ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük Alsózsolca Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 1

2 törvény a felsoroltakon kívül más a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is biztosíthatja, törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása, alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. A évben is fontos: - a takarékos, és biztonságos működtetés - kötelezően ellátandó feladatok biztosítása - szociálisan rászorultak támogatása - az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása - az intézmények állagmegóvása - pályázatok figyelése, a szükséges önrészének megteremtése. A évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel ezer Ft-tal egészít ki, így összesen ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. A évtől a feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel, illetve tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétellel nem terveztünk. A évi tervezett költségvetés bevételi forrása elegendő a tervezett kiadások fedezetére. A tervezett bevételek az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat biztosítására kell törekedni, azzal, hogy a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani kell. A költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése: Önkormányzatok működési támogatásai: eft Működési célú támogatások államháztartáson belülről: eft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Közhatalmi bevételek: eft Működési bevételek: eft Felhalmozási bevételek: - Működési célú átvett pénzeszközök: - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: - Belföldi értékpapírok bevételei: - Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: eft 2

3 Finanszírozási bevételek: - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: - Az Önkormányzat működésének általános - feladatalapú - támogatására biztosított forrás az alábbiak szerint tevődik össze: önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján: 20,29 fő Ft zöld terület gazdálkodás közvilágítás fenntartása: köztemető fenntartás: közutak fenntartása: egyéb önkormányzati feladatok támogatása: Ft Ft Ft Ft Ft Települési köznevelési feladatokra biztosított forrás, mely magába foglalja az óvodapedagógusok és a közvetlenül segítők bérköltségét, valamint az óvoda működési támogatását Ft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, mey magába foglalja a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítés, a szociális étkeztetés, idősek nappali ellátásnak támogatását, bölcsőde támogatást, gyermekétkeztetést, bér és üzemeltetési támogatását, valamint a pénzbeli szociális ellátáshoz nyújtott támogatás Ft Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: Ft Fenti támogatási források összegét csökkenteni kell Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás Ft-tal Ft a települést megillető támogatás összege: Ft Egyes jövedelempótló támogatáshoz való hozzájárulás összege /foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás / Ft A évi eredeti előirányzathoz képest az adóbevételek millió Ft-tal csökkentek. A képviselő-testület az építményadó mértékét év vonatkozásában nem módosította maradt a évi mértéken, azaz Ft/m2-ben került meghatározásra évben az adóbevétel eft-ban realizálódott. A hasznos alapterület illetve a kintlévőségek értékvesztésnek a figyelembevételével évre eft építményadó bevételt tervezetünk. Az iparűzési adó mértéke önkormányzatunknál az adóalap 2 %-a állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén évben iparűzési adófolyószámlára érkező adóbevételt, ami E Ft volt. 3

4 A tervezéskor számoltunk a fennálló hátralékok ( eft) értékvesztéssel csökkentett összegével, mely eft, a túlfizetés összegével (3.322 eft) a felszámolás alatt álló cégek adótartozásaival (9.742 eft). A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok ismeretében került meghatározásra a évi iparűzési adó előirányzat összege eft összegben. Átengedett központi adók: talajterhelési díjfizetési kötelezettség azon fogyasztókat terheli, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Figyelemmel a évi teljesített talajterhelési díj összegére, mely eft volt, évre eft talajterhelési díjbevételt tervezünk. Ezt az összeget teljes egészében a környezetvédelmi alapba helyeztük, melynek felhasználására év közben lehetőség nyílik, a jogszabályban meghatározott célokra. A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján történik. Az adó mértéke évben nem változott és nem változtak a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozó adómentességi szabályok sem, mely szerint a súlyos mozgáskorlátozott 100 kw teljesítményt el nem értő személygépkocsija után legfeljebb ,-Ft erejéig mentesíthető a gépjárműadó megfizetése alól. A tervezéskor a évben ténylegesen befolyt gépjárműadó bevételből indultunk ki és figyelembe vettük a fennálló hátralékok értékvesztéssel csökkentett összegét. A évi gépjármű előirányzat a fentiek figyelembevételével eft összegben került meghatározásra. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. Törvény 30. (1) bekezdése alapján - a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után - a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a évre tervezett gépjárműadó bevételből eft-tal számolható a helyben maradó bevétel, eft pedig az államot megillető bevétel évben a gépjárműadóból befolyt bevétel eft volt. A tervezetben eFt 2013 évi pénzmaradvány szerepel, melyből E Ft a folyamatban lévő pályázatok pénzmaradványa, mely kötött felhasználású. Jelenlegi állapot szerint az Önkormányzat és intézményeinek saját pénzmaradványa eft, mely nem végleges, mivel ezt a évi beszámoló normatíva elszámolása és a még rendezésre váró tételek befolyásolni fogják. A évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata ezer Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen ezer Ft kiadással számoltunk. Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak főállású foglalkoztatottak száma a javaslat szerint 118 fő. A köztisztviselői illetményalap Ft közalkalmazotti illetménypótlék ( Ft) mértéke nem változott. A minimálbér Ft-ról Ft-ra, a garantált bérminimum Ft-ról Ft-ra növekedett. A évben a dologi kiadások meghatározásakor számoltunk az intézményvezetők által benyújtott feladatellátáshoz szükséges költségekkel és az energiaköltségek várható növekedésével. 4

5 Az önkormányzat a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres segítségnyújtást Társulásban végzi melynek fenntartásához nem tervez hozzájárulást, a jelenlegi információ alapján. A településen működő Roma Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásait Ft összegben határozta meg a költségvetés. A költségvetési tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése jelenleg még kidolgozás alatt áll. Személyi juttatások: eft + pályázati kiadás összege Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: eft + pályázati kiadás összege Dologi kiadások: eft + pályázati kiadás összege = eft Ellátottak pénzbeli juttatásai: eft Egyéb működési célú kiadások: eft + pályázati kiadás összege Beruházások: eft + pályázati kiadás összege Felújítások: eft + pályázati kiadás összege Egyéb felhalmozási kiadások: - Finanszírozási kiadások: eft Tárgyévi tartalék összege: eft előző évi pénzmaradvány összege: eft tartalék összesen: eft A tervezet tartalmazza a közalkalmazottak tekintetében havi nettó Ft cafeteria juttatást, valamint a közszolgálati alkalmazottak éves nettó cafeteria juttatását Ft összegben. Közfoglalkoztatás keretében a jelenlegi szerződések alapján hosszabb, illetve rövid távon 99 fő foglakoztatására van szerződése önkormányzatunknak. A foglalkoztatási szerződést a Városüzemeltetés és az Önkormányzat kötötte. Bér és járulék tekintetében a támogatás 100%- os, jelenleg is van pályázat benyújtva, aminek elbírálása folyamatban van, és számítunk az évközi közmunka pályázatok további megjelenésére évben az óvónők védőnők és a labor foglalkoztatottjainak bérrendezése központi intézkedések alapján megtörtént. Az Önkormányzatnál dolgozó további 90 fő foglalkoztatott nem részesült béremelésben évek óta, ezért a tervezet tartalmazza a 90 fő foglalkoztatott havi Ft összegű bér + járulék összegét összesen: Ft összegben. A Fekete István Óvoda és 2. számú Óvoda tekintetében a működéshez szükséges kiadási költségekhez a fedezet biztosítva lett. Városüzemeltetésnél 2014 márciusától 1 fő közfoglalkoztatottak irányítását végző személy bérköltségét terveztük. A kóbor kutyák befogására tervezett összeg az idén eft. Az iskolák üzemeltetésére fordított tervezett kiadás összege e Ft Sportcsarnok üzemeltetési költsége eft ez az összeg magába foglalja a eft +ÁFA összegű épület felújítást ami a tetőszerkezetbe épített felülvilágító és tűzvédelmi ablakrendszer cseréjét jelenti. A Sportcsarnok tervezett bevétele 800. e Ft. 5

6 Gondozási Központ alapterületének változása miatt a közüzemi költségek 40%-os növekedését terveztük december 31-től heti 20 órában mentálhigiénéi asszisztens felvételére került sor. A fizikoterápia üzemeltetésénél Ft gépbeszerzésére biztosít a költségvetés fedezetet. Védőnői szolgálat felújítása pályázati pénzből folyamatba van. Polgármesteri Hivatalnál az támogatott létszám 20, 29 fő, jelenlegi létszám 18 fő közszolgálati tisztviselő márciustól 2 fő felvételét kezdeményezem a évi feladatokra való tekintettel (választások, teljes pénzügyi - gazdálkodási rendszer) Az önkormányzatnál lett tervezve a közfoglalkoztatás bérköltsége e Ft összegben. Önkormányzati segélyek szoc. étkeztetés, térítési díj kompenzáció és BURSA összege eft Jelenleg folyik a konszolidációs eljárás így a tervezet még tartalmazza a kötvény tőke és kamat törlesztési kötelezettséget eft összegben. További tervezett kiadások: - utak felújítására eft-ot - közvilágítás költsége eft - civil szerveztek támogatása: eft - temető üzemeltetés: eft Esedékes az Önkormányzat rendezési tervének 5 éves felülvizsgálata, mely az eddigi árajánlat szerint eft+áfa összegű kiadást jelent. Terveztünk a gyermekek méhnyakrák elleni védőoltására, valamint a működéssel összefüggő pénzeszközök biztosítására. Tisztelt Képviselő- Testület! Kérem, a benyújtott szöveges költségvetési tervezet megtárgyalását azzal, hogy a Képviseletitestület a munkatervben meghatározott február 13-ai időpontban újra napirendre tűzi a évi költségvetés elfogadását. Erre az időpontra elkészül a tervezethez szükséges rendelet és a rendelet mellékletei. Alsózsolca, január 31. Zsiros Sándorné polgármester 6

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Előterjesztő: Készítette: Vén Attila polgármester Garai László jegyző Parrag Istvánné gazdálkodási előadó Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Kelt:Medina, 2015.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben