. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Goran Relić, akit a i I 02-51/2016. számú határozattal neveztek ki a Költségvetési és Pénzügyi Tanács tagjává, én beterjesztette írásbeli lemondását tisztségéről. Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendje 47. szakszának 4. bekezdését alkalmazva a lemondás alapján meghozta a Határozatot a Költségvetési és Pénzügyi Tanács tagi tisztsége megszűnésének kostatálásáról. A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

10 Страна 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt.szám: I 02-75/2016 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 6/2013 пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана године донела Р Е Ш Е Њ Е о констатовању престанка дужности члана Комисије за планове општине Бечеј I Констатује се да је МИОДРАГУ БРКИЋУ престала дужност члана Комисије за планове општине Бечеј, због подношења писане оставке, даном доношења овог решења. II Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Миодраг Бркић, који је решењем број I 020-8/2013 од године именован за члана Комисије за планове општине Бечеј, поднео је дана године писану оставку на ту функцију. Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј констатовала да је Миодрагу Бркићу престала дужност члана Комисије за планове општине Бечеј, на основу поднет писане оставке. На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 02-76/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 115. szakaszának 3. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott IV. ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T Óbecse Község Tervügyi Bizottság tagi tisztsége megszűnésének konstatálásáról

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám I. Konstatáljuk, hogy MIODRAG BRKIĆNEK jelen Határozat meghozatalának napján lemondása alapján megszűnt Óbecse Község Tervügyi Bizottságában betöltött tisztsége. II. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Miodrag Brkić, akit a i I 020-8/2013. számú határozattal neveztek ki Óbecse Község Tervügyi Bizottsága tagjává, án beterjesztette írásbeli lemondását tisztségéről. Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdését alkalmazva a lemondás alapján meghozta a Határozatot a Óbecse Község Tervügyi Bizottsága tagi tisztsége megszűnésének kostatálásáról. A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt.szám: I 02-76/2016 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и члана 43. став 5. и члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014), Скупштина општине Бечеј је, на IV седници одржаној дана године донела Р Е Ш Е Њ Е о престанку мандата одборника Скупштине општине Бечеј I Утврђује се да је одборници СЛАЂАНИ ЈОВАНОВИЋ престао мандат одборника у Скупштини општине Бечеј, због подношења усмене оставке. II Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима је прописано да мандат одборника престаје подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је регулисано да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандата. Одборница Слађана Јовановић је на 4. седници Скупштине општине Бечеј, одржаној дана године поднела усмену оставку на функцију одборника Скупштине општине Бечеј. Из горе наведених разлога, Скупштина општине Бечеј је донела решење као у диспозитиву.

12 Страна 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 02-77/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. és 3. bekezdése, valamint A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 45. szakaszának 8. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott IV. ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megbízatásának megszűnéséről I. Megerősítjük, hogy SLAĐANA JOVANOVIĆNAK írásbeli lemondása alapján megszűnt Óbecse Község Képviselő-testületében betöltött képviselői megbízatása. II. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos lapjában. I n d o k l á s A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja előírja, hogy a képviselőnek megbízatása megszűnhet szóbeli lemondása alapján, s ugyanezen szajasz 4. bekezdése szabályozza, hogy a Képviselő-testület ugyanazon az ülésen meghozza a Határozatot a képviselői megbízatás megszűnéséről. Slađana Jovanović képviselő Óbecse Község Képviselő-testülete én megtartott 4. ülésén beterjesztette szóbeli lemondását Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői tisztségéről. A fent felsorolt okokból kifolyólag a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál a meghozatalától számított 48 órán belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt.szám: I 02-77/2016 Kelt: Ó B E C S E

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám На основу члана 10. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 1. седници одржаној дана године донело Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ ОБЛАСТИ ЗА ЧИЈЕ СУ ПРАЋЕЊЕ ЗАДУЖЕНИ ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ I Изабраним члановима Општинског већа општине Бечеј одређују се области за чије су праћење задужени и то: 1. др Анђелко Мишковић, за област пољопривреде и руралног развоја 2. Драган Ковачев, за област привреде, заштите животне средине и комуналне делатности 3. Светлана Вулетић, за област образовања, управе и прописа 4. Ђуро Кричковић, за област рада месних заједница 5. Миомир Јеленић, за област туризма 6. Дејан Терзић, за област омладине и спорта 7. Чаба Штефанига, за област културе, цивилних организација и регионалне сарадње 8. Игор Киш, за област социјалне заштите и европских фондова 9. Каролина Смиешко, за област верских заједница и заштите права националних мањина II Решење објавити у Службеном листу општине Бечеј Образложење: Дана 10. јуна године на 3. седници Скупштине општине Бечеј, изабрани су чланови Општинског већа општине Бечеј на период од четири године, почев од дана доношење решења о њиховом избору. С обзиром да актом о избору нису утврђене области за које су изабрани чланови Општинског већа општине Бечеј задужени, у складу са чланом 10. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј, веће својим решењем одређује области за чије праћење су задужени, полазећи од потреба општине и њихове стручности као и стеченог искуства. На 1. седници Општинског већа општине Бечеј, одржане дана године, одређене су области за сваког члана Општинског већа општине Бечеј и то: др Анђелко Мишковић, за област пољопривреде и руралног развоја, Драган Ковачев, за област привреде, заштите животне средине и комуналне делатности, Светлана Вулетић, за област образовања, управе, прописа, Ђуро Кричковић, за област рада месних заједница, Миомир Јеленић, за област туризма, Дејан Терзић, за област омладине и спорта, Чаба Штефанига, за област културе, цивилних организација и регионалне сарадње, Игор Киш, за област социјалне заштите и европских фондова и Каролина Смиешко, за област верских заједница и заштите права националних мањина. На основу горе изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: III /2016 (1) Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА мр Вук Радојевић, с.р.

14 Страна 14. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám Óbecse Község Községi Tanácsa Munkaügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2009. szám) 10. szakasza alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a án megtartott 1. ülésén meghozta a következő HATÁROZATOT ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA MEGVÁLASZTOTT TAGJAI SZÁMÁRA A FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE KIJELÖLT TERÜLETEKRŐL I. Óbecse Község Községi Tanácsa megválasztott tagjait a következő területek figyelemmel kísérésével bízzuk meg: 1. dr Аnđеlkо Мiškоvić, mezőgazdaság és vidékfejlesztés területe, 2. Drаgаn Kоvаčеv, gazdaság, környezetvédelem és kommunális tevékenység területe, 3. Svеtlаnа Vulеtić, oktatás, közigazgatás és jogszabályozás területe, 4. Đurо Kričkоvić, helyi közösségek működése, 5. Мiоmir Јеlеnić, idegenforgalom területe, 6. Dејаn Теrzić, ifjúság és sport területe, 7. Stefaniga Csaba, művelődés, civil szervezetek és regionális együttműködés területe, 8. Kiss Igor, szociális védelem és európai alapok területe, 9. Szmieskó Kаrоlinа, vallási közösségek és nemzeti kisebbségi jogvédelem területe. II. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Óbecse Község Képviselő-testülete június 10-én megtartott 3. ülésén négy éves megbízatási időre megválasztották Óbecse Község Községi Tanácsának tagjait, a megválasztásukról szóló határozat meghozatalától kezdődően. Tekintettel arra, hogy a megválasztásukról szóló okiratban nem jelölték ki azokat a területeket, amelyekkel megbízzák Óbecse Község Községi Tanácsának tagjait, Óbecse Község Községi Tanácsa Munkaügyrendjének 10. szakaszával összhangban a Tanács saját határozatával határozza meg, hogy a területeket, amelyek figyelemmel kísérésével megbízza a tagokat, s a község szükségleteiből, szakképzettségükből és tapasztalaitukból indul ki ennek során. Óbecse Község Községi Tanácsának án megtartott 1. ülésén meghatározaták Óbecse Község Községi Tanács minden tagja számára, hogy mely területtel bízzák meg, mégpedig a következőképpen: dr Аnđеlkо Мiškоvić, mezőgazdaság és vidékfejlesztés területe, Drаgаn Kоvаčеv, gazdaság, környezetvédelem és kommunális tevékenység területe, Svеtlаnа Vulеtić, oktatás, közigazgatás és jogszabályozás területe, Đurо Kričkоvić, helyi közösségek működése, Мiоmir Јеlеnić, idegenforgalom területe, Dејаn Теrzić, ifjúság és sport területe, Stefaniga Csaba, művelődés, civil szervezetek és regionális együttműködés területe, Kiss Igor, szociális védelem és európai alapok területe, Szmieskó Kаrоlinа, vallási közösségek és nemzeti kisebbségi jogvédelem területe. A fentiek alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE KÖZSÉGI TANÁCS mgr. Vuk Radojević s. k. Ikt. szám: III /2016 (1) Kelt: Ó B E C S E

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám На основу поглавља III Одлуке о закључивању и спровођењу Уговора о оснивању ЛИНК ФТО доо Бечеј ( Службени лист оштине Бечеј број 7/2010, 8/2010, 2/2013), Општинско веће општине Бечеј је на 2. седници, одржаној дана године донело Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу и именовању овлашћених представника оснивача oпштинe Бечеј у скупштини друштва ЛИНК ФТО доо Бечеј I Разрешавају се : 1. Драган Тошић, 2. Миљан Јовановић, именовани решењем III /2012 oд године, као овлашћени представници општине Бечеј оснивача ЛИНК ФТО доо Бечеј у скупштини друштва, ради вршења у име оснивача овлашћења члана друштва у скупштини друштва, подношењем оставке. II Констатује се да овлашћени представник општине Бечеј оснивача ЛИНК ФТО доо Бечеј у скупштини друштва Жељко Плавшић, именован решењем број III /2012 од године остаје непромењен. III Именују се : 1. Адамовић Саша 2. Душан Јовановић 3. Јован Јовић за овлашћене представнике општине Бечеј оснивача ЛИНК ФТО доо Бечеј у скупштини друштва, док не буду разрешени решењем Општинског већа општине Бечеј. IV Обавезују се овлашћени представници општине Бечеј оснивача да одлуке усвојене на седницама скупштине друштва достављају општинском већу општине Бечеј, као органу који их именује и разрешава. V Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј Oбразложење: Дана године Драган Тошић, као председник скупштине друштва и Миљан Јовановић, као члан скупштине друштва су оснивачу поднели оставку као овлашћени представници општине Бечеј оснивача ЛИНК ФТО доо Бечеј у скупштину друштва ради вршења овлашћења овлашћених представника у име оснивача члана друштва у скупштини друштва. Одлуком о измени Одлуке о закључивању и спровођењу уговора о оснивању ЛИНК ФТО доо Бечеј прописано је да овлашћења члана друштва у скупштини друштва у име оснивача општине Бечеј врше се путем четири овлашћена представника које именује и разрешава Општинско већа општине Бечеј. На основу поглавља III Одлуке о закључивању и спровођењу Уговора о оснивању ЛИНК ФТО доо Бечеј Општинско веће општине Бечеј је на 2. седници одржаној дана године констатовало поднете оставке Драгана Тошића на место председника скупштине друштва и Миљана Јовановића, на место члана скупштине друштва. С обзиром да је члан друштва Жељко Плавшић остао непромењен, а у складу са Одлуком о измени Одлуке о закључивању и спровођењу Уговора о оснивању ЛИНК ФТО доо Бечеј којом је

16 Страна 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám прописано да се овлашћење члана друштва у скупштини друштва у име оснивача општине Бечеј врше путем четири овлашћена представника Општинско веће општине Бечеј је поред Адамовић Саше и Душана Јовановића именовало и Јована Јовића, као овлашћене представника у име оснивача члана друштва у скупштини друштва. На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: III 02-80/2016 Дана: године Б Е Ч Е Ј ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Драган Тошић, заменик председника општине, с.р. Az óbecsei LINK FTO Kft. megalapításáról szóló szerződés megkötéséről és végrehajtásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2010., 8/2010. és 2/2013. számok) III. fejezete alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a én megtartott 2. ülésén meghozta a következő HATÁROZATOT az óbecsei LINK FTO Kft. társaság képviselő-testületének az alapító Óbecse községet képviselő tagjainak felmentéséről és kinevezéséről I. Lemondásuk alapján felmentjük : 1. Dragan Tošićot, 2. Miljan Jovanovićot, akiket a i III /2012. számú Határozattal neveztek ki az alapító Óbecse község meghatalmazott képviselőivé az óbecsei LINK FTO Kft. társaság képviselő-testületébe az alpító nevében való meghatalmazás végzése céljából. II. Konstatáljuk, hogy az alapító Óbecse község meghatalmazott képviselőjének, Željko Plavšićnak, akit a i III /2012. számú határozattal neveztek ki, az óbecsei LINK FTO Kft. társaság képviselő-testületében betöltött tagi tisztsége változatlan marad. Kinevezzük : 1. Аdamović Sašat, 2. Dušan Jovanovićot 3. Jovan Jovićot III. az alapító Óbecse község meghatalmazott képviselőjévé az óbecsei LINK FTO Kft. társaság képviselő-testületébe, addig, amíg Óbecse Község Községi Tanácsának határozatával fel nem mentik őket. IV. Kötelezzük az alapító Óbecse község meghatalmazott képviselőit, hogy a társaság képviselőtestületi ülésein elfogadott határozatokat továbbítsák Óbecse Község Községi Tanácsához, az őket kinevező és felmentő szervhez.

17 Страна 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám V. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Indoklás: én Dragan Tošić, a társaság képviselő-testületének elnöke és Miljan Jovanović, a társaság képviselő-testületének tagja beterjesztették az alapítóhoz lemondásukat az alapító, Óbecse község meghatalmazott képviselői tisztségükről, amelyet az óbecsei LINK FTO Kft. társaság képviselő-testületében töltöttek be. Az óbecsei LINK FTO Kft. megalapításáról szóló szerződés megkötéséről és végrehajtásáról szóló határozat módosításáról szóló határozat előírja, hogy a társaság képviselőtestületében az alapító, Óbecse község által meghatalmazott tagi tisztséget négy meghatalmazott személy látja el, akiket Óbecse Község Községi Tanácsa nevez ki és ment fel. Az óbecsei LINK FTO Kft. megalapításáról szóló szerződés megkötéséről és végrehajtásáról szóló határozat III. fejezete alapján Óbecse Község Községi Tanácsának én megtartott 2. ülésén konstatálták Dragan Tošić, a társaság képviselő-testületének elnöki és Miljan Jovanović, a társaság képviselő-testületének tagi tisztségének megszűnését. Tekintettel arra, hogy a társaság egyik tagja Željko Plavšić személyében változatlan maradt, összhangban Az óbecsei LINK FTO Kft. megalapításáról szóló szerződés megkötéséről és végrehajtásáról szóló határozattal, amely előírja, hogy a társaság képviselő-testületében az alapító, Óbecse község által meghatalmazott tagi tisztséget négy meghatalmazott személy látja el, akiket Óbecse Község Községi Tanácsa nevez ki és ment fel, Óbecse Község Községi Tanácsa Adamović Saša és Dušan Jovanović mellett kinevezte Jovan Jovanovićot is a társaság alapítót képviselő tagjává. A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA KÖZSÉGI TANÁCS Dragan Tošić, községi elnökhelyettes s. k. Ikt. szám: III 02-80/2016 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 46. став 1. тачка 5. и члана 48. став 2. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Република Србија, број 129/2007, 34/2010 и 54/2011), Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана године, са почетком у 15,00 часова, донела следеће Р Е Ш Е Њ Е о додели одборничког мандата I По престанку мандата одборника мр Вук Радојевића због избора на функцију председника општине Бечеј, додељује се мандат кандидату за одборника по редоследу са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и то: ВЕРИЦИ ИЛИЋ, рођена године, медицинска сестра -васпитач из Бечеја, улице Герберових број 11

18 Страна 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám II Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј. III Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. IV Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Одборник мр Вук Радојевић је дана године изабран за председника општине Бечеј. Према одредбама члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одборника. Према одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи председнику општине избором на ову функције престаје мандат одборника у скупштини општине. Oдредбама члана 48. став 2. Закона о локалним изборима предвиђено je да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат припаднику исте политичке странке. Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана године извршила увид у решење Скупштине општине Бечеј број I /2016 од године о избору мр Вук Радојевића за председника општине Бечеј и у Изборну листу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, те је доделила мандат првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандата припаднику политичке странке Српска напредна странка и то Верици Илић, рођеној године, медицинској сестри васпитачу из Бечеја. На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје Уверење одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. Број: I / У Бечеју, године ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Марко Божовић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. és 54/2011. számok) 48. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a án 15:00 órai kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T a képviselői megbízatás odaítéléséről

19 Страна 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám I. Miután mgr. Vuk Radojevićnak Óbecse Község Községi elnökévé való megválasztása miatt megszűnt a képviselői megbízatása a képviselői megbízatást az ALEKSANDAR VUČIĆ SZERBIA GYŐZ választási lista soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: VERICA ILIĆ óbecsei egészségügyi nővér nevelő számára, született 1961-ben, lakcíme: Gerberék utca 11. II. Jelen Határozat szerves részét képezi a képviselő megválasztásáról szóló igazolás. III. Jelen Határozatot és a jelen Határozat rendelkező részének II. pontjában foglalt igazolást azonnal kézbesíteni kell Óbecse Község Képviselő-testületéhez a képviselői megbízatás megerősítése céljából. IV. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Mgr. Vuk Radojević én választották meg Óbecse Község Községi elnökhelyettesévé. A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjának rendelkezései szerint a képviselői megbízatás megszűnhet a leteltének ideje előtt, amennyiben olyan munkát vagy tisztséget vállal el a képviselő, ami a törvénnyel összhangban nem fér össze a képviselői tisztséggel. A helyhatósági választásokról szóló törvény 43. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései szerint annak a képviselőnek, akit megválasztanak községi elnökké, megszűnik képviselői megbízatása. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza 2. bekezdésének rendelkezései előirányozzák, hogy ha a koalíciós listán szereplő képviselőnek a megbízatási ideje letelte előtt szűnik meg a megbízatása, a megbízatást ugyanazon lista soron következő képviselőjének ítélik oda, akinek még nem volt odaítélve és ugyanazon politikai párthoz tartozik. Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megtekintette Óbecse Község Képviselő-testülete i I /2016. számú Határozatát mgr. Vuk Radojevićnak Óbecse Község Községi elnökévé való megválasztásáról, valamint a ALEKSANDAR VUČIĆ SZERBIA GYŐZ választási listát, majd a megbízatást ugyanazon választási lista soron következő képviselőjének ítélte oda, aki számára még nem volt odaítélve a képviselői megbízatás, mégpedig a Szerb Haladó Párt listáján szereplő Verica Ilić óbecsei egészségügyi nővér nevelő számára, született 1961-ben, lakcíme: Gerberék utca 11. alatt van. Összhangban A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakaszával Óbecse Község Választási Bizottsága kiadja az igazolást képviselőjelölt számára a megválasztásáról, s amely igazolás jelen Határozat szerves részét képezi. Tekintettel a fent felsoroltakra a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. Ikt. szám: I / Óbecsén, án ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ELNÖKE Marko Božović s. k.

20 Страна 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám На основу члана 46. став 1. тачка 5. и члана 48. став 2. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Република Србија, број 129/2007, 34/2010 и 54/2011), Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана године, са почетком у 15,00 часова, донела следеће Р Е Ш Е Њ Е о додели одборничког мандата I По престанку мандата одборнице Светлане Вулетић избора на функцију члана Општинског већа општине Бечеј, додељује се мандат кандидату за одборника по редоследу са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и то: ВЕСЕЛИН ПРОТИЋ, рођен године, радник монтер за телекомуникационе мреже из Радичевића, улице Пролетерска број 7 II Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј. III Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. IV Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Одборница Светлана Вулетића је дана године изабрана за члана Општинског већа општине Бечеј. Према одредбама члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одборника. Према одредбама члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат. Oдредбама члана 48. став 2. Закона о локалним изборима предвиђено je да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат припаднику исте политичке странке. Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана године извршила увид у решење Скупштине општине Бечеј број I /2016 од године о избору Светлане Вулетић за члана Општинског већа општине Бечеј и у Изборну листу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, те је доделила мандат првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандата припаднику политичке странке Српска напредна странка и то Веселину Протићу, рођеног године, раднику монтеру за телекомуникационе мреже из Радичевића. На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје Уверење одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења.

21 Страна 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám Број: I / У Бечеју, године ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Марко Божовић, с.р. A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. és 54/2011. számok) 48. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a án 15:00 órai kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T a képviselői megbízatás odaítéléséről I. Miután Svetlana Vuletićnak Óbecse Község Községi Tanácsa tagjává való megválasztása miatt megszűnt a képviselői megbízatása a képviselői megbízatást az ALEKSANDAR VUČIĆ SZERBIA GYŐZ választási lista soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: VESELIN PROTIĆ csikériapusztai telekommunikációs hálózatok szerelője számára, született 1972-ben, lakcíme: Proletár utca 7. II. Jelen Határozat szerves részét képezi a képviselő megválasztásáról szóló igazolás. III. Jelen Határozatot és a jelen Határozat rendelkező részének II. pontjában foglalt igazolást azonnal kézbesíteni kell Óbecse Község Képviselő-testületéhez a képviselői megbízatás megerősítése céljából. IV. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s Svetlana Vuletićot én választották meg Óbecse Község Községi Tanácsának tagjává. A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjának rendelkezései szerint a képviselői megbízatás megszűnhet a leteltének ideje előtt, amennyiben olyan munkát vagy tisztséget vállal el a képviselő, ami a törvénnyel összhangban nem fér össze a képviselői tisztséggel. A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza 8. bekezdésének rendelkezései szerint annak a képviselőnek, akit megválasztanak a községi tanács tagjává, megszűnik képviselői megbízatása. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza 2. bekezdésének rendelkezései előirányozzák, hogy ha a koalíciós listán szereplő képviselőnek a megbízatási ideje letelte előtt szűnik meg a megbízatása, a megbízatást ugyanazon lista soron következő képviselőjének ítélik oda, akinek még nem volt odaítélve és ugyanazon politikai párthoz tartozik.

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 04. 11. 2014. 2014. 11. 04. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 24. 11. 2016. 2016. 11. 24. БРОЈ 20. SZÁM 12. На основу члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

С Т А Т У Т ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

С Т А Т У Т ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ На основу члана 191. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 98/2006), члана 11. члана 32. Став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007),

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 27. 10. 2015. 2015. 10. 27. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 35. став 2. Статута општине Бечеј (''Службени лист општине Бечеј'',

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 35, 11. јул 2017. примерак 180,00 динара Градско веће 544 На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 06. 04. 2016. 2016. 04. 06. БРОЈ 7. SZÁM 2. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 30.04.2008. 2008.04.30. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА Суботица, 15.03.2011. године На основу члана 12. став 1 и члана 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС 51/09), и члана

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 87. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám Oбразац СО-1 П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Потврђује се да је, (ЈМБГ) са пребивалиштем у (место) (адреса стана)

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM 34. SZÁM 189./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА NYILVÁNOS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 30.03.2011. 2011.03.30. БРОЈ 4. SZÁM 72. На основу члана 8.Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben