ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213 и бр. 18/213), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. Гласник РС, број 129/27) и члана 31. став 1. тачка 2. Статута Општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/214), Скупштина општине Бечеј на XXV седници одржаној дана године, усвојила је ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ I ОПШТИ ДЕО Укупни приходи и примања , динара и пренета средства (из 212. године) у износу од , динара што укупно износи , динара кориговано за повраћај средстава за јавне радове Аутономној Покрајини Војводини у износу од , динара по споразуму у бр /212-59, и за повраћај средстава у буџет од Националне службе за запошљавање из Крагујевца по споразуму бр /11 по пројекту Програм или мера активне политике запошљавања (у 211. години) у износу од 155., динара за период од 1.1. до године износи , динара. Укупни расходи и издаци за период од до године износе , динара. Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи , динара. Примања и издаци буџета општине Бечеј за 213. годину, примања и издаци на основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то: Утврђивање резултата пословања за период од године Општина Бечеј ОПИС Утврђивање резултата пословања за 213. годину Шифра економске класификације Буџетска средства 1 А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1. Порески приходи 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне 2 (7+8) ,21,298,9 976,633, ,34,94 412,97,842 Додатна средства ОСТВАРЕЊЕ 5 6 У динарима Укупна средства (4+5) 1,21,298,9 976,633, ,34,94 412,97,842

2 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** добитке 1.2 Порез на имовину* ,591,599 96,591, Порез на добра и услуге ,234,739 26,234, Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине) Остали порески приходи ,38,724 16,38, Социјални доприноси** Непорески приходи ,975,429 22,975,429 Од тога наплаћене камате ,124,33 4,124, Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 8 44,664,372 44,664, Донације Трансфери ,353,384 24,353,384 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ,671,49 98,671,49 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 876,18,73 876,18,73 1. Расходи за запослене ,264, ,264, Коришћење роба и услуга ,87, ,87, Отплата камата 44 6,38,967 6,38, Субвенције 45 75,983,318 75,983, Права из социјалног осигурања 47 37,47,364 37,47, Остали расходи ,32,165 51,32,165 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,696,14 14,696,14 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 465 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 32,49,679 32,49,679 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,617,421 12,617,421 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) ,897,949 4,897,949 III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ) (I-II) (7+8) - (4+5) 112,626, ,626,681 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ( ) - НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ (4-44+5) РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ 114,883, ,883,615 КАМАТЕ) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) 117,524, ,524,629 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 4,898,49 4,898,49 V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) ,897,949 4,897,949 В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Примања од домаћих задуживања Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 26,75,665 26,75, Отплата главнице домаћим кредиторима ,75,665 26,75, Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама ,75,665 26,75, Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) 91,448,964 91,448,964 X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III) -112,626, ,626,681 пренета неутрошена средства из буџета 73,928,468 73,928,468 ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима I. Примања буџета 1,26,196,138 II. Издаци буџета 934,747,174 III. Резултат (I. - II.) 91,448,964 Пренета средства ,928,468 Корекција прилива ( ) 129,761 Укупна средства минус укупни издаци 165,57,193 ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9) 4,898,49 Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6) 26,75,765 Нето финансирање (мањак примања) -21,177,716 УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Текући приходи (класа 7) 976,633,718 Прим од прод нефинан. имов (кл 8) 44,664,372 Примања од задуж.и приватиз.(кл 9) 4,898,49 Укупно текући приходи и примања 1,26,196,138 Текући расходи (класа 4) 876,18,73 Текући издаци (класа 5) 32,49,679 Отплата главнице кредита (класа 6) 26,75,765 Укупно текући расходи и издаци 934,747,174

4 Страна 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Резултат 91,448,964 Минус нето финансирање 21,177,716 Класа Минус класа Буџетски суфицит Буџетски суфицит 112,626,681 Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Економска класификација ОПИС План расхода средства из буџета Средства из буџета % ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,11,997, 876,18, Расходи за запослене 299,794, 296,264, Плате, додаци и накнаде запослених 23,62, 228,261, Социјални доприноси на терет послодавца 41,294, 4,856, Накнаде у натури 1,832, 1,829, Социјална давања запосленима 6,25, 6,167, Накнада за запослене 6,871, 6,844, Награде запосленима и остали посебни расходи 5,116, 5,74, Посланички додатак 7,856, 7,23, Судијски додатак. Коришћење услуга и роба 271,14, 255,87, Стални трошкови 121,583, 116,141, Трошкови путовања 2,47, 2,39, Услуге по уговору 4,86, 38,894, Специјализоване услуге 6,431, 54,771, Текуће поправке и одржавање 23,173, 22,87, Материјал 22,614, 21,666, Амортизација и употреба средстава за рад. Амортизација некретнина и опреме. Употреба природне имовине. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 6,41, 6,38, Отплата домаћих камата 6,4, 6,381, Пратећи трошкови задуживања 1, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 179,956, 75,983, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 179,956, 75,983, Субвенције приватним предузећима. Донације. дотације и трансфери 163,112, 153,313, Трансфери осталим нивоима власти 163,112, 153,313, Остале дотације и трансфери. Социјално осигурање и социјална заштита 38,163, 37,47, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 38,163, 37,47, Остали расходи 53,557, 51,32,

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Донације невладиним организацијама 31,83, 3,19, Порези, обавезне таксе и казне 1,97, 1,867, Новчане казне и пенали по решењу судова 5,287, 5,1, Накнада штете услед елементарних непогода. Накнада штете од државних органа 14,56, 14,26, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР. 67,125, 32,49, Основна средства 67,125, 31,991, Зграде и грађевински објекти 52,239, 18,454, Машине и опрема 8,755, 7,55, Остале некретнине и опрема. Нематеријална имовина 6,131, 6,3, Залихе робе за даљу продају 5, 499, Залихе робе за даљу продају 5, 499, Природна имовина. Земљиште. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 26,11, 26,75, Отплата главнице 26,1, 26,75, Отплата главнице домаћим кредиторима 26,1, 26,75, Набавка домаће финансијске имовине 1, 1 1. Набавка домаће финансијске имовине 1, 1 1. Резерве 4,364,. Средства резерве 4,364,. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,11,87, 934,747, Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама износе: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у динарима Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 213 ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 213 остварење % I 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,21,959, 976,633, ПОРЕЗИ 561,114, 551,34, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 419,48, 412,97, Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 419,48, 412,97, порез на зараде 34,72, 335,587, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу 13,2, 13,21, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. 8,15, 8,116, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа... 15, 18, порез на приходе од непокретности 1,4, 1,145, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 2,5, 2,453, порез на приход од пољопривреде и шумарства.

6 Страна 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** порез на земљиште 13,632, 11,794, порез на приходе од осигурања лица 176, 12, самодопринос према зарадама запослених на територији општине 15, 12, самодопринос из прихода од пољо. и шумарства порез на друге приходе 3,5, 3,725, порез на приходе од проф. спортиста 1, 11, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 96,8, 96,591, Периодични порези на непокретности 67,5, 66,511, порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од физичких лица 35,, 35,5, порез на имовину (сем земљ. акц. и удела) од правих лица 32,5, 31,55, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 5,3, 5,95, порез на наслеђе и поклон 5,3, 5,95, Порези на финансијске и капиталне трансакције 24,, 24,984, порез на пренос апсолутних права на непокретности 18,5, 19,849, порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и објектима 5,5, 5,135, Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 28,739, 26,234, Порези на појединачне услуге 2, 14, Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите. 2, 14, Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 28,719, 26,22, порез на моторна возила 13,5, 13,75, комуналана такса за држање моторних друмских возила и пр накнада за промену намене пољопривредног земљишта 47, 44, накнада за загађивање животне средине накнада за супстанце које оштећују озонски омотач накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат. 332, 248, боравишна такса 1,385, 1,34, посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине 13,455, 1,874, ДРУГИ ПОРЕЗИ 16,167, 16,38, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 16,167, 16,38, комунална такса за истицање фирме на пословном простору 16,167, 16,385, ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про. -4, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 24,189, 24,353, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 24,189, 24,353, Текући трансфери од других нивоа власти 194,811, 194,468, остали текући трансфери од Републике 16, 11, текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 11,11, 1,673, ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине 183,784, 183,783, Капитални трансфери од других нивоа власти 9,378, 9,884, капитални трансфери од АПВ у корист нивоа општина 9,378, 9,884, ДРУГИ ПРИХОДИ 254,216, 217,913, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 173,579, 173,271, Камате 3,945, 4,124, прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора 2,648, 2,847, прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака 1,297, 1,276,

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** Закуп непроизведене имовине 169,634, 169,147, накнада за коришћење минералних сировина накнада за мин.сиро.на тери.апв 36, 35, накнада за коришћење пољопривредног земљишта 136,655, 136,975, ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора 897, 688, накнада за коришћење грађевинског земљишта 31,74, 31,26, ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер. 36, 24, накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 67,745, 31,352, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 13,775, 13,513, прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини 375, 28, прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина 4,9, 4,837, прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници 8,5, 8,395, Таксе 8,633, 8,153, општинске административне таксе 733, 732, накнада за уређивање грађевинског земљишта 7,9, 7,42, Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 45,337, 9,685, приход који својом дел. оства. органи и органи. општина 45,337, 9,685, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 5,95, 5,937, Приходи од новчаних казни за прекршаје 5,95, 5,937, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4,5, 4,489, приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине 1,45, 1,448, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Текући добровољни трансфери у корист нивоа општине МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 6,942, 7,351, Мешовити и неодређени приходи 6,942, 7,351, мешовити и неодређени приходи у корист општине 6,1, 6,56, закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине 11, 15, закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина 732, 739, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2,44, 3,61, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2,44, 3,61, меморандумске ставке за рефундацију расхода 2,44, 3,61, II 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 44,665, 44,664, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА 44,665, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 44,665, прима.од продаје непокре.у држа.својини приход од продаје непокретности у корист општина 44,665, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ примања од продаје покретних ствари у корист општ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 44,664, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 44,664, Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 44,664,372 III 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 4,899, 4,898, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4,899, 4,898,

8 Страна 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4,899, 4,898, Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 4,899, 4,898, IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,71,523, 1,26,196, V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ,929, 73,928, VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ 1,145,452, 1,1,124, II. ПОСЕБАН ДЕО Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима и појединим наменама је следећи: Раздео Глава Функција Позиција Конт о РАСХОДИ Износ планираних апропријација из буџета 213. годину Износ извршених апропријација из буџета од до године ИЗВРШНИ ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ, ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ % оств арењ а ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 15,96, 15,92, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2,848, 2,846, НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 558, 557, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3,97, 3,96, ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 7,856, 7,23, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,198, 3,197, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1,9, 1,8, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 17,539, 17,538, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 763, 762, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ 3,382, 3,8, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА МАШИНЕ И ОПРЕМА ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1, 1 1. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 56,968, 56,3, ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1, МАТЕРИЈАЛ 1,.

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,. 26 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА- 472 ИЗБЕГЛИЦЕ 1, Дотације невладиним организацијама ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА 6, 351, МАШИНЕ И ОПРЕМА 1, СTAЛНА РЕЗЕРВЕ 4,, ТЕКУЋА РЕЗЕРВЕ 364, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,972, 351, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 61,94, 56,382, ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ И ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 82,38, 81,5, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 14,682, 14,5, НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,127, 1,126, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4,2, 4,164, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4,536, 4,535, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 617, 616, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 22,859, 21,458, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 51, 468, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7,42, 6,978, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 249, 248, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 8,273, 7,638, МАТЕРИЈАЛ 7,55, 6,946, ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 159, 158, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 4,74, 4,55, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 3,53, 3,232, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 54, 538, МАШИНЕ И ОПРЕМА 3,612, 3,326, ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2,373, 2,372, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 169,15, 163,866, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 426 МАТЕРИЈАЛ 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 511 ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 78,486, 74,615, ,92, 12,613, ,244, 2,238, ,588, 39,544, , 365, ,81, 3,759, , 229, ,359, 6,54, ,335, 4,231, , 52, ,655, 4,652,

10 Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,719, 841, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 31, 3, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА -превоз 9,16, 9,159, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА - такмичења 186, 185, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 87,832, 83,96, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 56 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,664, 31,95, НАКНАДЕ У НАТУРИ. 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА. 415 НАКНАДЕ TPOШKOBA ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6,525, 5,397, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,, 991, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 17,619, 15,524, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 21, 22, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,783, 1,673, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 18, 17, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4,546, 4,429, МАТЕРИЈАЛ 2,213, 2,111, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ. 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ. 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 75, 747, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА -превоз 7 5,, 4,9, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА - такмичења 313, 312, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 39,977, 35,498, КУЛТУРА ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 23,192, 23,19, ,161, 4,158, , 116, , 68, , 496, , 14, ,786, 8,82, , 399, ,672, 4,258, ,7, 1,641, ,395, 1,389, , 874, КУЛТУРА - АРХИВ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,827, 3,823, ,4, 2,399, , 428, , 99, , 716,

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА. 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 66, 65, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 19, 18, МАТЕРИЈАЛ 95, 94, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 11,627, 1,776, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 4, 7, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5, ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,131, 1,97, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2,964, 2,865, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 68,275, 64,683, ФИЗИЧКА КУЛТУРА 5.1 ОЦС МЛАДОСТ БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНИХ НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 426 МАТЕРИЈАЛ 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА-клубови 511 ЗГРАДЕ И ГРАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 37,383, 36,92, ,78, 12,988, ,522, 2,324, , 267, ,195, 14,193, , 7, ,138, 5,136, , 3, , 18, 11,442, 11,435, ,229, 1,228, , 22, , 177, , 2, ,44, 1,439, , 21, ,329, 8,328, ,825, 47,527, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - бесплатна правна помоћ - интерресорна комисија 79, 75, , 75,

12 Страна 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЕЧЕЈ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 426 МАТЕРИЈАЛ 463 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Једнократне помоћи Накнаде у случају смрти Једнократне помоћи-по закључку председника 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Накнаде из буџета Земун школа Месечне карте НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Дом здравља НС - преглед омете. деце у развију Сигурна кућа и прихватилиште ван општине Бечеј ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ 1,132, 1,121, ,347, 1,346, , 241, , 272, , 61, ,175, 1,173, , 33, , 455, ,269, 5,268, ,238, 1,238,. 32, 31, ,412, 13,384, , 73, ,311, 13,31,71 2,. 1,. 1, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,, 9,999,993 Народна кухиња - Геронтолошки центар 5,342, 5,342,3 Накнада за пружање услуга отворене заштите - Геронтолошки центар 3,89, 3,889,997 Прихватна станица - Геронтолошки центар 564, 563,998 Кућа новог села - Геронтолошки центар 24, 23, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Стипендије Ђаци генерације Прварице,Поклон књиге Вуковци ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - лица са посебним потребама - имплементација ЛПА - имплементација стратег. унапређења социјал. заштите - делатност канцеларије за младе УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3,33, 3,3, ,861, 2,86, , 212, , 163, , 64, ,586, 1,585, , 465, , 44,. 68, 679, ,423, 39,142, ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 63,366, 63,365,598 11,343, 11,342, , 462, , 7,

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám *** НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 61, 6, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7,857, 7,677, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 25, 23, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 172, 171, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 184, 183, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 772, 771, МАТЕРИЈАЛ 7,469, 7,468, АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,, 1,, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 12,412, 12,228, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 8,572, 8,568, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1,536, 1,531, НАКНАДЕ У НАТУРИ 5, 5, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 164, 163, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 566, 556, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 11, 19, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6,388, 6,352, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 275, 263, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,124, 1,118, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 355, 353, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,594, 1,588, МАТЕРИЈАЛ 1,7, 1,2, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 497, 496, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,915, 1,913, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 57, 478, МАШИНЕ И ОПРЕМА 277, 176, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 33,892, 33,678, РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 19,3, 18,759, ,44, 3,357, , 118, , 191, , 4, , 337,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 5. szám Topolya, 2007. július 5. Broј 5. 05.07.2007. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Felújítják a hodicsi utat

Felújítják a hodicsi utat билтен општине чока год. VIII број 67. мај 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 67. szám 2014. május Школа у Црној Бари неће се угасити Затварање школе

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat билтен општине чока год. VIII број 70. август 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 70. szám 2014. augusztus Општина Чока велико градилиште У инфраструктуру

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

2015. ÉV ÜZLETVITELI TERVE

2015. ÉV ÜZLETVITELI TERVE 2015. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA TEVÉKENYSÉG: KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS 8130 ANYAKÖNYVI SZÁM: 08411131 K.F.E.SZ.:

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

2014. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA

2014. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA 2014. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA TEVÉKENYSÉG: KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS 8130 ANYAKÖNYVI SZÁM: 08411131 SZÉKHELY:

Részletesebben