Az iskolaátszervezések és a pedagógus munkanélküliség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolaátszervezések és a pedagógus munkanélküliség"

Átírás

1 Lió Ion Az iotzervezée é pedgógu munnéüiég Kutti zrójeenté A utt z OTKA tmogtv ézüt

2 Trtom 1. A utt módzerei 2. A vizgt io jeemzői 3. Önormnyzti iofenntrt 4. A gyereétzm 5. Tréogi ejro 6. Iotzervezé 7. Az igzgtó zerepe 8. Az intézedée fogdtt 9. Létzmcöenté. Vezéyeztetett pedgóguo 11. Ávezté 12. Eheyezedéi eéye 13. Éetörüménye 14. A tréogi intézedée értéeée 2

3 1. A utt módzerei A rendzervtt övető gzdgi é trdmi vtozo öveteztében munnéüiég Mgyrorzgon i z tív orú népeég eerű é tno tpzttv vt. Az eheyezedéi nehézége eőorbn fizii fogozút é ezen beü i z conyn iozott coportot érintetté, dipom, értemiégi rétegeben ugyn on ényzerüte orbbi fogozu fedr, de eőbb-utóbb (tépzée vgy tovbbépzée, i. vozob vó bepcoód) ierüt munt tniu. A pedgóguot 1995-ig ényegében retív fogoztti biztong jeemezte tő zonbn rézben demogrfii humvögy, i. gyereétzm rdii cöenée, rézben pedig finnzírozi nehézége mitt z iofenntrtó önormnyzto özü egyre többen ényzerüte z otti intézménye tzervezéére, bezrr i. özevonr. Az iobezrot züő é pedgóguo rézérő minden eetben eégedetenég, fehborod, őt oyor een i íérte, mert züő é gyeree rgzodt megzoott iojuhoz, pedgóguo pedig hivtut i. munheyüet fétetté. A pedgóguo féeme nem vot ptn: z iobezro i. tzervezée z dott intézménye pedgóguit egziztenciin i érzéenyen érintetté, egy rézü nyugdíjb ényzerüt, mi rézüne t jnott z önormnyzt, egy hrmdi coportju vizont mun néü mrdt. Mive z iobezroró é z eze öveteztében ut veztett pedgóguo heyzetérő ponto dto nem t rendeezére, özött z Ottuttó Intézetben z MKM é z OTKA tmogtv empiriu zocioógii módzeree gyűjtöttün informciót. A utt orn özegyűjtöttü, rendzereztü é fedogoztu 9-e éve végén ezjott intézménytzervezéere (iobezror, özevonor) vontozó dtot. Kiinduu z MKM egy oyn dtbzit boctott rendeezéünre, mey zon iofenntrtó önormnyzto pyztit trtmzt, meye z bn eboctott pedgógui végieégítééhez érte tmogtt. Enne z dtbzin egítégéve ézítettü e utt mintjt. Az dtbzi nem trtmzott informciót z öze eboctott pedgógur vontozón (vgyi ebbő nem tudhttu meg, hogy hny pedgógut nyugdíjzt, ietve eőnyugdíjzt, vmint zoró z eboctott pedgóguoró em dott informciót, ine nem eett végieégítét fizetni), de jogon fetéteezhettü, hogy ho o vot végieégítée eboctott pedgógu, ott vózínűeg on tvozt m módon i. Vgyi z MKM dtbzi pjn i tudtu vztni zot teepüéeet, ho z intézményi tzervezée egtöbb iot, i. egtöbb pedgógut érintetté. Az MKM dti zerint z 1995/96-o tnévben özeen 394 iofenntrtó pyzott 266 pedgógu végieégítééne tmogtr, özüü 12 megyei önormnyzt. A egngyobb zmbn iebb teepüée pyzt, de z eboctott zm megyezéheyeen vot egngyobb. 3

4 Az bn végieégítée eboctott pedgóguo zm teepüétípu zerint teepüé te. zm fő fő Budpet megyezéhey vro ivro özég* megyei ö özeen (Forr: MKM dtbzi, 1997) *(A özége eetében gyori vot, hogy több önormnyzt együtteen dt be pyztt. A tbbn c pyztot bedó özége vnn regiztrv, trpyzó nem. H trpyzót i figyeembe vezü, or özeen 45 iteepüé igényet tmogtt. vgyi iteepüée tgon 1-1 pedgógu végieégítéére pyzt.) A végieégítée eboctott pedgóguo zm megyé zerint (Forr: MKM dtbzi, 1997) megye fő Brny Bc Béé Borod Congrd Fejér Győr Hjdú Heve Komrom Nógrd Pet Somogy Szboc Szono Ton V Vezprém Z Budpet özeen 266. Az MKM dtbzibó egy oyn teepüéi mintt ítottun i, meyben Z megyét ivéve vmennyi megye épvieve vot. A mintvztn rr töreedtün, hogy mintn ehetőeg orzgo reprezenttivitú egyen. Enne érdeében végieégítében rézeüő pedgóguo zm zerint növevő orrendbe rendeztü pyzó iofenntrtó önormnyztot, é zt 31 iofenntrtó önormnyztot vztottu i utti cér, mey egtöbb pedgógut (1423 fő) boctott e végieégítée. 4

5 A vizgt mintjb beerüt teepüée megyé zerint megye teepüé végieégítében rézeüt pedgóguo zm Bc Bj 23 Béé Béécb 24 Brny Péc 9 Brny Mohc Borod Mioc 72 Budpet fővroi önormnyzt 43 Budpet 17 er. 39 Budpet 14.er. 29 Budpet 22.er 27 Szono Szono 17 Ton Bonyhd 15 Congrd Szeged 272 Fejér Széefehérvr 61 Győr Győr 38 Hjdú Debrecen 96 Hjdú Bmzújvro 18 Heve Eger Heve Gyöngyö 39 Heve Heve 31 Komrom Tt 26 Komrom megyei önormnyzt 21 Nógrd Sgótrjn Nógrd Bgyrmt 18 Pet Szentendre 22 Somogy Kpovr 26 Somogy megyei önormnyzt Szboc Nyíregyhz 137 Szboc Mtéz 63 V Kőzeg 18 Vezprém Pp 18 Vezprém Tpoc (Forr: MKM dtbzi, 1997) A vizgt mintjb beerüő teepüéeen interjú dtfevétet foytttun (1997) fenntrtó önormnyzto ietéeeive z intézménye tzervezéérő, zo övetezményeirő é z érintett pedgóguo heyzetérő. Az interjúfevéte meett megértü z önormnyztot, hogy z dott teepüéen eboctott, iépett, nyugdíjzott é eőnyugdíjzott pedgóguiró i djn rézete informciót egy érdőíve vizgt ebonyoít érdeében. Sjno z önormnyzto többégéné nem t rendeezére rézete dto. Emitt egy poti dtpp eretü meg 31 teepüé öze iojt. Özeen 856 ioigzgtó pott dtpot, é özüü 282 (33) vzot érdéeinre (1997). Az tu vezetett iobó vztottu i zt 2 pedgógut, iet z iotzervezée orn nyugdíjzt vgy eboctott ubó, é veü egy rézete érdőívet tötöttün i (1998), mjd özüü főve méyinterjút i ézítettün (1999). A uttbn Fehérvri Anió műödött özre. A érdőíve dtot WINDOWS SPSS zmítógépe progrmm dogoztu fe, z interjú pedig zövegeemzée erüte fedogozr. 5

6 2. A vizgt io jeemzői A vizgt io többége megyezéheyi io vot, özégi io mintbn nem vot épvieve. v z d ó Az io teepüée Bp megyezéhey vro 7 ivro Az io teepüée igzgtó, 1997 Az intézménye fenntrtój z eete ngy többégében heyi önormnyzt vot. v z d ó Az io fenntrtój heyi ön 13 megyei ön 6 egyéb Az intézmény fenntrtój igzgtó, 1997 A vizgt io özött vmennyi iotípu eőfordut. (zözépion zot zmi iot teintettü, ho nem foyttt zmunépzét, zmunépzőne pedig zot, ho zmunépzé vot dominn épzéi form.) 6

7 v z d ó Az io típu tno 5 6 gimnzium zözép t-özép zerezetvtó 8 zm Iotípu igzgtó, 1997 Az io tnuóin zm tgon 625 fő vot. A zmunépző vot egngyobb é z tno io egiebb étzmú. Az io tnuóétzm é t z m 8 64 t g tno gimnzium zözép t-özép zerezetvtó zm Iotípu igzgtó, 1997 A tntetüeti étzm vizgt iobn tgon 49 fő vot. A egiebb tntetüeteet z tno iobn egngyobbt pedig zmunépzőben i. z tno é özépfoú ottt i foyttó iobn ttu. 7

8 é t z m t g Az io tntetüeteine étzm tno gimnzium zözép t-özép zerezetvtó zm Iotípu igzgtó, 1997 Az egy pedgógur eő tnuóétzm tgon 12 fő vot. Kiemeedően mg vot ez z rny (16 fő) zmunépző eetében. t g é t z m Az egy pedgógur eõ gyeree zm 11 tno gimnzium zözép t-özép zerezetvtó zm Iotípu igzgtó, Önormnyzti iofenntrt 199 utn z otti rendzerben beövetezett egyi egjeentőebb vtoz z vot, hogy özotti intézménye többége önormnyzti tujdonb é fenntrtb erüt. A vtoztó mindeni zt vrt, hogy heyi og, i. nn egitim módon vztott épvieői orbbin o több beezót pn z io ügyeibe, é ngyobb feeőégge vietetne z ott irnt. Ann i inbb, mert z önormnyzti törvény z intézménye fenntrtt ietően rendívü ngy utonómit biztoított z önormnyzton. 8

9 Intézménytípu Intézménye zm 1995 Az otti intézménye zm Ebbő önormnyzti fenntrtú z öze -bn Intézménye zm 1997 Ebbő önormnyzti fenntrtú z öze -bn Intézménye zm 1999 Átno io , , , Szio 293 9o, , ,6 Szmunépző , , ,3 Középio , , ,7 Forr: KSH otti dtbzi Ebbő önormnyzti fenntrtú z öze -bn Az emút tíz év tt zonbn iderüt, hogy z önormnyzti iofenntrt egbb nnyi probémv jr, mint mennyi pozitív vtozt hozott. Egyrézrő rendzervt utn hmr nyivnvóv vt, hogy heyi iofenntrtó em néüözheti zot z egyértemű é htrozott özponti ottfejeztéi oncepciót, meye ijeöi fejeztée ívnto irnyit. Mive z önormnyzto nem tpztt ormnyo rézérő htrozott é egyértemű ottpoitii törevéeet, ez mgur hgyott é bizonytnn tette őet. A mi probémt zmi irnyít megodtng jeentette. Egyrézt rendívü nehéz evztni, hogy z ottirnyíton beü mi zmít zmi érdéne, é mi nem. (Jó péd erre z iozerezet tít, mey o teepüéen z io ompetencijb trtozó zmi érdéént erüt z önormnyzti tetüete eé, é z önormnyzto c éőbb jötte r, hogy miyen úyo ottpoitii, i. ötégvetéi övetezményee jrt.) Mrézt o teepüéen mig hinyozn zo zértői tetüete (otti zértő, ztncdó tb.) meyere tmzodv z önormnyzti épvieő ngyobb biztongg hozhtnn döntéeet. A örüményeet htrozottn nehezítette z i, hogy özépfoú io ngy réze zépzé céjin termézetébő dódón megyei, regioni őt orzgo beiozv heyi önormnyzto htrit jóv túépő épzéi fedtot t e. A iebb teepüée önormnyztin teht mind nygi teintetben, mind zmi ompetencijut ietően túméretezett fedto eett megbirózniu. Rdu zépző intézményeet 9- e éveben nemc fenntrtni eett, hnem z új gzdgi örüményehez mzodv títni i, meyre vontozón teepüéi önormnyzto egy réze em eegendő informcióv em megfeeő oncepcióv nem rendeezett. A egúyobb gondot zonbn mindenütt pénz jeentette. Az emút éveben z otti intézménye finnzíroz úgy ut, hogy egy-egy io tmogtt ötégvetétő pott fejvótn feü z önormnyzton tgon -- eett iegézíteniü. Az iotípur zmot fejvót orreciói eenére mindvégig ngyobb iegézítő tmogtr zorut z tno io, é rézben z egyéb tmogti forron (Szépzéi Ap, vti befizetée, jt bevétee tb.) özönhetően póroni ehetett zépző io tmogtn. A heyi újreozton puó ötégveté eézítée zonbn zinte eho nem műödött probémmenteen. A finnzíroz érdéében fenntrtó é z io érdee mindig eentéte: A fenntrtó bbn érdeet, hogy miné eveebb pénzért trt fenn z iot (mert z innen megpórot ötégeet eötheti egyéb céor) z io pedig bbn, hogy miné zínvonbb é orzerűbb zogttt nyújton (mert ez emei preztízét é növei ereettégét), mi egyre több pénzbe erü. Az utóbbi éveben z ioi zogtto differenciódt. 9

10 Evieg ugynoyn épzéi formt (p. gimnziumot) ehet vizonyg ocó pénzért i zervezni (hgyomnyo tntervve, fő oztyo tb.), é ehet drgn i (ét tnnyevű ott, informtii ott, tgozto ott, icoporto ott, üfödi tnumnyut tb.). Termézeteen z utóbbi nívóbb épzét jeent, é gyere i értéeebb bizonyítvnyt p, de ényegeen többe i erü. A fenntrtó önormnyzto z eete többégében zonbn nem zért nem dn több pénzt z ottr, mert nem rn, hnem mert nem tudn. Vgyi z io bizonytn, oyor vgo heyzete nem z önormnyzto otteeneégéne, hnem z nygi fetétee romn övetezménye. Aho gzdg jó proper, ott z otti intézménye eőtt i bizttóbb perpetív nyíi. Az utóbbi időben z otti intézménye é fenntrtó önormnyzto özött irobbnó vit zinte minden eetben pénz örü forogt. Ezene vitn tbn hrom fjtj fordut eő: Az egyi z, mior z önormnyzt ngyobb tréogot övete z iotó, mior úgy véi, hogy eveebb pénzbő i meg ehetne odni z dott épzéi fedtot. ( Eze vit rró zón, hogy miyen öteező zogtti vnn egy-egy ion, mi egyen ingyene gyeree zmr é miért ejen fizetni tb.) A vit mi réze z io i. pedgóguo t ezdeményezett fejeztéerő zó, meye zínvonbb zogttt i. htéonybb ottt tennéne ehetővé, de termézeteen több pénzbe erüne, é fenntrtó nem zíveen vj többetötégeet. A vit hrmdi réze pedig z intézményi pcit é züégete meg nem feeée örü robbn i, mior z önormnyzto gyereétzm cöenéére hivtozv intézményeet rn özevonni, iot rn bezrni, vgy cöenteni zeretné pedgóguétzmot. 199 é 1994 özött heyi iofenntrtt ugyn o onfitu é vit jeemezte, de z intézményrendzer ényegében vtoztn mrd. A 9-e éve modi feében zonbn rézben demogrfii humvögy, rézben z új fenntrtó (egyhz, pítvnyo) megjeenée, rézben pedig z nygi gondo, heyi otti igénye, heyi ioínt é intézményrendzer feméréére (tvigítr) é tréogi intézedée fogntoítr éztetté z önormnyztot. A 9-e éve özepére ugyni z orzgo ttiztii dto pjn egyérteművé vt, hogy m ngy mi zogtti rendzerehez honón özotti rendzer i drgn é pzrón műödi (p. gyereétzm foymto cöenée eenére em cöent z io é pedgóguo zm), vgyi tréogi intézedée nem hzthtó tovbb. Miutn z iofenntrt é z intézménye finnzíroz i heyi önormnyzto ompetencijb trtozott, ormnyzt t ívnton trtott tréogi intézedée gyorti ebonyoít heyi iofenntrtó önormnyztor hrut. Az iofenntrtó önormnyzto motivtgt ormny pvetően zz teremtette meg, hogy demogrfii humvögy méypontjn em emete jeentően gyereétzm pjn zmot ötégvetéi tmogt mértéét, vgyi z otti céor znt mi tmogt egyre ngyobb mértéű önormnyzti iegézítére zorut. A ötégvetéi hinny üzödő önormnyzton teht zz diemmv eett zembenézniü, hogy vgy épteene ezne tovbb műödtetni megévő intézményrendzerüet, vgy rznj mgut vmiyen tréogi intézedére.

11 Az egy tnuór jutó ötégvetéi tmogt é ido u 9-e éveben (tnuó/év Ft) Intézmény Óvod ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt 28.5, Átno io ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Gimnzium ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Szözépio ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Szmunépző, em ötégvetéi tmogt Szmunépző, gy ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Forr: KSH, OM dtözée, éve ötégvetéi törvénye A tréogi intézedée céj mindenütt z otti intézményrendzer műödééne rcioniz vot, vgyi z, hogy z io i. z oztyo étzmn emeééve cöenjene z egy gyere ottr fordított ötége. A tréogi intézedéeet zonbn nemc demogrfii humvögy tette indoott, hnem z zogtti expnzió i, mey orbbi éveben jeemezte özotti intézményeet. A foozton cöenő gyereétzm é z intézményi utonómi ugyni zbyo verenyheyzetet teremtett z io özött, mey oh nem tott innovciót, é ozínűéget eredményezett. Az io ényteene vot minden évben újfjt progrmo é zogtto eőni, hogy feümúj onureneet i. étzmu biztoít érdeében megnyerjé züőet i. gyereeet. (Toztun p. oyn iov, meyi 2-3 fő coportobn foyttott nyevottt é oynn i, meyi mr z tno io eő oztybn coportbont ottt zmíttechnit.) Vgyi fenntrtó rézérő tréogi intézedée céj nemc coportétzmo normiz vot, hnem z i, hogy vizfogj fenntrtói zempontbó indootn mértéűne trtott ioi zogtt-íntot. 4. A gyereétzm A étzmrnyo finnzíroz mitt z emút éveben z egyi egúyobb gondot vmennyi intézményfenntrtó zmr gyereétzm foozto cöenée jeentette. A étzmcöené egfőbb o mindenütt demogrfii humvögy vot, vgyi z, hogy z iob beépő oroztyo étzm conybb vot, mint iépőé. Küönöen érzéehető vot ez tendenci iebb teepüéeen é zoon homogén oroztyo benépeített vroi óteepeen, ho népeég eöregedééve züégéppen iürüte z io. A demogrfii oo meett z egy ior eő gyereétzm cöenééhez z ioínt bővüée i hozzjrut. Ez egyrézt z 199 utn zerveződött új egyhzi é pítvnyi ion vot özönhető, mrézrő demogrfii vögy htit időben ivédeni 11

12 zndéozó efeé é fefeé egyrnt terjezedő zerezetvtó io (6-8 oztyo gimnziumo, oztyo tno io tb.) étzmmegőrző törevéeine. A étzmcöené minden teepüéen jeemző vot, de teepüétípuonént, iotípuonént őt ionént i etérő mértében jeentezett. Az tgon ngyobb mértében érintette fui é üvroi iot, ngyobb mértében cöent étzm z tno iobn, mint özépiobn, özépioon beü pedig egngyobb mértéű cöené zmunépző iobn vot, é z tgon jobbn cöent gyereétzm vmennyi iotípuon beü z cony preztízű, üönege zogttot nem nyújtó iobn. Vgyi beépő oroztyo cony étzm i. z ioínt bővüée ehetővé tette, hogy züő jobb minőégű iot ( fui heyett vroit, zmunépző heyett zözépiot tb.) vzn gyereeine, így z cony preztízű io foozton enépteenedte. Az tno io utn tovbbtnuó zm é rny iotípuonént oztyt végzett, fő Gimnzium, Szözép io, Szmun épző, Gép- é gyoríró -io, Egézégügyi zio, Specii zio, 1985/ ,8 26, 43,8 1,4 1, / ,7 27, 43,5 1,7 1, / ,1 26,7 44,2 1,4 1, / ,1 27,4 44,5 1,6 1, / ,4 27, 42,7 1,7 1, / ,1 27,5 42, 1,6 1, / ,6 28,9 39,2 1,3, / ,3,1 36,6 1,, / ,2 31,8 35,5,9, / ,7 32,6 35,2 5,3 98,8 1995/ ,1 33,7 34,2 4,3 99,3 1996/ ,2 34,7 31,9 3,6 97,1 1997/ , 35,5,8 2,6 97,9 1998/ ,7 38, 24,6 2,5 95,8 1999/ ,6 39, 22,9 2,4 95,9 Forr: MKM Ott-ttiztii éve jeentée A gyereétzm cöenée iéezte z egye iotípuo, zm é io özötti verenyheyzetet. A zépző io özü 9-e éve özepétő hozbb épzéi idejű, érettégit i nyújtó özépfoú io vt népzerűvé, honnn több tud fevértezve, 18 éve oru utn éphette i gyeree. A gimnziumo népzerűégét pedig z növete, h hgyomnyotó etérő zerezetben ottt tnuót (6 vgy 8 oztybn), vgy h pecii zogttot nyújtott (p. ét tnnyevű épzét, emet zintű nyevottt tb.) Az iyen zogttot nyújtó io még demogrfii humvögy méypontjn i vogthtt jeentező özü é megtehetté, hogy fevéteiné zigorú zeeció ejrot mzzn. A im gimnziumo é nem divto zmt ottó zözépio zonbn 9-e éve végén mr c or tudt itöteni étzmit, h oyn gyengébb tnuót i fevette, iet orbbn eutított von. Vgyi ezene özépion oyn tnuót i e eett jutttniu z érettégiig, i orbbn zmunépzőben reedte von. Öze tovbbtnuó, 12

13 A zmi io eetében z intézménye népzerűége mindig i z tu ottott zmtó függött. A 9-e éve modi feében egereettebb zmn zo fehérgéro zm zmított, meye z üzeti éethez, (özgzdgi, pénzügyi zm) vgy ereedeemhez é vendégthoz trtozn. Divton zmított modern technii ezözö mzhoz ötődő zm (informti, zmítógépezeé tb.) é zogttóipr örözöd zmi (utózereő, fodrz, ozmetiu tb.) i. Ugynor zinte mindenütt népzerűtene vot hgyomnyo ngyipri (nehézipr, gépipr, önnyűipr) é mezőgzdgi zm, meye orbbn zociit ngyüzemeben biztoított eheyezedéi ehetőéget. Közepe heyzetűne zmított z építőipri zm, mert nn eenére, hogy ngy építőipri vto megzűnte, o vot mgnerő építezé é ezeben zmbn feete gzdg i bőégeen ínt eheyezedéi ehetőéget. Egy-egy iotípuon, i. zmn beü zo z io vot népzerűbbe, meyene ügyeebb menedzeée (ijr, igzdod) z tgon edvezőbb örnyezetet i. trgyi fetéteeet ierüt teremteniü. Ugync zerepe vot z io vonzerejében z tgon gzdgbb heyi progrmn, é nn propgnd tevéenyégne (hirdetée, újgobn, tömegommunicióbn foyttott népzerűíté tb.) meyet z io egyre intenzívebben foyttt. Az io özötti verenyben züégéppen emrdt z ehznódott épüeteben, roz trgyi fetéteee műödő peremerüeti io, vmint zo z intézménye, meye hgyomnyon htrnyo heyzetű coporto (p. cignyo) ioi. Termézeteen vot oyn teepüée i, ho demogrfii humvögy pozitív vtozot hozott z intézményrendzerben, mennyiben megzűnt orbbi éveben jeemző zúfotg (főént zmunépzőben), é fenntrtón ierüt néhny züégtnteremtő i megzbduniu (főént z tno io eetében), vgyi étzmcöené öveteztében ényegében jvut z ott trgyi fetéteei. A egtöbb teepüéen vizont étzmcöené egyérteműen negtív övetezményee jrt, mert gyereétzmr zmot mi ötégvetéi tmogtbó z önormnyzto épteene vot fenntrtni orbbi iohóztut. Az orzgo ttizti zerint z emút tíz év tt zinte drmi mértéű vot z io oroztyo étzmn cöenée é 199 özött még c z tno ioo zm cöent, de 199 é özött meett hogy z tno iobn foyttódott étzmcöené, demogrfii humvögy özépfoú iot i eérte. 13

14 A tnuó zm ezer főben é étzm vtoz -bn Intézmény 199/ / / / / / / / / / Átno io z 199/91-e tnév , ,3 9 89, , , , , , ,9 Szio 13 z 199/91-e tnév - Szmunépző 9 io z 199/91-e tnév - Középio 291 z 199/91-e tnév - Forr: KSH otti dtbzi ,6 9 6,2 17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 8 61,5 1 57, ,2 8 61,5 1 52, ,6 Mive ugynebben z időzbn zmo új pítvnyi i. egyhzi io ezdte meg műödéét, z önormnyzti iobezro, özevono eenére ig cöent özott intézményeine zm. Miözben 199 é özött z tno iobn 15- cöent gyereétzm, z intézménye zm ényegében ndó mrdt, é miözben zmunépzőben mjdnem feére cppnt tnuó zm, z intézménye zmn vtozn ez ig tzott. Az otti intézménye zm 199- Intézmény 199/ / / / / / / / Átno io z 199/91-e tnév - Szio z 199/91-e tnév , , , , , , , , , , , , , ,9 Szmunépző io z 199/91-e tnév ,8 335, , , ,9 362, ,3 Középio z 199/91-e tnév , , ,5 98 4,7 989,9 36 4,8 54 1,7 Forr: KSH otti dtbzi Honó heyzet pedgóguétzmot ietően i. Az tno ioo zmn 15-o cöenée eenére -ben mindöze 8- eveebb pedgógu tnított z tno iobn, mint 199-ben. Kétégteen, hogy zmunépző eetében tpztju egngyobb pedgógu-étzm cöenét (37), de ezt özépiobn mzott pedgóguo zmn 41-o emeedée bőégeen ompenzt. 14

15 A özottbn mzott pedgóguo zm 199- Intézmény Özeen z 199/91-e tnév - Ebbő: tno io z 199/91-e tnév - 199/ / / / / / / / / / , 99,4,5 1,3 99,8 96,8 96,6 97,5 97, ,6 98,2 99,1 99,4 96, 92,4 91,6 92,1 91,5 zmunépző io z 199/91-e tnév - özépio z 199/91-e tnév , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Forr: KSH otti dtbzi Vgyi nn eenére, hogy pedgóguon, züőne é gyereene z emút éveben ngyon o teepüéen eett téniü z iobezro fjdm éményét, z orzgo ttiztibó z ovhtó i, hogy ezjott vtozo ényegében nem rontott z ioztt fetéteeit. A zeméyi é trgyi fetétee vtoz iotípuonént 199- iotípu 199/ / / / / / / tno io Egy ior jutó tnuó 318,7 258,3 255,9 256,6 257,1 258,4 259,9 Egy oztyteremre jutó tnuó 24,3,2,1, 19,8 19,7 19,6 Egy oztyr jutó tnuó 23,2,7 21, 21,2 21,2 21,2 21,4 Egy pedgógur jutó tnuó 12,5 11, 11,2 11,5 11,6 11,6 11,6 zmunépző Egy ior jutó tnuó 679,8 487,5 442,1 396,1 369,6 3,7 7,7 Egy oztyteremre jutó tnuó 56,5 41,9,1 38,8 35,9 33,3,1 Egy pedgógur jutó tnuó,2 26,3 26,2 27,2 26,4 24,2 21,9 Egy zottór jutó tnuó,9 34,3 35,2 36,6 36,6 36,6 37,6 Szz ioi tnműheyi heyre jutó tnuó ,6 127,6 117,1 özépio Egy ior jutó tnuó 1,5 38,3 373,2 368,8 372,7 363,6 366,8 Egy oztyteremre jutó tnuó 33,6 31,2,2 29,8 29,5 29,2 28,8 Egy oztyr jutó tnuó,9 29,6 29, ,6 28,3 28,3 Egy pedgógur jutó tnuó 12,7 12,1 12,2 12,3 12, ,8 Forr: KSH otti dtbzi 15

16 Az tzervezée é iobezro oozt ro egy réze zonbn em pénzben em ttiztii dtobn nem mérhető, mert z io z érintett miroözöége zmr pecii intézményt jeent, meyet trdíció, zeméye pcoto, é z érzeme zövevénye öt z dott óheyi özöéghez. 5. Tréogi ejro A 9-e éve modi feéne tréogi intézedéeit egtöbb önormnyztn vmiyen feméré vgy tvigít eőzte meg. Ezene vizgton z vot céju, hogy federíté özotti intézményrendzer jeemzőit é rejtett pénzügyi trtéit. Az önormnyzto egy réze üő cégeet bízott meg z tvigít bbn reményben, hogy z tu végzett mun zzerűbb ez, minth jt zemberei végezné. A üő zembere (pedgógii intézete, otti vozó tb.), őt m megyéhez trtozó zembere feérééne gyori indo vot z i, hogy z önormnyzt e rt erüni jt tiztvieőine efogutgt. Az tvigít megbízott KFT- é BT- ngyvroobn 1-3 miió Ft-ért, iebb vroobn pedig 3-8 ezer Ft-ért végezté e munt. (Interjúnyin oyn cégrő i emítét tette, mey több miió Ft-ért egyzerre több ngyvrobn i vozott özotti rendzer tvigítr, miözben miniztérium megbízbó -újbb úyo miióért- éppen egy orzgo özotti femérét végzett, meyhez z dtot z érintett teepüéeen múgy i öze eett gyűjtenie.) Az tvigítoró zóó eemzéeet z önormnyzto egy réze códottn fogdt, főént zért, mert eze c ritn trtmzt intenciót onrét tréogi intézedéere vontozón, é h trtmzt i, ez heyi jtogo mitt nem mindig vot megvóíthtó. A heyi önormnyzti zembere foozton rr i rjötte, hogy ő mgu eddigi tpztti pjn többet tudn intézményei műödéérő, mint feméréeet végző üő cége, é jt mgu t ézített eemzée jóv ocóbb i zon. (Oyn önormnyztt i toztun, meyi üő cégtő rendet tvigít utn jt zembereive megimétetette munt é enne jvtit hznt fe, vgy meyi mgut z intézményvezetőet bevonv ézített tréogi intézedéi tervet.) Az önormnyzti tiztégvieő zerint z tzervezéi jvtot megeőző dtgyűjtő é eemző mun egtöbb eetben precíz, örüteintő é po vot. Vózínű, hogy eze z eemzée or em vot feeegee, h végü jvto ngy réze nem vóut meg, hizen oyn informció gzdgodt z önormnyzto, meye birtobn végre rei épet pt z intézménye műödéérő. Az önormnyzto iofenntrtói zerepéne zzerűödéét jezi teepüé jtogin méregeée i. z mzott tréogi intézedée heyi örüményehez iezedő ozínűége. A eginbb rdii ejr z intézménymegzünteté i. z iobezr vot, meyre c vizonyg evé teepüéen erüt or, é mi mjdnem minden eetben enépteenedő tno iot érintett. Sor erüt néhny intézmény megzüntetére z egyhzi rtníti törvény végrehjt nyomn i, mior z önormnyzti io úgy zűnt meg, hogy z épüetet vizdt vmeyi orbbi egyhzi tujdonon. A mi, o gyrbbn mzott ejr z intézményözevon vot, mi főént egymtó i tvogbn műödő enépteenedő tno iot, honó zmt ottó zmunépzőet é dogozó eti ioit érintette, meyeet beteepítette m otti intézményebe. 16

17 Ugync tréogi céot zogt megévő intézménye rcúít i, mi gyortbn zt jeentette, hogy gyereétzm cöenée mitt orbbn több épüetben műödő iot egy épüetbe ehetett özevonni, vgy meg ehetett züntetni z intézménye meett műödő iegézítő funciót etó egyége (p. oégium, neveéi tncdó tb.) önógt. Főént zépző iot érintette z tréogi ejr, meyet zmi profi rcionizn nevezhetnén, mi gyortbn zt jeentette, hogy z dott zmbn orbbn több intézményben foyttott épzét egy intézményre oncentrt, vgy mior özevont z ugynbbn zmbn foyttott zözépioi é zmun céú épzét. A tréogi intézedée gyrn mzott formj vot z otti intézményene nyújtott ötégvetéi tmogt rcioniz i, mi főént z önormnyzto t nyújtott iegézítő tmogt eveine pontoítt i. egyégeítéét jeentette. Itt többnyire rró vot zó, hogy egyége tmogti eve bevezetééve igyeezte efrgni orbbi éveben (főént ijro pon ) eért intézményi priviégiumot, i. z 1996-o otti törvénymódoít eőírir hivtozv cöentetté bizonyo ioi zogtto finnzírozt (p. coportbontot). Az önormnyzto t ehtrozott tréogi intézedée mindegyie zz övetezménnye jrt, hogy orbbn mzott pedgóguo egy réze feeegeé vt. A pedgóguétzm cöentéére zinte minden önormnyztn or erüt, de z eőretóbb önormnyzto több évre igyeezte ehúzni étzmeépítéeet, hogy ezze i enyhíté z eégedetenéget é onfituot. Az dtgyűjté i. z tvigít ugyn néüözheteten vot döntéeőézítéhez, de tréogi intézedée z önormnyzton z informció birtobn i c igen nehezen züette meg. Lényegében teepüée zintjén i ugynz jtzódott e, mint z orzgo poitibn: z önormnyzto 9-e éve eejétő görgetté mgu eőtt probémt é hogtt népzerűégüet vezéyeztető tréogi döntéeet. C mior mr ngyon úyo finnzírozi probém hmozódt fe, é mior mr mindeni zmr nyivnvó vot vtoz hzthttng, or znt r mgut döntére. A tréogi döntée meghoztt bizonyo érteemben vzti ciuo dinmij i ortozt. Átbn ciu eő évében még nem merne vozni z önormnyzti tetüete omoybb döntéere (hinyzi döntéhozó feézütége é hinyozn z informció), ciu utoó évében ( övetező vztr ézüve) pedig poitiuo mr igen örüteintően ügyene népzerűégüre. Nem véeten, hogy tréogi intézedée többége r é 99--re eett. A heyi poitiuo foozton megtnut, hogy ogot edvezőtenü érintő döntée meghoztt egcézerűbb egy-egy önormnyzti ciu özepe tjr időzíteni. A tréogi intézedéere vontozó döntée mindenütt nehezen züette meg é zmo onfitu jrt. Vot oyn önormnyzt, meyi többzöri neifutr, mrtoni (8- ór) viton döntött egy-egy iobezrró vgy tzervezérő, é oyn i, ho prz vitbn dőt e, hogy hny zzé cöenté z io tmogtt. A tréogi intézedéerő zóó vitbn nemc poitii prto, hnem üönböző érdecoporto (pedgóguo, züő) i üzdötte egym. Az érdecoporto obbiz nem egy eetben od vezetett, hogy tréogi zndéo meghiúut é ibicott rcioni intézedéere vontozó önormnyzti ezdeményezée. Eőfordut z i, hogy tréogi intézedée züégeégében vmennyi önormnyzti ietée egyetértett, de megvóít onrét módjbn (p. hogy meyi iot zrj be vgy zervezzé t), mive ez nemc z intézmény dogozóit, hnem épvieő népzerűégét i vezéyeztette, mr nem tudt megegyezni. A döntéhoz iere rézben ttó függött, hogy meor eent vtott i z érintetteben tervezett dönté (mennyire vot zervezett i. zervezhető z érintette coportj), mennyire vot jó eőézítve dönté (mennyire tudt z önormnyzt efogdttni érveit z érintettee) é rézben ttó, hogy meor vot döntéhozó poitii tőéje z dott teepüéen (mennyire vot népzerűe), i. vot-e btorgu hhoz, hogy oczt népzerűégveztét. 17

18 Miutn döntéeet o eetben heyi érdecoporto erőebben befoyot, mint zmi érve, üönöen zon bevroi ion vot eéyü rr, hogy megúz tréogi intézedéee jró eemetenégeet, hov heyi eit gyereei jrt é meye érdeében züő i mozgóítni tudt pcotit. Az i eőfordut zonbn, hogy zon buott meg z önormnyzt rcionizi zndé, hogy dönté orn figyemen ívü hgyt egyeztetéi öteezettégét z dott intézmény műödtetéében érdeet trdmi zervezetee (p. iebbégi önormnyztt, diönormnyztt tb.). Vgyi 9-e éve tréogi döntéei orn om nyíott rr, hogy mind z iofenntrtó, mind z iohznó megtpztj heyi érdeérvényeíté ehetőégét, i. ipróbj zot formi é informi ejrot, meye orn befoyoni ehet htmt gyoró döntéeit. Az iofenntrtó megtnuhtt, hogy ine véeményére e figyeni döntée meghozt eőtt, z iohznó pedig megtnuhtt, hogy hogyn e obbizni, i. miyen trdmi zervezeteet e étrehozni é műödtetni nn érdeében, hogy érdeeiet figyeembe vegyé döntéené. 6. Iotzervezée A 9-e éve özepén ngyobb teepüéeen tnon zmított zo tréogi intézedée, meye z otti intézménye zmn cöentééve (iobezr, özevon) próbt rcionizni heyi intézményrendzert. Az intézménytzervezée iere ngy mértében függött ttó, hogy mennyire vot eőézítve döntée. Az eőézíté tt rézben z értendő, hogy mennyire vot efogdhtó (rcioni érvee tmzthtó) dönté, é mennyire ierüt z érdeetee eőre efogdttni z érveet. Az tzervezéi jvto imunbn vmennyi önormnyztn z otti bizottgo é z otti irod zemberei jtzott főzerepet. A egtöbb eetben ő gyűjtötté öze z intézményere vontozó ttiztii dtot, é ő tette jvtot rr, hogy miyen intézedée mennyi pénz tríthtó meg. (Eőfordut, hogy jvto eő vtozt többfée terntívt trtmzott, ponton izmítv, hogy meyi intézedé miyen rfordít é miyen hzonn jr.) A heyi otti zembere jvti zonbn nem minden eetben feete meg z önormnyzti tetüete vrozin. (Eőfordut, hogy rézrehj, i. efogutgg vdot z irod muntrit é eveeté megtríthtó özegeet.) Még evébé bizonyut ierene z z ejr, mior z irod i. z otti bizottgo z intézményvezetőet i bevont jvto eőézítéébe. Az igzgtó többége ugyn mindenütt eimerte z tzervezée eerühetetenégét, de mior onrét jvtor erüt or, mindeni mi iojt véte megzüntetendőne. A 9-e éveben tnuóétzm cöenée t züégeé vt tréogi intézedéeet fenntrtó önormnyzto étfée módon hjtott végre: z intézménye tzervezééve (bezrv, özevonv, eépítééve tb.) é pedgóguétzm cöentééve. Miutn z intézményi tzervezée jeentetté ngyobb voumenű vtozot, eze jrt több munv, é ezené merüt fe inbb ogi é zmi titoz vezéye, z önormnyzto ritbbn vztott ezt megodt. Az tun vizgt io 77-bn z emút ét évben nem történt zervezeti vtoz. 16-ubn vmiyen épzéi formt megzüntette (eépíté), 7-uhoz pedig hozzctot vmiyen intézményt. Az dtobó z derü i, hogy iebb teepüéeen z tgon gyrbbn érintetté z iot z intézményi zintű vtozo. 18

19 t e e p ü é Az tzervezée eõfordu Bp megyezéheyvro ivro tzervezé eépíté nem vot Az io teepüée igzgtó, 1997 Az dtobó z i tzi, hogy heyi önormnyzto ioit gyrbbn érintetté z tzervezée, é ezen beü eépítée, mint megyei önormnyzti iot. f e n n t r ó Az tzervezée eõfordu heyi ön megyei ön tzervezé eépíté nem vot Az intézmény fenntrtój igzgtó, 1997 Az iobezrot i. z otti intézménye tzervezéét mindenütt gyereétzm cöenée tette ehetővé é gzdgi deprezió, teepüée zegényége i. z ott ötégvetéi tmogtn zűmrúg ényzerítette i. Ann eenére, hogy ezeben z éveben vroi iobezro o ngyobb pubicitt pt, zt tpzttu, hogy z iobezr főént z enépteenedő iözége ioit fenyegeti, meyeben egyre eveebb gyere. Ezeet z iot 7-e éve io-örzeteítéi humbn tbn egyzer mr bezrt é gyereeet egözeebbi örzeti iob teepítetté t. A rendzervtt övetően zonbn z újonnn éetre et é ebbő dódón optimit heyi önormnyzto feéeztetté ezeet z intézményeet. Azt remété, hogy heyi io éetre hívv megzthtó teepüé enépteenedééne i. eépüééne foymt. A 9-e éve eő feében zonbn iderüt, hogy eze fogyó étzmú iteepüée peciin nei jutttott mi egítégge em épee ioit fenntrtni. Rézben zért, mert tovbbr i evé gyere, rézben pedig zért, mert heyi og özetétee z emút évtizedeben oyn irnybn ut t (z őoo időe, 19

20 teht gyereteene, beötöző pedig főént zegénye, munnéüie é cignyo), hogy heyi dóbevéteebő nem futj z mi ötégvetébő zrmzó tmogt iegézítéére. A vroi io bezrr i zért erüt or, mert z dott teepüéen cöent gyereétzm é z múgy i zegény önormnyzto zmr gzdgtnn tzott orbbi intézményhózt vtoztn formbn vó fenntrt. Vgyi z önormnyzt gyereétzm cöenééne megfeeően rcioni gzdgi megfontot övetve cöenteni ívnt z intézménye zmt. A vroi heyzet bbn üönbözött iteepüée eetétő, hogy míg ott gyereétzm cöenée egyeten intézményen mérhető, vroobn többet i érintett, é itt onfituo egfőbb forr z vot, hogy megzüntetére izemet io pedgóguibn é z érintett züőben zonn femerüt érdé, hogy miért éppen z ő intézményüet zünteti meg é miért nem egy mit. Az önormnyzto tréogi intézedéei vroobn em egyform mértében érintetté üönböző típuú otti intézményeet. Miutn gyereétzm cöenée z tno iobn vot egrdiibb, tréogi intézedée i z tno iot érintetté eggyrbbn. Érintette-e vtoz z iot C o u n t tno gimnzium zözép t-özép zerezetvtó zm tzervezé eépíté nem Iotípu igzgtó, 1997 A özépfoú io eetében bonyoutbb vot heyzet. Mive 9-e éve özepén igen mg vot z ifjúgi munnéüiég, é megnöveedte z érettégit nyújtó épzéi form irnti züői igénye, ez némiéppen eenúyozt demogrfii humvögy htit. A özépio iette mzodni megvtozott örüményehez. A gimnziumo enyhítetté fevétei öveteményeiet ( orbbn eutított özepe tnuót i fevetté), zmi io pedig orr indított érettégit i dó zözépioi, é épzéi időt 5 évre meghozbbító techniumi oztyit. Iy módon gyereétzm főént hgyomnyo 3 éve zmunépzében cöent é z önormnyzto tréogi intézedéei i főént erre z iotípur oncentródt. Vizonyg iereen erüté e tréogi intézedéeet zo gimnziumo, meye 9-e éve eején beeezdte zereezetvtb (6 vgy 8 oztyo gimnziumi oztyot indított) vgyi épzéi idő megnöveééve biztoított étzmit. Érzéenyen érintetté vizont tréogi intézedée zot "iegézítő" típuú otti intézményeet (dogozó ioi, oégiumo, neveéi tncdó tb.), meyene tmogtt néü ehetett cöenteni, hogy z iofenntrtó pvető fedtet érüt von. Hogy egy-egy teepüéen meyi io tzervezéére erüt or, zt eőorbn gyereétzm cöenééne mértée befoyot. A gyereétzm cöené teepüéenént é teepüé-rézenént i üönböző mértéű vot. Függött z dott

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

A vajdasági magyar oktatásról

A vajdasági magyar oktatásról 1 A vjdg gyr ottró A gyr tnít nyevű obn gyru tnuó do é öeített détu Rendere, öteeő tno o ottbn, 75 obn 13 68 gyr d ve rét, 28 önornyt terüetén. 11 teepüéen 55 tno obn teje értében egvóu gyr nyevű ott.

Részletesebben

AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjobb oldala

AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjobb oldala AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjo oldala FEDEZZE FEL SOKSZÍNŰ KÍNÁLATUNKAT Sokodaú expandát emezek zinte minden akamazára. Legyen az árnyékoó, virágrá, faurkoat vagy korátetét, keree hozzá a megfeeő expandát emezt!

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

9-25 TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA ISSN. XVI. évfolyam 3. szám 201. Ajándék. 2014-es naptár. a hulladékszállítás. ütemtervével

9-25 TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA ISSN. XVI. évfolyam 3. szám 201. Ajándék. 2014-es naptár. a hulladékszállítás. ütemtervével ISSN 133 9-25 30 TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XVI. évfoym 3. zm 201 013 de cemb mber Ár: 1,2,20 Ajndék 2014-e nptr 1 hudékzít ütemtervéve TARDOSKEDDI HÍRMONDÓ 2013 DECEMBER Dömötör Tibor Krcony Krconykor:

Részletesebben

Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az

Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az Füvénye özeítése htványsorr (Tyor-sor z heyen többször deriváhtó y( füvényt z pont örnyezetében jó özeíthetjü z dy( d y( d y( y( y( ( ( (! d! d! d véteen htványsorr. derivát értéét z heyen e számítni.

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

ő ľü ó Ö ľ ő ź ź ő ľ ő ľ ľ ľ ü í ľ ö ő ľ ő ó ő í ľ ü ľ ö ü í ú í ó ú ó ó ú ó ő í í ű ľó ü ľ ö ö ö ó í ü ű Íć ű ö ö ź ę ő ö ü ő ö ő ö ö í ő ü ľ ő ü ö ź ź ó ó ő ü ľ ľ ö źľő ő ő í ó ó Ł ł ü ű ü ú í ü ź ó

Részletesebben

ü ó í ő ő í ő Í ö úö ő ü ö ő ü ó Ú ü í ó ü öí í ő ő í ő í ó í ó ó Í Í Í ö Í ő ö ö í ó í í ü ú ú ö ö ö ö ú í ó í ó í í ö í í ü ü ő ü ü ó í ü ó ö ú ó ű ö ő í ó ó ó ö ő ü ó í ü ö É ő ó í ó í í í ő ő ü ó í

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Á ó Á Ü É Ú Í Á í ó ó ó ó ó ó ö őí ó ó ü ű í ó ő ú ö ő ó ó í ó í ó ó ő í í í Í ó ó ó ö ó ó í ó í ö í ó ű í Íő ó ó ó ő í ó ő í ó ó ő í ö ó ü ö ó í ü í í ű ó ö ó í ó ö ö ö í ő í ó ó É É í ő ő í í ü ö í í

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

Tények, narratívumok és emlékezet

Tények, narratívumok és emlékezet NÉMETH KRISZTINA Tények nrrtívumok és emékezet Egy etűnt éetviág rekonstrukciójánk ehetőségei EGY LETŰNT ÉLETVILÁG NYOMAI A dogozt egy etűnt már csk z egyéni emékezetekben tovább éő éetviá g Sárbgárd egykori

Részletesebben

ö ö Ó ű Í Í ö ő í í í ó ö Í í ö ó í ó Ü ö í í Í ő ö Í ííő Í ó ö ú í ó Í ö í Í íí ó ö ü í í í í í í ő É í í ö Í í ü ö í Í í ó í í ö í ö Í ö ő ó í ö Í í ó í ő ú ő í Í ó ő Í ö ö ú ö ö ő ö ü ö í ö ü ö í ó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

756/757. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

756/757. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE Á I R TŰZÁ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: 75/757 1 ÖBC G DN -tő 1 mm (1/2"-tő -i) 1 kimák -0 C odmnt c - C nc tbn 0 C B Io 5211 hjtómű itőpm Tűáó Io 1097-0 Diffú kibocátá IO

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

Í É Ő Á Ó Á Á É í ő úí ű ö ő í í ő ő ú í ó í ű ű ö ő ö í Í ő í ő ú í ó í í ű ő ó Ü ű ö ö ó ő ü Ö ű ó ű í ö ő ó ó ű ű ö Á Á ó ü ű ő ú í ó ű ú ű í ü Ö ő ú ő ú í ó ű ő ó ű ű ö ö ő ü ó ó ű ü ű ó ő Ő ö ú ű

Részletesebben

Á Á É Á Á É ö ó ő ő ó ó ó é ö é ö ú ó ó ó é ö é é ő ö ú é ö ő é é ő é ó É ő ó é Ü ö é ó é é é é é ó óö é ő ő é ó é é é ó óö é é ö é é ő é ű ó é ö é ő ú ö é é ö ö é ő ö ö Í ö é ö ö é ü Í ö é é é ó é é ő

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

LKüNK NTERCS LKÁSSZÖV E\-KEZET LPJ 20. évfoym 4.szám 2012 november bejárás eddigí tpsztti. Evek ót foytt z ntercis Lkásszövetkezet úgynevezett dignosztiki bejárást z összes épüetén. Ezze bejáráss, műszki

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ü ö ú Í ü ü ö ú ü ö ö ó ö ő ö ú ü í ő ö ő ó ö ö ö ö í í ö ü ő ü ö ő Í ő í ú í Ó í ő Í ó ó ó í í Í ó í ó ü ö ő í Í Ó Ü Ö ö ő ö í í ó ó ö ö í í ó ó ö ő í ő ö ó í ó ő í ó í ő í ó ü ő ő ü ó Á í í ó ö ő ö í

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE 78 PN1 ZEEP R Y O ÖNÖ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN 15-tő DN 150-i N 1 Kimák - 10 C 50 C 1 b Emkdő foóá kikk Coott áófj tömnc tömít Rodmnt c uó Öntött. 8 PN1 7 EP R Y ZE

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Ś š Ą Ň ý š Ą Í Ú Ú Ü ą É Ü Ü ö ö ö É Ź Ô É É ę É ÍÉ ö ö Ü ö Ń ěą ś Ą Ľ ý É š ęł Ą Ü Í Í Ü ö ą ý É Ü ő ö ö É É ś É É É É ę ö ö Ü ĚĄ Í ý ą É Ő ö ő ö É ą Ü É É ę É ĹÉ ö ö Ü ö ĄĄ É ů Ľ Í ď É Ŕ Ą š Ą Ú ő ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, 2008. máju 1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

Á ö É ó Á É ó ü É ó ö í ü ő ö Ö ó ó í ő ő í ó ö ő ó ő ő ö ö Ö ő ő ő ő ő ő ő ü ü ö ő őő ű ö ő ő ó ö ő ő ő ü ó ó ó ő ő ú ó í ú ö ú ó í ő ő ő ő ü ü ő ö ó í ő ő ő ü ú ö í ó í ő ő ü í ő ő ő ü ö ő ü í ü ó ő

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ő ę ó ő íĺ ľ ĺ ó ö ö ć ľ í ľ É ľ ó ľ ľ ó ő ő ľ ő ő í ő ő ü ľ ö ľ ü ő ó ľ ő ü ź ú ö ö ż ö ú ó ö ö ź Ĺ ę í ó í ó ĺ í ó ő ľ ü ľ ú ö ó í ő ľ ź í ó ü ľ ő ű ö ó ü ó ĺ í ó ę ő őö ő ź ö ú ľ ő ő ź ö Ę í í ó í ő

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

É É Í Á É ő Ó Á É É É Á Ó í Ó ó ó Ó Ó í í í Ó ő í Ó Ó Ó í í ó Ó ó ó Ó í ő í ő Ó ó ó í Ó Ó í Ó Ó Ó ó Ó ó Ó ó Ő í í í ó ó Ó Í í ó Ó Ó ó Ó Í Ó Ó Ó ó ö Ó í ó í ó ó ó í Ó Ó í ó í ó ó Í í ó í ő Í Ó Ó ó í ő í

Részletesebben

16. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. BARABÁS MIKLÓS. 1810 1898.

16. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. BARABÁS MIKLÓS. 1810 1898. 3Í8 15. SZÁM. 1 0 1 0. 5 7. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI D J SÁG. SOKAN KÍNLÓDNAK mee< és nedves időben vis/.ketési hőrb.-ijin, söinörben és fgyási fájdmkbó eredő niindenneinu kisebesedesckben szenvedők. Iyenkor

Részletesebben

5 tengelyű robot kinematikai és dinamikai vizsgálata

5 tengelyű robot kinematikai és dinamikai vizsgálata Kovács E., Füvesi V.: tengeyű robot inematiai és dinamiai vizsgáata, Dotoranduszo Fóruma 7, Gépészmérnöi és Informatiai Kar szecióiadványa, Misoc, Misoci Egyetem, 7, pp.. tengeyű robot inematiai és dinamiai

Részletesebben

é é ó ű ó í é é é ő í ő é ö ó é é é é ó í é ó ó ó ú ő é é é ö ü é é é é ú í é é ő í é ő é é ú é é é ó ő é ú é ó é ő é é é é é é ő ó ó é é ő é ú ó ő é é é é é ö ö é ú ö ő é é ő ő ó ú ö ő í ő ó ű é é ő é

Részletesebben

ő ö ó í ó ö ő ó ö ö ö ö í ő ü ö ő ó ü ó ó ő ü ő ö ü ö ő ő ő í ő ó ö ü Í ő ó ü ö ó ú ő ö ó ó ö ő ö ó í ó ő ö ú ó ó ü ó ö ó Á Á ó ó ó Á ó ő ő í ö ő í Á í ő í ü ö ö ö ó í ö ő ö ő ü ó ű ö ő ö ö ó í ü ó ö ő

Részletesebben

ü í őí ő ü ö ó ő í ő ó í ó ü Í ő ú ő ő ü ő ú ö í ó ó ó ő ü ö í Ö ő ö ó ó ö ő ő ö í ó ű ö ö ő ö ó ő ő ö ü í í ó í ó ü ó ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ö ö ö ő í ő í ő í ó ő ő ö ü ő ö ű ő ő ő Á Á É ö ő ó ő ó ő ő ő

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É ü ö ú Í Í ö Ö ü Ü ö ü Ö ü ö ö Ó ö ü ú ö Í ú Í ö ö ö ö ü Í ö ü ú ö ö ö ü ö ú É É Í Í Í Í ö ö ö ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü Í ö ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö Á Í ü ö öí ö ö ö ü ö

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ő Á ó ü É Á Á é ó í É ú í Ú é ó Á ú ő ü é ó ü ö ű é ü é ó ö ú ó ű ö é é ő é ó ó ó é ö é ö ö é ö é ő ó ó é ö é ú Á Á é ü ő ü ö í é ö ü í é ü é ó ü ü ö ú é é é ő ü é ü é ö ó é ó í ó é é ő ü ö é ö ö ó é ö

Részletesebben

ú ö ö í Ö Á Ó Á Ö ő í ő í ő ö ö ö Ö í ö ő í ö ő ő í ő ö ő ő ö í ü ő ő í ű ő ő ö ő í ö ö ü ú ű ú ő ú í ü í í íí ú ü ö í ü ü ő í ö ö ü ő ú ő ö ő í Á ő í ő ö ű ö ö í ö ö ö ö ö ö ő ö ő í ű í ö ö ö í ő ö ö

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Teef: 345-6 Iteret: www.s.u Adtyűtése Letötető érdőíve, útuttó Az dtszáttás sttsztáró szóó 993. XLVI. törvéy (Stt.) 8. () eezdése á öteező. Nyvátrtás szá: 76 JELENTÉS A KERESKEDELMI

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY KISHAJÓ KIKÖTŐ MEDENCÉS CSÓNAKTÁRLÓ FÖVENYSTRAND KONCEPCIÓTERV

KÖRÖSLADÁNY KISHAJÓ KIKÖTŐ MEDENCÉS CSÓNAKTÁRLÓ FÖVENYSTRAND KONCEPCIÓTERV M E G B Í Z Ó : Köröadány Váro Önkormányzata 5516 Köröadány Dóza György utca 2. E V E Z Ő : KIÁY Kft. 86 iófok, Fő utca 15. Nyiko ajo ügyvezető igazgató Kotroczó Juianna vízimérnök Baáz Géza ok.építőmérnök

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

ő ó ü Ü Ü ő ü ü ó í ő ő í ő ü ö í ö ü ó ő ö ü ő ő ő ő ö ü źý í ö ó ö í Í ő ü ü ť ő í ó ó ó ö ü ó ó ő ö Í í í Ó ü í ó í ö ü í ő ő í ú í ő ó ö ó ő ú í ź í ó ú í ł ó ó ł ó ú ź ő ó ú ó ó ó ő ü ő ó ü Í ó ő

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Á Á É É Í É É É ö ő ü ö ő ő ü ő í ú ó ő ő ó ó ő ú ó í ő ő ő ó ü ö ü ö ü ö ö í í ő í ő É É Á ő ő É í ó ú ó í ö í í ő É í ó í ó ó ő í í ö ő ő ő ö ő ö í ö í ő ő ő ö ó ü ő ö ő ó ó ü ő ó ő ő í ó ó ő ö í í ó

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

í ú ü ú í ú ü ú í ú ü ú ő ő Í Ö Ú Ü őí ű í í őő ő ü ő ő ű ő í É É Í Ö Ú Ü ő ő ő í ő í ú ű ő ő Í Ö Ú Ü ő ú ú í ü É ú í É ü í Ó ü É Ő É ü í ő Ú ő É ő ú É É ü ú í ő ő ü í ü ü ü í ű ú É É ü ü ü ü ü ü ő í ő

Részletesebben

ö Á ő é é ü ő Í ó ó ó ó ő ö é é ö ó é é ö é é í ó ó ó ő ó ő ú ö é ó ü é ó í é é é í ö ő ú é ő ű ó ó ő ö é ú é ú é ú í ö ő Á Á ö é é é ű ú é ö ó í é é ó ó ó é ö é é ú í ö ő ö é ő ö é ü é ó í ú ő é ő é ó

Részletesebben

Á Ő Á Ö é í ó Á ő ő Á Á Ó Ö Őú Ó ó É ö Ű ö É Á é Ö ú ó Á Ó Ö É É É ó í É É ó ó É ö ű ö É Á ó ő ö é í ö é ű ö ő ö ő é ű ö é ö é é ű é Ő é é í é ö é é ő é é é ö é é é é í é ú ó é ű é Ó é ú ű ő é é ő é ű

Részletesebben

ü ő ó ő ó ó ó ő ó ó ó í ó ö ó ö ö ű í ü ú í ő ő ö ő ő ő ó ö ü ó ö ó ü ó ő ú ű ő ö ü ő ú ű í ú ó őí ó ő í ö ó ö í ó ö ö ó í ó ö ó ó ó ö ő ó ő ő ő ő í ó ő ő ő ő ő ó ü ö ü ő ó ö ü ő ó ő ö ő ö ö ö ö í ö ö

Részletesebben

í ő ű ő ő É ö í ű ö í Í Á Ó Ú É Ó Á Á Ú É Á É É Í Á Í ű í í í ő ü ő É Á ö ő ú ó í í Ü í ú í ö ű Ö í ó í ü ó ö ű ű ö ő ü ó ö ö ő ó ú ő ö ö ú ú ő ö ö ö ő ő ó ú ö ö ő ö ö ú ö ö ö ó ű ö ü ö ü ó ó í ú ö ő ó

Részletesebben

ő ő ö ö ö ö ü ó ó ú ó ő ő ő ő ő ó ó ő ő íő ó ó ö ö ő ő ő ö ő ó ó ö ű ö ö í ó ö í ő ó í ő ö Í í ö í ú ó ő íó ő ö ó ő ó ó ó ú ó í Í Í ő ő ö ö ő ö ú ö ö ő ö ö Í ő ó ő ő ő ó ú ú ó Í ő í ó ó í ö ő ó ó ő ő ó

Részletesebben

ő Á Á ö É Á ő ű ő Á Ó ü ö ö ö ő Ö Ö ő ü ü ü ű ü ö ö ö ő Ó Ó ő ő ő ő ű Ö ő ü ö ő Ö íő ő ő ö ű ő ő Ü ő ö ö ű ü ő ő ő ü ő ü ü ű ő ő ű Ü ő ű ű Ó ő ő ő í Ö ö ü ö ű í í ű í Ü ű ö ő ű ű ü í ű ű ö ü ö ű ü ű ö

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ő í ő Í í Ó í Ó í Ü í í í í í í ú í í Ü Ü Í Í í Ü Ú í í í í Í Ü Ő í í í í Ü ö Ó í í Ö í Ü í Ü Ö í Ö Ö í í Ó Ó Í í í Ő Ó í Ő Ú Ú Ö Ú Ö í Ő Í Ü í Ő í Í Ó Ó ő Ó Ó Í í Ü Ó Ó Ó Ó í ő í Ó Ó í Ö Ö í Ó Ó Ö í Ó

Részletesebben

ó ó ö ö í ü í í ő ó Á ó Ó í ö ő ő í í ö Á ű ó ű í ő Í í ű ű ő ő ö ö í í í Ú Ü ö í ó ó ó ű í ő ű ö ő ö Ó ő ó í ú í Ó ú ö í Ó ű ü ű Ü í ü Ü Ó ű ő ó ű í Ü ő ő Ó Ö ö ö ő ő ű ő ü ű ű ó ő ö ő ö Ó í ó ű ő ű Ó

Részletesebben