KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)!"

Átírás

1 Javítási-értékelési útmutató A -ok konkrét megnevezése a megoldó kulcsban csak a javítók munkáját segíti, a pontszám kialakításában nem bír jelentőséggel. I. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy sem! Válaszát indokolja (indokolás nélkül pont nem adható.)! 1. Ha magyarországi autókölcsönző vállalkozás 60 napra ad bérbe személygépkocsit francia magánszemély részére, úgy a szolgáltatásnyújtás után belföldön nem kell áfa-t fizetni., mivel nem adóalany felé nyújtott hosszú távú bérbeadásnál így jelen esetben is az áfa szerinti teljesítési hely a nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye (Áfa tv. 44. (2) bek.). 2. A regisztrációs adót autóbusz közúti forgalomba helyezése után is fizetni kell. Regisztrációs adót csak a rega tv-ben meghatározott gépjárművek: személygépkocsi, motorkerékpár, és önjáró lakóautó után kell fizetni. (rega tv. 1. ). 3. Az adójeggyel ellátott dohányterméket is értékesítő adóalany áfa-adózás tekintetében az alanyi adómentességet is választhatja. A Jöt (1) bekezdésének előírása értelmében a dohánytermék értékesítője az Áfa tv. alanyi adómentességre vonatkozó előírásait nem alkalmazhatja. Ennek oka, hogy az adójegyen keresztül az áfa+jövedéki adó kötelezettséget mindenképpen le kell róni. 4. Amennyiben magánszemély akár csak egy alkalommal 4800 km-t futott személygépkocsit értékesít Szlovákiába, az áfa alanyává válik. 1

2 Az Áfa tv. 6. (4) bek. a) pontjának előírása értelmében adóalanyiságot keletkeztet a törvényben megfogalmazottak szerinti új közlekedési eszköz más tagállamba történő értékesítése. 5. Az adóalany vevőt a szállító felé ki nem fizetett ügyletben a bruttó ellenérték erejéig kezesi felelősség terheli. A kezesi felelősség csak a levonható áfa összegének erejéig áll fenn (Áfa tv ). 6. Termék Közösségen belüli értékesítése esetében az értékesítés teljesítési helye az, ahol a termék a fuvarozás befejezésekor található. Elfuvarozást igénylő értékesítés, így Közösségen belüli termékértékesítés esetében is a teljesítés helye az, ahonnan a fuvar indul (Áfa tv. 26. ). 7. A vámfelügyelet melletti feldolgozás az Európai Közösségben már szabadforgalomba helyezett árukon végzett műveletek összességét jelenti. A Közösségi Vámkódex 130. cikkének előírása értelmében vámfelügyelet melletti feldolgozást nem közösségi árun végeznek, tehát olyan árun, mely az Európai Közösségben még nincs szabadforgalomba bocsátva. 8. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása értelmében a villamos energia mint termék importja után a belépés szerinti tagállamban hozzáadott-érték adót kell fizetni. 2

3 A 2006/112/EK irányelv 143. cikk (1) bek. l) pontjának előírása értelmében az állításban vázolt ügylet adómentes. A mentesség technikai jellegű, mivel a hozzáadott-érték adót az Irányelv 38. cikke alapján kell megfizetni, vagyis ott, ahol a villamos energiát, mint terméket beszerző adóalany székhelye, telephelye található. 9. Svájci adóalany által Magyarországon vásárolt építési telket terhelő áfa a fennálló viszonosságra tekintettel kivételes eljárásban visszaigényelhető. A külföldön nyilvántartásba vett adóalany nem alapíthat adó-visszatérítési jogot az ingatlan beszerzését terhelő előzetesen felszámított adóra. (Áfa tv c) pont) 10. Adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet is szolgáló haszonélvezeti jog megszerzését terhelő áfa levonhatóságánál is a megfigyelési időszakhoz kötődő korrekciós szabályokat kell alkalmazni től a vagyoni értékű jogok hasznosításánál is a tárgyi eszköz esetében már megszokott megfigyelési időn belül kell vizsgálni azt, hogy a szóban forgó vagyoni értékű jog milyen arányban szolgálja az adólevonásra jogosító tevékenységet. (Áfa tv (5) bek.). Összesen 10 pont 3

4 II. Az alábbi feladatokban jelölje meg a helyes választ! lehetséges.) (Egy helyes válasz 1. Az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása értelmében az adómentesség, mint adómérték a) tagállami hatáskörben tetszőlegesen meghatározott termékekre vagy szolgáltatásokra alkalmazható, b) az EU-hoz való csatlakozáskor a tagállamban már adómentesnek számító termékekre, szolgáltatásokra alkalmazható, c) az EU-ban szigorúan harmonizált módon kezelendő, csak akkor érvényesül a tagállami kompetencia, amikor a direktíva alternatívaként az adókötelezettség választását biztosítja. (2006/112/EK irányelv 131. cikk, 137. cikk) 2. Adójegyet kell a termékre felhelyezni a) kávé, b) fűszerpaprika, c) dohánygyártmány (Jöt. 98. ) esetében. 3. Ha a kisteherautót személygépkocsivá alakítják át, majd ennek közvetlen következményeként forgalomba helyezik a) az átalakított jármű esetében a törvényben szabályozott adókülönbözet után kell a regisztrációs adót megfizetni, (rega tv. 8. (2) bek.) b) a törvény mellékletéből a jármű műszaki adatainak megfelelő adótétel teljes összege után kell a regisztrációs adót megfizetni, c) regisztrációs adófizetési kötelezettség nem keletkezik, mivel a jármű első forgalomba helyezése korábban már megtörtént. 4. Nem minősül adómentes felhasználásnak az alkohol felhasználása, ha azt a) italaroma előállításához, b) kozmetikai termékek előállításához, c) nyersszesz előállításához (Jöt. 68. ) használják fel. 5. A visszaigényléshez meghatározott törvényi feltételeket nem teljesítő adóalany negatív elszámolandó adója tekintetében a) jogszerűen kiutalást nem kérhet, de átvezetési kérelmet terjeszthet elő más adónemben keletkezett adótartozására, b) jogszerűen sem kiutalást nem kérhet, sem átvezetési kérelmet nem nyújthat be, (Áfa tv ; Art. 43. ) 4

5 c) kiutalást kérhet, csak átvezetési kérelmet nem nyújthat be. 6. A külföldön nyilvántartásba vett adóalanyok adó-visszatéríttetési rendszerében a kérelemhez akkor kell a számlát elektronikusan csatolni, ha a) az ügylet adóalapja üzemanyag esetében eléri vagy meghaladja az nak megfelelő pénzösszeget, b) az ügylet adóalapja az üzemanyagtól eltérő termékről vagy szolgáltatásról szóló számlában eléri vagy meghaladja az nak megfelelő pénzösszeget, (Áfa tv (1) bek. b) pont) c) a számlában szereplő áthárított áfa összege eléri a 400 -nak megfelelő pénzösszeget. 7. A terméken Közösségen belül, adóalany megrendelő felé végzett munka (bérmunka) a) termékértékesítésnek minősül, mely az értékesítő országában adóköteles, b) adómentes termékértékesítésnek minősül, c) szolgáltatásnyújtásnak minősül, melynek teljesítési helye a megrendelő székhelye, telephelye. (Áfa tv. 37. (1) bek.) 8. A törvényben meghatározott vtsz. azonosítószámok alá tartozó tejtermékek értékesítését a) 27%-os mértékű, b) 5%-os mértékű, c) 18%-os mértékű, (Áfa tv. 3/A. melléklet 1-3. pont) adófizetési kötelezettség terheli. 9. A nyugta előírásainak is megfelelő színházjegyen a bizonylat kibocsátásának dátuma a) kötelezően szerepel, b) jogszerűen csak akkor szerepel, ha elektronikus úton állították ki, c) nem kell, hogy szerepeljen, elegendő az előadás napjának feltüntetése. (Áfa tv (2) bek.) 10. A vámjogszabály előírása értelmében belső árutovábbítási eljárásnak minősül a a) nem közösségi áru szállítása a Közösség vámterületén belül egyik pontról a másikra, b) közösségi áru szállítása a Közösség vámterületén belüli induló pontról, harmadik országon keresztül haladva a Közösség vámterületének másik pontjára, (Közösségi Vámkódex 163. cikk (1) bek.) c) közösségi áru szállítása egyetlen országon belüli két pont között. Összesen 5 pont 5

6 III/A.) Fogalmak, szöveges kifejtések! 1. Soroljon fel 3 olyan esetet, amikor az adókötelezettség teljesítéséhez az Áfa tv. egyetemleges felelősséget rendel (csak felsorolás szükséges, esetenként ) csoportos adóalanyiság esetén a csoporttag, valamint a kívül maradó adóalany az adókötelezettség teljesítéséért, (Áfa tv. 8. (6)-(7) bek.) apportáló, jogutód, üzletág átruházó a vagyonszerzővel felel a szerzésig felmerülő adókötelezettségért, (Áfa tv. 18. (2) bek.) közvetett vámjogi képviselő és az importáló a termékimport után fizetendő adó tekintetében (Áfa tv. 96. (4) bek.) az importáló a közvetett vámjogi képviselővel, ha ez utóbbi jogosulatlanul élt a levonással (145. (3) bek.) láncértékesítési ügyletben a lánc kapcsolt vállalkozásnak minősülő szereplői, ha az adófizetést az arra kötelezett nem teljesítette (Áfa tv ) számla kiállítási kötelezettség átvállalása esetén a kötelezett és a meghatalmazott együtt felelős a számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért (Áfa tv (2) (a fenti felsorolásból 3 eset feltüntetése szükséges) 3 pont 2. Ismertesse az árunak az Európai Közösség vámterületére való beléptetésével, vám elé állításával kapcsolatos vámjogi előírások lényegét! (Kinek a felügyelete alá kerül a Közösség vámterületére belépő áru, ki intézi a vám elé állítást, milyen vámjogi döntések születhetnek az áru sorsáról?) A Közösség területére belépő áru a belépés időpontjától vámfelügyelet alatt áll, és addig marad is, amíg vámjogi helyzete nem változik. A Közösség vámterületére az árut behozó személynek, vagy az áru fuvarozásáért felelősséget vállaló személynek kell az áru vám elé állításáról gondoskodnia. (1p) Az áru a vámhatóság által megvizsgálható, abból minta vehető, az áru vámjogi sorsáról döntés születik. Pl. beléptetik vámszabad területre, vámszabad raktárba, újra kiviszik a Közösség vámterületéről, vámeljárás lefolytatását követően szabadforgalomba helyezik, esetleg megsemmisítik, vagy felajánlják az államkincstár javára.. (1p) (Közösségi Vámkódex cikk) 2 pont 6

7 3. Húzza alá a jövedéki bírsággal kapcsolatos állítások közül azokat, melyek a jövedéki adóról szóló törvény előírásai alapján helytállóak! Figyelem! A jövedéki bírság, adóbírság, mulasztási bírság a Jöt-ben különböző eseményekhez fűződő szankciókat takar! A feladatban kizárólag a jövedéki bírságot eredményező eseményeket kell aláhúzással jelölni! (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. 8 állítás* = 4 pont) ) jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki jövedéki terméket adóraktáron kívül állít elő, jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki harmadik országból behozott, vámeljárás alá nem vont adójegy nélküli dohánygyártmányt értékesít, jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az alkoholos csokoládé gyártásához beszerzett jövedéki terméket nem adómentes célra használja fel, és emiatt keletkező adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az adóraktár működtetésével kapcsolatos nyilvántartásai (pl. raktározott, felhasznált jövedéki termék mennyiségére vonatkozó adat) valótlan adatokra épülnek vagy nyilvántartásait hiányosan vezeti, jövedéki bírságot fizet, aki adójegyet, zárjegyet hamisít, vagy hamis adójegyet, zárjegyet birtokol, felhasznál, a jogtalanul megszerzett adójegy birtoklása után a fellelt adójegy által képviselt adóösszeg ötszöröse szabható ki jövedéki bírságként, az elszámoláskor jelentkező adójegy hiány esetén jövedéki bírság mértéke a darabonként Ft-ig terjedhet, amennyiben a jövedéki termék értékesítését nem kíséri a jogszabályban előírt bizonylat, az adóalany Ft-ig terjedő jövedéki bírsággal sújtandó. jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki jövedéki terméket adóraktáron kívül állít elő, (Jöt (1) bek. a) pont) jövedéki bírsággal sújtandó az a természetes személy, aki harmadik országból behozott, vámeljárás alá nem vont adójegy nélküli dohánygyártmányt értékesít, (Jöt (2) bek. f) pont) jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az alkoholos csokoládé gyártásához beszerzett jövedéki terméket nem adómentes célra használja fel, és emiatt keletkező adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, (nem jövedéki, hanem adóbírság!) jövedéki bírságot fizet az adóalany, ha az adóraktár működtetésével kapcsolatos nyilvántartásai (pl. raktározott, felhasznált jövedéki termék mennyiségére vonatkozó adat) valótlan adatokra épülnek vagy nyilvántartásait hiányosan vezeti, (nem jövedéki, hanem mulasztási bírság!) jövedéki bírságot fizet, aki adójegyet, zárjegyet hamisít, vagy hamis adójegyet, zárjegyet birtokol, felhasznál, (Jöt (2) bek.) a jogtalanul megszerzett adójegy birtoklása után a fellelt adójegy által képviselt adóösszeg ötszöröse szabható ki jövedéki bírságként, (Jöt (2) bek.) 7

8 az elszámoláskor jelentkező adójegy hiány esetén jövedéki bírság mértéke a darabonként Ft-ig terjedhet, (a hiányzó adójegy után a konkrét termékre vonatkozó jöv.adó+áfa összeget kell megfizetni) amennyiben a jövedéki termék értékesítését nem kíséri a jogszabályban előírt bizonylat, az adóalany Ft-ig terjedő jövedéki bírsággal sújtandó. (nem jövedéki, hanem mulasztási bírság!) 4 pont 4. Ismertesse a lakóingatlannal kapcsolatos áfa-törvényi előírásokat! (lakóingatlan fogalma, lakóingatlan értékesítése, bérbeadása, lakóingatlannal kapcsolatos levonási tiltások és azok oldásához kapcsolódó feltételek) Az Áfa tv pontjának előírása értelmében a lakóingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakásként feltüntetett, vagy ilyen feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a garázs, műhely, gazdasági épület még akkor sem, ha az egybeépült a lakóingatlannal. (1p) Az ingatlanok bérbeadása, így a lakóingatlan bérbeadása is főszabály szerint adómentes (Áfa tv. 86. (1) bek. l) pont), de az adóalany választhatja az adókötelezettséget is, ha választását az adóhatósághoz az Art. szabályai szerint bejelenti. Az Áfa tv. 88. (4) bekezdésének előírása értelmében lehetőség van arra is, hogy az adóalany lakóingatlan bérbeadása tekintetében továbbra is az adómentességet alkalmazza, miközben az attól eltérő ingatlanok bérbeadására az adókötelezettséget választhatja. (2p) A felépítményes ingatlanok értékesítése főszabály szerint szintén adómentes (Áfa tv. 86. (1) bek. j) pont), de az adóalany választhatja az adókötelezettséget is. Itt is lehetőség van elkülönített választásra úgy, hogy az adókötelezettség csak a lakóingatlantól eltérő ingatlanokra terjedjen ki, a lakóingatlan értékesítésére az adómentesség maradjon érvényben. (1p) A törvény erejénél fogva adóköteles annak a felépítményes ingatlannak ideértve a lakóingatlant is az értékesítése, melynek első használatba még nem történt meg, vagy megtörtént ugyan, de a használatba vételről szóló hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy a használatba vétel hallgatással történő tudomásul vétele és az aktuális értékesítés között még nem telt el 2 év (Áfa tv. 86. (1) bek ja; jb) pontok). Ilyenkor akkor is adóköteles az értékesítés, ha az adóalany ingatlan értékesítéseire egyébként nem választott adókötelezettséget. (3p) Levonási tiltások kész lakóingatlan beszerzését terhelő áfa (Áfa tv (1) bek. h) pont), lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó termékbeszerzést terhelő áfa (Áfa tv (1) bek. i) pont), lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódóan igénybevett szolgáltatást terhelő áfa (Áfa tv (2) bek. c) pont) (3p) 8

9 Levonási tilalmak oldása lakóingatlan beszerzéséhez kapcsolódó áfa, ha a beszerzés továbbértékesítési célú, és maga az értékesítés áfa-köteles, (Áfa tv (1) bek. b) pont) a lakóingatlan beszerzéséhez kapcsolódó áfa, ha adóköteles bérbeadás céljából történik a beszerzés, (Áfa tv (2) bek. d) pont) lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó termékbeszerzés áfa-ja, ha a lakóingatlant úgy hasznosítják, hogy az említett beszerzések közvetlen anyagjellegű ráfordításként beleépülnek az adóköteles bérbeadás adóalapjába, (Áfa tv (2) bek. e) pont) lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódóan igénybevett szolgáltatás áfa-ja, ha a lakóingatlant a későbbiekben adókötelesen értékesítik, és a hivatkozott szolgáltatások értéke ráfordításként beleépül az adóköteles értékesítés adóalapjába. (Áfa tv (2) bek. f) pont) (4p) A) összesen 23 pont 14 pont III/B.) Válaszolja meg a következő kérdéseket! 1. Milyen kötelezettségei vannak a belföldi jövedéki adóraktár engedélyesnek, illetve a vámhatóságnak a Közösségen belülről adófelfüggesztéssel beszerzett, betárolásra váró jövedéki termékkel összefüggésben? (betárolás, elektronikus adatok kezelése, hiány kezelése, stb.) A jövedéki adóról szóló törvény 22. -ának előírása értelmében a közösségi adófelfüggesztési eljárásban beszerzett jövedéki termék betárolásával jövedéki adófizetési kötelezettsége keletkezik, amely azonban egyidejűleg felfüggesztés alá is kerül. Megfizetni tehát nem kell. (1p) Az adóraktár engedélyes beszerző viszont köteles: a betárolásról a vámhatóságot 5 munkanapon belül elektronikus úton értesíteni, a terméket az e-tko-n feltüntetett rendeltetési helyen adóraktári készletébe felvenni. (1p) A vámhatóság: alaki-formai szempontból az uniós számítógépes rendszer alkalmazásával ellenőrzi az elektronikus átvételi elismervényen szereplő adatokat, ha azok nem megfelelőek, haladéktalanul értesíti a raktár engedélyest, aki szükség esetén módosítja, kiegészíti az elektronikus átvételi elismervényt ha az elektronikus átvételi elismervény megfelelő, annak nyilvántartásba vételéről a hatóság visszajelzést küld a belföldi engedélyesnek és a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, (1p) Hiány esetén a vámhatóság rendelkezik annak minősítéséről. A feladó tagállami adóraktár engedélyes által benyújtott bizonyítékok alapján a vámhatóság elbírálja, hogy a belföldi adóraktár engedélyesnél az elektronikus átvételi elismervényen feltüntetett hiány mely része fogadható el adómentes hiányként, és erről mind a feladó, mind a fogadó raktárengedélyest értesíti (Jöt. 22. (6) bek.) (1p) 9

10 4 pont 2. Milyen esetekben kerülhet sor a regisztrációs adó visszaigénylésére? Csak felsorolás szükséges! 4 helyes válasz esetén 4 * = 2 pont) A megfizetett regisztrációs adó visszaigényelhető, ha a járművet forgalomba helyezés nélkül végleges rendeltetéssel külföldre viszik, a jármű műszaki állapota miatt forgalomba helyezésre nem alkalmas, a forgalomba helyezés megsemmisülés, lopás miatt meghiúsult, a gépjármű forgalomba helyezése a tv. vonatkozó előírása szerint adómentes. 2 pont 3. Soroljon fel néhány olyan esetet, amikor az Európai Unió hozzáadott-érték adózásra vonatkozó direktívájának előírása nem engedi alkalmazni a kisvállalkozásokra vonatkozó különös (nálunk alanyi adómentes) adózási szabályokat! A direktívában előírtakon túl lehetőségük van-e a tagállamoknak további korlátozások bevezetésére? Ha igen, élt-e Magyarország ilyen lehetőséggel? A 2006/112/EK irányelv 283. cikkének előírása (visszautalva a 12. cikkre) értelmében nem alkalmazhatók a különös adózási szabályok új közlekedési eszköz értékesítésére, felépítményes ingatlan első, vagy a használatbavételtől számított időkorláton belüli értékesítésére, felépítményes ingatlan használatbavétel előtti értékesítésére, építési telek értékesítésére, külföldi teljesítési helyű szolgáltatások nyújtása esetén. (2p) Az Irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak további korlátozások bevezetésére is (283. cikk (2) bek.) Magyarország élt ezzel a lehetőséggel a ban foglaltak szerint. A direktívában felsoroltakon túl pl. bármely tárgyi eszköz értékesítését, korábban adólevonási joggal beszerzett termék ingyenes átadását, korábban adólevonási joggal beszerzett termékkel végzett ingyenes szolgáltatásnyújtást, a korábban (általános adózói időszakban) levont áfa csökkenését eredményező helyesbítő számla befogadását is olyanként nevezi meg, amikor az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében. (2p) 4 pont 4. Adóalanynak tekinti-e a direktíva azokat a hatóságokat, amelyek díj ellenében végzik tevékenységüket? A díj ellenében végzett hatósági tevékenység megítélése hogyan jelenik meg a hazai szabályozásban? 10

11 A 2006/112/EK irányelv 13. cikkének előírása értelmében nem minősülnek adóalanynak az állami, közigazgatási és egyéb közjog által szabályozott szervek olyan tevékenység tekintetében, amelyet hatóságként folytatnak. Ez a megítélés akkor is, ha az említett szervek e tevékenységgel összefüggésben díjazásban részesülnek. (2p) Az adóalanyként való minősítés olyan esetben állhat fenn, ha annak elmaradása a verseny jelentős torzulását eredményezné. A hazai szabályozásban a direktíva előírásaival való összhangot az Áfa tv. 7. -ának előírása biztosítja, melynek előírása értelmében a közhatalmi tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek. (1p) 3 pont 5. A megrendelő letelepedettségéhez kötődő teljesítési helyre vonatkozó szabályok egységes értelmezése érdekében milyen előírásokat fogalmaz meg a július 1-jétől közvetlenül hatályos 282/2011/EU végrehajtási rendelet (vhr.) a székhely, telephely vonatkozásában? Önmagában az, hogy az adóalany Héa-azonosítóval rendelkezik, még nem jelenti azt, hogy az adószámot kiadó tagállamban le is van telepedve. Amennyiben a teljesítési hely szabály a megrendelő székhelyéhez, telephelyéhez kötődik kétség esetén a megrendelőt nyilatkoztatni kell, hogy rendelkezik-e telephellyel, szokásos tartózkodási hellyel ott, ahol a szolgáltatást igénybe veszi. Ez akkor bír jelentőséggel, ha az igénybevevő adóalany több országban letelepedettnek tartja magát, ha egyetlen országban telepedett le, akkor a szolgáltatás igénybevevőjeként csakis ott adózhat. (2p) Különböző országokban telephellyel rendelkező adóalany esetében az a telephely minősül a teljesítés helyének, amely a konkrét szolgáltatás igénybevételével a legközvetlenebbül érintett. Kétség esetén vizsgálható az is, hogy mely országban lévő telephely fizet a szolgáltatásért. Amennyiben a több telephellyel rendelkező adóalanynál elmondottak alapján sem dönthető el az igénybevétel tényleges helye, úgy a székhely lesz a döntő szempont a teljesítési hely megállapításánál (vhr. 20, 21, 22. cikkei) (2p) 4 pont B) összesen 17 pont Összesen 40 pont IV. Adjon tanácsot! 1. Ügyfele tanácstalan a Közösségen belüli termékbeszerzés után keletkező adófizetési kötelezettség szabályainak alkalmazásában. Az ügyfél kérdéseire válaszolva az alább felsorolt Közösségen belüli termékbeszerzésekhez írja be, hogy a konkrét ügylet adóköteles-e, ha igen, úgy nevezze meg az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját! A feladatot az illusztrált módon és rövidséggel oldja meg! A vizsgázónak a jogszabályi hivatkozásokat feltüntetni nem kell! (Minden helyes válasz. 10 esemény* = 10 pont) 11

12 Ügyletre vonatkozó információ Pl. Gépalkatrész Közösségen belüli beszerzése Ausztriából. Az áru január 30-án megérkezett, a január 10-i kibocsátású számlát február 22-én vették kézhez. 1. Humán vérkészítmények beszerzése Franciaországból. A belföldi, közösségi adószámmal rendelkező kórházba a termék január 15-én megérkezett, a számla a bevallás benyújtásáig nem áll rendelkezésre 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése Németországból. A termék december 20-án megérkezett, a december 30-i kibocsátású számlát a beszerző belföldi havi bevalló kft. január 4-én vette kézhez. 3. Nemzetközi vizeken szolgálatot teljesítő mentőhajóhoz alkatrészbeszerzés. Az alkatrészek január 8-án a számla kíséretében megérkeztek. 4. Befektetési arany beszerzése Olaszországból. A szállítmány január 29-én megérkezett, a számla azonban február 20-ig nem áll rendelkezésre. 5. Híradástechnikai termékek beszerzése Angliából. A február 5-én számlával együtt megérkezett termékek a közösségi beszerzés közvetlen következményeként adóraktárba kerültek. 6. Kereskedőcég háztartási gépeket szerez be Ausztriából. A gépek február 27-én érkeztek meg, a március 14-i kibocsátású számla a bevallás benyújtásáig nem áll rendelkezésre. 7. Fogászati implantátum beszerzése közösségi adószámmal rendelkező fogorvosi bt. által Ausztriából. A termék Adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja vagy adómentesség Adóköteles. A beszerzés utáni adófizetési kötelezettség a január hónapról benyújtott bevallásban számla hiányában halasztható volt, az adókötelezettségez a teljesítést követő 15. napon, vagyis a február 15-ét magában foglaló bevallásban kell teljesíteni. A szóban forgó termékbeszerzés után nem keletkezik adófizetési kötelezettség, az az Áfa tv. 91. (1) bek. a) pont értelmében adómentes. Adóköteles. A december hónapról benyújtandó bevallás időpontjáig van számla, így az adófizetési kötelezettség nem halasztható. Az adókötelezettséget a december hónapról január 20-ig benyújtandó bevallásban kell teljesíteni. (áfa tv. 63. (1) bek. első fordulat) A beszerzés az Áfa tv. 91. (1) bek. a) pont alapján adómentes. A mentőhajó, ill. annak tartozékai értékesítése belföldön adómentes (Áfa tv (2) bek.), ezért azok közösségen belüli beszerzése is mentes az adó alól. A törvényben definiált befektetési arany közösségen belüli beszerzése adómentes. (Áfa tv ) A szóban forgó beszerzés az Áfa tv a értelmében adómentes. Adóköteles. Februárban nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség, az áfa-t a március 15. napját magában foglaló bevallásban kell megfizetni. (Áfa tv. 63. (1) bek. második fordulat) A szóban forgó beszerzés az Áfa tv. 91 (1) bek.a) pont értelmében adómentes. 12

13 január 16-án a számla kíséretében megérkezett. 8. Gépalkatrész Közösségen belüli beszerzése Szlovákiából. Az áru december 20-án megérkezett, a január 4-i kibocsátású számlát január 10-én vették kézhez. A beszerző egyéni vállalkozó január 1-jétől alanyi adómentességet választott. 9. Nemzetközi légiforgalomban működő repülőgéphez alkatrész beszerzés Németországból. A termék a számla kíséretében január 20-án érkezett meg. 10. Kisbútorok beszerzése Szlovéniából. A termék január 20-án megérkezett, a január 15-i kibocsátású számlát a beszerző belföldi kft. a termékkel együtt vette kézhez. Adóköteles. Az adófizetési kötelezettség nem halasztható el a teljesítést követő 15. napra, mivel a beszerző jogállása megváltozott. Az adókötelezettséget a jogállás-változást megelőző napon, vagyis még a decemberi bevallásban teljesíteni kell. (Áfa tv. 63. (2) bek.) A beszerzés az Áfa tv. 91. (1) bek. a) pont alapján adómentes. A nemzetközi légiközlekedésben működtetett légijármű, illetve annak tartozékai, értékesítése belföldön adómentes (Áfa tv (2) bek.), ezért azok közösségen belüli beszerzése is mentes az adó alól. Adóköteles. A számlakibocsátás, kézhezvétel, termék megérkezése mind január hónapra esik, így az adókötelezettséget is a január hónapról benyújtandó bevallásban kell teljesíteni. (áfa tv. 63. (1) bek. első fordulat) 10 pont 2. Ügyfele egy belföldi értékesítési ügyletben a vevővel kötött előzetes megállapodás alapján -ban állítja ki számláját. A szóban forgó ügyletben előleget kapott vevőjétől. Kérdésként merült fel, hogy az átvett előleghez kapcsolódó számlában milyen devizaárfolyamot kell alkalmaznia az áfa forintban történő meghatározásához? A vonatkozó törvényi előírások alapján tájékoztassa ügyfelét a jogszerű eljárásról! Ha az adó alapja külföldi fizetőeszközben van kifejezve, úgy az arra jutó áfa-t forintra átszámítva a számlában fel kell tüntetni (Áfa tv ), mivel az adót is forintban kell megfizetni. Közösségen belüli beszerzésnél, előlegnél, valamint minden olyan esetben, amikor a vevő, megrendelő az adófizetésre kötelezett, a fizetendő adó megállapításakor érvényes árfolyamot kell használni (Áfa tv. 80. ). Az átvett előlegről kiállított számlában az áfa Ft-ban történő megállapítására a kézhezvétel, jóváírás napján érvényes pénzintézeti deviza eladási árfolyamot kell használnia, feltéve, hogy nem az MNB, EKB. árfolyam alkalmazását választotta. 2 pont 3. Az alábbi állítások közül húzza alá azokat, amelyek az Áfa tv. előírásai alapján helytállóak! 13

14 (Minden helyes jelölés. Természetesen az is helyes jelölés, amikor a nem releváns tényezőt nem húzták alá. 10 esemény* = 5 pont) ) A vizsgázónak a jogszabályi hivatkozásokat feltüntetni nem kell! A termékimport adómentes, ha: az importált termék belföldi értékesítése is mentes lenne az adó alól, az import termék beszerzője alanyi adómentes státusban van, az aranyat bármely állam központi bankja importálja, az importált termék vezetékrendszeren érkező gáz, vagy villamos energia, az importált terméket kizárólag adómentes tevékenységhez használják fel, az importáló mezőgazdasági különleges jogállású adóalany, az import termék a vámjogi szabadforgalomba helyezés országából előre ismerten adóbiztosíték nyújtása mellett 30 napon belül igazoltan el lesz fuvarozva másik tagállamba, az importáló műkincskereskedő, az importáló karitatív szervezet, az importált termék az Észak-atlanti szerződés (NATO) fegyveres ereje ellátását szolgálja. A termékimport adómentes, ha: az importált termék belföldi értékesítése is mentes lenne az adó alól, (Áfa tv. 93. (1) bek. a) pont) az import termék beszerzője alanyi adómentes státusban van, az aranyat bármely állam központi bankja importálja, (Áfa tv. 93. (1) bek. k) pont) az importált termék vezetékrendszeren érkező gáz, vagy villamos energia, (Áfa tv. 93. (1) bek. l)és m) pont) az importált terméket kizárólag adómentes tevékenységhez használják fel, az importáló mezőgazdasági különleges jogállású adóalany, az import termék a vámjogi szabadforgalomba helyezés országából előre ismerten adóbiztosíték nyújtása mellett 30 napon belül igazoltan el lesz fuvarozva másik tagállamba, (Áfa tv. 95. (1) az importáló műkincskereskedő, az importáló karitatív szervezet, az importált termék az Észak-atlanti szerződés (NATO) fegyveres ereje ellátását szolgálja. (Áfa tv. 93. (1) bek. h) pont) 5 pont Összesen 17 pont 14

15 V. Számítási feladatok 1. Egy kőszegi panziót üzemeltető belföldi bt. már évre bejelentette az adóhatóságnál a pénzforgalmi elszámolás választását, és ezt az adózási módot folytatja évben is. A havi bevalló bt januári gazdasági eseményei közül a következőket emeltük ki értékelésre: Gazdasági esemény 1. Januárban lebonyolított 2 napos céges rendezvényhez szálláshely szolgáltatás kiszámlázása január 28-án. Az igénybevevő belföldi cégtől az ellenérték február 3-án érkezett meg a bt. bankszámlájára A bt. január 10-én egyenlíti ki a decemberi teljesítésű ágynemű mosatás, vasalás címen igénybevett szolgáltatás ellenértékét belföldi vállalkozás felé A vendégek ellátásához pékáru, tejtermék beszerzése. A belföldi szállítót a bt. megállapodás szerint minden hét végén kifizeti. A januári szállítások január 31-éig ki lettek egyenlítve Konyhai berendezések beszerzése Ausztriából. A már december 30-án leszállított termékekről a jan. 8-án kiállított számla január 15-én érkezett, de azt a bt. csak február 1-jén egyenlítette ki. nettó ellenérték eft, ill Adjon rövid szöveges értékelést a fenti gazdasági eseményekhez, számítsa ki az egyes események adótartalmát! (4 esemény*2 pont= 8 pont) 1 =300 Ft Fizetendő (eft) 1. Az adófizetési kötelezettség csak a február hónapról benyújtandó bevallásban keletkezik. 4. A Közösségen belüli beszerzésre a pénzforgalmi elszámolás szabályai nem vonatkoznak, itt ugyanis nem lehet szó az általa teljesített termékértékesítés után fizetendő adóról. A Közösségen belüli termékbeszerzés után a ok előírásait kell a pénzforgalmi adózónak is alkalmaznia. A konkrét példa szerint a jan. 15. napját magában foglaló jelen bevallásban kell az adófizetési kötelezettséget Levonható (eft) 2. A bejövő számla áfa-ja decemberben a pénzforgalmi elszámolásra tekintettel nem volt levonható. Az ellenérték januárban történő kiegyenlítése okán az előzetesen felszámított áfa most január hónapban állítható be levonhatóként. 76*0,27=21 3. Az ellenérték kiegyenlítésére tekintettel az áfa januárban levonható. 120*0,18=22 4. Az adólevonási jog számla birtokában függetlenül az ellenérték kiegyenlítésétől ebben a bevallásban gyakorolható. 15

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2015.1.1. és 2015.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról A 2010.06.17. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai 2015.

Az ÁFA törvény változásai 2015. Az ÁFA törvény változásai 2015. Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye - Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó

Részletesebben