ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213 и бр. 18/213), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. Гласник РС, број 129/27) и члана 31. став 1. тачка 2. Статута Општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/214), Скупштина општине Бечеј на XXV седници одржаној дана године, усвојила је ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ I ОПШТИ ДЕО Укупни приходи и примања , динара и пренета средства (из 212. године) у износу од , динара што укупно износи , динара кориговано за повраћај средстава за јавне радове Аутономној Покрајини Војводини у износу од , динара по споразуму у бр /212-59, и за повраћај средстава у буџет од Националне службе за запошљавање из Крагујевца по споразуму бр /11 по пројекту Програм или мера активне политике запошљавања (у 211. години) у износу од 155., динара за период од 1.1. до године износи , динара. Укупни расходи и издаци за период од до године износе , динара. Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи , динара. Примања и издаци буџета општине Бечеј за 213. годину, примања и издаци на основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то: Утврђивање резултата пословања за период од године Општина Бечеј ОПИС Утврђивање резултата пословања за 213. годину Шифра економске класификације Буџетска средства 1 А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1. Порески приходи 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне 2 (7+8) ,21,298,9 976,633, ,34,94 412,97,842 Додатна средства ОСТВАРЕЊЕ 5 6 У динарима Укупна средства (4+5) 1,21,298,9 976,633, ,34,94 412,97,842

2 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** добитке 1.2 Порез на имовину* ,591,599 96,591, Порез на добра и услуге ,234,739 26,234, Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине) Остали порески приходи ,38,724 16,38, Социјални доприноси** Непорески приходи ,975,429 22,975,429 Од тога наплаћене камате ,124,33 4,124, Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 8 44,664,372 44,664, Донације Трансфери ,353,384 24,353,384 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ,671,49 98,671,49 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 876,18,73 876,18,73 1. Расходи за запослене ,264, ,264, Коришћење роба и услуга ,87, ,87, Отплата камата 44 6,38,967 6,38, Субвенције 45 75,983,318 75,983, Права из социјалног осигурања 47 37,47,364 37,47, Остали расходи ,32,165 51,32,165 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,696,14 14,696,14 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 465 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 32,49,679 32,49,679 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,617,421 12,617,421 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) ,897,949 4,897,949 III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ) (I-II) (7+8) - (4+5) 112,626, ,626,681 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ( ) - НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ (4-44+5) РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ 114,883, ,883,615 КАМАТЕ) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) 117,524, ,524,629 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 4,898,49 4,898,49 V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) ,897,949 4,897,949 В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Примања од домаћих задуживања Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 26,75,665 26,75, Отплата главнице домаћим кредиторима ,75,665 26,75, Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама ,75,665 26,75, Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) 91,448,964 91,448,964 X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III) -112,626, ,626,681 пренета неутрошена средства из буџета 73,928,468 73,928,468 ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима I. Примања буџета 1,26,196,138 II. Издаци буџета 934,747,174 III. Резултат (I. - II.) 91,448,964 Пренета средства ,928,468 Корекција прилива ( ) 129,761 Укупна средства минус укупни издаци 165,57,193 ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9) 4,898,49 Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6) 26,75,765 Нето финансирање (мањак примања) -21,177,716 УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Текући приходи (класа 7) 976,633,718 Прим од прод нефинан. имов (кл 8) 44,664,372 Примања од задуж.и приватиз.(кл 9) 4,898,49 Укупно текући приходи и примања 1,26,196,138 Текући расходи (класа 4) 876,18,73 Текући издаци (класа 5) 32,49,679 Отплата главнице кредита (класа 6) 26,75,765 Укупно текући расходи и издаци 934,747,174

4 Страна 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Резултат 91,448,964 Минус нето финансирање 21,177,716 Класа Минус класа Буџетски суфицит Буџетски суфицит 112,626,681 Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Економска класификација ОПИС План расхода средства из буџета Средства из буџета % ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,11,997, 876,18, Расходи за запослене 299,794, 296,264, Плате, додаци и накнаде запослених 23,62, 228,261, Социјални доприноси на терет послодавца 41,294, 4,856, Накнаде у натури 1,832, 1,829, Социјална давања запосленима 6,25, 6,167, Накнада за запослене 6,871, 6,844, Награде запосленима и остали посебни расходи 5,116, 5,74, Посланички додатак 7,856, 7,23, Судијски додатак. Коришћење услуга и роба 271,14, 255,87, Стални трошкови 121,583, 116,141, Трошкови путовања 2,47, 2,39, Услуге по уговору 4,86, 38,894, Специјализоване услуге 6,431, 54,771, Текуће поправке и одржавање 23,173, 22,87, Материјал 22,614, 21,666, Амортизација и употреба средстава за рад. Амортизација некретнина и опреме. Употреба природне имовине. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 6,41, 6,38, Отплата домаћих камата 6,4, 6,381, Пратећи трошкови задуживања 1, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 179,956, 75,983, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 179,956, 75,983, Субвенције приватним предузећима. Донације. дотације и трансфери 163,112, 153,313, Трансфери осталим нивоима власти 163,112, 153,313, Остале дотације и трансфери. Социјално осигурање и социјална заштита 38,163, 37,47, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 38,163, 37,47, Остали расходи 53,557, 51,32,

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Донације невладиним организацијама 31,83, 3,19, Порези, обавезне таксе и казне 1,97, 1,867, Новчане казне и пенали по решењу судова 5,287, 5,1, Накнада штете услед елементарних непогода. Накнада штете од државних органа 14,56, 14,26, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР. 67,125, 32,49, Основна средства 67,125, 31,991, Зграде и грађевински објекти 52,239, 18,454, Машине и опрема 8,755, 7,55, Остале некретнине и опрема. Нематеријална имовина 6,131, 6,3, Залихе робе за даљу продају 5, 499, Залихе робе за даљу продају 5, 499, Природна имовина. Земљиште. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 26,11, 26,75, Отплата главнице 26,1, 26,75, Отплата главнице домаћим кредиторима 26,1, 26,75, Набавка домаће финансијске имовине 1, 1 1. Набавка домаће финансијске имовине 1, 1 1. Резерве 4,364,. Средства резерве 4,364,. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,11,87, 934,747, Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама износе: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у динарима Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 213 ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 213 остварење % I 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,21,959, 976,633, ПОРЕЗИ 561,114, 551,34, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 419,48, 412,97, Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 419,48, 412,97, порез на зараде 34,72, 335,587, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу 13,2, 13,21, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. 8,15, 8,116, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа... 15, 18, порез на приходе од непокретности 1,4, 1,145, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 2,5, 2,453, порез на приход од пољопривреде и шумарства.

6 Страна 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** порез на земљиште 13,632, 11,794, порез на приходе од осигурања лица 176, 12, самодопринос према зарадама запослених на територији општине 15, 12, самодопринос из прихода од пољо. и шумарства порез на друге приходе 3,5, 3,725, порез на приходе од проф. спортиста 1, 11, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 96,8, 96,591, Периодични порези на непокретности 67,5, 66,511, порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од физичких лица 35,, 35,5, порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од правих лица 32,5, 31,55, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 5,3, 5,95, порез на наслеђе и поклон 5,3, 5,95, Порези на финансијске и капиталне трансакције 24,, 24,984, порез на пренос апсолутних права на непокретности 18,5, 19,849, порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и објектима 5,5, 5,135, Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 28,739, 26,234, Порези на појединачне услуге 2, 14, Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите. 2, 14, Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 28,719, 26,22, порез на моторна возила 13,5, 13,75, комуналана такса за држање моторних друмских возила и пр накнада за промену намене пољопривредног земљишта 47, 44, накнада за загађивање животне средине накнада за супстанце које оштећују озонски омотач накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат. 332, 248, боравишна такса 1,385, 1,34, посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине 13,455, 1,874, ДРУГИ ПОРЕЗИ 16,167, 16,38, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 16,167, 16,38, комунална такса за истицање фирме на пословном простору 16,167, 16,385, ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про. -4, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 24,189, 24,353, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 24,189, 24,353, Текући трансфери од других нивоа власти 194,811, 194,468, остали текући трансфери од Републике 16, 11, текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 11,11, 1,673, ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине 183,784, 183,783, Капитални трансфери од других нивоа власти 9,378, 9,884, капитални трансфери од АПВ у корист нивоа општина 9,378, 9,884, ДРУГИ ПРИХОДИ 254,216, 217,913, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 173,579, 173,271, Камате 3,945, 4,124, прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора 2,648, 2,847, прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака 1,297, 1,276,

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Закуп непроизведене имовине 169,634, 169,147, накнада за коришћење минералних сировина накнада за мин.сиро.на тери.апв 36, 35, накнада за коришћење пољопривредног земљишта 136,655, 136,975, ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора 897, 688, накнада за коришћење грађевинског земљишта 31,74, 31,26, ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер. 36, 24, накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 67,745, 31,352, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 13,775, 13,513, прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини 375, 28, прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина 4,9, 4,837, прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници 8,5, 8,395, Таксе 8,633, 8,153, општинске административне таксе 733, 732, накнада за уређивање грађевинског земљишта 7,9, 7,42, Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 45,337, 9,685, приход који својом дел. оства. органи и органи. општина 45,337, 9,685, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 5,95, 5,937, Приходи од новчаних казни за прекршаје 5,95, 5,937, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4,5, 4,489, приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине 1,45, 1,448, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Текући добровољни трансфери у корист нивоа општине МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 6,942, 7,351, Мешовити и неодређени приходи 6,942, 7,351, мешовити и неодређени приходи у корист општине 6,1, 6,56, закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине 11, 15, закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина 732, 739, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2,44, 3,61, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2,44, 3,61, меморандумске ставке за рефундацију расхода 2,44, 3,61, II 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 44,665, 44,664, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА 44,665, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 44,665, прима.од продаје непокре.у држа.својини приход од продаје непокретности у корист општина 44,665, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ примања од продаје покретних ствари у корист општ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 44,664, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 44,664, Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 44,664,372 III 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 4,899, 4,898, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4,899, 4,898,

8 Страна 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4,899, 4,898, Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 4,899, 4,898, IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,71,523, 1,26,196, V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ,929, 73,928, VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ 1,145,452, 1,1,124, II. ПОСЕБАН ДЕО Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима и појединим наменама је следећи: Раздео Глава Функција Позиција Конт о РАСХОДИ Износ планираних апропријација из буџета 213. годину Износ извршених апропријација из буџета од до године ИЗВРШНИ ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ, ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ % оств арењ а ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 15,96, 15,92, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2,848, 2,846, НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 558, 557, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3,97, 3,96, ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 7,856, 7,23, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,198, 3,197, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1,9, 1,8, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 17,539, 17,538, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 763, 762, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ 3,382, 3,8, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА МАШИНЕ И ОПРЕМА ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1, 1 1. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 56,968, 56,3, ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1, МАТЕРИЈАЛ 1,.

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,. 26 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА- 472 ИЗБЕГЛИЦЕ 1, Дотације невладиним организацијама ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА 6, 351, МАШИНЕ И ОПРЕМА 1, СTAЛНА РЕЗЕРВЕ 4,, ТЕКУЋА РЕЗЕРВЕ 364, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,972, 351, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 61,94, 56,382, ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ И ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 82,38, 81,5, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 14,682, 14,5, НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,127, 1,126, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4,2, 4,164, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4,536, 4,535, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 617, 616, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 22,859, 21,458, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 51, 468, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7,42, 6,978, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 249, 248, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 8,273, 7,638, МАТЕРИЈАЛ 7,55, 6,946, ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 159, 158, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 4,74, 4,55, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 3,53, 3,232, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 54, 538, МАШИНЕ И ОПРЕМА 3,612, 3,326, ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2,373, 2,372, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 169,15, 163,866, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 426 МАТЕРИЈАЛ 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 511 ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 78,486, 74,615, ,92, 12,613, ,244, 2,238, ,588, 39,544, , 365, ,81, 3,759, , 229, ,359, 6,54, ,335, 4,231, , 52, ,655, 4,652,

10 Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,719, 841, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 31, 3, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА -превоз 9,16, 9,159, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА - такмичења 186, 185, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 87,832, 83,96, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 56 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,664, 31,95, НАКНАДЕ У НАТУРИ. 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА. 415 НАКНАДЕ TPOШKOBA ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6,525, 5,397, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,, 991, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 17,619, 15,524, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 21, 22, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,783, 1,673, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 18, 17, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4,546, 4,429, МАТЕРИЈАЛ 2,213, 2,111, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ. 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ. 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 75, 747, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА -превоз 7 5,, 4,9, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА - такмичења 313, 312, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 39,977, 35,498, КУЛТУРА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 23,192, 23,19, ,161, 4,158, , 116, , 68, , 496, , 14, ,786, 8,82, , 399, ,672, 4,258, ,7, 1,641, ,395, 1,389, , 874, КУЛТУРА - АРХИВ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,827, 3,823, ,4, 2,399, , 428, , 99, , 716,

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА. 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 66, 65, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 19, 18, МАТЕРИЈАЛ 95, 94, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 11,627, 1,776, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 4, 7, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5, ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,131, 1,97, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2,964, 2,865, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 68,275, 64,683, ФИЗИЧКА КУЛТУРА 5.1 ОЦС МЛАДОСТ БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНИХ НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 426 МАТЕРИЈАЛ 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА-клубови 511 ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 37,383, 36,92, ,78, 12,988, ,522, 2,324, , 267, ,195, 14,193, , 7, ,138, 5,136, , 3, , 18, 11,442, 11,435, ,229, 1,228, , 22, , 177, , 2, ,44, 1,439, , 21, ,329, 8,328, ,825, 47,527, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - бесплатна правна помоћ - интерресорна комисија 79, 75, , 75,

12 Страна 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЕЧЕЈ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 426 МАТЕРИЈАЛ 463 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Једнократне помоћи Накнаде у случају смрти Једнократне помоћи-по закључку председника 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Накнаде из буџета Земун школа Месечне карте НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Дом здравља НС - преглед омете. деце у развију Сигурна кућа и прихватилиште ван општине Бечеј ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ 1,132, 1,121, ,347, 1,346, , 241, , 272, , 61, ,175, 1,173, , 33, , 455, ,269, 5,268, ,238, 1,238,. 32, 31, ,412, 13,384, , 73, ,311, 13,31,71 2,. 1,. 1, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,, 9,999,993 Народна кухиња - Геронтолошки центар 5,342, 5,342,3 Накнада за пружање услуга отворене заштите - Геронтолошки центар 3,89, 3,889,997 Прихватна станица - Геронтолошки центар 564, 563,998 Кућа новог села - Геронтолошки центар 24, 23, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Стипендије Ђаци генерације Прварице,Поклон књиге Вуковци ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - лица са посебним потребама - имплементација ЛПА - имплементација стратег. унапређења социјал. заштите - делатност канцеларије за младе УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3,33, 3,3, ,861, 2,86, , 212, , 163, , 64, ,586, 1,585, , 465, , 44,. 68, 679, ,423, 39,142, ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 63,366, 63,365,598 11,343, 11,342, , 462, , 7,

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 61, 6, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7,857, 7,677, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 25, 23, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 172, 171, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 184, 183, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 772, 771, МАТЕРИЈАЛ 7,469, 7,468, АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,, 1,, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 12,412, 12,228, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 8,572, 8,568, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1,536, 1,531, НАКНАДЕ У НАТУРИ 5, 5, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 164, 163, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 566, 556, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 11, 19, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6,388, 6,352, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 275, 263, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,124, 1,118, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 355, 353, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,594, 1,588, МАТЕРИЈАЛ 1,7, 1,2, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 497, 496, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,915, 1,913, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 57, 478, МАШИНЕ И ОПРЕМА 277, 176, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 33,892, 33,678, РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 19,3, 18,759, ,44, 3,357, , 118, , 191, , 4, , 337,

14 Страна 14. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 21,15, 21,114, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 81, 8, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,557, 5,547, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 16,432, 13,997, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6,1, 5,563, МАТЕРИЈАЛ 661, 66, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 1,78, 1,7, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 115, 115, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 47,591, 14,286, МАШИНЕ И ОПРЕМА 83, 82, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 794, 793, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 124,416, 87,828, РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-Пољочувари- ЛИНК ФТО СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-Противградна заштита МАТЕРИЈАЛ-ЛИНК ФТО - АПВ , МАШИНЕ И ОПРЕМА-ЛИНК ФТО-АПВ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 27,687, 27,592, , 416, ,574, 1,566, ,82, 1,816, ,581, 31,391, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ СТАЛНИ ТРОШКОВИ Чишћење града Зеленило Парк природе Стара Тиса Прихватилиште за псе Зоо хигијеничар Одржавање паркова Орезивање дрвореда Специјализоване услуге МАШИНЕ И ОПРЕМА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 29,536, 29,536,2 8,86, 8,86, 1,41, 1,41,2 2,77, 2,77, 2,216, 2,216, 1,18, 1,18, 2,215, 2,215, 2,326, 2,326, ,16, 1,159, ,3, 1,27, ,726, 31,723, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКВАЛИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-Накнада за одводњавање УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1,269, 1,268, ,269, 1,268, РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 172, 171, Географско информациони систем. Налед-чланарине и активности 172, 171, Акциони план омладинског предузетништва.

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-Савет за безбедност СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА Пројекти Гаранцијски фонд- АПВ Расподела по пројектима Републике и АПВ 2,5, 2,5, 1. 2,65, 9,871, ,193, 3,, Планови генералне регулације. финансирање регионалног развоја и развојних пројеката 1,136, 1,135, Урбанистички планови 5,736, 5,735,99 Генерални урбанистички план План генерални регулације Управљање отпадом Израда студије заштите природе Реал. програма контроле квалитета ваздуха Планови заштите животне средине Финансирање рада националних савета Субвенције локалном савету за запошљавање - ЈАВНИ РАДОВИ 4,16, 26, Фонд за развој пољопривреде Дечија игралишта ЈП Топлана - преузимање калориметра 36,227, 35,576, Израда пројектнотехничке документ.за реконст.вреловода ДН25,ДН2 и ДН15 1,5, 1,39, Реконст.вреловода ДН25,ДН2 и ДН15 28,32, 28,31, Набавка мерача топлотне енергије у топлотним подстаницама 4,5, 3,96, Израда пројектнотехничке документ.за реконст.вреловода Мали Рит и Доњи Парк 1. 1,925, 1,925, Заштита уређ. и коришћења пољопривредног земљишта- Програм 15,273, 19,221, Пољоприв.стручна служба и мера за рурални развој. СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА-РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА средства по програму Фонда. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 6,9, 6,886, Бања, инвестиција, изградња хидрогеотермалне бушотине за вишенаменско коришћење 6,9, 6,886, пројекат за добијање дозволе за употребу термалне воде - бушотина Прикључење В.О.- Тополски пут - Електровојводина 1,995, 1,994, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 177,292, 76,427, ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,, 198, Водоканал-Одржавање јавних бунара 1,,. Водоканал-Одржавање атмос.каналаизације 2,, 198, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2,75,

16 Страна 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** рад у индустријској зони прикључак за јавни водовод у инд. зони KWS прикључак за јавну канализацију у инд. зони KWS УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 755, 75, 1,2, 5,75, 198, / 7 ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 463 ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ-2.4км АПВ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2.1 1,22,. 1,22,. 248,793, 141,8, ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3,223, 3,222, ,4, 6,381, ,1, 26,75, ,723, 35,679, УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА (ИНФОРМИСАЊЕ) УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-Услуге информисања 15, 15, Субвенције јавним нефинансијским пред. и орган. - услуге информисања 1,6, 1,2, 75. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1,75, 1,35, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - услуге очувања животне средине - КОМАРЦИ - услуге очувања животне средине - АМБРОЗИЈА - услуге очувања животне средине - КРПЕЉИ Одлагање медицинског отпада Остале специјализоване услуге Праћење концентрације алергијских полена ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ Ботра УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ. 7,61, 4,624, ,36, 2,751, ,35, 1,35, 1,, 474, ,, 49, ,. 4,. 3,, 2,85, 95. 1,61, 7,474, ТРАНСАКЦИЈЕ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 9, 78, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 9, 78, ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 6,548, 6,41, Црвени крст Бечеј 1,554, 1,37, Покрет извиђача Бечеј 467, 415, Предузетници. Цркве 1,7, 1,68, Остали корисници 845, 814,

17 Страна 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Горани 1,182, 1,161, Савет за националне мањине 4, 3, 75. Уређење и одржавање јеврејског гробља. Подручна ватрогасно-спасилачка јединица. Општински ватрогасни савез Бечеј 4, 299, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 6,548, 6,41, ТУРИЗАМ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 2,75, 2,749, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 493, 492, НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 144, 144, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 39, 389, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 65, 64, УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ 1,58, 1,57, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 21, 21, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ 67, 66, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3, МАШИНЕ И ОПРЕМА 17, 16, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 5, 499, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 6,345, 6,41, ЗДРАВСТВО ДОМ ЗДРАВЉА БЕЧЕЈ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 21,295, 19,492, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 2,82, 2,555, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 39, 352, НАКНАДЕ У НАТУРИ. 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 39, 38, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 256, 234, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 49, 48, СТАЛНИ ТРОШКОВИ. 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА. 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,555, 5,79, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,2, 2,1, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3,837, 2,836, МАТЕРИЈАЛ. 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ. 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6,347, 6,344, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 21,295, 19,492,

18 Страна 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1,46,31, 876,281, ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1,688, 1,687, , 32, , 92, ,86, 2,82, ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ МАТЕРИЈАЛ МАШИНЕ И ОПРЕМА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ УКУПНО БУЏЕТ. 3,.... 3,. 1,11,87, 934,747, Разлика укупних примања и укупних издатака преноси се у буџет за 214. годину у износу од , динара и биће распоређена Одлуком о буџету општине Бечеј за 214. годину. Овај извештај ће се објавити у Службеном листу општине Бечеј који чини саставни део одлуке завршног рачуна буџета општине Бечеј за 213. годину. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИЕ БЕЧЕЈ Број: I 4-52/214 Дана: године Б Е Ч Е Ј ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Петер Кнези, с.р

19 Страна 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/29., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 79. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/27. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/214. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott XXV. ülésén elfogadta ÓBECSE KÖZSÉG 213. JANUÁR DECEMBER 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉST I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az összjövedelem, illetve összbevétel , dinár, az átvitt eszköz (212-ből) pedig , dinár, ami összesen , dinár. Miután ebből az összegből levonjuk a Tartománynak a / számú megállapodás alapján visszajuttatott , dinárt, a kragujeváci Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a /11. számú Aktív foglalkoztatáspolitikai program vagy intézkedések projektumra (211.) vonatkozó megállapodás alapján visszajuttatott 155., dinárt, a 213. január 1-jétől 213. december 31-éig terjedő időszakban ez az összeg , dinárt tesz ki. Óbecse község költségvetésének összkiadása, illetve összköltsége a 213. január 1-jétől 213. december 31-éig terjedő időszakban , dinár volt. Az összbevétel, illetve összjövedelem, valamint átvitt eszközök és az összkiadás, illetve összköltség közötti különbözet , dinár. A 213. évi óbecsei községi költségvetés eladáson, illetve pénzvagyon beszerzésén, továbbá adósságvállaláson és adósságtörlesztésen alapuló bevételeit és kiadásait az alábbi összegekben állapítottuk meg: A től ig tartó időszak ügyviteli eredményeinek megerősítése Leírás Gazdasági minősítési kód Költségvetési eszközök Póteszközök Össz eszköz (4+5) A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK I. ÖSSZBEVÉTEL (7+8) 1,21,298,9 1,21,298,9 FOLYÓ BEVÉTELEK 7 976,633, ,633, Adóbevételek ,34,94 551,34, Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó ,97, ,97, Vagyonadó* ,591,599 96,591, Javak és szolgáltatások utáni adó ,234,739 26,234, Nemzetközi kereskedelem és átutalás utáni adó Egyéb adóbevételek ,38,724 16,38, Szociális járulékok** Nem adóból eredő bevételek ,975,429 22,975,429 Ebből megfizetett kamatok ,124,33 4,124, Költségvetési bevételek** Nem pénzvagyon eladásából eredő bevételek 8 44,664,372 44,664, Adományok Eszközátutalások ,353,384 24,353,384 II. ÖSSZKIADÁS ,671,49 98,671,49

20 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** FOLYÓ KIADÁSOK 4 876,18,73 876,18,73 1. Foglalkoztatottak utáni kiadások ,264, ,264, Áru- és szolgáltatáshasználat ,87, ,87, Kamattörlesztés 44 6,38,967 6,38, Szubvenciók 45 75,983,318 75,983, Szociális biztosításból eredő jogok 47 37,47,364 37,47, Egyéb kiadások ,32,165 51,32,165 FOLYÓ ÁTUTALÁSOK ,696,14 14,696,14 KAPITÁLIS KIADÁSOK 465 KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK 5 32,49,679 32,49,679 VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÉS PÉNZVAGYON ,617,421 12,617,421 BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV- V) III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II.) ,897,949 4,897,949 PRIMÁRIS SZUFICIT (DEFICIT) (ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A MEGFIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ (7+8) - (4+5) 112,626, ,626,681 ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL) A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ( ) - (4-44+5) 114,883, ,883,615 ÖSSZ FISKÁLIS EREDMÉNY (III+VI) 117,524, ,524,629 B. FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL, ILLETVE BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK IV. A FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 92 4,898,49 4,898,49 V. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁSBÓL ÉS BESZERZÉSBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V) ,897,949 4,897,949 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Hazai adósságvállalásból eredő bevételek Adósságvállalás a pénzügyi közintézményeknél és ügyviteli bankoknál Adósságvállalás más kölcsönfolyósítóknál Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek 912

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben