J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült október 18-án 17 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságának október 18-i nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság részérıl: Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke, Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag, Domonyi Károly bizottsági tag, Némethné Fiel Gabriella bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Pintér Erzsébet bizottsági tag. A bizottság ülésérıl igazolatlanul távol:-- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, dr. Lovász László jegyzı, Tóthné Kaselák Anita a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Orosz Zoltánné az Olasz- magyar Baráti kör képviselıje. Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság október 18-án 17 óra 10 perces kezdettel megtartotta nyilvános és rendes, valamint zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rögzíti, hogy az 5 fıs Bizottság 17 óra 10 perckor 4 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Pintér Erzsébet bizottsági tag elızetesen - betegségre hivatkozással- jelezte távolmaradását a mai nyilvános és rendes valamint zárt ülésrıl. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványozza a Bizottság részére, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság mai nyilvános ülésének Egyebek.) napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi pontokkal (sürgısségi indítványokkal és elıterjesztésekkel): 6./ Javaslat településrész önkormányzat létrehozására. Közremőködı: Gajdosné Nagy Tímea képviselı

2 2 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság - Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványára a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság jelenlévı 4 tagja által 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság október 18-i nyilvános és rendes valamint zárt ülésének napirendjét elfogadta, és az alábbi sorrendben tárgyalja meg: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1. / Javaslat Piazza al Sechio településsel fennálló testvérvárosi kapcsolat 20 éves évfordulójának megünneplésére. 2./ Javaslat a Képviselı-testület év II. félévi közmeghallgatása napirendi pontjainak meghatározására. 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı 4./ A Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának írásbeli tájékoztatása a 2012/2013. oktatási tanév indításáról (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató 5./ A Játékország Óvoda vezetıjének tájékoztatása a 2012/2013. nevelési év indításáról (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva óvodavezetı 6./ Javaslat településrész önkormányzat létrehozására. Közremőködı: Gajdosné Nagy Tímea képviselı 7./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a Pest Megye Közgyőlése által alapított kitüntetı díjakra történı felterjesztésre. 2./ Javaslat a Pest Megye Közgyőlése által alapított, az év legjobb megyei sportolói címre történı felterjesztésre. 3./ E g y e b e k A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság október 18-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve:

3 3 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontja megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat Piazza al Sechio településsel fennálló testvérvárosi kapcsolat 20 éves évfordulójának megünneplésére. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester:a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy Piazza al Sechio település polgármestere kereste meg ben, hogy évben lesz a testvérvárosi kapcsolat 20 évfordulója. Ebbıl az apropóból kérdezte, hogy kívánja e Pilis továbbra is fenntartani ezt a baráti viszonyt. El kívánja mondai, hogy nagyon kedvezı EU-s források állhatnak rendelkezésre hasonló testvérvárosi kapcsolat fenntartására. Azonban álláspontja szerint kérdésként merül fel, hogy megfelelı módon fenn tudja e tartani Pilis ezt a kapcsolatot, hiszen a korábbi években nem olyan módon zajlottak le a kapcsolat fenntartás. Már több esetben foglakozott a Bizottság a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésének kérdésével azonban ez idáig még nem született ebben a kérdésben döntés. Éppen ezért nagyon örült, amikor az Olasz- magyar Baráti társaság jelezte, hogy nagyon szívesen elevenítenék fel ismételten a kapcsolatot. A korábbi években nagyon kellemes és szoros kapcsolat volt jelen, hiszen a 90-es években élénken éltek. El kívánja mondani, hogy az Önkormányzat önmagában ezt a feladatot nem tudja felvállalni azonban ha az olasz-magyar baráti társaság megtölti tartalommal akkor a szervezésben és kivitelezésben esetlegesen részt tud venni az önkormányzat. Orosz Zoltánné az Olasz- magyar Baráti kör képviselıje: elmondja, hogy az elsı olasz csoport ben érkezett a városba. A kezdeti idıszakban minden nagyon jól mőködött azonban idıvel sajnos ez nagyon megváltozott. Azonban van egy úgymond nagyon erıs mag akik privát síkon a mai napig fenn tartják a kapcsolatot. Úgy gondolja, hogy talán most indult el az az idıszak, hogy az emberek részt tudnak venni és a kapcsolatot hivatalosan is fenn tartani. Úgy tapasztalta, hogy az Olasz-magyar baráti körben mindenki nagyon örülne, ha a korábbi években lezajlott jó kapcsolat alakulnak ki ismét. Nagyon szívesen vesznek részt mindenben a szervezésben, lebonyolításban. Konkrét elképzelést még nem tud mondani azonban mindenki úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó lehetıség hiszen ebbıl sokat profitálhat a város is. Piazza al Sechio Toscanában van, az egyik legszebb Olasz tartományban egy pici hegyi falu jóval kevesebb lakossal mint Pilis. Úgy tapasztalták, hogy ott is van egy olyan mag akik nagyon nagy szimpátiával viseltetnek a város iránt. Véleménye szerint mivel ık megtették a kezdı lépést most ismételten a város felé akkor Pilisnek is nyitni kell. A szerzıdés aláírása augusztusában történt meg Olaszországban ahol is igen magas színvonalú esemény zajlott le ott és itt a városban is. A maga részérıl úgy gondolja, hogy igen színvonalas volt ez a rendezvény, a régi polgármesternek háza is van Pilisen, nagyon erıs kötıdések baráti kapcsolatok és házasságok köttetek. Véleménye szerint ebbıl a kapcsolatból a város csak profitálhat, korábban az Olasz- Magyar baráti körnek hozzávetılegesen 60 tagja volt, ebbıl mára már csak egy kisebb

4 4 létszám maradt azonban ık készek mindent megtenni annak érdekében, hogy ismét fellendüljön egy baráti kapcsolat. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy valóban nagy szerepet kell vállalni a civil szervezeteknek is, hiszen csak úgy lehet egy kulturális rendezvényt lebonyolítani ha a mögött van háttér is. Úgy gondolja, hogy a Bizottság a protokoláris részben segítséget tud nyújtani azonban úgymond tartalommal megtölteni a nagy feladat. Domonyi Károly bizottsági tag: véleménye szerint egy önkormányzat számára nagyon fontosak a nemzetközi kapcsolatok, az Összefogás Egyesület is szeretett volna egy hasonló kezdeményezésben részt venni azonban ez nem sikerült. Úgy gondolja, hogy ha a kezdeményezés mögé egy civil szervezet áll és abban nem vesz részt az Önkormányzat, akkor az csak egy szők rétegnek szólhat. Azonban ha az Önkormányzat áll a háttérben és a civil szervezetek csatlakoznak nagyon pozitív is lehet. Orosz Zoltánné az Olasz- magyar Baráti kör képviselıje: úgy gondolja, hogy a korábbi években elkövetett hibákból mindenki tanult de úgy gondolja, hogy nyilvános rendezvények megtartása mellett ki lehet küszöbölni minden olyan hangot amely esetlegesen azt kérdıjelezi meg, hogy nem mindenki részére elérhetı. Domonyi Károly bizottsági tag: úgy gondolja, hogy célszerő lenne több nemzetiséget is bevonni a rendezvénybe. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy jelen pillanatban Pilisnek csak ez az egy testvérvárosi kapcsolata van, Kiscéténnyel van egy együttmőködési megállapodás megkötve. Véleménye szerint a testvér városi kapcsolatok egyik nagyon fontos momentuma, hogy megismerik egymás kultúráját, gazdaságát, a civil szervezetek mőködését és kölcsönösen segíteni tudják egymást. A maga részérıl is úgy gondolja, hogy ez fontos feladat amiben az Önkormányzat támogató szerepet tud biztosítani. dr. Lovász László jegyzı:a maga részérıl nagyon örül a kezdeményezésnek, jó hírként el tudja mondani, hogy utána nézett és a következı évtıl igen jelentıs mértékben fog az Unió támogatás adni, erre a célra. Véleménye szerint igen jelentıs mértékben lendítené fel a helyi gazdaságot, hiszen ha ide jönnek és eltöltenek itt egy kis idıt az már bevételt jelent. Reményei szerint lesz arra lehetıség, hogy pályázatok igénybevételével lehessen a civil szervezeteket is támogatni. Olaszországnak különösen örül, hiszen a kézmőves manufaktúrák valamint a mezıgazdasághoz kapcsolódó feldolgozó ipar olyan mértékben kifejlıdött ez hazánknak egy példa lehet. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: elmondja, hogy abban az esetben tudja támogatni csak ha nem kerül a lakosoknak egy forintba sem. Úgy gondolaj, hogy nagyon jó lenne ha a hazai kézmővesekre is ekkora gondot fordítnának. A motivációval kapcsolatban dezsavu érzése van hiszen 2014-ben nem kerek évforduló lesz, a évben a választások elıtt is hasonló ünnepség sorozat került megrendelésre. Nem tartja jónak, hogy ismételten olyan események fognak lezajlani mint 2010-ben, lufikkal és utca bállal. Orosz Zoltánné az Olasz- magyar Baráti kör képviselıje: ben érkezett meg elıször

5 5 egy kis csoport amely ottani tanárokból és képviselıkbıl állt. Úgy kerültek ide, hogy Rubi Edit aki pilisi az ı férje olasz, egy Eu-s rendezvényen volt tolmács ahol találkozott Piazza al Sechio képviselıivel akiknek beszélt a városról ban volt az elsı csereüdültetés, augusztus 21-én került sor a hivatalos eskü tételre. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: véleménye szerint itt kellene lenni a civil szervezeteknek is hiszen fontos lenne a véleményüket tudni. Nagyon fontosnak tartja a kultúrát azonban az emberek nagyon rossz helyzetben vannak, nem biztos, hogy van kedvük ünnepelni. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri a képviselı asszonyt, hogy tartsa be a 2 perces hozzászólást, valamint a vendéget ne hozza kellemetlen helyzetbe. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: úgy érzi, hogy ebben a társadalmi helyzetben nincs ok az ünneplésre, tehát csak abban az esetben tudja támogatni, hogy ha az embereknek semmibe nem kerül. Orosz Zoltánné az Olasz- magyar Baráti kör képviselıje: elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy mennyire nehéz helyzetben van az önkormányzat és komoly anyagi támogatást nem tud nyújtani. Tehát csak is pályázat útján lehetne megoldani a finanszírozást. Szabó Márton polgármester: visszautasítja Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag által elmondott lufi eregetés es utcabálját évben Pilis várossá avatásának 5 éves évfordulója volt amely megünneplésre került. A több napos rendezvény minimális költségvetéssel készült el, nem kapcsolódót a választásokhoz, kikéri még a feltételezést is. A civil szervezetekkel kapcsolatban elmondja, hogy abban az esetben, ha a Képviselı- testület is jónak tartja a kezdeményezést, akkor kell bevonni a civileket is. Meg vannak a lehetıségek, hogy anyagi forrást tudjon az Önkormányzat szerezni ehhez az elképzeléshez. Nem érti a képviselı asszony hozzá állását. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: elmondja, hogy a kezdeményezést jónak tartja és támogatja is és mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen. Akár úgy, hogy szállást is ad az ide látogatóknak, és ha szükséges még fızni is fog. Csupán azt kéri, hogy a pilisi lakosok zsebére ne menjen. A évben volt egy nagy ünnepség sorozat azután pedig semmi, egy mélyzuhanás. Úgy érzik a lakosok, hogy nem arányos a mérték. Szabó Márton polgármester: kérdezi a képviselı asszonyt, hogy mit ért mélyzuhanáson az ünneplést? Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: nem, a véleménye az, hogy az emberek hangulatában történt mélyzuhanás. A saját véleménye, hogy idézem Cirkuszt a népnek, tipikus politikai hozzá állás, úgy gondolja, hogy nem lenne jó ha megismétlıdne. Ez a saját véleménye kéri, hogy ezt tartsa tiszteletben mindenki. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a vitát lezárva megköszöni Szabó Márton polgármester tájékoztatóját, véleményeket Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó

6 6 napirendi ponttal kapcsolatban nincs. A maga részérıl teljes mértékben támogatni tudja a kezdeményeszét és úgy gondolja, hogy a civil szervezetek is örömmel fognak részt venni benne. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyért a határozati javaslattal - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 133/2012. (X.18.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elviekben javasolja a Képviselı- testület részére, hogy a Magyar- Olasz Baráti Társaság irányítása és vezetése mellett Pilis Város Önkormányzata támogassa Piazza al Sechio településsel fennálló testvérvárosi kapcsolat 20 éves évfordulója megünneplése kapcsán folyó elıkészületeket. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat a Képviselı-testület év II. félévi közmeghallgatása napirendi pontjainak meghatározására. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján kettı közmeghallgatás tartására kerül sor. Többször felmerült már több Bizottság ülésén, hogy az egyik napirendi pont a közbiztonsággal foglakozik a másik napirendi pont pedig az iskolával kapcsolatos kérdések, a tevékenységével valamint a jövıjével kapcsolatos kérdések lennének. Koblencz Andrea igazgató asszony: elmondja, hogy véleménye szerint a felvetett napirendi pont úgy hangzik mintha valami nem lenne rendben az iskolában és ezért ki kell emelni. Szabó Márton polgármester: úgy gondolja, hogy az iskola esetében most nagyon fontos kérdések merültek fel ami érdekli a lakosságot, illetve a diákokat, nevelıket is. Koblencz Andrea igazgató asszony: az eddigi tevékenység jelen esetben mire vonatkozik? Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: Greksza János képviselı úr kérése volt, hogy kerüljön megbeszélésre közmeghallgatás keretében, hogy miért mennek el innen tömegével a gyerekek. Koblencz Andrea igazgató asszony: nem érti ezt a meg különböztetést hiszen az óvodából is viszik el a gyerekeket.

7 7 Nem érti azt sem, hogy miért mindig az iskolát kell pellengérre állítani. Szabó Márton polgármester: most az iskola áll nagyon fontos lépés elıtt és nem az óvoda. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: úgy gondolja, hogy a lakosságot most az oktatás átalakítása, ami foglalkoztatja, de ha igazgató asszony úgy gondolja, át lehet fogalmazni a napirendi pontot azonban a lényegen nem változtat. Véleménye szerint az igazgató asszonynak nem kell semmitıl sem félnie, kíváncsi lesz arra, hogy itt lesznek e azok a szülık akik elviszik a gyerekeiket, hogy elmondják miért viszik el a gyerekeket. Koblencz Andrea igazgató asszony: úgy érzi, hogy nagyon sokszor hangzanak el a képviselık részérıl olyan támadások, amelyek nem korrektek. Véleménye szerint felháborító amikor a pedagógus munkáját minısíti egy képviselı, gondolja ezt azért mert nincs olyan végzettsége amellyel megalapozza azt másrészt azért mert nem vett részt egyetlen olyan rendezvényen sem amely az iskola életével kapcsolatos. Éppen ezért úgy gondolja, hogy ez az iskola és a pedagógusok elleni hangulat keltés. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: véleménye szerint annak aki kritizálja valaki munkáját annak el kell merülnie abban és tisztában kell lennie mindennel. Koblencz Andrea igazgató asszony: úgy gondolja, hogy a közmeghallgatás nem az ı fóruma. Szabó Márton polgármester: úgy gondolja, hogy errıl a témáról beszélni kell annak érdekében, hogy a jövıben ezek a gondok ne merüljenek fel. Domonyi Károly bizottsági tag: úgy gondolja, hogy nagyon fontos dolog, hogy a lakosság által milyen az iskola minısítése, úgy gondolja, hogy ezekkel a problémákkal már régen kellett volna foglakozni. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármester a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását, hozzá szólásokat. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. A fent megfogalmazott határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére javasolja elfogadásra a határozati javaslatot - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 134/2012. (X.18.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a évi II. közmeghallgatás napirendi pontjait, az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Napirendi pont: Tájékoztatás a település közbiztonsági helyzetérıl.

8 8 Közremőködik: a pilisi Rendırırs Parancsnoka 2./ Napirendi pont: Tájékoztatás a Gubányi Károly Általános Iskola jövıbeni mőködésének tárgyában. 3./ Napirendi pont: E g y e b e k.) Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának tárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Lovász László jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. dr. Lovász László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elıterjesztés elkészült nagyon sok egyeztetés elızte meg a maga részérıl elfogadásra javasolja. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok ellenırzés lezajlott és le is zajlik még azonban eddig soha nem került személyi felellıségre vonás. Úgy gondolja, hogy ebben az esetben felesleges az ellenırzés ha nem történik meg a megfelelı szankció abban az esetben ha valaki hibázik. Nagyon szeretné, ha feltárulnak a hiányosságok azután a megfelelı lépés meghozatalra kerüljön. Tóthné Kaselák Anita a Pénzügyi és Számviteli iroda vezetıje: elmondja, hogy a belsı ellenırzés nagyon fontos, arra irányul, hogy rávilágítson arra, ami nem jól mőködik. Nem azért, hogy felelısségre vonjon bárkit is. Abban az esetben ha valaki olyan hibát vét ami súlyos akkor fegyelmi eljárás alá került. Elmondja, hogy a évi ellenırzési terv is úgy került össze állításra, hogy a gyenge pontokra világítson rá. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: kérdezi, hogy mennyibe kerül ez a városnak? Szabó Márton polgármester: kérdésre válaszolva elmondja, hogy a belsı ellenırzés két szálon fut, egyrészt a Kistérségen keresztül, ami az Önkormányzatnak nem kerül pénzbe a másik szál a Hivatal belsı ellenırzése ami kiadás az Önkormányzatnak. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármester a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, véleményeket. A maga részérıl javasolja elfogadásra az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze.

9 9 A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 135/2012. (X.18.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a Kistérségi Ellenırzési Központ Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 7. III/32.) képviseletében, Majláth Konrád Konstantin belsı ellenırzési vezetı által a/ Pilis Város Önkormányzata, b/ a Polgármesteri Hivatal, c/ az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló további, valamennyi helyi önkormányzati költségvetési szervek, intézmények vonatkozásában - ún. kockázat elemezésre alapítottan elkészített, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzıje által beterjesztett évi belsı ellenırzési munkatervet, a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. -a alapján. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának tárgyalására. 4./ Napirendi pont: A Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának írásbeli tájékoztatása a 2012/2013. oktatási tanév indításáról (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az igazgató asszony elkészítette a beszámolóját, amelyet minden évben megtárgyal a bizottság. Nagyon alaposan bemutatásra került a tanévkezdéssel kapcsolatos minden kérdés. Álláspontja szerint az anyag nagyon alapos és terjedelmes, azt nem kívánja részletezni, amennyiben valakinek kérdése van, az tegye fel. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: kérdezi, hogy miért nincs tanuló szoba? Koblencz Andrea igazgató asszony: azért nincs tanuló szoba, mert nincs rá igény. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: furcsának tartja, hogy a beszámolóban az szerepel, hogy nagyon sok a hátrányos helyzető gyermek azonban a halmozottan hátrányos gyerekek száma kevesebb. Úgy gondolja, hogy szinte mindenki elvégezte az általános iskolát ebben a rétegben de így már kiesnek a halmozottan hátrányos helyzetbıl. Koblencz Andrea igazgató asszony: az adatok valósak jelen pillanatban már nincs halmozottan hátrányos helyzető. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a szülıknek kellett nyilatkozni akik azonban nem teszik meg azt így nem biztos, hogy a valós képet mutatja.

10 10 Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: elmondja, hogy nagyon örül a tehetség gondozásnak hiszen ez egy nagyon fontos feladat. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy nagyon sok szakkör van jelen pillanatban az iskolában, mekkora ezek látogatottsága? Koblencz Andrea igazgató asszony: kérdésre válaszolva elmondja, hogy nagyon változó, hiszen jogszabály szerint 10 fı alatti szakkört nem lehet megtartani. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy a testnevelés órák megtartása okoz e problémát? Koblencz Andrea igazgató asszony: kérdésre válaszolva elmondja, hogy igen nagy gondot okoz, az udvaron, teremben, folyosón egyéb helyeken tartják meg. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy a gyerekek mennyire szeretik illetve szokták meg ezt a plusz órát? Koblencz Andrea igazgató asszony: még nem érzékelhetı, egyenlıre a gyerekek szinte mindegyike izomlázzal küzd, nem tőnik fel neki, hogy minden nap órájuk van csak a megterhelésben veszik észre. dr. Lovász László jegyzı: szeretne tenni egy felajánlást, a májusban megtartandó Ki mit tudra egy válaszjelzı gépet ide tud hozatni annak érdekében, hogy látványos legyen a mősor. Koblencz Andrea igazgató asszony: inkább a Gubányi- hétre szeretné ezt a gépet megkapni hiszen ott lesznek majd vetélkedık. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a maga részérıl javasolja elfogadásra az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 136/2012. (X.18.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30., képviseli: Koblencz Andrea igazgató) által készített, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére benyújtott, a Gubányi Károly Általános Iskola 2012/2013. tanítási év indulásáról szóló beszámolót - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadja, és tudomásul veszi. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elnökén keresztül felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Koblencz Andrea (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30) igazgató asszonyt. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely:

11 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának a döntésrıl történı tájékoztatására: a döntést követı 15 napon belül. Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pont megtárgyalására. 5./ Napirendi pont: A Játékország Óvoda vezetıjének tájékoztatása a 2012/2013. nevelési év indításáról (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva óvodavezetı Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a beszámoló ebben az esetben is elkészült. Nagyon alapos és hosszadalmasan bemutatásra került az év indítása. Ebben az esetben is nagyon fontos, hogy a tehetséggondozás elıtérbe került. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: elmondja, hogy még mindig sok problémát okoz a Játékország óvoda elnevezés hivatalossá tétele. Sajnos a KIR rendszerben sem tudják még átvezetni. Nagyon sok olyan hivatalos szerv van, akitıl még mindig az Óvodai Intézmény elnevezés szerepel. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: kérdezi, hogy 2 logopédus van 78 gyerekre elegendı? Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: a logopédus mindig kevés, de fıként az iskola elıtt állókkal foglakoznak, minél korábban el kell kezdeni a foglalkozást, hiszen így érhetı el a megfelelı fejlıdés. Sajnos általános tapasztalat, hogy otthon nem gyakorolnak velük a szülık és ez nagyban visszaveszi a fejlıdést. A logopédusok rendszeresen tartanak fogadóórát ahol nagyon szívesen elbeszélgetnek a szülıkkel csak sajnos nem tartanak rá igényt. Az óvoda tart rétegszülıi értekezletet is ahol is igen kicsi számú a részvétel. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: úgy látja, hogy nagyon sok beszédhibás gyermek van, akinek szüksége van a fejlesztésre. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: cserélıdnek folyamatosan a gyerekek, hiszen ha már valaki fejlıdött annyira, hogy ki tudja mondani azt a hangzót, ami eddig nem ment neki akkor a helyébe másik gyerek kerül. dr. Lovász László jegyzı: el kívánja mondai, hogy olvasott egy olyan tanulmányról, hogyan lehet befolyásolni a logopédiai fejlesztést. Abban megállapították, hogy ott ahol a szülık mesét olvasnak a gyerekeknek azok nem fognak logopédiára szorulni. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: elmondja, hogy felhívják a szülık figyelmét arra, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekeknek mesét olvassanak. Általában ki van írva az Óvodába, hogy melyik mesét olvassák éppen a héten, illetve melyik verset tanulják a gyerekek. Azt is felajánlották már több szülınek, hogy adnak kölcsön mesekönyvet is annak érdekében, hogy olvassanak a gyerekeknek.

12 12 dr. Lovász László jegyzı: javasolja, hogy a Hírnök újságba írjanak errıl egy rövid cikket annak érdekében hátha elolvassák azok a szülık akik érintettek ebben. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: ezt a javaslatot nagyon jónak tartja, különösen örül annak, hogy van média szakos tanár is az iskolában így mindenrıl beszámolót tudnak tartani. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: hallomásból értesült, hogy kettı kisgyermek kiszökött az Óvodából errıl kérne felvilágosítást. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: így van, dél elıtt 5 perccel kettı kisgyermek, akik még nincsenek 5 évesek, a kaput kinyitva elmentek. Nagyon hamar észrevették az óvó nénik és utánuk is mentek, és a városban találták meg ıket 12 óra 34-kor a Posta elıtt. Természetesen az eset kivizsgálásra került elkészült egy intézkedési terv is, azóta minden esetben 9 óra után az ajtó zárva van, csakis csengetés útján lehet bejutni. Az esettel kapcsolatban még elmondja, hogy errıl a sajnálatos tényrıl mindenkit tájékoztattak. Az érintett szülıkkel beszéltek az óvónık tehát teljesen nyilvános volt ez a dolog. Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetıje: sajnos a kapu zárással kapcsolatosan már volt egy kis problémája szülıvel aki igen nehezményezte azt, hogy miért van bezárva a kapu. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. A maga részérıl javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére javasolja elfogadásra a határozati javaslatot - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 137/2012. (X.18.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy, hogy a Játékország Óvoda (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42., képviseli: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı) által készített, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére benyújtott, a Játékország Óvoda 2012/2013. nevelési év indulásáról szóló beszámolót - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadja, és tudomásul veszi. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elnökén keresztül felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Bársonyné Pálinkás Évát, a Játékország Óvoda vezetıjét (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjét. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, Bársonyné Pálinkás Éva, Játékország Óvoda (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjének a döntésrıl történı tájékoztatására: a döntést követı 15

13 13 napon belül. Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi pont megtárgyalására. 6./ Napirendi pont: Javaslat településrész önkormányzat létrehozására. Közremőködı: Gajdosné Nagy Tímea képviselı Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármester, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli elıterjesztés, anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy Gajdosné Nagy Tímea képviselı asszony elıterjesztést nyújtott be a Hivatalhoz melyben a településrész önkormányzat létrehozását javasolja, Pilis város külterületén élık részére. Javasolja a Bizottság tagjainak, hogy hallgassák meg a jelen lévı képviselı asszonyt. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: az anyagot elkészítette, a tegnapi napon a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta és az elnök úr droidnak nevezte a Jobbikos képviselıket éppen ezért a mai napra olyan szakmai anyagot hozott amely nem kötıdik a Jobbikhoz. Ebben az anyagban nagyon részletesen le van írva az, hogy miért is fontos egyes település részeken kialakítani egy-egy ilyen részönkormányzatot. A részönkormányzat nem azt jelenti, hogy egy külön önkormányzata lesz a külterületnek hanem azt, hogy a demokratikus jogaikkal élve csak is a rájuk vonatkozó döntésekben javaslatokat tehetnek, döntéseket hozhat, amit természetesen a Képviselı- testület felül is bírálhat. Teljes mértékben úgy mőködik, mint egy Bizottság minimálisan 3 fıvel. Forrást nem kell hozzá rendelni, a képviselık ingyen és bérmentve dolgoznak, felajánlva a segítségüket. Nagyon sok településen hatékonyan mőködnek. A maga részérıl úgy gondolja, hogy kettı körös megvitatás lenne a legjobb, hiszen így mindent megfelelı módon át lehet beszélni. Nagyon sok probléma van a külterületen, így sokkal egyszerőbben is meg lehetne oldani mindent. Szabó Márton polgármester: az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a maga részérıl ezt nem támogatja. Úgy gondolja, hogy a város egységes annak ellenére, hogy vannak külterületi részek is. Az önkormányzati választásokon a külterületi lakosoknak is ugyan olyan jogaik vannak és voltak, mint a belterületi lakosoknak, így megvannak azok a képviselık, akik ellátják az érdekeiket. El kívánja mondani, hogy a város megtett mindent annak érdekében, hogy a külterületen lakók problémáját megoldja, éppen ezért nem látja indokát annak, hogy a részönkormányzat felálljon. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: nem érti, hogy miért fél a Képviselı- testület attól, hogy itt ezek az emberek önkéntesen dolgozni fognak? Az egységes várossal kapcsolatban elmondja, hogy más város is, ami egységes mégis támogatja a részönkormányzatot akár egy lakótelepen. Nála vannak az aláírási ívek amelyeken több mint 100 ember kéri az aláírásával, hogy ez a részönkormányzat létre jöjjön. Nyomatékosan el szeretné mondani, hogy a Képviselı- testület nem tagadhatja meg a törvényben meghatározott okoknak megfelelıen a részönkormányzat megalapítását.

14 14 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a véleménye személyes nem a Képviselıtestület véleménye, hiszen még ebben a kérdésben nem döntöttek. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag:nem lehet megtagadni a részönkormányzat létrehozását lakossági kezdeményezésre, hiszen ıt felkérték az ott lakók az aláírásukkal. De ha polgármester úr úgy gondolja akkor átírja a kezdeményezést amit nem ı fog tenni hanem az ott lakók. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a maga részérıl is azt hiányolja, hogy nem látja a lakossági kezdeményezést csak egy önálló képviselıi indítványt lát. A maga részérıl is úgy gondolja, hogy a város egy egységes szerkezető város és a külterületi lakosok képviseletét ellátják azok a képviselık, akik ott dolgoznak. Úgy gondolja, hogy vannak képviselık, akik kiváltságos helyzetben vannak, hiszen listáról kerültek be vagy éppen a város központjában képviselık. De személy szerint neki is van külterületi része, ı személyesen a külterületen szokott járni és beszélget az ott lakókkal. Még egyetlen esetben sem fordult elı, hogy ezt a kérdést valaki is felhozta volna neki, illetve a fogadó órájára még senki sem jött el. A maga részérıl úgy látja, hogy a külterületi lakók teljes mértékben képviseltetve vannak. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: elmondja, hogy az ı fogadóóráján olyan sokan jelen voltak, hogy még a folyosón is álltak ezt jegyzı úr is látta, hiszen ı is ott volt. Minden dőlı létrehozhat magának egy képviseletet. A részönkormányzat tagjai a külterületekkel kapcsolatos döntések elıkészítésében venne részt és véleményezné azokat. A Képviselıtestületnek pedig joga van figyelmen kívül hagyni az ı javaslatukat. dr. Lovász László jegyzı: az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt idıszakban áttekintette, hogy mit is jelent a részönkormányzat létrehozása. Meglátása alapján ennek a Bizottságnak a véleményezési joga 39 pontra tér ki, tehát ez a Bizottság annyira sokrétő lenne, hogy szinte naponta kellene üléseznie, amihez az Önkormányzatnak apparátust kellene biztosítani, illetve elıterjesztést kellene készíteni. Mivel mindenre kiterjed, a véleményezési joga az sérülne, ha nem lennének megkérdezve. Éppen ezért úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy ezt az anyagot érdemben lehessen tárgyalni, át kell vizsgálni a hatásköröket illetve a véleményezési jogát. Mindezt figyelembe kell venni, hogy a évben a Hivatal sokkal kisebb létszámmal fog mőködni, és nem biztos, hogy lehetıség van most erre. Nagyon át kell gondolni, hogy jelen pillanatban milyen specifikus problémákkal küzd a Hivatal, el kell készíteni egy jövı képet, amely bemutatja az elınyöket. Ha ez nem így történik, csupán megduplázásra kerül, a Bizottságok száma azt a Polgármesteri Hivatal nem tudja ellátni. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: elmondja, hogy a beterjesztett anyag egy minta, amely bemutatja, hogy más településen ez hogyan mőködik. Mivel elsı körös megvitatásra gondolt az lenne a feladat, hogy meghatározásra kerüljenek a hatáskörök. Éppen ezért ı maga csak kezdeményezte, hiszen ez a képviselı feladata, a Hivatal feladata pedig az, hogy azt megfelelı módon kidolgozza. Mivel ez egy összeollózott anyag, amelyet a net-en talált szükséges azt pontosítani, átdolgozni. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy nem kritikát fogalmazott meg csupán azt jelezte, hogy a beterjesztett anyag teljes ellehetetlenítené a Képviselı- testület munkáját.

15 15 Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: az elkészített anyagot csak vitaindítónak szánta, úgy gondolta, hogy most kellene eldönteni, hogy mik azok a feladatok amiket véleményeznek. Domonyi Károly bizottsági tag: itt szeretné jelezni, hogy percekkel ezelıtt kívánt volna felszólalni, amire nem kapott lehetıséget. Szeretné, ha a 2 perces felszólások betartásra kerülnének. Úgy gondolja, hogy ezzel a javaslattal igen jelentıs feszültségeket lehetne levezetni a külterületi lakosok körében. Mivel neki is van, külterületi része sokat beszélget az ott lakókkal, úgy tapasztalja nagyon rossz a hangulat kint a dőlıben. Véleménye szerint a város nem egységes, hiszen nagyon nagy különbségek vannak külterület és belterület között. Hiszen a külterületi lakosok nem kapják azt a szolgáltatást amit egy belterületi lakos megkap, igaz nem is járulnak hozzá akkora mértékben a költségekhez. Az ı véleménye az, hogy ez egy nagyon pozitív dolog lenne és a maga részérıl támogatni is tudja. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: úgy érzi, hogy azok az emberek dolgozni fognak, de igazából semmi eredménye nem lesz, hiszen döntési joguk nem lesz. Úgy gondolja, hogy a külterületen lakók ugyan úgy igénybe veszik a szolgáltatásokat, az utakat és minden egyebet. Amikor valaki ott vesz ingatlant lényegesen olcsóbban veszi, meg mint belterületen, tehát tisztában vannak azzal, hogy hová mennek. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat teljes mértékben tisztában van azzal, hogy milyen állapotok tapasztalhatók a külterületen, hiszen a szociális helyzet látszik, a fogadóórán is láthatóak a problémák. Úgy gondolja, hogy nem szabad elválasztani a belterületet a külterülettıl, mert az olyan gondokat okozhat, aminek nem lehet belátni a következményét. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: a külterületi lakosok felajánlották a segítségüket, szeretnének tenni valamit annak érdekében, hogy jobbak legyenek a körülmények, nem érti, hogy ezt miért kell megakadályozni. A külterületen nagyon sok olyan embernek van ingatlana, akik eredeti belterületi ıslakosok, szinte sírva mutatták meg neki a régi családi szılıket, amiket a nagyszülık fáradságosan gondoztak az enyészeté már. Csupán azért nem adják el, mert nagyon szerették és tisztelték a nagyszülıket, szülıket. Tehát cáfolja a polgármester úr kijelentését, hogy csak úgymond lecsúszott emberek vesznek ott ingatlant. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy ı még soha nem mondott ilyet, nem beszélt a lecsúszott emberekrıl. Határozottan vissza utasítja ezt a kijelentést és feltételezést. Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag: nem csak olcsó ingatlanért mennek oda a lakosok, hanem azok is ott vannak, akiknek a belterületen vannak ingatlanaik. Szabó Márton polgármester:azoknak az embereknek vannak belterületi képviselıjük akiknek elmondhatják a gondjaikat. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a vitát lezárva megköszöni Szabó Márton

16 16 polgármester a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére javasolja elfogadásra a határozati javaslatot - az kézfeltartással jelezze. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága 2 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett érdemben nem foglalt állást a napirendi pont tárgyában. Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ napirendi pont megtárgyalására. 7./ Napirendi pont: E g y e b e k.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság október 18-i nyilvános és rendes ülését a nyilvános és rendes ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában október 18-án 19 óra 45 perckor berekeszti és zárt ülésen folytatja tovább a munkáját, feladat ellátását. k.m.f. Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését.

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. szeptember 24-én 18 óra 45 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Településfejlesztési,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2012. február 16-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási,

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. június 17-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát.

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát. Jegyzıkönyv Pilis Város Önkormányzata 2013. augusztus 08-án a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. ) termében 17 óra 00 perc kezdettel megtartott lakossági fórumáról

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. január 18-án, 17 óra 00 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. szeptember 19-én, 17 óra 30 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2013. szeptember 18-án, 16 óra 00 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. július 14-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 17-én megtartott soron kívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben