Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. Törvényt, mely alapján lett elkészítve Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetés tervezete. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam veszi át. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. A évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 2. A kötelezően és önként vállalt ellátandó feladatok biztosítása 3. A szociálisan rászorultak támogatása. 4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. 6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. 1

2 A évi költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése: Közhatalmi bevételek: E Ft Intézményi működési bevételek: E Ft Átengedett központi adók (gépjármű): E Ft Támogatások, kiegészítések: E Ft Átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): E Ft Felhalmozási célú bevételek: - Kölcsön visszatérülések: - Finanszírozási bevételek: E Ft Közhatalmi bevételek A képviselő-testület az építményadó mértékét év vonatkozásában nem módosította maradt a évi mértéken, azaz Ft/m2-ben. A évre tervezett építményadó összegének tervezése során az adóköteles hasznos alapterületből kiindulva, a fennálló építményadó hátralék összegének figyelembevételével E Ft-, valamint a felszámolás alatt álló cégek hátralékainak csökkentésével, és az értékvesztés figyelembevételével - mely E Ft évre E Ft építményadó bevételt tervezetünk. Az iparűzési adó mértéke önkormányzatunknál az adóalap 2 %-a állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén. A évi adóbevétel tervezésekor figyelembe vettük a évben iparűzési adófolyószámlára érkező adóbevételt. A tervezéskor számoltunk a fennálló hátralékok E Ft összegével, az értékvesztés csökkentető összegével, mely E Ft, a felszámolás alatt álló cégek adótartozásaival E Ft, továbbá figyelembe vettük az eltérő üzleti évet választó adózó által benyújtott adóbevallást, mely szerint évben a tavalyi évhez viszonyítottan kevesebb iparűzési adó tervezhető. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok ismeretében került meghatározásra a évi iparűzési adó előirányzat összege E Ft összegben. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azon fogyasztókat terheli, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá tekintettel az évközi változsásokra évre talajterhelési díjból E Ft bevételt tervezünk, Bírság-pótlék és díjbevételre tervezett összeg Ft. Intézményi működési bevételek évben csökken az intézményi térítési díjak befizetéséből származó bevételek összege a csökkenő létszámú étkezők miatt, aminek további következménye az ÁFA visszatérítés összegének csökkenése, természetesen a kiadás vonatkozásában is érzékelhető a csökkenés. A terembérleti díjakból és belépőkből származó bevétel azonos mértékű az előző évihez. Az iskola részére az eddig biztosított Közösségi Ház Sportcsarnok, Kompház, ingyenes terembérletet továbbra is fentartjuk. A tervezet még nem tartalmazza a Járási Hivatal által fizetendő egyes közüzemi költségek megtérítését, mivel a megállapodás még csak tervezeti szinten van. A rövidlejáratú betétek kamatából származó bevétel tervezett összege E Ft. 2

3 A bevételek tervezésénél számoltunk a labor és a fizikoterápia szolgáltatás után fizetendő térítési díjjal. Kérem a testületet,hogy átmenetileg függessze fel a térítési díj fizetési kötelezettséget, azzal a kitétellel, hogy a féléves beszámoló tárgyalásánál dönt majd arról, hogy a mentesség egész évre kiterjedjen-e? Átengedett központi adók A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján történik. Az adó mértéke évben nem változott és nem változtak a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozó adómentességi szabályok sem, mely szerint a súlyos mozgáskorlátozott 100 kw teljesítményt el nem értő személygépkocsija után legfeljebb Ft erejéig mentesíthető a gépjárműadó megfizetése alól. A tervezéskor a évi gépjárműadó kivetés és törlés különbözetének összegével terveztünk és figyelembe vettük a fennálló hátralékok értékvesztéssel csökkentett összegét. A évi gépjármű előirányzat a fentiek figyelembevételével E Ft összegben került meghatározásra. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 32. (1) bekezdése alapján - a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után - a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a évre tervezett gépjárműadó bevételből E Ft-tal számolható a helyben maradó bevétel, E Ft pedig az államot megillető bevétel, melyet utalni kell a Kincstár felé évben a gépjárműadóból befolyt bevétel E Ft volt, ami 100 %-ban az önkormányzatnál maradt. Az előző évektől eltérően nem kapunk SZJA kiegészítő támogatást, illetve jövedelemkülönbség mérséklésre sem jár támogatás. Támogatások és kiegészítések A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A MÁK által rendelkezésünkre bocsájtott adatok és táblázatok alapján a központi költségvetés teljesen más összetételben, úgynevezett feladatfinanszírozással támogatja a helyi önkormányzat költségvetését. Támogatást kap az önkormányzat az önkormányzati hivatal üzemeltetéséhez és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátására. Az óvodai feladatokra, az óvodapedagógusok béréhez és járulékaihoz, a munkájukat segítő alkalmazottak béréhez és járulékaihoz, egy képlet alapján megállapított és elismert óvodapedagógus létszámra. A működtetés feladatait a gyermeklétszám alapján támogatja az állam. A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata lesz, amihez szintén támogatást kapunk, valamint a szülők általi befizetések képezik a feladat bevételét. Támogatást kapunk még a szociális feladatokhoz, valamint az önkormányzati egyéb kötelező feladatokra. Részletes tájékoztatót az 5 számú tájékoztató tábla tartalmazza. Az egyes szociális ellátások részben az önkormányzat részben a Polgármesteri Hivatalnál kerültek tervezésre. Ápolási díj és az időskorúak járadéka január hóra még bevételt és kiadást is jelent az önkormányzatnak a decemberi járandóság kifizetése miatt. A évi állami támogatások mértéke változatlan az egyes segélyelemekben. Megállapításukra vonatkozó szabályok nem változtak nagymértékben. A kötelező és adható támogatások összege: E Ft, melyből bevételként E Ft térül meg. 3

4 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről A társadalombiztosítás pénzügyi alapjából származó bevétel a védőnő és iskolai egészségügyi finanszírozást tartalmazza, összege: E Ft. Egyéb működési támogatás jogcím alatt szerepel E Ft, ami a közmunka pályázat kapcsán igényelt pénzeszköz, valamint az agrártámogatás összege. Finanszírozási bevétel E Ft összegben lett tervezve az előző évi költségvetési maradvány összege. KIADÁSOK A évi költségvetésben szereplő kiadási jogcímek részletezése: Személyi juttatások: E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: E Ft Dologi kiadások: E Ft Egyéb működési célú kiadás: E Ft Beruházások: E Ft Felújítások: E Ft Finanszírozási kiadások: E Ft Általános tartalék: E Ft Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A minimálbér Ft-ról Ft-ra, a garantált bérminimum Ft-ról Ftra növekedett. Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 121 fő. Az előző évhez képest a főálláshelyek száma 79 fővel csökkent az átszervezés miatt. Jelentős a csökkenés a bérjellegű kiadások tekintetében, hogy a pedagógusok és pedagógusok munkáját segítő alkalmazottak bér jellegű kiadása nem az önkormányzatot terheli az ebből származó kiadás csökkenés E Ft. A polgármesteri Hivatal költségvetési törvényében biztosított működési támogatásnál 23 fő az elismert hivatali létszám. Jelenleg a betöltött álláshelyek száma 15 fő. A tervezetben 3 fő évközi felvételével számoltunk, 5 fő bér nélkül szerepel. A költségvetési rendelet 16.sz.melléklete tartalmazza a 2013.évi létszám alakulását,melyen a Közösségi Ház és Könyvtár technikai létszámában l fő betöltetlen álláshely, a Városüzemeltetés létszámában 2 fő konyhai dolgozó, 1 fő műszaki vezetői álláshely szintén bér nélkül lett tervezve. A Hivatal létszámában történt változás következtében a belső ellenőri státusz átszervezésre került, jelenleg adóügyi feladatokat végez, az aljegyzői státusz nincs betöltve. 4

5 A létszámcsökkenés és az ezzel járó dologi kiadásokat figyelembe véve a Hivatal költségvetése E Ft-tal csökkent. A tervezet a közalkalmazottak Cafetéria juttatását nettó Ft/hó-ban tartalmazza, a közszolgálati alkalmazottak éves nettó juttatása Ft. Képviselő testület 2013 évi tiszteletdíja járulékkal együtt E Ft. A közfoglalkoztatás keretében jelenleg 12 fő foglalkoztatására kötöttünk szerződést, amiből 2 fő kazánkezelő november végéig kerül foglalkoztatásra. A 10 fő foglalkoztatása január végéig kerül sor. Költsége az egyes intézményeknél jelenik meg. a kistérségi társulás által foglalkoztatottak száma 23 fő, akik február végéig lesznek alkalmazva. Az évközi közmunka pályázatokra folyamatosan figyelve tervezzük a közfoglalkoztatást. Dologi kiadások A évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, ami főként az energiaköltségek növekedésével függ össze. A kiadások vonatkozásában a 2012 évben vagy korábban vállalt kötelezettségeket terveztük úgymint orvosi ügyelet, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tagsági díjak,könyvvizsgálói díj, tervkészítés stb. A kiadásoknál tervezve lett az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az ehhez kapcsolódó Akció Területi Terv elkészítésére E Ft, mely a Szociális célú városrehabilitáció című pályázat benyújtásának feltétele. A KIK fenntartásba került iskola üzemeltetésére tervezett költség E Ft, ami szakmai kiadás és taneszköz beszerzés nélkül tartalmazza az intézmény dologi kiadásait, valamint a technikai személyzet bér és bérjellegű járandóságait. Önkormányzat reklám és propaganda költsége tartalmazza a kábel Tv közvetítés költségét 720 E Ft-al. Jelentős kiadási növekedést eredményez a banki tranzakciós költségek bevezetése. A tervezettben a közvilágítás díjfizetésére és korszerűsítésére tervezett összeg E Ft. A kötvény kamattörlesztésre tervezett összeg E Ft. Egyéb működési célú kiadás Tartalmazza a már emellett szociális ellátásokat. A 480 E Ft civil szervezetek támogatására biztosított összeget. A Rendőrség támogatásánál 800 E Ft-ot terveztünk, azzal hogy az a jelenleg állományban lévő adminisztrátor felmentésével kapcsolatos településre eső költség. Onga gesztor önkormányzatnak 290 E Ft támogatást terveztünk a házi segítségnyújtást végző alsózsolcai dolgozó jubileumi jutalmára. 5

6 Felhalmozási költségvetési kiadások: Felújítási kiadások: Az önkormányzati ingatlanok túlnyomó részéren főleg az oktatási, nevelési feladatokat ellátó intézményeknél az elmúlt évek során jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg. Mindemellett jelenleg is folyamatban van pályázati forrás segítségével az Idősek Napközi Otthonának bővítése, felújítása. Elbírálás alatt áll a Benedek Elek Tagiskola felújítására benyújtott pályázatunk és a Védőnői Szolgálat fejlesztése is. Vannak azonban olyan ingatlanok, amelyek fejlesztésére az elmúlt években nem került sor. Ezek közül talán legsürgősebb a Közösségi Háznak a rendkívül nagy igénybevétel és a természetes elhasználódás során keletkezett hibáinak (nyílászáró csere, szennyvíz-elvezetési probléma megoldása). Ennek tervezett költsége: E Ft Jelenleg folyamatban van egy energiahatékonysági KEOP-os pályázat elkészítése és benyújtása a fentiekre, amely várhatóan 85 %-os támogatottságú. A pályázat elbírálása, eredményhirdetése várhatóan szeptemberig lezárul, így a beruházást az ősz folyamán tervezzük megvalósítani. Amennyiben a pályázat elnyeri a támogatást, csupán az önrészt kell majd biztosítanunk. A karbantartó műhelynél ajtócsere vált szükségessé, melynek összköltsége: 800 E Ft A Helytörténeti gyűjtemény épületének tetőcseréjét el kell végezni. A tető cseréje mellett céges adomány segítségével az ingatlan külső felújítását is el tudnánk végezni. A beruházás tervezett költsége: E Ft A Kastély épületében lévő lakóingatlanunk tető felújítását el kell végezni. Ez a tető jelenlegi állaga miatt halaszthatatlan. A költsége várhatóan: E Ft Szándékunkban áll az ingatlant lakható állapotba hozni, ehhez azonban a későbbiek során a villamos vezetékek cseréjét, az épület belső tatarozását is el kell végezni. Az elmúlt két évben a belterületi utak karbantartása során mindössze néhány útszakasz kátyúzását és útpadka javítását végeztük el. Ebben az évben terveink között szerepel az Arany János, a Gózon, a Damjanich és a Rózsa utcák felújítása. Ezek az utcák nagyobb beavatkozást igényelnek. A Lévay út bevezető szakaszának vízelvezetését is meg kell oldani. Emellett a település többi részén további kátyúzás és padkajavítás szükséges. A évben a fenti útjavítási, karbantartási munkálatok tervezett költsége: E Ft 2013.évi tervezett felújítási kiadások összesen: E Ft Beruházási kiadások: A Védőnői Szolgálat munkájához egy új számítógépes nyilvántartó programra van szükség, melynek alkalmazását kötelezővé tette az irányító szakhatóság. A program beszerzési ára: 330 E Ft Ugyanakkor a meglévő gép mellé egy újabb számítógép és a hozzá tartozó egységek beszerzése is szükségessé vált. Ennek költsége várhatóan: 191 E Ft 6

7 A belterületi zöldfelület karbantartásához egy új nagyobb teljesítményű fűnyíró beszerzése indokolt. A meglévő gépek közül a folyamatos igénybevétel miatt egy-egy gép javíthatatlanná válik, ezért pótolni kell. A gép várható beszerzési költsége: 254 E Ft A Központi Konyhánál az idei évben jelentős beruházást kell megvalósítani. Az egyik főzőüst rendszeresen meghibásodik. Többszöri javítás után sem működik jól. Újabb nagyjavítása gazdaságtalan, így új üst beszerzésére van szükség. Emellett a konyhai eszközöket, tárolókat és főzéshez használt edényeket is folyamatosan cserélni szükséges. A tervezett beszerzési, beruházási költség: E Ft A Járási Hivatalhoz átkerülő számítástechnikai eszközök egy részét a működés zavartalanságának biztosítása érdekében sürgősen pótolni kell. A beszerzés várható költsége: 635 E Ft. A beruházási kiadásokra tervezett összeg: E Ft Finanszírozási kiadások A kötvénykibocsájtással kapcsolatos tőke- illetve kamattörlesztésre tervezett kiadásunk: E Ft Fentiek alapján a 2013.évi felhalmozási célú kiadásaink mértéke: E Ft Tartalékok Általános tartalék összege: E Ft. Az adósságkonszolidációval kapcsolatos megállapodás megkötésére várhatóan a korábbi hivatalos tájékoztatás alapján, június végén kerülhet sor, a jelenlegi információ szerint mértéke 40%. A december 31.-én nyilvántartott adósságállomány összege CHF, a tervezett az egész évi tőketörlesztést tartalmazza évre tervezett önkormányzat működési költségvetési kiadásai E Ft összegben kerültek meghatározásra, költségvetési és finanszírozási kiadások összesen E Ft-ban lett meghatározva. A fentiekből látható, hogy az ún. feladatfinanszírozásból adódóan önkormányzatunk pénzügyi kondíciói az elmúlt évekhez képest jelentős mértékű javulást mutat. A tervezéskor ügyelnünk kellet arra, hogy a kapott támogatásokat az adott feladat finanszírozására fordítsuk. Mindemellett a bevételek realizálódásának vannak bizonytalan tényezői (adóbevételek, kint lévőségek.). A költségvetési törvényben külön fejezet foglalkozik az év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozásával, a változtatás lehetőségével, annak esetleges negatív hatása csak a felülvizsgálat megtörténte után lesz ismeretes. Ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2013.évi költségvetésünk tervezetét fogadja el azzal a kitétellel, hogy a tervezett nagyobb beruházásokat amelyek egyébként is egyéb előkészítést igényelnek majd csak a fentiek ismeretében valósítjuk meg. Alsózsolca, 2013.január 28. Zsiros Sándorné polgármester 7

8 8

9 89

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben