СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ И О ИЗМЕНИ УТВРЂЕНИХ ПРОЦЕНАТА ЗА ПОЈЕДИНЕ НАМЕНЕ HАTÁROZAТ A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATTAL A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A IDŐSZAKRA BEVEZETETT HELYI JÁRULÉK TELJES ÖSSZEGÉNEK ÚJRAÉRTÉKELÉSÉRŐL, VALAMINT AZ EGYES RENDELTETÉSEKRE MEGHATÁROZOTT SZÁZALÉKAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 40./ ОДЛУКА О БЛИЖЕМ УТВРЂИВАЊУ САДРЖИНЕ, ОБЛИКА И ИЗГЛЕДАГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ, НАЧИНА И КОНТРОЛЕ ШТАМПАЊА, ДОСТАВЉА, РУКОВАЊА ГЛАСАЧКИМ ЛИСТИЋИМА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА, РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ ГОД. HATÁROZATOT AZ ADA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI MÁJUS 6-ÁN TARTANDÓ VÁLASZTÁSÁN HASZNÁLATOS SZAVAZÓLAPOK ÉS SZAVAZÓLÁDA VIZSGÁLATÁRA SZOLGÁLÓ ELLENŐRZŐ LAP TARTALMÁNAK, FORMÁJÁNAK ÉS KINÉZETÉNEK, VALAMINT A SZAVAZÓLAPOK NYOMTATÁSA, KÉZBESÍTÉSE ÉS KEZELÉSE MÓDJÁNAK ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK KÖZELEBBI MEGHATÁROZÁSÁRÓL

2 2. страна/oldal 41./ РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ ГОДИНЕ VÉGZÉST A SZAVAZÓHELYEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA A MÁJUS 6-ÁRA KIÍRT VÁLASZTÁSOKON VALÓ SZAVAZÁSHOZ бр.13/2012 Деловодни број: / Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роланд Јанковић. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године 13/2012 szám Iktatószám: / Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Jankovits Roland. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Ada Község Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Ada Község Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 3. страна/oldal 39./ На основу члана 12. и 18 Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мол ( Сл.лист Општине Ада бр. 19/2006) Савет Месне заједнице Мол на седници одржаној дана 26. марта 2012.године доноси следећу A határozat a helyi járulék bevezetéséről a Moholi Helyi Közösség területén (Ada Község Hivatalos Lapja, 19/2006 szám) 12. és 18. szakasza alapján, a Moholi Helyi Közösség Tanácsa a március 26-án megtartott ülésén meghozza a következő О Д Л У К У О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ И О ИЗМЕНИ УТВРЂЕНИХ ПРОЦЕНАТА ЗА ПОЈЕДИНЕ НАМЕНЕ I. Укупан износ средстава самодоприноса из члана 3. Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мол(''Сл. лист општине Ада'', бр. 19/2006) утврђен у висини од ,00 динара ревалоризује се за 51,7% односно растом потрошачких цена у Републици Србији за период од 2007 до године и износи ,00 динара. II. Утврђени проценти и износи коришћења средстава самодорпиноса за поједине намене из члана 12. ст. 1. Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мол (''Сл. лист општине Ада'' бр. 19/2006) услед техничко-технолошких и других објективних разлога, мењају се и износе: НАМЕНА ПРОГРАМ % УЧЕШЋА ИЗНОС (дин.) I. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА, ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ 1.Наставак изградње канализације и уређење сметлишта 2% ,00 II. САМОСТАЛНИ ПРОГРАМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ 1.Изградња, обнављање и одржавање путева и тротоара 11% ,00 2.Одржавање уличне расвете 8% ,00 3.Одржавање рекреационог центра Цвет Тисе и улица са озелењавањем 17% ,00 4.Изградња и одржавање отворених канала, за одвод атмосферских и подземних вода, спречавање и санације евентуалних елементарних непогода 14% ,00 5.За задовољавање потреба грађана H A T Á R O Z A T O T A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATTAL A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A IDŐSZAKRA BEVEZETETT HELYI JÁRULÉK TELJES ÖSSZEGÉNEK ÚJRAÉRTÉKELÉSÉRŐL, VALAMINT AZ EGYES RENDELTETÉSEKRE MEGHATÁROZOTT SZÁZALÉKAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A helyi járulékból befolyó teljes összeg, amely a határozat a helyi járulék bevezetéséről a Moholi Helyi Közösség területén (Ada Község Hivatalos Lapja 19/2006 szám) 3. szakaszában ,00 dinárban került meghatározásra, 51,7%-kal, azaz a Szerb Köztársaságban a fogyasztói áraknak a éves időszakban való növekedésével újraértékelődik és ,00 dinárt tesz ki. A helyi járulék eszközeinek az egyes rendeltetésekre meghatározott százalékai és összegei a határozat a helyi járulék bevezetéséről a Moholi Helyi Közösség területén (Ada Község Hivatalos Lapja, 19/2006 szám) 12. szakaszának 1. bekezdéséből a technikai-technológiai, valamint egyéb objektív okokból a következők szerint módosulnak: RENDELTETÉSEK % RÉSZESEDÉ ÖSSZEG (din.) PROGRAMOK II. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, AZ ADAI ELSŐ HK, AZ ADAI MÁSODIK HK ÉS A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG KÖZÖS PROGRAMJA 1.A csatornahálózat építésének és a szeméttelep rendezésének folytatására 2% ,00 II. A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ÖNÁLLÓ PROGRAMJA 1. Út- és járdaépítés,-felújítás és -karbantartás 11% ,00 2. A közvilágítás karbantartása 8% ,00 3. A Cvet Tise Rekreációs Központ és az utcák zöld felületeinek karbantartása 17% ,00 4. Csapadék és talajvíz elvezetésére szolgáló nyílt csatornák kiépítése és karbantartása, az esetleges elemi csapások megakadályozása és rendezése 14% ,00 5. A polgároknak a kultúra, a testnevelés, az oktatás

4 4. страна/oldal у областима културе, физичке културе, образовања, друштвене бриге и за помоћ социјално угроженим лицима,јавног обавештавања, заштите и унапређења човекове средине и за развој насеља 14% ,00 6.Учешће у изградњи мртвачнице на северном Православном и на Римокатоличком гробљу 4% ,00 7. Одржавање и функционисање Дома културе, остваривање програма самодоприноса и функционисање МЗ 30% ,00 III. Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења и објављује се у ''Службеном листу општине Ада'', као и на огласним таблама у Месној заједници Мол. Република Србија Аутономна Покрајина Војводине Општина Ада Месна заједница Мол Број: 53-3/2012 Дана: 26. марта 2012.године ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ, Драгољуб Бајић с.р. a társadalmi gondozás területén fellépő igényeinek kielégítésére, a szociálisan veszélyeztetett személyeknek nyújtott segély, köztájékoztatás, környezetvédelem és fejlesztés, településfejlesztés 14% ,00 6. Részvétel az északi pravoszláv és a római-katolikus temető halottasházának építésében 4% ,00 7. A Kultúrotthon karbantartása és működtetése, a helyi járulék programjának megvalósítása, és a HK működtetése 30% ,00 III. Ezen határozat a meghozatala napján lép életbe, megjelentetendő Ada Község Hivatalos Lapjában, valamin a Moholi Helyi Közösség hirdetőtábláján. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG Szám:53-3/2012 Kelt: március 26-án Bajić Dragoljub s.k MOHOLI HK TANÁCSÁNAK ELNÖKE 40./ На основу члана 28. став 8. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010-УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Ада, на седници 12.априла године, донела је О Д Л У К У О БЛИЖЕМ УТВРЂИВАЊУ САДРЖИНЕ, ОБЛИКА И ИЗГЛЕДА ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ, НАЧИНА И КОНТРОЛЕ ШТАМПАЊА, ДОСТАВЉА, РУКОВАЊА ГЛАСАЧКИМ ЛИСТИЋИМА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА, РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ ГОД. 1. Садржина гласачких листића (Образац ЛИЗ-13) за избор одборника у Скупштину општине Ада утврђује се у складу са чланом 30. Закона о локалним изборима. 2. Гласачки листићи за избор одборника у Скупштину општине Ада штампају се на папиру беле боје, формата А- 3 oбележеном жиговима грба општине Ада у растеру сиве боје по маргинама, двојезично, тј. на српском језику, ћириличним писмом, а испод текста на српском језику и на мађарском језику и писму, - црном штампарском бојом. Гласачки листићи се оверавају штампаним отиском печата Општинске изборне комисије. 3. Гласачки листићи се штампају у Ади у Радњи за израду печата и штампарије ''АНИМА'' Ада, ул. Жарка Зрењанина бр. 24/а. Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак. Укупан број гласачких листића утврђује општинска изборна комисија. Број резервних гласачких листића износи 0,3% од укупног броја гласачких листића. Општинска изборна комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава њен председник својим потписом и печатом Општинске изборне комисије. Оверени узорак гласачког листића предаје се штампарији, која на основу њега израђује графичке плоче.

5 5. страна/oldal Процес штампања започиње у присуству овлашћених представника Општинске изборне комисије и представника подносилаца изборних листа стављањем графичких плоча у машине за штампање. По пуштању у погон штампарских машина, први примерци гласачких листића се не лицу места уништавају све док се не одштампа гласачки листић који задовољава оптималне графичке стандарде. Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, представник Општинске изборне комисије упоређује са овереним узорком гласачког листића. Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком, представник Општинске изборне комисије одобрава штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака. Одмах по завршетку штампања, а у присуству представника Општинске изборне комисије, представника подносилаца изборннх листа и штампарије, уништава се компјутерска припрема за израду графичких плоча и графичке плоче. О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник, а уништене графичке плоче се предају Општинској изборној комисији. 4. Контролни лист (Образац ЛИЗ-12) штампа се на штампачу Општинске управе Ада на папиру црвене боје, формата А-4, двојезично, тј, на српском језику ћириличним писмом, а испод текста на српском језику и на мађарском језику и писму, - црном штампарском бојом. 5. Штампање гласачких листића надзире и контролише Општинска изборна комисија преко својих чланова. Представници подносилаца изборних листи имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких листића Општинској изборној комисији и бирачким одборима. Општинска изборна комисија ће благовремено обавестити подносиоце изборних листа о томе да њихови представници имају право да присуствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње. Подносилац изборне листе доставља Изборној комисији име лица које има право да присуствује штампању, бројању, паковању гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним за спровођење избора. 6. Ова одлука се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. Број: / Ада, 12. априла године ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА ПРЕДСЕДНИК, Ходик Нандор с.р. A helyi választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010-AB és 54/2011 számok) 28. szakaszának 8. bekezdése alapján, Az Ada Községi Választási Bizottság a én tartott ülésén meghozza a HATÁROZATOT AZ ADA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI MÁJUS 6-ÁN TARTANDÓ VÁLASZTÁSÁN HASZNÁLATOS SZAVAZÓLAPOK ÉS SZAVAZÓLÁDA VIZSGÁLATÁRA SZOLGÁLÓ ELLENŐRZŐ LAP TARTALMÁNAK, FORMÁJÁNAK ÉS KINÉZETÉNEK, VALAMINT A SZAVAZÓLAPOK NYOMTATÁSA, KÉZBESÍTÉSE ÉS KEZELÉSE MÓDJÁNAK ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK KÖZELEBBI MEGHATÁROZÁSÁRÓL 1. Az Ada Községi Képviselő-testület tanácsnokai választásán használatos szavazólapok tartalmának (LIZ-13 Űrlap) meghatározása a helyi választásokról szóló törvény 30. szakaszával összhangban történik. 2. Az Ada Községi Képviselő-testület tanácsnokainak választásán használatos szavazólapok nyomtatása A-3-as formátumú, Ada község címerével jelölt, fehér színű papírlapra történik, a margó tartományában szürke színű árnyalattal, kétnyelvűen, azaz szerb nyelven cirill írásmóddal, a

6 6. страна/oldal szerb nyelvű szöveg alatt pedig magyar nyelven magyar írásmóddal - fekete nyomdafestékkel. A szavazólapok hitelességét a Községi Választási Bizottság pecsétjének nyomtatott lenyomata biztosítja. 3. A szavazólapok nyomtatását Adán az ANIMA Pecsétkidolgozó- és Nyomdaműhelyben, az Ada, Žarko Zrenjanin utca 24/a szám alatt végzik. A nyomtatandó szavazólapok számának meg kell egyeznie a választói névjegyzékben szereplő választók számával A szavazólapok számát a Községi Választási Bizottság határozza meg. A tartalék szavazólapok száma az összes szavazólap számának 0,3%-át teszi ki. A Községi Választási Bizottság összeállítja a szavazólap mintapéldányát, amelyet az elnöke saját aláírásával és a Községi Választási Bizottság pecsétjével hitelesít. Szavazólap hitelesített példányát eljuttatják a nyomdának, amely az alapján kidolgozza a grafikai lemezeket. A nyomtatási eljárás a Községi Választási Bizottság meghatalmazott képviselőinek és a választási listák beterjesztői képviselőinek jelenlétében kezdődik, a grafikai lemezeknek a nyomdagépekbe való behelyezésével. A nyomdagépek üzembe helyezésekor a szavazólapok első példányai mindaddig megsemmisítésre kerülnek, amíg a kinyomtatott szavazólap nem felel meg az optimális grafikai normáknak. Az első olyan kinyomtatott szavazólapot, mely eleget tesz az optimális grafikai normáknak, a Községi Választási Bizottság képviselője összehasonlítja a szavazólap hitelesített példányával. Miután megállapítást nyer, hogy a szavazólap kinyomtatott példánya megegyezik a hitelesített példánnyal, a Községi Választási Bizottság képviselője jóváhagyja a szavazólapok nyomtatását a meghatározott példányszámban. A Községi Választási Bizottság képviselőjének, a választási listák beterjesztői képviselőinek és a nyomda képviselőjének jelenlétében a nyomtatást követően a grafikai lemezek kidolgozásának számítógépes előkészítését, valamint a grafikai lemezeket azonnal a megsemmisítik. A grafikai lemezek és a grafikai lemezek kidolgozása számítógépes előkészítésének megsemmisítéséről jegyzőkönyv készül, a megsemmisített grafikai lemezeket pedig átadják a Községi Választási Bizottságnak. 4. Az ellenőrzőlap (LIZ-12 Űrlap) nyomtatását az adai Községi Közigazgatási Hivatal nyomtatóján végzik, A-4-es formátumú, piros színű papírra, kétnyelvűen, azaz szerb nyelven cirill írásmóddal, a szerb nyelvű szöveg alatt pedig magyar nyelven magyar írásmóddal - fekete nyomdafestékkel. 5. A szavazólapok nyomtatását a Községi Választási Bizottság felügyeli és ellenőrzi. A választási lista beterjesztői képviselőinek jogában áll jelen lenni a szavazólapok nyomtatásakor, számlálásakor, csomagolásakor és a Községi Választási Bizottságnak és a szavazatszámláló bizottságoknak való kézbesítésekor. A Községi Választási Bizottság kellő időben értesíti a választási listák beterjesztőit arról, hogy képviselőiknek jogában áll jelen lenni a szavazólapok nyomtatásakor, számlálásakor, csomagolásakor és kézbesítésekor, valamint ezen műveletek helyszíneiről és megkezdésük időpontjáról. A választási listák beterjesztői elküldik a Községi Választási Bizottságnak azon személyek nevét, akiknek jogában áll jelen lenni a szavazólapok nyomtatásakor, számlálásakor, csomagolásakor és a választást lebonyolító illetékes szerveknek való kézbesítésekor. 6. A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szám: / Ada, április 12. ADA KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Hodik Nándor s.k. ELNÖK 41./ На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 US i 54/201), Општинска изборна комисија Ада, на седници одржаној 12. априла године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ ГОДИНЕ

7 7. страна/oldal I. Одређују се бирачка места на територији општине Ада за гласање на изборима за одборнике у Скупштину општине Ада на дан године, и то: Р.б Подручје које обухвата Б.М. Назив Б.М. Адреса Б.М. р ''Прецизни Лив'' Ада, Молски пут 4 Молски пут, 8.Март, Нушићева, Хајдук Вељка, Ђуре Даничића, Ненада Дудварског, Бечејску пут 1-38 и 2-74, Сабо- Сепеши Ласло 1-39 и 2-6, СедмаковДушана1-17 и 2-16 и Доша Андраша Д. Обрадовића парна страна 2-12, И.Л- Рибара 1-21 и а, ЈНА 1-55 и 2-42/а, Ј.Атиле 1-7, М. Тита 1-43 и 2- Зграда I. МЗ Ада, Maршала Тита 45 54, М. Пијаде-непарна страна, 1-5, Н. Тесле23-43 и (велика сала) 24-36, Пупинова 1-5 и 2-4, Р.Поповића 1-19 и 2-10 и Змај Јовина,непарна страна Зграда I. МЗ (мала сала) Посланички клуб (зграда у дворишту СО) Ада, Маршала Тита 45 Ада,Трг Ослобођења 1 5. Техничка школа Ада, Раде Кончара 32/а 6. Техничка школа Ада, Моше Пијаде Дом пензионера Ада, Д.Обрадовића 3 8. Главна зграда II.МЗ Ада, Лењинова Забавиште Ада, Д. Туцовића Забавиште Ада, Саве Ковачевића 74 ЈНА и , Његошева 1-7 и 2-8, Обала Тисе 1-23 и 2-4, П. Радосављевића , П.Драпшина 1-53 и 2-48, Змај Јовине парна страна 2-14 и Ж.Зрењанина 1-27 и Арањ Јаноша, Киш Ерне, Мите Радујкова, 25.Мај, Марка Орешковића и Крајишка. Кошут Лајоша, Варга Јаноша, Шоти Јожефа, Пергел Флоријана, Штербик Петера, 1. Маја, 9. Маја и Мацедонски Салаши. Гробљанска, Жикице Јовановића, 29.Новембра, Раде Кончара, Бориса Кидрича,Фодор Шандора, Франје Розмара, и Моше Пијаде / осим бројева 1-5/. Доситеја Обрадовића-непарна страна, Трг Ослобођења, Вука Караджића-парна страна, Јожеф Атиле-/од ул. М.Пијаде до ул. В.Караджића/, 8.Октобар -/ од почетка до В.Караджића/, Лењинова-/од почетка до ул.в. Караджића/, Саве Ковачевића- /од почетка до В.Караджића/, Николе Тесле-/од почетка до ул. Д.Обрадовића/, Димитрија Туцовића -/од почетка до ул. В.Караджића/, Војвођанских бригада -/од почетка до В.Караджића/, Моше Пијаде бројеви 2 и 4 и Бранка радичевића -/ од почетка до улице В.Караджића/. Марка Миљанова 1-55 и 4-66 Јожеф Атиле и 14/а-52, 8.Октобра и 18-62, 7. Јула 1-41 и 2-54, Македонска 1-35 и 2-16, Светозара Марковића 1-5 и 2-10, Вука Караджића 1-11 и Лењинова Вука Караджића 15-55, Лењинова 12-46, Светозара Марковића 7-73 и 12-48, Ђ.Јакшића,Истарска Саве Ковачевића 8-32 и 11-33, Димитрија Туцовића и 26-46, Пионирска, Обилићева 2-28, Бранка Радичевића и и бб, Војвођанских бригада- /од ул.в.караджића до ул. Бранка Радичевића/. Партизански трг, Ади Ендре /од ул С.Ковачевића до краја/, Петра Кочића, Лазе Костића, Карађорђева и 102, Ђуре Ђаковића -/ од ул. С.Ковачевића и од гробља до краја/, Чех Кароља. Перњеш горњи рит, Селеш Јожеф и Војвођанских бригада - / од ул. Б. Радичевића до краја/, Апро Ференца 11. Барапарт школа Ада, Лењинова 85 Лењинова 46-98, Карађорђева 3-99а и 2-98, Саве Ковачевића 37-73, Дожа Ђерђа 2-18 и 1-11, Ади Ендреа 1-93 и 2-76, Петефи Шандора, Авалска,

8 8. страна/oldal Р.б Подручје које обухвата Б.М. Назив Б.М. Адреса Б.М. р Космајска и Школска. 12. Кадарева кућа Ада, Дожа Ђерђа 31 Саве Ковачвића 75-91, Дожа Ђерђа и 13-25, Светозара Милетића 2-94 и 1-107, Ђуре Ђаковића 2-88 и 1-147, Бакош Калмана 2-26 и Пролетерска 1-17 и Зграда II.МЗ Ада, Халас Јожефа 22 Бакош Калмана-непарна страна 9-45, Хрватска 1-33 и 2-44, И.Милутиновића 1-17 и 2-18, Словеначка 1-27 и 2-24а, Танчић Михаља 1-27 и 2-50, Радничка 1-27 и 2-28, Велики пут 1-5 и 2-56 и Војислава Илића 9-23 и 2-4, Средњи Мали Пут. Бакош Калмана непарна страна 1-7, Бунарска 1-15 и 14. Забавиште у 2-8, Халас Јожеф 1-77 и 2-74, Ј.Сте. Поповића 1-13 и Ада, Халас Јожефа 22 Гунарошу 2-6, Љ. Ненадовића 1-21 и 2-18, Студеничка 1-25 и 2-32, Васе Стајића 1-19а и 2-18 и В. Илића 1-7а. 15. Млинпродукт Ада, Сенћански пут 21 С. Сремца,Нова улица, Северна ул.,сенћански пут, Виноградска, Крижан Матеа, Варга Јожефа, Боја Андраша, Шпанг Јожефа, Шпанских Бораца, Богданфи Шандора, и Мирослава Антића 16. Забавиште Мол, Н.Радонића 21 Долма 1-4, Димитрија Туцовића 2-24 и бб, Васе Пелагића 1-27 и 2-22, Кошут Лајоша 1-23 и 2-22а, Раде Кончара 1-23, Саве Ковачевића 1-11 и 2-16 и Салаш Балиж, И.Л.Рибара 2-44ц, Змај Јовина 1-39 и 2-58, Вукашина Стокића 1-59 и 12-58, Масарикова 1-39 и Забавиште Мол, Н.Радонића 21 Вука Караджића и 32-58/а, Народне рев и , С.Милетића и 56-78, Братства и Јединства и 1-53а, Ђ. Даничића 1-47 и Месна канцеларија Дом културеклуб Мол, М. Тита 34 Мол, М. Тита Дом пензионера Мол, Петефи Ш Дом културечитаоница Мол, М. Тита Забавиште Мол, М. Тита 108 Маршала Тита 1-61 и Н.Радонића 1-45 и Максим Горког 2-54 и 1-41, Пролетерска 2-54 и 1-31, Р.Ћорића 2-18, Потиска 1-9, М. Тита 2-70, 8.Октобар 1-47 и 2-48, Бранка Радичевића 1-35 и 2-44, Н.револуције и 48-70, Братства и jединиства 53-81, С. Милетића и 44-56, Вука Караджића и Петра Драпшина 1-25 и 2-34, Партизанска 3-25 и 2-26, Инвалидска 1-23 и 4-28, Гробљанска 1-25 и 2-4а, Подбарска 1 и 2-44, Ђ. Даничића, Стрелиште бб, Ађански пут 10-48, Н.револуције 1-51а и 2-46, Братства i јединства 1-59, С.Милетића 1-27 и 2-42 и В. Караджића 1-21 и Богнар Иштвана 1-21 и 2-24, Вилагош Мартона 7 и 2-12, Симић Милана 2-4, Петефи бригада 1-34, Гробљанска 6-72 и 27-63, Пионирска 1-5, Инвалидска и 32-80, Партизанска и 28-46а, Шетер Ш. 1-5 и 2-2а, П. Драпшина 36-66, Бр. i јединства 2-34, Ађански пут 1-27 и 2-8, ЈНА 1-23 и 2-26, И.Милутиновића 1 и 2-88, Петефи Ш и 2-32, Ади Ендре 1-33 и 2-24, Uрбан Jожефа 1-25 и П. Драпшина 27-51, Б.Радичевића и 46-76, 8. Октобар и 50-94, М.Тита , Братства и јединства 36-54, ЈНА 25-47а и 28-60, Петефи Ш и 34-56, Ади Ендре и 26-40, Урбан Ј а и Јамура 2-6 и 5, Железничка 2-44 и 1-25а и унутрашњи салаши. Салаши, Велики пут, Јужни Мали пут, М. Тита , Новака Радонића и 74-96, Ђ.Даничића и , Тот Елека 1-9 и 2-64, Војвођанска 1-7 и 2-22, Омладинска 1-3 и 2-10, С. Марковића 1-5 и 2-12, Трг Слободе 2-10, Дожа Ђ.3-9 и Железничка и 46а- 48.

9 9. страна/oldal Р.б Подручје које обухвата Б.М. Назив Б.М. Адреса Б.М. р Забавиште Мол, М. Тита 108 М. Тита 63-99, Н.Радонића и 48-72, Ђ. Даничића и , Б. и јединства 54а-62, ЈНА и 64-90а, Петефи Ш и 57-65, Ади Ендреа и и Урбан Ј и Забавиште Мол, ЈНА 83 Ади Ендре и 62-72, ЈНА и , М. Горког и 56-96, Масарикова и 52-74, Петефи Ш и 80-96, Пролетерска и 56-98, Урбан Ј и 68, В. Стокића и Братства и јединства 64-82б. 25 Дом за старе Мол, ЈНА 105 Ади Ендре и , Братства и јед , И.Л. Рибара 1-27 и 2-92, ЈНА и , Масарикова 76-90, Петефи Ш и , Урбан Ј и 70-74, В. Стокића и и Змај Јовина и Зграда МЗ Оборњача, М. Тита 2 М.Тита 1-69 и 2-34, Петефи Ш и 2-54, Молски велики пут 1-67 и 2-22, Србобрански пут 1-21 и 2-20, Ади Ендре 1-3 и 2-10, Пут Велђпарт 1-5 и 2-6, Матићев пут 1-7 и 2-4, Мали пут 1-3 и 2-6, Првомајски пут 1-7 и Дом омладине Стеријино, М. Тита 50 М. Тита 2-80, Драгин В и 2 до краја, Велики пут , Северни мали пут 1-17 и 2-10, Кратки пут 4, Средњи мали пут 1-3 и 2-4, Задругарски пут 1-19 и 2-28, Горнјибрешки пут 1-37 и 2-20, Буджак 1-9 и 2-10, Јужни мали пут 1-3, Нова улица, и Владимира Драгина. Петефи Шандора- цела, Велики пут 33 и 64, Тополски пут и 18-28, Јужни мали пут 5-19 и 8-12, Балижев 28. пут 1 и 2-14, М. Тита 1-23 и 2-20, Е. Кардеља 1-13 и 2- О.Ш. Чех Утрине, Јожеф Атиле 6 16, Б.Кидрича бб-11 и 2-14, Киш Бездањи А и 2- Карољ 14, Пушкаш Б. непарна страна и 2-16, Атарски пут 8, Средњи мали пут 5-19 и 8-12 и Бажо Јожефа 1-11 и 2-14, Јожеф А.- цела 29. Дом омладине Утрине, Тополски пут 22 Б. Кидирча и 16-32, Киш Бездањи А и 16-36, Бажо Јожефа и 16-40, М. Тита и 22-44, Велики пут 1-31 и 2-62, Тополски пут 1-9 и 2-16, Јужни мали пут 1-3 и 2-6, Кошут Л. цела, Е.Кардељ и 18-26, Атарски пут 2-6, Средњи мали пут 1-3 и 4-6 и Северни мали пут цела. II. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Ада'' Број: / У Ади, 12. априла године ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА Председник, Ходик Нандор с.р. A helyi választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye; 129/2007, 34/2010-AB és 54/2011 számok) 15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, Az Ada Községi Választási Bizottság a én tartott ülésén, meghozta a V É G Z É S T A SZAVAZÓHELYEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA A MÁJUS 6-ÁRA KIÍRT VÁLASZTÁSOKON VALÓ SZAVAZÁSHOZ I. Az Ada Község Képviselő-testülete tanácsnokainak ai megválasztásához az Ada Községi Választási Bizottság a következő szavazóhelyeket jelöli ki:

10 10. страна/oldal Sorszám A szavazóhely neve A szavazóhely címe Terület 1. Mikroöntöde Ada, Moholi út Az I. Helyi Közösség épülete (nagyterem) Az I. Helyi Közösség épülete (kisterem) Tanácsnokok klubja (a KKT udvarában levő épület) Ada, Tito marsall 45. Ada, Tito marsall 45. Ada, Felszabadulás tér Műszaki Iskola Ada, Rade Končar 32/a 6. Műszaki Iskola Ada, Moša Pijade Nyugdíjas Otthon Ada, D. Obradović A II. Helyi Közösség főépülete Ada, Lenin utca Óvoda Ada, D. Tucović Óvoda Ada, Savo Kovačević 74. Moholi út, Március 8. u., Nušić, Hajduk Veljko, Đuro Daničić, Nenad Dudvarski, Becsei út 1-38, és 2-74, Szabó Szepesi László 1-39 és 2-6, Sedmakov Dušan 1-17 és 2-16 és Dósa András D. Obradović- páros oldal 2-12, Ivo L. Ribar 1-21 és 2-48a, JNH 1-55 és 2-42/a, J. Attila 1-7, Tito marsall 1-43 és 2-54, M. Pijadepáratlan oldal, 1-5, N. Tesla és 24-36, Pupin 1-5 és 2-4, R. Popović 1-19 és 2-10 és J. J. Zmaj, páratlan oldal JNH és , Njegoš 1-7 és 2-8, Tisza part 1-23 és 2-4, P. Radosavljević 1-21 és 2-20, P. Drapšin 1-53 és 2-48, J.J. Zmaj- páros oldal 2-14 és Ž. Zrenjanin 1-27 és 2-34 Arany János, Kiss Ernő, Mito Radujkov, Május 25., Marko Orešković és Krajiška. Kossuth Lajos, Varga János, Sóti József, Pergel Flórián, Sterbik Péter, Május 1., Május 9. és Macedóniai tanyák. Temető utca, Žikica Jovanović, November 29., Rade Končar, Boris Kidrič, Fodor Sándor, Franjo Rozmar és Moša Pijade (az 1-5 számok kivételével). Dositelj Obradović- páratlan oldal, Felszabadulás tér, Vuk Karadžić- páros oldal, József Attila- (a Moša Pijade utcától a Vuk Karadžić utcáig), Október 8.- (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Lenin u.- ( az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Savo Kovačević ( az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Nikola Tesla- (az utca kezdetétől a Dositelj Obradović utcáig), Dimitrije Tucović- (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Vajdasági Brigádok (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Moša Pijade- 2-4 és Branko Radičević- (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig). Marko Miljanov 1-55 és 4-66, József Attila és 14/a-52, Október és 18-62, Július és 2-54, Macedón utca 1-35 és 2-16, S. Marković 1-5 és 2-10, Vuk Karadžić 1-11 és Lenin utca Vuk Karadžić 15-55, Lenin12-46, 12-46, Svetozar Marković 7-73 és 12-48, Đ. Jakšić, Isztriai u., Savo Kovačević 8-32 és 11-33, Dimitrije Tucović és 26-46, Pionír, Obilić 2-28, Obilić 2-28, Branko Radičević és és bb, Vajdasági Brigádok (a Vuk Karadžić utcától a Branko Radičević utcáig). Partizán tér, Ady Endre- (a Savo Kovačević utcától végig), Petar Kočić, Laza Kostić, Karađorđe és 102, Đuro Đaković (a S. Kovačević utcától és a temetőtől végig), Cseh Károly, Pernyés, Felső rét, Szeles József és Vajdasági Brigádok- (a Branko Radičević utcától az utca végéig), Apró Ferenc. 11. Baraparti iskola Ada, Lenin utca 85. Lenin 46-98, Karađorđe 3-99a és 2-98, Savo Kovačević 37-73, Dózsa György 2-18 és 1-

11 11. страна/oldal 12. Kádár ház Ada, Dózsa György A II. Helyi Közösség épülete Ada, Halász József Gunarasi Óvoda Ada, Halász József Mlinprodukt Ada, Zentai út Óvoda Mohol, Novak Radonić Óvoda Mohol, N. Radonić Helyi Iroda Mohol, Tito marsall Művelődési Otthon - klubb Mohol, Tito marsall Nyugdíjas Otthon Mohol, Petőfi S , Ady Endre 1-93 és 2-76, Petőfi Sándor, Avala, Kosmaj és Iskola utca. Savo Kovačević 75-91, Dózsa György és 13-25, Svetozar Miletić 2-94 és 1-107, Đuro Đaković 2-88 és 1-147, 2-88 és 1-147, Bakos Kálmán 2-26 és Proletár 1-17 és 2-8. Bakos Kálmán- páratlan oldal 9-45, Horvát 1-33 és 2-44, Ivan Milutinović 1-17 és 2-18, Szlovén 1-27 és 2-24a, Táncsics Mihály 1-27 és 2-50, Radnička 1-27 és 2-28, és Nagy út 1-5 és 2-56 és Vojislav Ilić 9-23 és 2-4, Középső Kis Út. Bakos Kálmán- páratlan oldal 1-7, Kút utca 1-15 és 2-8, Halász József 1-77 és 2-74, J. Ste. Popović 1-13 és 2-6, Lj. Nenadović 1-21 és 2-18, Studenička 1-25 és 2-32, Vaso Stajić 1-19a és 2-18, és V. Ilić 1-7a. S. Sremac, Új utca, Északi u., Zentai út, Szőlőskert utca, Krizsán Máté, Varga József, Boja András, Spang József, Spanyol Harcosok, Bogdánfi Sándor és Miroslav Antić. Töltés 1-4, Dimitrije Tucović 2-24 és szn, Vasa Pelagić 1-27 és 2-22, Kossuth Lajos 1-23 és 2-22a, Rade Končar 1-23, S. Kovačević 1-11 és 2-16, Bálizs tanya, I. L. Ribar 2-44c, J.J. Zmaj 1-39 és 2-58, Vukašin Stokić 1-59 és 12-58, Masarikova 1-39 és Vuk Karadžić és 32-58a, Népforradalom és , S. Miletić és 56-78, Testvériség- Egység és 1-53a, Đ. Daničić 1-47, 2-52, Tito marsall 1-61, valamint N. Radonić 1-45 és M. Gorkij 2-54 és 1-41, Proletár 2-54 és 1-31, R. Ćorić 2-18, Tisza-mente 1-9, Tito marsall 2-70, Október 8. u és 2-48, Branko Radičević 1-35 és 2-44, Népforradalom és 48-70, Testvériségegység 53-81, S. Miletića és 44-56, Vuk Karadžić és Petar Drapšin 1-25 és 2-34, Partizán 3-25 és 2-26, Invalid 1-23 és 4-28, Temető utca 1-25 és 2-4a, Podbarska 1 és 2-44, Đ. Daničić, Lővölde szn, Adai út 10-48, Népforradalom 1-51a és 2-46, Testvériség-egység 1-59, S.Miletić 1-27 és 2-42 és V. Karadžić 1-21 és Bognár István 1-21 és 2-24, Világos Márton 7 és 2-12, Simić Milan 2-4, Petőfi Brigádok 1-34, Temető utca 6-72 és 27-63, Pionír 1-5, Invalid és 32-80, Partizán és 28-46a, Sőtér S. 1-5 és 2-2a, P. Drapšin 36-66, Testvériség- egység 2-34, Adai út 1-27 és 2-8, JNH 1-23 és 2-26, I.Milutinović 1 és 2-88, Petőfi S és 2-32, Ady Endre 1-33 és 2-24, Urbán József 1-25 és Művelődési Otthonolvasóterem Mohol, Tito marsall 70. Petar Drapšin 27-51, B.Radičević és 46-76, Október 8.u és 50-94, Tito marsall , Testvériség- egység 36-54, JNH 25-47a és 28-60, Petőfi S és 34-56, Ady Endre és 26-40, Urban J. 27-

12 12. страна/oldal 22. Óvoda Mohol, Tito marsall a és Jamura 2-6 és 5, Vasút u és 1-25a és belső szálások. Tanyák, Nagy út, Déli kis út, Tito marsall , Novak Radonić és 74-96, Đ.Daničić és , Tóth Elek 1-9 és 2-64, Vajdaság utca 1-7 és 2-22, Ifjúság 1-3 és 2-10, S. Marković 1-5 és 2-12, Szabadság tér 2-10, Dózsa György 3-9 és Vasút utca és 46a Óvoda Mohol, Tito marsall Óvoda Mohol, JNH Idősek Otthona Mohol, JNH Helyi Közösség épülete Völgypart, Tito marsall Ifjúsági Otthon Valkaisor, Tito marsall Cseh Károly Ált. Isk. Törökfalu, József Attila Ifjúsági Otthon Törökfalu, Topolyai út 22. II. A jelen végzést közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában. Szám: / Ada, április 12. ADA KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Tito marsall 63-99, N.Radonić és 48-72, Đ. Daničić és , Testvériség egység 54a-62, JNH és 64-90a, Petőfi S és 57-65, Ady Endre és és Urbán J és Ady Endre és 62-72, JNH és , M. Gorkij és 56-96, Masarikov és 52-74, Petőfi S és 80-96, Proletár és 56-98, Urbán J és 68, V. Stokić és Testvériség egység 64-82b. Ady Endre és , Testvériség egység 84-98, I.L. Ribar 1-27 és 2-92, JNH és , Masarikov 76-90, Petőfi S és , Urbán J és 70-74, V. Stokić és és Zmaj Jovin és Tito marsall 1-69 és 2-34, Petőfi S és 2-54, Moholi nagy út 1-67 és 2-22, Szenttamási út 1-21 és 2-20, Ady Endre 1-3 és 2-10, Völgypart út 1-5 és 2-6, Matić út 1-7 és 2-4, Kis út 1-3 és 2-6, Május 1. út 1-7 és Tito marsall 2-80, Dragin V és 2-től végig, Nagy út 1-25 és 2-40, Északi kis út 1-17 és 2-10, Rövid út 4, Középső kis út 1-3 és 2-4, Szövetkezeti út 1-19 és 2-28, Felsőhegyi út 1-37 és 2-20, Budzsák 1-9 és 2-10, Déli kis út 1-3, Új utca és Vladimir Dragin. Petőfi Sandor- az egész utca, Nagy út 33 és 64, Topolyai út és 18-28, Déli kis út 5-19 és 8-12, Bálizs út 1 és 2-14, Tito marsall 1-23 és 2-20, E. Kardelj 1-13 és 2-16, B.Kidrič szn-11 és 2-14, Kis Bezdányi A és 2-14, Puskás B. páratlan oldal és 2-16, Határ út 8, Középső kis út 5-19 és 8-12, Bazsó József 1-11 és 2-14, József Attila az egész utca B. Kidirč és 16-32, Kis Bezdányi A és 16-36, Bazsó József és 16-40, Tito marsall és 22-44, Nagy út 1-31 és 2-62, Topolyai út 1-9 és 2-16, Déli kis út 1-3 és 2-6, Kossuth L az egész utca, E.Kardelj és 18-26, Határ út 2-6, Középső kis út 1-3 és 4-6 és Északi kis út az egész utca. Hodik Nándor s.k. elnök

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 27.03.2008. БРОЈ 9 XLI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ: 33./РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА...3 TARTALOM: 33./VÉGZÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. ÁPRILIS 12. ZENTA 83. A helyhatósági választásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007, 34/2010- Alkotmánybíróság határozata és 54/2011),15. szakasza 1.bekezdésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. MÁRCIUS 25. Z E N T A 13. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Zentai Községi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2016. ÁPRILIS 3. Z E N T A A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. szám AB határozat, és 54/2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 8. szám Topolya, 2006. Október 12. Broј 8. 12.10.2006. СТРАНА

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám 1. sz. KKT-nyomtatvány VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Igazolom, hogy,, állandó lakóhelye:, (személyazonosító szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVIII 07. април 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2016. Április 07. Број 3. 07.04.2016. СТРАНА 56.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 11.07.2007. БРОЈ 10 XL. ÉVFOLYAM 2007.07.11. 10. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 68./ РЕШЕЊЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ЗАХВАЛНИЦА...3 68./ VÉGZÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 20. XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 77./ ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 3. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és Zenta községben az

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. DECEMBER 31. Z E N T A 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 87. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám Oбразац СО-1 П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Потврђује се да је, (ЈМБГ) са пребивалиштем у (место) (адреса стана)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008 Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban Ada Cseh Károly Általános iskola, 24430 Ada, Felszabadulás tér 19. Tel.: 024/852-534 Adorján A kanizsai

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár.

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város A polgármester Iratszám: II-00-361-689/2015 Kelt: 2015.11.25. S z a b a d k a Szabadság tér 1. A Szabadka Város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról

Részletesebben