СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007 и 83/2014) и члана 16. става 1. тачке 4, члана 20 и члана 31. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј пречишћен текст ( Службени лист општине Бечеј број 2/2014), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј на XXXIX седници одржаној дана године, усвојила је ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ I ОПШТИ ДЕО Укупни приходи и примања ,00 динара и пренета средства (из године) у износу од ,00 динара што укупно износи ,00 динара кориговано за повраћај средстава Аутономној Покрајини Војводини у износу од ,00 динара по Уговору бр / од године, за исплаћене аконтације за службени пут у иностранство у износу од ,00 динара и за повраћај средстава у буџет од ЈП Дирекције за изградњу Бечеј у износу од ,00 динара износе ,00 динара. Укупни расходи и издаци за период од до године износе ,00 динара. Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи ,00 динара. Примања и издаци буџета општине Бечеј за период године, примања и издаци на основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то: Утврђивање резултата пословања за период од године Општина Бечеј Утврђивање резултата пословања за период године ОПИС Шифра економске класи- фикације Буџетска средства Додатна средства У динарима Укупна средства (3+4) 1 А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1. Порески приходи 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.2 Порез на имовину* Порез на добра и услуге (7+8) 428,251, ,067, ,201, ,778, ,712, ,364, ,251, ,067, ,201, ,778,974 90,712,349 28,364,183

2 Страна 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám 1.4 Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине) Остали порески приходи ,345,852 6,345, Социјални доприноси** Непорески приходи ,470,346 42,470,346 Од тога наплаћене камате ,440,949 7,440, Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 8 184, , Донације Трансфери ,395,920 89,395,920 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ,646, ,646,496 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 403,122, ,122, Расходи за запослене ,591, ,591, Коришћење роба и услуга ,489, ,489, Отплата камата 44 2,470,340 2,470, Субвенције 45 12,889,231 12,889, Права из социјалног осигурања 47 11,451,960 11,451, Остали расходи ,867,852 19,867,852 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,367,933 65,367,933 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 465 8,770,522 8,770,522 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 41,524,182 41,524,182 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,223,533 4,223,533 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8) - (4+5) -16,394, ,394,559 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) ( ) - (4-44+5) -21,365, ,365,168 УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) -16,394, ,394,559 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 4,078, ,078, Примања од домаћих задуживања 911 4,078, ,078, Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака ,078,234 4,078,234

3 Страна 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám 1.2 Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 13,955, ,955, Отплата главнице домаћим кредиторима ,955, ,955, Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима ,955,861 13,955, Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) -26,272, ,272,186 X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III) 16,394, ,394,559 пренета неутрошена средства из буџета 268,608, ,608,108 ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима I. Примања буџета 432,330,171 II. Издаци буџета 458,602,357 III. Резултат (I. - II.) -26,272,186 Пренета средства ,608,108 Корекција прилива ( , ) Укупна средства минус укупни издаци 241,890,518 ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Износ у динарима Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9) 4,078,234 Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6) 13,955,861 Нето финансирање (мањак примања) -9,877,627 УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Текући приходи (класа 7) 428,067,624 Прим од прод нефинан. имов (кл 8) 184,313 Примања од задуж.и приватиз.(кл 9) 4,078,234 Укупно текући приходи и примања 432,330,171 Текући расходи (класа 4) 403,122,314 Текући издаци (класа 5) 41,524,182 Отплата главнице кредита (класа 6) 13,955,861 Укупно текући расходи и издаци 458,602,357

4 Страна 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Резултат -26,272,186 Минус нето финансирање 9,877,627 Класа Минус класа Буџетски дефицит Буџетски дефицит -16,394,559 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Планирани и остварени приходи и примања по врстама износе: динарима Редни број КОНТО Аналитички конто ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2015 у ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР-ЈУН 2015 % I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПОРЕЗИ 1,023,672, ,067, ,506, ,201, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 346,210, ,778, Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 346,210, ,778, порез на зараде 290,000, ,301, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу 0-1,619, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. по решењу ПУ 8,000,000 2,829, порез на прих. од сам. дел. - који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 15,000,000 10,840, порез на приходе од непокретности 1,200,000-45, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 2,000, , порез на земљиште 0-85, порез на приходе од осигурања лица 10, самодопринос према зарадама запослених на територији општине порез на остале приходе 29,000,000 11,301, порез на приходе спортиста и спортских стручњака 1,000, , ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0-1, Порез на фонд зарада 0-1, Порез на фонд зарада осталих запослених 0-1, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 167,484,000 90,714, Периодични порези на непокретности 138,984,000 78,043, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 72,636,000 43,396, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 66,348,000 34,646, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,000, , порез на наслеђе и поклон по решењу ПУ 2,000, , Порези на финансијске и капиталне трансакције 26,500,000 11,676, порез на пренос апсолутних права на непокретности 21,000,000 8,670, порез на пренос апсолутних права на акцијама порез на пренос апсолутних права на моторним возилима по 5,500,000 3,006,

5 Страна 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám решењу ПУ Други периодични порези на имовину порез на акције на име и уделе ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 36,792,000 28,364, Порези на појединачне услуге Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите Комунална такса за коришћење рекламних паноа Порези на употребу добара и на дозволу да се добра 36,792,000 28,364,183 употребљавају или делатности обављају комунална такса на моторна возила 14,392,000 7,413, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 300, , накнада за загађивање животне средине накнада за супстанце које оштећују озонски омотач , накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат. 600, , боравишна такса 1,500, , посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине 20,000,000 19,633, ДРУГИ ПОРЕЗИ 13,020,000 6,345, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно 13,020,000 6,345,852 предузетници комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,000,000 6,329, ком. такса за истицање и испи. фирме ван послов. про. 20,000 16, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 267,631,000 89,395, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 267,631,000 89,395, Текући трансфери од других нивоа власти 179,787,000 82,059, текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 25,160,000 4,746, ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине 154,627,000 77,313, Капитални трансфери од других нивоа власти 87,844,000 7,336, капитални трансфери од Републике у корист нивоа општина капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 87,844,000 7,336, ДРУГИ ПРИХОДИ 192,535,000 42,356, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 138,935,000 18,619, Камате 20,861,000 7,440, прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора 8,861,000 4,373, прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака 12,000,000 3,066, Закуп непроизведене имовине 118,074,000 11,178, накнада за мин.сиро.на тери.апв 400, , средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 110,000,000 4,149, ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора 700, , ком. такса за кориш. прост. за паркирање друм. моторних и прикљ возила на уређеним и обележ. местима 0 10, накнада за коришћење грађевинског земљишта 6,674,000 5,258, ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер. 300, , допринос за уређење грађевинског земљишта 0 509, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 42,000,000 17,579, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 13,000,000 8,737, прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина накнада по основу конверзије права коришћења у права својине - прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди корисници 0 1,419, ,000,000 2,242, , ,000,000 5,038,

6 Страна 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Таксе 19,000,000 8,737, општинске административне таксе 1,000, , накнада за уређивање грађевинског земљишта 18,000,000 8,203, трошкови пореског и прекршајног поступка Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне 10,000, ,815 јединице приход који својом дел. оства. органи и органи. општина 10,000, , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4,500,000 3,192, Приходи од новчаних казни за прекршаје 4,500,000 3,192, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,000,000 2,779, приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине 1,500, , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7,100,000 2,964, Мешовити и неодређени приходи 7,100,000 2,964, остали приходи у корист општине 6,000,000 2,570, закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине 100, закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина 1,000, , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0 113, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА меморандумске ставке за рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 0 ПРЕТХ. ГОДИНЕ 113, меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из 0 претх. године 113, II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10,400, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА 400, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 400, , приход од продаје непокретности у корист општина примања од отплате станова у корист нивоа општина 400, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ примања од продаје покретних ствари у корист општ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 10,000, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 10,000, примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 10,000, III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 197,243,000 4,078, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 197,243,000 4,078, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 197,243,000 4,078, Примања од домаћих задуживања 197,243,000 4,078, примања од задуживања од послo. банака у земљи 197,243,000 4,078, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,231,315, ,330, V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ,608, ,608, VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ 1,499,923, ,938,

7 Страна 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Економска класификација ОПИС План расхода средства из буџета Средства из буџета % ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,100,512, ,122, Расходи за запослене 270,233, ,591, Плате, додаци и накнаде запослених 204,950,000 91,862, Социјални доприноси на терет послодавца 36,777,000 16,469, Накнаде у натури 2,019, , Социјална давања запосленима 4,381, , Накнада за запослене 7,525,000 3,137, Награде запосленима и остали посебни расходи 6,606,000 2,431, Посланички додатак 7,975,000 4,064, Судијски додатак Коришћење услуга и роба 563,734, ,489, Стални трошкови 116,281,000 59,454, Трошкови путовања 2,931,000 1,513, Услуге по уговору 38,950,000 14,868, Специјализоване услуге 355,875,000 64,636, Текуће поправке и одржавање 25,085,000 5,559, Материјал 24,612,000 12,456, Амортизација и употреба средстава за рад Амортизација некретнина и опреме Употреба природне имовине Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 12,923,000 2,470, Отплата домаћих камата 12,900,000 2,469, Пратећи трошкови задуживања 23,000 1, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 31,781,000 12,889, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 31,781,000 12,889, Субвенције приватним предузећима Донације. дотације и трансфери 161,754,000 78,361, Трансфери осталим нивоима власти 135,810,000 69,513, Трансфери организацијама обавезног социјалног осиг. 200,000 77, Остале текуће дотације и трансфери 25,744,000 8,770, Социјално осигурање и социјална заштита 24,636,000 11,451, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24,636,000 11,451, Остали расходи 35,451,000 19,867, Донације невладиним организацијама 17,333,000 11,385, Порези, обавезне таксе и казне 5,243,000 3,096, Новчане казне и пенали по решењу судова 8,505,000 2,330, Накнада штете услед елементарних непогода Накнада штете од државних органа 4,370,000 3,056, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР. 357,670,000 41,524, Основна средства 357,670,000 41,524,

8 Страна 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Зграде и грађевински објекти 315,533,000 31,259, Машине и опрема 17,317,000 1,162, Остале некретнине и опрема 9,000, Култивисана имовина 15,000,000 9,000, Нематеријална имовина 820, , Залихе робе за даљу продају Залихе робе за даљу продају Природна имовина Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 28,801,000 13,955, Отплата главнице 28,800,000 13,955, Отплата главнице домаћим кредиторима 28,800,000 13,955, Набавка домаће финансијске имовине 1, Набавка домаће финансијске имовине 1, Резерве 12,940, Средства резерве 12,940, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,499,923, ,602, Програмска структура расхода и издатака за период од исказује се у следећем прегледу: Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА Назив Износ планираних средстава из буџета годину Износ извршених средстава из буџета од до године Програм 1. Локални развој и просторно планирање 205,865,000 25,537, Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 64,244,000 25,537, П Реконструкција градског стадиона 69, П Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту 3,552, П Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09 % 3,000, П Реконструкција Трга у Бечеју 135,000, Програм 2. Комунална делатност 150,465,000 25,687, Јавни превоз 3,000, Јавна хигијена 8,000,000 3,066, Уређење и одржавање зеленила 12,100,000 4,638, Јавна расвета 4,900, , Остале комуналне услуге 13,200,000 1,895, П П П П П Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју Реконструкција јавног осветљења на кеју у Бечејуштедљива јавна расвета 1,862, ,493,000 10,591, ,543,

9 Страна 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám П П Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистралних вреловода Север и Југ 9,362,000 4,965, П Реконструкција јавне расвете 8,300, П Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село 49,829, Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - 20,876, П МЗ Бачко Градиште 1501 Програм 3. Локални економски развој 19,725,000 4,258, Финансијска подршка локалном економском развоју 2,800,000 1,960, П Финансијска подршка за локали економски развој самоуправе 6,925,000 2,298, П Одржавање економске инфраструктуре 10,000, Програм 4. Развој туризма 4,674,000 1,849, Управљање развојем туризма Туристичка промоција 4,504,000 1,849, Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и П осталих привредних субјеката у туризму 170, Програм 5. Развој пољопривреде 291,597,000 72,008, Унапређење услова за пољопривредну делатност 99,003,000 14,942, П Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови 40,500,000 22,246, П Чишћење и санација постојеће каналске мреже за 24,300,000 1,899, наводњавање П Уређење атарских путева и отресишта 111,794,000 32,919, П Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње 16,000, Програм 6. Заштита животне средине 116,500,000 19,212, Управљање заштитом животне средине и природних вредности 1,870, , Управљање комуналним отпадом 2,200, Праћење квалитета елемената животне средине 1,900, , Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима 6,500, , П Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј 1,400, П Енергетска ефикасност смањење емисије СО2 3,500, П Енергетска ефикасност у јавним установама 3,000, П Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку 4,300, П Извориште у Бачком Петровом Селу 2,000, П Санација депоније комуналног отпада-ботра 88,830,000 18,796, П Измуљавање дела водене површине Бељанске баре ради постављања осматрачнице за птице 1,000, Програм 7. Путна инфраструктура 38,825,000 5,673, Одржавање путева 23,828,000 5,014, П Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких 1,335, , мера П П Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју 4,726, Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу 1,734, П Изградња бициклистичких односно пешачкобициклистичких стаза са посебним акцентом на 7,202, туристичке дестинације 2001 Програм 8. Предшколско васпитање 100,545,000 53,734,

10 Страна 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Функционисање предшколских установа 100,545,000 53,734,793 53,44 П Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић Програм 9. Основно образовање 83,811,000 45,858, Функционисање основних школа 79,245,000 41,780, П Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у 811, , Бечеју П Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју 3,755,000 3,270, Програм 10. Средње образовање 35,055,000 17,079, Функционисање средњих школа 34,055,000 17,079, П Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју 1,000, Програм 11. Социјална и дечја заштита 26,282,000 11,152, Социјалне помоћи 19,376,000 7,869, Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 4,690,000 2,580, Подршка социо-хуманитарним организацијама 751, Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Активности Црвеног крста 1,465, , Програм 12. Примарна здравствена заштита 11,384,000 3,766, Функционисање установа примарне здравствене заштите 11,384,000 3,766, Програм 13. Развој културе 69,125,000 31,321, Функционисање локалних установа културе 45,050,000 23,661, Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 14,485,000 6,851, П Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј 1,560,000 60, П Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј 1,000, П Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског 7,030, , Програм 14. Развој спорта и омладине 49,796,000 24,344, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 43,396,000 24,344, П Замена кровне конструкције-лимарски радови 1,400, П Замена расветних тела и енергетска ефикасност 5,000, Програм 15. Локална самоуправа 296,274, ,117, Функционисање локалне самоуправе и градских општина 226,690,000 89,978, Месне заједнице 17,826,000 7,652, Управљање јавним дугом 41,700,000 16,425, Општинско јавно правобранилаштво 1,460, , Заштитник грађана 2,032, , Информисање 4,000,000 2,000, Канцеларија за младе 1,316, , Програми националних мањина 250, Правна помоћ Резерве 1,000, УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,499,923, ,602,

11 Страна 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám II ПОСЕБАН ДЕО Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима, појединим наменама са програмима, програмским активностима и пројектима је следећи: раздео глава Програмска активност / Пројекат функција позиција конто Опис Износ планираних апропријациј а из буџета годину Износ извршених апропријациј а из буџета од до године % ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 13,833,000 5,038, / Плате, додаци и накнаде запослених 13,833,000 5,038, Социјални доприноси на терет послодавца 2,480, , Допринос за пензијско и инвалидско / осигурање 1,660, , / Допринос за здравствено осигурање 715, , / Допринос за осигурање од незапослености 105,000 36, Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 560, , / Накнаде трошкова за запослене 560, , Награде запосленима и остали посебни расходи 2,345,000 1,193, / Награде запосленима и остали посебни расходи 2,345,000 1,193, Посланички додатак 7,975,000 4,064, / Посланички додатак 7,975,000 4,064, Стални трошкови 2,000, , / Услуге комуникација 2,000, , Трошкови путовања 1,401, , / Трошкови службених путовања у земљи 150,000 79, Трошкови службених путовања у / иностранству 1,251, , Услуге по уговору 10,644,000 3,177, / Административне услуге 160,000 39, / Компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања / запослених 250,000 43, / Услуге информисања 1,000, , / Стручне услуге 4,184,000 1,388, / Услуге за домаћинство и угоститељство 250,000 21, / Репрезентација 4,800,000 1,064,

12 Страна 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Специјализоване услуге 662, , / Услуге образовања, културе и спорта 302, , / Остале специјализоване услуге 360, , Текуће поправке и одржавање Материјал 2,315,000 1,701, / Административни материјал 400, , / Материјали за образовање и усавршавање запослених 200,000 99, / Материјали за саобраћај 1,715,000 1,243, Пратећи трошкови задуживања 23,000 1, / Негативне курсне разлике 23,000 1, Донације по закону 1,803, , / Остале дотације и трансфери 1,803, , Дотације невладиним организацијама - ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКАТИМА 600, , / Дотације невладиним организацијама 600, , Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Остала основна средства Набавка домаће финансијске имовине 1, / Набавка домаћих акција и осталог капитала 1, Функција 110: 46,042,000 18,731, Функција 160: 600, , Свега за програмску активност : 46,642,000 18,976, Свега за главу 1.1: 46,642,000 18,976, ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Резерва 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови Специјализоване услуге 200, / Остале специјализоване услуге 200, Текуће поправке и одржавање 472, Текуће поправке и одржавање зграда и / објеката 338, / Текуће поправке и одржавање опреме 134, Материјал 328, / Материјали за саобраћај 34, / Материјали за посебне намене 294, Машине и опрема Функција 160: 1,000, Свега за програмску активност : 1,000,

13 Страна 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Свега за главу 1.2: 1,000, УКУПНО РАЗДЕО 1: 47,642,000 18,976, ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених 69,252,000 29,509, / Плате, додаци и накнаде запослених 69,252,000 29,509, Социјални доприноси на терет послодавца 12,407,000 5,321, Допринос за пензијско и инвалидско / осигурање 8,315,000 3,687, / Допринос за здравствено осигурање 3,571,000 1,410, Допринос за осигурање од незапослености 521, , Накнаде у натури 852, , / Накнаде у натури 852, , Социјална давања запосленима 3,707, , / Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 607,000 30, / Отпремнине и помоћи 2,200, , / Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл. 900, , Накнаде трошкова за запослене 4,950,000 2,091, / Накнаде трошкова за запослене 4,950,000 2,091, Награде запосленима и ост. посебни расходи 1,230, , / Награде запосленима и остали посебни расходи 1,230, , Стални трошкови 19,650,000 12,616, Трошкови платног промета и банкарских / услуга 36,000 12, / Енергетске услуге 9,500,000 7,413, / Комуналне услуге 4,000,000 2,121, / Услуге комуникација 3,915,000 2,009, / Трошкови осигурања 800, , / Закуп имовине и опреме 1,387, , / Остали трошкови 12, Трошкови путовања 500, , / Трошкови службених путовања у земљи 500, , Услуге по уговору 10,427,000 5,784, / Административне услуге 4,100,000 3,149, / Компјутерске услуге 1,830, , Услуге образовања и усавршавања / запослених 732, , / Услуге информисања 500,000 93, / Стручне услуге 2,355, , / Услуге за домаћинство и угоститељство 210, , / Репрезентација 650, ,

14 Страна 14. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám / Остале опште услуге 50,000 10, Специјализоване услуге 464,000 26, / Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 140, / Остале специјализоване услуге 324,000 26, Текуће поправке и одржавање 4,300,000 2,174, Текуће поправке и одржавање зграда и / објеката 2,000,000 1,103, / Текуће поправке и одржавање опреме 2,300,000 1,071, Материјал 5,194,000 2,805, / Административни материјал 3,484,000 2,211, / Материјали за образовање и усавршавање запослених 350, , / Материјали за саобраћај 760,000 79, / Материјали за домаћинство и угоститељство 500, , / Материјали за посебне намене 100, Отплате домаћих камата Пратећи трошкови задуживања / Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 200,000 77, Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања 200,000 77, Донације по закону 8,550,000 2,739, / Остале дотације и трансфери 8,550,000 2,739, Порези, обавезне таксе и казне 200,000 95, / Остали порези 100,000 55, / Обавезне таксе 100,000 40, Новчане казне и пенали по решењу судова 5,500,000 1,406, / Новчане казне и пенали по решењу судова 5,500,000 1,406, Накнада штете од државних органа 2,700,000 2,213, Накнада штете за повреде или штету нанету / од стр.држ.орг. 2,700,000 2,213, Стална резерва 4,000, Текућа резерва 8,940, Зграде и грађевински објекти 130, / Пројектно планирање 130, Машине и опрема 3,150, , / Опрема за саобраћај 1,830, , / Административна опрема 1,220, , Опрема за производњу, моторна, непокретна / и немот.опрема 100, Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина 250, / Нематеријална имовина 250, Функција 130: 153,613,000 69,509, Функција 160: 12,940, Свега за програмску активност : 166,553,000 69,509,

15 Страна 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám Свега глава 2.1.: 166,553,000 69,509, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа Специјално основно образовање Интерресорна комисија Услуге по уговору 500, , Стручне услуге-интерресорна комисија 500, , Основно образовање О.Ш. ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 6,304,000 2,981, / Накнада у натури 60, Накнаде у натури 60, / Социјална давања запосленима / Накнаде трошкова за запослене 810, , / Накнаде трошкова за запослене 810, , Награде запосленима и остали посебни расходи 326, Награде запосленима и остали посебни расходи 326, / Стални трошкови 3,833,000 1,944, Трошкови платног промета и банкарских услуга 109,000 45, Енергетске услуге 2,700,000 1,517, Комуналне услуге 316, , Услуге комуникација 113,000 48, Трошкови осигурања 595, , / Трошкови путовања 20,000 17, Трошкови службених путовања у земљи 20,000 17, / Услуге по уговору 316, , Компјутерске услуге 29,000 16, Услуге образовања и усавршавања запослених 45,000 45, Репрезентација 72,000 4, Остале опште услуге 170,000 36, / Специјализоване услуге 5, Медицинске услуге 5, / Текуће поправке и одржавање 268,000 33, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 200, Текуће поправке и одржавање опреме 68,000 33, / Материјал 561, , Административни материјал 118,000 22, Материјали за образовање и усавршавање запослених 103, , Материјали за саобраћај 8,000 2, Материјали за образовање, културу и 162,000 73,

16 Страна 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám спорт 4268-Материјали за домаћинство и угоститељство 80,000 54, Материјали за посебне намене 90,000 24, / Порези, обавезне таксе и казне 90,000 89, / обавезне таксе 90,000 89, Новчане казне и пенали по решењу судова / Зграде и грађевински објекти / Машине и опрема 15,000 15, Административна опрема 15,000 15, / Нематеријална имовина О.Ш. БРАТСТВО БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 5,730,000 2,337, / Накнада у натури / Социјална давања запосленима 42, Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 42, / Накнаде трошкова за запослене 870, , / Накнаде трошкова за запослене 870, , Награде запосленима и остали посебни расходи 329, , Награде запосленима и остали посебни расходи 329, , / Стални трошкови 3,023,000 1,374, Трошкови платног промета и банкарских услуга 180,000 50, Енергетске услуге 2,290,000 1,041, Комуналне услуге 139,000 48, Услуге комуникација 119,000 60, Трошкови осигурања 295, , / Трошкови путовања 20, Трошкови службених путовања у земљи 20, / Услуге по уговору 760, , Компјутерске услуге 40,000 16, Услуге образовања и усавршавања запослених 75,000 45, Услуге за домаћинство и угоститељство 600, , Репрезентација 25, Остале опште услуге 20,000 5, / Специјализоване услуге 38, Медицинске услуге 20, Остале специјализоване услуге 18, / Текуће поправке и одржавање 150,000 37, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100,000 9, Текуће поправке и одржавање опреме 50,000 27, / Материјал 378,000 44, Административни материјал 129,000 7,

17 Страна 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám 4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених 39,000 6, Материјали за саобраћај 50, Материјали за образовање, културу и спорт 50, Материјали за домаћинство и угоститељство 80,000 30, Материјали за посебне намене 30, / Порези, обавезне таксе и казне 20, / Обавезне таксе 20, Новчане казне и пенали по решењу судова / Зграде и грађевински објекти / Машине и опрема 100, Опрема за образовање, културу и спорт 100, / Нематеријална имовина О.Ш. СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 17,723,000 10,023, / Накнада у натури 50, Накнаде у натури 50, / Социјална давања запосленима / Накнаде трошкова за запослене 1,700, , / Накнаде трошкова за запослене 1,700, , Награде запосленима и остали посебни расходи 548, , Награде запосленима и остали посебни расходи 548, , / Стални трошкови 13,335,000 8,642, Трошкови платног промета и банкарских услуга 165,000 90, Енергетске услуге 11,728,000 7,928, Комуналне услуге 800, , Услуге комуникација 142,000 47, Трошкови осигурања 500, , / Трошкови путовања 5, Трошкови службених путовања у земљи 5, / Услуге по уговору 285, , Административне услуге 40, Компјутерске услуге 40,000 30, Услуге образовања и усавршавања запослених 85,000 45, Стручне услуге 50,000 8, Репрезентација 40,000 24, Остале опште услуге 30,000 1, / Специјализоване услуге 200, Медицинске услуге 10, Остале специјализоване услуге 190, / Текуће поправке и одржавање 850, ,

18 Страна 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám 4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 800, , Текуће поправке и одржавање опреме 50,000 33, / Материјал 680,000 73, Административни материјал 150,000 11, Материјали за образовање и усавршавање запослених 50, Материјали за саобраћај 10,000 2, Материјали за образовање, културу и спорт 150, Материјали за домаћинство и угоститељство 200,000 42, Материјали за посебне намене 120,000 15, / Порези, обавезне таксе и казне / Новчане казне и пенали по решењу судова / Зграде и грађевински објекти 20, Пројектно планирање 20, / Машине и опрема 50, Опрема за образовање, културу и спорт 50, / Нематеријална имовина О.Ш. ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 12,515,000 7,291, / Накнада у натури / Социјална давања запосленима / Накнаде трошкова за запослене 2,000, , / Накнаде трошкова за запослене 2,000, , Награде запосленима и остали посебни расходи 700, , Награде запосленима и остали посебни расходи 700, , / Стални трошкови 6,007,000 4,120, Трошкови платног промета и банкарских услуга 120,000 80, Енергетске услуге 5,000,000 3,608, Комуналне услуге 362, , Услуге комуникација 125,000 49, Трошкови осигурања 400, , / Трошкови путовања 47,000 10, Трошкови службених путовања у земљи 47,000 10, / Услуге по уговору 1,029, , Компјутерске услуге 85,000 44, Услуге образовања и усавршавања запослених 456, , Стручне услуге 233,000 44, Репрезентација 195,000 94, Остале опште услуге 60,000 51, / Специјализоване услуге 20,000 6, Остале специјализоване услуге 20,000 6,

19 Страна 19. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám / Текуће поправке и одржавање 1,140, , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 540, , Текуће поправке и одржавање опреме 600, , / Материјал 1,078, , Административни материјал 250, , Материјали за образовање и усавршавање запослених 50,000 6, Материјали за саобраћај 350, , Материјали за образовање, културу и спорт 140,000 78, Материјали за домаћинство и угоститељство 225, , Материјали за посебне намене 63,000 37, / Порези, обавезне таксе и казне 22,000 4, / Остали порези 2, Обавезне таксе 20,000 4, Новчане казне и пенали по решењу судова 368,000 97, ,000 97, / Зграде и грађевински објекти 50, Пројектно планирање 50, / Машине и опрема 54,000 47, Административна опрема 54,000 47, / Нематеријална имовина О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 8,691,000 5,589, / Накнада у натури / Социјална давања запосленима / Накнаде трошкова за запослене 1,810,000 1,014, / Накнаде трошкова за запослене 1,810,000 1,014, Награде запосленима и остали посебни расходи 310, , Награде запосленима и остали посебни расходи 310, , / Стални трошкови 5,316,000 3,640, Трошкови платног промета и банкарских услуга 103,000 48, Енергетске услуге 3,600,000 2,520, Комуналне услуге 425, , Услуге комуникација 118,000 54, Трошкови осигурања 1,070, , / Трошкови путовања 7,000 3, Трошкови службених путовања у земљи 7,000 3, / Услуге по уговору 528, , Компјутерске услуге 35,000 16, Услуге образовања и усавршавања запослених 95,000 45, Услуге информисања 10,000 4,

20 Страна 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám 4235-Стручне услуге 244, , Услуге за домаћинство и угоститељство 15, Репрезентација 60,000 17, Остале опште услуге 69,000 9, / Специјализоване услуге 17,000 6, Медицинске услуге 11,000 6, Остале специјализоване услуге 6, / Текуће поправке и одржавање 224, , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 150, , Текуће поправке и одржавање опреме 74,000 74, / Материјал 443, , Административни материјал 150, , Материјали за образовање и усавршавање запослених 65,000 45, Материјали за саобраћај 25, Материјали за образовање, културу и спорт 45,000 40, Материјали за домаћинство и угоститељство 104,000 61, Материјали за посебне намене 54,000 32, / Порези, обавезне таксе и казне 6, / Остали порези 5, Обавезне таксе 1, Новчане казне и пенали по решењу судова / Зграде и грађевински објекти / Машине и опрема 30, Административна опрема 30, / Нематеријална имовина О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ Б.ГРАДИШТЕ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 7,788,000 3,889, / Накнада у натури / Социјална давања запосленима 63,000 62, Отпремнине и помоћи 63,000 62, / Накнаде трошкова за запослене 1,710, , / Накнаде трошкова за запослене 1,710, , Награде запосленима и остали посебни расходи 561,000 63, Награде запосленима и остали посебни расходи 561,000 63, / Стални трошкови 3,666,000 1,716, Трошкови платног промета и банкарских услуга 98,000 60, Енергетске услуге 2,500,000 1,328, Комуналне услуге 270,000 91, Услуге комуникација 118,000 43, Трошкови осигурања 680, , / Трошкови путовања 12,000 9,

21 Страна 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 8. Szám 4221-Трошкови службених путовања у земљи 12,000 9, / Услуге по уговору 299, , Компјутерске услуге 33,000 18, Услуге образовања и усавршавања запослених 136,000 67, Услуге информисања 22,000 21, Репрезентација 36,000 30, Остале опште услуге 72,000 15, / Специјализоване услуге 320, , Медицинске услуге 4, Остале специјализоване услуге 316, , / Текуће поправке и одржавање 619, , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 481, , Текуће поправке и одржавање опреме 138, , / Материјал 432, , Административни материјал 164,000 83, Материјали за образовање и усавршавање запослених 43,000 3, Материјали за образовање, културу и спорт 30,000 30, Материјали за домаћинство и угоститељство 155, , Материјали за посебне намене 40,000 11, / Порези, обавезне таксе и казне 10, / Обавезне таксе 10, Новчане казне и пенали по решењу судова / Зграде и грађевински објекти / Машине и опрема 96,000 79, Опрема за образовање, културу и спорт 96,000 79, / Нематеријална имовина О.Ш. ШАМУ МИХАЉ Б.П.СЕЛО Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 5,955,000 2,860, / Накнада у натури / Социјална давања запосленима / Накнаде трошкова за запослене 1,590, , / Накнаде трошкова за запослене 1,590, , Награде запосленима и остали посебни расходи 360, Награде запосленима и остали посебни расходи 360, / Стални трошкови 2,968,000 1,858, Трошкови платног промета и банкарских услуга 100,000 40, Енергетске услуге 2,092,000 1,512, Комуналне услуге 232, , Услуге комуникација 47,000 27, Трошкови осигурања 497, ,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 30. ГОДИНА L 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ С Е Н Т А 178. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 -

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 31. 05. 2013. Саставни део броја 5. 2013. 05. 31. A 5. szám szerves része ОПШТИНА БЕЧЕЈ ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ БЕЧЕЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.12.2016. БРОЈ 40. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.12.29. 40. SZÁM GODINA XLVIII 29.12.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LIII ÉVFOLYAM БРОЈ 3. SZÁM На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 21.05.2014. БРОЈ 6. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.05.21. 6. SZÁM GODINA XLVI 21.05.2014. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 14. XLVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 74./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat билтен општине чока год. VIII број 63. јануар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 63. szám 2014. január Ново возило Дому здравља Возни парк Дома здравља

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 7. L. ÉVFOLYAM 7.SZÁM 12./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI GÉPJÁRMŰVEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 41. XLVIII. ÉVFOLYAM 41. SZÁM 187./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben