Az iskolaátszervezések és a pedagógus munkanélküliség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolaátszervezések és a pedagógus munkanélküliség"

Átírás

1 Lió Ion Az iotzervezée é pedgógu munnéüiég Kutti zrójeenté A utt z OTKA tmogtv ézüt

2 Trtom 1. A utt módzerei 2. A vizgt io jeemzői 3. Önormnyzti iofenntrt 4. A gyereétzm 5. Tréogi ejro 6. Iotzervezé 7. Az igzgtó zerepe 8. Az intézedée fogdtt 9. Létzmcöenté. Vezéyeztetett pedgóguo 11. Ávezté 12. Eheyezedéi eéye 13. Éetörüménye 14. A tréogi intézedée értéeée 2

3 1. A utt módzerei A rendzervtt övető gzdgi é trdmi vtozo öveteztében munnéüiég Mgyrorzgon i z tív orú népeég eerű é tno tpzttv vt. Az eheyezedéi nehézége eőorbn fizii fogozút é ezen beü i z conyn iozott coportot érintetté, dipom, értemiégi rétegeben ugyn on ényzerüte orbbi fogozu fedr, de eőbb-utóbb (tépzée vgy tovbbépzée, i. vozob vó bepcoód) ierüt munt tniu. A pedgóguot 1995-ig ényegében retív fogoztti biztong jeemezte tő zonbn rézben demogrfii humvögy, i. gyereétzm rdii cöenée, rézben pedig finnzírozi nehézége mitt z iofenntrtó önormnyzto özü egyre többen ényzerüte z otti intézménye tzervezéére, bezrr i. özevonr. Az iobezrot züő é pedgóguo rézérő minden eetben eégedetenég, fehborod, őt oyor een i íérte, mert züő é gyeree rgzodt megzoott iojuhoz, pedgóguo pedig hivtut i. munheyüet fétetté. A pedgóguo féeme nem vot ptn: z iobezro i. tzervezée z dott intézménye pedgóguit egziztenciin i érzéenyen érintetté, egy rézü nyugdíjb ényzerüt, mi rézüne t jnott z önormnyzt, egy hrmdi coportju vizont mun néü mrdt. Mive z iobezroró é z eze öveteztében ut veztett pedgóguo heyzetérő ponto dto nem t rendeezére, özött z Ottuttó Intézetben z MKM é z OTKA tmogtv empiriu zocioógii módzeree gyűjtöttün informciót. A utt orn özegyűjtöttü, rendzereztü é fedogoztu 9-e éve végén ezjott intézménytzervezéere (iobezror, özevonor) vontozó dtot. Kiinduu z MKM egy oyn dtbzit boctott rendeezéünre, mey zon iofenntrtó önormnyzto pyztit trtmzt, meye z bn eboctott pedgógui végieégítééhez érte tmogtt. Enne z dtbzin egítégéve ézítettü e utt mintjt. Az dtbzi nem trtmzott informciót z öze eboctott pedgógur vontozón (vgyi ebbő nem tudhttu meg, hogy hny pedgógut nyugdíjzt, ietve eőnyugdíjzt, vmint zoró z eboctott pedgóguoró em dott informciót, ine nem eett végieégítét fizetni), de jogon fetéteezhettü, hogy ho o vot végieégítée eboctott pedgógu, ott vózínűeg on tvozt m módon i. Vgyi z MKM dtbzi pjn i tudtu vztni zot teepüéeet, ho z intézményi tzervezée egtöbb iot, i. egtöbb pedgógut érintetté. Az MKM dti zerint z 1995/96-o tnévben özeen 394 iofenntrtó pyzott 266 pedgógu végieégítééne tmogtr, özüü 12 megyei önormnyzt. A egngyobb zmbn iebb teepüée pyzt, de z eboctott zm megyezéheyeen vot egngyobb. 3

4 Az bn végieégítée eboctott pedgóguo zm teepüétípu zerint teepüé te. zm fő fő Budpet megyezéhey vro ivro özég* megyei ö özeen (Forr: MKM dtbzi, 1997) *(A özége eetében gyori vot, hogy több önormnyzt együtteen dt be pyztt. A tbbn c pyztot bedó özége vnn regiztrv, trpyzó nem. H trpyzót i figyeembe vezü, or özeen 45 iteepüé igényet tmogtt. vgyi iteepüée tgon 1-1 pedgógu végieégítéére pyzt.) A végieégítée eboctott pedgóguo zm megyé zerint (Forr: MKM dtbzi, 1997) megye fő Brny Bc Béé Borod Congrd Fejér Győr Hjdú Heve Komrom Nógrd Pet Somogy Szboc Szono Ton V Vezprém Z Budpet özeen 266. Az MKM dtbzibó egy oyn teepüéi mintt ítottun i, meyben Z megyét ivéve vmennyi megye épvieve vot. A mintvztn rr töreedtün, hogy mintn ehetőeg orzgo reprezenttivitú egyen. Enne érdeében végieégítében rézeüő pedgóguo zm zerint növevő orrendbe rendeztü pyzó iofenntrtó önormnyztot, é zt 31 iofenntrtó önormnyztot vztottu i utti cér, mey egtöbb pedgógut (1423 fő) boctott e végieégítée. 4

5 A vizgt mintjb beerüt teepüée megyé zerint megye teepüé végieégítében rézeüt pedgóguo zm Bc Bj 23 Béé Béécb 24 Brny Péc 9 Brny Mohc Borod Mioc 72 Budpet fővroi önormnyzt 43 Budpet 17 er. 39 Budpet 14.er. 29 Budpet 22.er 27 Szono Szono 17 Ton Bonyhd 15 Congrd Szeged 272 Fejér Széefehérvr 61 Győr Győr 38 Hjdú Debrecen 96 Hjdú Bmzújvro 18 Heve Eger Heve Gyöngyö 39 Heve Heve 31 Komrom Tt 26 Komrom megyei önormnyzt 21 Nógrd Sgótrjn Nógrd Bgyrmt 18 Pet Szentendre 22 Somogy Kpovr 26 Somogy megyei önormnyzt Szboc Nyíregyhz 137 Szboc Mtéz 63 V Kőzeg 18 Vezprém Pp 18 Vezprém Tpoc (Forr: MKM dtbzi, 1997) A vizgt mintjb beerüő teepüéeen interjú dtfevétet foytttun (1997) fenntrtó önormnyzto ietéeeive z intézménye tzervezéérő, zo övetezményeirő é z érintett pedgóguo heyzetérő. Az interjúfevéte meett megértü z önormnyztot, hogy z dott teepüéen eboctott, iépett, nyugdíjzott é eőnyugdíjzott pedgóguiró i djn rézete informciót egy érdőíve vizgt ebonyoít érdeében. Sjno z önormnyzto többégéné nem t rendeezére rézete dto. Emitt egy poti dtpp eretü meg 31 teepüé öze iojt. Özeen 856 ioigzgtó pott dtpot, é özüü 282 (33) vzot érdéeinre (1997). Az tu vezetett iobó vztottu i zt 2 pedgógut, iet z iotzervezée orn nyugdíjzt vgy eboctott ubó, é veü egy rézete érdőívet tötöttün i (1998), mjd özüü főve méyinterjút i ézítettün (1999). A uttbn Fehérvri Anió műödött özre. A érdőíve dtot WINDOWS SPSS zmítógépe progrmm dogoztu fe, z interjú pedig zövegeemzée erüte fedogozr. 5

6 2. A vizgt io jeemzői A vizgt io többége megyezéheyi io vot, özégi io mintbn nem vot épvieve. v z d ó Az io teepüée Bp megyezéhey vro 7 ivro Az io teepüée igzgtó, 1997 Az intézménye fenntrtój z eete ngy többégében heyi önormnyzt vot. v z d ó Az io fenntrtój heyi ön 13 megyei ön 6 egyéb Az intézmény fenntrtój igzgtó, 1997 A vizgt io özött vmennyi iotípu eőfordut. (zözépion zot zmi iot teintettü, ho nem foyttt zmunépzét, zmunépzőne pedig zot, ho zmunépzé vot dominn épzéi form.) 6

7 v z d ó Az io típu tno 5 6 gimnzium zözép t-özép zerezetvtó 8 zm Iotípu igzgtó, 1997 Az io tnuóin zm tgon 625 fő vot. A zmunépző vot egngyobb é z tno io egiebb étzmú. Az io tnuóétzm é t z m 8 64 t g tno gimnzium zözép t-özép zerezetvtó zm Iotípu igzgtó, 1997 A tntetüeti étzm vizgt iobn tgon 49 fő vot. A egiebb tntetüeteet z tno iobn egngyobbt pedig zmunépzőben i. z tno é özépfoú ottt i foyttó iobn ttu. 7

8 é t z m t g Az io tntetüeteine étzm tno gimnzium zözép t-özép zerezetvtó zm Iotípu igzgtó, 1997 Az egy pedgógur eő tnuóétzm tgon 12 fő vot. Kiemeedően mg vot ez z rny (16 fő) zmunépző eetében. t g é t z m Az egy pedgógur eõ gyeree zm 11 tno gimnzium zözép t-özép zerezetvtó zm Iotípu igzgtó, Önormnyzti iofenntrt 199 utn z otti rendzerben beövetezett egyi egjeentőebb vtoz z vot, hogy özotti intézménye többége önormnyzti tujdonb é fenntrtb erüt. A vtoztó mindeni zt vrt, hogy heyi og, i. nn egitim módon vztott épvieői orbbin o több beezót pn z io ügyeibe, é ngyobb feeőégge vietetne z ott irnt. Ann i inbb, mert z önormnyzti törvény z intézménye fenntrtt ietően rendívü ngy utonómit biztoított z önormnyzton. 8

9 Intézménytípu Intézménye zm 1995 Az otti intézménye zm Ebbő önormnyzti fenntrtú z öze -bn Intézménye zm 1997 Ebbő önormnyzti fenntrtú z öze -bn Intézménye zm 1999 Átno io , , , Szio 293 9o, , ,6 Szmunépző , , ,3 Középio , , ,7 Forr: KSH otti dtbzi Ebbő önormnyzti fenntrtú z öze -bn Az emút tíz év tt zonbn iderüt, hogy z önormnyzti iofenntrt egbb nnyi probémv jr, mint mennyi pozitív vtozt hozott. Egyrézrő rendzervt utn hmr nyivnvóv vt, hogy heyi iofenntrtó em néüözheti zot z egyértemű é htrozott özponti ottfejeztéi oncepciót, meye ijeöi fejeztée ívnto irnyit. Mive z önormnyzto nem tpztt ormnyo rézérő htrozott é egyértemű ottpoitii törevéeet, ez mgur hgyott é bizonytnn tette őet. A mi probémt zmi irnyít megodtng jeentette. Egyrézt rendívü nehéz evztni, hogy z ottirnyíton beü mi zmít zmi érdéne, é mi nem. (Jó péd erre z iozerezet tít, mey o teepüéen z io ompetencijb trtozó zmi érdéént erüt z önormnyzti tetüete eé, é z önormnyzto c éőbb jötte r, hogy miyen úyo ottpoitii, i. ötégvetéi övetezményee jrt.) Mrézt o teepüéen mig hinyozn zo zértői tetüete (otti zértő, ztncdó tb.) meyere tmzodv z önormnyzti épvieő ngyobb biztongg hozhtnn döntéeet. A örüményeet htrozottn nehezítette z i, hogy özépfoú io ngy réze zépzé céjin termézetébő dódón megyei, regioni őt orzgo beiozv heyi önormnyzto htrit jóv túépő épzéi fedtot t e. A iebb teepüée önormnyztin teht mind nygi teintetben, mind zmi ompetencijut ietően túméretezett fedto eett megbirózniu. Rdu zépző intézményeet 9- e éveben nemc fenntrtni eett, hnem z új gzdgi örüményehez mzodv títni i, meyre vontozón teepüéi önormnyzto egy réze em eegendő informcióv em megfeeő oncepcióv nem rendeezett. A egúyobb gondot zonbn mindenütt pénz jeentette. Az emút éveben z otti intézménye finnzíroz úgy ut, hogy egy-egy io tmogtt ötégvetétő pott fejvótn feü z önormnyzton tgon -- eett iegézíteniü. Az iotípur zmot fejvót orreciói eenére mindvégig ngyobb iegézítő tmogtr zorut z tno io, é rézben z egyéb tmogti forron (Szépzéi Ap, vti befizetée, jt bevétee tb.) özönhetően póroni ehetett zépző io tmogtn. A heyi újreozton puó ötégveté eézítée zonbn zinte eho nem műödött probémmenteen. A finnzíroz érdéében fenntrtó é z io érdee mindig eentéte: A fenntrtó bbn érdeet, hogy miné eveebb pénzért trt fenn z iot (mert z innen megpórot ötégeet eötheti egyéb céor) z io pedig bbn, hogy miné zínvonbb é orzerűbb zogttt nyújton (mert ez emei preztízét é növei ereettégét), mi egyre több pénzbe erü. Az utóbbi éveben z ioi zogtto differenciódt. 9

10 Evieg ugynoyn épzéi formt (p. gimnziumot) ehet vizonyg ocó pénzért i zervezni (hgyomnyo tntervve, fő oztyo tb.), é ehet drgn i (ét tnnyevű ott, informtii ott, tgozto ott, icoporto ott, üfödi tnumnyut tb.). Termézeteen z utóbbi nívóbb épzét jeent, é gyere i értéeebb bizonyítvnyt p, de ényegeen többe i erü. A fenntrtó önormnyzto z eete többégében zonbn nem zért nem dn több pénzt z ottr, mert nem rn, hnem mert nem tudn. Vgyi z io bizonytn, oyor vgo heyzete nem z önormnyzto otteeneégéne, hnem z nygi fetétee romn övetezménye. Aho gzdg jó proper, ott z otti intézménye eőtt i bizttóbb perpetív nyíi. Az utóbbi időben z otti intézménye é fenntrtó önormnyzto özött irobbnó vit zinte minden eetben pénz örü forogt. Ezene vitn tbn hrom fjtj fordut eő: Az egyi z, mior z önormnyzt ngyobb tréogot övete z iotó, mior úgy véi, hogy eveebb pénzbő i meg ehetne odni z dott épzéi fedtot. ( Eze vit rró zón, hogy miyen öteező zogtti vnn egy-egy ion, mi egyen ingyene gyeree zmr é miért ejen fizetni tb.) A vit mi réze z io i. pedgóguo t ezdeményezett fejeztéerő zó, meye zínvonbb zogttt i. htéonybb ottt tennéne ehetővé, de termézeteen több pénzbe erüne, é fenntrtó nem zíveen vj többetötégeet. A vit hrmdi réze pedig z intézményi pcit é züégete meg nem feeée örü robbn i, mior z önormnyzto gyereétzm cöenéére hivtozv intézményeet rn özevonni, iot rn bezrni, vgy cöenteni zeretné pedgóguétzmot. 199 é 1994 özött heyi iofenntrtt ugyn o onfitu é vit jeemezte, de z intézményrendzer ényegében vtoztn mrd. A 9-e éve modi feében zonbn rézben demogrfii humvögy, rézben z új fenntrtó (egyhz, pítvnyo) megjeenée, rézben pedig z nygi gondo, heyi otti igénye, heyi ioínt é intézményrendzer feméréére (tvigítr) é tréogi intézedée fogntoítr éztetté z önormnyztot. A 9-e éve özepére ugyni z orzgo ttiztii dto pjn egyérteművé vt, hogy m ngy mi zogtti rendzerehez honón özotti rendzer i drgn é pzrón műödi (p. gyereétzm foymto cöenée eenére em cöent z io é pedgóguo zm), vgyi tréogi intézedée nem hzthtó tovbb. Miutn z iofenntrt é z intézménye finnzíroz i heyi önormnyzto ompetencijb trtozott, ormnyzt t ívnton trtott tréogi intézedée gyorti ebonyoít heyi iofenntrtó önormnyztor hrut. Az iofenntrtó önormnyzto motivtgt ormny pvetően zz teremtette meg, hogy demogrfii humvögy méypontjn em emete jeentően gyereétzm pjn zmot ötégvetéi tmogt mértéét, vgyi z otti céor znt mi tmogt egyre ngyobb mértéű önormnyzti iegézítére zorut. A ötégvetéi hinny üzödő önormnyzton teht zz diemmv eett zembenézniü, hogy vgy épteene ezne tovbb műödtetni megévő intézményrendzerüet, vgy rznj mgut vmiyen tréogi intézedére.

11 Az egy tnuór jutó ötégvetéi tmogt é ido u 9-e éveben (tnuó/év Ft) Intézmény Óvod ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt 28.5, Átno io ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Gimnzium ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Szözépio ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Szmunépző, em ötégvetéi tmogt Szmunépző, gy ötégvetéi tmogt ötégrfordít ötégvetéi tmogt Forr: KSH, OM dtözée, éve ötégvetéi törvénye A tréogi intézedée céj mindenütt z otti intézményrendzer műödééne rcioniz vot, vgyi z, hogy z io i. z oztyo étzmn emeééve cöenjene z egy gyere ottr fordított ötége. A tréogi intézedéeet zonbn nemc demogrfii humvögy tette indoott, hnem z zogtti expnzió i, mey orbbi éveben jeemezte özotti intézményeet. A foozton cöenő gyereétzm é z intézményi utonómi ugyni zbyo verenyheyzetet teremtett z io özött, mey oh nem tott innovciót, é ozínűéget eredményezett. Az io ényteene vot minden évben újfjt progrmo é zogtto eőni, hogy feümúj onureneet i. étzmu biztoít érdeében megnyerjé züőet i. gyereeet. (Toztun p. oyn iov, meyi 2-3 fő coportobn foyttott nyevottt é oynn i, meyi mr z tno io eő oztybn coportbont ottt zmíttechnit.) Vgyi fenntrtó rézérő tréogi intézedée céj nemc coportétzmo normiz vot, hnem z i, hogy vizfogj fenntrtói zempontbó indootn mértéűne trtott ioi zogtt-íntot. 4. A gyereétzm A étzmrnyo finnzíroz mitt z emút éveben z egyi egúyobb gondot vmennyi intézményfenntrtó zmr gyereétzm foozto cöenée jeentette. A étzmcöené egfőbb o mindenütt demogrfii humvögy vot, vgyi z, hogy z iob beépő oroztyo étzm conybb vot, mint iépőé. Küönöen érzéehető vot ez tendenci iebb teepüéeen é zoon homogén oroztyo benépeített vroi óteepeen, ho népeég eöregedééve züégéppen iürüte z io. A demogrfii oo meett z egy ior eő gyereétzm cöenééhez z ioínt bővüée i hozzjrut. Ez egyrézt z 199 utn zerveződött új egyhzi é pítvnyi ion vot özönhető, mrézrő demogrfii vögy htit időben ivédeni 11

12 zndéozó efeé é fefeé egyrnt terjezedő zerezetvtó io (6-8 oztyo gimnziumo, oztyo tno io tb.) étzmmegőrző törevéeine. A étzmcöené minden teepüéen jeemző vot, de teepüétípuonént, iotípuonént őt ionént i etérő mértében jeentezett. Az tgon ngyobb mértében érintette fui é üvroi iot, ngyobb mértében cöent étzm z tno iobn, mint özépiobn, özépioon beü pedig egngyobb mértéű cöené zmunépző iobn vot, é z tgon jobbn cöent gyereétzm vmennyi iotípuon beü z cony preztízű, üönege zogttot nem nyújtó iobn. Vgyi beépő oroztyo cony étzm i. z ioínt bővüée ehetővé tette, hogy züő jobb minőégű iot ( fui heyett vroit, zmunépző heyett zözépiot tb.) vzn gyereeine, így z cony preztízű io foozton enépteenedte. Az tno io utn tovbbtnuó zm é rny iotípuonént oztyt végzett, fő Gimnzium, Szözép io, Szmun épző, Gép- é gyoríró -io, Egézégügyi zio, Specii zio, 1985/ ,8 26, 43,8 1,4 1, / ,7 27, 43,5 1,7 1, / ,1 26,7 44,2 1,4 1, / ,1 27,4 44,5 1,6 1, / ,4 27, 42,7 1,7 1, / ,1 27,5 42, 1,6 1, / ,6 28,9 39,2 1,3, / ,3,1 36,6 1,, / ,2 31,8 35,5,9, / ,7 32,6 35,2 5,3 98,8 1995/ ,1 33,7 34,2 4,3 99,3 1996/ ,2 34,7 31,9 3,6 97,1 1997/ , 35,5,8 2,6 97,9 1998/ ,7 38, 24,6 2,5 95,8 1999/ ,6 39, 22,9 2,4 95,9 Forr: MKM Ott-ttiztii éve jeentée A gyereétzm cöenée iéezte z egye iotípuo, zm é io özötti verenyheyzetet. A zépző io özü 9-e éve özepétő hozbb épzéi idejű, érettégit i nyújtó özépfoú io vt népzerűvé, honnn több tud fevértezve, 18 éve oru utn éphette i gyeree. A gimnziumo népzerűégét pedig z növete, h hgyomnyotó etérő zerezetben ottt tnuót (6 vgy 8 oztybn), vgy h pecii zogttot nyújtott (p. ét tnnyevű épzét, emet zintű nyevottt tb.) Az iyen zogttot nyújtó io még demogrfii humvögy méypontjn i vogthtt jeentező özü é megtehetté, hogy fevéteiné zigorú zeeció ejrot mzzn. A im gimnziumo é nem divto zmt ottó zözépio zonbn 9-e éve végén mr c or tudt itöteni étzmit, h oyn gyengébb tnuót i fevette, iet orbbn eutított von. Vgyi ezene özépion oyn tnuót i e eett jutttniu z érettégiig, i orbbn zmunépzőben reedte von. Öze tovbbtnuó, 12

13 A zmi io eetében z intézménye népzerűége mindig i z tu ottott zmtó függött. A 9-e éve modi feében egereettebb zmn zo fehérgéro zm zmított, meye z üzeti éethez, (özgzdgi, pénzügyi zm) vgy ereedeemhez é vendégthoz trtozn. Divton zmított modern technii ezözö mzhoz ötődő zm (informti, zmítógépezeé tb.) é zogttóipr örözöd zmi (utózereő, fodrz, ozmetiu tb.) i. Ugynor zinte mindenütt népzerűtene vot hgyomnyo ngyipri (nehézipr, gépipr, önnyűipr) é mezőgzdgi zm, meye orbbn zociit ngyüzemeben biztoított eheyezedéi ehetőéget. Közepe heyzetűne zmított z építőipri zm, mert nn eenére, hogy ngy építőipri vto megzűnte, o vot mgnerő építezé é ezeben zmbn feete gzdg i bőégeen ínt eheyezedéi ehetőéget. Egy-egy iotípuon, i. zmn beü zo z io vot népzerűbbe, meyene ügyeebb menedzeée (ijr, igzdod) z tgon edvezőbb örnyezetet i. trgyi fetéteeet ierüt teremteniü. Ugync zerepe vot z io vonzerejében z tgon gzdgbb heyi progrmn, é nn propgnd tevéenyégne (hirdetée, újgobn, tömegommunicióbn foyttott népzerűíté tb.) meyet z io egyre intenzívebben foyttt. Az io özötti verenyben züégéppen emrdt z ehznódott épüeteben, roz trgyi fetéteee műödő peremerüeti io, vmint zo z intézménye, meye hgyomnyon htrnyo heyzetű coporto (p. cignyo) ioi. Termézeteen vot oyn teepüée i, ho demogrfii humvögy pozitív vtozot hozott z intézményrendzerben, mennyiben megzűnt orbbi éveben jeemző zúfotg (főént zmunépzőben), é fenntrtón ierüt néhny züégtnteremtő i megzbduniu (főént z tno io eetében), vgyi étzmcöené öveteztében ényegében jvut z ott trgyi fetéteei. A egtöbb teepüéen vizont étzmcöené egyérteműen negtív övetezményee jrt, mert gyereétzmr zmot mi ötégvetéi tmogtbó z önormnyzto épteene vot fenntrtni orbbi iohóztut. Az orzgo ttizti zerint z emút tíz év tt zinte drmi mértéű vot z io oroztyo étzmn cöenée é 199 özött még c z tno ioo zm cöent, de 199 é özött meett hogy z tno iobn foyttódott étzmcöené, demogrfii humvögy özépfoú iot i eérte. 13

14 A tnuó zm ezer főben é étzm vtoz -bn Intézmény 199/ / / / / / / / / / Átno io z 199/91-e tnév , ,3 9 89, , , , , , ,9 Szio 13 z 199/91-e tnév - Szmunépző 9 io z 199/91-e tnév - Középio 291 z 199/91-e tnév - Forr: KSH otti dtbzi ,6 9 6,2 17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 8 61,5 1 57, ,2 8 61,5 1 52, ,6 Mive ugynebben z időzbn zmo új pítvnyi i. egyhzi io ezdte meg műödéét, z önormnyzti iobezro, özevono eenére ig cöent özott intézményeine zm. Miözben 199 é özött z tno iobn 15- cöent gyereétzm, z intézménye zm ényegében ndó mrdt, é miözben zmunépzőben mjdnem feére cppnt tnuó zm, z intézménye zmn vtozn ez ig tzott. Az otti intézménye zm 199- Intézmény 199/ / / / / / / / Átno io z 199/91-e tnév - Szio z 199/91-e tnév , , , , , , , , , , , , , ,9 Szmunépző io z 199/91-e tnév ,8 335, , , ,9 362, ,3 Középio z 199/91-e tnév , , ,5 98 4,7 989,9 36 4,8 54 1,7 Forr: KSH otti dtbzi Honó heyzet pedgóguétzmot ietően i. Az tno ioo zmn 15-o cöenée eenére -ben mindöze 8- eveebb pedgógu tnított z tno iobn, mint 199-ben. Kétégteen, hogy zmunépző eetében tpztju egngyobb pedgógu-étzm cöenét (37), de ezt özépiobn mzott pedgóguo zmn 41-o emeedée bőégeen ompenzt. 14

15 A özottbn mzott pedgóguo zm 199- Intézmény Özeen z 199/91-e tnév - Ebbő: tno io z 199/91-e tnév - 199/ / / / / / / / / / , 99,4,5 1,3 99,8 96,8 96,6 97,5 97, ,6 98,2 99,1 99,4 96, 92,4 91,6 92,1 91,5 zmunépző io z 199/91-e tnév - özépio z 199/91-e tnév , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Forr: KSH otti dtbzi Vgyi nn eenére, hogy pedgóguon, züőne é gyereene z emút éveben ngyon o teepüéen eett téniü z iobezro fjdm éményét, z orzgo ttiztibó z ovhtó i, hogy ezjott vtozo ényegében nem rontott z ioztt fetéteeit. A zeméyi é trgyi fetétee vtoz iotípuonént 199- iotípu 199/ / / / / / / tno io Egy ior jutó tnuó 318,7 258,3 255,9 256,6 257,1 258,4 259,9 Egy oztyteremre jutó tnuó 24,3,2,1, 19,8 19,7 19,6 Egy oztyr jutó tnuó 23,2,7 21, 21,2 21,2 21,2 21,4 Egy pedgógur jutó tnuó 12,5 11, 11,2 11,5 11,6 11,6 11,6 zmunépző Egy ior jutó tnuó 679,8 487,5 442,1 396,1 369,6 3,7 7,7 Egy oztyteremre jutó tnuó 56,5 41,9,1 38,8 35,9 33,3,1 Egy pedgógur jutó tnuó,2 26,3 26,2 27,2 26,4 24,2 21,9 Egy zottór jutó tnuó,9 34,3 35,2 36,6 36,6 36,6 37,6 Szz ioi tnműheyi heyre jutó tnuó ,6 127,6 117,1 özépio Egy ior jutó tnuó 1,5 38,3 373,2 368,8 372,7 363,6 366,8 Egy oztyteremre jutó tnuó 33,6 31,2,2 29,8 29,5 29,2 28,8 Egy oztyr jutó tnuó,9 29,6 29, ,6 28,3 28,3 Egy pedgógur jutó tnuó 12,7 12,1 12,2 12,3 12, ,8 Forr: KSH otti dtbzi 15

16 Az tzervezée é iobezro oozt ro egy réze zonbn em pénzben em ttiztii dtobn nem mérhető, mert z io z érintett miroözöége zmr pecii intézményt jeent, meyet trdíció, zeméye pcoto, é z érzeme zövevénye öt z dott óheyi özöéghez. 5. Tréogi ejro A 9-e éve modi feéne tréogi intézedéeit egtöbb önormnyztn vmiyen feméré vgy tvigít eőzte meg. Ezene vizgton z vot céju, hogy federíté özotti intézményrendzer jeemzőit é rejtett pénzügyi trtéit. Az önormnyzto egy réze üő cégeet bízott meg z tvigít bbn reményben, hogy z tu végzett mun zzerűbb ez, minth jt zemberei végezné. A üő zembere (pedgógii intézete, otti vozó tb.), őt m megyéhez trtozó zembere feérééne gyori indo vot z i, hogy z önormnyzt e rt erüni jt tiztvieőine efogutgt. Az tvigít megbízott KFT- é BT- ngyvroobn 1-3 miió Ft-ért, iebb vroobn pedig 3-8 ezer Ft-ért végezté e munt. (Interjúnyin oyn cégrő i emítét tette, mey több miió Ft-ért egyzerre több ngyvrobn i vozott özotti rendzer tvigítr, miözben miniztérium megbízbó -újbb úyo miióért- éppen egy orzgo özotti femérét végzett, meyhez z dtot z érintett teepüéeen múgy i öze eett gyűjtenie.) Az tvigítoró zóó eemzéeet z önormnyzto egy réze códottn fogdt, főént zért, mert eze c ritn trtmzt intenciót onrét tréogi intézedéere vontozón, é h trtmzt i, ez heyi jtogo mitt nem mindig vot megvóíthtó. A heyi önormnyzti zembere foozton rr i rjötte, hogy ő mgu eddigi tpztti pjn többet tudn intézményei műödéérő, mint feméréeet végző üő cége, é jt mgu t ézített eemzée jóv ocóbb i zon. (Oyn önormnyztt i toztun, meyi üő cégtő rendet tvigít utn jt zembereive megimétetette munt é enne jvtit hznt fe, vgy meyi mgut z intézményvezetőet bevonv ézített tréogi intézedéi tervet.) Az önormnyzti tiztégvieő zerint z tzervezéi jvtot megeőző dtgyűjtő é eemző mun egtöbb eetben precíz, örüteintő é po vot. Vózínű, hogy eze z eemzée or em vot feeegee, h végü jvto ngy réze nem vóut meg, hizen oyn informció gzdgodt z önormnyzto, meye birtobn végre rei épet pt z intézménye műödéérő. Az önormnyzto iofenntrtói zerepéne zzerűödéét jezi teepüé jtogin méregeée i. z mzott tréogi intézedée heyi örüményehez iezedő ozínűége. A eginbb rdii ejr z intézménymegzünteté i. z iobezr vot, meyre c vizonyg evé teepüéen erüt or, é mi mjdnem minden eetben enépteenedő tno iot érintett. Sor erüt néhny intézmény megzüntetére z egyhzi rtníti törvény végrehjt nyomn i, mior z önormnyzti io úgy zűnt meg, hogy z épüetet vizdt vmeyi orbbi egyhzi tujdonon. A mi, o gyrbbn mzott ejr z intézményözevon vot, mi főént egymtó i tvogbn műödő enépteenedő tno iot, honó zmt ottó zmunépzőet é dogozó eti ioit érintette, meyeet beteepítette m otti intézményebe. 16

17 Ugync tréogi céot zogt megévő intézménye rcúít i, mi gyortbn zt jeentette, hogy gyereétzm cöenée mitt orbbn több épüetben műödő iot egy épüetbe ehetett özevonni, vgy meg ehetett züntetni z intézménye meett műödő iegézítő funciót etó egyége (p. oégium, neveéi tncdó tb.) önógt. Főént zépző iot érintette z tréogi ejr, meyet zmi profi rcionizn nevezhetnén, mi gyortbn zt jeentette, hogy z dott zmbn orbbn több intézményben foyttott épzét egy intézményre oncentrt, vgy mior özevont z ugynbbn zmbn foyttott zözépioi é zmun céú épzét. A tréogi intézedée gyrn mzott formj vot z otti intézményene nyújtott ötégvetéi tmogt rcioniz i, mi főént z önormnyzto t nyújtott iegézítő tmogt eveine pontoítt i. egyégeítéét jeentette. Itt többnyire rró vot zó, hogy egyége tmogti eve bevezetééve igyeezte efrgni orbbi éveben (főént ijro pon ) eért intézményi priviégiumot, i. z 1996-o otti törvénymódoít eőírir hivtozv cöentetté bizonyo ioi zogtto finnzírozt (p. coportbontot). Az önormnyzto t ehtrozott tréogi intézedée mindegyie zz övetezménnye jrt, hogy orbbn mzott pedgóguo egy réze feeegeé vt. A pedgóguétzm cöentéére zinte minden önormnyztn or erüt, de z eőretóbb önormnyzto több évre igyeezte ehúzni étzmeépítéeet, hogy ezze i enyhíté z eégedetenéget é onfituot. Az dtgyűjté i. z tvigít ugyn néüözheteten vot döntéeőézítéhez, de tréogi intézedée z önormnyzton z informció birtobn i c igen nehezen züette meg. Lényegében teepüée zintjén i ugynz jtzódott e, mint z orzgo poitibn: z önormnyzto 9-e éve eejétő görgetté mgu eőtt probémt é hogtt népzerűégüet vezéyeztető tréogi döntéeet. C mior mr ngyon úyo finnzírozi probém hmozódt fe, é mior mr mindeni zmr nyivnvó vot vtoz hzthttng, or znt r mgut döntére. A tréogi döntée meghoztt bizonyo érteemben vzti ciuo dinmij i ortozt. Átbn ciu eő évében még nem merne vozni z önormnyzti tetüete omoybb döntéere (hinyzi döntéhozó feézütége é hinyozn z informció), ciu utoó évében ( övetező vztr ézüve) pedig poitiuo mr igen örüteintően ügyene népzerűégüre. Nem véeten, hogy tréogi intézedée többége r é 99--re eett. A heyi poitiuo foozton megtnut, hogy ogot edvezőtenü érintő döntée meghoztt egcézerűbb egy-egy önormnyzti ciu özepe tjr időzíteni. A tréogi intézedéere vontozó döntée mindenütt nehezen züette meg é zmo onfitu jrt. Vot oyn önormnyzt, meyi többzöri neifutr, mrtoni (8- ór) viton döntött egy-egy iobezrró vgy tzervezérő, é oyn i, ho prz vitbn dőt e, hogy hny zzé cöenté z io tmogtt. A tréogi intézedéerő zóó vitbn nemc poitii prto, hnem üönböző érdecoporto (pedgóguo, züő) i üzdötte egym. Az érdecoporto obbiz nem egy eetben od vezetett, hogy tréogi zndéo meghiúut é ibicott rcioni intézedéere vontozó önormnyzti ezdeményezée. Eőfordut z i, hogy tréogi intézedée züégeégében vmennyi önormnyzti ietée egyetértett, de megvóít onrét módjbn (p. hogy meyi iot zrj be vgy zervezzé t), mive ez nemc z intézmény dogozóit, hnem épvieő népzerűégét i vezéyeztette, mr nem tudt megegyezni. A döntéhoz iere rézben ttó függött, hogy meor eent vtott i z érintetteben tervezett dönté (mennyire vot zervezett i. zervezhető z érintette coportj), mennyire vot jó eőézítve dönté (mennyire tudt z önormnyzt efogdttni érveit z érintettee) é rézben ttó, hogy meor vot döntéhozó poitii tőéje z dott teepüéen (mennyire vot népzerűe), i. vot-e btorgu hhoz, hogy oczt népzerűégveztét. 17

18 Miutn döntéeet o eetben heyi érdecoporto erőebben befoyot, mint zmi érve, üönöen zon bevroi ion vot eéyü rr, hogy megúz tréogi intézedéee jró eemetenégeet, hov heyi eit gyereei jrt é meye érdeében züő i mozgóítni tudt pcotit. Az i eőfordut zonbn, hogy zon buott meg z önormnyzt rcionizi zndé, hogy dönté orn figyemen ívü hgyt egyeztetéi öteezettégét z dott intézmény műödtetéében érdeet trdmi zervezetee (p. iebbégi önormnyztt, diönormnyztt tb.). Vgyi 9-e éve tréogi döntéei orn om nyíott rr, hogy mind z iofenntrtó, mind z iohznó megtpztj heyi érdeérvényeíté ehetőégét, i. ipróbj zot formi é informi ejrot, meye orn befoyoni ehet htmt gyoró döntéeit. Az iofenntrtó megtnuhtt, hogy ine véeményére e figyeni döntée meghozt eőtt, z iohznó pedig megtnuhtt, hogy hogyn e obbizni, i. miyen trdmi zervezeteet e étrehozni é műödtetni nn érdeében, hogy érdeeiet figyeembe vegyé döntéené. 6. Iotzervezée A 9-e éve özepén ngyobb teepüéeen tnon zmított zo tréogi intézedée, meye z otti intézménye zmn cöentééve (iobezr, özevon) próbt rcionizni heyi intézményrendzert. Az intézménytzervezée iere ngy mértében függött ttó, hogy mennyire vot eőézítve döntée. Az eőézíté tt rézben z értendő, hogy mennyire vot efogdhtó (rcioni érvee tmzthtó) dönté, é mennyire ierüt z érdeetee eőre efogdttni z érveet. Az tzervezéi jvto imunbn vmennyi önormnyztn z otti bizottgo é z otti irod zemberei jtzott főzerepet. A egtöbb eetben ő gyűjtötté öze z intézményere vontozó ttiztii dtot, é ő tette jvtot rr, hogy miyen intézedée mennyi pénz tríthtó meg. (Eőfordut, hogy jvto eő vtozt többfée terntívt trtmzott, ponton izmítv, hogy meyi intézedé miyen rfordít é miyen hzonn jr.) A heyi otti zembere jvti zonbn nem minden eetben feete meg z önormnyzti tetüete vrozin. (Eőfordut, hogy rézrehj, i. efogutgg vdot z irod muntrit é eveeté megtríthtó özegeet.) Még evébé bizonyut ierene z z ejr, mior z irod i. z otti bizottgo z intézményvezetőet i bevont jvto eőézítéébe. Az igzgtó többége ugyn mindenütt eimerte z tzervezée eerühetetenégét, de mior onrét jvtor erüt or, mindeni mi iojt véte megzüntetendőne. A 9-e éveben tnuóétzm cöenée t züégeé vt tréogi intézedéeet fenntrtó önormnyzto étfée módon hjtott végre: z intézménye tzervezééve (bezrv, özevonv, eépítééve tb.) é pedgóguétzm cöentééve. Miutn z intézményi tzervezée jeentetté ngyobb voumenű vtozot, eze jrt több munv, é ezené merüt fe inbb ogi é zmi titoz vezéye, z önormnyzto ritbbn vztott ezt megodt. Az tun vizgt io 77-bn z emút ét évben nem történt zervezeti vtoz. 16-ubn vmiyen épzéi formt megzüntette (eépíté), 7-uhoz pedig hozzctot vmiyen intézményt. Az dtobó z derü i, hogy iebb teepüéeen z tgon gyrbbn érintetté z iot z intézményi zintű vtozo. 18

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

á Ú É @ Z0f3B Dr G Tth Károy: A XXI százd eső évtizedében sok-sok vátozás között kíemekedő heyet fog e z érzemi tényezők kmzásánk átánosnk mondht térhdítás, z érzemi intei genci feértékedése Az érzemi

Részletesebben

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15.

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15. V ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP 1913 24 szám Budpest junus 15 CSENOÖRSÉGI LAPOK SswtI M kdj 8 M kr CseDd sebkgfr szerkesz6 bott ELŐFIZTÉSI ÁRA: Egész éur 12 kmo«fééur 6 koron Negyedéur J koron \

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám 2013. DECEMBER 11.

BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám 2013. DECEMBER 11. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. ám 2013. DECEMBER 11. BOLDOG KARÁCSONYT! A DOLGOZNI sötétségről AKARNAK Kőeg Hunnyolc utcáit feldíítettü. öent munéességű Helyére

Részletesebben

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS Hthmd é fo ym 50 áx Szombt 942 decembe 2 Pot, tádm é özgzdág, p _ A Vámegye Tűzotózöetég, Vámegye Doeüet " \ \ é Égé e pegő, féée pftf egyedée 5$ pego pédá} S2S pego Vptot éh FeeS zeezt SmeztH DHL "mutá

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

országos KöRNyEzETvÉDELMI Ésrpn,tÉszrrvÉpEM pőppt,(;cypt.óséc ] mb. Főigzgtő Ikttószám: Ügyintéző: 1410341-13113. Sánth Emese Tárgy. Hu1 dékgzdákodási en gedéy HTROZT z C)rszágos Környezetvédemi és Természetvéderni

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben.

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben. 195 194 eőző s követő teendők akkor is tejes kiterjedésök szeínt gyakoandók ha a vásár törvényhatósági jogga tehát önáó rendőrségge biró városban tar tatik Utmutatá a vásárfeügyeeti s?togá ett tejesitésére

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja

H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet 2004. december Trtlom: Az Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet zkmi progrmj Az Informtiki Irod fõbb tevékenyége 2004-ben Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár hírei HelthOnLine-jánló

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben