A szarvasmarha hízlalásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szarvasmarha hízlalásáról."

Átírás

1 A szarvasmarha hízlalásáról. Az összes haszonállatok közük a szarvasmarha az, amely legszorosabb összefüggésbe hozható a gazdálkodásnak bármely módjával. Általános szempontból véve, a hízlalásnak igen nagy elınyei vannak; a hizott állat szolgáltatja az ember legértékesebb táplálékát: a húst; a hízlalás maga után vonja a fajta javitását, ösztönzi a hízlalót alkalmas növények termelésére, szaporítja a trágyát és fokozza annak értékét, s csak ez utóbbi által nagyban hozzájárul a talaj javitásához s a termések fokozásához. Rendezett gazdasági viszonyok között továbbá a hízlalás lehetıvé teszi oly gazdasági termények takarmány) értékesitését, melyeknek vagy egyáltalán nincs is megfelelı piaczi áruk, vagy melyek nagy térfogatuk és romlandóságuk stb. miatt a szállitást távoli helyekre ki nem birják. A hízlalás sikere igen jelentékeny részben a hízlalandó állatok kiválasztásától függ. Amint a talaj termékenysége szerint több vagy kevesebb magot terem, az állatok is több vagy kevesebb húst, zsírt stb. termelnek, aszerint amint a hízlalásra alkalmasabbak vagy nem. Így meg kell ismerkedni azon körülményekkel, melyek a hizóképességre befolyást gyakorolnak. Ezek a következık: a fajta, az alak, a test nagysága, az állat vérmérséklete, kora, kövérségi állapota, egészséges volta, neme stb., melyek érdemük szerint méltatandók lesznek. A fajtának a hizékonyságra gyakorolt felettébb szembeszökı befolyásáról ez alkalommal nem kivánunk foglalkozni, mert ennek tárgyalása igen messze vezetne, s utóvégre kiváló jelentıséggel csak azon hízlalóra nézve bir, ki csakis hízlalás czéljából tenyészt vagy szerez be állatokat s azoktól semmi egyéb szolgálatot nem kiván; ez azonban csak felettébb ritka esetben fordul elı. Az, hogy az állat hizékony fajtából való legyen, még korántsem elegendı; de kell, hogy a hizékonyságra való hajlamnak az állat testi constitutiója megfeleljen. Ezen állitás igazolására elegendı meggondolni, hogy a hajlam a szervekkel, illetve azok nagysága, elhelyezése, egymáshoz való aránya stb.-vel van szoros összefüggésben, melyek functióikat ez okból többé vagy kevésbé tökéletesen végezhetik. Az élettani tevékenységeknek azonban két neme különböztethetı meg: a sarkalatos fontosságuak, mint a légzés, az emésztés, a vérkeringés, melyek szükségképen a lehetı legtökéletesebbek legyenek, bármi legyen is állataink haszonczélja, mert ezek rendeltetése: azon tápanyagok feldolgozása, melyeket azután a további functiók hús, faggyu, tej, munka stb. alakban értékesitenek; s másodrendü fontosságuak, mint az idegzetnek az állat életmőködésével való viszonya, péld. a zsír- vagy tejkiválasztásra való hajlam ritkán van meg ugyanazon egyénben, a jóltejelı állat rendszerint soványabb, s a hizásra hajlandó, ahelyett hogy több tejet adna, elhizik, aszerint amint szervezete a különbözı külsı vagy belsı behatások folytán egyik vagy másik irányba tereltetett. Az állat külemébıl, ha nem is teljes, de felettébb nagy biztossággal következtethetünk annak hízlalásra, igavonásra, tejelésre való alkalmasságára; így ez alkalommal azon külemtani sajátságokat veszszük tárgyalás alá, melyek a hizóállatra kiválóbb fontossággal birnak. Mellkas. A mellkasban a vérkörnek és légzésnek legfontosabb szervei: a szív és a tüdık vannak elhelyezve. A vér, melyet folyékony húsnak is szokás nevezni, annál nagyobb mértékben circulál s annál tökéletesebben alakul át viszeres vérbıl üteres vérré, minél tökéletesebben kifejlıdvék a mellkasban levı szervek; egyrészrıl minél több vért fogad be a szívpitvar és kamara, másrészrıl minél több levegıt képes beszívni a tüdı. A szív és a tüdı azonban csak azon esetre fejlıdhetnek ki kellıképen, ha a fejlıdésre elég terük van, vagyis ha a mellkas elég széles, elég mély és elég hosszu. Ez okból az állatok kiválasztásánál a mellkasra a lehetı legnagyobb figyelemmel legyünk. A mellkas magasságát a martól a mellcsontnak a két mellsı láb közé esı részeig mérjük. E méret legyen minél nagyobb.

2 A mellüreg bizonyos tekintetben egy kúphoz hasonlítható, melynek alapját a rekeszizom képezi; minél nagyobb ez, annál nagyobb lesz a kúpnak vagyis a tüdınek területe. Azonban a rekeszizom kerülete az oldalak körvonalai által lévén határolva: vagy a háromszöghöz, vagy a körhöz fog közelíteni, aszerint amint a bordák laposabbak vagy görbültebbek, s miután a terület annál nagyobb, minél jobban megközeliti az alak a kört: a dongás állat mellkasa nagyobb s a benne levı szervek fejlettebbek lesznek, mint a laposbordáju állaté. A hasüreg szintoly figyelemreméltó, mint a mellkas. A has legyen közepes nagyságu, szabályosan elgömbölyödı. A lógó és széles has nehéz emésztést jelentenek s azon állatokra jellemzık, melyek sok szálas- és kevés tápértékü takarmányt kapnak; e hasalakok rendszerint a nyerges háttal vannak kapcsolatban. A lógó has ellentéte az agárhas vagy felhuzott has, amelyrıl azt következtethetjük, hogy az állat sokat szenvedett s ennek folytán az emésztıszervek nincsenek annyira kifejlıdve, mint kellene, hogy a fölvett takarmányt kellıképen kihasználják. A jó alaku has az olyan, amely evés után nem sokkal nagyobbodik; jó nagy száj, erıs ajkak azt jelentik, hogy az állat jól táplálkozik. A csontok. Azelıtt a durva, vastagcsontu állatokat keresték és becsülték a hízlalásra. A híres Bakevel Clinc, J. Hunter, Sinclair stb. tapasztalatai folytán azonban jelenleg az ellenkezı véleménynek több hive van. Ma már tudjuk, hogy a finomabb, de kemény csontokon ízletesebb, kevésbé száraz hús található, s végül hasonló súlyt feltételezve, a vékonyabb csontu állatnak több husa van. A durva; vastag csont szivacsosabb állományu, üregesebb, mi a táplálkozás hiányosabb voltát bizonyítja. A csontok vastagságára a lábszárak s a koponyacsontokról következtethetünk. Az izmok képezik a húst. Mennyiségük és arányos eloszlásuk szintén lényeges kellék. Az izmok legyenek kifejlettek, anélkül hogy az izmok közti kötıszövettel telt barázdák felettébb elıtünjenek a bır alól. A vállak legyenek husosak, a marj széles, a hát és ágyék széles, hosszu és egyenes. A csipık szétállók, husosak, a keresztcsont hosszu és egyenes, a far és czombok minél szélesebbek és nagyobbak legyenek, mert ezeken terem a legjobb minıségő hús. A hús pedig rugalmas és keménytapintatu legyen, anélkül hogy szivós volna. A kötıszövet, amely apró üregeket képez, elsı fontosságu anyaga a hízlalásnak. Ez egy puha, szivacsszerü, az egész testet befoglaló szövet, mely körülvevén, összeköti és mégis elválasztja a szerveket egymástól, mely nagyobbítva tekintve, a szivacshoz legjobban hasonlítható. A zsír a kötıszövetben rakódik le s ez okból fontossággal is kell birnia a hízlalásra. Azon állatok, melyekben több kötıszövetet találunk, hizékonyabbak, mint azok, melyeken kevés kötıszövet lelhetı. A bır finomsága. A test felületén a kötıszövet megsőrősödvén, a bırt alkotja, melynek minıségérıl a kötıszövet minıségére következtethetünk. Legyen a bır vékony, hajlékony, könnyen mozgó, könnyen ránczolható, finom szörrel fedett, nem bozontos, de fénylı szırü; a lebeny, melyet sok gazda szépnek tart, ne legyen igen nagy; a nagy lebeny legalább is haszontalannak tartandó, miután a hizékonyság jeléül nem lehet tartani alaposan. A bır és a faggyu. E tekintetben a mészáros igénye a hízlalóéval szemközt ellentétes. A finom bır nem nyom annyit, mint a durvább, s a mészárosok drágábban adván el a bır kilogrammját, mint a húst, jobb szeretik a vastagbırü állatot. E felfogás azonban kifogás alá esik, mert, mint az alábbiakból kitünik, a bır finomsága folytán bekövetkezhetı veszteséget pótolja a vékonyabb bırü állatokban található faggyutöbblet. Favre, genuai állatorvos, tett e tekintetben kisérleteket és megfigyelései 118 svájczi ökörre terjedtek ki, melyek közül az öt legsulyosabb bırü s az öt legkönnyebb, tehát legvékonyabb bırünek vágási eredménye a következı volt:

3 Ezek szerint az öt vékonybırü ökör, noha jóval kisebbek voltak a vastagbırüeknél, 764 fonttal kevesebbet nyomván, mint azok, azoknál jóval kövérebbek voltak és 33 font faggyuval többet szolgáltattak, mint az öt vastagbırü nagyobb ökör. Más alkalommal öt vastagbırü és öt vékonybırü, szemmértékre egymásnak megfelelı hizottságu ökör levágatván, a következö eredményt mutatta: Feltéve, hogy testre nézve a tíz ökör egyforma volt, az öt vastagbırünek bıre 112 fonttal többet nyomott ugyan, de a vékonybırüek 133 font hússal és 176 font faggyuval többet produkáltak a vastagbırüeknél. Semmiképen sem szabad azonban a bırnek vastagságát annak merev keménységével összetéveszteni. Ezen utóbbi az állatnak a hízlalásra való kisfoku alkalmasságát mutatja, másrészt gyakran találunk oly állatokat, melyek bıre vastag ugyan, de puha, ruganyos és finom szırrel fedett, melyek igen jól hízlalhatók. A test nagysága. Hosszu ideig a nagytestü állatokat a hízlalásra kíválóan alkalmasaknak tartották, mert eladáskor többet kapni értök, mint a kisebbekért. Mióta azonban jobban szoktunk számitani, rájöttünk, hogy ez hibás föltevés és az eladási ár nem mindig a nagytestü állatokra nézve üt ki kedvezıen. Hogy ez irányban kellı tájékozást szerezzünk, vessük össze a test nagyságát az elfogyasztott takarmánynyal s az ebbıl termelt súlygyarapodással. Alibert tanár 1855-ben tett tanulmányai folytán azon következtetésre jutott, hogy a legnagyobb és legsulyosabb állatok viszonylag a legkevesebb takarmányt fogyasztják. Boussingault azt figyelte meg, hogy a nagy simmenthali törzshöz tartozó legnagyobb tehene, mely 811 k / g -ot nyomott, 100 k / g élısúlyra 1 85 k / g szárazanyagot igényelt; a közepes nagyságuak 680 k / g élısúlyban 2 25 k / g -ot igényeltek 100 k / g -ra; a kicsinyek, 550 k / g élısulyuak 2 75 k / g -százalékot fogyasztottak. A k / g sulyu növendékállatok szükséglete 3 12 k / g - százalék, s végül a 60 k / g -os borjúk 6 70 k / g -százalékra rugott. Weckerlin szerint:

4 Mathis jelenti, hogy a grandjouani 250 k / g sulyu breton-tehenek 100 k / g -ra 3 61 k / g szárazanyagot igényelnek. Az k / g sulyu svájczi tehenek 2 k / g -százalék száraztakarmány mellett jól tejeltek és jól is néztek ki, végül a 200 k / g -os d auray-tehenek 4 k / g -százalék napi adagot kivántak. A testsúly s a tápanyag-szükséglet között mutatkozó forditott viszony még feltünıbb, ha különbözı állatokat s ezek tápszükségletét hasonlítjuk össze. Számos kisérlet alapján határozottan kimondható, hogy a napi tápanyagszükséglet annál nagyobb, minél kisebb az állat testsulya. Így, míg egy 28 k / g sulyu sertés 6 17 k / g -százalék tápanyagot igényel, addig egy 3 k / g sulyu tengeri nyúl 8, egy 700 g / sulyu tengerimalacz 12, egy 450 g sulyu galamb 16 s egy 15 g / sulyu egér 60 k / g -százalék táplálékot igényel. E tények kétségtelenül egy természeti törvény nyilvánulásai; kérdés most: minı physiologiai okokat vehetünk fel magyarázatul? Ha a különbözı állatokat figyelemmel észleljük, csakhamar azon meggyızıdésre jutunk, hogy az életmőködés általában véve annál gyorsabb, minél kisebb az állat. Például a légzés, mint a legfontosabb életnyilvánulások egyike, sokkal gyorsabb a házi nyúlnál, a kutyánál vagy a sertésnél, mint a nagyobb házi állatoknál; s ugyanazon állatfajtát figyelve meg, a borjunál gyorsabb, mint a felnıtt állatnál, s ugyanazon koru kisebb állatnál gyorsabb, mint a nagyobbnál. Épígy áll a dolog a vérkeringésre nézve; míg egy felnıtt 600 k / g sulyu szarvasmarhánál érverést olvashatunk meg perczenkint, a 200 k / g sulyunál s egy k / g sulyu borjunál érverést olvashatunk meg. A 40 k / g -os ürü 70 érverést, a 25 k / g sulyu ürü 76 érverést mutat. A k / g sulyu kutyán érverést s egy 2 k / g sulyu házi nyúlnál érverést olvashatunk meg egy perez alatt. Továbbá a hıképzés s ennek folytán a légzés sokkal intensivebb a kisebb, mint a nagyobb állatoknál, mert a test annál gyorsabban hől ki, minél kisebb, s az állat legyen az kis- vagy nagytestü állandó állati hıjét fentartani törekszik. Végül fel kell emliteni, hogy az élettevékenység általában annál élénkebb, minél rövidebb életü az állat; s tényleg a nagyobb állatok (szarvasmarha, ló) általában hosszabb életüek, mint a kisebbek (házi nyúl, galamb, egér stb.). Ezek a valódi okai, amiért a kisebb testü állatok testsulyukhoz képest aránylag jóval többet fogyasztanak, mint a nagyok; szabad-e ebbıl azonban azt következtetni, hogy a kisebb állatok ugyanazon takarmányból kevesebbet termelnek, mint a nagyobbak? Azt hiszszük, hogy e föltevés nagy tévedés volna, mely a gyakorlatban magát megboszulhatná, mert az is föltehetı, hogy az esetre, ha a kis állatoknál az élettevékenység gyorsabb, ha a takarmány jobban megemésztetik: a táplálkozásnak is élénkebbnek kell lennie, s így a hús- és zsírképzés is ezen arányban gyorsulni fog. Tényleg számos megfigyelés azt eredményezte, hogy a kisebb, fiatalabb, rövidebb életü állatok jóval gyorsabb súlyszaporodást mutatnak. Tudjuk, hogy a szopósborjúk sulya a szoptatás alatt naponkint 1 k / g -mal is nagyobbodik, midın is sulyuknak 8 %-át kapják, szárazanyagra számítva, takarmányul, s hogy a súlygyarapodás késıbb ½ k / g -ra csökken, midın a napi takarmányszükséglet 3 4 %-ra száll alá. Ismeretes továbbá, hogy az állat napi takarmánya két részre osztható: az elsı a fentartó takarmány, melyet az állat testsulyának fantartására szükségelt takarmánymennyiség képez; a második a termelı takarmány, mely a testsúly gyarapitására vagy zsír- vagy tejkészitésre stb.

5 fordíttatik. Nevière és Riedesel kisérletei most azt mutatják, hogy azon esetben, ha az állat jóllakásig és megfelelı takarmányt kap, az elfogyasztott takarmánynak nagy pontossággal fele fentartó- és fele termelı-takarmánynak vehetı. Ha már most e megfigyelés helyes, a 800 k / g sulyu tehén napi adagja 2 %-ot tevén, ebbıl 1 % fordíttatik productióra; míg a 200 k / g -os breton-marha 4 % takarmányt igényelvén, ebbıl termelése 2 %-ot fordíthat, s így a két állatnál a takarmány értékesitése tekintetében ugyanazon arányt találjuk. Az elsı esetben a 800 k / g -os tehén 2 % napi adagja 16 k / g szárazanyagot tesz, s miután 10 k / g a fentartó-takarmányon felül etetett szárazanyag 1 k / g húst vagy más súlygyarapodást létesítvén, a 8 k / g napi termelı-takarmány 800 g / súlyszaporodást fog létesiteni, s így 100 k / g súlyszaporodás elérésére 125 napra lesz szükség. A másik esetben a 200 k / g sulyu barom 4 % napi adagja 8 k / g -ra rúg, s ebbıl a napi súlyszaporulat csak 400 g /-ra fog rágni, tehát 125 nap alatt csak 50 k / g súlyszaporodást fog mutatni, s így 2 drb összesen 400 k / g sulyu állat 125 nap alatt éppen annyi takarmányt fogyaszt, mint egy 800 k / g sulyu, s éppen annyi húst és zsírt produkál 125 nap alatt, mint a 800 k / g sulyu állat. Gazdasági szempontból azonban a két eset között mégis van különbség; így elıször is a 2 drb összesen 400 k / g sulyu állat beszerzése sokkal kevesebbe kerül, mint egy 800 k / g sulyu állat; másodszor a 100 k / g súlygyarapodás az elsı esetben az összes súlynak 25 %-át, a másik esetben csak 12 5 %-át képezvén; míg a két kis állat teljesen ki van hízva, addig az egy nagy állat még nincs kihízva, s korántsem mutat annyit, mint 100 k / g súlygyarapodás constatálása után méltón elvárhatnánk. Ne tulajdonítsunk azonban ezen adatoknak több értéket, mint amennyit azok tényleg megérdemelnek; ezek csak arra valók voltak, hogy meggyızzenek arról, hogy a kisebb testü állatok hízlalása nemcsak nem jár hátránynyal, de igen sok esetben elınyösebb is a nagytestü állatok hízlalásánál. Ha még meggondoljuk, hogy a kisebb állatok gyorsabb fejlésüek, hogy általában nagyobb vágósúlylyal birnak, husuk finomabb, lédusabb és zsírral jobban át van szıve: megértjük azokat, kik a kisebb marhát szívesebben vásárolják, mint a nagyobbat. Nem szabad azonban feledni, hogy több marha a felügyeletre és tisztántartásra több cselédet, az elhelyezésre több istállót stb. követel, továbbá, hogy igavonás tekintetébıl aránytalanul kevesebbet ér a nagytestü marhánál. Vérmérséklet. Legczélszerőbb a hízlalásra az olyan állat, melyben sanguinikus és phlegmatikus vérmérséklet kellı összhangban van; legyen ezenfelül az állat csendes természetü és hagyjon magával bánni. Az élénk, vérmes vagy ideges állatok rosszul híznak; a petyhüdt, phlegmatikus állatok husa pedig kevésbé értékes. Kor. A hízlalás czélja: a lehetı legrövidebb idı alatt, a lehetı legolcsóbban a legjobb minıségü húst és faggyút termelni. E tekintetben a különbözı állatfajták között rendkivüli különbségeket találunk. Némelyek bármely korban könnyen hízlalhatók, mások bizonyos idı elıtt, mely koránfejlésüktıl függ, nem hízlalhatók haszonnal. Általános szabályul fölvehetı, hogy a felnıtt kor, vagyis midın a fiatal állat époly nagy lett, mint az idısebbek, legalkalmasabb a hízlalásra. Ekkor élettevékenységük legélénkebb, jó étvágygyal esznek, igen jól emésztenek s a takarmány legnagyobb része hússá és zsírrá válik. Míg az idıs korban az állatok rosszabbul emésztenek, husuk tömöttebb lesz s a zsír nehezebben képes behatolni, s így kevesebbet érnek; idısebb korban csak azon állat hízlalható, mely elıbb mint igásállat volt hivatva szolgálatokat tenni. Egészségi állapot. Kiválóan fontos a hízlalás megkezdése elıtt az iránt tisztába jönni, hogy hízlalandó állataink egészségesek-e vagy nem. Az egészséges állat eleven tiszta-tekintetü, bıre puha és könnyen ránczolható, szıre fényes, orra nedves, orrlyukai rózsaszinüek; ha gégéjét megszorítván, köhögésre ingereljük, a köhögés természetes és könnyed, a járás ruganyos és biztos, az állat fejét fennhordja.

6 Általános szabály: hizóállatainkat idırıl idıre megmérvén, súlygyarapodásukról meggyızıdni s mindazon állatokat, melyek kellıképen nem gyarapodnak, ki kell zárni a hízlalásból; mert ezek, noha nem betegek, a takarmányt nem fogják jól értékesiteni és jól megfizetni. C. Vial után: Lukács J.

"#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/

#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/ 1. Külső testalakulás A juh külső testalakulása, hasznosítási típusok Szervezeti szilárdságra utal: törzsmélység mellkas mélység Hús- és gyapjútermelésre utal: hát és far terjedelme Járóképességre utal:

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

A sertéshízlalás. 1 )

A sertéshízlalás. 1 ) A sertéshízlalás. 1 ) Talán európaszerte seholsem játszik oly fontos szerepet a sertéshízlalás mint nálunk Magyarországon, részint mert saját magunk zsirosan szeretünk fızni és csak a disznózsírral fıztet

Részletesebben

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Kedves Diákok! VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Köszöntünk Benneteket a Vasi Géniusz program II. évfolyamának

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

Lovász szakképzés. Anatómia tantárgy

Lovász szakképzés. Anatómia tantárgy Lovász szakképzés Anatómia tantárgy 1. óra Bevezetés a tantárgy tanításába Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat - mondta a róka. - Az idő, amit a rózsámra vesztegettem...

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WLICVU11907-0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO 2011.07.13. / DE FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FCI - Standard Nr. 227 LHASA APSO FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

12. Pénzügyi szolgáltatások

12. Pénzügyi szolgáltatások 12. Pénzügyi szolgáltatások 57 A Pappas Auto a pénzügyi tevékenységek területén a Mercedes-Benz Financial Services széleskörő, szolgáltatását veszi igénybe A Pappas Auto, a Daimler konszern erre szakosodott

Részletesebben

Viega Advantix Top. Mindent tud a padlók víztelenítéséről. Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen.

Viega Advantix Top. Mindent tud a padlók víztelenítéséről. Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen. Viega Advantix Top Mindent tud a padlók víztelenítéséről Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen. Az új Viega Advantix Top: a legjobb tulajdonságok egy termékben. 4

Részletesebben

Energetikai alapon (1986-tól):

Energetikai alapon (1986-tól): Általános takarmányozástan gyakorlat Energiaértékelés - kérődző A táplálóhatás/táplálóérték jellemzése Takarmányegység egységnyi takarmány ellenében termelődött állati termék az összehasonlítás alapja

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

egészség tetôtôl talpig kedvence számára!

egészség tetôtôl talpig kedvence számára! egészség tetôtôl talpig kedvence számára! Chicopee minőségi prémium eledel Egészséges életet biztosító módszer A Chicopee egy minőségi prémium eledel, melyet arra fejlesztettek ki, hogy a család minden

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

NAGYVÁROSI ÁLLATTARTÁS

NAGYVÁROSI ÁLLATTARTÁS NAGYVÁROSI ÁLLATTARTÁS DR. FODOR KINGA állatorvos, egyetemi adjunktus SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 2011. április 27. DEFINÍCIÓK Nagyváros a lakosság száma 100 000 feletti de ebben az értelemben

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk?

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? Téma 1: Egészséges test 1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? 2. Mik az egészséges ember jellemzői? A, egészséges csontok, izmok B, elvékonyodott haj, töredezett körmök C, Betegség

Részletesebben

Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Porcijó STANDARD kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Kiszerelések 3 kg 15 kg 30 kg

Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Porcijó STANDARD kutyaeledel Teljes értékű állateledel. Kiszerelések 3 kg 15 kg 30 kg Porcijó KOMPLEX kutyaeledel Az átlagos aktivitású házőrző- és hobbikutyák rendszeres táplálására fejlesztettük ki. Élettanilag optimálisan beállított arányban tartalmazza az összes olyan tápanyagot, ásványi

Részletesebben

2.1 testhelyzet 2.2 testhelyzet 2.3 testhelyzet

2.1 testhelyzet 2.2 testhelyzet 2.3 testhelyzet gyakran gondolják úgy, hogy izmaikat teljesen ellazították, pedig maradt még feszültség a testükben. A mai felgyorsult világban az embereket számtalan stressz és aggodalom éri, ezért még az alvás során

Részletesebben

2013.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/5

2013.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/5 2013.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/5 A BIZOTTSÁG 807/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. augusztus 26.) az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív uniós piacokon történő felmérése

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A növény szerepe a talajnövény-légkör rendszerben I.

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei Elıszó Az eredményes növénytermesztés egyik alapvetı feltétele a termıhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerő tápanyagellátás. Ehhez egyfelıl ismernünk kell a legfontosabb makro-

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Európai Cukorkereskedelmi Szövetség Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Cukor Tanácsadó Testület 2010. június 28. 1 Prezentációs áttekintés Világpiaci áttekintés A globális kínálat és kereslet

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény. A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.,,wiener landwirthschaftliche Zeitung. 1886, 80.sz. Valamely szarvasmarha-istálló czélszerüsége függ az általánosan érvényes

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr.

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr. Prof. Dr. ZSIGMOND GYULA ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS A villámvédelem az elektronikus rendszerek túlfeszültségvédelmének fontos része.

Részletesebben

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 1. A populációt a számunkra érdekes egységek (személyek, csalások, iskolák stb.) alkotják,

Részletesebben

A gyapju osztályozása.

A gyapju osztályozása. A gyapju osztályozása. A juhtartás igen sok helyen a locális viszonyoknál fogva, mindamellett, hogy igen csekély hasznot hajt, elkerülhetetlen. A csekély haszon szomoru eredménye az, hogy keveset vagy

Részletesebben

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások Madár tojás patológia Keltetés alatt jelentkezı elváltozások A tojás jellemzıi A tojás alakja és mérete A tojáshéj színe A szik anyag A fehérje rétegek Jégzsinór A tojás héjhártya és a meszes héj Légkamra

Részletesebben

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva?

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011 Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár Megrendelhetı: HÍRÖS GUIDE Utazási Iroda, 6000 Kecskemét, Lórántffy u. 2. Tel./Fax: 76/499-814, Mobil: +36/30/265-1970 E-mail: hirosguide@freemail.hu

Részletesebben

A hasőri zsír jelentısége

A hasőri zsír jelentısége A HASÜREG RÖNTGENANATÓMIÁJA Denzitástípusok: 1. gázárnyék 2. zsírárnyék 3. parenchym/folyadék árnyék 4. csontárnyék 5. fém/kıárnyék Arany-Tóth Attila SZIE, ÁOTK, Sebészet A hasőri zsír jelentısége A hasőri

Részletesebben

A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland).

A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland). Pál Zoltán - Ember és környezete: fenntartható önpusztítás? A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland). Többek számára

Részletesebben

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai Sárközi Tamás UBM Feed kft Az előadás tárgya 1, Malac takarmányozás 2, Koca takarmányozás 3, Hízó takarmányozás 4, Malacszám növelésének lehetősége A SERTÉSTAKARMÁNYOZÁSI

Részletesebben

vágás. Tökéletes Az igazi kertészkedés. Az igazi lazítás.

vágás. Tökéletes Az igazi kertészkedés. Az igazi lazítás. Az igazi kertészkedés. Az igazi lazítás. Tökéletes vágás. Make it your home. Tegye lakhelyét otthonosabbá az új Rotak fűnyírókkal. Törekedjen egy lépésben a tökéletességre a Bosch új Rotak fűnyíróival.

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR 2 FORDÍTÁS: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet. EREDET: Madagaszkár. PATRONÁLÓ ORSZÁG: Franciaország Az EREDETI ÉRVÉNYES STANDARD

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében Dr. Horváth Luca Kornélia jogi referens JNOI Országgyőlési Biztosok Hivatal Budapest 2010. október 6.

Részletesebben

DOLLY VITAMINOK és DEOFIL TABLETTA

DOLLY VITAMINOK és DEOFIL TABLETTA DOLLY VITAMINOK és DEOFIL TABLETTA DOLLY CSONTERŐSÍTŐ VITAMIN Dolly Csonterősítő tabletta táplálékkiegészítő kutyák részére Leírás: Az ízesített tabletták megfelelő arányban és mennyiségben, jól értékesülő

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak.

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak. INCOTERMS Története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlıdést

Részletesebben

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Akusztika hanggátlás Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Mirıl van szó? A szerkezetet egyik oldalán valamilyen hatás éri - a levegıben terjedı hang (longitudinális hullámok), amelyek rezgésbe

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben