СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/2010 и 101/2010) и члана 32 Статута општине Бечеј («Службени лист општине Бечеј», бр. 13/2008 и 1/2010) Скупштина општине Бечеј, на XXXIII седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ГОДИНУ Члан 1. Даје се сагласност да општина Бечеј ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна општине Бечеј за годину. Члан 2. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Бечеј за годину, обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, у складу са Законом о буџетском систему. Члан 3. Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета општине Бечеј за годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Бечеј», а примењује се након добијања сагласности Државне ревизорске институције. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I /2011 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Душан Јовановић, с.р. 69. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/09 szám) 92. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 1/2010 számok) 32. szakasza alapján Óbecse Község Képviselı-testülete a án megtartott XXXIII ülésén meghozta a következı H A T Á R O Z A T O T A REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BELSİ FELÜLVIZSGÁLATÁRA

2 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal 1. szakasz Jóváhagyjuk, hogy Óbecse Község revizort alkalmazzon Óbecse Község évi költségvetése zárszámadásának belsı felülvizsgálatára. 2. szakasz Óbecse Község költségvetése zárszámadásának belsı felülvizsgálatát az a személy végzi, aki megfelel azoknak a pénzügyi jelentéseknek a felülvizsgálatának végzésére, amelyeket a számvitelrıl és revízióról szóló törvény ír elı, összhangban A költségvetés-rendszerrıl szóló törvénnyel. 3. szakasz Az Óbecse Község költségvetése zárszámadásának belsı felülvizsgálatához szükséges közbeszerzéseket A közbeszerzésrıl szóló törvénnyel összhangban végezzük. 4. szakasz Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követı napon hatályba, alkalmazni pedig az Állami Felülvizsgáló Intézet jóváhagyása után kezdik. lép Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELİ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE Dušan Jovanović, s. k. Ikt. szám: I /2011 Kelt: án Ó B E C S E 70. На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 94 Статута општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда број 4/06 пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 7/09 и 18/09), члана 5 став 2 и члана 9 став 3 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС бр. 135/04 и 88/10), члана 31 Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј број 13/2008 и 1/2010), члана 41 Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада број 27/08) и Споразума о формирању регионалног система управљања комуналним отпадом закљученог између општина: Кикинда, Бечеј и Ада, дана године под бројем V /2010, Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној дана... године, Скупштина општине Бечеј, на XXXIII седници одржаној дана године и Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана...године, донеле су: О Д Л У К У о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за период од до године за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј I Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за Регионални план управљања отпадом за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј. Неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину за Регионални план управљања отпадом за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј утврђено је решењем Секретаријата за стамбено комуналне послове грађевинарство и привреду општинске управе општине Кикинда број: III /2010 од дана године, које је саставни део ове Одлуке.

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 2. Szám II Регионални план управљања отпадом за период од до 2020.године општина Кикинда, општина Ада и општина Бечеј, рађен на основу Споразума о формирању регионалног система управљања и депоновања комуналног отпада, а у складу је са Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС бр.36/09, бр.88/10 ) и Стратегијом управљања отпадом за период године ( Службени гласник РС бр. 29/2010), којом је Кикинда предвиђена за регионални центар управљања комуналним отпадом. III Разлози за неприступање израде Стратешке процене утицаја утврђени су кроз критеријуме за утврђивање могућих карактеристика значајних утицаја у складу са Законом о стратешкој процени утицаја. Карактеристике Плана огледају се кроз: значај, могућности утицаја на факторе животне средине, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет, становништво и здравље, насељена подручја, културне историјске баштитне и друге створене вредности. Општи и посебни циљеви Плана кроз реализацију постојеће документације а у складу са законском регулативом имаће позитиван утицај на све сегменте животне средине. IV На подручју општине Кикинда налази се уређена Регионална санитарна депонија комуналног чврстог отпада на локацији Теремијски пут бб, на кат. парц. бр.11234/5, извод из лис.неп.бр , К.О. Кикинда, у складу са постојећим прописима. За реализацију Регионалног плана управљања отпадом за период од до 2020.године општина Кикинда, општина Ада и општина Бечеј испуњени су сви услови у складу са: 1.Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС бр.36/09, 88/10) 2.Стратегијом управљања отпадом за период године ( Службени гласник РС бр. 29/2010) 3. Споразумом о формирању регионалног система управљања и депоновања комуналног отпада 4. Свака од наведених општина на седницама Скупштина општина у складу са Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС бр.36/09, бр.88/10 ) у законском року усвојила је локалне планове управљања отпадом. V Ова Одлука сматра се донетом кад је усвоје скупштине општина Кикинда, Бечеј и Ада. VI Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Кикинда, Службеном листу општине Ада и Службеном листу општине Бечеј. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА БРОЈ: III /2011 ДАНА: године К И К И Н Д А ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА Шандор Талпаи, с.р. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ БРОЈ: I /2011 ДАНА: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СО БЕЧЕЈ Душан Јовановић, с.р.

4 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНA АДА БРОЈ: /2011 ДАНА године А Д А ПРЕДСЕДНИК СО АДА Арон Чонка, с.р. На основу члана 5. став 2. и члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС бр. 135/2004 и 88/2010) Секретаријат за стамбенокомуналне послове, грађевинарство и привреду Општине Кикинда, по прибављеном мишљењу органа надлежног за заштиту животне средине Општине Кикинда бр: III /2010 дана године, донео је Р Е Ш Е Њ Е о неприступању изради стратешке процене утицаја Регионалног плана управљања отпадом за период од до године за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за Регионални план управљања отпадом за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј. О б р а з л о ж е њ е 1. Предлог Регионалног плана управљања отпадом за период од до године општина Кикинда, општина Ада и општина Бечеј, рађен на основу Споразума о формирању регионалног система управљања и депоновања комуналног отпада, а у складу је са Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС бр. 36/09) и Стратегијом управљања отпадом за период године ( Службени гласник РС бр. 29/2010) којом је Кикинда предвиђена за регионални центар управљања отпадом. 2. Према критеријумима из члана 6. овог Закона разлози за неприступању изради стратешке процене за Регионална план управљања отпадом за период од до године општина Кикинда, општина Ада и Општина Бечеј су следећи: - Стратегија управљања отпадом за период од године ( Службени гласник РС бр. 29/2010) Кикинда је предвиђена за образовање регионалног центра за управљање комуналним отпадом за општине: Ада, Бечеј, Житиште и Нова Црња - У Кикинди је изграђена и опремљена Регионална санитарна депонија комуналног чврстог отпада Теремијски пут бб, на кат. парц. Бр /5, извод из лис.неп.бр , К.О. Кикинда, А.С.А КИКИНДА ДОО из Кикинде у складу са постојећим прописима за које је А.С.А КИКИНДА ДОО и инвеститор. - За наведену депонију издата је употребна дозвола бр. III /2008. дана године. Посебно је потребно истаћи саставни део документације који се односи на област заштите животне средине у складу са тада позитивним прописима: 1. Студија вредновања избора локације санитарне депоније комуналног чврстог отпада за Кикинду, Институт Кирило Савић год; 2. План детаљне регулација санитарне депоније комуналног чврстог отпада за Кикинду; 3. Претходна анализа утицаја на животну средину санитарне депоније чврстог комуналног отпада за Кикинду;

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 2. Szám Институт Кирил Савић АД Београд Решење Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, мај Детаљна анализа утицаја на животну средину санитарне депоније чврстог комуналног отпада, Институт Кирил Савић АД Београд; Решење Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развоја Нови Сад-јун год. Значај Регионалног плана управљања отпадом за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј је позитиван за одрживи развој, искључује негативне последице на све сегменте заштите животне средине као и здравље становништва, градове и насеља, инфраструктуру и друге стварне вредности. Наведени план у хијерархијској структури планова, је само један од планова којим се дефинишу и одређују активности сакупљања, транспорта, селекције, третмана и одлагања отпада. 3. Регионалним планом управљања отпада за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј, обухваћен је простор од 1495км2 на коме живи становника. - Свака од наведених општина на седницама Скупштина општина у складу са Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС бр. 36/09) у законском року усвојила је локалне планове управљања отпадом. - Споразум о формирању регионалног система управљања и депоновања комуналног отпада, а у складу је са Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС бр. 36/09) и Стратегијом управљања отпадом за период године ( Службени гласник РС бр. 29/2010) којом је Кикинда предвиђена за регионални центар управљања комуналним отпадом, Општина Кикинда, општина Ада и општина Бечеј потписан је године. Начин и услове одлагања комуналног отпада сваки од учесника Споразума дефинисаће са А.С.А КИКИНДА ДОО посебним уговором о коришћењу услуга. Овај уговор подразумева престанак коришћења постојећих општинских депонија и санацију и рекултивацију истих у складу са Националном стратегијом и Законом о управљању отпадом, као и изградњу трансфер станица за комунални отпад у општинама Ада и Бечеј, и рециклажних центара у Кикинди, Ади и Бечеју, према поменутим законима и Законом о процени утицаја на животну средину ( Сл.гл.РС бр. 135/04 и 36/09). Регионални план управљања отпадом за општине Кикинда, Ада и Бечеј Израђен је у складу са: 1. Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС бр. 36/09) и 2. Стратегијом управљања отпадом за период године ( Службени гласник РС бр. 29/2010) 3. Споразумом о формирању регионалног система управљања и депоновања комуналног отпада Основни услов за функционисање предметног плана је уређена депонија у складу са прописима према постојећој документацији, за коју је поред наведеног плански оквир, дат и: - Просторним планом општине Кикинда ( Сл.лист општине Кикинда бр. 4/2010) - Генералним планом Кикинде ( Сл.лист општине Кикинда бр. 7/2010), а иста је потврђена - Националном стратегијом управљања отпадом за период од године ( Службени гласник РС бр. 29/2010). На основу горе наведеног за Регионални план управљања отпадом за општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј а према постојећој документацији и затеченом стању није потребна израда стратешка процена утицаја на животну средину према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл.гл.РС, 135/2004 и 88/2010). Општина Кикинда је дана године Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој доставио Захтев за допуну документације неопходне за давање сагласности на Регионални план управљања отпадом.

6 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal У складу са предметним захтевом надлежни орган општине Кикинда је приступио спровођењу процедуре из Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл.гл.РС, број 135/04 и 88/10) и свим заинтересованим органима и организацијама доставио је дана године предлог Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја Регионалног плана управљања отпадом за период од до године општину Кикинда, општину Ада и општину Бечеј, како се у законски предвиђеном року, осим надлежног органа општине Кикинда исти нису огласили сматра се да нема примедаба на предложену садржину на предлог одлуке о неприступању изради стратешке процене, према члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл.гл.РС, број 135/04 и 88/10). На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву. Секретар, Љубан Средић, с.р. 70. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 szám) 32. szakasza, Kikinda Község Alapszabálya (Kikinda Község Hivatalos Lapja, 4/06 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/08, 19/08, 7/09 és 18/09 számok) 94. szakasza, A környezetre gyakorolt hatások stratégiai felmérésérıl szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04 és 36/09 szám) 5. szakasza és 9. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 1/2010 számok) 31. szakasza, Ada Község Alapszabálya (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/08) 41. szakasza, valamint A kommunális hulladék regionális hulladékkezelési rendszere megalakításáról szóló megegyezés, amelyet Kikinda, Óbecse és Ada községek kötöttek meg én V /2010 iktatási szám alatt, alapján, Kikinda Község Képviselı testülete a megtartott ülésén, Óbecse Község Képviselı-testülete a án megtartott XXXIII ülésén és Ada Község Képviselı-testülete a megtartott ülésén meghozták a következı H A T Á R O Z A T O T A regionális hulladékkezelési terv a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse Község számára kapcsán nem készül stratégiai felmérés a környezetre gyakorolt hatásról I. A regionális hulladékkezelési terv Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára kapcsán nem készül stratégiai felmérés a környezetre gyakorolt hatásról. Azt, hogy A regionális hulladékkezelési terv Kikinda község, Óbecse község és Ada község számára kapcsán nem készül stratégiai felmérés a környezetre gyakorolt hatásról Kikinda Község Közigazgatási Hivatala Lakásügyi, Közmővesítési, Építésügyi és Gazdasági Titkársága i III /2010 iktatási számú Határozatával állapították meg, amely szerves részét képezi jelen Határozatnak. II. A regionális hulladékkezelési tervet a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára A kommunális hulladék regionális hulladékkezelési rendszer megalakításáról szóló megegyezés alapján lett kidolgozva, összhangban A hulladékkezelési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 és 88/10 számok) és A hulladékkezelési stratégiával a ig tartó idıszakra (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2010 szám), amely Kikindát határozza meg a kommunális hulladékkezelés regionális központjává. III.

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 2. Szám Annak indokait, hogy nem készül stratégiai felmérés a környezetre gyakorolt hatásról, A hatások stratégiai felmérésrıl szóló törvénnyel összhangban, a jelentıs hatások lehetséges jellemzıinek megállapítási kritériumain keresztül határozták meg. A Terv jellemzıi a következıkön keresztül tekinthetık át: jelentıség, a hatás lehetıségei a környezeti faktorokra, növény- és állatvilág, élıhely és biodiverzitás, lakosság és egészség, lakott területek, kulturális-történelmi örökség és egyéb teremtett javak. A Terv általános és külön céljai a meglévı dokumentáció megvalósításán keresztül összhangban a törvényes rendeletekkel pozitív hatással lesznek a környezet minden szegmensére. IV. Kikinda község területén található A szilárd kommunális hulladék regionális szanitáris lerakója a Teremiji út sz.n. telkén, a 11234/5 számú kataszteri parcellán, az ingatlanok listájából a kivonat száma: 11667, Kikinda K.K., összhangban a meglévı elıírásokkal. A regionális hulladékkezelési terv a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára megvalósításához teljesítettük az összes feltételt, összhangban a: 1. A hulladékkezelési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 ás 88/10 szám) 2. A Hulladékkezelési stratégiával a ig tartó idıszakra (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2010 szám) 3. A kommunális hulladék regionális hulladékkezelési és tárolási rendszere megalakításáról szóló megegyezéssel 4. A felsorolt községek mindegyike a Képviselı-testület ülésén a törvényes határidın belül elfogadta a helyi hulladékkezelési tervet, összhangban A hulladékkezelési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 és 88/10 szám). V. Jelen Határozatot akkor tekintjük meghozottnak, amikor Kikinda, Óbecse és Ada község is elfogadja. VI. Jelen Határozat Kikinda Község Hivatalos Lapjában, Ada Község Hivatalos Lapjában és Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétıl számított nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KIKINDA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE IKT.SZÁM: III /2011 KELT: K I K I N D A KIKINDA KÖZSÉG KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK ELNÖKE Talpai Sándor, s.k. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE IKT.SZÁM: I /2011 KELT: án Ó B E C S E ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK ELNÖKE Dušan Jovanović, s.k. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ADA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE IKT.SZÁM: /2011 KELT: A D A ADA KÖZSÉG KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK ELNÖKE Csonka Áron, s.k.

8 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal A környezeti hatások stragégiai felmérésérıl szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 88/2010 szám) 5. szakaszának 2. bekezdése és 9. szakaszának 3. bekezdése alapján Kikinda Község Közigazgatási Hivatala Lakásügyi, Közmővesítési, Építésügyi és Gazdasági Titkársága, Kikinda község környezetvédelemmel megbízott szerve véleményének beszerzése után (ikt.szám: III /2010) án meghozta a következı H A T Á R O Z A T O T A regionális hulladékkezelési terv a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse Község számára kapcsán nem készül stratégiai felmérés a környezetre gyakorolt hatásról A regionális hulladékkezelési terv a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára kapcsán nem kell stratégiai felmérést készíteni a környezetre gyakorolt hatásról. I n d o k l á s 1. A regionális hulladékkezelési terv a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára javaslatát A kommunális hulladék regionális hulladékkezelési és tárolási rendszere megalakításáról szóló megegyezés alapján dolgozták ki, összhangban A hulladékkezelési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/89 és 88/10 szám) és A hulladékkezelési stratégiával a ig tartó idıszakra (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2010 szám), mellyel Kikinda községet határozzák meg a kommunális hulladék regionális központjává. 2. Ennek a Törvénynek a 6. szakaszában foglalt kritériumok alapján melyek szerint nem kell stratégiai felmérést készíteni a A regionális hulladékkezelési terv a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára a környezetre gyakorolt hatásról: - A hulladékkezelési stratégiával a ig tartó idıszakra (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2010 szám) Kikindát határozta meg Ada, Óbecse, Žitište és Magyarcsernye községek kommunális hulladékkezelési központjává. - Kikindán a kikindai A.S.A.KIKINDA Kft. az elıírásokkal összhangban felépítették és felszerelte A szilárd kommunális hulladék regionális szanitáris lerakóját a Teremiji út sz.n. telkén, a 11234/5 számú kataszteri parcellán, az ingatlanok listájából a kivonat száma: 11667, Kikinda K.K., melynek az A.S.A. KIKINDA Kft. a befektetıje is. - Az említett hulladéklerakón én adták ki a III /2008 iktatási számú használati engedélyt. Külön ki kell emelni a dokumentáció azon szerves részét, amely az akkori pozitív elıírásokkal összhangban a környezetvédelem területére vonatkozik: 1. A kikinadi szilárd kommunális hulladék szanitáris lerakója helye kiválasztása értékelésérıl szóló tanulmány. Kirilo Savić Intézet, A kikinadi szilárd kommunális hulladék szanitáris lerakója részletes szabályozási terve, (Kikinda Község Hivatalos Lapja, 18/2003 szám). 3. A kikindai szilárd kommunális hulladék szanitáris lerakója hatásainak korábbi elemzése a környezetre. Kiril Savić Intézet Rt. Belgrád, A Tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlesztési Titkárság 2003 májusi Határozata. 4. A szilárd kommunális hulladék szanitáris lerakója hatásainak részletes elemzése a környezetre, Kiril Savić Intézet Rt. Belgrád. A tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlesztési Titkárság 2004 júniusi Határozata, Újvidék. A regionális hulladékkezelési terv Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára jelentıs a fenntartható fejlıdés miatt, kizárja a negatív hatásokat a környezetvédelem összes szegmensére, valamint a lakosok egészségére, a városokra és a településekre, az infrastruktúra és más valós értékekre. 3. A regionális hulladékkezelési terv Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára 14 35m területet foglal magában, amelyen lakos él.

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 2. Szám -A felsorolt községek mindegyike a Képviselı-testület ülésén a törvényes határidın belül elfogadta a helyi hulladékkezelési tervet, összhangban A hulladékkezelési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 és 88/10 szám). - A kommunális hulladék regionális hulladékkezelési rendszere megalakításáról szóló megegyezés összhangban van A hulladékkezelési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 szám) és a Hulladékkezelési stratégiával a ig tartó idıszakra (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2010 szám), amelyek elılátják, hogy Kikindán lesz a kommunális hulladék regionális hulladékkezelési központja Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára, amit én írtak alá. A Megegyezés aláírói a kommunális hulladék tárolásának módját és feltételeit az A.S.A. KIKINDA Kft-vel a szolgáltatások használatáról szóló külön szerzıdésben írják alá. Ez a szerzıdés magában foglalja a községi hulladéklerakók használatának megszőnését, valamint azok szanációját és rekultivációját, összhangban a Nemzeti stratégiával és A hulladékkezelési törvénnyel, valamint a kommunális hulladék transzferállomásainak felépítését Ada és Óbecse községekben és az újrafeldolgozó központok felépítését Kikinda, Ada és Óbecse községekben, az említett törvények és A környezeti hatások felmérésérıl szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatala Közlönye, 135/04 és 36/09 szám) alapján. A regionális hulladékkezelési tervet Kikinda, Ada és Óbecse község számára a következıkkel összhangban lett kidolgozva: 1. A hulladékkezelési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09 ás 88/10 szám) 2. A Hulladékkezelési stratégiával a ig tartó idıszakra (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2010 szám) 3. A kommunális hulladék regionális hulladékkezelési és tárolási rendszere megalakításáról szóló megegyezéssel. Az említett terv mőködésének alapvetı feltétele a rendezett hulladéklerakó, összhangban a meglévı dokumentáció elıírásaival, amelyhez a felsoroltak mellett a tervi keretet a következık is adják: - Kikinda község területrendezési terve (Kikinda Község Hivatalos Lapja, 4/2010) - Kikinda átfogó terve (Kikinda Község Hivatralos Lapja, 7/2010 szám) amelyet - A nemzeti hulladékkezelési tervvel a ig tartó idıszakra (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/2010) erısítettek meg. A fent felsoroltak, valamint a meglévı dokumentáció és a jelenlegi állapot alapján A környezetre gyakorolt hatások stratégiai felmérésérıl szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 88/2010 számok) összhangban A regionális hulladékkezelési terv Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára kapcsán nem kell stratégiai felmérést készíteni a környezetre gyakorolt stratégiai hatásról. Kikinda községnek én a Tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlesztési Titkársg kézbesítette A regionális hulladékkezelési terv jóváhagyásához szükséges dokumentáció pótlására a Kérvényét. A tárgyat képezı kérelemmel összhangban Kikinda község illetékes szerve hozzálátott A környezetre gyakorolt hatások stratégiai felmérésérıl szóló törvényben (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04 és 88/10 szám) foglalt eljárás végrehajtásához, s minden érdekelt szervnek és szervezetnek én A határozatot arról, hogy A regionális hulladékkezelési terv a ig tartó idıszakra Kikinda község, Ada község és Óbecse község számára kapcsán nem készül stratégiai felmérés a környezetre gyakorolt hatásról. Mivel a törvényes határidın belül Kikinda község illetékes szervén kívül egyik sem fejezte ki véleményét, úgy vesszük, hogy nincs megjegyzésük A határozat javaslatra arról, hogy nem készül stratégiai felmérés a környezetre gyakorolt hatásról, összhangban A környezetre gyakorolt hatások stratégiai felmérésérıl szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04 és 88/10 számok) 11. szakaszával. A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkezı rész szerint hoztuk meg. Titkár, Ljuban Sredić, s.k.

10 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal 71. На основу члана 32.став 1.тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 100.став 5. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј број 13/2008 и 1/2010), Скупштина општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној дана године, донела О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Члан 1. У Статуту општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј број 13/2008 и 1/2010), ( даљем тексту: Статут ), у члану 16.став 1.тачка 27. мења се и гласи : 27) уређује и организује вршење послова заштите живота, здравља и добробити животиња, У члану 16.став 1.Статута после тачке 42. додаје се тачка 43, која гласи: 43) израђује план одбране, планира и предузима мере за остваривање својих функција у ратном и ванредном стању, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама аутономне покрајине Војводине и Планом одбране Републике Србије,, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обезбеђује изградњу јединственог система заштите и спашавања, припрема и спроводи мере цивилне заштите опште намене, У члану 16. став 1.Статута досадашња тачка 43. постаје тачка 44. Члан 2. У члану 31. став 1.Статута, после тачке 32. додаје се тачка 33, која гласи : 33) доноси план одбране и усклађује га с насталим променама и потребама, У члану 31. став 1. Статута, после тачке 33. додаје се тачка 34, која гласи: 34) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште намене на територији општине, У члану 31.став 1. Статута, после тачке 34. додаје се тачка 35,која гласи: 35) доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине, У члану 31.став 1. Статута, после тачке 35. додаје се тачка 36, која гласи: 36) образује Штаб за ванредне ситуације, У члану 31. став 1. Статута, после тачке 36. додаје се тачка 37, која гласи: 37) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и У члану 31.став 1. Статута, досадашања тачка 33. постаје тачка 38. Члан 3. У члану 52.став 1.Статута, после тачке 13. додаје се тачка 14, која гласи : 14) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине, У члану 52.став 1.Статута, после тачке 14. додаје се тачка 15, која гласи: 15) предлаже Скупштини општине постављање и разрешавање начелника, заменика и чланове штаба за ванредне ситуације, У члану 52.став 1.Статута,после тачке 15. додаје се тачка 16, која гласи: 16) налаже активирање оспособљених правних лица од значаја за општину, на предлог штаба за ванредне ситуације и, У члану 52.став 1. Статута, досадашња тачка 14. постаје тачка 17. У члану 52.став 1. Статута, досадашња тачка 15. постаје тачка 18. У члану 52.став 1. Статута, досадашња тачка 16. постаје тачка 19. Члан 4 У члану 54.став 1.Статута, после тачке 15. додаје се тачка 16, која гласи :

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 2. Szám 16) доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, У члану 54.став 1.Статута, после тачке 16. додаје се тачка 17,која гласи : 17) утврђује штетe настале од последица елементарних непогода и других несрећа, У члану 54.став 1.Статута, после тачке 17. додаје се тачка 18, која гласи : 18 доноси План заштите од удеса на територији општине и, У члану 54. став 1.Статута, досадашња тачка 16. постаје тачка 19. Члан 5. У члану 58.став 1.Статута, после тачке 6. додаје се тачка 7, која гласи: 7) стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији општине, У члану 58.став 1.Статута, после тачке 7.додаје се тачка 8, која гласи: 8) израђује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, У члану 58. став 1.Статута, после тачке 8.додаје се тачка 9, која гласи: 9) планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама, У члану 58.став 1.Статута, после тачке 9. додаје се тачка 10, која гласи: 10) сачињава екстерни План заштите од удеса на територији општине, У члану 58.став 1. Статута, после тачке 10. додаје се тачка 11, која гласи : 11) израђује план заштите и спасавања од поплава за територију општине, У члану 58.став 1.Статута, после тачке 11. додаје се тачка 12, која гласи: 12) планира, организује и спроводи заштиту и спасавање културно-историјских, материјалних и добара битних за опстанак, у условима елементарних непогода и других несрећа, У члану 58.став 1.Статута, после тачке 12.додаје се тачка 13,која гласи: 13) организује и спроводи обуку и оспобољавање повереника, заменика поверeника и јединица цивилне заштите опште намене У члану 58.став 1.Статута, после тачке 13. додаје се тачка 14, која гласи: 14) израђује дугорочни план развоја система заштите и спасавања за територију општине и, У члану 58. став 1.Статута, досадашња тачка 7. постаје тачка 15. Члан 6. Задужује се Општинска управа општине Бечеј да сачини пречишћен текст Статута, који ће доставити Комисији за статутарна питања СО Бечеј, на утврђивање. Члан 7. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бечеј. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I /2011 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Душан Јовановић, с.р. 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 1/2010 szám) 100. szakaszának 5. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselı-testülete a án megtartott XXXIII ülésén meghozta a következı

12 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal H A T Á R O Z A T O T ÓBECSE KÖZSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRİL 1. szakasz Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 1/2010 szám) (a továbbiakban: Alapszabály) 16. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja módosul és így hangzik: 27) szabályozza és megszervezi az állatok megvédésével, egészségével és jólétével kapcsolatos ügyek ellátását, Az Alapszabály 16. szakasza 1. bekezdésének 42. pontja után bıvül a 43. ponttal, amely így hangzik: 43) kidolgozza a védelmi tervet, megtervezi és intézkedik a funkciói megvalósításáról a háborús és rendkívüli helyzetekben, összehangolja a jogi személyek megbízatási tevékenységei védelmének elıkészítését a Vajdaság Autonóm Tartomány védelmi elıkészületeivel és a Szerb Köztársaság védelmi tervével, végrehajtja a készenléti intézkedéseket és más intézkedéseket, amelyek szükségesek a háborús és rendkívüli helyzetekben történı szervezéshez, biztosítja az egyéni védelmi és mentési rendszer kiépítését, elıkészíti és végrehajtja az általános rendeltetéső polgári védelem intézkedéseit, Az Alapszabály 16. szakasza 1. bekezdésének 43. pontja ezentúl 44. pont lesz. 2. szakasz Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdése a 32. pont után bıvül a 33. ponttal, amely így hangzik: 33) meghozza a védelmi tervet és összehangolja a beállt változásokkal és szükségletekkel, Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdése a 33. pont után bıvül a 34. ponttal, amely így hangzik: 34) határozatot hoz az általános rendeltetéső polgári védelem megszervezésérıl és mőködésérıl a község területén, Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdése a 34. pont után bıvül a 35. ponttal, amely így hangzik: 35) meghozza a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervét és programát a község területén, Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdése a 35. pont után bıvül a 36. ponttal, amely így hangzik: megalakítja a Stábot a rendkívüli helyzetekre, Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdése a 36. pont után bıvül a 37. ponttal, amely így hangzik: 37) meghozza a Veszélyeztettetség becslését és a Védelmi és mentési tervet a rendkívüli helyzetekben, valamint, Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja ezentúl 38. pont lesz. 3. szakasz Az Alapszabály 52. szakasza 1. bekezdése a 13. pont után bıvül a 14. ponttal, amely így hangzik: 14) határozatot hoz a rendkívüli helyzet kikiáltásáról a község területén, Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdése a 14. pont után bıvül a 15. ponttal, amely így hangzik: 15) javasolja a Községi Képviselı-testületnek a Rendkívüli helyzetekre megalakított stáb vezetıjének, helyettesének és tagjainak kinevezését és felmentését, Az Alapszabály 31. szakasza 1. bekezdése a 15. pont után bıvül a 16. ponttal, amely így hangzik: 16) elrendeli a község számára jelentıs elismert jogi szemályek aktiválását a Rendkívüli helyzetekre megalakított stáb javaslatára, valamint Az Alapszabály 52. szakasza 1. bekezdésének 14. pontja ezentúl 17. pont lesz. Az Alapszabály 52. szakasza 1. bekezdésének 15. pontja ezentúl 18. pont lesz. Az Alapszabály 52. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja ezentúl 19. pont lesz. 4. szakasz Az Alapszabály 54. szakasza 1. bekezdése a 15. pont után bıvül a 16. ponttal, amely így hangzik: 16) meghozza a Védelmi és mentési tervet a rendkívüli helyzetekben, Az Alapszabály 54. szakasza 1. bekezdése a 16. pont után bıvül a 17. ponttal, amely így hangzik: 17) megállapítja az elemi csapások és más szerencsétlenségek következményeiként keletkezett károkat, Az Alapszabály 54. szakasza 1. bekezdése a 17. pont után bıvül a 18. ponttal, amely így hangzik: 18. meghozza a Balesetvédelmi tervet a község területén, valamint Az Alapszabály 54. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja ezentúl 19. pont lesz.

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 2. Szám 5. szakasz Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 6. pont után bıvül a 7. ponttal, amely így hangzik: 7) gondoskodik a megállapított munkakötelezettség megszervezésérıl és végrehajtásáról a község területén, Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 7. pont után bıvül a 8. ponttal, amely így hangzik: 8. kidolgozza a Védelmi és mentési tervet a rendkívüli helyzetekben, Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 8. pont után bıvül a 9. ponttal, amely így hangzik: 9. megtervezi a gondoskodást a rendkívüli helyzetekben veszélyeztetett személyekrıl, áldozatokról, menekült és kitelepített személyekrıl, Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 9. pont után bıvül a 10. ponttal, amely így hangzik: 10) összeállítja a Balesetvédelmi belsı tervet a község területén, Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 10. pont után bıvül a 11. ponttal, amely így hangzik: 11) kidolgozza az árvízvédelmi és mentési tervet a község területén, Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 11. pont után bıvül a 12. ponttal, amely így hangzik: 12) megtervezi, megszervezi és végrehajtja a kulturális-történelmi, anyagi és túlélési források védelmét és megmentését elemi csapások és más szerencsétlenségek mellett, Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 12. pont után bıvül a 13. ponttal, amely így hangzik: 13) megszervezi és végrehajtja az általános rendeltetéső polgári védelem megbízottja, a megbízott-helyettese és az általános rendeltetéső polgári védelmi egység megalakítását és kiképzését, Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdése a 13. pont után bıvül a 14. ponttal, amely így hangzik: 14) kidolgozza a védelmi és mentési rendszer hosszútővú fejlesztési tervét a község területén, valamint Az Alapszabály 58. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja ezentúl 15. pont lesz. 6. szakasz Kötelezzük Óbecse Község Közigazgatási Hivatalát, hogy állítsa össze az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amit kézbesítenie kell Óbecse Község Képviselı-testülete Statútum-ügyi Bizottságához megállapítás céljából. 7. szakasz Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétıl számított nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A Képviselı-testület elnöke ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE Dušan Jovanović, s. k. Ikt. szám: I /2011 Kelt: án Ó B E C S E На основу члана 14. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Службени гласник Републике Србије, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 129/2007), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, бр. 13/2008 и 1/2010), члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј ( Службени лист општине Бечеј број, 1/1991, 7/1997, 5/1998 и 6/2005), члана 44. став 2. и 3. и члана 47. Статута Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј бр од 01. јула године и бр. 648/1. од 11. октобра године, Скупштина општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној године, донела

14 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј и утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора I БАБИН ДЕЈАН, дипломирани инжењер машинства из Бечеја, именује се за директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј, на мандат од четири године који почиње тећи од дана доношења овог Решења. II Утврђује се да је Бабин Дејану, дипломираном инжењеру машинства из Бечеја, престала функција вршиоца дужности директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј, даном доношења овог Решења. III Ово Решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. О б р а з л о ж е њ е Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса је регулисано да директора јавног предузећа именује оснивач и да се оснивачким актом Јавног предузећа утврђује мандат директора. Одлуком о оснивању Јавног предузећа је, чланом 9., регулисано да се директор Јавног предузећа бира на мандатни период од четири године. Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине, у складу са Законом, именује директоре јавних предузећа. Чланом 47. Статута Јавног предузећа је регулисано да за директора Јавног предузећа може бити именовано лице које има високо образовање (VII 1 степен стручне спреме), односно завршен економски, машински или правни факултет, да поседује организаторске способности, смисао за руковођење и да познаје проблематику из делатности Предузећа, да није осуђиван за кривична дела против привреде и службене дужности за које су наступиле правне последице осуде, док те последице трају и да има радно искуство најмање 5 година у струци. Чланом 45. став 1. и 3. Статута Јавног предузећа је регулисано да мандат директора траје четири године и да почиње тећи од дана његовог именовања од стране Скупштине општине. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила Скупштини општине да за директора Јавног предузећа именује Бабин Дејана. Скупштина општине Бечеј је, разматрајући предлог Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, утврдила следеће: Бабин Дејан је, дана године, доставио Председнику Скупштине општине и Председнику Комисије своју изјаву да даје сагласност да га Скупштина именује за директора ЈП Топлана Бечеј и уз своју изјаву је приложио: своју личну и радну биографију, оверену фотокопију Дипломе о стеченом високом образовању и стручном називу дипломирани машински инжењер као доказ да је завршио машински факултет, потврду о радном искуству, као доказ да има радно искуство најмање 5 година у струци и Уверење Полицијске управе у Новом Саду-Врбас, као доказ да није осуђиван за кривична дела против привреде и службене дужности за која су наступиле правне последице осуде и Уверење Основног суда у Новом Саду да се против именованог не води истрага нити је против њега подигнута оптужница која је стала на правну снагу. Анализирајући радну биографију Бабин Дејана, Скупштина општине је утврдила да именовани поседује организаторске способности, смисао за руковођење и да познаје проблематику из делатности Предузећа. На описани начин, Скупштина општине је утврдила да именовани испуњава све услове из члана 47. Статута Јавног предузећа Топлана Бечеј да буде именован за директора Јавног предузећа. У складу са Законом о јавним предузећима, Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Бечеј, Одлуком о оснивању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј, Статутом Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 2. Szám Топлана Бечеј и Пословником Скупштине општине Бечеј, Скупштина је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе и одлучила како је наведено у тачки I диспозитива овог Решења. Обзиром да је Бабин Дејан именован за вршиоца дужности директора Јавног предузећа, на седници Скупштине општине која је одржана дана године, на период најдуже једну годину почев од дана доношења Решења о именовању за вршиоца дужности, било је потребно утврдити престанак функције вршиоца дужности, како је наведено у тачки II диспозитива овог Решења јер му је именовањем на функцију директора Јавног предузећа престала функција вршиоца дужности директора Јавног предузећа. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I /2011 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Душан Јовановић, с.р. A közvállalatokról és az általános érdekő tevékenységek végzésérıl szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 és 123/2007 szám) 14. szakaszának 1. és 2. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 13/08 és 1/2010 szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, az Óbecsei Toplana Hıenergia-termelı és Szállító Közvállalat alapításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1/1991, 7/1997, 5/1998 és 6/2005 szám) 9. szakaszának 2. bekezdése, valamint Az óbecsei Toplana Hıenergia-termelı és Szállító Közvállalat Alapszabálya ikt. szám: 129, kelt: július 01. és ikt. szám: 648/1 kelt: október szakasza, 56. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, valamint 56.a szakaszának 1. és 4. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselı-testülete a án megtartott XXXIII ülésén meghozta a következı H A T Á R O Z A T O T az óbecsei Toplana Hıenergia-termelı és Szállító Közvállalat igazgatójának tisztségbe helyezésérıl és megbízott igazgatója funkciójának megszőnése megerısítésérıl I. szakasz Jelen határozat meghozatalának napján kinevezzük Babin Dejan óbecsei okleveles gépészmérnököt az óbecsei Toplana Hıenergia-termelı és Szállító Közvállalat igazgatójának, négy évig tartó idıszakra. II. szakasz Megállapítjuk, hogy Dejan Babin óbecsei okleveles gépészmérnöknek jelen határozat meghozatalának napján megszőnt az óbecsei Toplana Hıenergia-termelı és Szállító Közvállalat megbízott igazgatói funkciója. III. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

16 Број 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2. Szám ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна Oldal I n d o k l á s A közvállalatokról és az általános érdekő tevékenységek végzésérıl szóló törvény 14. szakaszában szabályozva van, hogy az alapító az igazgató kinevezéséig megbízott igazgatót nevez ki, valamint, hogy a megbízott igazgató ezt a feladatot maximum egy évig végezheti, a Közvállalat 50. szakasza pedig elıírja, hogy Óbecse Község Képviselı-testülete az igazgató kinevezéséig megbízott igazgatót nevez ki, akinek a mandátuma maximum egy évig tarthat, így a megbízott igazgató olyan személy lehet, aki megfelel az Alapszabály 47. szakasza feltételeinek, mégpedig: felsıfokú végzettsége van (VII/1 fokú szakképzettség), illetve elvégzett gépészeti vagy jogi egyeteme, rendelkeznie kell szervezıkészséggel, vezetıi érzékkel és ismernie kell a Vállalat tevékenységének problematikáját, nem lehet elítélt gazdasági és hivatali kötelezettség ellen elkövetett bőncselekményben, amely következményeként jogi ítélet áll fenn, s amíg azok a következmények tartanak, valamint minimum 5 év munkatapasztalattal kell rendelkeznie a szakmájában. A Közvállalat Alapszabálya 45. szakaszának 1. és 3. bekezdései szabályozzák, hogy az igazgató mandátuma négy évig tart, s a Községi Képviselı-testület által a kinevezésérıl szóló határozat meghozatalának napján lép hatályba. A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolta Óbecse Község Képviselı-testületének, hogy a Közvállalat igazgatójává Dejan Babint nevezze ki. Óbecse Község Képviselı-testülete megvitatta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslatát és a következıket állapította meg: Dejan Babin én kézbesítette Óbecse Község Képviselı-testülete elnökének és a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottságnak írásbeli belegyezését abba, hogy kinevezzék az óbecsei Toplana Közvállalat igazgatójává. A beleegyezés mellé mellékelte a következıket: személyes és a munkaéletrajzát, bizonyítékot arról, hogy elvégezte a gépészeti egyetemet, valamint, hogy van 5 év munkatapasztalata és a Verbászi Rendırkapitányság bizonylatát, hogy nem lett elítélve gazdasági és az Újvidéki Alapfokú Bíróság hivatali kötelezettség ellen elkövetett bőncselekményben, amely következményeként jogi ítélet áll fenn. A Képviselı-testület Babin Dejan munkaéletrajzát elemezve megállapította, hogy az említett személy rendelkezik szervezıkészséggel, van vezetıi érzéke és ismeri a Vállalat tevékenységének problematikáját, s így Óbecse Község Képviselı-testülete Ügyrendjének 55. és 125. szakaszában megfogalmazott hatáskörével összhangban, indítványozza Óbecse Község Képviselıtestületének, hogy hozza meg a Határozatot Babin Dejannak az óbecsei Toplana Hıenergia-termelı és Szállító Közvállalat megbízott igazgatójának a kinevezésérıl, mivel a nevezett megfelel a Közvállalat Alapszabálya 47. szakaszában felsorolt feltételeknek. A közvállalatokról szóló törvénnyel, A helyhatósági önkormányzatról szóló törvénnyel, Óbecse Község Alapszabályával, Az óbecsei Toplana Hıenergia-termelı és Szállító Közvállalat Alapszabályával és Óbecse Község Képviselı-testülete Ügyrendjével összhangban, valamint a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolatára Óbecse Község Képviselı-testülete a Határozatot az I. rendelkezı rész szerint hozta meg. Mivel Dejan Babint a Képviselı-testület án megtartott ülésén kinevezték a Közvállalat megbízott igazgatójává legfeljebb egy évig tartó idıszakra a Megbízott igazgató kinevezésérıl szóló határozat meghozatalának napjától, meg kellett állapítani a megbízott igazgató funkciójának megszőnését, amint az jelen Határozat II. rendelkezı részében áll, mivel a Közvállalat igazgatójává való kinevezésével megszőnt a megbízott igazgatói funkciója. JOGORVOSLÁS: Jelen Határozat végleges és ellene nem lehet fellebezést beterjeszteni, de az átvételétıl számított 30 napon belül közigazgatási per indítható ellene a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál Újvidéki Kirendeltség. A kereseti kérelmet két példányban kell beterjeszteni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELİ-TESTÜLET ELNÖKE KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET Dušan Jovanović, s. k. Ikt. sz.: I /2011 Kelt: án Ó B E C S E

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 24. 11. 2016. 2016. 11. 24. БРОЈ 20. SZÁM 12. На основу члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 04. 11. 2014. 2014. 11. 04. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 35, 11. јул 2017. примерак 180,00 динара Градско веће 544 На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 5. L. ÉVFOLYAM 5.SZÁM 9./ ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА HATÁROZAT A PROJEKTEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 06. 04. 2016. 2016. 04. 06. БРОЈ 7. SZÁM 2. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

Részletesebben

С Т А Т У Т ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

С Т А Т У Т ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ На основу члана 191. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 98/2006), члана 11. члана 32. Став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007),

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

Број: СТРАНА 242. OLDAL szám

Број: СТРАНА 242. OLDAL szám Број: 8. 10.07.2017. СТРАНА 242. OLDAL 2017.07.10. 8. szám На основу члана 65. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/15 пречишћен текст и 15/16) Комисија за прописе, представке

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 6. ГОДИНА XLIX 03. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ С Е Н Т А 29. На основу члана 50. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 119/2012), члана 200. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 30.03.2011. 2011.03.30. БРОЈ 4. SZÁM 72. На основу члана 8.Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 12. 03. 2015. 2015. 03. 12. БРОЈ 3. SZÁM 1. На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву ( Службени гласник РС, бр.

Részletesebben