Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)"

Átírás

1 1 Korlátozott terjesztésű JAVÍTÓ KULCS vizsgázó neve Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) Közvetett adókkal kapcsolatos feladatok (vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Kidolgozási idő: 180 perc,,a változat Kérdés típusok pontszámai I. II. III/a. III/b. IV. V. Összesen Elérhető pontszám Elért pontszám Megfelelt -hez szükséges minimális teljesítmény % 60 Minősítés az elért pontszám alapján %-ban * * értékelés %-ban; ** megfelelt, nem felelt meg ** EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Javító tanár neve:... Aláírása : hó..nap Vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: Vizsgaelnök megbízó levelének száma:... Szóbeli vizsga dátuma: hó nap.. Vizsgaelnök neve... aláírása Korlátozott terjesztésű

2 2 ADÓTANÁCSADÓ ÍRÁSBELI Közvetett adókkal kapcsolatos feladatok A feladatokat a január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján oldja meg! Megoldási, értékelési útmutató A -ok konkrét megnevezése a megoldó kulcsban csak a javítók munkáját segíti, a pontszám kialakításában nem bír jelentőséggel. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)! 1. A közvetített szolgáltatás esetében a szolgáltatás továbbnyújtója az eredeti szolgáltató nevében jár el. A közvetített szolgáltatásban a továbbnyújtó saját nevében jár el. (Áfa tv 15. ) 2. Flotta-üzemeltető tulajdonában lévő, bérbeadott személygépkocsi esetében a regisztrációs adó alanya az, aki a járművet használja. A regisztrációs adó alanya az, akinek a nevére a járművet forgalomba helyezik. A bérlő, üzemben tartó, illetve pénzügyi képviselő meghatalmazottként, a tulajdonos nevében járhat el az adókötelezettség teljesítésében. (rega tv. 4. (6) bek.). 3. Az áru vámértékébe beletartozik mindaz a szállítási, rakodási, biztosítási költség, amely a Közösség vámterületére belépést követően merül fel. Az áru vámértékébe csak azok a járulékos költségek tartoznak bele, amelyek a Közösség vámterületére belépésig merülnek fel. Nem számíthatók be a vámértékbe a Közösség vámterületére való belépéstől felmerülő szállítási, rakodási, biztosítási, vagy pl. egy gép, berendezés telepítésére szolgáló költségek. (Közösségi Vámkódex 33. cikk)

3 3 4. Az Egyesült Királysághoz tartozó Csatorna-szigetek a Közösség vámterületéhez tartoznak, ezért ott a közös hozzáadott-érték adózás szabályait is alkalmaznia kell. A Csatorna-szigetek valóban az EU vámterületének részét képezik, de a közös hozzáadottérték adózás szabályai nem vonatkoznak rájuk (Áfa tv. 1. sz. melléklet 2/a) pont). 5. A vevői készlet másik tagállamba történő kiszállítása az Áfa tv. alkalmazásában nem minősül termékértékesítésnek. A vevői készlet céljára történő kiszállítás valóban nem termékértékesítés, mindig csak annak a mennyiségnek az erejéig válik azzá, amennyit a vevő lehív belőle. (Áfa tv. 12. (2) bek. i) pont) 6. A pénzforgalmi adózás szabályai ezt az adózási módot alkalmazó adóalanynál a fordított adózás alá tartozó belföldi ügyletekben is alkalmazandók. Nem vonatkoznak a pénzforgalmi adózás szabályai a fordított adózás alá tartozó ügyletekre, hiszen ott nincs szó az adóalany által teljesített ügyletről, és rá áthárított előzetesen felszámított áfa-ról sem. (Áfa tv. 196/B. (2) bek. a) pont). 7. Alanyi adómentes adóalanytól továbbértékesítési céllal megvásárolt termék értékesítése esetén az árrés-adózás szabályai szerint kell az adófizetési kötelezettséget teljesíteni. Adófizetésre nem kötelezett személytől, szervezettől (az alanyi mentes státusú pedig ilyen) továbbértékesítési céllal felvásárolt termék értékesítése árrés-adózás szerint történik. (Áfa tv )

4 4 8. Aki szárított, fermentált dohányt hoz be Magyarországra, vagy birtokol, tárol belföldön, annak előzetes regisztráción kell átesnie. A Jöt. vonatkozó előírása értelmében szárított, fermentált dohány január 1-jétől csak a vámhatóság által nyilvántartásba vett személyek birtokolhatnak (Jöt. 110/A. ) 9. A törvényben meghatározott befektetési arany belföldi értékesítése után áfa-t fizetni nem kell. A befektetési arany belföldi értékesítése, Közösségen belüli beszerzése és importja is adómentes. (Áfa tv ). 10. Az utazásszervezőnek az utastól beszedett előleg teljes összege után áfa-t kell fizetni. A vázolt ügyben áfa-fizetési kötelezettség csak a kalkulált árrés arányában keletkezik. (Áfa tv (2) bek.). Összesen 10 pont

5 5 II. Az alábbi feladatokban jelölje meg a helyes választ! lehetséges.) (Egy helyes válasz 1. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása értelmében a nemzetközi személyszállítás adómértéke Magyarországon a) 18% b) 5% c) adómentes (2006/112/EK irányelv 386. cikk) 2. A dohánygyártmány adójegyén feltüntetett kiskereskedelmi ártól az értékesítés során a) eltérni akkor lehet, ha a különbözetre jutó adót utólag megfizetik, b) eltérni akkor lehet, ha erre a vámhatóság külön engedélyt adott, c) eltérni nem lehet (Jöt ) 3. Regisztrációs adót a) személygépkocsi, (rega tv. 1. ) b) utánfutó, c) tehergépjármű első ízben történő forgalomba helyezése után kell fizetni. 4. Pénzforgalmi adózást alkalmazó adóalanytól befogadott számlával az egyébként nem pénzforgalmi adózás alá tartozó számlabefogadó a) a számlában teljesítési időpontként megjelölt napot magába foglaló bevallásban, b) a számla kézhezvétele napját magában foglaló bevallásban, c) az ellenérték megfizetése napját magában foglaló bevallásban (Áfa tv (1) bek.) gyakorolhat adólevonási jogot. 5. A Közösségi Vámkódex vonatkozó előírása értelmében az aktív feldolgozás során a) a közösségi árut a Közösség vámterületén kívül, b) a nem közösségi árut a Közösség vámterületén, (Közösségi Vámkódex 114. cikk) c) a közösségi árut másik tagállamban egy vagy több feldolgozási műveletnek vetik alá.

6 6 6. Másik tagállamban letelepedett adóalany a magyarországi kivételes beszerzői körbe tartozók felé a) 100 ezer, b) 35 ezer, (Áfa tv. 30. (2) bek.) c) 10 ezer -nak megfelelő éves szinten számítandó pénzösszeg erejéig értékesíthet terméket a saját országában érvényes adómérték felszámításával. 7. Ha magyarországi különleges jogállású mezőgazdasági termelőtől Szlovákiában letelepedett felvásárló vesz át 10 tonna újburgonyát a) a saját országában érvényes kompenzációs felárat fizeti, b) a belföldön érvényes 7% mértékű kompenzációs felárat fizeti, c) a belföldön érvényes 12% mértékű kompenzációs felárat fizeti (Áfa tv (2) bek. a) pont, 7. melléklet I/A rész)) 8. A belföldi, általános áfa-adózás alá tartozó adóalanyok között történő kukorica értékesítés után az áfa-t a) az eladó fizeti 5%-os adómérték alkalmazásával, b) az eladó fizeti 27%-os adómérték alkalmazásával, c) a vevő fizeti 27%-os adómérték alkalmazásával (fordított adózás) (Áfa tv i) pont; 6/A melléklet) 9. Adólevonásra nem jogosító tevékenységet is szolgáló, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetében a) 60 hónap, b) 240 hónap, (Áfa tv (5) bek. a) pont) c) nulla hónap megfigyelési időszakot ír elő a törvény, mely időszakon belül az arányok változása miatt korrekció válhat szükségessé. 10. Más gazdasági társaságba nem pénzbeni betétként, hozzájárulásként juttatott termék (apport) átadása az Áfa tv. alkalmazásában a) adóköteles, b) adómentes, c) nem áll be a termékértékesítéshez fűződő joghatás, ha a törvényben előírt feltételek teljesülnek. (Áfa tv. 17. (1) bek.) Összesen 5 pont

7 7 III/A.) Fogalmak, szöveges kifejtések! 1. Mely eseményekhez rendel az Áfa tv. adóbiztosíték nyújtási kötelezettséget? (csak felsorolás szükséges, esetenként ) Az Áfa tv. előírásának megfelelően adóbiztosítékot kell nyújtani: olyan adómentes termékimport esetén, amelynél előre ismert, hogy a vámjogi szabadforgalomba helyezés belföldön történik meg, a rendeltetési hely viszont az Európai Közösség másik tagállama, (Áfa tv. 95. (1) bek. c) pont) adóraktárból történő kiraktározás esetén (Áfa tv. 4. sz. melléklet 19. pont) 2 pont 2. Húzza alá a vámfelügyelet melletti feldolgozással kapcsolatos állítások közül azt, ami a Közösségi Vámkódex előírásának megfelel! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. Az összes állítás aláhúzása vagy az összes állítás jelölés nélkül hagyása esetén a feladatra részpontszám nem adható! (8 állítás* = 4 pont) ) a vámfelügyelet melletti feldolgozás során már szabadforgalomba helyezett árut használnak fel valamely más termék feldolgozásához, a vámfelügyelet melletti feldolgozás során nem közösségi árut használnak fel egy termék feldolgozásához anélkül, hogy ezen nem közösségi árukra behozatali vámok vagy kereskedelempolitikai intézkedések vonatkoznának, a feldolgozott terméket a saját jellemzői szerinti vámtétel figyelembe vételével hozzák szabadforgalomba, a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély az Európai Unióban letelepedett személy, szervezet részére adható ki, a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély harmadik országbeli személy részére is kiadható, az engedélyben kikötik, hogy a feldolgozott áru eredeti állapotát visszaállítani a feldolgozást követően már ne lehessen, ha a beépítésre szánt import terméket mégsem használták fel a feldolgozás során, a vámtartozást nem kell megfizetni, az engedély kiadására akkor van mód, ha a feldolgozási tevékenység nincs káros hatással hasonló áruk közösségi termelőinek alapvető érdekeire. a vámfelügyelet melletti feldolgozás során már szabadforgalomba helyezett árut használnak fel valamely más termék feldolgozásához, a vámfelügyelet melletti feldolgozás során nem közösségi árut használnak fel egy termék feldolgozásához anélkül, hogy ezen nem közösségi árukra behozatali vámok vagy kereskedelempolitikai intézkedések vonatkoznának, (Közösségi Vámkódex 130. cikk)

8 8 a feldolgozott terméket a saját jellemzői szerinti vámtétel figyelembe vételével hozzák szabadforgalomba, (Közösségi Vámkódex 130. cikk) a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély az Európai Unióban letelepedett személy, szervezet részére adható ki, (Közösségi Vámkódex 133. cikk a) pont) a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz szükséges engedély harmadik országbeli személy részére is kiadható, az engedélyben kikötik, hogy a feldolgozott áru eredeti állapotát visszaállítani a feldolgozást követően már ne lehessen, (Közösségi Vámkódex 133. cikk c) pont) ha a beépítésre szánt import terméket mégsem használták fel a feldolgozás során, a vámtartozást nem kell megfizetni, az engedély kiadására akkor van mód, ha a feldolgozási tevékenység nincs káros hatással hasonló áruk közösségi termelőinek alapvető érdekeire. (Közösségi Vámkódex 133. cikk e) pont) 4 pont 3. Húzza alá az adójeggyel kapcsolatos állítások közül azokat, melyek a jövedéki adóról szóló törvény előírásai alapján helytállóak! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. Az összes állítás aláhúzása vagy az összes állítás jelölés nélkül hagyása esetén a feladatra részpontszám nem adható! (8 állítás* = 4 pont) ) dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a dohánytermékre felhelyezett zárjeggyel együtt történhet, dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a termékre történő adójegy felhelyezése mellett történhet, az adójegy azt igazolja, hogy a dohánytermékre vonatkozó adóterheket lerótták, az adójegy ára egyenlő annak előállítási költségével, az adójegy átvételekor meg kell fizetni azt a jövedéki adó + forgalmi adó összeget, ami a konkrét dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátásakor érvényben van, a lopás következtében eltűnt adójegy az elszámolásban csökkentő tényezőként vehető figyelembe, 1000 Ft-ot kell fizetni azért az adójegyért, amit a vámhatóságtól átvettek, de nem tudnak elszámolni vele, az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi ártól az értékesítés során eltérni nem lehet. dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a dohánytermékre felhelyezett zárjeggyel együtt történhet, dohánytermék szabadforgalomba hozatala csak a termékre történő adójegy felhelyezése mellett történhet, az adójegy azt igazolja, hogy a dohánytermékre vonatkozó adóterheket lerótták, az adójegy ára egyenlő annak előállítási költségével, az adójegy átvételekor meg kell fizetni azt a jövedéki adó + forgalmi adó összeget, ami a konkrét dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátásakor érvényben van,

9 9 a lopás következtében eltűnt adójegy az elszámolásban csökkentő tényezőként vehető figyelembe, 1000 Ft-ot kell fizetni azért az adójegyért, amit a vámhatóságtól átvettek, de nem tudnak elszámolni vele, az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi ártól az értékesítés során eltérni nem lehet. Jöt ai 4 pont 4. Ismertesse a nemzetközi teherközlekedéssel összefüggő áfa-szabályok lényegét! (teljesítés helye Közösségen belüli teherközlekedésnél adóalany megrendelő részére, nem adóalany megrendelő részére. Termékexportot kísérő fuvar adóügyi megítélése, adómértéke, importált termékhez kapcsolódó fuvarozási szolgáltatás adóügyi megítélése, adómértéke. Termék vámszabadterületre, vámraktárba történő szállításához, valamint a közösségi áru adóraktározásához kapcsolódó teherközlekedés adóügyi megítélése.) Adóalany megrendelő részére nyújtott teherközlekedés esetében akár tagállami, akár harmadik országbeli adóalany a megrendelő a teljesítési hely az, ahol a megrendelő adóalany letelepedett. A magyar fuvarozó külföldi adóalany felé teljesített teherfuvarozói szolgáltatását így a magyar áfa hatályán kívül számlázza. Pl. belföldi fuvarozó BudapestKópháza közötti teherfuvart teljesít osztrák adóalany megrendelésére, úgy a teljesítés helye Ausztria, pedig két belföldi pont közötti fuvarozásról van szó (Áfa tv. 37. (1) bek.). (2p) Nem adóalany részére történő teherfuvarozás esetében, ha az a Közösség más tagállamába irányul, a fuvarozás teljesítési helye az, ahonnan a fuvar indul. Pl. külszolgálatra Brüsszelbe költöző család ingóságainak elfuvarozása Budapestről belföldi teljesítési helyet eredményez, 27%-os áfa felszámításával (Áfa tv. 41. (2) bek.). Ha nem adóalany megrendelő felé Közösségen kívüli célállomásra teljesítik a fuvart, úgy teljesítési helynek a megtett útvonal minősül (Áfa tv. 41. (1) bek.) Ilyenkor megbontás alapján a belföldi útszakaszra eső ellenérték adóköteles, a külföldi útszakaszra eső ellenértéket pedig áfa-hatályán kívül kell számlázni. (2p) Termékexportot kísérő fuvar esetében a teherfuvarozási szolgáltatás adómentes (Áfa tv (1) bek. b) pont). Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozási szolgáltatás akkor adómentes, ha annak ellenértéke igazoltan beleépül a termékimport adóalapjába, és járulékos költségként adózik (Áfa tv. 93. (2) bekezdése). (2p) Vámszabadterületi, vámraktári műveletekhez, árutovábbítási eljárásokhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásnyújtások ideértve a fuvarozást is adómentesek (Áfa tv (3) bek.; 112. (2) bek). Mentes az adó alól továbbá az adóraktározás alá vont közösségi áruhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás ideértve a fuvarozást is nyújtása (Áfa tv ). (2p) 8 pont

10 10 A) összesen 18 pont III/B.) Válaszolja meg a következő kérdéseket! 1. Ismertesse a dohánygyártmány adóraktár engedélyezésével, működtetésével kapcsolatos jövedéki törvénybeli előírások lényegét! (Milyen tevékenységekre adható dohánygyártmány adóraktári engedély, adóraktárra vonatkozó általános műszaki követelmény, jövedéki biztosíték mértéke,) Az adóraktár fizikailag (pl. fallal, kerítéssel, mérési ponttal) elkülönített technológiai egységet képező üzem, raktár, ahol olyan jövedéki termék előállítása, tárolása folyik, mely után az adót még nem fizették meg. (Jöt pont) (1p) Dohánytároló adóraktári engedély akkor adható ki, ha a raktár területe legalább 100 m2. Dohánygyártmány gyártására alkalmas gépet, eszközt kizárólag adóraktári engedéllyel rendelkező dohányüzem, dohánygyár birtokolhat. (2p) Adóraktári engedély fogyasztási dohány, szivar előállítását végző gyártóüzemre, annak üzemi raktárára, továbbá dohánytermék önálló (gyártás nélküli) raktározását, tárolását végző raktárra adható. Adóraktári engedély adózatlan terméket tároló tranzit adóraktárra és utasellátó adóraktárra is adható. (1p) A jövedéki biztosíték dohányüzem, dohánytároló adóraktáronként legalább 5 millió forint, dohánygyár és üzemi dohánygyártmány raktár esetén legalább 50 millió forint. Több adóraktárral rendelkező engedélyes esetén legfeljebb 200 millió forint. (2p) 6 pont 2. A regisztrációs adó tárgyi hatálya alá tartozó járművek forgalomba helyezése kapcsán milyen változás következett be évtől az adó megfizetésének igazolása tekintetében? január 1-jétől a vámhatóság a regisztrációs adó megfizetéséről adóigazolást már nem állít ki. A rega. tv a a hivatkozott időponttól hatályát vesztette. A járművet forgalomba helyező okmányiroda a gépjármű alvázszámát, motorszámát, és az adót kivető határozat számát ellenőrzi a vámhatóság információs rendszerében. Ezeket az adatokat a regisztrációs adót kivető papír alapú vagy elektronikus határozat tartalmazza. 2 pont 3. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívája milyen kötelezően alkalmazandó szabályt ír elő a tagállamoknak az utazási iroda által megrendelt, az utas felé egészben vagy részben harmadik országban teljesített szolgáltatások vonatkozásában? A 2006/112/EK Irányelv 309. cikkének előírása értelmében azokat a szolgáltatásokat, amelyekre az utazási iroda más adóalanyoknak ad megbízást, és a megbízott adóalanyok ezeket a szolgáltatásokat az utas részére Közösségen kívüli országban teljesítik, úgy

11 11 adómentesnek minősülő közvetítői tevékenység okán ezen szolgáltatások után nem kell árrésadót fizetni. Ha az említett szolgáltatások csak részben teljesülnek harmadik országban, úgy az adómentesség is csak arányosan érvényesíthető. 3 pont 4. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása főszabály szerint mit tekint a termékimport teljesítési helyének? Mi a teljesítési hely akkor, ha a Közösségbe belépés helyén a termék nem lesz vámjogi szabadforgalomba helyezve? A 2006/112/EK irányelv 60. cikke szerint a termékimport teljesítési helye azon tagállam területén van, amely tagállam területén a termék a Közösségbe történő belépéskor található. Amennyiben a belépés helyén a termék nem lesz szabadforgalomba helyezve, mert pl. ideiglenes behozatal vagy külső közösségi árutovábbítási eljárás alatt áll, akkor a termékimport teljesítési helye az a tagállam, ahol a termék ezen eljárások hatálya alól kikerül. (Irányelv 61. cikk) 3 pont 5. Milyen kötelező előírást fogalmaz meg az éttermi szolgáltatásokra nézve a közvetlenül hatályos 282/2011/EU végrehajtási rendelet (vhr.) a tagállamok felé? A tagállamok eltérő gyakorlatának felszámolása érdekében a vhr. egyértelművé teszi, hogy éttermi szolgáltatásnak ideértve a cukrászati termék felszolgálását is csak a szolgáltatásnyújtó létesítményében nyújtott szolgáltatás minősül. Nem tekinthető éttermi szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek kiszállítással történő értékesítése, illetőleg az az eset sem, amikor a vevő maga viszi el az ételt a vendéglátó helyről. (vhr. 6.. cikk) 2 pont B) összesen 16 pont IV. Adjon tanácsot! 1. Alanyi adómentes ügyfele tudja, hogy választott státusa ellenére bizonyos ügyletekben áfa-fizetésre kötelezett. Tanácstalan azonban ezen ügyletek megítélésében. Írja be a táblázatban felsorolt ügyletekhez a megfelelő áfa-szabályokat az illusztrált módon és rövidséggel! Nem fogadható el a csupán igen vagy nem válasz! A vizsgázónak a jogszabályi hivatkozásokat feltüntetni nem kell! (Minden helyes válasz. 10 esemény* = 10 pont)

12 12 Az alanyi adómentes státusú adóalany ügyletére vonatkozó információ Pl. 2 éven belül használatba vett felépítményes ingatlan értékesítése 1. Kisgépjavítás szlovák adóalany részére, aki nincs letelepedve Magyarországon. 2. Alkatrész értékesítés kiszállítással szlovák adóalany megrendelő részére, aki nincs letelepedve Magyarországon 3. Térítésmentesen ad át egy olyan berendezést, amit 2011-ben, még általános áfa-adózói időszakában levonási jog érvényesítésével szerzett be. 4. Szerszámokat rendelt meg Ausztriából. A szállító osztrák adóalany felé nem közölt közösségi adószámot, a jelen beszerzéssel együttes közösségi beszerzései a nak megfelelő forintösszeget nem érik el. 5. Szerszámokat rendelt meg Ausztriából. A szállító osztrák adóalany felé közölte azt a közösségi adószámot, amit külföldre nyújtott szolgáltatásai miatt ki kellett váltania. Alkalmazhatók-e az alanyi mentesség szabályai az ügyletben vagy nem? Az adóalany nem járhat el alanyi mentes minőségében. Az ügylet után 27%-os adófizetési kötelezettség terheli, a konkrét értékesítéssel kapcsolatos előzetesen felszámított adó levonható. Nem járhat el alanyi mentes minőségében olyan szolgáltatásnyújtás esetén, melynek teljesítési helye külföld. (Áfa tv (1) bek. d) pont) A jelzett szolgáltatás teljesítési helye a megrendelő adóalany székhelye, telephelye (Áfa tv. 37. (1) bek.), vagyis Szlovákia. Alanyi mentes minőségben értékesít, adómentes számlát bocsát ki. A másik tagállambeli adóalanynak nem kell közösségi beszerzés után adóznia. (Áfa tv. 90. (1) bek. a) pont) Nem járhat el alanyi mentes minőségében, ha vállalkozásából kivon, térítésmentesen ad át olyan terméket, melynek beszerzéséhez áfa-levonási jog kapcsolódott. (Áfa tv (1) bek. b) pont) A termékre vonatkozó adókulccsal, a termék állapotának megfelelő piaci érték alapulvételével adófizetésre kötelezett, a korábban levont adót nem kell visszakorrigálni. Alanyi mentes státusánál fogva a kivételes beszerzői körbe tartozik, viseli az eladó ország hozzáadott érték adóját. (Áfa tv. 20. (2) bek.) Közösségi beszerzése után belföldön áfa-t fizetnie nem kell. Nem járhat el alanyi mentes minőségében, ha közösségi adószámát (akár véletlenül is) megadta. (Áfa tv (1) bek. e) pont visszautalással a 20. (7) bek.-re) Közösségen belüli termékbeszerzése után belföldön kell áfa-t fizetnie, melynek levonására nem jogosult.

13 éven túl használatba vett felépítményes ingatlan értékesítése 7. Szerszámok, alkatrészek értékesítése belföldön. (Nem lépte túl az összeghatárt.) 8. Ingyenesen nyújt egy karbantartási szolgáltatást olyan gép használatával, mely gépet még általános áfa-adózói időszakában adólevonási jog gyakorlásával szerzett be. 9. Számlahelyesbítést kap 2 évvel ezelőtti általános áfa-adózói időszakába tartozó ügyletről. eredeti adóalap, adó: eft módosított adóalap, adó:1.100 eft km-t futott kisteher autóját értékesíti lengyel adóalany részére. Nem járhat el alanyi mentes minőségében, de mégis adómentesen értékesít. Ő ugyanis ingatlanértékesítései tekintetében nem választhat adókötelezettséget, tehát az Áfa tv. 86. (1) bek. j) pont alapján értékesít adómentesen. Ez az értékesítés nem számít bele a 6 milliós összeghatárba (Áfa tv (3) bek. aa) pont) Alanyi adómentes státusában eljárva adómentesen értékesít. (Áfa tv (2) bek.) Nem járhat el alanyi mentes minőségében, ha úgy nyújt ingyenes szolgáltatást, hogy ahhoz adólevonási joggal beszerzett eszközt is használ. (Áfa tv (1) bek. c) pont a 14. -ra visszautalással) Mivel a módosítás következtében növekszik, a korábban (általános adózói időszakban) levont adó összege, jogosult nem alanyi mentes minőségében eljárni. A törvény rábízza a most már alanyi mentes státusú adózóra, hogy megéri-e neki az ezzel járó adminisztráció. (Áfa tv ) Nem járhat el alanyi mentes minőségében új (6000 km alatti futásteljesítményű) közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítésénél. (Áfa tv visszautalása a 188. (3) bek. b) pontra) 10 pont 2. Ügyfele jutalék fejében más nevében, más javára közvetítőként jár el Németországból Magyarországra irányuló gépalkatrész eladások ügyében. Megrendelői Németországban letelepedett adóalanyok, így a jutalékot feléjük kell számláznia. Abban vár megerősítést, hogy helyesen gondolja-e, hogy a jutalék számlát belföldi áfa-val terhelten kell kiállítania? Ezt az elgondolást arra alapozza, hogy mivel a termékre Magyarországon keres vevőket, a közvetített ügylet Magyarországon teljesül. Tájékoztassa ügyfelét az Áfa tv. vonatkozó előírásairól! A más nevében és javára végzett közvetítői tevékenységnél adóalany megrendelő esetében a teljesítési hely a főszabály szerint alakul (Áfa tv. 37. (1) bek.), vagyis a megrendelő székhelye, telephelye minősül a teljesítés helyének. Jelen esetben ez Németország, tehát a jutalékról kibocsátandó számlát áfa hatályán kívül megjegyzéssel kell kiállítania, és összesítő nyilatkozattételi kötelezettsége is keletkezik. (1p) A szolgáltatás akkor minősülne Magyarországon teljesítettnek, ha azt nem adóalany felé nyújtaná. Ekkor ugyanis az Áfa tv.

14 ának előírása érvényesülne, ez esetben valóban az lenne a teljesítés helye, ahol a közvetített ügylet teljesül. (1p) A szóban forgó esetben azonban adóalany a megrendelő, így a teljesítési hely meghatározásánál a főszabály az irányadó. 2 pont 3. Húzza alá a számla adattartalmára, a számlázásra vonatkozó adózási szabályokkal kapcsolatos állítások közül azokat, melyek az Áfa tv. alapján helytállóak! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. 10 esemény* = 5 pont) ) Az összes állítás aláhúzása vagy az összes állítás jelölés nélkül hagyása esetén a feladatra részpontszám nem adható! ha adóalany a vevő, úgy a felé kibocsátott számlában a vevő adószámát mindig fel kell tüntetni, a vevő adószámát a számlában akkor kell feltüntetni, ha a vevő az adófizetésre kötelezett, illetve, ha a felé teljesített ügyletben áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, a számlát meghatalmazás alapján a vevő is előállíthatja, az előző pont szerinti meghatalmazott az eredeti kötelezettel egyetemlegesen felelős a számlában feltüntetett, áthárított áfa megfizetéséért, a számlát a teljesítést követő 15 napon belül ki kell bocsátani, ha az adót is tartalmaz, és az ellenértéket nem készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel térítették meg, havi bevalló által kibocsátott gyűjtőszámla esetében a számla kibocsátás 15 napos határidejét a naptári hónap utolsó napjától kell számítani, az EU vonatkozó irányelvének előírása alapján a számla aláírása kötelező, az ellenérték fejében, magán praxisban nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról az orvos, természetgyógyász számlát köteles kiállítani, 100 -nak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó bruttó ellenértékű ügyletben egyszerűsített számla is kibocsátható, belföldi ügyletben számla csak magyar nyelven bocsátható ki. ha adóalany a vevő, úgy a felé kibocsátott számlában a vevő adószámát mindig fel kell tüntetni, a vevő adószámát a számlában akkor kell feltüntetni, ha a vevő az adófizetésre kötelezett, illetve, ha a felé teljesített ügyletben áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, (Áfa tv d) pont) a számlát meghatalmazás alapján a vevő is előállíthatja, (Áfa tv (1) bek.) az előző pont szerinti meghatalmazott az eredeti kötelezettel egyetemlegesen felelős a számlában feltüntetett, áthárított áfa megfizetéséért, a számlát a teljesítést követő 15 napon belül ki kell bocsátani, ha az adót is tartalmaz, és az ellenértéket nem készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel térítették meg, (Áfa tv (2) bek. c) pont) havi bevalló által kibocsátott gyűjtőszámla esetében a számla kibocsátás 15 napos határidejét a naptári hónap utolsó napjától kell számítani, (Áfa tv (4) bek.) az EU vonatkozó irányelvének előírása alapján a számla aláírása kötelező,

15 15 az ellenérték fejében, magán praxisban nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról az orvos, természetgyógyász számlát köteles kiállítani, 100 -nak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó bruttó ellenértékű ügyletben egyszerűsített számla is kibocsátható, (Áfa tv (1) bek. d) pont) belföldi ügyletben számla csak magyar nyelven bocsátható ki. 5 pont Összesen 17 pont V. Számítási feladatok 1. Belföldi adóalanyok közötti ügyletben egy Budapesti irodaház takarításáról havi nettó 4000 ellenértékben állapodtak meg a felek. A megállapodás szerint a számlakiállítás minden hónap 25-én történik, a fizetési határidő pedig az adott hónap utolsó napja. Május hónapban mennyi fizetendő adó keletkezik az ügyletben, ha a május 25. napi árfolyam 295 Ft/, a május 31. napi árfolyam 302 Ft/? A devizás ügyletek forintosításához mind a számlakibocsátó, mind pedig a számlabefogadó ugyanazon belföldi pénzintézet deviza eladási árfolyamát alkalmazza. Számítását szövegesen is indokolja! Fejtse ki általánosságban is a devizában kifejezett ellenérték alkalmazásával kibocsátott számlával kapcsolatos áfa törvénybeli követelményeket! Az Áfa tv ának előírása értelmében, amennyiben egy ügylet ellenértékét külföldi fizetőeszközben fejezik ki (ami belföldi felek között is jogszerű), úgy az áthárított áfa összegét kötelező forintban is feltüntetni a számlában. A forintra történő átszámításhoz az adóalany bármely pénzváltási engedéllyel rendelkező belföldi pénzintézet deviza eladási árfolyamát (főszabály), vagy az Art. szabályai szerint bejelentve az MNB vagy EKB közzétett árfolyamát is alkalmazhatja. (1p) Ahhoz, hogy az átszámítást konkrétan mely nap árfolyamán kell elvégezni, az Áfa tv a ad instrukciókat: alapesetben az ügylet teljesítése időpontjában érvényes árfolyam, közösségi beszerzés, előleg ellenértékének forintosítása, illetve amikor a vevő, igénybevevő az adófizetésre kötelezett (Áfa tv. 60. ) a fizetendő adó megállapítása napján érvényes árfolyam, határozott idejű elszámolás (Áfa tv. 58. ) szerinti ügyletekben a számla kibocsátása napján érvényes árfolyam alkalmazásával kell a forintra történő átszámítást elvégezni. (2p) Jelen esetben határozott idejű elszámolásról van szó, tehát a számla kibocsátása napján érvényes deviza eladási árfolyamon kell az ügyletet forintosítani. A felvezető szöveg szerint az árfolyam tekintetében a felek a főszabályt alkalmazzák, nem jelentettek be igényt az MNB, EKB árfolyam alkalmazására. Az épület takarítás egyenes adózás alá tartozik, tehát a szolgáltatásnyújtó lesz az adófizetésre kötelezett. (1p)

16 *295 Ft/ *0,27= Ft fizetendő adó (2p) A számlabefogadónak pont ugyanennyi levonható adója lesz, éppen ezért kell a számlán az áthárított áfa összegét forintban kötelezően feltüntetni. 6 pont 2. Egy mezőgazdasági termékek értékesítésével és felvásárlásával foglalkozó belföldi kft május hónapban felmerült gazdasági eseményei közül az alábbiakat emeltük ki. Értékelje számszakilag és szövegesen az eseményeket! 1) Eper felvásárlása különleges jogállású mezőgazdasági termelőtől belföldön. 200 kg*900 Ft/kg + kompenzációs felár. A termelő felé felvásárlási jegyet állított ki, a kompenzációs felárral növelt ellenértéket május 8-án kifizette. 2) Újburgonya felvásárlása különleges jogállású mezőgazdasági termelőtől belföldön. 500 kg*200 Ft/kg + kompenzációs felár. A termelő felé a felvásárlási jegyet kiállították, de a kft. május 14-én csak a kompenzációs felárat fizette ki a termelő részére. 3) Takarmánykukorica értékesítése belföldön 20 t*45 eft/tonna általános szabályok szerint adózó belföldi áfa-alany részére. 4) Mezőgazdasági földterület (szántó) értékesítése nettó eft ellenértékért alanyi adómentes státusban lévő adóalany részére. Az adóalany ingatlan értékesítéseire az adókötelezettséget választotta. Fizetendő (eft) Levonható (eft) 3) A kukorica értékesítése fordított adózás alá tartozik. A kft. nettó módon számláz, a fizetendő áfa-t a vevő számítja fel, vallja be. (2p) 4) A beépítetlen földterület (nem építési telek!) értékesítése ugyan fordított adózás alá esne, de mivel a vevő alanyi mentes státusú, nem adózhat az ügylet fordítottan. Mivel az eladó adókötelezettséget választott, és előbb elmondottak miatt egyenes adózás érvényesül, az eladó számítja fel, hárítja át az áfa-t eft*0,27= eft (2p) 1) Mivel a teljes ellenérték+kompenzációs felár kifizetésre került, a komp.felár összege a levonható adók közt szerepeltethető. 200*900*0,12 ~ 22 eft a kompenzációs felár növény esetében 12% mértékű (2p) 2) a termelő felé nem lett kiegyenlítve ellenérték, pusztán a kompenzációs felár kifizetése nem jogosít levonásra. (2p) 8 pont

17 17 3. Egy közösségi adószámmal is rendelkező építőipari kivitelező tevékenységet folytató belföldi kft-nél májusban a következő események történtek, áfa nélküli ellenértéken: Gazdasági esemény nettó ellenérték eft/ 1. Kőművesmunkák végzése alvállalkozóként építési engedélyköteles beruházáson adóalany megrendelő részére Anyagbeszerzés az előző pont szerinti munkákhoz Építőipari állványzat kölcsönzése Ausztriából 3 hónapra, bérleti díj 760 /hó. Az osztrák adóalany havonta számláz, számlájában teljesítési időpontként a hónap utolsó napját jelöli meg. A május havi teljesítésről a számla június 10-én megérkezett. 760 /hó 4. Építőipari felvonógép beszerzése Németországból. A berendezés május 20-án megérkezett, számla azonban a bevallás benyújtásáig nem érkezett. 5. Burkolási munkák elvégzése építési engedélyköteles építkezésen 120 magánszemély megrendelő felé 6. A cég saját vállalkozásban építi meg telephelye kerítését. Aktiválás május 10-én, előállítási költség nettó 400 eft Adótanácsadási szolgáltatás igénybevétele pénzforgalmi elszámolást alkalmazó belföldi irodától. A számlán a pénzforgalmi elszámolás információ jogszerűen fel lett tüntetve. A teljesítés időpontja május 28., a számla ellenértékét a kft. június 5-én utalta át. 8. A kft. május 10-én egyenlítette ki azt a február 5-i teljesítésű számlát, melyet pénzforgalmi adózótól fogadott be egyik kisgép javítása kapcsán. A számlán a pénzforgalmi elszámolás információ jogszerűen fel lett tüntetve. 9. Befogadott közüzemi számlák gáz fizetési határidő máj. 10 vízdíj fiz. hat. máj. 12 elektr. energia fiz. hat. jún.. 7. távközlés fiz. hat. máj Ácsmunkák végzése ausztriai ingatlanon magánszemély megrendelő részére 1 =300 Ft Adjon rövid szöveges értékelést az eseményekről és határozza meg a társaságnál az egyes gazdasági eseményekhez tartozó, a május hónapról benyújtandó bevallásban feltüntetendő fizetendő, ill. levonható adót! A fizetendő és levonható adó összegzését a hallgatónak nem kell elvégeznie, mivel azért külön pontszám nem jár! (eseményenként 2 pont, 10 esemény *2 = 20 pont) Amelyik adatnál nincs jelölés, ott az ellenérték ezer forintban értendő! A szorzatokat eft-ra kerekítse!

18 18 Fizetendő adó: eft 1. Az Áfa tv b) pontja szerinti fordított adózás alá tartozó ügylet, az áfa-t a vevő fizeti fordított adó 3. A teljesítési hely az Áfa tv. 37. (1) bek. főszabálya szerint Mo. és az adófizetésre kötelezett is a magyar adóalany megrendelő. 760 *300*0,27= Az adófizetési kötelezettség teljesítése a következő hónap 15. napját következő magában foglaló bevallásig elhalasztható (Áfa tv. 63. ) bevallás 5. Magánszemély megrendelő felé 27% áfa felszámításával számláz. 120*0,27= A saját rezsis beruházás áfa-köteles az aktiválás napját magában foglaló bevallásban. Ez május, vagyis a jelen bevallás. 400 eft*0,27= A teljesítési hely az ingatlan fekvése szerint Ausztria. Magánszemély áfa-hat. kívül megrendelő okán adószámot kell kiváltani Ausztriában. Levonható adó: eft 2. A fordított adózás csak egy adózási technika, egyébként adólevonásra jogosító tevékenység, a beszerzés áfa-ja levonható 800*0,27= A számla megérkezett, az áfa levonható (a levonási jog az Áfa tv (1) bek. bb) pont alapján számla hiányában egyéb okirat birtokában is gyakorolható lenne) a fizetendő adó halasztásával együtt a levonható adó is halasztva köv. bevall. 6. a saját vállalkozásban végzett beruházás után fizetendő adóként beállított áfa le is vonható (Áfa tv e) pont) Az ellenérték kiegyenlítésének hiányában júniusban vonható le az áfa következő (Áfa tv visszautalása a 196/B. -ra) bevallás 8. Az ellenérték kiegyenlítése napját magába foglaló bevallásban, most májusban vonható le az áfa 28*0,27= 8 9. Gáz+víz esedékesség szerint ebben a bevallásban levonható, az elektromos energia a következő bevallásba tartozik (62+184)*0,27= távközlési igénybevett szolgáltatás áfa-ja 70%-ban levonható 264*0,27*0,7= pont Összesen 34 pont Összpontszám 100 pont

19 19 Felhasznált szakirodalom Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben a közös hozzáadott-érték rendszerről szóló 2006/112/EK. Irányelv 282/2011/EU végrehajtási rendelet a közös hozzáadott-érték adó rendszerről szóló 2006/112/EK. Irányelv intézkedéseinek megállapításáról A jövedéki adóról szóló évi CXXVII. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben. A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben. 2913/92/EGK tanácsi rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról, és annak végrehajtására kiadott 2454/93/EGK rendelet a hatályos adójogszabályok, APEH-iránymutatások Dr. Herich György: Adó Teszt és példatár (Penta Unió 2014.) Dr. Herich György: Adótan I. (Penta Unió 2014.) Dr. Herich György (szerk.): Adó Magyarázatok (Penta Unió 2014.)

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben