Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013."

Átírás

1 Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

2 Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág

3 A papír és elektronikus számlák egységes kezelésére, azonos megítélésre kerülnek azáltal, hogy mindkét tipusú számlára kibocsátásuktól kezdve a megőrzésükre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell [168/A. ] az eredet hitelességét, /A. pont, az adattartalom sértetlenségét, /A. pont az olvashatóságot A törvény nem írja elő kötelezően a fenti követelményeknek való megfelelés módját bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni a feltételnek, amely a számla és az ügylet között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít

4 Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel Akkor sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás, ha a terméket az adóalany belföldről másik tagállamba továbbítja, azzal, hogy azon szakértői értékelést végezzenek el, majd azt követően a termék visszakerül a belföldi adóalanyhoz 12. (1) bek. f) pont

5 2013. január 1-jétől a külföldön végzett szakértői értékelésre történő ideiglenes kiszállítás az ugyanilyen célú bérmunkával azonos megítélés alá kerül, ha a termék visszakerül belföldre

6 Jogutódlással történő átalakulás kedvezményezett áfa elszámolása A köztestületek jogszabályban előírt átalakulása nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, feltéve, hogy az átalakulás tartalmában jogutódlásnak minősül 17. (3) bek. i) pont

7 Üzletág átruházással kapcsolatos áfa szabályok (1) Üzletág átruházás áfa szabályai, egyszerűsítés [17. (4) bek.] Kedvezményezett üzletág átruházás feltételei 18. Szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen A szerzett vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek a szerzéstől a jogutódot illetik, illetve terhelik Sem szerzéskor, sem azt követően nincsen olyan jogállása, amely ezen kötelezettségek csorbítását eredményezné A vagyonnal folytatott gazdasági tevékenysége kizárólag adólevonásra jogosító lehet 18. (1a) bek

8 Ha a szerzett vagyonban ingatlan van, annak értékesítése főszabály szerint adóköteles legyen, vagy az értékesítésre vonatkozóan a jogutód éljen az adókötelezettség választásának jogával Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért az apportálót a meg nem szűnt jogelődöt az egyéni cég alapítására tekintettel megszűnt egyéni vállalkozót az állami támogatásban részesült mg. vállalkozót, aki vagyonát átadja Üzletágat átruházó személyt 18. (2) bek. f)pont

9 közlekedési eszközök bérbeadásának áfa szabályai 44. (2) Nem adóalany részére történő hosszabb távú bármilyen közlekedési eszköz bérletnél, a teljesítés helyét január 1-jétől az igénybevevő letelepedettsége, vagy lakóhelye határozza meg

10 Nem adóalany részére történő hosszabb távú hobbi célú hajó bérleténél a teljesítés helye az, ahol azt ténylegesen birtokba adják, feltéve, hogy a bérbeadó ezen szolgáltatását arról a helyről,mint székhelyről, vagy telephelyről nyújtja

11 Rövid időtartam és hosszú időtartam az eszközök bérbeadásánál az áfában Először a január 1-jét követően kezdődő bérleti időszakokra alkalmazható

12 Felek közötti időszakos elszámolás 58. Ha az elszámolási időszak meghaladja az egy naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül: Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik

13 Éven túli elszámolási időszak esetében: amennyiben az adót (37. ) a szolgáltatást igénybevevő adóalany (36. szerint) fizeti, akkor időarányos részteljesítés történik minden naptári év utolsó napján (dec. 31.), Egyéb esetekben az ügylettől számított 12. hónap utolsó napján

14 Előleg a Közösségen belüli termékértékesítéshez adott előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget sem az értékesítés, sem az ennek megfelelő Közösségen belüli beszerzés kapcsán 59. (4) bek

15 Az adó alapjának forintban történő megállapítása Lehetőség, hogy az adóalany az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot alkalmazza az adó forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. Be kell jelenteni az adóhatóságnak, de csak január 1-jétől alkalmazható ez az árfolyam

16 adómentes szolgáltatások körének módosítása Gyermek és ifjúságvédelem körében a közszolgáltató által nyújtott étkeztetés, az általános iskolai, óvodai, bölcsödei étkeztetéshez hasonlóan, amennyiben ellenértéke külön térítendő meg, adóköteles szolgáltatásnyújtásnak minősül. Áfája levonható

17 Az olyan ingatlan bérbeadása adóköteles főszabályként, mely tartalmában kereskedelmi szálláshely szolgáltatásnak minősül [86. (2) bek. a) pont]

18 Külföldi utas adó-visszaigénylő lapja Az adó-visszaigénylő lap rovatait ezentúl legalább magyar, angol, német, francia és orosz nyelveken kell feltüntetni, és azokat magyar, angol, német és francia nyelvek valamelyikén kell kitölteni

19 Adólevonási jog január 1-jétől külföldön teljesült vásárlásnál az adólevonási jog keletkezésének az a feltétele, hogy, úgy tekintjük mintha az ügyletet belföldön teljesítenék, akkor az, adólevonásra jogosító termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak minősülne (pontosítás),

20 Személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási költségek áfájának levonási tilalma 124. A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le [124. (4) bek.] Egy gépkocsijavítás esetében a javítási szolgáltatás során így a levonható 50% magába foglalja a termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása szerinti adóalap részét képező tételek áfáját is

21 levonási tilalma alóli kivételek 125. a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó teljes egészében levonható, ha a szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték legalább 50%-ban közvetített szolgáltatás adóalapjába épül be [125. (1) bek. f) pont]

22 Vagyis a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként

23 A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adó mégis levonható, ha az ilyen ügyletek ellenértékét az adóalany bérbeadási szolgáltatás adóalapjában továbbterheli másik adóalanyra [125. (2) bek. c) pont]

24 Adófizetésre kötelezett 142. Fordított adózás alá tartoznak az adós és a hitelező közötti, az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések, amelyek dologi biztosítékként, lejárt követelések kielégítésének érvényesítésére irányulnak 142. (1) bek. f) pont

25 Adófizetésre kötelezett április 1-jétől Fordított adózás hatálya alá fog tartozni az élő sertés, valamint az egész és hasított félsertés frissen, hűtve, vagy fagyasztva (vtsz. által meghatározott termékkör) 142. (1) bek. j) pont és 6/C. melléklet Ugyancsak fordított adózás alá fognak tartozni egyes további gabonafélék, szójabab olaj, növényi zsírok, olajok feldolgozása során keletkező, a vtsz. besorolás által meghatározott termékek, illetve állatok etetésére szolgáló egyes készítmények (kutya, macska eledelt kivéve) 142. (1) bek. k) pont és 6/D. melléklet Különös jogállásúak esetén nem alkalmazható

26 2012. július 1-jén bevezetett mezőgazdasági fordított adózás alá tartoznak a 6/A. mellékletben felsorolt mg. termények Alkalmazásának feltételei Különleges jogállású mg. termelők esetében nem alkalmazható sem értékesítői, sem beszerzői oldalon Átmeneti szabályok június 30-ig marad hatályban

27 határon átnyúló ügyletek számlázása Főszabály szerint a teljesítés helye szerinti tagállam szabályait kell alkalmazni 158/A. (1) Nyújtó fél székhelyének, legközvetlenebbül érintett telephelyének tagállami szabályait, ha a teljesítési hely tagállamában a nyújtó nincs letelepedve, és az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett,vagy a teljesítési helye 3. országba esik. 158/A. (2) A teljesítési hely tagállamának számlázási szabályai alkalmazandóak mégis, ha a nyújtó nincs letelepedve, és az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett és ő számláz 158/A. (3)

28 Számlázási szabályok A Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapott előleg esetén nem áll fenn áfa törvény szerinti követelményeknek megfelelő számlakibocsátási kötelezettség január 1-jétől [159. (4) bek.] Közösségen belüli termékértékesítésről, és olyan határon átnyúló szolgáltatásról,mely esetében az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani [163. (2) bek. a) pont] Készpénzfizetés esetén haladéktalanul

29 2013. január 1-től kezdődő időszakok tekintetében gyűjtőszámlát csak akkor lehet egy hónapról hosszabb időszakról kibocsátani, ha adott időszakban, adott partner felé az ügyletek között nincs adómentes közösségi termékértékesítése, illetve nincs olyan ügylet, amelynél az adó megfizetésére a megrendelő a kötelezett (egyébként csak azonos napon, vagy egy naptári hónapban teljesített ügyletek foglalhatók gyűjtőszámlába)

30 Számla kötelező adattartalma módosul, bővül (169. ) Az olyan, belföldön letelepedett adóalany által kibocsátott számlák esetében, amelyekben az áthárított adó összege a 2 millió forintot eléri, kötelező lesz a belföldi adóalany vevő adószámának feltüntetése Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítésről szóló számlákon is kötelező a vevő adószámának feltüntetése

31 Bővül az egyszerűsített számla kibocsátási l köre az olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyeknél a számla végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, és a termékértékesítés az Áfa törvény távolsági értékesítésnek (29. ), vagy adómentes közösségi termékértékesítésnek minősül (89. ),

32 Pénztárgépi nyugtaadás április 1-jétől a külön rendeletben is meghatározhatóak a pénztárgépi adatok adatszolgáltatásának szabályai [260. (1) bek. c) pont] Gépi nyugtaadás esetén külön jogszabály előírhatja, hogy a pénztárgép működését az állami adóhatóság hírközlő rendszer, eszköz útján felügyelje (2013. április 1-jétől) 178. (1a) bek. ilyen esetben az adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezés is megvalósítható Okiratok megőrzése elévülési idő végéig 179. (1)

33 Viszonteladók adózási mód választása A viszonteladók közül az általános adózási módot választó adóalanyok számára a választott adózási mód, a választásuk határnapjának elteltével eltérő bejelentés hiányában automatikusan az ott említett megfelelő időtartammal meghosszabbodik

34 Adó-visszatéríttetési kérelem A kérelemben közölt információkat magyar, angol, német, vagy francia nyelven lehet megadni [249. (4) bek.] egy időszakra több kérelem is benyújtható egy naptári évben legfeljebb 5 kérelem terjeszthető elő

35 Tételes Áfa-bevallás bevezetése január 1-jétől [2012. évi LXIX. tv. módosította a évi CLVI. törvényt, amely következtében az Art. 31/B. -sal egészült ki] Kihirdetve: június 19-én MK 74. számában

36 Eladó számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettsége Art. 31/B. (2) bek. kikre vonatkozik ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot Miről kell nyilatkoznia vevő adószáma számla sorszáma teljesítés időpontja adó alapja és áthárított adó összege EVA alany is köteles nyilatkozni az éves bevallásában [31/B. (6) bek.]

37 Vevő számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettsége Art. 31/B. (1) bek. kikre vonatkozik ha a rá áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot Miről kell nyilatkoznia értékesítő (ideértve az EVA alanyát is) adószáma számla sorszáma teljesítés időpontja a nevére szóló, befogadott számlában szereplő adó alapja és áthárított adó összege

38 Összevont adatokról történő nyilatkozattételi kötelezettség számlabefogadók esetében [Art. 31/B. (3) bek.] ugyanazon fél által kibocsátott számlákban áthárított adó tekintetében gyakorol, összesen 2 millió forintot elérő vagy meghaladó összegben adólevonási jogot Miről kell nyilatkoznia értékesítő (ideértve az EVA alanyát is) adószámáról ezen befogadott számlákban szereplő áthárított adó összegéről

39 Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet] Kihirdetve október 15-én az MK 136. számában Választáson alapul [Áfa tv. 196/B. ]

40 Feltételek: kkv rendelkezései (2004. évi XXXIV. tv.) szerint az év első napján kisvállalkozás belföldön letelepedett nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem alanyi adómentes

41 További feltétel: [Áfa tv. 196/C. ] értékesítés nettó ellenértéke nem haladja meg a 125 millió forintot = a tárgyévet megelőző évben ténylegesen és = a tárgyévben várhatóan. Az értékhatárba az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke számít bele, Az értékhatárba beleszámít a területi hatályon kívüli ügylet is!

42 kivéve: tárgyi eszköz értékesítés vagyoni érték jog átengedés az Áfa tv. 89. szerinti adómentes értékesítés az Áfa tv. 85. (1) bekezdés szerinti adómentes értékesítés az Áfa tv. 86. (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti tevékenység, ha kiegészítő jelleggel végzik az ingyenes ügylet, mert nincs ellenérték

43 Pénzforgalmi elszámolás lényege [Áfa tv. 196/B. (2) bek. a) és b) pont] Az adóalany által fizetendő adóra, a beszerzéseit terhelő levonható adóra, valamint a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási jogára alkalmazandó

44 Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás? (1) Az adóalany által fizetendő adóra = az adóalany által - belföldön - a pénzforgalmi elszámolás időszakában - teljesített - összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után - az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg

45 Mire nem vonatkozik a fizetendő adó ellenére a pénzforgalmi elszámolás? Nem vonatkozik =az általa teljesített belföldi ügylet ellenére a) szerinti értékesítésre szerinti (adómentes közösségen belüli) értékesítésre - az Áfa tv. Második részében meghatározott különös adózási mód alá tartozó ügyletre, azaz Használt ingóság utáni különbözeti adó alá tartozó ügyletre Utazásszervezési szolgáltatás utáni árrés adózásos ügyletre Kompenzációs feláras rendszerbe tartozó értékesítésre fordított adózású ügyletre =az általa teljesített, de nem belföldi ügyletre (hatályon kívüli termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) =az általa igénybe vett szolgáltatás, termékbeszerzés után fizetendő adóra

46 Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás? (3) Vonatkozik, azaz pénzforgalmi elszámolás szerint kell a bevallásban szerepeltetni =az Áfa tv. 98. szerinti értékesítésre (export) =az Áfa tv szerinti adómentes értékesítésre =az Áfa tv szerinti adómentes ügyletre

47 Mire vonatkozik a levonható adó tekintetében a pénzforgalmi elszámolás? (4) Az adóalany által beszerzett, igénybevett termék, szolgáltatás után rá áthárított adó levonási jogát legkorábban abban az elszámolási időszakban gyakorolhatja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket az értékesítő számára megfizeti. Kivétel: 10. a) szerinti termékbeszerzés ha nem az áthárított adó tekintetében keletkezik levonási jog, azaz =belföldi fordított adózás =termékimport =közösségen belüli beszerzés = import szolgáltatás =saját vállalkozásban megvalósított beruházás

48 Pénzforgalmi elszámolás hatása az azt választó adóalany vevőjére Levonási jog akkor keletkezik, amikor az ügylet után a fizetendő adót meg kell állapítani. [Áfa tv ; Mód. tv. 12. ] Pénzforgalmi elszámolás esetén a fizetendő adót az ellenérték kézhezvételekor kell megállapítani a vevő levonási joga is ekkor keletkezik

49 Számla adattartalma bővül [Mód tv. 13. ] A pénzforgalmi elszámolás alkalmazása tényét fel kell tüntetni. [Áfa tv.169. p) pont] Ennek hiányában erre az ügyletre a pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható. [Áfa tv.196/b. (4) bek.] A számla emiatt nem javítható. Mulasztási bírság lehet

50 Az ellenérték részletekben fizetése A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany fizetendő adó megállapítás a részletre eső áfa levonási jogot is a részletek után gyakorolhat. A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási joga a részletek után keletkező fizetendő adó megállapítása napján keletkezik

51 Az ellenérték megfizetése az is, ha az abból származó követelés vagy kötelezettség engedményezés, tartozásátvállalás miatt, vagy más módon szűnik meg. [Áfa tv. 196/B. (4) bek.]

52 Soron kívüli fizetendő adó megállapítás, levonási jog gyakorlás, ha az adóalany a) jogállásában olyan változás következik be, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem követelhető (alanyi adómentességet választ) b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül c) az említett eljárások nélkül jogutód nélkül megszűnik d) tevékenységét szünetelteti. A fizetendő és levonható adót az adóalany a) megelőző nappal állapítja meg b) záró adóbevallásban szerepelteti c)-d)soron kívüli bevallásban szerepelteti. [Áfa tv. 196/B. (5), (6) bek.]

53 A pénzforgalmi elszámolás megszűnése a) lemondás esetén a naptári év utolsó napjával b) értékhatár túllépése esetén a következő nappal c) január 1-jén nem kisvállalkozás a megelőző nappal d) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás esetén a jogerős elrendelést megelőző nappal e) tevékenység szüneteltetése esetén a megelőző nappal

54 Az értékhatár túllépése Arra az értékesítésre, amelynek összegével az adóalany az értékhatárt túllépi, már nem alkalmazható. 15 napon belül be kell jelenteni [Áfa tv. 169/G. ) 2 adóév elteltével választható újra

55 A választás bejelentése és alkalmazási hatálya Bejelentés január 1-jétől alkalmazható, legkésőbb december 31-én be kell jelenteni. Tevékenység évközi kezdése esetén is választható, időarányos ellenértéket kell figyelembe venni, a tevékenység kezdéssel egyidejűleg jelentendő be. Alkalmazási hatály január 1-je után a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített értékesítések fizetendő adójára és január 1-je után a pénzforgalmi elszámolás időszakában gyakorolt levonási jogra

56 A pénzforgalmi elszámolás és a tételes áfa bevallás [Mód tv. 8. ] Abban a bevallásban kell a számla adatait (teljes adóalap és áfa összeget) szerepeltetni, amelyikben az első részlet után fizetendő adót kell megállapítani, vagy levonási jogot gyakoroltak

57 Az alanyi adómentesség értékhatára január 1-jétől 6 millió forint [Áfa tv (2) bek.; Mód tv. 14. ] Átmeneti szabály [Áfa tv ; Mód tv. 16. ] A megelőző év(ek)ben az 5 milliós értékhatárt túllépő, de a 6 milliós értékhatárnak megfelelő összegű ellenérték esetén is választható évre, a 2 éves visszatérítési korláttól függetlenül. Az eva hatálya alól kilépő tevékenységet kezdő adóalanynak minősül

58 Példa az értékhatár számítására és az összesítő jelentésben történő szerepeltetésre Tegyük fel, hogy A számlakibocsátó B befogadó részére februári teljesítési időponttal 3 darab számlát állít ki, egyenként , és forint adóösszeggel. A számlakibocsátó csak a adóösszegű számláról ad nyilatkozatot, de arról részletesen: a számlaszámról, teljesítési időpontról, adóalapról és adóösszegről

59 Ha feltételezzük, hogy a számlabefogadó mindhárom számla alapján őt megillető levonási jogát februárban gyakorolja, akkor mindhárom számláról jelentést kell tennie, csak eltérő módon: mivel a forint adótartalmú számla önmagában is meghaladja a jelzett összeghatárt, arról tételesen kell jelentést tennie a számlabefogadónak, azaz a számlaszám mellett a teljesítési időpontról, adóalapról és adóösszegről. A másik két számla adóösszege sem egyenként, sem összeadva nem éri el az értékhatárt, így ha február hónapban A számlakibocsátótól csak ezen két számla áfa-tartalmát helyezné levonásba, akkor nem kellene errôl a két számláról adatot szolgáltatni

60 Azonban a február havi bevallásban még szerepel a forintos számla is szintén A számlakibocsátótól, így az értékhatár számításánál ezt a számlát is hozzá kell számítani, annak ellenére, hogy annak adóösszege már önmagában eléri az értékhatárt. Az összeszámítás eredményeképpen a három számla együttes adóösszege is értelemszerűen meghaladja az értékhatárt, ezért a másik két számla adóösszegét is szerepeltetni kell az összesítő jelentésben. Mivel azonban e két számla adóösszege egyenként nem éri el az összeghatárt, nem kell tételesen külön számlaszám, teljesítési időpont, adóalap szerepeltetésével adatot szolgáltatni, csak az összevont adóösszeget ( forint) kell szerepeltetni az adott kereskedelmi partner vonatkozásában. Ha a két kisebb összegű számla áfa-tartalmát például a következő hónapban (márciusban) venné figyelembe a befogadó, és abban a hónapban nem lenne A számlakibocsátótól más olyan levonható adóként figyelembe vett számla, amellyel együtt már elérnék az értékhatárt, akkor ezen számlák tekintetében még azok összesített adóösszegéről sem kellene jelentést tenni

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben