Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: СТРАНА 35. OLDAL szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 35. OLDAL szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја Општинске изборне комисије општине Кањижа о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Кањижа одржаним дана 24. априла године Усваја се Извештај Општинске изборне комисије општине Кањижа о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Кањижа одржаним дана 24. априла године од 25. априла године. Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Кањижа. Аутономна Покрајина Војводина Председавајућа Општина Кањижа Вероника Курунци с. р. Број: /2016-/Б Дана: године Кањижа На основу члана 56. став 6. Закона о локалним изборима ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011) и члана 10. Пословника Скупштине oпштине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст) на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о избору Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника Скупштине општине Кањижа У Верификациони одбор за потврђивање мандата одборника Скупштине општине Кањижа бирају се: 1. Нађ Ева, председавајући 2. Веселинов Ибоља, члан 3. Гмијовић Габриела, члан. Верификациони одбор на основу извештаја општинске изборне комисије о спроведеним изборима утврђује да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја општинске изборне комисије и да ли су уверења издата од надлежног органа и о томе подноси извештај скупштини.

2 Број: СТРАНА 36. OLDAL szám Ово решење објавити у Службеном листу општине Кањижа. Аутономна Покрајина Војводина Председавајућа Општина Кањижа Вероника Курунци с. р. Број: /2016-/Б Дана: године Кањижа На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја Верификационог одбора Усваја се Извештај Верфикационог одбора од 9. јуна године. Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Кањижа. Аутономна Покрајина Војводина Председавајућа Општина Кањижа Вероника Курунци с. р. Број: /2016-/Б Дана: године Кањижа На основу члана 56. став 2. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), члана 31. став 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016) на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела je О Д Л У К У о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа Потврђују се мандати одборника Скупштине општине Кањижа са изборних листа, и то: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 1. Гизела Црквењаков, рођ год., струковни менаџер 2. Милош Кравић, рођ год., предузетник 3. Небојша Ракић, рођ год., менаџер 4. Габриела Гмијовић, рођ год., менаџер 5. Никола Радмановић, рођ год., дипл. инж. машинства

3 Број: СТРАНА 37. OLDAL szám САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG- PÁSZTOR STVÁN 1. Роберт Фејстамер, рођ год., дипл. економиста 2. др Михаљ Бимбо, рођ год., дипл. ветеринар специјалиста 3. Ибоља Веселинов, рођ год., васпитачица 4. Тибор Плетикосић, рођ год., наставник технике 5. Еде Сарапка, рођ год., пољопривредник 6. Татјана Варју Потребић, рођ год., учитељ мастер 7. Зоран Теслић, рођ год., учитељ мастер 8. Гергељ Хорват, рођ год., тесар 9. др Ева Берењи, рођ год., лекар опште медицине 10. Јожеф Сабо, рођ год., пољопривредник 11. Јене Уташи, рођ год., свештеник 12. Тинде Калмар, рођ год., медицински техничар UKROK UJEDNJEN ZA OPŠTNU KANJŽU TANDAR UKROK KÖZSÉG ÖSSZEFOGÁS TANDAR 1. Золтан Тандари, рођ год., предузетник 2. Иштван Бачкулин, рођ год., дипл. енолог 3. Слађана Илић, рођ год., пољопривредни техничар 4. Иштван Бонтович, рођ год., керамичар 5. Ева Нађ, рођ год., пензионер ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА 1. Миклош Хармат, рођ год., предузетник МАЂАРСКИ ПОКРЕТ ОДСАД ДРУГАЧИЈЕ ХАЛАС МОНИКА MAGYAR MOZGALOM MOSTANTÓL MÁSKÉNT HALÁSZ MÓNKA 1. Моника Халас, рођ год., инж. заштите животне средине 2. др Јосип Лепеш, рођ год., доцент на факултету 3. Ђерђ Ладоцки, рођ год., грађевински радник 4. Вероника Курунци, рођ год., пензионер 5. Марија Абрахам, рођ год., економски техничар. Мандат одборника траје четири године и почиње да тече даном потврђивања мандата. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења. V Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Кањижа. Аутономна Покрајина Војводина Председавајућа Општина Кањижа Вероника Курунци с. р. Број: /2016-/Б Дана: године Кањижа

4 Број: СТРАНА 38. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о утврђивању престанка функције председнику Скупштине општине Кањижа УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције председнику Скупштине општине Кањижа РОБЕРТУ ЛАЦКО, информатичару из Кањиже, због истека мандата, са даном доношења овог решења. Ово решење објавити у Службеном листу општине Кањижа. Аутономна Покрајина Војводина Председавајућа Општина Кањижа Вероника Курунци с. р. Број: /2016-/Б Дана: године Кањижа На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о избору председника Скупштине општине Кањижа МИЛОШ КРАВИЋ, предузетник из Кањиже, одборник Скупштине општине Кањижа, бира се за председника Скупштине општине Кањижа, на време од четири године, почев од године. Ово решење објавити у Службеном листу општине Кањижа. Аутономна Покрајина Војводина Председавајућа Општина Кањижа Вероника Курунци с. р. Број: /2016-/Б Дана: године Кањижа На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/2014

5 Број: СТРАНА 39. OLDAL szám пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине општине Кањижа УТВРЂУЈЕ СЕ да престаје функција заменику председника Скупштине општине Кањижа, НИКОЛИ РАДМАНОВИЋУ из Велебита, због истека мандата, са даном доношења овог решења. Ово решење објавити у Службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/07 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о избору заменика председника Скупштине општине Кањижа ЕДЕ САРАПКА пољопривредник из Мали Пијаце, одборник Скупштине општине Кањижа, бира се за заменика председника Скупштине оштине Кањижа, на време од четири године, почев од 9. јуна године. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б На основу члана 32. тачка 11. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 11. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је

6 Број: СТРАНА 40. OLDAL szám о утврђивању престанка функције секретару Скупштине општине Кањижа УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције секретару Скупштине општине Кањижа, МАРИЈИ МИЛОВАНОВИЋ, дипл. правнику из Кањиже, због истека мандата, са даном доношења овог решења. Ово решење објавити у Службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 11. Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о постављењу секретара Скупштине општине Кањижа МАРИЈА МИЛОВАНОВИЋ, диплoмирани правник из Кањиже, поставља се за секретара Скупштине општине Кањижа, на време од четири године, почев од 9. јуна године. Ово решење објавити у Службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 1. Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/ пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је О Д Л У К У о измени Статута општине Кањижа

7 Број: СТРАНА 41. OLDAL szám Члан 1. Овом Одлуком врши се измена Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016). Члан 2. У члану 73. у ставу 1. број: 6 замењује се бројем: 7. Члан 3. Одлука о измени Статута општине Кањижа ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник Републике Србије, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 6. и 74. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), на конститутивној седници, одржаној 9. јуна године, донела је О Д Л У К У о измени одлуке о Општинском већу општине Кањижа Члан 1. Овом Одлуком врши се измена Одлуке о Општинском већу општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014 и 4/2016). Члан 2. Члан 12. мења се и гласи: Општинско веће има седам чланова. Чланови Већа задужују се за следећа подручја из надлежности општине: 1. привреда и пољопривреда 2. просвета 3. омладина и спорт 4. информисање и међународни односи 5. социјалне и здравствена заштита 6. заштита животне средине 7. комуналне делатности и инфраструктура. Заменик председника општине је по функцији члан Општинског већа. Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б

8 Број: СТРАНА 42. OLDAL szám На основу члана 47. тачка 1. и члана 56. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донeла је О Д Л У К У о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Кањижа Члан 1. Овом Одлуком врше се измене и допуне Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), (у даљем тексту: Пословник). Члан 2. У члану 25. став 1. број: 9 замењује се бројем: 7. У члану 53. тачка 9. брише се. Члан 3. Члан 4. У члану 57. иза речи: трговину додаје се реч: туризам и ставља запета. Члан 63 брише се. У члану 64. тачка 2. мења се и гласи: 2. Административно-мандатна комисија Тачка 4. брише се. Члан 5. Члан 6. Члан 7. Члан 66. мења се и гласи: Административно-мандатна комисија - предлаже именовање и разрешење чланова управних и надзорних одбора и директора у установама, јавним предузећима и другим јавним службама, чији је оснивач општина, предлаже именовање представника општине у одређене органе, када по закону није предвиђен други предлагач, припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о остваривању права одборника и статусним питањима лица која бира, именује и поставља Скупштина и даје мишљење за обављање друге јавне функције ових лица, утврђује предлог одлуке о именовању општинске изборне комисије у сталном сасаставу, разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за доделу мандата новом одборнику, у складу са законом, разматра извештај Општинске изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине. Члан 68. брише се. Члан 8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 9. Комисија за за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа утврдиће пречишћен текст Пословника Скупштине општине Кањижа, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Кањижа.

9 Број: СТРАНА 43. OLDAL szám Број: /2016-/Б На основу члана 65. Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о разрешењу Комисије за кадровска и административна питања и радне односе РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине општине Кањижа, и то: председник 1. Туру Карољ из Хоргоша, ул Ј. Ј. Змаја бр. 13 заменик председника 2. Борислав Којић из Кањиже, ул. Тисина бр. 1 чланови 3. Гизела Молнар из Кањиже, ул. Метларска бр Гизела Шоти из Кањиже, ул. Главна бр Гергељ Хорват из Мартонша, ул. Тисина бр. 3. Ово решење објавити у,,службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б На основу члана 65. Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о разрешењу Комисије за мандатно-имунитетска питања РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Кањижа, и то: председник

10 Број: СТРАНА 44. OLDAL szám Иштван Бонтович, Тотово Село, Алмаши Габора бр. 27 заменик председника Ержебет Јенеи из Кањиже, ул. Кaрађорђева бр. 10 чланови Јожеф Такач из Хоргоша, ул. Дожа Ђерђа бр. 10 Иштван Ческо из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 6/3 Рудолф Рекецки из Кањиже, ул. Тисина бр. 4. Ово решење објавити у,,службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 66. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна године, донела је о именовању Административно-мандатне комисије ИМЕНУЈЕ СЕ Административно-мандатна комисија Скупштине општине Кањижа у саставу: председник 1. Еде Сарапка из Мале Пијаце, ул. Кошут Лајоша бр. 22 заменик председника 2. Ева Нађ из Кањиже, ул. Болничка бр. 25 чланови 3. Ђерђ Ладоцки из Кањиже, ул. Арањ Јаноша бр Гергељ Хорват из Мартоноша, ул. Тиска бр Габриела Гмијовић из Кањиже, ул. Авалска бр. 3 Административно-мандатна комисија - предлаже именовање и разрешење чланова управних и надзорних одбора и директора у установама, јавним предузећима и другим јавним службама, чији је оснивач општина, предлаже именовање представника општине у одређене органе, када по закону није предвиђен други предлагач, припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о остваривању права одборника и статусним питањима лица која бира, именује и поставља Скупштина и даје мишљење за обављање друге јавне функције ових лица, утврђује предлог одлуке о именовању општинске изборне комисије у сталном сасаставу, разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за доделу мандата новом одборнику, у складу са законом, разматра извештај Општинске изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен Пословником Скупштине општине Кањижа за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

11 Број: СТРАНА 45. OLDAL szám Мандат Административно-мандатне комисије траје четири године, односно до престанка мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. V Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника Општинске управе општине Кањижа. V Ово решење објавити у,,службеном листу општине Кањижа. Број: /2016-/Б

12 Број: СТРАНА 46. OLDAL szám САДРЖАЈ ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја Општинске изборне комисије општине Кањижа о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Кањижа одржаним дана 24. априла године РЕШЕЊЕ о избору Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника Скупштине општине Кањижа ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја Верификационог одбора ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка функције председнику Скупштине општине Кањижа РЕШЕЊЕ о избору председника Скупштине општине Кањижа РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине општине Кањижа РЕШЕЊЕ о избору заменика председника Скупштине општине Кањижа РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка функције секретару Скупштине општине Кањижа РЕШЕЊЕ о постављењу секретара Скупштине општине Кањижа ОДЛУКА о измени Статута општине Кањижа ОДЛУКА о измени одлуке о Општинском већу општине Кањижа ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Кањижа РЕШЕЊЕ о разрешењу Комисије за кадровска и административна питања и радне односе РЕШЕЊЕ о разрешењу Комисије за мандатно-имунитетска питања РЕШЕЊЕ о именовању Административно-мандатне комисије Службени лист општине Кањижа излази по потреби. Издавач:, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: лок. 220 Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа Штампа се у штампарији Инфо-Кањижа д. о. о.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

С Т А Т У Т ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

С Т А Т У Т ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ На основу члана 191. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 98/2006), члана 11. члана 32. Став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007),

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 04. 11. 2014. 2014. 11. 04. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике

Részletesebben

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА Суботица, 15.03.2011. године На основу члана 12. став 1 и члана 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС 51/09), и члана

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXVI - Број 35 НОВИ САД, 11. јул примерак 180,00 динара СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 35, 11. јул 2017. примерак 180,00 динара Градско веће 544 На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

Број: СТРАНА 242. OLDAL szám

Број: СТРАНА 242. OLDAL szám Број: 8. 10.07.2017. СТРАНА 242. OLDAL 2017.07.10. 8. szám На основу члана 65. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/15 пречишћен текст и 15/16) Комисија за прописе, представке

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 24. 11. 2016. 2016. 11. 24. БРОЈ 20. SZÁM 12. На основу члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009), на скупштини одржаној дана 31. маја 2011. године у Суботици усвојен је СТАТУТ удружења грађана под

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 27. 10. 2015. 2015. 10. 27. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 35. став 2. Статута општине Бечеј (''Службени лист општине Бечеј'',

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 30.04.2008. 2008.04.30. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 31. ДЕЦЕМБАР 2013. БРОЈ: 39 ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР прописа објављених у 2013. години ЗРЕЊАНИН, 2013. ГОДИНЕ Страна 851 Број 39 Службени лист града Зрењанина

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

Број: СТРАНА 7. OLDAL szám

Број: СТРАНА 7. OLDAL szám Број: 2. 19.02.2016. СТРАНА 7. OLDAL 2016. 02.19. 2 szám На основу члана 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011) Скупштина општине, на седници одржаној 19.

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM 39. SZÁM 215./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben