Ara 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:"

Átírás

1 Hódmzővásárhly, 94. úlus Í6, csüörök. X. évfolym Í76» szám. Ar 2 fllér. VÁSÁRHELY Függln 3srks«8ség kdóhvl Kossk-ér. Tlfon 87. Egys ssám ár 2 fllér, vsárnp pc npokon 4 fllér. Gászos mgfumodás. Még csk gy h folyk z llks küzdlm, mly szövkz llnzék közgz gás állmosíásánk vsl ávl kpcsolbn korrupcó mndnr kphó rőszk rndszr lln képvslőház bn ndío, d hrcnk márs mglpő rdmény mu koznk. Az gységs, rős fllép lőször z dlm, md kőbb düh ndul válo k prlmn öbb ségből, végül késégbs érz v rő fnhéázás ddg bnokn. Bláák, hogy úvszőb évdk, mlyből mghárálás nélkül nncs m nkv. Válsznuk kll durv rőszk mgsmél, vgy közö, hogy z lln zék llks küzdlm lő mg hárálnk. Az uóbbr hározák l mguk. Az rőszkos sz közök hsználásá nm ro ák nácsosnk; s így nm mrd más hár, mn lvnn nprndről zok vs lok, mlyk lln z lln zék küzdlm mgkzd. Mn bzos forrásból érsü lünk, lguóbb mnszr nácson már lhározák, hogy bélyg- z llék-, szsz dó-, vlmn öbb pró vslok lvszk np rndről hlyük már lgközlbb npokbn 0 5 (S- lmosás msmá fsffc KOíírpírs. A kormány mg- s érz, z z lhározás gyá szos mgfumodás llgé v sl mgán. Még muí hén Tsz vsszusío z lyn vsszvonulásnk még gon dolá s. D z llnk h lms fllép, ovábbá öbbség hngul z ük mghosozbbí.'sávl 5 szmbn, mggyőzék rról, hogy más mgoldás rá nézv l nm képzlhő. Mos s, m n nyár árgylás kérdébn, öbbséggl fór kövlm * polk nplp. Fllős szrksző lpuldonos: \ Kun Bél. Előfz ár hlybn gs évr (0 K., félévr 5 K Vdékr ngydévr 5 K. Nylér p sor 80 fíféf vslok félrélé s már szomb s Tsz-gárds ák ngy zl hrdék, hogy z állmosíás sürgősn np rndr kll űzn. Trmz s, hogy kormány, mn múlkor, ugy mos s, n gdn fog" mgnylvánuló hngulnk, s z ngdékny ségnk még hén képv slőházbn s mg lsz h ás. Az llék szszdó vslok mn ők mond ák gylőr" lkrülnk nprndről. Az llnzék bzonyár öröm ml fog udomásul vnn, hogy már z lső h küzdl m győzlmml végződö. S z rdmény késéglnül u rőkfr fog srkln, mlynk kőbb s mg lsz gyümölcs. Erős lhározás sl ndío mg hrcá z ország érdkébn, mos már csk llks krásr vn szük ség, hogy z llnfl ubb még gyászosbb mghá rálásr kényszrís. mbrnk ddg szgény vol z gzság s, mos Zn közmondáson kormány kép váloz, hogy zuán drág lsz. Már Dák Frnc mgmon do, hogy föl lh fún z olyn országo, hol népnk drágán mérk z gzságo. Oroszországbn lsn ngy ns népokás, ngyns középskol gym ok ás, nép mndnü ngyn kp él üzlőnygo, p dg o él íz hónpg ís l r mndnnk éb z orosz örvénykz közgz gás gzságszolgálás l sn ngyns. D z még mnd smm. Oroszországbn mos mndn muzsk föld kp kormányól, mkből z kll mgállpínunk, hogy Orosz ország vlág szocáls cvl zácóánk z élér krül. Hol vgyunk m, lnéz, l bcsül Oroszországól? Drágul z gzság. A m érkz mrk l pok z mrk mgyrság lázs kzülődéről, órás ll ksdéről Vrlnd" hó mgérkz lő smé nykről számolnk b. Júnus 28-án Es Kíngsonbn rok népgyűl z on mgyrok híározííg kmondoák, hogy ngyobb összggl növlk z U Mgyrország" mgrm éhz szükségs lpon, Ponghkpsíbn ngysk rű mulságo rndzk z o élő mgyrok sz övdlm már bgyűö összghz csolák. A Pnnsyl vn-állmbn fkvő Lísnríngn nvü bánylpn ís gyűl ro mgyrság lhároz, hogy gyű ndí. A dro (Mích.) mgyr gylk lhározák, hogy gy hzfs flhívás fognk szrkszn knyomn {lhívák z összs gyl gok, hogy vlhányszor csk lvl írnk Mgyrországb, Tuduk, hogy smpír végr ís rákrül sor. Első rngú úíás, hogy zuán bünő örvénykzbn ís bélyg kll rgszn z k ár. Ugyn még nm mndn kár, csk z ügyvéd mg hlmzásokr, d szokónk gylőr z ís lég. A prnkívüíí közgzgás lárás bélygíííék zuán készrs lsz, m nnál könnybbn lh szgény mbrnk v sln, mr hsz zuán állm lsz közgzgás. Az u bélygörvény koroná á zonbn polgár örvény kz hord fén, hol z smplílv obzódk, hogy mnél szgénybb pörösködő fél: o ránylg nnál drágább z gzságrs. Szgény gzság A szgén*.' mbr ddg sc lál mg, háb k rs : ugyn mgíáí- zuán lsé.r mll? Szgény u p Károlyk nlé. Lrüs m s z á m 6 o B d l. z flhívás mlléklék lvlükhöz Nwyork városábn, Horlm városrzbn lkó mgy rok gyüővk bocsáok k gyű mgndíás uán gyűln márs ngy rdményről számolk b. A brdgporí (Conn.) m gyrság, mly Károly grófo már lső u lklmából s lgngyobbfoku ünő llk sdsl fogd, brídgporí 48-s függlnség pár gyűlé sén v udomásul, hogy z ddg bfoly összg z dő közbn bfolyó összgkkl még csk gyrpodn fog. Pochonson, ávol WsVírgíníábn z gylk lh ározák, hogy gyű lp vár mulságo rndznk. Phldlphábn, Smfordon (Conn.) láogo gyűlk rok fogdó bzoságok mgék lnk z ddg ngyskrű gyűkről. Lbnonbn (P,), ks bánylpn, hol mndössz hrmnc mgyr él, összök mnd hrmncn lhá rozák, hogy ugy mguk körébn, mn mrk más nmzségű smrősk köré bn mndn l fognk köv n, hogy ugy rkölcslg, mn nyglg ámoghssák z mrk mgyrság kcóá. Logn-Holdnbn ( W. V ), hol mndössz néhány száz mgyr él, gn rövd dő l közl 300 dollár gyűök gyb. Népgyűlk, ngygyűl k rok még: Nbrskálíh Omh városábn Uníonowbn Yonkrsn Mksporon Cosvílln Észk mrk öbb ngyvárosábn, hol lhározák lnlvők, hogy hségükhöz képs lgngyobb fokú nyg ámo gás fogák nyún hoz, hogy gy u, modrn, függ ln dmokrkus Mgyr ország képülhssn. Tmsvár kérlm. Tmsvár város nformácó kér flől, hogy blk, mulságok uán mnny ll ék szd város.

2 2. A gylkos v l l á m0 A csomorkány rgéd. Egy Ks lány ö n f l á l d o z á s. A K s b o r ú Kér h l m g. Lpunk gnp számábn lsőnk dunk hír rról borzlms szrncsélnségről, mly kddn déluán 6 7 ór közö Vásárhly vá sárhly hár fölö lvonuló hlms zvr okozo. Egy csomorkány ny mll l üö vllám. Egy mbr oly rővl súo, hogy prckg szmélé vsz, gy ks íány pdg ugy földhöz vá go, hogy bbn nyombn mghl. A réms sről kövkző udósíásunk szól: Ká ks ború. A csomorkány u mnén, 960. számú nyán lkk Kss Sándor gzdálkodó, knk há z városbn, Püspök-uc 4, szám l vn. R kívül flség, Asz los Julánná, gyrmk, Kss Julánná Í2 évs lány, Kss Los 0 évs fíu ké nvl lány, Csák Líd 7 évs Csák Juszn H évs volk nyábn. A ks nyábn dllkus él élk kéfél gyrm kk köz lglsbb bék összhng urlkodo. Csák Juszkánk, k z urhrg áldozul kövl vol ké kdvnc bor. Ezk ő,, lgl, gon doz bcéz, lhlmoz mndnfél gyöngéd kdvsk dsl. Kddn rggl s, mn mn dg, sá mg vz k ők gypr, sfcérü széléb s o kpányváz ők, nm s s v, hogy zzl z gyszrű mgszoko cslkdl lhn rgéd mgvá Jön v h r Déluán 6 ór á komor fllgk orlódk z zkk l láháron. Ngy vhr lsz, ósol gák gymás köz ny blík. Ténylg lg l bl pár prc, féllms dübörgsl lő rohnk gomolygó fllgk, mgérkz vhr. Olyn gyorsn ö hogy nyblík nm s gondos kodhk débn szbd ég l lvő árgyk,, állok sb. mnéről, bzonságb hlyzéről. Mnsük boruk A gyorsn ö vhr lől z gz cslád nyáb, z rsz lá húzódo A rm l z lmnárs köré, ncnnvkövk obzódásá lb lncslv, némán szmlélék. 9X4* úlus 6. VÁSÁRHELY 6ÉQÖEÍJ ÖJSÁG k áíobzáuí borúnk. s kdvnc A vzsgál. K s s Sándor gzdálkodó rgkus sről még kddn s ln z úváros rndőrőrsnk, mly vszon rndőrkpányságo érsí rgédáról. A rndőrség rzéről D r v s s y Gyul r. kpány mn k lányhoz W í s z Adolf dr. kísérébn s vzs gálo mgro. A rgkus végér kslány boncolás mllőzévl mk l szülnk Püspök-uc. 4 számú lkásáról. Hírln pnszos bőg hllszo A vhrbn ázó ké kdvnc ború éll do mgáról. C s á k Jusznánk szívéb nyíllo kdvnc állok p nszos hng s zonnl mg kér pá: Apám, mnsük mg ks boruk K í s Sándor ngd ís kérnk. Klpá szmér húzv n kvágo Zuhogó, zvros sőnk. A ks C s á k Juszn zonbn nm nyugho, gyor sn nykáb krkí gy R n$n$dszbálgz &örí. SEég gg llbbz. szűr s p uán rohn v hrb. A örvényhóság únus h A szérű, hol boruk k v közgyűl udvlvőlg l köv volk, lg 200 lép hároz, hogy K o v á c s nyr vn nyáól. Józsf B u r Gyul áll Még l sm érk odág, mgflbbz nyugdí szbály mkor rndl l nm fogdonk kn ádolgozás vég hrln vkíó fény gy bzoság lé ul. sugár ölö h Szokln dolog vol, hogy légkör, mly fül gy mnszrhz, há köz skíő rcsg kögyűl fl álló fórumhoz n v." éz fllbz közgyűl K s s Sándor szmélé l nézzn l. Ugy örén mg vszí földhöz vágódo z, hogy nács flbbzékörülblül 5 6 prcg h sk gyszrűn vr áuln lucskos gypn. Ekkor hdg ső flmos, v s közgyűl lé ul. szmélr érí. Az nnk kövkzébn lő A nyábn borzlms állo közgyűl hároz rslnkből smm sm vk pkív nács fnbb n zr. ézkd lln mos Hv K s s Sándor kábul fl lnokok Egysül" fllbb néz szé mg körül. Bor z do b. Eszrn zdv lá, hogy ks közgyűl hároz olyn Csák Juszn r c nács nézkd kövkz cl földr borulv ébn örén, mlyhz fkszk, kndőé nácsnk nm vol og, há összég mr fllbbzők z lőző vllám. közgyűl hároz lln fl A mgrémül p szédülv lbbzk s fllbbzük sz ánorogv, mngy önud bályszrűn mnszrhz n lnul vánszorgo b nyá ézék. b. Csk ugy n árnk Egy székr roskd s gör szvslők zn flbbzükcsös zokogássl flkálo: kl, hogy nács z ís "lő Juszká gyonüö rsznk" knv mgkí vllám. mél budps posáól Lírhln zglom ámd nyábn. Az ny k kr rohnn, hogy gyrmk holsé, n léváfd^í mf psz r. hogy lsn rmz mr Kssbb módosíások. lékául ssn, bhozz Hs íssz mcs vsárnp nyáb. A város örvényhóság áprls Sgíségér s o róz 30-k közgyűlén lfogd kodó sógor, F s Mhály módosío szrvz szbályrn ís, k kmn vl szérűr dl, mly város lklmzásá s kn gyü bhozák bn lvő szvslőkről, zok lényáb kslány holsé. < számáról, fzéről, sb. szól. A szrvz szbályrndl Félór múlv láll vhr, öbbn s mgfllbbzék. Kfogá ávol, lhló morb csk sok mlk lln, névszrn nyblík zokogás vgyül kövkzők: K m y k ő Károly, bl. Brnásky Frnc, B sc h Srák z árln lányká, Józsf, B n c z Zsgmond, N. rm máqe ln. u r u SÍ O l s z mr. B k mr, f. B c z ó Árpád N g y sván. A szrvz szbályrndl fllbbzkkl gydűlg ó váhgyás vég flrszék mnszrhz, k zok m kül dö vssz városnk. A mnszr szrvz sz bályrndln lv lnőségű, vgy fonosbb válozások nm szközöl, rríndössz s zo k ponok nm hgy óvá, mlyk gymássl llnéb k rülk, vgy pdg z érvénys ör vénykr nm mgfllőn ulnk. Egzébn vév szbályrndl mnszr óváhgy lrndl, hogy zon rndlkzk, m lyk lln kfogás nm mrül fl, érvényb lépnk. A flbbzk z f. B c z 6 Árpádé kvélévl lnéz nyr k. A flbbzk közül csk gy nk l lnéknybb fonos kövkzmény, mnnybn m nszr nm hgy óvá sz bályrndl zon nézkdé sé, mly szrn szvslőé vsárnp déllő s roznk hvlb árn, gyszrsmnd usío város zn nézkd lörlér, llv mgválozásár. A hlyz lnlg ugy áll, hogy város nács F ő p v á r y Br ln nácsnok kzdményzér, rr hvkozássl, hogy szrv z szbályrndlbn bnn vn. lrndl pár hél zlő, hogy szvslők vsárnp déllő órág roznk hvlos órák rn. A szvslők köz mos élénk mgbszél árgyá képz, hogy mnszr nézkd mlyn vál ozás fog szközöln nács állásponán. FühSvás polgársághoz. Alólíro párvzőség sz ll hív fl különösn zok fgylmé, kk z 9Í3 év válszóog névgyzékb fl vév nm volk, hogy zok múlhlnul lnnk mg városház nácsrmébn mű ködő összíró küldöségk lő, mlyk nponkén déllő 9-óráol -óráíg végzk ln kzők flvélé Az összíró bzoság lő vló mg ln mndnknk rkölcs kölsség sá érdk ís, mr k mg ln lmulsz, nnk h áb vnnk mg válszóog hoz szükségs bzonyíványok, háb vlk írásvzsgá, háb ölö k bárk pár unk áll kdo kérdőív, vgy háb fz bárk bzonyos mnyíségü dó, válszóog csk bbn z sbn lh lsz, h fn-mlí össz író bzoság lő föléln mg lnk. A fn mlí köls ség lmulszás há válsz óog lvszé ln, mér ís sméln flhívuk mnd zok, kk még nm ln kzk, hogy lnkzznk, v gy mgávl mndnk z összs bzonyívány És h slg vlk z összíró bzoság

3 VÁSÁRHELY RE6QE JUSAQ 94. ulíus 6. oglnul lusín, z ln kzzn párunk rodáábn, z Andfáss uc Munkás Ohonbn (Brczk ház), hol mndnk s 8 óráól 9 órág mgkph szükségs fl vlágosíások. Tszll Hmvásőrhly Szoczáldmokr pár vzőség. fl ménlp rv, koronás kölségv. R í c h Ed főmérnök l kzí brsz ngyszígbn flépíndő mén lp rv kölségvé. A mérnökség rv szrn z épíkzős mgábn koronáb k rüln, mlyb nncs b lszámív lk ár, 5 2 zr koron, ováb bá pómunkálok várhó ulkdások. Eddg há koron z, m városnk k kll dn ménlp épíér. Hogy zonbn énylgs köl kz vlhol mlló flé ár, z már bzonyos lsz. A város nyomorul pénzügy hlyzébn ggodlomml né zünk mllós épíkz lé, mly még mll nmhogy önmgá kfzné, d gz bzonyos, hogy évnkén rá fz kövl. E lp hsábn öbbször k volmár fv, hogy nm szbd vkon nduln lszvk uán, mlykkl z gz ménlpí ügy lőérb olák. Mos sm mondhunk más, mnhogy z gz rv sék l, még nm mul l z d, mos még mg lh gondoln. Külömbn, mn érsülünk, npokbn gzdság pénzügy bízoság gyüs ül r s fonolór vsz ménlp ügyé, ávzsgál kölségv pénzügy szm ponból s. WEKERLE nm munkpár, dőköz válszáson nm lép fl. Szárny dk hírnk, hogy W k r Sándor klép pszszvíásából fllép Szgdn. A vol mnszrlnök, k mos ér hz rnds krlsbd kúrááról, Klopódíár uzábn gyorsvonon fog do gy szgd úságíró z mond nk A szgd mndáumr vló lölm híré Krlsbdbn olvsm lpokbn. E n nk zonbn nm uldonío m lnőség. Én nm v gyok ounkp&s* M vlm kor fllépnék, z csk m gm progrmm lpán n ném, ámbár flyn szándékm gylőr nncsnk. Az d ő k ö z v á l s z á s o n nncs hlndóságom fllépn. Ugyíh, zon vn hng súly, hogy Wkrl z dőkö z válszáson nm kr fl lépn. A övő év állános vá lszásokon zonbn már s lg zászló bon Wkrlpár. És z pár bzosn l lnzék lsz. A Tísz-kormánynyl szmköz lglább gz bzosn llnzék. M L E S Z A Kossuh=ér ó - kúl? F é r v á r y Brln nácsnok m gn érdks b dvány néz város nácshoz.. A bdványbn z prob lémá v fl, hogy mí lgyn Bky ház lő lvő rég árézíkul, mly bdvány szrn mmár lsn hszn vhln zér ís, mr köz lébn vn díszs, szép, u vízü ku, d mg zér ís, mr rég ku oroszlánfs csöv már ngyon gyérn d vz. Az ócsk mdnc szépz kövlményknk sm fll mg, nnélfogv l kll z onnn ünn mnél hmrbb. A kérdn lh vkozn pro konr, mr mndg kdnk poékus llkű mb rk, kk rég kúr áhí l néznk s bnn csk mul dők mléké, láák vnnk llnbn olynok ís kknk bmohosodo oroszlánf vhrvr gránkő csk for glm kdály csúfondáros ócskság. H llnbn dolog prk kus oldlá nézzük, kkor gn ís puszulon ku, n fogll háb drág hly, n gdn ér z lmkofáknk csléd krső ngyságák nk. Öngylkos löl flvs. Hz élmnő rndőr. M déluán 3 ór á gy fldúl rcú nő lnkz rndörségn rndőr sgí ség kér. Mn mond, szé kr váln örvényln uráól, k ruhá nm kr kdn, A nővl, k B ó d í ZsuZsánnánk hívnk, gy rnd őr mn kí hlyszínr, M hály uc U szám lá, hol Bódí Zsuzsnnávl örvény ln házsságbn él S r r ó Sámul 29 évs kőművs. A hlyszínn mglnő rndőr z pszl, hogy szob szlll más búorokkl l vn orlszolv, nm lh bnyn. B ó d í Zsuzsnn kkor rossz slmkől űzv b néz szob blkon. Hírln flkálo: z urm Flksz o mgá. A rndőr bnéz z bl kon s mgdöbbnv dszl, hogy S r r ó Sámul énylg flkszv lóg szob grndáán. Hbozás nélkül flörék z ó. A rndőr mn b lső nk zsbkévl lmsz köl, mlyr szrn cséln flmbr flkszo mgá. Pár prc l skrül sz mélr érín S r r ó Sámu l k mgához érv lsőbbn ís élmnőér, rndőrr ámd: Kcsod mg? M k rs? Md nmsokár mgérkz hlyszínr P o k o m á n d y Károly rndőrfoglmzó, k z gz s gyzőkönyvb v. Az öngylkoslöl lvl hgyo hár rndőrségnk, mlybn lmond, hogy nm élh ovább mr övényln flség l kr hgyn. Végrndl ís ír, mly bn vgyoná K n é z ko vácsnk hgyományozz kovácsíprosok sgíér. ü képvslőház Él. Párosunk képvslőé A képvslőház m ül smé z llékvávl l l. mr z lln zék szónokok gymásuán ln kzk, hogy kmussák z ubb bélygsrcolásbn rlő dóml népnyomorás. A m vábn rz v váro sunk országgyűl képvslő, K u n Bél s ől mgszoko árgylgossággl muo rá kormánynk ubb pénzcsná ló forrásár, mly mg élhsl küzdő nép vérs vrkkl áplál. Kmu K u n Bél, hogy munkpár urlom mndn mg drágío már bbn z országbn, nm s lp mg nmz, hogy még z gzságszolgálás s mgdrágí, hszn udvlvő, hogy bíráskodásr hrgszk lg obbn, mr z bélygz mg ők s mos zzl bosszul mg mgá, hogy flml bélyg árá. Az u bélygllékkkl ks bb prk sú obbn Tsz-ur lom, mr sürü grsból sürü koronákból kr összhrácsoln zok mllók, mlylyl kölségv ulkólö. A ngyobb prknél s sz ml, 3 d prb kényszrfí ksmb rk bélygllékkkl vlóság gl mgnyúzz. Frzus képpl z mond kormány, hogy z zér sz, hogy n prlkdnk z mbrk, d végén mégs z bsmr sz, hogy z ll ékmlsl pr uán gz ságuk krsőkől u mlló k kr összszdn. K u n Bél rzls bszédébn, z llnzék mg-mguulő ps s munkpár ném bsmrő hllgás közö z mu k, hogy z lkományrombolások é s : ogprő örvényk uíán kövkzk gzdság mgnyomorás, mgmrd fllérknk bélygllk cmén vló lorozás. Ez^d', örvény rr lsz ő, hogy önkr gy z ks mbr, k prl,' vgy lrns pről másk rz, mly zér puszul l, mr nm mr pr uán krsn gzá. Az llnzék mggyőző érvlű flszóllás mgdöbbnék munkpáro rról s mggyőzék, hogy, mgyr polgárság védlmér ndío komoly hrcról vn sző, éppn zér már m zon gondolkozk, hogy szégyn fu ás d hsznos ő lnn z l lékvá lvnn nprndről s hly közgzgás állmosíá sá árgyln. A m kmény np súlyos v rség uán nm lsz csod, h kormány fuásbn krs mnkv s gy ubb rossz örvénnyl, közgzgás rformml próbálko zk ág fűzn dcsősség bogáncs koszorúáb. A képvslőház m gyűléről gyébkén kövkző udósíás duk. * A mó szn prcny ponos sággl z órkor ny mg z l nök képvslőház ülé, zó ugyncsk hozzáfogk képvs lő urk még obboldlon s. ponossághoz. Már féíz órkor b népsülnk olyosók, hol z lő lyn ábn csk sskos ploőrökkl lh lálkozn. O vol gróf Tsz sván mnsz rlnök s, k rggl érkz mg Bécsből k ruháávl kl sznzácó. A mnszrlnök ugyn s, söé sznk brá, zúl sz fhérbn ln mg. A mun kpáron réfálkozv mg s gyzék, hogy fhér szn bék fordul l. Az llnzék folyosón ngy d dlll bszélk rról, hogy z ll ékvslo szszdó-novllá lvszk nprndről holnp ülr közgzgás rformo ű zk k. Ez nyár kmpány lső s kr mondoák ngy hrc kdvvl sk z ülrmb, m kor z lnök csngyű z ül kzdíé ln. Az lnök lőrszk uán z állndó gzolás bzoság lődó bln, hogy gróf Károly M hály örvénys hrmnc np l lég bzoság flélsn g zol képvslőnk ln k. (Zos élnz bloldlon.) F r á r Lórán ( munkpár flé): Ez mndáumo pconálákmg) (Ngy drülség.) 5 Kun Bél bszéd Az llékvőnk lső szónok Kun Bél vol. Tlkozk z lln, hogy z llnzék obsrukcő ndío. Ez v komoly, lpos szk szrű bírál vslnk. Mnk nm sőpénzl, nm prsszővl pálnkávl válszok mg (Mozgás munkpáron.), bnnünk nm zér küldö d nép, hogy ks-

4 VÁSÁRHELY.RÉQGEJ U M O ) ', ] : ' J : \ mbrk ny lkár ubb rhk rkunk, Az gzsdgügymnszr gnp mgpróbál védn vso, zzl szmbn munkpár ámogó nvlő* dká, Az Úság, élsn mgámd z llfékvslo. Kérd, kvl zonosíák mguk, Bloghgl, vgy lpukk? Flkálások munkpáron: A mnszrrl. Frár Lóránd.* Nhéz vol válsz. (Drülség.) Kun Bél: A munkpár rndszr prlmnrzmus mgcsúfolás. A önök korcsprlmnárzmus... (Flkálások munkpáron : Rndr Rndr ) Az Elnök: Rndr us Kun Bélá. Gróf Bhyány P á l : gz vn Züllö, korcsprlmn. Az lnök: Gróf Bhyány Pál s rndrusí. Kun Bél: Csndőrfdz mll zárkörű ársságnk mondnk bszámolók, z gz polkáuk krül vlágosságo. Md z gzmondóról bszél, mly, ugy lászk, fonos állm fldo öl b, mr állm lklmzok kölsk rszn hvlból ár z állm níóknk... Frár Lóránd: Akk srv ol vssák. (Drülség.) Sümg Vlmos : Knk pénzén nyomák? Knk pénzén r szük? (Ngy z munkpáron.) Kun B é l : Az öszfogdpso olvsok... Gróf Tsz sván mnszrnők: A árgyhoz Az lnök: Fgylmzm Kun Bélá, hogy nm z»gzmondő«vn nprndn. Kun B é l : Blog mnszr bszédévl fogllkozk, mly öndcshmnusznk nvz. Sümg Vlmos: Kár bszéln köpnygforgókról. Kun Bél: A munkpár rnd szr flélnül z ország romlásá fog okozn lőbb-uóbb, mr npról-npr mgrövdí polgár ságo. A folyonos dóml, llksmrln állm vz pénzügy krcho fog mg uán vonn. Az prosok, krskdők csődb mnnk s nnk llnér község pődő folyon mlk. Ngy hbá kövk l, hogy Jvslo kllő dőbn nm közöl ék z érdkl sülkkl, nm közölék krskdlm pr kmrákkl, d nm közölék z OMGE-vl sm, Különösnk lál, hogy z gzsdgügymnszr g np dcskd zzl z öszáz zr koronás dománnyl, m ly z ügyvéd gyám- nyugdí pénzárnk kr un. Nm h s z hogy z ügyvéd kr z korsfogás á n láná, hogy mgválozná kormány og- örvénylkoásról áplál nézé. Az gzságügymnszrrl szm bn flmlí, hogy z gzságszol gálás érdkébn még mndg szükség voln rélys lépkr. Kv brő, kv sgé- kzlőszmélyz. Furcsánk lál z s, hogy z gzságügymnszr uánozn kr bbn s Tszá, hogy gondvslnk nvz k mgá, ső már kul mgánk z, hogy ó örvényér gynsn mnyországbu fog un. (Ngy d rülség.) A vslóbn kormány smm fél szocáls érzék nm árul l, különbn gyln énykd sm, mr ploőrség lésíé csk nm lh szocáls nézkdnk vnn. Gróf Pongrác János: Ngyon ő. Mér nm psolnk? Kun B é l : Mgállpí, hogy llék bélyg címén mul év bn 30 mlló foly b zzl szmbn z gzságszolgálásr lg 50 mlló fordíok. Kérdzzék mg nép, z g z nép, hogy m szól z önök rgkus urlmához.'z munk páron.) H z gzságügymnszr szo cáls progrmm nm ürs fcs g, kkor nyúson b örvény vslo z érékppírokbn, rz vénykbn bnkok rlék lpbn lvő ngy ők érdm szrn vló mgdózásáról. (V hros ps bloldlon.) F r á r Lóránd; N csk pár ksszá hzllák Kun Bél: Az ország nm csk ngyőkké, ngyuzsorásoké, llkln ngybnkok gzgóé, hnm dolgozó mllóké s, kkér ddg nm k smm sm. A bünő mghlmzások r zuán bélyg kll nn. Pőlőny Géz: K fog fzn hvlból krndl védő mghlmzás bélygé? Hnos Elmér: Annk nm szükségs. Polőny Géz: Ezuán főbnáró bün kll lkövn nnk, k ngyn kr ügyvédhz u'n. (Drülség.) Kun B é l : A ngybnkoknál nm mlkdk rányosn z ll ék. Polőny Géz: A ngybnkokról vn szó. Ez só védlm Mnél mgsbb összgről vn szó, n nál kvsbb bélyg kll. Kun Bél bszéd végén rzl sn boncol z llék flml népsrcolő él. Bszédé délbn fz b Kun Bél. Uán Tlszky János pénzügymnszr mlk d szólásr. r EL VÉ Fzmlk ügy. A szr vz szbályrndll gydűlg S z l á g y Gyul h. rndőrfőkp ány H ő d y mr dr. lügyz flrsz nézk mnszrhz z ők mgllő mgsbb fz folyósíás vég. A mnszr kérlmk szrvz szbály rndll gyü lléks háro zhozl vég vsszküldődé. Ugyncsk mos dönö mnsz r P r v z é r Józsf rndőr hdngy ügyébn s, k köz gyűl mgsbb fz oszályb hlyz rán kérlmévl lusí o. A mnszr közgyűl há rozá óváhgy. Szbdságr. P r v z r Józsf rndőrhdngy gnpól kzdődó'g 6 h szbdságr mn. - Szünd nfolym. A földmvlügy mnszr úlus hő 4fől 26-ág Subny-fürdőn rn dó méhz nfolymr Csongrádvármgyéböl Bugy Károly szn s Pápán rndó nfo lymr D o h Mhály hódmzővásárhlv gzgfőnó v föl. A 23 uc burkolás. A vá ros nács usof főügyz, hogy 23 uc burkolásár vo nkozó szrződ hldéklnul köss mg M r o v c z Mór F céggl. A szrződ pár n p l mgörénk s mn érsülünk, válllkozó nyombn hozzákzd munkálokhoz, mn csk öröm ml üdvözölhünk. gyzzük mg, hogy nács prvágány l rkásár ngdély do P o á k Sándornk, k burkoláshoz szük ségs homoko szállí. Nálunk s láhó np fogykozás. Auguszus 2-én M gyrországon s láhó rős, rz lgs npfogykozás lsz. Tls npfogykozás lsz ugynkkor Grölnd zk rzén, Skndná v közp áán. Nyug Oroszor szágbn, Arménábn, Przsábn, Bludsszábn nd nyug prán. Nálunk npkorongnk mngy négyööd rzé fog hold lkrn. Flbbz. J u h á s z János flbbz nyúo b ppr, srkly, sznkrály sb. szőllők önálló vdászrülkké nylváníó közgyűl hároz lln köz gzgás bírósághoz. A flbbző szrn városnk nm l voln szbd lmondn ogról br okosok vár, mr zok rü lk ngyrzbn már nncsnk szőllővl bülv s nm fllnk mg z önálló vdőszrül örvényszob klléknk. Az gzság zzl szmbn z, hogy szóbn forgó rülk mgfllnk ör vényszb kllékknk, mr úgy szólván kvél nélkül árokkl vgy krísl vnnk körülvév, h lán néhol szőllő már kpuszul s.. A flbbző nncó llnk zk lkosság ogos mgánérd kvl s rmélhőlg nnál kvbbé fog árn közgyűl k mondo kránk, mr bbn z ügybn már közgzgás bíróságnk s vn ogrős dönvé ny. Rndőrkuy nfolym. A blügymnszr m lrábn fl hív város fgylmé szp. -én Eszrgombn rndó rnd őrkuy nfolymr. A nfolymon ném uhászkuyák munk b, mly rndőr szolgálr kvá lón lklms. Az szrgom ku y-nfolymo ü r s c h Frgys ném rndőrbzos r mg. Rzvél d 600 koron, mly bn bnn vn nfolymon rzvvő ls lláás gy rndőrkuy bszrz ár. Aándékozás. V á r d Sá mul szbómsr néprz mú zumnk dományozo gy rny oklvl, mly z 904-k orszá gos pr mzőgzdság kállí áson, ovábbá ké ngy érm, m lyk z 885-k országos kállí áson nyr. Aánlás. A blügymnszr ér sí város, hogy ké u kon zulnk mgd működ ng dély, gyszrsmnd város párfo gásáb ánlo ők. A ké u konzul nv: d L u c c h Gudő olsz S n z Nmso M. ürügn. A vsárnp bckl vrsny. A Krskdlm Ohon vsárnp ngy ünnpség krébn rnd zndő ngy bckl vrsny rán érdklőd közl városokbn s ngy mérékbn mgnvlvánul. An nk ulrdonhó b z körül mény, hogy Szgdről öbbn kr k rz vnn vrsnyn. Az Ohon vzőség zonbn vdé kk kzár zn vrsnyből, mnnybn z kr, hogy z ér éks nyrmény árgyk, csks hlyblk nyrhssék mg. Első d gy lsn u szbdonfuő krékpár, másodk d gy bszé lő gép 0 lmzzl, hrmdk d gy bckl lámp, ngydk d gy pump, öödk d gy csn gő. Mndn vrsnyző rozk 2 koron nvz d fzn. A d 94. úlus ló. k Kmény Társ cég krk ábn mgknhők. A vrsnyr lnkzn lh R o h Anl könyv krskdébn. A szrvó rémnpok bmu ás s Uránábn. Szomorú hn gul, mgrázó rgéd vn bbn képbn, mly rónörökös-pár uolsó uánk mgrndíő momn um öll fl mgáb. A flmn lán foguk Frncz Frdnánd írónörökös hvsé mn kí sérükkl véggvonulnk Boszn fővárosánk ucán. Ez flvél Kno-Rpor válll oprőr közvlnül mrényl lő v fl. Azuán lán foguk bomb v hlyé, pokolgép rombolás, Cbrnovcs mn folyób ug rk, hol rónörökös-pár mg gylkolák. Prncp lfogásá, szrvó gyászmn, szóvl összs hlyszínén örén flvé lk. Ezn örénlm nvzs ségű flmn kvül vásárhly kö zönség kdvncénk As Nlsnnk fllépévl kzül «Tüz» cmü 3 flvonásos ársdlm drá má, gy lvn úságo, 2 kűnő vígáéko mu bé vsárnp, 9-én 4 6 s fél 9 órkor z Urá n gzgóság. Jgyk lőr válhók npon déllő 0-ől 2-g z Uránábn. A nmsszvü mbrbráok hoz Pnszos lvl kpunk, mlybn gy obb sorsr érdms flmbr mond l zklo élé. Lguóbb gn ngy nyo morb súlyos bgségb s, mlyből nncs gyógyulás, csk ugy, hogyh fürdőr uzk. Flhívuk há nmsszvü mbrbráok fgylmé, hogy szrncséln mbrn sgsnk. Cm: P r c z Kálmán V. Gllér-uc 6. Árl. A árásbírósághoz szükségs 80 köbmér fár m roák mg z árl. A nyrs F r d l Q n d r S n r cég l, mly fá köbmérnkén 087 K-ér szállí. Aánlok dk még b W n b r g r W h m cégk. Egydőrusős. Mn érsü lünk, plsn münchn sörök nk négy Vármgyér, úgymn Csongrád-, Csnád-, Bék- Toronálmgyékr szóló gydárusláső B l s s Józsf hlybl vál llkozó nyr l. Kzárólg zok há vlód pls münchn sörök, mlyk Blss cég hoz forglomb. Vgyázz, üz A nyár szín kör kkrív, úonnn drpőrázv vár szn szzon bköszön é. A hrprőb már mgvol, nm kll féln hogy összdől színház. Mos még csk űz l ln vló óv-nézkdk mgél vn hár. A mérnökség lőrsz ér sznpd mögé négy hor dó hlyznk l vízrálynk. JMJHHKJWMfflllHMffflWMMMHBMBBBMMHMfB^WEM Flhívás A hódmzővásárhly k rékpénzár kísrzvény ul donos flkérük, hogy dg lns ogosulság gyk folyó hó 20-lkáól 25- élg bzárólg krék pénzár hvlos hlységébn hvlos órák l, rz vényk kállíás vég bmu n szívskdnk. Hmvásárhíy, 94 ul hó Í5. Az gz ff óság.

5 l?><. úlus Í 6. VÁSÁRHELY Arás pálnkák, úgymn: lgobb f ör köly, szlv, brck pálnkák, rum mndnnmű édsí lok: császárkör, vníl mggyszsz, rosopcsoín, gyo morrősíők, díóksrü, ngolksrű lgolcsóbb árkon, lgobb mnőségbn kphók. Görög hrul Zöldségpcon, Görög-gy ház ploáábn, fl lgrősbb lgobb mnőség Ecszsz lr 20 fllér. Hírk mndnflől. REGÉNY A porc n é m, vgy A nápoly Ludovco zonbn shogy sm udo dolgok lnlg állásáb blnyugodn. Mglááok, szól fé csó válgv, bből még b lsz. Váon mből? Abból, hogy z fllgvár, mly ugy s csk holm gérfogó, már rég fl nm przslük. És zán m b klkzh nék bből? kérdé Govnn gúnyo sn. Ugy lászk, nm érk polká, mond Ludovco. Há m ér kér fgyvrszün z lk rály? [Foly, köv.) vérfürdő. Rgény z olsz zsrnokság korszkánál. Az gyk várkpunál, mly nápolyk mgszállv rok, z örök köz oly bszélg fl k, mly élénk vlágo v hngul r, mly nép ké pásr oszá. Én z gz már ssől llksől mgunm, szól z gyk, k Ludovconk nvzk, Ugyn m unál mg? kérdé Govnn. Ez z örökös zsrázsálásf, lél z lőbb, nmhogy roh mo prncsoln z Msnllo; úgys csk z mádság r z fllgvár. Érsz s z ly dologhoz, szó gy hrmdk, k Bruccőnnk nvzk árs. Msnllonk mndn bzonnyl mg vnnk z ok, mér gy nm máskép cslkszk. Prsz, b kr várn, hogy zknk spnyoloknk vlhon nn sgíség érkzzék. Ugy lászk, s zok közé rozol, kk Msnollo érdm l krák szállín, gyző mg Govnn. 0 koránsm, flé Ludovco ; Msnllo késég kívül sok, ngy dolgok v véghz d n km ugy szk, mnh lgúbb dőbn gzn mgválozo vol n. Nm rég népvzér ő, k nép ügyéér s szbdságáér mndné f l á l d o z z... Há m? kérdő Govnn lá hó bossznkodássl. H, z sm szbd hngo sn kmondn; flé Ludovco. Némly dolgok csk lvgőbn vnnk... Jól mondod, hogy csk l vgőbn vnnk, nm s nnyr lvgőbn, hnm képzlmkbn. Mvl nm ugy mgy mndn, mn nkk sznék, már gynúsín kzdk ő s még csk z vn hár, hogy nyln árulásról vádolák ő. Csndsn, pások, szól közb Brucco békőlg: s vérs összrásr sokkl ngyobb szükségünk vn, hogysm lv gőbn léző dolgok m hb kpunk gymássl. Bízzuk dol gok ldöné zokr, kkhz z rozk, m pdg lsísük kö lsségünk. A káso hlo. Kcskmén állános szokás, hogy z gys csládok közös sírbn mkz nk. A Kovács-cslád sírbol mgl hlo lkóvl, kk közö lguolsónk gy gyrmk kopor sóá hlyzék l közös sírbn. Egy év múlv gyrmk ny s mghl kkor mghgy cslád Frks Józsf mő-őrnk, hogy csnálon hly hlonk, hogy ő s sírbolbn mhs sék l. A mő-őr ugy lg mgbízásnk, hogy gyrmk koporsóá kás, hols l hnol gy gödörb, koporsó pdg lég. Mkor rről udo más szrz cslád, flln mő őr lln, k kcs kmé örvényszék ngó vgyon rongálás m három h fogház r fél l. Frks flbbz bu dps íélőáblához, mly lszó lío bün nyolc np fog házr. Szémrcngolák kuyák. P rsból lnk: A bíróság végr hő Mon d Mrsc hlységbn dóbhás célából d Nrlls bárónő ksélyáb gykz. A ksély prkábn ké hlms dogg rohn rá, mlyk földr rán oák szémrcngolák sz rncséln mbr. Sgélykálásr ksély szolgszmélyz szb dío k vszdlms hlyzéből, d már kőn, mr kuyák ugy összhrpdálák, hogy állpo r ményln. Kro csládá. Párzsból írák: Troysbn mgrndíő cs lád drám ászódo l gnp. Brl ngyvn évs mgánhvl nok, k már régbb dő ó sú lyos nurszénkus fádlmk gyö örnk, zk nszlnül gyr mkszobáb lopódzo z évs fcskáá brownng-rvorvrévl h lánékon lő. A dörrnr n flrd szobáb rohn. A férf készr ráüzl, md mg lln fordío fgyvr. Brl ks fu nyombn ksznvdk, z sszony állpo súlyos. Vsz csord. Nyírgyház kö zéb, Hrszos nvü nyán, Kln Józsf bérlő csléd zr vék, hogy z állok köz vl m különös bgség rd L K hvák z állorvos, k mgál lpío, hogy z állokon v szség l mukoznk z gyk csléd lárul, hogy csordás lűn kuíyá néhány nppl zlő mrhák mgmr. Az állorvos három szép nyáll zonnl llövé rndl í zár lá hlyz z gz csor dá, ö csléd pdg, kk b g állok körül dolgozk, Bud psr szállí Psur-néz b. 5. GGELl A z lbán hlyz. Egy ddg mg nm rősí hír szrn hlmk mggyzk, hogy nmzköz llnőrző bzoság l nökévé z sbn, h bzoság V l m o s fdlmől lgfőbb állm hvl ávsz, Lmb n gol bzoság go nvzk k. Polk körökbn mkcsul r mgá z hr, hogy hlmk lmondás fogák nácsoln Vl mos fdlmnk. Olsz lpok ln szrn Wd hrcg cs lád övő hén gy uróp fürdőb uzk. Wd hrcg ddg mrd Durzzóbn. mg mndn rmény l nm vsz, hogy hlmk vsszállíák fdlm knélyé. Öngylkosság börönbn. Bécsből lnk, hogy Nygus szílossgéd, k ké fél évvl zslő képvslőházbn mrényl köv l Hochnburgr lovg gzságügymnszr lln k m hé év súlyos börönr Íél k, gnp él öngylkosság kí sérl köv l. Nygus z szlosmühlybn fogllkozák vlhogyn szr gy gylukr. Ezzl él lvág ny ká pdg nnyr, hogy csk nm gzn krszülmsz. Mr rákdk, már szmélln áll pobn vol. Ngyon súlyos áll pobn szállíoák kórházb, A hászg árősbró pá lyőr. A hászg mrénylről, mly Mo András vsú pály őr köv l Szbó László árásbíró lln, ubbn kövkzők lnk: Szbó árősbró héfőn s klnc ór ábn, hzérőbn mgállo Mo András vsú őr lkásánk blk lő Mo f lségévl bszédb lgyd. Ké sőbb bmn z őr lkásáb s, mr várlnul boppn fér zkkl szvkkl, hogy: Mos mádkozzál, mr én vgyok snd " öbbször á rősbró fér súo gy fszévl. A mrényl ok, mn nyomomozás kdrí, z vol, hogy Mo házsszonyá Szbó árősb ró gy bűnéből kfolyólg nm régbn gy hónp lzárásr Íél ős árgylás lő nm sk rül árásbrő mgvszgn. A nyomozásnk d vnnk rá, hogy pályőr lkövé r rábszélék. Mo, k vzsgál fogságbn vn, vllomásábn k ln, hogy é ngyon mg bán. Szbó árásbrő állpo élvszélys. Százzrs skkszás. Mlá nóból ávrozzák: Corrr Hlrus poshvlnoko gy lrás pnzslvé lskszás m lrózák. Néhány év lő ör én lopás, mkor mlnó Bnc Comrcl címér gy 00, 000 lrás pénzslvél érkz nyomlnul lűn. Nm s uo k voln rá olv nyomár, h Corr pzr kölkzévl l nm árul mgá. Mnhogy nm ud bgzoln, hogy honnn szrz nny pénz, lrózák hosszs vllás uán bsmr, hogy ő lop l pénzslvl. Hlálos ucnoblsz?ncs lnség. Párzsból lnk, hgy A r b o gs fl párs mérnök, k csk nmrég nősül, gnp flségévl uomoblon krándulás Schwrzv'd-hcgységb. A mérnök mg vz'í cz nusomobü, mly nkmn gy mírföldlző kőnk, Á.rbgs flség ívbn krpül kocsból mnd kn ször nyhllk. PÉíÉ ngyobb vélnél ngy üvg kűnő sör csk 20 fllér. komlős örköly.20. f.. rd szlv pálnk.60. kűnő rum.20 ovábbá mndn f éds sá főzű gyümölcs pálnkák ngyon lő nyös árbn szrzhők b. lmérébn Szns-u. Tlfon sz Pc-árk Vásárhlyn Buz... Árp... Kukorc.. Szlonn.. Sr... Zsr OO.QO ] ,00.40 OüOÓ.28 0É Ö0 Kdó nyomduldonos: Kun Bél. Vrgh gyul vndéglősnk. 40 örőf Brcsény u. 2 szám l ház l $ ldó. kdvlő fz fl go&őéészükségs lén zonnl s kzn lh ugyno. Nyugl svlcl bká vn fdzr Kácsr épnnnsflk ó nyáán. F dz <B 4 kor. 40 flllét. 735 Rmk díszs füzővédfk, kénylm hl- csonnélkfll gombos fűzők, hsszorók, ndrágos hsköők kphók füzőüzlíjsü, görög plo. Füzővások flszások l vulnk, 464 őrb-uc 60 számú bűz ldó", üzlh lységnk lklms, ugyno öbb üzlbrndz ngóság uányosán ldók. Egy lr sllr br 52 fulér. gy lr hr bor 60 fllér Pérncz Józsf sgr-l 26 szám l. (Szns-uc.) 442 }ók-ucq 6. sz. ház ldó. 273 Emls csrk krc ldó hol, mgmond kdóhvl, Dmnlch-u- 3 sz- ház ldó, zonnl á vhő. 6p Mzáros PálnkSósópron 2 gbn l vő 35 hold föld hszonbérb, kdó. Mg udhó V L kr. Szn svfo-n. Ö.,sz l. 400 Mrdék sz fhér csomgold ppr vn ldó küő mázs számr nyom dábn. Arnád-nc számú ház ő földdl ld?. Q vndéglő Úvároson Vásárhly ngyérdmű köönég vn szrncsém érsín, hogy Bán Blázs úváros, Csomorkány-u- c 39- sz. lmérő üzlé mgv szm ávszm s z lgfnombb lokkl dúsn flszrlv mgm v zm. Borok kvlv lrnkén már 72 flléről kzdv. Borm mr Károly ól, hrs Csongrád Bgosl pnc gzdságából szrzm b. Kűnő rás pálnkák már kor. 20 flléről, égbhüö fnom sörök, Ízls ó konyh. Szvs párfogás ké kváló szll s mr Los vndéglős. (Csomorkány-u sláns árvr.; rád fíl ngóságok, szbó szközök s folyó hó 7-én l. - 8 őrkor Csomorkány l) sz lc önkéns árvrn ldnk. 446 '

K i n e v e z t é k az új alispánt

K i n e v e z t é k az új alispánt -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b

Részletesebben

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június) 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik LEvÉL I1éé======== g11=======9é229-1= GONDOLATOK A EÖZBIZTONSÁGI INTÉZMÉNfÜNK UJRASZERVEZESEROL él mgrúll n örvny fjlödé hldáa hl dá uj gym ovo-v dln hou láncol; do é ho pd6 mbra hldá clj pdg mnél öélbbr

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben