KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)!"

Átírás

1 Javítási-értékelési útmutató A -ok konkrét megnevezése a megoldó kulcsban csak a javítók munkáját segíti, a pontszám kialakításában nem bír jelentőséggel. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)! 1. Ha magyarországi autókölcsönző vállalkozás 60 napra ad bérbe személygépkocsit francia magánszemély részére, úgy a szolgáltatásnyújtás után belföldön nem kell áfa-t fizetni., mivel nem adóalany felé nyújtott hosszú távú bérbeadásnál így jelen esetben is az áfa szerinti teljesítési hely a nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye (Áfa tv. 44. (2) bek.). 2. A regisztrációs adót autóbusz közúti forgalomba helyezése után is fizetni kell. Regisztrációs adót csak a rega tv-ben meghatározott gépjárművek: személygépkocsi, motorkerékpár, és önjáró lakóautó után kell fizetni. (rega tv. 1. ). 3. Az adójeggyel ellátott dohányterméket is értékesítő adóalany áfa-adózás tekintetében az alanyi adómentességet is választhatja. A Jöt (1) bekezdésének előírása értelmében a dohánytermék értékesítője az Áfa tv. alanyi adómentességre vonatkozó előírásait nem alkalmazhatja. Ennek oka, hogy az adójegyen keresztül az áfa+jövedéki adó kötelezettséget mindenképpen le kell róni. 4. Amennyiben magánszemély akár csak egy alkalommal 4800 km-t futott személygépkocsit értékesít Szlovákiába, az áfa alanyává válik. 1

2 Az Áfa tv. 6. (4) bek. a) pontjának előírása értelmében adóalanyiságot keletkeztet a törvényben megfogalmazottak szerinti új közlekedési eszköz más tagállamba történő értékesítése. 5. Az adóalany vevőt a szállító felé ki nem fizetett ügyletben a bruttó ellenérték erejéig kezesi felelősség terheli. A kezesi felelősség csak a levonható áfa összegének erejéig áll fenn (Áfa tv ). 6. Termék Közösségen belüli értékesítése esetében az értékesítés teljesítési helye az, ahol a termék a fuvarozás befejezésekor található. Elfuvarozást igénylő értékesítés, így Közösségen belüli termékértékesítés esetében is a teljesítés helye az, ahonnan a fuvar indul (Áfa tv. 26. ). 7. A vámfelügyelet melletti feldolgozás az Európai Közösségben már szabadforgalomba helyezett árukon végzett műveletek összességét jelenti. A Közösségi Vámkódex 130. cikkének előírása értelmében vámfelügyelet melletti feldolgozást nem közösségi árun végeznek, tehát olyan árun, mely az Európai Közösségben még nincs szabadforgalomba bocsátva. 8. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása értelmében a villamos energia mint termék importja után a belépés szerinti tagállamban hozzáadott-érték adót kell fizetni. 2

3 A 2006/112/EK irányelv 143. cikk (1) bek. l) pontjának előírása értelmében az állításban vázolt ügylet adómentes. A mentesség technikai jellegű, mivel a hozzáadott-érték adót az Irányelv 38. cikke alapján kell megfizetni, vagyis ott, ahol a villamos energiát, mint terméket beszerző adóalany székhelye, telephelye található. 9. Svájci adóalany által Magyarországon vásárolt építési telket terhelő áfa a fennálló viszonosságra tekintettel kivételes eljárásban visszaigényelhető. A külföldön nyilvántartásba vett adóalany nem alapíthat adó-visszatérítési jogot az ingatlan beszerzését terhelő előzetesen felszámított adóra. (Áfa tv c) pont) 10. Adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet is szolgáló haszonélvezeti jog megszerzését terhelő áfa levonhatóságánál is a megfigyelési időszakhoz kötődő korrekciós szabályokat kell alkalmazni től a vagyoni értékű jogok hasznosításánál is a tárgyi eszköz esetében már megszokott megfigyelési időn belül kell vizsgálni azt, hogy a szóban forgó vagyoni értékű jog milyen arányban szolgálja az adólevonásra jogosító tevékenységet. (Áfa tv (5) bek.). Összesen 10 pont 3

4 II. Az alábbi feladatokban jelölje meg a helyes választ! lehetséges.) (Egy helyes válasz 1. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása értelmében az adómentesség, mint adómérték a) tagállami hatáskörben tetszőlegesen meghatározott termékekre vagy szolgáltatásokra alkalmazható, b) az EU-hoz való csatlakozáskor a tagállamban már adómentesnek számító termékekre, szolgáltatásokra alkalmazható, c) az EU-ban szigorúan harmonizált módon kezelendő, csak akkor érvényesül a tagállami kompetencia, amikor a direktíva alternatívaként az adókötelezettség választását biztosítja. (2006/112/EK irányelv 131. cikk, 137. cikk) 2. Adójegyet kell a termékre felhelyezni a) kávé, b) fűszerpaprika, c) dohánygyártmány (Jöt. 98. ) esetében. 3. Ha a kisteherautót személygépkocsivá alakítják át, majd ennek közvetlen következményeként forgalomba helyezik a) az átalakított jármű esetében a törvényben szabályozott adókülönbözet után kell a regisztrációs adót megfizetni, (rega tv. 8. (2) bek.) b) a törvény mellékletéből a jármű műszaki adatainak megfelelő adótétel teljes összege után kell a regisztrációs adót megfizetni, c) regisztrációs adófizetési kötelezettség nem keletkezik, mivel a jármű első forgalomba helyezése korábban már megtörtént. 4. Nem minősül adómentes felhasználásnak az alkohol felhasználása, ha azt a) italaroma előállításához, b) kozmetikai termékek előállításához, c) nyersszesz előállításához (Jöt. 68. ) használják fel. 5. A visszaigényléshez meghatározott törvényi feltételeket nem teljesítő adóalany negatív elszámolandó adója tekintetében a) jogszerűen kiutalást nem kérhet, de átvezetési kérelmet terjeszthet elő más adónemben keletkezett adótartozására, b) jogszerűen sem kiutalást nem kérhet, sem átvezetési kérelmet nem nyújthat be, (Áfa tv ; Art. 43. ) 4

5 c) kiutalást kérhet, csak átvezetési kérelmet nem nyújthat be. 6. A külföldön nyilvántartásba vett adóalanyok adó-visszatéríttetési rendszerében a kérelemhez akkor kell a számlát elektronikusan csatolni, ha a) az ügylet adóalapja üzemanyag esetében eléri vagy meghaladja az nak megfelelő pénzösszeget, b) az ügylet adóalapja az üzemanyagtól eltérő termékről vagy szolgáltatásról szóló számlában eléri vagy meghaladja az nak megfelelő pénzösszeget, (Áfa tv (1) bek. b) pont) c) a számlában szereplő áthárított áfa összege eléri a 400 -nak megfelelő pénzösszeget. 7. A terméken Közösségen belül, adóalany megrendelő felé végzett munka (bérmunka) a) termékértékesítésnek minősül, mely az értékesítő országában adóköteles, b) adómentes termékértékesítésnek minősül, c) szolgáltatásnyújtásnak minősül, melynek teljesítési helye a megrendelő székhelye, telephelye. (Áfa tv. 37. (1) bek.) 8. A törvényben meghatározott vtsz. azonosítószámok alá tartozó tejtermékek értékesítését a) 27%-os mértékű, b) 5%-os mértékű, c) 18%-os mértékű, (Áfa tv. 3/A. melléklet 1-3. pont) adófizetési kötelezettség terheli. 9. A nyugta előírásainak is megfelelő színházjegyen a bizonylat kibocsátásának dátuma a) kötelezően szerepel, b) jogszerűen csak akkor szerepel, ha elektronikus úton állították ki, c) nem kell, hogy szerepeljen, elegendő az előadás napjának feltüntetése. (Áfa tv (2) bek.) 10. A vámjogszabály előírása értelmében belső árutovábbítási eljárásnak minősül a a) nem közösségi áru szállítása a Közösség vámterületén belül egyik pontról a másikra, b) közösségi áru szállítása a Közösség vámterületén belüli induló pontról, harmadik országon keresztül haladva a Közösség vámterületének másik pontjára, (Közösségi Vámkódex 163. cikk (1) bek.) c) közösségi áru szállítása egyetlen országon belüli két pont között. Összesen 5 pont 5

6 III/A.) Fogalmak, szöveges kifejtések! 1. Soroljon fel 3 olyan esetet, amikor az adókötelezettség teljesítéséhez az Áfa tv. egyetemleges felelősséget rendel (csak felsorolás szükséges, esetenként ) csoportos adóalanyiság esetén a csoporttag, valamint a kívül maradó adóalany az adókötelezettség teljesítéséért, (Áfa tv. 8. (6)-(7) bek.) apportáló, jogutód, üzletág átruházó a vagyonszerzővel felel a szerzésig felmerülő adókötelezettségért, (Áfa tv. 18. (2) bek.) közvetett vámjogi képviselő és az importáló a termékimport után fizetendő adó tekintetében (Áfa tv. 96. (4) bek.) az importáló a közvetett vámjogi képviselővel, ha ez utóbbi jogosulatlanul élt a levonással (145. (3) bek.) láncértékesítési ügyletben a lánc kapcsolt vállalkozásnak minősülő szereplői, ha az adófizetést az arra kötelezett nem teljesítette (Áfa tv ) számla kiállítási kötelezettség átvállalása esetén a kötelezett és a meghatalmazott együtt felelős a számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért (Áfa tv (2) (a fenti felsorolásból 3 eset feltüntetése szükséges) 3 pont 2. Ismertesse az árunak az Európai Közösség vámterületére való beléptetésével, vám elé állításával kapcsolatos vámjogi előírások lényegét! (Kinek a felügyelete alá kerül a Közösség vámterületére belépő áru, ki intézi a vám elé állítást, milyen vámjogi döntések születhetnek az áru sorsáról?) A Közösség területére belépő áru a belépés időpontjától vámfelügyelet alatt áll, és addig marad is, amíg vámjogi helyzete nem változik. A Közösség vámterületére az árut behozó személynek, vagy az áru fuvarozásáért felelősséget vállaló személynek kell az áru vám elé állításáról gondoskodnia. (1p) Az áru a vámhatóság által megvizsgálható, abból minta vehető, az áru vámjogi sorsáról döntés születik. Pl. beléptetik vámszabad területre, vámszabad raktárba, újra kiviszik a Közösség vámterületéről, vámeljárás lefolytatását követően szabadforgalomba helyezik, esetleg megsemmisítik, vagy felajánlják az államkincstár javára.. (1p) (Közösségi Vámkódex cikk) 2 pont 6

7 3. Húzza alá a jövedéki bírsággal kapcsolatos állítások közül azokat, melyek a jövedéki adóról szóló törvény előírásai alapján helytállóak! Figyelem! A jövedéki bírság, adóbírság, mulasztási bírság a Jöt-ben különböző eseményekhez fűződő szankciókat takar! A feladatban kizárólag a jövedéki bírságot eredményező eseményeket kell aláhúzással jelölni! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. 8 állítás* = 4 pont) ) jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki jövedéki terméket adóraktáron kívül állít elő, jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki harmadik országból behozott, vámeljárás alá nem vont adójegy nélküli dohánygyártmányt értékesít, jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az alkoholos csokoládé gyártásához beszerzett jövedéki terméket nem adómentes célra használja fel, és emiatt keletkező adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az adóraktár működtetésével kapcsolatos nyilvántartásai (pl. raktározott, felhasznált jövedéki termék mennyiségére vonatkozó adat) valótlan adatokra épülnek vagy nyilvántartásait hiányosan vezeti, jövedéki bírságot fizet, aki adójegyet, zárjegyet hamisít, vagy hamis adójegyet, zárjegyet birtokol, felhasznál, a jogtalanul megszerzett adójegy birtoklása után a fellelt adójegy által képviselt adóösszeg ötszöröse szabható ki jövedéki bírságként, az elszámoláskor jelentkező adójegy hiány esetén jövedéki bírság mértéke a darabonként Ft-ig terjedhet, amennyiben a jövedéki termék értékesítését nem kíséri a jogszabályban előírt bizonylat, az adóalany Ft-ig terjedő jövedéki bírsággal sújtandó. jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki jövedéki terméket adóraktáron kívül állít elő, (Jöt (1) bek. a) pont) jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki harmadik országból behozott, vámeljárás alá nem vont adójegy nélküli dohánygyártmányt értékesít, (Jöt (2) bek. f) pont) jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az alkoholos csokoládé gyártásához beszerzett jövedéki terméket nem adómentes célra használja fel, és emiatt keletkező adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, (nem jövedéki, hanem adóbírság!) jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az adóraktár működtetésével kapcsolatos nyilvántartásai (pl. raktározott, felhasznált jövedéki termék mennyiségére vonatkozó adat) valótlan adatokra épülnek vagy nyilvántartásait hiányosan vezeti, (nem jövedéki, hanem mulasztási bírság!) jövedéki bírságot fizet, aki adójegyet, zárjegyet hamisít, vagy hamis adójegyet, zárjegyet birtokol, felhasznál, (Jöt (2) bek.) a jogtalanul megszerzett adójegy birtoklása után a fellelt adójegy által képviselt adóösszeg ötszöröse szabható ki jövedéki bírságként, (Jöt (2) bek.) 7

8 az elszámoláskor jelentkező adójegy hiány esetén jövedéki bírság mértéke a darabonként Ft-ig terjedhet, (a hiányzó adójegy után a konkrét termékre vonatkozó jöv.adó+áfa összeget kell megfizetni) amennyiben a jövedéki termék értékesítését nem kíséri a jogszabályban előírt bizonylat, az adóalany Ft-ig terjedő jövedéki bírsággal sújtandó. (nem jövedéki, hanem mulasztási bírság!) 4 pont 4. Ismertesse a lakóingatlannal kapcsolatos áfa-törvényi előírásokat! (lakóingatlan fogalma, lakóingatlan értékesítése, bérbeadása, lakóingatlannal kapcsolatos levonási tiltások és azok oldásához kapcsolódó feltételek) Az Áfa tv pontjának előírása értelmében a lakóingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakásként feltüntetett, vagy ilyen feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a garázs, műhely, gazdasági épület még akkor sem, ha az egybeépült a lakóingatlannal. (1p) Az ingatlanok bérbeadása, így a lakóingatlan bérbeadása is főszabály szerint adómentes (Áfa tv. 86. (1) bek. l) pont), de az adóalany választhatja az adókötelezettséget is, ha választását az adóhatósághoz az Art. szabályai szerint bejelenti. Az Áfa tv. 88. (4) bekezdésének előírása értelmében lehetőség van arra is, hogy az adóalany lakóingatlan bérbeadása tekintetében továbbra is az adómentességet alkalmazza, miközben az attól eltérő ingatlanok bérbeadására az adókötelezettséget választhatja. (2p) A felépítményes ingatlanok értékesítése főszabály szerint szintén adómentes (Áfa tv. 86. (1) bek. j) pont), de az adóalany választhatja az adókötelezettséget is. Itt is lehetőség van elkülönített választásra úgy, hogy az adókötelezettség csak a lakóingatlantól eltérő ingatlanokra terjedjen ki, a lakóingatlan értékesítésére az adómentesség maradjon érvényben. (1p) A törvény erejénél fogva adóköteles annak a felépítményes ingatlannak ideértve a lakóingatlant is az értékesítése, melynek első használatba még nem történt meg, vagy megtörtént ugyan, de a használatba vételről szóló hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy a használatba vétel hallgatással történő tudomásul vétele és az aktuális értékesítés között még nem telt el 2 év (Áfa tv. 86. (1) bek ja; jb) pontok). Ilyenkor akkor is adóköteles az értékesítés, ha az adóalany ingatlan értékesítéseire egyébként nem választott adókötelezettséget. (3p) Levonási tiltások kész lakóingatlan beszerzését terhelő áfa (Áfa tv (1) bek. h) pont), lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó termékbeszerzést terhelő áfa (Áfa tv (1) bek. i) pont), lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódóan igénybevett szolgáltatást terhelő áfa (Áfa tv (2) bek. c) pont) (3p) 8

9 Levonási tilalmak oldása lakóingatlan beszerzéséhez kapcsolódó áfa, ha a beszerzés továbbértékesítési célú, és maga az értékesítés áfa-köteles, (Áfa tv (1) bek. b) pont) a lakóingatlan beszerzéséhez kapcsolódó áfa, ha adóköteles bérbeadás céljából történik a beszerzés, (Áfa tv (2) bek. d) pont) lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó termékbeszerzés áfa-ja, ha a lakóingatlant úgy hasznosítják, hogy az említett beszerzések közvetlen anyagjellegű ráfordításként beleépülnek az adóköteles bérbeadás adóalapjába, (Áfa tv (2) bek. e) pont) lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódóan igénybevett szolgáltatás áfa-ja, ha a lakóingatlant a későbbiekben adókötelesen értékesítik, és a hivatkozott szolgáltatások értéke ráfordításként beleépül az adóköteles értékesítés adóalapjába. (Áfa tv (2) bek. f) pont) (4p) A) összesen 23 pont 14 pont III/B.) Válaszolja meg a következő kérdéseket! 1. Milyen kötelezettségei vannak a belföldi jövedéki adóraktár engedélyesnek, illetve a vámhatóságnak a Közösségen belülről adófelfüggesztéssel beszerzett, betárolásra váró jövedéki termékkel összefüggésben? (betárolás, elektronikus adatok kezelése, hiány kezelése, stb.) A jövedéki adóról szóló törvény 22. -ának előírása értelmében a közösségi adófelfüggesztési eljárásban beszerzett jövedéki termék betárolásával jövedéki adófizetési kötelezettsége keletkezik, amely azonban egyidejűleg felfüggesztés alá is kerül. Megfizetni tehát nem kell. (1p) Az adóraktár engedélyes beszerző viszont köteles: a betárolásról a vámhatóságot 5 munkanapon belül elektronikus úton értesíteni, a terméket az e-tko-n feltüntetett rendeltetési helyen adóraktári készletébe felvenni. (1p) A vámhatóság: alaki-formai szempontból az uniós számítógépes rendszer alkalmazásával ellenőrzi az elektronikus átvételi elismervényen szereplő adatokat, ha azok nem megfelelőek, haladéktalanul értesíti a raktár engedélyest, aki szükség esetén módosítja, kiegészíti az elektronikus átvételi elismervényt ha az elektronikus átvételi elismervény megfelelő, annak nyilvántartásba vételéről a hatóság visszajelzést küld a belföldi engedélyesnek és a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, (1p) Hiány esetén a vámhatóság rendelkezik annak minősítéséről. A feladó tagállami adóraktár engedélyes által benyújtott bizonyítékok alapján a vámhatóság elbírálja, hogy a belföldi adóraktár engedélyesnél az elektronikus átvételi elismervényen feltüntetett hiány mely része fogadható el adómentes hiányként, és erről mind a feladó, mind a fogadó raktárengedélyest értesíti (Jöt. 22. (6) bek.) (1p) 9

10 4 pont 2. Milyen esetekben kerülhet sor a regisztrációs adó visszaigénylésére? Csak felsorolás szükséges! 4 helyes válasz esetén 4 * = 2 pont) A megfizetett regisztrációs adó visszaigényelhető, ha a járművet forgalomba helyezés nélkül végleges rendeltetéssel külföldre viszik, a jármű műszaki állapota miatt forgalomba helyezésre nem alkalmas, a forgalomba helyezés megsemmisülés, lopás miatt meghiúsult, a gépjármű forgalomba helyezése a tv. vonatkozó előírása szerint adómentes. 2 pont 3. Soroljon fel néhány olyan esetet, amikor az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása nem engedi alkalmazni a kisvállalkozásokra vonatkozó különös (nálunk alanyi adómentes) adózási szabályokat! A direktívában előírtakon túl lehetőségük van-e a tagállamoknak további korlátozások bevezetésére? Ha igen, élt-e Magyarország ilyen lehetőséggel? A 2006/112/EK irányelv 283. cikkének előírása (visszautalva a 12. cikkre) értelmében nem alkalmazhatók a különös adózási szabályok új közlekedési eszköz értékesítésére, felépítményes ingatlan első, vagy a használatbavételtől számított időkorláton belüli értékesítésére, felépítményes ingatlan használatbavétel előtti értékesítésére, építési telek értékesítésére, külföldi teljesítési helyű szolgáltatások nyújtása esetén. (2p) Az Irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak további korlátozások bevezetésére is (283. cikk (2) bek.) Magyarország élt ezzel a lehetőséggel a ban foglaltak szerint. A direktívában felsoroltakon túl pl. bármely tárgyi eszköz értékesítését, korábban adólevonási joggal beszerzett termék ingyenes átadását, korábban adólevonási joggal beszerzett termékkel végzett ingyenes szolgáltatásnyújtást, a korábban (általános adózói időszakban) levont áfa csökkenését eredményező helyesbítő számla befogadását is olyanként nevezi meg, amikor az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében. (2p) 4 pont 4. Adóalanynak tekinti-e a direktíva azokat a hatóságokat, amelyek díj ellenében végzik tevékenységüket? A díj ellenében végzett hatósági tevékenység megítélése hogyan jelenik meg a hazai szabályozásban? 10

11 A 2006/112/EK irányelv 13. cikkének előírása értelmében nem minősülnek adóalanynak az állami, közigazgatási és egyéb közjog által szabályozott szervek olyan tevékenység tekintetében, amelyet hatóságként folytatnak. Ez a megítélés akkor is, ha az említett szervek e tevékenységgel összefüggésben díjazásban részesülnek. (2p) Az adóalanyként való minősítés olyan esetben állhat fenn, ha annak elmaradása a verseny jelentős torzulását eredményezné. A hazai szabályozásban a direktíva előírásaival való összhangot az Áfa tv. 7. -ának előírása biztosítja, melynek előírása értelmében a közhatalmi tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek. (1p) 3 pont 5. A megrendelő letelepedettségéhez kötődő teljesítési helyre vonatkozó szabályok egységes értelmezése érdekében milyen előírásokat fogalmaz meg a július 1-jétől közvetlenül hatályos 282/2011/EU végrehajtási rendelet (vhr.) a székhely, telephely vonatkozásában? Önmagában az, hogy az adóalany Héa-azonosítóval rendelkezik, még nem jelenti azt, hogy az adószámot kiadó tagállamban le is van telepedve. Amennyiben a teljesítési hely szabály a megrendelő székhelyéhez, telephelyéhez kötődik kétség esetén a megrendelőt nyilatkoztatni kell, hogy rendelkezik-e telephellyel, szokásos tartózkodási hellyel ott, ahol a szolgáltatást igénybe veszi. Ez akkor bír jelentőséggel, ha az igénybevevő adóalany több országban letelepedettnek tartja magát, ha egyetlen országban telepedett le, akkor a szolgáltatás igénybevevőjeként csakis ott adózhat. (2p) Különböző országokban telephellyel rendelkező adóalany esetében az a telephely minősül a teljesítés helyének, amely a konkrét szolgáltatás igénybevételével a legközvetlenebbül érintett. Kétség esetén vizsgálható az is, hogy mely országban lévő telephely fizet a szolgáltatásért. Amennyiben a több telephellyel rendelkező adóalanynál elmondottak alapján sem dönthető el az igénybevétel tényleges helye, úgy a székhely lesz a döntő szempont a teljesítési hely megállapításánál (vhr. 20, 21, 22. cikkei) (2p) 4 pont B) összesen 17 pont Összesen 40 pont IV. Adjon tanácsot! 1. Ügyfele tanácstalan a Közösségen belüli termékbeszerzés után keletkező adófizetési kötelezettség szabályainak alkalmazásában. Az ügyfél kérdéseire válaszolva az alább felsorolt Közösségen belüli termékbeszerzésekhez írja be, hogy a konkrét ügylet adóköteles-e, ha igen, úgy nevezze meg az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját! A feladatot az illusztrált módon és rövidséggel oldja meg! A vizsgázónak a jogszabályi hivatkozásokat feltüntetni nem kell! (Minden helyes válasz. 10 esemény* = 10 pont) 11

12 Ügyletre vonatkozó információ Pl. Gépalkatrész Közösségen belüli beszerzése Ausztriából. Az áru január 30-án megérkezett, a január 10-i kibocsátású számlát február 22-én vették kézhez. 1. Humán vérkészítmények beszerzése Franciaországból. A belföldi, közösségi adószámmal rendelkező kórházba a termék január 15-én megérkezett, a számla a bevallás benyújtásáig nem áll rendelkezésre 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése Németországból. A termék december 20-án megérkezett, a december 30-i kibocsátású számlát a beszerző belföldi havi bevalló kft. január 4-én vette kézhez. 3. Nemzetközi vizeken szolgálatot teljesítő mentőhajóhoz alkatrészbeszerzés. Az alkatrészek január 8-án a számla kíséretében megérkeztek. 4. Befektetési arany beszerzése Olaszországból. A szállítmány január 29-én megérkezett, a számla azonban február 20-ig nem áll rendelkezésre. 5. Híradástechnikai termékek beszerzése Angliából. A február 5-én számlával együtt megérkezett termékek a közösségi beszerzés közvetlen következményeként adóraktárba kerültek. 6. Kereskedőcég háztartási gépeket szerez be Ausztriából. A gépek február 27-én érkeztek meg, a március 14-i kibocsátású számla a bevallás benyújtásáig nem áll rendelkezésre. 7. Fogászati implantátum beszerzése közösségi adószámmal rendelkező fogorvosi bt. által Ausztriából. A termék Adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja vagy adómentesség Adóköteles. A beszerzés utáni adófizetési kötelezettség a január hónapról benyújtott bevallásban számla hiányában halasztható volt, az adókötelezettségez a teljesítést követő 15. napon, vagyis a február 15-ét magában foglaló bevallásban kell teljesíteni. A szóban forgó termékbeszerzés után nem keletkezik adófizetési kötelezettség, az az Áfa tv. 91. (1) bek. a) pont értelmében adómentes. Adóköteles. A december hónapról benyújtandó bevallás időpontjáig van számla, így az adófizetési kötelezettség nem halasztható. Az adókötelezettséget a december hónapról január 20-ig benyújtandó bevallásban kell teljesíteni. (áfa tv. 63. (1) bek. első fordulat) A beszerzés az Áfa tv. 91. (1) bek. a) pont alapján adómentes. A mentőhajó, ill. annak tartozékai értékesítése belföldön adómentes (Áfa tv (2) bek.), ezért azok közösségen belüli beszerzése is mentes az adó alól. A törvényben definiált befektetési arany közösségen belüli beszerzése adómentes. (Áfa tv ) A szóban forgó beszerzés az Áfa tv a értelmében adómentes. Adóköteles. Februárban nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség, az áfa-t a március 15. napját magában foglaló bevallásban kell megfizetni. (Áfa tv. 63. (1) bek. második fordulat) A szóban forgó beszerzés az Áfa tv. 91 (1) bek.a) pont értelmében adómentes. 12

13 január 16-án a számla kíséretében megérkezett. 8. Gépalkatrész Közösségen belüli beszerzése Szlovákiából. Az áru december 20-án megérkezett, a január 4-i kibocsátású számlát január 10-én vették kézhez. A beszerző egyéni vállalkozó január 1-jétől alanyi adómentességet választott. 9. Nemzetközi légiforgalomban működő repülőgéphez alkatrész beszerzés Németországból. A termék a számla kíséretében január 20-án érkezett meg. 10. Kisbútorok beszerzése Szlovéniából. A termék január 20-án megérkezett, a január 15-i kibocsátású számlát a beszerző belföldi kft. a termékkel együtt vette kézhez. Adóköteles. Az adófizetési kötelezettség nem halasztható el a teljesítést követő 15. napra, mivel a beszerző jogállása megváltozott. Az adókötelezettséget a jogállás-változást megelőző napon, vagyis még a decemberi bevallásban teljesíteni kell. (Áfa tv. 63. (2) bek.) A beszerzés az Áfa tv. 91. (1) bek. a) pont alapján adómentes. A nemzetközi légiközlekedésben működtetett légijármű, illetve annak tartozékai, értékesítése belföldön adómentes (Áfa tv (2) bek.), ezért azok közösségen belüli beszerzése is mentes az adó alól. Adóköteles. A számlakibocsátás, kézhezvétel, termék megérkezése mind január hónapra esik, így az adókötelezettséget is a január hónapról benyújtandó bevallásban kell teljesíteni. (áfa tv. 63. (1) bek. első fordulat) 10 pont 2. Ügyfele egy belföldi értékesítési ügyletben a vevővel kötött előzetes megállapodás alapján -ban állítja ki számláját. A szóban forgó ügyletben előleget kapott vevőjétől. Kérdésként merült fel, hogy az átvett előleghez kapcsolódó számlában milyen devizaárfolyamot kell alkalmaznia az áfa forintban történő meghatározásához? A vonatkozó törvényi előírások alapján tájékoztassa ügyfelét a jogszerű eljárásról! Ha az adó alapja külföldi fizetőeszközben van kifejezve, úgy az arra jutó áfa-t forintra átszámítva a számlában fel kell tüntetni (Áfa tv ), mivel az adót is forintban kell megfizetni. Közösségen belüli beszerzésnél, előlegnél, valamint minden olyan esetben, amikor a vevő, megrendelő az adófizetésre kötelezett, a fizetendő adó megállapításakor érvényes árfolyamot kell használni (Áfa tv. 80. ). Az átvett előlegről kiállított számlában az áfa Ft-ban történő megállapítására a kézhezvétel, jóváírás napján érvényes pénzintézeti deviza eladási árfolyamot kell használnia, feltéve, hogy nem az MNB, EKB. árfolyam alkalmazását választotta. 2 pont 3. Az alábbi állítások közül húzza alá azokat, amelyek az Áfa tv. előírásai alapján helytállóak! 13

14 (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. 10 esemény* = 5 pont) ) A vizsgázónak a jogszabályi hivatkozásokat feltüntetni nem kell! A termékimport adómentes, ha: az importált termék belföldi értékesítése is mentes lenne az adó alól, az import termék beszerzője alanyi adómentes státusban van, az aranyat bármely állam központi bankja importálja, az importált termék vezetékrendszeren érkező gáz, vagy villamos energia, az importált terméket kizárólag adómentes tevékenységhez használják fel, az importáló mezőgazdasági különleges jogállású adóalany, az import termék a vámjogi szabadforgalomba helyezés országából előre ismerten adóbiztosíték nyújtása mellett 30 napon belül igazoltan el lesz fuvarozva másik tagállamba, az importáló műkincskereskedő, az importáló karitatív szervezet, az importált termék az Észak-atlanti szerződés (NATO) fegyveres ereje ellátását szolgálja. A termékimport adómentes, ha: az importált termék belföldi értékesítése is mentes lenne az adó alól, (Áfa tv. 93. (1) bek. a) pont) az import termék beszerzője alanyi adómentes státusban van, az aranyat bármely állam központi bankja importálja, (Áfa tv. 93. (1) bek. k) pont) az importált termék vezetékrendszeren érkező gáz, vagy villamos energia, (Áfa tv. 93. (1) bek. l)és m) pont) az importált terméket kizárólag adómentes tevékenységhez használják fel, az importáló mezőgazdasági különleges jogállású adóalany, az import termék a vámjogi szabadforgalomba helyezés országából előre ismerten adóbiztosíték nyújtása mellett 30 napon belül igazoltan el lesz fuvarozva másik tagállamba, (Áfa tv. 95. (1) az importáló műkincskereskedő, az importáló karitatív szervezet, az importált termék az Észak-atlanti szerződés (NATO) fegyveres ereje ellátását szolgálja. (Áfa tv. 93. (1) bek. h) pont) 5 pont Összesen 17 pont 14

15 V. Számítási feladatok 1. Egy kőszegi panziót üzemeltető belföldi bt. már évre bejelentette az adóhatóságnál a pénzforgalmi elszámolás választását, és ezt az adózási módot folytatja évben is. A havi bevalló bt januári gazdasági eseményei közül a következőket emeltük ki értékelésre: Gazdasági esemény 1. Januárban lebonyolított 2 napos céges rendezvényhez szálláshely szolgáltatás kiszámlázása január 28-án. Az igénybevevő belföldi cégtől az ellenérték február 3-án érkezett meg a bt. bankszámlájára A bt. január 10-én egyenlíti ki a decemberi teljesítésű ágynemű mosatás, vasalás címen igénybevett szolgáltatás ellenértékét belföldi vállalkozás felé A vendégek ellátásához pékáru, tejtermék beszerzése. A belföldi szállítót a bt. megállapodás szerint minden hét végén kifizeti. A januári szállítások január 31-éig ki lettek egyenlítve Konyhai berendezések beszerzése Ausztriából. A már december 30-án leszállított termékekről a jan. 8-án kiállított számla január 15-én érkezett, de azt a bt. csak február 1-jén egyenlítette ki. nettó ellenérték eft, ill Adjon rövid szöveges értékelést a fenti gazdasági eseményekhez, számítsa ki az egyes események adótartalmát! (4 esemény*2 pont= 8 pont) 1 =300 Ft Fizetendő (eft) 1. Az adófizetési kötelezettség csak a február hónapról benyújtandó bevallásban keletkezik. 4. A Közösségen belüli beszerzésre a pénzforgalmi elszámolás szabályai nem vonatkoznak, itt ugyanis nem lehet szó az általa teljesített termékértékesítés után fizetendő adóról. A Közösségen belüli termékbeszerzés után a ok előírásait kell a pénzforgalmi adózónak is alkalmaznia. A konkrét példa szerint a jan. 15. napját magában foglaló jelen bevallásban kell az adófizetési kötelezettséget Levonható (eft) 2. A bejövő számla áfa-ja decemberben a pénzforgalmi elszámolásra tekintettel nem volt levonható. Az ellenérték januárban történő kiegyenlítése okán az előzetesen felszámított áfa most január hónapban állítható be levonhatóként. 76*0,27=21 3. Az ellenérték kiegyenlítésére tekintettel az áfa januárban levonható. 120*0,18=22 4. Az adólevonási jog számla birtokában függetlenül az ellenérték kiegyenlítésétől ebben a bevallásban gyakorolható. 15

16 teljesíteni *300*0,27=211 (levonási jog azon a napon, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani, vagyis jan. 15.) 211 eft 8 pont 2. Egy közösségi adószámmal rendelkező szoftverfejlesztő és elektronikusan teljesített szolgáltatásokat nyújtó havi bevalló kft-nél januárban a következő események történtek, áfa nélküli ellenértéken: Gazdasági esemény nettó ell.ért. eft/ 1. szoftver frissítés szlovén adóalany megrendelésére számítástechnikai berendezések beszerzése Ausztriából. Az áru január 20-án érkezett meg, számla a bevallás benyújtásáig nem áll rendelkezésre számítástechnikai eszköz távkarbantartása szerb adóalany megrendelő 280 részére 4. számítógép alkatrészek beszerzése ausztriai áruházban készpénzért A kft. eladja azt a korábban telephelyként funkcionáló felépítményes ingatlanát, melynek használatba vétele tavaly szeptemberben történt meg (ingatlanértékesítéseire nem választott adókötelezettséget). A vevő belföldön letelepedett általános szabályok szerint adózó adóalany. 6. A kft. közvetítőt bízott meg számítástechnikai programok külföldi értékesítésére. A január 12-i teljesítésről megérkezett egy lengyel adóalany ügynöki jutalékról szóló számlája Német adóalanytól vírusmentesítő szoftverek megrendelése, melyhez a kft. előleget folyósít. Az előleg összegét január 22-én írták jóvá a német adóalany szolgáltató bankszámláján Honlap üzemeltetés belföldi adóalany megrendelő részére. Az elszámolási időszakhoz kötött ügyletben a felek havonta számolnak el, az ellenérték megfizetésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 5. napja. A december hónapról kiállított számla fizetési határideje jan. 5. ; a jan. 28-án kiállított számláé pedig febr Nyomtatókhoz festékkazetták beszerzése pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adózótól. A január 27-i teljesítésű bejövő számlában a pénzforgalmi elszámolás információ jogszerűen fel lett tüntetve. A számla ellenértékét a kft. február 4-én egyenlítette ki Befogadott közüzemi számlák gáz fizetési határidő jan

17 1 =300 Ft vízdíj fiz. hat. jan. 12 elektr. energia fiz. hat. febr. 7. távközlés fiz. hat. jan Adjon rövid szöveges értékelést az eseményekről és határozza meg a társaságnál az egyes gazdasági eseményekhez tartozó, a január hónapról benyújtandó bevallásban feltüntetendő fizetendő, ill. levonható adót! A fizetendő és levonható adó összegzését a hallgatónak nem kell elvégeznie, mivel azért külön pontszám nem jár! (eseményenként 2 pont, 10 esemény *2 = 20 pont) Amelyik adatnál nincs jelölés, ott az ellenérték ezer forintban értendő! A szorzatokat eft-ra kerekítse! Fizetendő adó: eft 1. Az Áfa tv. 37. (1) bek. alapján a teljesítési hely a megrendelő áfa-hat. kívül adóalany székhelye 2. Az Áfa tv ának előírása értelmében az adófizetési kötelezettség elhalasztható legkésőbb a következő hónap 15. napjáig halasztás 3. Az Áfa tv. 37. (1) bek. alapján a teljesítési hely a megrendelő áfa-hat. kívül székhelye harmadik országbeli megrendelő adóalany esetében is. 5. Az értékesítés az Áfa tv. 86. (1) bek. jb) pontjának előírása értelmében áfa-köteles (2 éven belül használatba vett ingatlan, így érdektelen, hogy az adókötelezettséget nem választotta). Egyenes adózás érvényesül eft*0,27= Teljesítési hely a megrendelőnél, vagyis Mo-on. Az adófizetésre kötelezett is a magyar adóalany egyben 1600 *300*0,27= Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, a teljesítést megelőzően fizetett előleg adóköteles (Áfa tv. 59. (3) bek.), az előleg összege az adó fedezetét nem tartalmazza *300*0,27= I. félévében e tekintetben még a régi szabályok vannak érvényben, vagyis az áfa szerinti teljesítési időpont a fizetési határidő napja. Jelen bevallásba csak a januári fizetési határidejű számla tartozik 40*0,27= 11 Levonható adó: eft 2. A fizetendő adó halasztásával együtt a levonható adó is halasztva következő bevallás 4. Osztrák áfa-val terhelt beszerzés, az adó visszatéríttetése kivételes eljárásban kérhető 6. adóköteles tevékenységet szolgáló szolgáltatás igénybevétel, az áfa le 130 is vonható. 7. A szolgáltatás igénybevételhez adott előleg után fizetendő adóként megállapított adó az általános szabályok szerint levonható (Áfa tv b) pont) Pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanytól befogadott számlában 17

18 áthárított áfa a kifizetés napját magában foglaló bevallásba állítható be levonható adóként (Áfa tv (1) bek.) 10. gáz+víz ebbe a bevallásba tartozó (82+34)*0,27= elektr. energ. teljesítés szerint következő bevallás távközlés ebbe a bevallásba tartozó 164*0,27*0,7= következő bevallás pont Összesen Összpontszám 28 pont 100 pont 18

19 Felhasznált szakirodalom Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben a közös hozzáadott-érték rendszerről szóló 2006/112/EK. Irányelv 282/2011/EU végrehajtási rendelet a közös hozzáadott-érték adó rendszerről szóló 2006/112/EK. Irányelv intézkedéseinek megállapításáról A jövedéki adóról szóló évi CXXVII. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben. A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény az azt módosító törvényekkel egységes szerkezetben. 2913/92/EGK tanácsi rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról, és annak végrehajtására kiadott 2454/93/EGK rendelet a hatályos adójogszabályok, APEH-iránymutatások Dr. Herich György: Adó Teszt és példatár (Penta Unió 2014.) Dr. Herich György: Adótan I. (Penta Unió 2014.) Dr. Herich György (szerk.): Adó Magyarázatok (Penta Unió 2014.) 19

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ÁFA ADÓMÉRTÉK CSÖKKENÉS NEMZETI ADÓKONZULTÁCIÓ SZEPTEMBER Sike Olga főosztályvezető-helyettes

ÁFA ADÓMÉRTÉK CSÖKKENÉS NEMZETI ADÓKONZULTÁCIÓ SZEPTEMBER Sike Olga főosztályvezető-helyettes ÁFA ADÓMÉRTÉK CSÖKKENÉS 2016-2017. NEMZETI ADÓKONZULTÁCIÓ 2016. SZEPTEMBER 22-23. Sike Olga főosztályvezető-helyettes ADÓMÉRTÉK I. INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS Áfa tv. 9. (1) bekezdés - Tulajdonoskénti

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. A regisztrációs adó és energiaadó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. A regisztrációs adó és energiaadó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet A regisztrációs adó és energiaadó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta azonosító 23906419 VPID zó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 3093045957 KR érkeztetési szám 518124715201610201021347245

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÉS INGATLAN BÉRBEADÁS ADÓZÁSA. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Horváth Józsefné

AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÉS INGATLAN BÉRBEADÁS ADÓZÁSA. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Horváth Józsefné AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÉS INGATLAN BÉRBEADÁS ADÓZÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Horváth Józsefné Ingatlanok a Ptk-ban Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) értelmező

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A 2014. július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó ADÓZÁS GYAKORLATOK 2014 Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében 48 Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 40. (1) bekezdése szerint az adót termékértékesítésnél

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzők: Ágoston Krisztián Boros

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

A június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő

A június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő A 2016. június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2011. december 31-ig hatályos 124.

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben