A szarvasmarha hízlalásáról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szarvasmarha hízlalásáról."

Átírás

1 A szarvasmarha hízlalásáról. Az összes haszonállatok közük a szarvasmarha az, amely legszorosabb összefüggésbe hozható a gazdálkodásnak bármely módjával. Általános szempontból véve, a hízlalásnak igen nagy elınyei vannak; a hizott állat szolgáltatja az ember legértékesebb táplálékát: a húst; a hízlalás maga után vonja a fajta javitását, ösztönzi a hízlalót alkalmas növények termelésére, szaporítja a trágyát és fokozza annak értékét, s csak ez utóbbi által nagyban hozzájárul a talaj javitásához s a termések fokozásához. Rendezett gazdasági viszonyok között továbbá a hízlalás lehetıvé teszi oly gazdasági termények takarmány) értékesitését, melyeknek vagy egyáltalán nincs is megfelelı piaczi áruk, vagy melyek nagy térfogatuk és romlandóságuk stb. miatt a szállitást távoli helyekre ki nem birják. A hízlalás sikere igen jelentékeny részben a hízlalandó állatok kiválasztásától függ. Amint a talaj termékenysége szerint több vagy kevesebb magot terem, az állatok is több vagy kevesebb húst, zsírt stb. termelnek, aszerint amint a hízlalásra alkalmasabbak vagy nem. Így meg kell ismerkedni azon körülményekkel, melyek a hizóképességre befolyást gyakorolnak. Ezek a következık: a fajta, az alak, a test nagysága, az állat vérmérséklete, kora, kövérségi állapota, egészséges volta, neme stb., melyek érdemük szerint méltatandók lesznek. A fajtának a hizékonyságra gyakorolt felettébb szembeszökı befolyásáról ez alkalommal nem kivánunk foglalkozni, mert ennek tárgyalása igen messze vezetne, s utóvégre kiváló jelentıséggel csak azon hízlalóra nézve bir, ki csakis hízlalás czéljából tenyészt vagy szerez be állatokat s azoktól semmi egyéb szolgálatot nem kiván; ez azonban csak felettébb ritka esetben fordul elı. Az, hogy az állat hizékony fajtából való legyen, még korántsem elegendı; de kell, hogy a hizékonyságra való hajlamnak az állat testi constitutiója megfeleljen. Ezen állitás igazolására elegendı meggondolni, hogy a hajlam a szervekkel, illetve azok nagysága, elhelyezése, egymáshoz való aránya stb.-vel van szoros összefüggésben, melyek functióikat ez okból többé vagy kevésbé tökéletesen végezhetik. Az élettani tevékenységeknek azonban két neme különböztethetı meg: a sarkalatos fontosságuak, mint a légzés, az emésztés, a vérkeringés, melyek szükségképen a lehetı legtökéletesebbek legyenek, bármi legyen is állataink haszonczélja, mert ezek rendeltetése: azon tápanyagok feldolgozása, melyeket azután a további functiók hús, faggyu, tej, munka stb. alakban értékesitenek; s másodrendü fontosságuak, mint az idegzetnek az állat életmőködésével való viszonya, péld. a zsír- vagy tejkiválasztásra való hajlam ritkán van meg ugyanazon egyénben, a jóltejelı állat rendszerint soványabb, s a hizásra hajlandó, ahelyett hogy több tejet adna, elhizik, aszerint amint szervezete a különbözı külsı vagy belsı behatások folytán egyik vagy másik irányba tereltetett. Az állat külemébıl, ha nem is teljes, de felettébb nagy biztossággal következtethetünk annak hízlalásra, igavonásra, tejelésre való alkalmasságára; így ez alkalommal azon külemtani sajátságokat veszszük tárgyalás alá, melyek a hizóállatra kiválóbb fontossággal birnak. Mellkas. A mellkasban a vérkörnek és légzésnek legfontosabb szervei: a szív és a tüdık vannak elhelyezve. A vér, melyet folyékony húsnak is szokás nevezni, annál nagyobb mértékben circulál s annál tökéletesebben alakul át viszeres vérbıl üteres vérré, minél tökéletesebben kifejlıdvék a mellkasban levı szervek; egyrészrıl minél több vért fogad be a szívpitvar és kamara, másrészrıl minél több levegıt képes beszívni a tüdı. A szív és a tüdı azonban csak azon esetre fejlıdhetnek ki kellıképen, ha a fejlıdésre elég terük van, vagyis ha a mellkas elég széles, elég mély és elég hosszu. Ez okból az állatok kiválasztásánál a mellkasra a lehetı legnagyobb figyelemmel legyünk. A mellkas magasságát a martól a mellcsontnak a két mellsı láb közé esı részeig mérjük. E méret legyen minél nagyobb.

2 A mellüreg bizonyos tekintetben egy kúphoz hasonlítható, melynek alapját a rekeszizom képezi; minél nagyobb ez, annál nagyobb lesz a kúpnak vagyis a tüdınek területe. Azonban a rekeszizom kerülete az oldalak körvonalai által lévén határolva: vagy a háromszöghöz, vagy a körhöz fog közelíteni, aszerint amint a bordák laposabbak vagy görbültebbek, s miután a terület annál nagyobb, minél jobban megközeliti az alak a kört: a dongás állat mellkasa nagyobb s a benne levı szervek fejlettebbek lesznek, mint a laposbordáju állaté. A hasüreg szintoly figyelemreméltó, mint a mellkas. A has legyen közepes nagyságu, szabályosan elgömbölyödı. A lógó és széles has nehéz emésztést jelentenek s azon állatokra jellemzık, melyek sok szálas- és kevés tápértékü takarmányt kapnak; e hasalakok rendszerint a nyerges háttal vannak kapcsolatban. A lógó has ellentéte az agárhas vagy felhuzott has, amelyrıl azt következtethetjük, hogy az állat sokat szenvedett s ennek folytán az emésztıszervek nincsenek annyira kifejlıdve, mint kellene, hogy a fölvett takarmányt kellıképen kihasználják. A jó alaku has az olyan, amely evés után nem sokkal nagyobbodik; jó nagy száj, erıs ajkak azt jelentik, hogy az állat jól táplálkozik. A csontok. Azelıtt a durva, vastagcsontu állatokat keresték és becsülték a hízlalásra. A híres Bakevel Clinc, J. Hunter, Sinclair stb. tapasztalatai folytán azonban jelenleg az ellenkezı véleménynek több hive van. Ma már tudjuk, hogy a finomabb, de kemény csontokon ízletesebb, kevésbé száraz hús található, s végül hasonló súlyt feltételezve, a vékonyabb csontu állatnak több husa van. A durva; vastag csont szivacsosabb állományu, üregesebb, mi a táplálkozás hiányosabb voltát bizonyítja. A csontok vastagságára a lábszárak s a koponyacsontokról következtethetünk. Az izmok képezik a húst. Mennyiségük és arányos eloszlásuk szintén lényeges kellék. Az izmok legyenek kifejlettek, anélkül hogy az izmok közti kötıszövettel telt barázdák felettébb elıtünjenek a bır alól. A vállak legyenek husosak, a marj széles, a hát és ágyék széles, hosszu és egyenes. A csipık szétállók, husosak, a keresztcsont hosszu és egyenes, a far és czombok minél szélesebbek és nagyobbak legyenek, mert ezeken terem a legjobb minıségő hús. A hús pedig rugalmas és keménytapintatu legyen, anélkül hogy szivós volna. A kötıszövet, amely apró üregeket képez, elsı fontosságu anyaga a hízlalásnak. Ez egy puha, szivacsszerü, az egész testet befoglaló szövet, mely körülvevén, összeköti és mégis elválasztja a szerveket egymástól, mely nagyobbítva tekintve, a szivacshoz legjobban hasonlítható. A zsír a kötıszövetben rakódik le s ez okból fontossággal is kell birnia a hízlalásra. Azon állatok, melyekben több kötıszövetet találunk, hizékonyabbak, mint azok, melyeken kevés kötıszövet lelhetı. A bır finomsága. A test felületén a kötıszövet megsőrősödvén, a bırt alkotja, melynek minıségérıl a kötıszövet minıségére következtethetünk. Legyen a bır vékony, hajlékony, könnyen mozgó, könnyen ránczolható, finom szörrel fedett, nem bozontos, de fénylı szırü; a lebeny, melyet sok gazda szépnek tart, ne legyen igen nagy; a nagy lebeny legalább is haszontalannak tartandó, miután a hizékonyság jeléül nem lehet tartani alaposan. A bır és a faggyu. E tekintetben a mészáros igénye a hízlalóéval szemközt ellentétes. A finom bır nem nyom annyit, mint a durvább, s a mészárosok drágábban adván el a bır kilogrammját, mint a húst, jobb szeretik a vastagbırü állatot. E felfogás azonban kifogás alá esik, mert, mint az alábbiakból kitünik, a bır finomsága folytán bekövetkezhetı veszteséget pótolja a vékonyabb bırü állatokban található faggyutöbblet. Favre, genuai állatorvos, tett e tekintetben kisérleteket és megfigyelései 118 svájczi ökörre terjedtek ki, melyek közül az öt legsulyosabb bırü s az öt legkönnyebb, tehát legvékonyabb bırünek vágási eredménye a következı volt:

3 Ezek szerint az öt vékonybırü ökör, noha jóval kisebbek voltak a vastagbırüeknél, 764 fonttal kevesebbet nyomván, mint azok, azoknál jóval kövérebbek voltak és 33 font faggyuval többet szolgáltattak, mint az öt vastagbırü nagyobb ökör. Más alkalommal öt vastagbırü és öt vékonybırü, szemmértékre egymásnak megfelelı hizottságu ökör levágatván, a következö eredményt mutatta: Feltéve, hogy testre nézve a tíz ökör egyforma volt, az öt vastagbırünek bıre 112 fonttal többet nyomott ugyan, de a vékonybırüek 133 font hússal és 176 font faggyuval többet produkáltak a vastagbırüeknél. Semmiképen sem szabad azonban a bırnek vastagságát annak merev keménységével összetéveszteni. Ezen utóbbi az állatnak a hízlalásra való kisfoku alkalmasságát mutatja, másrészt gyakran találunk oly állatokat, melyek bıre vastag ugyan, de puha, ruganyos és finom szırrel fedett, melyek igen jól hízlalhatók. A test nagysága. Hosszu ideig a nagytestü állatokat a hízlalásra kíválóan alkalmasaknak tartották, mert eladáskor többet kapni értök, mint a kisebbekért. Mióta azonban jobban szoktunk számitani, rájöttünk, hogy ez hibás föltevés és az eladási ár nem mindig a nagytestü állatokra nézve üt ki kedvezıen. Hogy ez irányban kellı tájékozást szerezzünk, vessük össze a test nagyságát az elfogyasztott takarmánynyal s az ebbıl termelt súlygyarapodással. Alibert tanár 1855-ben tett tanulmányai folytán azon következtetésre jutott, hogy a legnagyobb és legsulyosabb állatok viszonylag a legkevesebb takarmányt fogyasztják. Boussingault azt figyelte meg, hogy a nagy simmenthali törzshöz tartozó legnagyobb tehene, mely 811 k / g -ot nyomott, 100 k / g élısúlyra 1 85 k / g szárazanyagot igényelt; a közepes nagyságuak 680 k / g élısúlyban 2 25 k / g -ot igényeltek 100 k / g -ra; a kicsinyek, 550 k / g élısulyuak 2 75 k / g -százalékot fogyasztottak. A k / g sulyu növendékállatok szükséglete 3 12 k / g - százalék, s végül a 60 k / g -os borjúk 6 70 k / g -százalékra rugott. Weckerlin szerint:

4 Mathis jelenti, hogy a grandjouani 250 k / g sulyu breton-tehenek 100 k / g -ra 3 61 k / g szárazanyagot igényelnek. Az k / g sulyu svájczi tehenek 2 k / g -százalék száraztakarmány mellett jól tejeltek és jól is néztek ki, végül a 200 k / g -os d auray-tehenek 4 k / g -százalék napi adagot kivántak. A testsúly s a tápanyag-szükséglet között mutatkozó forditott viszony még feltünıbb, ha különbözı állatokat s ezek tápszükségletét hasonlítjuk össze. Számos kisérlet alapján határozottan kimondható, hogy a napi tápanyagszükséglet annál nagyobb, minél kisebb az állat testsulya. Így, míg egy 28 k / g sulyu sertés 6 17 k / g -százalék tápanyagot igényel, addig egy 3 k / g sulyu tengeri nyúl 8, egy 700 g / sulyu tengerimalacz 12, egy 450 g sulyu galamb 16 s egy 15 g / sulyu egér 60 k / g -százalék táplálékot igényel. E tények kétségtelenül egy természeti törvény nyilvánulásai; kérdés most: minı physiologiai okokat vehetünk fel magyarázatul? Ha a különbözı állatokat figyelemmel észleljük, csakhamar azon meggyızıdésre jutunk, hogy az életmőködés általában véve annál gyorsabb, minél kisebb az állat. Például a légzés, mint a legfontosabb életnyilvánulások egyike, sokkal gyorsabb a házi nyúlnál, a kutyánál vagy a sertésnél, mint a nagyobb házi állatoknál; s ugyanazon állatfajtát figyelve meg, a borjunál gyorsabb, mint a felnıtt állatnál, s ugyanazon koru kisebb állatnál gyorsabb, mint a nagyobbnál. Épígy áll a dolog a vérkeringésre nézve; míg egy felnıtt 600 k / g sulyu szarvasmarhánál érverést olvashatunk meg perczenkint, a 200 k / g sulyunál s egy k / g sulyu borjunál érverést olvashatunk meg. A 40 k / g -os ürü 70 érverést, a 25 k / g sulyu ürü 76 érverést mutat. A k / g sulyu kutyán érverést s egy 2 k / g sulyu házi nyúlnál érverést olvashatunk meg egy perez alatt. Továbbá a hıképzés s ennek folytán a légzés sokkal intensivebb a kisebb, mint a nagyobb állatoknál, mert a test annál gyorsabban hől ki, minél kisebb, s az állat legyen az kis- vagy nagytestü állandó állati hıjét fentartani törekszik. Végül fel kell emliteni, hogy az élettevékenység általában annál élénkebb, minél rövidebb életü az állat; s tényleg a nagyobb állatok (szarvasmarha, ló) általában hosszabb életüek, mint a kisebbek (házi nyúl, galamb, egér stb.). Ezek a valódi okai, amiért a kisebb testü állatok testsulyukhoz képest aránylag jóval többet fogyasztanak, mint a nagyok; szabad-e ebbıl azonban azt következtetni, hogy a kisebb állatok ugyanazon takarmányból kevesebbet termelnek, mint a nagyobbak? Azt hiszszük, hogy e föltevés nagy tévedés volna, mely a gyakorlatban magát megboszulhatná, mert az is föltehetı, hogy az esetre, ha a kis állatoknál az élettevékenység gyorsabb, ha a takarmány jobban megemésztetik: a táplálkozásnak is élénkebbnek kell lennie, s így a hús- és zsírképzés is ezen arányban gyorsulni fog. Tényleg számos megfigyelés azt eredményezte, hogy a kisebb, fiatalabb, rövidebb életü állatok jóval gyorsabb súlyszaporodást mutatnak. Tudjuk, hogy a szopósborjúk sulya a szoptatás alatt naponkint 1 k / g -mal is nagyobbodik, midın is sulyuknak 8 %-át kapják, szárazanyagra számítva, takarmányul, s hogy a súlygyarapodás késıbb ½ k / g -ra csökken, midın a napi takarmányszükséglet 3 4 %-ra száll alá. Ismeretes továbbá, hogy az állat napi takarmánya két részre osztható: az elsı a fentartó takarmány, melyet az állat testsulyának fantartására szükségelt takarmánymennyiség képez; a második a termelı takarmány, mely a testsúly gyarapitására vagy zsír- vagy tejkészitésre stb.

5 fordíttatik. Nevière és Riedesel kisérletei most azt mutatják, hogy azon esetben, ha az állat jóllakásig és megfelelı takarmányt kap, az elfogyasztott takarmánynak nagy pontossággal fele fentartó- és fele termelı-takarmánynak vehetı. Ha már most e megfigyelés helyes, a 800 k / g sulyu tehén napi adagja 2 %-ot tevén, ebbıl 1 % fordíttatik productióra; míg a 200 k / g -os breton-marha 4 % takarmányt igényelvén, ebbıl termelése 2 %-ot fordíthat, s így a két állatnál a takarmány értékesitése tekintetében ugyanazon arányt találjuk. Az elsı esetben a 800 k / g -os tehén 2 % napi adagja 16 k / g szárazanyagot tesz, s miután 10 k / g a fentartó-takarmányon felül etetett szárazanyag 1 k / g húst vagy más súlygyarapodást létesítvén, a 8 k / g napi termelı-takarmány 800 g / súlyszaporodást fog létesiteni, s így 100 k / g súlyszaporodás elérésére 125 napra lesz szükség. A másik esetben a 200 k / g sulyu barom 4 % napi adagja 8 k / g -ra rúg, s ebbıl a napi súlyszaporulat csak 400 g /-ra fog rágni, tehát 125 nap alatt csak 50 k / g súlyszaporodást fog mutatni, s így 2 drb összesen 400 k / g sulyu állat 125 nap alatt éppen annyi takarmányt fogyaszt, mint egy 800 k / g sulyu, s éppen annyi húst és zsírt produkál 125 nap alatt, mint a 800 k / g sulyu állat. Gazdasági szempontból azonban a két eset között mégis van különbség; így elıször is a 2 drb összesen 400 k / g sulyu állat beszerzése sokkal kevesebbe kerül, mint egy 800 k / g sulyu állat; másodszor a 100 k / g súlygyarapodás az elsı esetben az összes súlynak 25 %-át, a másik esetben csak 12 5 %-át képezvén; míg a két kis állat teljesen ki van hízva, addig az egy nagy állat még nincs kihízva, s korántsem mutat annyit, mint 100 k / g súlygyarapodás constatálása után méltón elvárhatnánk. Ne tulajdonítsunk azonban ezen adatoknak több értéket, mint amennyit azok tényleg megérdemelnek; ezek csak arra valók voltak, hogy meggyızzenek arról, hogy a kisebb testü állatok hízlalása nemcsak nem jár hátránynyal, de igen sok esetben elınyösebb is a nagytestü állatok hízlalásánál. Ha még meggondoljuk, hogy a kisebb állatok gyorsabb fejlésüek, hogy általában nagyobb vágósúlylyal birnak, husuk finomabb, lédusabb és zsírral jobban át van szıve: megértjük azokat, kik a kisebb marhát szívesebben vásárolják, mint a nagyobbat. Nem szabad azonban feledni, hogy több marha a felügyeletre és tisztántartásra több cselédet, az elhelyezésre több istállót stb. követel, továbbá, hogy igavonás tekintetébıl aránytalanul kevesebbet ér a nagytestü marhánál. Vérmérséklet. Legczélszerőbb a hízlalásra az olyan állat, melyben sanguinikus és phlegmatikus vérmérséklet kellı összhangban van; legyen ezenfelül az állat csendes természetü és hagyjon magával bánni. Az élénk, vérmes vagy ideges állatok rosszul híznak; a petyhüdt, phlegmatikus állatok husa pedig kevésbé értékes. Kor. A hízlalás czélja: a lehetı legrövidebb idı alatt, a lehetı legolcsóbban a legjobb minıségü húst és faggyút termelni. E tekintetben a különbözı állatfajták között rendkivüli különbségeket találunk. Némelyek bármely korban könnyen hízlalhatók, mások bizonyos idı elıtt, mely koránfejlésüktıl függ, nem hízlalhatók haszonnal. Általános szabályul fölvehetı, hogy a felnıtt kor, vagyis midın a fiatal állat époly nagy lett, mint az idısebbek, legalkalmasabb a hízlalásra. Ekkor élettevékenységük legélénkebb, jó étvágygyal esznek, igen jól emésztenek s a takarmány legnagyobb része hússá és zsírrá válik. Míg az idıs korban az állatok rosszabbul emésztenek, husuk tömöttebb lesz s a zsír nehezebben képes behatolni, s így kevesebbet érnek; idısebb korban csak azon állat hízlalható, mely elıbb mint igásállat volt hivatva szolgálatokat tenni. Egészségi állapot. Kiválóan fontos a hízlalás megkezdése elıtt az iránt tisztába jönni, hogy hízlalandó állataink egészségesek-e vagy nem. Az egészséges állat eleven tiszta-tekintetü, bıre puha és könnyen ránczolható, szıre fényes, orra nedves, orrlyukai rózsaszinüek; ha gégéjét megszorítván, köhögésre ingereljük, a köhögés természetes és könnyed, a járás ruganyos és biztos, az állat fejét fennhordja.

6 Általános szabály: hizóállatainkat idırıl idıre megmérvén, súlygyarapodásukról meggyızıdni s mindazon állatokat, melyek kellıképen nem gyarapodnak, ki kell zárni a hízlalásból; mert ezek, noha nem betegek, a takarmányt nem fogják jól értékesiteni és jól megfizetni. C. Vial után: Lukács J.

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

"#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/

#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/ 1. Külső testalakulás A juh külső testalakulása, hasznosítási típusok Szervezeti szilárdságra utal: törzsmélység mellkas mélység Hús- és gyapjútermelésre utal: hát és far terjedelme Járóképességre utal:

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, évi január hó. I. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, évi január hó. I. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi január hó. I. füzet. A hizott marha megbirálása A mészárszékre szánt hizott marhának megbirálása nem ritkán kiváló fontossággal

Részletesebben

Kondícióbírálati és küllemi bírálati rendszerek. 3. elıadás

Kondícióbírálati és küllemi bírálati rendszerek. 3. elıadás Kondícióbírálati és küllemi bírálati rendszerek 3. elıadás Kondíció fogalma és jelentısége Fogalma: erınléti és tápláltsági állapot. A francia kondícióbírálat elvei húsmarhákra Szubjektív értékelés Mit

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

Hagyományos Tibeti Orvoslás vizsgakérdések-megoldások

Hagyományos Tibeti Orvoslás vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a hagyományos tibeti orvoslás szerint a betegség

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A szarvasmarha törzskönyvezése.

A szarvasmarha törzskönyvezése. A szarvasmarha törzskönyvezése. Aki a törzskönyvezés feladatával tisztában van, az fogja megtalálni azt az útat, melyen czélját leghamarább elérheti; jól tudom azonban, hogy a keresést, az eszközökben

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos Kárpitos

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos Kárpitos A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Szakvélemény Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Készült Tompa Város Polgármesteri Hivatal megbízásából 2009. június Készült 2 eredeti példányban. Ez a számú példány. Tartalom 1. Elızmények

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk!

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk! Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl Tisztelt Betegünk! Az Ön gyógyulása érdekében mőtéti vagy egyéb eszközös beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás

Részletesebben

Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna

Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna Tájékoztató 2005. Marketing-Mix 7000 Kft. Forgalmazói iroda: Budapest 1026 Fillér u. 47/A Telefon: 225-0777; 457-0777; Mobil:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793]

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] 3B SCIENTIFIC MEDICAL BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] BLS-Szimulátor BasicBilly TM 1. BasicBilly TM tartalma 2. Összeszerelés 2.1 Rugó cseréje 2.1 Tüdı zacskó cseréje 3. Tisztítás és ápolás

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Szarvasmarha-hizlalás

Szarvasmarha-hizlalás Szarvasmarha-hizlalás hizlalás Dr. Kovács Alfréd egyetemi docens Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi tudományi Intézet 2007 Forrás: internet Történeti

Részletesebben

A PULZUSDIAGNOSZTIKA

A PULZUSDIAGNOSZTIKA A PULZUSDIAGNOSZTIKA A természetgyógyászati AKUPRESSZİR szakképzés részére összeállította: Temesvári Gabilla. ETI-vizsgához követelmény. A cél (a követelmény) a NYOLC ALAPMODELLHEZ tartozó pulzusfajták

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A létfenntartás táplálóanyag szükséglete A gazdasági állatok a takarmány táplálóanyagait elsőként létfenntartásra

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka FAJTAISMERTETİ A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka Az elsı látásra félelmetes megjelenéső, hatalmas, hófehér, "csupaizom" kutyát a kutyavilág Bodybuilding bajnokának is nevezhetnénk.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Feladatlap. Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I.

Feladatlap. Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I. Feladatlap Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I. Az edény alját, a füleket és a lábat fekete máz, a testet kívül fekete sávozás

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Vadhívás 1. Bevezetés

Vadhívás 1. Bevezetés Vadhívás 1. Bevezetés A vadhívás szerintem a vadászatok csúcsa, a legizgalmasabb feladat egy vadász számra. A vad kifinomult érzékszerveit kijátszani, lıhetı távolságra behívni, sok gyakorlást igénylı

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

A BREEDPLAN-t a nagy húsmarhatenyésztı országok széles körben használják Magyarország

A BREEDPLAN-t a nagy húsmarhatenyésztı országok széles körben használják Magyarország BSI.1 1 A BREEDPLAN-t a nagy húsmarhatenyésztı országok széles körben használják Magyarország BSI.2 2 MI A TENYÉSZÉRTÉK? Egy állat GENETIKAI ÉRTÉKÉNEK becslése egy adott tulajdonságban pl. 400-napos súlyban,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK?

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK? E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y E g y e t e m I n f o r m a t i k a i é s K ö n y v t á r t u d o m á n y i I n t é z e t K ö n y v t á r - i n f o r m a t i k a i K ö z p o n t OPTIMISTÁK-E A

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

A ló mint mozditóerı s a kocsihúzás.

A ló mint mozditóerı s a kocsihúzás. A ló mint mozditóerı s a kocsihúzás. E. Hospitalier: La Nature. 1883, 106. és 202. szám. A természetbuvár, a sport embere s az ideálista a lovat mindig úgy tekinti, mint az ember legszebb gyızelmét a természeten,

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

BROJLER Teljesítménymutatók

BROJLER Teljesítménymutatók 08 BROJLER Teljesítménymutatók An Aviagen Brand ROSS 708 BROJLER: Teljesítménymutatók Bevezetés A füzet a Ross 708 Brojler teljesítménymutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX74910.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója:

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója: FALFŐTÉSI RENDSZER Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu Az Ön forgalmazója: 2 TARTALOMJEGYZÉK Néhány szó a falfőtési rendszerrıl Általában a

Részletesebben

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó MAGYAR DÍSZPOSTA (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Fajtaleírás Magyar Díszposta Fajtaklub Polgár Béla szakelőadó Magyar díszposta fajtaleírás (EE Standard Modell) A STANDARDOT MEGHATÁROZÓ FÓRUM: A fajtát a Magyar

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

TENYÉSZTİK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM

TENYÉSZTİK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM MAGYAR TENYÉSZTİK CHAROLAIS EGYESÜLETE 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Tel.:46/412-265, Fax:46/506-763 info@charolais.hu www.charolais.hu TENYÉSZTÉSI PROGRAM A Közgyőlés elfogadta 2015. március 20-án, Kunpeszéren

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Foglalkozási betegségek és balesetek 1

Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Bánóné Fleischmann Marianna Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Foglalkozási betegségek alatt a dolgozó szervezetét hivatásos tevékenykedése közben ért ártalmak által kifejlıdı betegségeket értjük,

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben