СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А

2 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ испр., 108/2013,142/2014 и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007), члана 46. тачке 2. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011) Скупштина општине Сента на седници одржаној године донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Укупна примања буџета општине Сента за годину (у даљем тексту: буџет) утврђује се у износу од: ,00 динара. Члан 2. Буџет за годину састоји се од: 1. текућих прихода и примања буџета у години у износу од ,00 динара 2. пренетих неутрошених средстава за посебне намене у изнсу од ,00 динара 3. примања корисника из других извора у износу од ,00 динара. Страна

3 Члан 3. Буџет Општине Сента за годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине ,822, Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ,622, Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -79,800, Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) ,800,000 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања 91 0 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, , 9227, 9228) 3. Неутрошена средства из претходних година 3 99,000,000 Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 5. Издаци за отплату главнице дуга 61 19,200, Нето финансирање ( ) - ( ) 79,800, Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 0 0 Страна

4 Члан 4. Приходи и примања буџета по изворима планирају се у следећим износима, и то: План за Класа/Катего рија/група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета Структура % УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ % ПОРЕЗИ % ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ % Порез на зараде % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем % % % Порез на приходе од непокретности % Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе % Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе % Порез на земљиште % Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе % Порез на приходе од осигурања лица % Самодоприноси % Порез на oстале приходе % Порез на приходе спортиста % ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА % Порез на фонд зарада зап.фин.из буџета % Порез на фонд зарада осталих запослених % ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица % Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе % Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе % % ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ % Комуналан такса за држање музичких инструмената и приређ.музичког програма Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина % % % Годишња накнада за мот.воз % Накнада за загађивање животне средине % Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада % Страна

5 Боравишна такса % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине % Комунална такса за држање средстава за игру ( забавне игре ) % Накнада за постав.вод.кан.теле.елек.водовода % ДРУГИ ПОРЕЗИ % Комунална такса за истицање фирме на пословном простору % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ % ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА % Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина % ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ % Текући наменски трансфери од Републике % Текући наменски трансфери, од АПВ у корист нивоа општина % Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа оптшина % Капитални трансфери од АПВ у корист општина % ДРУГИ ПРИХОДИ % ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ % Приходи буџета општине од камата на средства буџета % Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања 0.0% Накнада за минер.сировина на тер. АПВ % Средства остварена од давања у закуп пољ.земљишта, односно пољоп.објекта у држ.својини Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности % % Накнада за коришћење грађевинског земљишта % Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом % ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА % Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина % Приходи од давања закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета % Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина % Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета % Општинске административне таксе % Накнада за уређивање грађевинског земљишта % Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина % НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ % Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изручених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине ка и одузета имовинска корист у том поступку % % Приходи од по.дуг 5% на дан принуд.наплате ЛПА % ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА % Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина % МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ % Остали приходи у корист нивоа општина % МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА % Страна

6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода % ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ % ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА % Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине % ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА % УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА % Пренета неутрошена средства из претходне године % УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА Средства из осталих извора финан. буџ. корисника УКУПНО Страна

7 Члан 5. Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за године. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА Екон. Класиф. Редни број КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Поправка коловоза у улици Стевана Сремца у Сенти Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Замена постојеће дрвене столарије са новом ПВЦ столаријом И.О. "11. новембар" Сента Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из осталих извора Реконструкција и санација прилазне саобраћјнице Спортској хали Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: Опис - из текућих прихода из буџета АПВ Изградње бициглистичке стазе у улици Торњошки пут у Сенти Година почетка финансирања пројекта: Укупно вредност пројекта Износ у динарима Страна

8 Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из буџета АПВ Изградња коловоза у насељу Торњош Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Замена прозора на зградама јавних објеката у циљу енергетске ефикасности Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Изградња и санација тротоара Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Санација атарских путева Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Доградња санитарног чвора у објекту "Красуљак" ДВ "Снежана-Hófehérke" Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода Страна

9 10 Радови и адаптација ради проширења пријемне канцеларије Општинске управе Сента Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода Санација фасаде централне куполе зграде Градске куће у Сенти Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из буџета АПВ 12 Реконструкција и санација крова на згради ОМШ Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из осталих извора Реализаци. прве и друге фазе радова код обез.радног простора за смештај Историјски архив и Завод за културе вој.мађ. Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из буџета АПВ Изградња и поправка тротоара у МЗ Центар Топарт Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Пројектовање и изградња спортске хале у Сенти Страна

10 16 Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода - из буџета АПВ Изградња Спортског центра у Сенти-партерно уређење Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из буџета АПВ Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубаотра Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода - из кредита - из буџета АПВ Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном телу Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из кредита - из буџета АПВ Изградња водоводне мреже у улицама Ђерђа Доже, Петра Горчића и Максима Горког у Сенти Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Страна

11 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода из кредита - из буџета АПВ Изградња канализационе мреже у деловима улица Радничка и Скопљанска у МЗ "Кертек" Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода из кредита - из буџета АПВ Изградња канализационе мреже у делу улице Шева у МЗ "Кертек" Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода из кредита - из буџета АПВ Изградња канализационе мреже у деловима улица Возарска и Жељезничка у МЗ "Кертек" Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода из кредита - из буџета АПВ Опремање Спортске хале у Сенти Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Страна

12 24 Извори финансирања: - из текућих прихода из кредита - из буџета АПВ Изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода из кредита - из буџета АПВ Страна

13 Члан 6. Расходи и издаци по економској класификацији јединственог буџетског система: ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна средства ТЕКУЋИ РАСХОДИ % РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ % Плате и додаци запослених % Социјални доприноси на терет послодавца % Накнаде у натури (превоз) 0.0% Социјална давања запосленима % Накнаде за запослене % Награде,бонуси и остали посебни расходи % Посланички додатак 0.0% 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА % Стални трошкови % Трошкови путовања % Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) % Материјал % УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0.0% 440 ОТПЛАТА КАМАТА % Отплата домаћих камата; % Пратећи трошкови задуживања % СУБВЕНЦИЈЕ % Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4511 организацијама % Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4512 организацијама % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ % Текући трансфери осталим нивоима власти % Капитални трансфери осталим нивоима власти % Остале донације, дотације и трансфери % Остале текуће дотације по Закону % СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ % Накнаде за социјалну заштиту из буџета % ОСТАЛИ РАСХОДИ % Дотације невладиним организацијама; % Порези, обавезне таксе, казне и пенали; % Новчане казне и пенали по решењу судова; % АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА % Стална резерва % Текућа резерва % Страна

14 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ % ОСНОВНА СРЕДСТВА % Зграде и грађевински објекти; % Машине и опрема; % Остале некретнине и опрема; % Нематеријална имовина % ЗАЛИХЕ 0.0% Залихе робе за даљу продају 0.0% ПРИРОДНА ИМОВИНА % Земљиште; % Шуме и воде % Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а 0.0% 610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ % Отплата главнице домаћим кредиторима % УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ % Страна

15 Члан 7. Расходи и издаци по програмској класификацији јединственог буџетског система: ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат Програм 1. Локални развој и просторно % планирање Стратешко, просторно и урбанистичко планирање % П П2 Назив Попис и укњижење јавне имовине Општине Сента План генералне регулације за насељено место Сента Средства из буџета Структура % Сопствени и други приходи Укупна средства % % П3 Озакоњење објеката у општини Сента % Програм 2. Комунална делатност % Водоснабдевање % Јавна хигијена % Уређење и одржавање зеленила % Јавна расвета % Остале комуналне услуге % П1 Израда елабората о резервама подземних у % насељеним местима 0601-П2 Изградња водоводне мреже у улицама Ђерђа Доже, Петра Горчића и Максима Горког у Сенти % П3 Изградња канализационе мреже у деловима улица % Радничка и Скопљанска у МЗ "Кертек" 0601-П4 Изградња канализационе мреже у делу улице Шева у % МЗ "Кертек" 0601-П5 Изградња канализационе мреже у деловима улица Возарска и Жељезничка у МЗ "Кертек" % Програм 3. Локални економски развој % Подршка постојећој привреди % Унапређење привредног амбијента % Подстицаји за развој предузетништва % Стручна пракса, преквалификација и јавни рад П % П2 Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора % П3 Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном телу % Страна

16 1502 Програм 4. Развој туризма % Управљање развојем туризма % Туристичка промоција % П1 Боравишна такса % П2 Фестивал Цветање Тисе у Сенти % П3 Фестивал "I love Сента" % П4 Божићни вашар % П5 Наступ на Београдском манифесту % Програм 5. Развој пољопривреде % Унапређење услова за пољопривредну делатност % Подстицаји пољопривредној производњи % Рурални развој % П1 XIV. Фестивал стружaње оваца и кувања овчијег паприкаша % П2 Међународни сусрет жетеоца карпатског басена % Програм 6. Заштита животне средине % Управљање заштитом животне средине и природних вредности % Управљање комуналним отпадом % Праћење квалитета елемената животне средине % Заштита природих вредности и унапређење подручја са природним својствима % Програм 7. Путна инфраструктура % Управљање саобраћајном инфраструктуром % Одржавање путева % П1 Изградња коловоза у насељу Торњош % П2 Поправка коловоза у улици Стевана Сремца у Сенти % П3 Изградња саобраћајнице у улици Радивоја Ћирпанова у Сенти % П4 Изградња саобраћајнице у улици Пољопривредна у % Сенти 0701-П5 Изградња бициклистичке стазе на Торњошком путу у Сенти % П6 Постављање безбедносних камера на раскрснице % Програм 8. Предшколско васпитање % Функционисање предшколских установа % П1 Доградња санитарног чвора објекта "Красуљак" % П2 Замена дотрајалог осветљења у објекту "Перјаница" % Програм 9. Основно образовање % Функционисање основних школа % П1 Лизинг возило "Опел комби" % П2 Замена постојеће дрвене столарије са новом ПВЦ столаријом И.О. "11. новембар" Сента % П3 Испитивање електричне инсталације, громобрана и панична расвета % П4 Стручно усавршавање наставника % Страна

17 2002-П5 Саобраћајни комплет за прваке % П6 Партнерство са иностранством % П7 Знање - имање % П8 Превоз наставника % П9 Мајсторска школа % П10 Реконструкција и санација крова на згради ОМШ % П11 Партнерство са иностранством % П12 Годишњица школе % Програм 10. Средње образовање % Функционисање средњих школа % П1 Лизинг возило "комби" % П2 Међународно такмичење % П3 Стручно усавршавање наставника % П4 Фарбање фасаде школе % П5 "140 годишњица Гимназије" % П6 Oдржавање зграде и имониве школе % П7 Стручно усавршавање наставника % П8 Стручно усавршавање наставника % П9 Партнерство са иностранством % П10 Партнерство са иностранством % Програм 11. Социјална и дечја заштита % Социјалне помоћи % Подршка социо-хуманитарним организацијама % Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге % Активност Црвеног крста % Дечија заштита % Програм 12. Примарна здравствена заштита % Функционисање установа примарне здравствене заштите % Програм 13. Развој културе % Функционисање локалнх установа културе % Подстицаји културном и уметничком стваралаштву % П1 Плесна панорама % П2 Истакнути празници општине Сента годишњица града % П3 Дочек нове године на тргу % П4 Дан педагога % П5 Мађарски фолклор % П6 Дан мађарске културе % П7 Припремање и премијера представа % П8 Куповина превозног средства на лизинг % П9 Књижевне вечери % Страна

18 1201-П10 Сремчеви дани % П11 Слава Фондације % П12 Годишњи концерт флорклора % П13 Дечји фолк фестивал % П14 Прослава Фондације поводом 800 годишњице града % П15 Набавка металних полица и других канцеларијских % намештаја за потребе Историјског архива у Сенти 1201-П16 Море осмеха % П17 Дувачки оркестар % П18 Реализаци.прве и друге фазе радова ради обез.радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу вој.мађ % Програм 14. Развој спорта и омладине % Подршка локалним спортсим организацијама, удружењима и савезима % Подршка предшколском, школском и рекреативном % спорту и масовној физичкој култури Одржавање спортске инфраструктуре % П1 Спортске стипендије % П2 Пројектовање и изградња спортске хале у Сенти % П3 Изградња Спортског центра у Сенти-партерно уређење % П4 Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице Спортској хали % П5 Опремање Спортске хале у Сенти % Програм 15. Локална самоуправа % Функционисање локалне самоуправе и градских општина % Функционисање локалне самоуправе и градских % општина Управљање јавним дугом % Општинско правобранилаштво % Јавни превоз % Информисање % Програми националних мањина % Програмска активност: Правна помоћ % Програмска активност: Резерве % П1 Локални избори % П2 Набавка серверa и миграција базе података за потребе ЛПА % Страна

19 0602-П3 Радови адаптације ради проширења пријемне канцеларије Општиснке управе Сента % П4 Превоз ученика % П5 Стипендирање студената % П6 Матурантска парада % П7 Санација фасаде централне куполе зграде градске % куће у Сенти 0602-П8 Текуће одржавање зграде на адр. Мадач Имреа бр % П9 Поправка путева у МЗ "ТИСАПАРТ-АЛВЕГ" % П10 Дан месне заједнице % П11 Поправка путева у МЗ "ЦЕНТАР-ТОПАРТ" % П12 Културне манифестације % П13 Спортске манифестације % П14 Радови на одржавњу зграду месне заједнице % П15 Освећење хлеба % УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ % Страна

20 Члан 8. Расходи и издаци по функционалној класификацији јединственог буџетског система: ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна средства СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА % Породица и деца; % Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; % Социјална заштита некласификована на другом месту % ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ % Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 110 послови и спољни послови; % Извршни и законодавни органи % Финансијски и фискални послови % Опште услуге; % Опште јавне услуге - истраживање и развој; % Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; % Трансакције јавног дуга; % ОДБРАНА % Цивилна одбрана % Одбрана некласификована на другом месту % ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ % Услуге полиције; % Услуге противпожарне заштите; % Судови; % ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ % Општи послови по питању рада % Пољопривреда % Друмски саобраћај % Водени саобраћај % Туризам % Вишенаменски развојни пројекти % Економски послови некласификовани на другом месту % ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ % Заштита животне средине некласификована на другом месту % ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ % Развој заједнице; % Улична расвета; % ЗДРАВСТВО % Здравство некласификовано на другом месту % РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ % Услуге рекреације и спорта; % Услуге културе; % Верске и остале услуге заједнице; % Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту % Страна

21 900 ОБРАЗОВАЊЕ % Предшколско образовање % Основно образовање % Више средње образовање % Средње образовање са домом ученика % Образовање некласификовано на другом месту % УКУПНО % Страна

22 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Средства буџета у износу од ,00 динара и средства додатних прихода директних и индиректних корисника у износу од ,00 динара што укупно износи ,00 динара распоређује се по корисницима и то: Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис Средства из буџета Средства из осталих извора Укупна јавна средства СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Трошкови путовања Услуге по уговору Остале текуће дотације по Закону Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета Функција 110: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програмска активност: Правна помоћ 330 Судови Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета Функција 330: Извори финансирања за Програмску активност : Страна

23 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Локални избори Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 110 : 01 Приходи из буџета Функција 110: Извори финансирања за пројекат 0602-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П1: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 1: Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 1: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Услуге по уговору Остале текуће дотације по Закону Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 111: Страна

24 01 Приходи из буџета Функција 111: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Дотације невладиним организацијама НВО - други области Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Свега за Програм 15: Информисање 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Услуге информисања Услуге информисања на основу конкурса Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Свега за Програм 15: Програмска активност: Резерве 112 Финансијски и фискални послови Стална резерва Текућа резерва Извори финансирања за функцију 112: Страна

25 01 Приходи из буџета Функција 112: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Ванредна ситуација 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 220 Цивилна одбрана Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Извори финансирања за функцију 220: 01 Приходи из буџета Функција 220: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 250 Одбрана некласификована на другом месту Материјал Машине и опрема Извори финансирања за функцију 250: 01 Приходи из буџета Функција 250: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Страна

26 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 1: Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 2: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата домаћих камата Остале текуће дотације по Закону Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Страна

27 Извори финансирања за Главу 3.1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 3.1: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Капитални трансфери осталим нивоима власти Остале текуће дотације по Закону Машине и опрема Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 3.2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 3.2: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ СЕНТА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско правобранилаштво 330 Судови Страна

28 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале текуће дотације по Закону Машине и опрема Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета Функција 330: Општинско правобранилаштво 330 Судови Новчане казне и пенали по решењу судова Функција 330: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 3.3: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 3.3 : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 3: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 3: Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 3: Страна

29 4 1 ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Отплата главнице домаћим кредиторима Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета Функција 170: Страна

30 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програми националних мањина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Остале донације, дотације и трансфери Локални план акције Рома Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П2 Набавка серверa и миграција базе података за потребе ЛПА 130 Опште услуге Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 130 : Функција 130: Извори финансирања за пројекат 0602-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П2: П3 Радови адаптације ради проширења пријемне канцеларије Општиснке управе Сента 130 Опште услуге Текуће поправке и одржавање Машине и опрема Извори финансирања за функцију 130 : 01 Приходи из буџета Функција 130: Извори финансирања за пројекат 0602-П3: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П3: Страна

31 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 320 Услуге противпожарне заштите Стални трошкови Трошкови осигурања Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Општински ватрогасни савез Добровољно ватрогасно друштво Остале некретнине и опрема Извори финансирања за функцију 320: 01 Приходи из буџета Функција 320: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 980 Образовање некласификовано на другом месту Награде запосленима и остали посебни расходи Интерресорна и ком. за прегл.деце са сметњама у раз Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Извори финансирања за функцију 980 : 01 Приходи из буџета Страна

32 Функција 980: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П4 Превоз ученика 980 Образовање некласификовано на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 980 : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 980: Извори финансирања за пројекат 0602-П4: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0602-П4: П5 Стипендирање студената 980 Образовање некласификовано на другом месту Стални трошкови Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 980 : 01 Приходи из буџета Функција 980: Извори финансирања за пројекат 0602-П5: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П5: П6 Матурантска парада Образовање некласификовано на другом месту Материјал Извори финансирања за функцију 980 : 01 Приходи из буџета Функција 980: Извори финансирања за пројекат 0602-П6: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П6: Страна

33 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм 15: ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Подршка постојећој привреди 150 Опште јавне услуге - истраживање и развој Остале донације, дотације и трансфери Развој привреде Извори финансирања за функцију 150: 01 Приходи из буџета Функција 150: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Унапређење привредног амбијента 490 Економски послови некласификовани на другом месту Остале донације, дотације и трансфери Центар за заштиту потрошача Сента Извори финансирања за функцију 150: 01 Приходи из буџета Функција 150: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Подстицаји за развој предузетништва 490 Економски послови некласификовани на другом месту Остале донације, дотације и трансфери Општинско удружење самосталних предузетника Доо Инкубатор Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета Функција 490: Страна

34 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Стручна пракса, преквалификација и јавни рад Општи послови по питању рада Остале донације, дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 412 : 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Функција 412: Извори финансирања за пројекат 1501-П1: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Свега за пројекат 1501-П1: П2 Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора 490 Економски послови некласификовани на другом месту Остале донације, дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 490 : 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 490: Извори финансирања за пројекат 1501-П2: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1501-П2: П3 Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном телу 490 Економски послови некласификовани на другом месту Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 490 : 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 490: Извори финансирања за пројекат 1501-П3: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1501-П3: Страна

35 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подстицаји пољопривредној производњи 421 Пољопривреда Дотације невладиним организацијама Удружење пољопривредника Сента Савез удружења пољопривредника Војводине НВО-за развој пољопривреде Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 XIV. Фестивал стружaње оваца и кувања овчијег паприкаша 421 Пољопривреда Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 421 : 01 Приходи из буџета Функција 421: Извори финансирања за пројекат 0101-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0101-П1: П2 Међународни сусрет жетеоца карпатског басена 421 Пољопривреда Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 421 : 01 Приходи из буџета Страна

36 Функција 421: Извори финансирања за пројекат 0101-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0101-П2: Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 5: ПРОГРАМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Функција 421: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за програмску активност : ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Рурални развој 421 Пољопривреда Награде запосленима и остали посебни расходи Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема Шуме и воде Страна

37 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Фонд за развој пољопривреде 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подстицаји пољопривредној производњи 421 Пољопривреда Дотације невладиним организацијама Развој ратарства Развој говедарства и свињарства Развој овчарства Развој пчеларства Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 5: ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Заштита природих вредности и унапређење подручја са природним својствима 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама НВО - за развој животне средине Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за програмску активност : Страна

38 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 6: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине и природних вредности 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Награде запосленима и остали посебни расходи Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Функција 560: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за програмску активност : ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање комуналним отпадом 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Материјал Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Страна

39 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Праћење квалитета елемената животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Шуме и воде Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 6: ПОСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 620 Развој заједнице Страна

40 Стални трошкови Услуг.за елек.енергију-просторије и празни локали Телефон Трошкови грејања Интернет Комуналне услуге Трошкови осигурања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање заграде и објеката Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П7 Санација фасаде централне куполе зграде градске куће у Сенти 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0602-П7: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П7: П8 Текуће одржавање зграде на адр. Мадач Имреа бр Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0602-П8: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П8: Страна

41 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Попис и укњижење јавне имовине Општине Сента 620 Развој заједнице Услуге по уговору Специјализоване услуге Геодетске услуге Послови етажирања Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Земљиште Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 1101-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1101-П1: П2 План генералне регулације за насељено место Сента 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620 : 15 Неутрошена средства донација из претходних година Функција 620: Страна

42 Извори финансирања за пројекат 1101-П2: 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за пројекат 1101-П2: П3 Озакоњење објеката у општини Сента 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Геодетске услуге Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Земљиште Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 1101-П3: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1101-П3: Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Израда елабората о резервама подземних у насељеним местима 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Страна

43 Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П1: П2 620 Развој заједнице Изградња водоводне мреже у улицама Ђерђа Доже, Петра Горчића и Максима Горког у Сенти Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П2: Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавна хигијена 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Одржавање јавне чистоће Урбанизација градског штранда Одржавање фонтане Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Страна

44 0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Уређење и одржавање зеленила 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавна расвета 640 Улична расвета Стални трошкови Услуге по уговору Празнично осветљење Специјализоване услуге Машине и опрема Набавка празничне расвете Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета Функција 640: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Остале комуналне услуге 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Дератизација Сузбијање комараца Сузбијање крпеља Услуге за смањење популације напуштених животиња Уклањање и транспорт животињских лешава са јавних површина Одржавање дечијих игралишта Одржавање клупа на јавној површини Страна

45 08 Одржавање споменика на јавној површини Одржавање ограде на кеју обале Тисе Уклањање објеката Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Нематеријална имовина Постављање споменика Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П3 620 Развој заједнице Изградња канализационе мреже у деловима улица Радничка и Скопљанска у МЗ "Кертек" Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П3: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П3: П4 620 Развој заједнице Изградња канализационе мреже у делу улице Шева у МЗ "Кертек" Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П4: 01 Приходи из буџета Страна

46 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П4: П5 620 Развој заједнице Изградња канализационе мреже у деловима улица Возарска и Жељезничка у МЗ "Кертек" Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П5: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П5: Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавни превоз 452 Водени саобраћај Стални трошкови Дотације невладиним организацијама-скелеџија Извори финансирања за функцију 452: 01 Приходи из буџета Функција 452: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Страна

47 Управљање саобраћајном инфраструктуром 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Израда плана за паркирање такси-возила Остале некретнине и опрема Вертикална сигнализација Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Одржавање путева 451 Друмски саобраћај Услуге по уговору Специјализоване услуге Одржавање семафора Одржавање асфалтних путева Одржавање путева од ситне коцке и турске калд Одржавање улица без тврде подлоге Одржавање банкине Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације Зимско одржавање путева и улица Одржавање тротоара Одржавање асфалтних коловоза поред ивичњака Одржавање дисплеја за мерење брзина Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Изградња коловоза у насељу Торњош 451 Друмски саобраћај Страна

48 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451 : 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П1: П2 Поправка коловоза у улици Стевана Сремца у Сенти 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451 : 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П2: П3 Изградња саобраћајнице у улици Радивоја Ћирпанова у Сенти 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451 : 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П3: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П3: П4 Изградња саобраћајнице у улици Пољопривредна у Сенти 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451 : 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П4: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П4: Страна

49 0701-П5 Изградња бициклистичке стазе на Торњошком путу у Сенти 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451 : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П5: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701-П5: П6 Постављање безбедносних камера на раскрснице 451 Друмски саобраћај Машине и опрема Извори финансирања за функцију 451 : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П6: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701-П6: Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм 7: Унапређење безбедности саобраћаја 0701 ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање саобраћајном инфраструктуром 310 Услуге полиције Услуге по уговору Остале донације, дотације и трансфери Машине и опрема Извори финансирања за функцију 310: 01 Приходи из буџета Страна

50 08 Донације од невладиних организација и појединаца Функција 310: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Свега за програмску активност : Одржавање путева 310 Услуге полиције Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 310: 01 Приходи из буџета Функција 310: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Свега за Програм 7: ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 474 Вишенаменски развојни пројекти Остале донације, дотације и трансфери Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета Функција 474: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: Страна

51 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Главу 1: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-"ТИСАПАРТ-АЛВЕГ" 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П9 Поправка путева у МЗ "ТИСАПАРТ-АЛВЕГ" 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 160: Страна

52 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П9: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П9: Извори финансирања за Главу 2.1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.1: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-"ЦЕНТАР - ТОПАРТ" 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П10 Дан месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Страна

53 Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П10: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П10: П11 Поправка путева у МЗ "ЦЕНТАР-ТОПАРТ" 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П11: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П11: Извори финансирања за Главу 2.2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.2: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-"КЕРТЕК" 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Страна

54 Свега за програмску активност : П12 Културне манифестације 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П12: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П12: П13 Спортске манифестације 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П13: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П13: П14 Радови на одржавњу зграду месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П14: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П14: Извори финансирања за Главу 2.3: Страна

55 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.3: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-"ГОРЊИ БРЕГ" 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 2.4: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.4: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-"БАЧКА -БОГАРАШ" 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Стални трошкови Страна

56 Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 2.5: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.5: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-"ТОРЊОШ" 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Машине и опрема Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : Страна

57 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П15 Освећење хлеба 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П15: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П15: Извори финансирања за Главу 2.6: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.6: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-"КЕВИ" 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Остале текуће дотације по Закону Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 2.7: Страна

58 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Главу 2.7: Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2: ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE" 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање предшколских установа 911 Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Остале некретнине и опрема Култивисана имовина Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Страна

59 07 Донације од осталих нивоа власти Родитељски динар за ваннаставне активности Функција 911: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Родитељски динар за ваннаставне активности Свега за програмску активност : П1 Доградња санитарног чвора објекта "Красуљак" 911 Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета Функција 911: Извори финансирања за пројекат 2001-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2001-П1: П2 Замена дотрајалог осветљења у објекту "Перјаница" 911 Предшколско образовање Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета Функција 911: Извори финансирања за пројекат 2001-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2001-П2: Извори финансирања за Програм 8: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Родитељски динар за ваннаставне активности Свега за Програм 8: Страна

60 Извори финансирања за Главу 3: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Родитељски динар за ваннаставне активности Свега за Главу 3: ОСНОВНO ОБРАЗОВАЊЕ ОСНОВНА ШКОЛА "СТЕВАН СРЕМАЦ" 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Текући трансфери осталим нивоима власти Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата домаћих камата Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 912: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : Страна

61 2002-П1 Лизинг возило "Опел комби" 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Отплата домаћих камата Машине и опрема Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: Извори финансирања за пројекат 2002-П1: Свега за пројекат 2002-П1: П2 Замена постојеће дрвене столарије са новом ПВЦ столаријом И.О. "11. новембар" Сента 912 Основно образовање Капитални трансфери осталим нивоима власти Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Донације од иностраних земаља Функција 912: Извори финансирања за пројекат 2002-П2: 01 Приходи из буџета Донације од иностраних земаља Свега за пројекат 2002-П2: П3 Испитивање електричне инсталације, громобрана и панична расвета 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Функција 912: Извори финансирања за пројекат 2002-П3: 01 Приходи из буџета Страна

62 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за пројекат 2002-П3: П4 Стручно усавршавање наставника 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: Извори финансирања за пројекат 2002-П4: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П4: П5 Саобраћајни комплет за прваке 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Материјал Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: Извори финансирања за пројекат 2002-П5: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П5: П6 Партнерство са иностранством 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Трошкови путовања Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: Извори финансирања за пројекат 2002-П6: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П6: П7 Знање - имање Страна

63 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 200, , Трошкови путовања 100, Услуге по уговору 92, Текуће поправке и одржавање 3, Материјал 5,000 0 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 200, ,000 Функција 912: 200, ,000 Извори финансирања за пројекат 2002-П7: 01 Приходи из буџета 200, ,000 Свега за пројекат 2002-П7: 200, , П8 Превоз наставника 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 1,100,000 1,100, Трошкови путовања 1,100,000 0 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,100,000 1,100,000 Функција 912: 1,100, ,100,000 Извори финансирања за пројекат 2002-П8: 01 Приходи из буџета 1,100,000 1,100,000 Свега за пројекат 2002-П8: 1,100, ,100,000 Извори финансирања за Главу 4.1: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од иностраних земаља Свега за Главу 4.1: ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН МОКРАЊАЦ" 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Стални трошкови 253, , Осигурање имовине Текући трансфери осталим нивоима власти 2,929,600 2,929,600 Страна

64 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 125, , Социјални доприноси на терет послодавца 25,000 25, Накнаде трошкова за запослене 840, Награде запосленима и остали посебни расходи 250, Стални трошкови 1,839, , , Трошкови путовања 600, , Услуге по уговору 495, , Специјализоване услуге 50,000 50, Текуће поправке и одржавање 1,050,000 1,050, Материјал 601, , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 80,000 80, Машине и опрема 1,144,000 1,144, Нематеријална имовина 10,000 10,000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 3,182,600 3,182, Донације од невладиних организација и појединаца 3,752,000 3,752, Неутрошена средства донација из претходних година 800, ,000 Функција 912: 3,182,600 4,552,000 7,734,600 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 3,182,600 3,182, Донације од невладиних организација и појединаца 3,752,000 3,752, Неутрошена средства донација из претходних година 800, ,000 Свега за програмску активност : 3,182,600 4,552,000 7,734, П9 Мајсторска школа 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 350, , Услуге по уговору 350,000 0 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 350, ,000 Функција 912: 350, ,000 Извори финансирања за пројекат 2002-П9: 01 Приходи из буџета 350, ,000 Свега за пројекат 2002-П9: 350, , П10 Реконструкција и санација крова на згради ОМШ 912 Основно образовање Страна

65 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,000,000 1,000, Зграде и грађевински објекти 1,000, , ,000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, Неутрошена средства донација из претходних година 200, ,000 Функција 912: 1,000, ,000 1,200,000 Извори финансирања за пројекат 2002-П10: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, Неутрошена средства донација из претходних година 200, ,000 Свега за пројекат 2002-П10: 1,000, ,000 1,200, П11 Партнерство са иностранством 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 20,000 20, Материјал 20,000 0 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 20,000 20,000 Функција 912: 20, ,000 Извори финансирања за пројекат 2002-П11: 01 Приходи из буџета 20,000 20,000 Свега за пројекат 2002-П11: 20, , П12 Годишњица школе 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 100, , Специјализоване услуге 100,000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 100, ,000 Функција 912: 100, ,000 Извори финансирања за пројекат 2002-П12: 01 Приходи из буџета 100, ,000 Свега за пројекат 2002-П12: 100, ,000 Извори финансирања за Главу 4.2: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Страна

66 Свега за Главу 4.2: Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 9: Извори финансирања за Главу 4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Главу 4: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 922 Више средње образовање Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Текући трансфери осталим нивоима власти Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Страна

67 Функција 922: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : П1 Лизинг возило "комби" 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Отплата домаћих камата Машине и опрема Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П1: П2 Међународно такмичење 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Трошкови путовања Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Родитељски динар за ваннаставне активности Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П2: 01 Приходи из буџета Родитељски динар за ваннаставне активности Свега за пројекат 2003-П2: П3 Стручно усавршавање наставника 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Страна

68 Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П3: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П3: П4 Фарбање фасаде школе 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П4: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П4: П5 "140 годишњица Гимназије" 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П5: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П5: Извори финансирања за Главу 5.1: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Родитељски динар за ваннаставне активности Свега за Главу 5.1: ЕКОНОМСКО -ТРГОВИНСКА ШКОЛА 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 922 Више средње образовање Страна

69 Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Текући трансфери осталим нивоима власти Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 922: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : П6 Oдржавање зграде и имониве школе 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П6: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П6: Страна

70 2003-П7 Стручно усавршавање наставника 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П7: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П7: Извори финансирања за Главу 5.2: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Главу 5.2: МЕДИЦИНСКА СРЕДЊА ШКОЛА 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 922 Више средње образовање Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Текући трансфери осталим нивоима власти Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Страна

71 Функција 922: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : П8 Стручно усавршавање наставника 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П8: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П8: П9 Партнерство са иностранством 922 Више средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Трошкови путовања Извори финансирања за функцију 922: 01 Приходи из буџета Функција 922: Извори финансирања за пројекат 2003-П9: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П9: Извори финансирања за Главу 5.3: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Главу 5.3: ГИМНАЗИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 923 Средње образовање са домом ученика Страна

72 Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Текући трансфери осталим нивоима власти Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 923: 01 Приходи из буџета Функција 923: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П10 Партнерство са иностранством 923 Средње образовање са домом ученика Текући трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 923: 01 Приходи из буџета Функција 923: Извори финансирања за пројекат 2003-П10: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2003-П10: Извори финансирања за Главу 5: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Родитељски динар за ваннаставне активности Свега за Главу 5: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СЕНТА 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљање развојем туризма Страна

73 473 Туризам Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Остале некретнине и опрема Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 473: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Туристичка промоција 473 Туризам Трошкови путовања Услуге по уговору Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 473: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Боравишна такса 473 Туризам Услуге по уговору Страна

74 Материјал Машине и опрема Остале некретнине и опрема Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Функција 473: Извори финансирања за пројекат 1502-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1502-П1: П2 Фестивал Цветање Тисе у Сенти 473 Туризам Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Функција 473: Извори финансирања за пројекат 1502-П2: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Свега за пројекат 1502-П2: П3 Фестивал "I love Сента" 473 Туризам Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Страна

75 04 Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Функција 473: Извори финансирања за пројекат 1502-П3: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Свега за пројекат 1502-П3: П4 Божићни вашар 473 Туризам Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Функција 473: Извори финансирања за пројекат 1502-П4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Свега за пројекат 1502-П4: П5 Наступ на Београдском манифесту 473 Туризам Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Функција 473: Извори финансирања за пројекат 1502-П5: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1502-П5: Извори финансирања за Главу 6.1: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Страна

76 08 Донације од невладиних организација и појединаца Свега за Главу 6.1: ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљање развојем туризма 473 Туризам Дотације невладиним организацијама Међународни сусрет топловаздушних балона Изађи ми на теглу Дани Халас Чарде НВО - за развој туризма Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Функција 473: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 6.2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 6.2: Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Свега за Програм 4: Извори финансирања за Главу 6: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Свега за Главу 6: УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КУЛТУРЕ 7.1 КОЦ "ТУРЗО ЛАЈОШ" Страна

77 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалнх установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Донације од невладиних организација и појединаца Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Донације од невладиних организација и појединаца Свега за програмску активност : Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема Нематеријална имовина Страна

78 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Донације од невладиних организација и појединаца Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Донације од невладиних организација и појединаца Свега за програмску активност : П1 Плесна панорама 820 Услуге културе Остале дотације и трансфери Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П1: П2 Истакнути празници општине Сента годишњица града 820 Услуге културе Остале дотације и трансфери Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Функција 820: Страна

79 Извори финансирања за пројекат 1201-П2: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Свега за пројекат 1201-П2: П3 Дочек нове године на тргу 820 Услуге културе Остале дотације и трансфери Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П3: 01 Приходи из буџета Донације од невладиних организација и појединаца Свега за пројекат 1201-П3: П4 Дан педагога 820 Услуге културе Остале дотације и трансфери Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П4: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П4: П5 Мађарски фолклор 820 Услуге културе Остале дотације и трансфери Трошкови путовања Страна

80 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П5: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П5: П6 Дан мађарске културе 820 Услуге културе Остале дотације и трансфери Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П6: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П6: Извори финансирања за Главу 7.1: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Донације од невладиних организација и појединаца Свега за Главу 7.1: СЕНЂАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалнх установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Страна

81 Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Порези, обавезне таксе, казне и пенали Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Свега за програмску активност : Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од иностраних земаља Донације од невладиних организација и појединаца Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од иностраних земаља Донације од невладиних организација и појединаца Свега за програмску активност : Страна

82 1201-П7 Припремање и премијера представа 820 Услуге културе Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П7: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П7: П8 Куповина превозног средства на лизинг 820 Услуге културе Отплата домаћих камата Машине и опрема Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П8: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од невладиних организација и појединаца Свега за пројекат 1201-П8: Извори финансирања за Главу 7.2: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од иностраних земаља Донације од невладиних организација и појединаца Свега за Главу 7.2: ЗАВИЧАЈНА ФОНДАЦИЈА СТЕВАН СРЕМАЦ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Страна

83 Функционисање локалнх установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П9 Књижевне вечери 820 Услуге културе Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П9: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за пројекат 1201-П9: П10 Сремчеви дани 820 Услуге културе Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Страна

84 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П10: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П10: П11 Слава Фондације 820 Услуге културе Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П11: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П11: П12 Годишњи концерт флорклора 820 Услуге културе Материјал Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П12: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П12: П13 Дечји фолк фестивал 820 Услуге културе Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П13: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П13: Страна

85 1201-П14 Прослава Фондације поводом 800 годишњице града 820 Услуге културе Услуге по уговору Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П14: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П14: Извори финансирања за Главу 7.3: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Главу 7.3: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалнх установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације по Закону Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Страна

86 04 Сопствени приходи буџетских корисника Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : П Услуге културе Набавка металних полица и других канцеларијских намештаја за потребе Историјског архива у Сенти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета Функција 860: Извори финансирања за пројекат 1201-П15: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П15: Извори финансирања за Главу 7.4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Главу 7.4: ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом 860 месту Социјални доприноси на терет послодавца Социјално осигурање слободних уметника Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Дотације невладиним организацијама НВО - културна стваралаштва Камерна сцена Мирослав Антић Удружење грађана цивилни центар "ЦИ-ФИ" Извори финансирања за функцију 860: Страна

87 01 Приходи из буџета Функција 860: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П16 Море осмеха Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом 860 месту Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета Функција 860: Извори финансирања за пројекат 1201-П16: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П16: П17 Дувачки оркестар Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом 860 месту Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета Функција 860: Извори финансирања за пројекат 1201-П17: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П17: П18 Реализаци.прве и друге фазе радова ради обез.радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу вој.мађ. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 860: Страна

88 Извори финансирања за пројекат 1201-П18: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1201-П18: ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 840 Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета Функција 840: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 7.5: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Главу 7.5: Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 13: Извори финансирања за Главу 7: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од иностраних земаља Донације од међународних организација Донације од осталих нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Страна

89 Свега за Главу 7: ФИЗИЧКА КУЛТУРА И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 8.1 ФИЗИЧКА КУЛТУРА 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортсим организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама Спортски савез општине Сента Спортски клубови Спортске награде Врхунски спорт Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 810 Услуге рекреације и спорта Текући трансфери осталим нивоима власти Школски спорт Дотације невладиним организацијама Спорт за све Сеоски спорт Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Одржавање спортске инфраструктуре 810 Услуге рекреације и спорта Стални трошкови - трошкови осигурања имовине Страна

90 Текуће поправке и одржавање Дотације невладиним организацијама Спортски објекти Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Спортске стипендије 810 Услуге рекреације и спорта Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: Извори финансирања за пројекат 1301-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1301-П1: Извори финансирања за Главу 8.1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 8.1: ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Одржање спортске инфраструктуре 810 Услуге рекреације и спорта Спортска хала Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Термални бунар Страна

91 Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 810: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : П2 Пројектовање и изградња спортске хале у Сенти 810 Услуге рекреације и спорта Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 810: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 810: Извори финансирања за пројекат 1301-П2: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1301-П2: П3 Изградња Спортског центра у Сенти-партерно уређење 810 Услуге рекреације и спорта Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 810: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 810: Извори финансирања за пројекат 1301-П3: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1301-П3: П4 Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице Спортској хали 810 Услуге рекреације и спорта Машине и опрема Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Страна

92 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 810: Извори финансирања за пројекат 1301-П4: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1301-П4: П5 Опремање Спортске хале у Сенти 810 Услуге рекреације и спорта Машине и опрема Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 810: Извори финансирања за пројекат 1301-П5: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1301-П5: Извори финансирања за Главу 8.2: 01 Приходи из буџета Трансфери између корисника на истом нивоу 03 Социјални доприноси 04 Сопствени приходи буџетских корисника Донације од иностраних земаља 06 Донације од међународних организација 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за Главу 8.2: Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм 14: Извори финансирања за Главу 8: 01 Приходи из буџета Страна

93 04 Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Свега за Главу 8: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 9.1 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 070 другом месту Стални трошкови Осигурање имовине Осигурање запослених Текући трансфери осталим нивоима власти Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће донације по закону Права из социјаног осигурања Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 070: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : Страна

94 Извори финансирања за Главу 9.1: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Главу 9.1: ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 070 другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Зграде и грађевински објекти Сред.за уп.миграцијама и трајна реш.за избегла и ИРЛ Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Функција 070: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за програмску активност : Подршка социо-хуманитарним организацијама 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Кућна нега Дотације невладиним организацијама Народна кухиња НВО - социјална питања Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Страна

95 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Међуопштинска организација глувих и наглувих Сента Удружење слепих и слабовидих Сента Рука у руци Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Активност Црвеног крста Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 070 другом месту Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Дечија заштита 040 Породица и деца Остале донације, дотације и трансфери Локални план акције о деци Локални план акције за омладину Путни трошкови Накнаде за социјалну заштиту из буџета Новорођено дете Путни трошкови, исхрана и смештај Подршка великим породицама Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 040: Извори финансирања за програмску активност : Страна

96 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за програмску активност : Извори финансирања за Главу 9.2: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Главу 9.2: Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 11: Извори финансирања за Главу 9: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Главу 9: ЗДРАВСТВО 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите 760 Здравство некласификовано на другом месту Специјализоване услуге-мртвозорство и обдукција Текући трансфери осталим нивоима власти Дом Здравља Апотека Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета Функција 760: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Страна

97 Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 12: 01 Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000 Свега за Програм 12: 8,900, ,900,000 Извори финансирања за Главу 10: 01 Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000 Свега за Главу 10: 8,900, ,900,000 Извори финансирања за Раздео 4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства донација из претходних година Родитељски динар за ваннаставне активности Свега за Раздео 4: Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4: 01 Приходи из буџета 745,380, ,380, Сопствени приходи буџетских корисника 0 40,752,865 40,752, Донације од осталих нивоа власти 65,982,699 8,400,000 74,382, Донације од невладиних организација и појединаца 6,500,000 12,291,000 18,791, Неутрошена средства донација из претходних година 82,960,000 1,000,000 83,960, Родитељски динар за ваннаставне активности 0 150, ,000 Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 900,822,965 83,178, ,001,758 Страна

98 III ИЗВРШEЊЕ БУЏЕТА Члан 10. У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за годину и пројекцијама за и годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) одређује се укупан максималан број запослених у органима јединица локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица, основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему локалне самоуправе имaју обавезу пријављивања подaтака о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: запослених у систем локалне самоуправе на неодређено време; - број запослених на одређено време до 10% броја запослених на неодређено време; Члан 11. У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за годину и пројекцијама за и годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015), предвиђена су следећа капитална улагања: - поправка коловоза у улици Стевана Сремаца у Сенти, - замене постојеће дрвене столарије са новом ПВЦ столаријом И.О. 11. Новембар Сента, - реконструкција и санација прилазне саобраћајнице Спортској хали, - реализације III фазе изградње бициклистичке стазе у улици Торњошки пут у Сенти, - изградња коловоза у насељу Торњош, - замена прозора на зградама јавних објеката у циљу енергетске ефикасности за годину, - изградња и санација тротоара за годину, - санација атарских путева - доградња санитарног чвора у објекту Красуљак ДВ Снежана-Hófehérke, - радови и адаптација ради проширења пријемне канцеларије Општинске управе Сента, - санација фасаде централне куполе зграде Градске куће у Сенти, - реконструкција и санација крова на згради ОМШ, - реализација прве и друге фазе радова код обез. радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу вој. Мађара, - изградња и поправка тротоара у МЗ Центар Топарт - пројектовање и изградња Спортске хале у Сенти - изградња Спортског центра у Сенти-партерно уређење - реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубаотра - санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном телу - изградња водоводне мреже у улицама Ђерђа Доже, Петра Горчића и Максима Горког у Сенти - изградња канализационе мреже у деловима улица Радничка и Скопљанска у МЗ "Кертек" - изградња канализационе мреже у делу улице Шева у МЗ "Кертек" - изградња канализационе мреже у деловима улица Возарска и Жељезничка у МЗ "Кертек" - изградња саобраћајнице у улици Радивоја Ћирпанова у Сенти - изградња саобраћајнице у улици Пољопривредна у Сенти - опремање Спортске хале у Сенти

99 - изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом Средства за капитална улагања обезбедиће се из средстава АПВ и текућих прихода буџета општине Сента. Члан 12. За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. Члан 13. Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Члан 14. За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе. Члан 15. Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. Члан 16. Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине. Члан 17. Решење о употреби сталне и текуће буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине. Члан 18. Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,само уколико је фискални дефицит настао као резултат јавних инвестиција. Члан 19. Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора

100 Члан 20. Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком за намене за које су им по њиховим захтевима одобрена и пренета. Расходи директних корисника буџетскиих средстава ће се реализовати директно са рачуна Налогодавца, тј. Општина Сента број: Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавеза је да измирење тог расхода прво изврши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току године, преносе се у годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. Члан 21. Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. Члан 22. Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. Члан 23. Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за годину. Члан 24. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минималним сталним трошковима неопходним за несметано фунционисање корисника буџетских средстава. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 4. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. Члан 25. Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Члан 26. Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник оптине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања

101 Члан 27. Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сента за годину на основу члана 59.став 4.односно 5. Закона о буџетском систему. Члан 28. Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација. Члан 29. Изузетно, у случају да се буџету општине Сента из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финаније на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Члан 30. Председник општине може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма, текуће активности или буџетског пројекта у смислу наменског, ефикасног, економичног и законитог трошења буџетских средстава. Члан 31. Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати буџетског програма у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују. унутар Члан 32. Ову Одлуку доставити Министарству финансија РС. Члан 33. Ова одлука ступа на снагу од дана објављивања у Службеном листу општине Сента. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сента Скупштина општине Сента Број: /2015-I Дана: 30. децембар године С е н т а Председница Скупштине општине Сента Анико Ширкова, с.р

102 179. На основу члана 7. става 1. и 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/ усклађени дин. изн., 125/ усклађени дин. изн. и 95/ усклађени дин. изн.), члана 32. става 1. тачке 13. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 други закон) и члана 46. става 1. тачке 3. и 14. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 5/2011) Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 30. децембра године донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Члан 1. Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о општинским административним таксама ( Службени лист општине Сента, број 22/2013), у даљем тексту Одлука. Члан 2. У Тарифном броју 3. ставу 1. тачки 2. Одлуке речи за локацијску дозволу замењују се речима за локацијске услове. У Тарифном броју 3. ставу 1. тачки 5. Одлуке речи и издатој локацијској дозволи замењују се речима о издатим локацијским условима. Брише се став 2. Тарифног броја 3. Одлуке. Брише се Тарифни број 7. Одлуке. Брише се Тарифни број 9. Одлуке. Члан 3. Члан 4. Члан 5. У глави IX испред Тарифног броја 23. додају се Тарифни бројеви 23а, 23б, 23в, 23г, 23ђ, 23е и 23ж који гласе: Тарифни број 23а За издавање информације о локацији: - За изградњу помоћних објеката (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл. ) 3.750,00 динара; - За посебне врсте објеката (типска трафо станица 10/0,4 kv или 20/0,4 kv, објекти противградне одбране, типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима, контејнери за смештај телекомуникационе опреме и уређаја и сл.) ,00 динара; 1754

103 - За посебне врсте објеката (прикључци за изграђену дистрибутивну гасну мрежу, типски топловодни прикључци и сл.) ,00 динара; - Израда извода из плана или услова за изградњу 3.750,00 динара. Тарифни број 23б За издавање локацијских услова за објекте, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта до 1000м 2 : - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију стамбеног објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта до 50,00 м ,00 динара; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију стамбеног објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта од 50,00 до 100,00 м ,00 динара; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију стамбеног објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта од 100,00 до 150,00 м ,00 динара; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију стамбеног објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта преко 150,00 м ,00 динара по м 2 ; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију помоћног објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта до 60,00 м ,00 динара; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију економског објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта до 60,00 м ,00 динара; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију економског објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта од 60,00 до 200,00 м ,00 динара; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу или реконструкцију економског објекта, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта преко 200,00 м ,00 динара по м 2 ; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу, реконструкцију објекта или претварање у пословни простор, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта до 40,00м ,00 динара; 1755

104 - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу, реконструкцију објекта или претварање у пословни простор, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта од 40,00 до 150,00м ,00 динара; - Издавање локацијских услова за изградњу, доградњу, реконструкцију објекта или претварање у пословни простор, односно за утврђивање испуњености услова за употребу и озакоњењу објекта преко 150,00м 2 150,00 динара по м 2. За издавање локацијских услова за објекте породичног становања, индустријских објеката и осталих објеката преко 1000м 2 такса се формира на бази утврђеног процента 0,25 % од планске или стварне инвестиционе вредности објеката по м 2, помножене са бруто површином објекта, и то: Планске цене за објекте по м 2 : - стамбени објекти ,00 динара/м 2 - пословни објекти ,00 динара/м 2 - индустријски и производни објекти ,00 динара/м 2 - магацини и остали пратећи објекти ,00 динара/м 2 - хале и остале грађ.објекти преко м ,00 динара/м 2 За издавање локацијских услова за изградњу инфраструктурних објеката: - коловози, - водоводи, - канализације, - гасоводи, - електроенергетска инфраструктура, - термоенергетска инфраструктура; - до 100 м ,00 динара - од 100 м до 500 м ,00 динара - од 500 м до 1000 м за сваки започети 100 м на износ од ,00 динара зарачунава се.4.000,00 динара - преко 1000 м за сваки започети 100 м на износ од ,00 динара зарачунава се.3000,00 динара. За издавање локацијских услова за линијске инфраструктурне телекомуникационе објекте: - до 100 м` ,00 динара - од 100 м` до 500 м` ,00 динара - од 500 м` до 1000 м` ,00 динара - од 1.0 км до 5.0 км ,00 динара - од 5.0 км до 10 км ,00 динара - од 10 км до 100 км ,00 динара - преко 100 км за сваки започети 1.0 км на износу од ,00 динара зарачунава се ,00 динара 1756

105 Тарифни број 23в За израду ситуационих планова ,00 динара. Тарифни број 23г За издавање техничких услова за коришћење јавних површина: - уређење јавне површине испред стамбеног и пословног објекта, паркиралишта и сл ,00 динара/м 2 - терасе...200,00 динара/м 2 - шематски приказ положаја посебних и заједничких делова зграде....15,00 динара/м 2 - припрема молби ради издавања услова или одобрења за изградњу... 15,00 динара/м 2 Тарифни број 23д За издавање сагласности или извода из плана: - за постављање натписа, рекламних паноа, светлећих реклама и слично ,00 динара - за обнову (продужење) локацијских услова /3 од износа таксе - за измена решења о локацијским условима....1/3 од износа таксе - за издавање урбанистичког мишљења или података ,00 динара - за киоске, аутобуска стајалишта и друге објекте привременог карактера ,00 динара. Тарифни број 23ђ За потврду усклађености плана парцелације и препарцелације са планским документом: Правна лица: - једна парцела ,00 динара - више парцела....за сваку парцелу по 7.500,00 динара - услови за исправку међе ,00 динара Физичка лица: - једна парцела ,00 динара - више парцела... за сваку парцелу по 2500, 00 динара - услови за исправку међе ,00 динара Тарифни број 23е За скенирање..50 динара/лист За услуге плотовања: црно-бела техника 800,00 динара/а0 колор техника..1000,00 динара/а0 на паус папиру.1000,00 динара/а0 плотовање постера динара/а

106 Члан 6. У Тарифном броју 27. реч склањању замењује се речју рушењу. Члан 7. У Тарифном броју 29. ставу 1. реч зграде замењује се речју објекта. Члан 8. За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу ове Одлуке, такса се плаћа у складу са прописима који су били на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника. Члан 9. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука за утврђивање тарифе просторне и урбанистичке документације за утврђивање испуњености услова за легализацију за општину Сента ( Службени лист општине Сента, број 17/2009 и 22/2013). Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Сента, а примењиваће се од године. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сента Скупштина општине Сента Број: 43-2/2015-I Дана: 30. децембар године С е н т а Председница Скупштине општине Сента Анико Ширкова с. р. 1758

107 180. На основу члана 6 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, бр. 68/2015), тачке 20 става 1 члана 32 Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014-ср закон), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, система јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине о систему локалне самоуправе за годину ( Службени гласник РС, бр. 101/2015) и тачке 33 става 1 члана 46 Статута општине Сента општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој седници, која се одржава дана 30. децембра године донела је О Д Л У К У О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ О ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У ГОДИНИ 1. Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Сента за календарску годину. 2. Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе општине Сента у години је: Назив организационог облика система локалне самоуправе општине Сента: Макс. бр. запослених: Јавно комунално-стамбенo предузеће Сента 115 Јавно предузеће Елгас Сента 26 Општинска управа општине Сента 73 Општинско правобранилаштво општине Сента 2 Буџетска инспекција општине Сента 1 Културно-образовни центар Турзо Лајош Сента 25 Дечји вртић Снежана-Hófehérke Сента 99 Месна заједница Центар-Топарт Сента 1 Месна заједница Бачка Богараш 1 Месна заједница Торњош 1 Месна заједница Тисапарт-Алвег Сента 2 Месна заједница Кертек Сента 2 Месна заједница Горњи Брег 2 Сенћанско мађарско камерно позориште Сента 2 Фондација Стеван Сремац Сента 2 Историјски архив Сента 13 Туристичка организација општине Сента 1 УКУПНО 368 Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сента Скупштина општине Сента Број: 11-6/2015-I Дана: 30. децембар године С е н т а Председница Скупштине општине Сента Анико Ширкова с. р. 1759

108 1760

109 181. На основу члана 18. става 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 119/2012 и 116/2013), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 21. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној 30. децембра године донела је З А К Љ У Ч А К О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА ЗА ГОДИНУ I Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа Сента за годину, који је Надзорни одбор предузећа донео на својој седници одржаној дана године, Одлуком под бројем НО / Овај закључак се објављује у Службеном листу општине Сента. II Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сента Скупштина општине Сента Број: 023-7/2015-I Дана: 30. децембар године С е н т а Председница Скупштине општине Сента Анико Ширкова с. р. 1761

110 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ пословно име: Јавно комунално-стамбено предузеће Сента седиште: Сента, ул. Илије Бирчанина бр. 2. претежна делатност: 3600 (скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) матични број: ПИБ: ЈББК: надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА Тел: 024/ , Факс: 024/ е-маил адреса: wеб страна: Сента,

111 С А Д Р Ж А Ј 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА ГОДИНУ 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ 7. ЗАДУЖЕНОСТ 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 9. ЦЕНЕ 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 11. ПРИЛОЗИ

112 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Мисија Предузеће је основано године. Након разних трансформација, у овом организационом облику послује од године, да би коначан назив ЈКСП Сента добило године. Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији општине Сента и пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама, одржавања улица и путева, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина и обављања пољочуварске делатности. Законски оквири Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр., 108/2013, 142/2014 и 68/ др. закон), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/ аутентично тумачење и 44/ др. закон), Закон о комуналним делатностима ( Сл. гласник РС, бр. 88/2011) Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/ др. закон и 5/2015) Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/ испр., 64/ одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/ одлука УС, 50/ одлука УС, 98/ одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/ др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014), Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014), Закључак Владе 05 број: /2015 од Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 27/2014), Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини ( Сл. гласник РС бр. 6/06 и 108/08), Статут општине Сента ( Сл. лист општине Сента бр. 5/11), Статут Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента ( Сл. лист општине Сента бр. 04/13). Основни концепт за израду програма: Полази се од пројекције остварења физичког обима за годину по обрачунским контима код водоснабдевања, канализације, изношења смећа, и осталих делатности, са претпоставком да ће се физички обим услуга остваривати у истом обиму у Сенти. Приклључење микроводоводних заједница и у Сенти и у околним насељима. Програм пословања за годину је процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се потребе финансирати. Програм пословања за годину је урађен на основу Закључка Владе 05 броја: /2015 од као и на основу података стручне службе

113 Визија ЈКСП је током године увело систем квалитета по стандарду СРБС ИСО 9001/2008, где су дефинисане визије у облику Политике Квалитета ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЈЕ ОСНОВА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА И ДАЉЕГ РАЗВОЈА ЈКСП СЕНТА КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈЕ НАЈВИШИ ПРИОРИТЕТ У РАДУ Овим приоритетом утврђујемо и задовољавамо захтеве и очекивања корисника наших услуга. Квалитет у пружању услуга постижемо остваривањем дефинисаних одговорности, овлашћења и међусобних веза свих који су у кључени у систем квалитета. ТЕЖИМО ДА РАДИМО БЕЗ ГРЕШКЕ Поштујемо наше стандарде о квалитету услуга који су дефинисани у документима система квалитета. СТАЛНО ПОБОЉШАВАМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА У сваком организационом делу следимо програм побољшавања система квалитета у процесу рада и пружања услуга. Метод пружања услуга је заснован на спречавању појава неусаглашености. СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАМО Сваки радник својим сталним стручним образовањем и усавршавањем, активно доприноси реализацији програма квалитета. СТАЛНО ПРЕИСПИТУЈЕМО И ДОГРАЂУЈЕМО СИСТЕМ КВАЛИТЕТА Руководство, на челу са директором, вршећи надзор, проверу и преиспитивање система квалитета, одговорно је за спровођење политике квалитета. ПРОФЕСИОНАЛНО И ОДГОВОРНО ОБАВЉАМО ПОСАО Професионалност и одговорност радника у обављању својих послова је услов за реализацију циљева политике квалитета. Систем квалитета ЈКСП СЕНТА је заснован на стручној оспособљености његових радника, на култури рада и понашања, на одговорности и сталној контроли, као и непрекидном улагању у развој, побољшању техничке опремљености и у неговању дугорочних пословних веза. Реализацијом циљева политике квалитета и ДОСЛЕДНОМ ПРИМЕНОМ СТАНДАРДА СРБС ИСО 9001 ЈКСП СЕНТА стално јача свој углед и остварује допринос развоју струке. Жеља нам је, да се сви захтеви и очекивања наших корисника буду што хитније обрађени и реализовани

114 Циљеви Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Листа циљева за 2016 годину 1 Побољшавање наплате са ажурирањем корисника 2 Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана 3 Замена водомера Побољшање наплате са ажурирањем корисника р.б. Орган. Служба /Функција/ 1. Општи сектор 2. Општи сектор 3 Општи сектор 4 Општи сектор Активност Услови Исход Утвђивање заосталих обавеза и слање опомена по потреби Исписивање листе дужника предложених за тужбу или искључења са водоводне мреже са овером директора Анализа оствареног на основу опомене, предлога за искључење и тужби. Достављати директору Ажурирање адреса потрошача по пријавама и контрола података на лицу места Редовно праћење картона корисника Издвајање корисника који не плаћају редовно Сукцесивно Побољшање наплате за 20% Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана Р.б. 1. Орган. Служба /Функција/ Одржавање водовода Активност Услови Исход Примопредаја постојећих објеката Ангажовање инспекцијских органа на примопредаји

115 2. Инвестиција 3. Директор Припрема техничке документације за усклађивање водоводне мреже са законским прописима Састанак са представницима Месних Заједница или локалне самоуправе Припрема одговарајуће техничке документације за предметну мрежу Прихватање начина суфинансирања инвестиције 4. Инвестиција Израда понуда за извођење 5. Одржавање водовода Извођење радова Повећање броја корисника и обезбеђење бакт. исправне воде Замена водомера Р.б. Орган. Служба /Функција/ Активност Услови Исход 1. Водовод 2. Водовод 3 Магацин Набавка Списак корисника за замену водомера Демонтажа водомера и монтажа баждираног водомера Баждирање водомера Замена водомера ван законског рока 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА У прилогу се налази организациона шема са именима руководиоца организационих јединица предузећа. 3. Процењени физички обим активности у години На основу фактурисане реализације у години планира се физички обим за годину: 2016 ОПШТИНА ПРИВРЕДА ГРАЂАНИ УКУПНО ВОДА м , , , ,22 КАНАЛИЗАЦИЈА м , , , ,51 ПРЕЧИШЋ. ВОДА м , , , ,27 СМЕЋЕ м , , , ,

116 Преглед старосне струкутуре и стања возног парка У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента с једне стране располаже возним парком просечне старости од 18 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом. Редни број Врста возила Број возила Просечна старост Марка возила (комада) Аутосмећар - норба 3 14 ФАП (3) 2 Аутопод. - накладач 2 26 ТАМ-130Т (1), МБ (1) 3 Канал Јет 1 9 ФАП (1) 4 Тер. воз. камион 6 23 ТАМ (4), ФАП (1), ИВЕЦО (1) 5 Компактор 1 17 БОМАГ (1) 6 Булдожер 1 23 ТГ 110 (1) 7 Багер 1 31 А-600 (1) 8 Трактор 3 20 ГОЛДИНИ (1), ИМТ (1), Т-523 (1) 9 Прик. тракторска 3 23 ГОЛДИНИ (1), ИМТ (1), П-600 (1) 10 Прик. за мото- култ ИМТ (1) 11 Сервисна возила (Пунто, Полy) ПУНТО (4), ДАЦИА (1), ХYУНДАИ (1), ПОЛY(5) 12 Путнички аутомобил 6 15 ШКОДА (3), YУГО (2), ЛАДА (1) 13 Утоваривач 1 9 ХИДРОМЕК (1) 14 Еко-трактор 1 1 ХИТНЕР(1) УКУПНО Цца 50% водоводне мреже је старо око 40 година, а поред тога није адекватно пројектовано. Услуге одржавања јавних зелених површина и одржавања јавне чистоће планиране су на годишњем нивоу по посебним редукованим програмима, а извршење услуга се ради према налозима датим од стране надлежних лица у локалној самоуправи. У целокупном пословању ЈКСП Сента у свим сегментима посебна пажња је посвећена мерама заштите животне средине. У планираним количинама једино је присутно повећање код водоснабдевања услед планираних преузимања микроводоводних заједница и у општини и у околним насељима

117 4. OСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА ГОДИНУ А) Финансијски показатељи: 2015 процена реализације, годишњи план ПРИХОДИ Бр. конта Опис Годишњи план за 2015 Процена реализације 2015 Индекс 4/3 Годишњи план за ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА МАЛО 6141 ПРИХОДИ ВРШЕЊА УСЛУГА У ЗЕМЉИ ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.- ГРАЂАНИ ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.- МЕСТАРИНА ПРИХОДИ ОД ВРШ.УСЛ.-ЈАВНИ WЦ , ,00 1, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 1, , , ,00 1, , СОПСТВЕНИ РАДОВИ , ,00 1, , ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈЕ-ЈАВНИ РАД 6410 ПРИХ.ПО ОСН.УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА-ЈАПАНСКЕ ВЛАДЕ ЗА АУТО ПОДИЗАЧ ,00 0, , ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА , ,00 0, , ПРИХОДИ ОД ЗАТЕЗНИХ КАМАТА , ,00 1, , ОСТ.ФИН. ПРИХОДИ , ,00 0, , ВИШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1.000, ,00 1, , НАПЛАЋЕНА ОТПИС. ПОТР , ,00 0, , ПРИХОДИ НАКН. ШТЕТЕ , ,00 2, , НАПЛАЋЕНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ. 0,00 0,00 0, , НАКНАДНО УТВРЂ.ПРИХ. ИЗ РАН.ГОД ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ , ,00 0, , , ,00 0, ,00 УКУПНО , ,00 0, ,00 Образложење одступања реализације од планираних прихода у години Предузеће своје приходе остварује на домаћем тржишту. Годишњим планом за годину планирано је хиљада динара,а процењени приходи износе хиљада динара. На основу процене извршене услуге на домаћем тржишту су мање од планираног. Услуге чишчења улица и одржавања јавног зеленила се финансирају из буџета, обим тих услуга је смањен, те је због тога ЈКСП Сента остварило мање прихода. Наручени радови од стране Општине Сента су такође знатно мањи

118 Приходи из буџета за јавни рад нису остварени, а били су планирани у износу од хиљада динара. Приходи од накнаде за штету били су планирани у висини од 720 хиљада динара, остварени су по процени у износу од хиљада динара. За годину укупан приход се планира у износу од хиљада динара. Укупан приход је исказан као: - пословни приход, - финансијски приход, - остали приход. Пословни приход се планира у износу од хиљада динара и већи је од процењеног прихода за годину. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне делатности. Приходи од камата и остали приходи у укупном приходу у плану за годину учествују са мање од 10%. Б) Финансијски показатељи: 2015-процена реализације, 2016-годишњи план РАСХОДИ Бр. конта Опис Годишњи план за 2015 Процена реализације 2015 Индеx 4/3 Годишњи план за НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО , ,00 1, , УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ , ,00 0, , УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВИ , ,00 0, , УТРОШЕНИ АУТО ГУМА , ,00 0, , УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР , ,00 1, , УТРОШЕНИ ХТЗ ОПРЕМА , ,00 0, , УТРОШЕНИ КАНЦ МAТEРИЈАЛ , ,00 1, , УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО , ,00 0, , УТРОШЕНИ ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА , ,00 0, , УТРОШЕНА ПАРА , ,00 0, , УТРОШЕНА ГАС , ,00 0, , ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА , ,00 0, , ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА Ј.РАД ,00 0,00 0,00 0, ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ , ,00 1, , ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.- Ј.РАД ,00 0,00 0,00 0, ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ ОДБ , ,00 1, , ОТПР.ЗА РАСКИД РАДН. ОДНОСА , ,00 1, , ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ , ,00 0, , ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛ ,00 0,00 0, , СОЛ.ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ , ,00 0, , НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ- ДНЕВНИЦА , ,00 1, , , ,00 1, , НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕ.НА СЛУЖ. ПУТ , ,00 0, , ТРОШК. ПРЕВОЗА , ,00 1, , ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА , ,00 1, ,

119 Бр. конта Опис Годишњи план за 2015 Процена реализације 2015 Индеx 4/3 Годишњи план за ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-ТЕЛЕФОН , ,00 0, , ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ , ,00 0, , ,23 ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛУГЕ , ,00 0, , ТРОШК АНАЛИЗЕ , ,00 0, , ТРОШК КОМ УСЛУГА , ,00 0, , ТРОШК ЗАШТ. НА РАДУ , ,00 0, , ТРОШК ОСТ.УСЛ.-РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА , ,00 1, , ТРОШК.ОСТ.ПРОИЗ УСЛУГА , ,00 1, , ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈА , ,00 1, , ТРОШК РЕВИЗ.ФИН. ИЗВЕШТАЈА , ,00 1, , ТРОШК.АДВОКАТСКИХ УСЛУГА , ,00 0, , ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА , ,00 0, , ТРОШК.ЗДРАСТ.УСЛУГА , ,00 0, , УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-СЕМИНАРИ , ,00 1, , ,72 УСЛ.ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГ , ,00 1, , ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ , ,00 0, , ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ- АНГ.ПОМ.РАДНЕ СНАГЕ , ,00 0, , , ,00 0, , ТРОШК.РЕПРЕНТАЦИЈЕ , ,00 0, , ТРОШК ПОКЛОНА , ,00 1, , ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ , ,00 0, , ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА , ,00 0, , ТРОШК БАНКАРСКИХ УСЛУГА , ,00 0, , ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА , ,00 1, , ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ , ,00 0, , ЧЛАН.РЕГИОНАЛНЕ КОМОРЕ , ,00 0, , ЧЛАНАРИНЕ ПРИВ.КОМ- ПОКРАЈИНСКА 5550 ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ- ЗГРАДЕ , ,00 0, , , ,00 0, , НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА , ,00 0, , НАКН.КОРИШ.ОБЈЕКТА- КАНАЛИЗАЦИЈА НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА- КАНАЛИЗАЦИЈА , ,00 1, , , ,00 1, , ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД , ,00 1, , ТАКСЕ , ,00 1, , ТРОШК.ОГЛАСА , ,00 0, , ТРОШК.НА ОСН.ЗАК.ПРИВР.СМ.ЗА , ,00 0, , ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШК , ,00 0, , РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА КОМ.БАНК 5624 РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИ 5625 КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋ. ЈАВНЕ ПРИХОДЕ , ,00 0, , , ,00 1, , , ,00 0, , НЕОТПИС.ВРЕДНОСН.СРЕДСТ , ,00 0, ,

120 Бр. конта ОПРЕМА Опис Годишњи план за 2015 Процена реализације 2015 Индеx 4/3 Годишњи план за МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА 2.000, ,00 0, , МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 2.000, ,00 0, , РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА 5762 РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛУКЕ Н.О , ,00 0, , , ,00 1, , РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ , ,00 0, , НАКН.ОДОБР.РАБАТ ПО ОСН. ПРОДАЈЕ , ,00 0, , ИЗД.ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАСТ НАМЕНЕ ,00 0,00 0, , РАСХОД ИС РАНИЈИХ ГОД , ,00 1, , ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ , ,00 0, ,00 УКУПНО , ,00 0, ,00 Образложење одступања реализације од планираних расхода у години Планом за годину за функционисање ЈКСП Сента планирани су укупни трошкови хиљада динара. Исти су остварени по процени у износу од хиљада динара. Значајније одступање од планираног расхода нема. ЈКСП Сента је извршило ребаланс I и II у току календарске године, и са тим су трошкови распоређени на одговарајуће расходе. Код набавне вредности продате робе повећање је 900 хиљада динара,који трошак зависи од наручених погребних услуга.такође повећање је и код накнаде за канализацију, који трошак зависи од решења министарства. Планирани трошкови за јавни рад нису остварени, нисмо ангажовали раднике за јавни рад. ЈКСП Сента на основу процене оствариће добит у 2015.г у износу од 350 хиљ.динара. За годину укупан расход се планира у износу од хиљада динара. Укупан расход је исказан као: - пословни расход, - финансијски расход, - остали приход. Пословни расходи планирани су у износу од хиљада динара. Пословни расходи обухватају личне трошкове, трошкови горива и енергије, трошкове амортизације, трошкове материјала, трошкове одржавања, производне и нематеријалне трошкове. Лични трошкови обухватају зараде и порезе и доприносе и остала лична плаћања. Ови трошкови се плаћају у износу од хиљада динара, и износ од хиљада динара и буджет Републике за смањење зарада од 10%. Трошкови горива и енергије планирани су на истом нивоу као и у годину. Трошкови амортизације је планирана у износу од хиљада динара. Трошкови материјала су планирани у износу од хиљада динара. Трошкови одржавања су повећани у односу на годину са хиљада динара на хиљада динара због старости возног парка где су поправке значајне. Расходи од камата и остали расходи у укупном расходу у плану за годину учествују са мање од 10%. Резултат пословања - планирана расподела добити

121 На основу програма пословања ЈКСП Сенте за годину планира се позитиван финансијски резултат - добит од 229 хиљада динара. Распоређивање добити вршиће се по Закону о буџету. За други део добити као и за покривање губитка из ранијих година, сагласност даје Оснивач. У погледу техничке опремљености ЈКСП Сента с једне стране располаже возним парком просечне старости од 18 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом. 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Код политике зарада и запошљавања полази се од предпоставке да ће се просечан број запослених преко целе године кретати од 129 до 133 радника, у просеку 131 запослени. Код политике зарада полази се од претпоставке да се маса зараде на годишњем нивоу не повећава, и просек зарада предузећа се задржи на постигнутом нивоу на крају године. Квалификациона структура по секторима Ред. Бр. Опис ОПШТИ СЕКТОР Број запосл Број запосл ТЕХНИЧКИ СЕКТОР Број запосл Број запосл КОМ.-ИНВЕСТ. СЕКТОР Број запосл Број запосл ПРИВР.-РАЧУНО. СЕКТОР Број запосл Број запосл Број запосл УКУПНО Број запосл ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО директор +директор свеукупно ИНВЕСТИЦИЈЕ План Инвестиције 2016 Бр. Опис конта Годишњи план за 2015 Реализација 2015 Годишњи план за ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО , , ,00 ОПРЕМА ВОДОЗАХВАТА , , ,00 ОПРЕМА ПОВА , , ,00 КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА , , ,00 ПОДВОДНА ПУМПА ,00 0, ,00 МАЛИ ТРАКТОР СА ОПРЕМОМ , ,00 0,00 КОЛУМБАРИЈУМ , ,00 0,

122 Бр. конта Опис Годишњи план за 2015 Реализација 2015 Годишњи план за 2016 БУШЕЊЕ БУНАРА -СОПСТ ДЕО , ,00 0,00 НАДЗОР ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА , ,00 0,00 СТУДИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА , ,00 0,00 РОТАЦИОНА КОСА , ,00 0,00 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ , ,00 ОПРЕМА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ ,00 ОПРЕМА ЗА ОДРЖ. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ,00 ОПРЕМА ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС ,00 АГРЕГАТ ,00 СЕРВИСНО ВОЗИЛО ,00 АУТОПОДИЗАЧ ,00 РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА ,00 КАНАЛСКА ДИЗАЛИЦА ,00 РЕПАРАЦИЈА ЦЕВНИХ ЗАТВАРАЧА ,00 РЕНУВЕЛАЦИЈА ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВ ,00 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУК. ВОДОВОДА ,00 У години планирали смо улагања у износу од хиљада динара, која су остварена у износу од хиљада динара. За годину планира се инвестиција у износу од хиљада динара. Инвестициона улагања у хиљадама Редни број Назив објекта План 2015 Процена 2015 План Грађ.објекти Опрема Остало Укупно Извори финансирања укупно Редни број Извори План 2015 Процена 2015 План Сопствена 1 средства Буџет СО Други извори Нераспоређено Месна заједница УКУПНО ЈКСП Сента је године конкурисала за средствса донације Јапанске амбасаде у програму ПОПОС. Конкурисали смо за специјално возило за изношење контејнера, тј. аутоподизач. Дана године добили смо информацију да је донација од стране Јапанске амбасаде одобрена у износу од еура, а дана године потписан је и уговор о донацији са амбасадом Јапана. Да би се цео поступак могао завршити потребно је урадити измену и допуну програма пословања за годину и то у делу инвестиција за износ од ,00 динара, тј еура. У предходним табелама износи који су се променили исказани су дебљим бројевима

123 Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење Неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање. У прилогу попуњена је табела са расположивим подацима и у вези пројектантске вредности и у вези извора финансирања. У наставку набројано је све за шта предузеће поседује пројекте, односно за шта би постојала велика потреба Текуће пословање предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за грађане и привреду општине. Приходи из буџета су наменска средства за финансирање инвестиционих улагања у основна средства за обављање делатности. Предузеће као јавно предузеће обавља самостално своје пословање без дотације из буџета, а у оквирима које регулише оснивач својим актима и одлукама. План инвестиција садржи: Планирана изградња Прикључење микроводоводних заједница околних насеља са потребним опремањем за хлорисање и уградњом водомера код сваког корисника, изградња водовода према постојећим пројектима делови улица Кошут Лајоша, Грофа Баћањи Лајоша, Поштанске, Немањине, Карађорђеве, Мајора Самарџића, ДТО, Гоце Делчева и Предградског венца. Новчани износи су наведени у прилогу 7.1 Буджет капиталних улагања у периоду године Изградња по наруџби Бетонски путеви и остало Кућни прикључци водовода и канализације Машине и опрема Опрема за одржавање јавних површина Опрема за одржавање канализације Опрема за водозахват Опрема за ПОВ Опрема за паркинг сервис Подводна пумпа Рачунарска опрема Сервисно возило Услуге Регенерација бунара Репарација цевних затварача Ренувелација елаборaтa о резервама Израда пројектно-техничке документације Планира се израда: -Пројекта друге фазе пречистача отпадних вода града -Пројекта отворене каналске мреже, -Пројекта реконструкције водоводне мреже 50 км, -Урбанистички пројекат градског гробља -Увођење система квалитета ХАЦЦП (HACCP) 7. ЗАДУЖЕНОСТ

124 Предузеће није задужено ни краткорочним ни дугорочним кредитима. 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Програмом пословања за годину је, независно од табеле инвестицја, обухваћена посебна табела планираних финансијских средстава за обављање делатности, за текуће и инвестиционо одржавање. Када су у питању средства за посебне намене исти су описани и исказани у програму пословања за годину по одредбама члана 50. Закона о јавним предузећима. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима Редни број Позиција Реализација у 2015 г. Планиранo за 2016 г. План за први квартал 2016 г. План за други квартал 2016 г. План за трећи квартал 2016 г. План за четврти квартал 2016 г. 1 Спонзорство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Донације 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Хуман. активности 0, , , , , ,00 4 Спортске активности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Репрезентација , , , , , ,00 6 Реклама и пропаганде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Остало 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. ЦЕНЕ Не планира се повећање цена комуналних услуга У прилогу се налази важећи ценовник предузећа. 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. По дефиницији, ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком." 1.Ризици циљева предузећа 2.Ризици из делатности 3.Финансијски ризици Ризици циљева предузећа

125 Побољшавање наплате са ажурирањем корисника Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -активности и контрола -континуитет операција -слабо праћење -умањење средстава руководства Преузимање микроводоводне мреже од групе грађана Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -социо-политички -поштовање прописа -недостатак ангажованости -друштво надређених Замена водомера Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -економски -услуга -правила се спроводе -непипљиви ефекти -финансијски -поштовање прописа недосходно Снабдевање водом за пиће Ризици из делатности Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -технички -услуга -недостаци у систему -увећање трошкова -оперативни Застарелости мреже и опреме као и недовољних финансијских средстава. Неадекватна цена услуге. Постизањем адекватне цене услуге створили би се услови да се у неком реалном периоду (3-5 година) умање ризици ове делатности на минимални ниво. Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -мањи технички -услуга -неодговорност корисника -увећање трошкова -оперативни Не постоје већи ризици из разлога релативно нове мреже и опреме. Мањи ризици се односе на неадекватно коришћење канализационог система. Потребно је радити на промени свести корисника. Управљање комуналним отпадом Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -технички -услуга -недостаци у систему -увећање трошкова -оперативни Застарелост механизације доводи до учесталих кварова самим тим до увећања трошкова, а утиче и на квалитет услуге. Потреба набавке нових возила смањила би ризике пословања у овој делатности. Одржавање јавних зелених површина Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -економски -приходи -зависност од послодавца -финансијски губитак Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца и обима сезонских послова. Решење је у проналажењу радова услуга трећим лицима, умањења планираних површина за рад или отпуштање радника те службе. Одржавање чистоће на површинама јавне намене Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -економски -приходи -зависност од послодавца -финансијски губитак

126 Ризик постоји у делу остварења буџета послодавца. Решење је у умањењу планираних површина за рад. Управљање јавним паркиралиштима Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -сама активност -континуитет операција -запослени не схватају -увећање трошкова своју улогу Ризик се може избећи сталним контролама рада запослених. Пољочуварске делатности Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризика -сама активност -континуитет операција -запослени не схватају -негативан имиџ своју улогу Ризик се може избећи сталним контролама запослених. Управљање гробљима и обављање погребних услуга Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризикa -понашање запослених -услуга -правила се не спроводе -увећање трошкова -професионална недоследно -негативан имиџ одговорност Ризик се смањује редовном контролом запослених. Управљање пијацама Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризикa -понашање запослених -поштовање прописа - запослени не схватају -законске казне -законски своју улогу - финансијски губитак Ризик се смањује редовном контролом запослених. Одржавање улица и путева Извор ризика Идентификација ризика Контрола ризика Ефекти ризикa - технички -услуга -неопремљеност -негативан имиџ Ризик би се смањио када би се уже дефинисане обавезе при овој делатности које се односе на предузеће а све у складу са опремљеношћу, врстом послова коју може да покрива предузеће у зависности од лиценце одговорних радника. УПРAВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ 1. Фактори финансијског ризика Пословање Привредног друштва је изложено различитим финансијским ризицима : тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Привредном друштву је усмерено на настојање да се у ситуације непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Привредног друштва сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Привредног друштва у складу са политикама одобреним од стране директора. Тржишни ризик Тржишни ризик је ризик да ће фер вредности будућих токова готовине финансијског интрумента бити промењива због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врста ризика, као што следи : Ризик од промене курсева страних валута Привредно друштво нема потраживање и обавезе у страним валутама зато није узложен већем ризику од промене курсева страних валута. Ризик од промена цена Привредно друштво није изложено већем ризику од промена цена, с обзиром да нема већих улагања у билансу стања као расположива за продају

127 Ризик од промене каматних стопа а) Ризик Привредног друштва од промене фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по основу примљених дугорочних кредита од банака. Привредно друштво нема дугорочних кредита од банака. Приходи и расходи Привредног друштва и токови готовине су независни од промена тржишних каматних стопа, с обзиром да Привредно друштво нема значајну каматоносну имовину нити обавезе. б) Кредитни ризик Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Привредно друштво ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања. Привредно друштво анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. То се односи на уговоре за извођачке радове. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања. ц) Ризик ликвидности Ризик ликвидности је ризик да ће Привредно друштво бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Привредно друштво управља својом ликвидношћиу са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе. 2. Управљање ризиком капитала Циљ управљања капиталом је да Привредно друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности. Привредно друштво прати капитал на основу коефицијента задужености. Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Привредног друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити (краткорочни или дугорочни) умање за готовину. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у биланс стања, дода нето дуговање. Председник Надзорног одбора Тот Елеонора 1779

128 182. На основу члана 18. става 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 119/2012 и 116/2013), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 21. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници одржаној 30. децембра године донела је З А К Љ У Ч А К О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛГАС СЕНТА ЗА ГОДИНУ I Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Елгас Сента за годину, који је Надзорни одбор предузећа донео на својој седници одржаној дана године, Одлуком под бројем 25/2015-НО. Овај закључак се објављује у Службеном листу општине Сента. II Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сента Скупштина општине Сента Број: 023-8/2015-I Дана: 30. децембар године С е н т а Председница Скупштине општине Сента Анико Ширкова с. р. 1780

129 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ пословноиме: седиште: претежнаделатност: матичниброј: ПИБ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА СЕНТА ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА ЈББК: јединицелокалнесамоуправе: ОПШТИНА СЕНТА Сента

130 ПЛАН 2016 С А Д Р Ж А Ј 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКЕПРОЈЕКЦИЈЕ 5. ПОЛИТИКАЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ 7. ЗАДУЖЕНОСТ 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 9. ЦЕНЕ 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 11. ПРИЛОЗИ

131 ПЛАН МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Мисија Својом понудом услуга створити најбоље услове за кориснике услуга ЈП ЕЛГАС СЕНТА.Уз стручне и мотивисане раднике пружити најбољу услугу и пријатну атмосферу корисницима услуга. Растом и добрим пословањем осигурати добит за предузеће. Посредством наших акција допринети побољшљњу квалитета живота у друштвеном и природном окружењу. Визија Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословња и инвестиција, тако и у области живљења и која, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које послује у дослуху с временом које долази. Циљеви Наш циљ везан за гасовод је зауставити пад прикључака који је знатан пар година уназад. Циљеви везани за топловод краткорочни увођење мерача на све прикључке и дугорочнa израда нове котларнице и потпуна обнова топловода

132 ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА Чланови надзорног одборас у: Тот Корнел председник Чипак Тибор члан Нађ Замбо Жолт члан из редова предузећа

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 14. XLVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 74./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 21.05.2014. БРОЈ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVI 13. ЈУН 2011. ГОДИНЕ С Е Н Т А 60. На основу члана 5. и 8. Закона о средствима у својини Републике Србије ( Службени гласник РС, број 53/95, 3/96 испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 др.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LIII ÉVFOLYAM БРОЈ 3. SZÁM На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXV - Број 61 НОВИ САД, 7. октобар примерак 160,00 динара. сумпордиоксида (SO 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXV - Број 61 НОВИ САД, 7. октобар примерак 160,00 динара. сумпордиоксида (SO 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 61, 7. октобар 2016. примерак 160,00 динара Градско веће и 2018. години којим се успоставља Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 10.11.2015. БРОЈ 18. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.10. 18. SZÁM GODINA XLVII 10.11.2015. BROJ 18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 17 XLIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 103./ РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ. За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара директор Ленка Ердељ.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ. За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара директор Ленка Ердељ. На основу члана 39. Став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009. и 36/2010.), Педагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 41. XLVIII. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 187./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. JÚNIUS 16. Z E N T A 70. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 401-3/2014-II KELT: 2014.06.06-án ZENTA Az egyesületek munkaprogramjai

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 50./ О Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА HIRDETÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 31. 05. 2013. Саставни део броја 5. 2013. 05. 31. A 5. szám szerves része ОПШТИНА БЕЧЕЈ ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ БЕЧЕЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

Број: СТРАНА 7. OLDAL szám

Број: СТРАНА 7. OLDAL szám Број: 2. 19.02.2016. СТРАНА 7. OLDAL 2016. 02.19. 2 szám На основу члана 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011) Скупштина општине, на седници одржаној 19.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben