MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, évfolyam oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT Doppler-echokardiográfia Pantropikus coronavírusfertőzés ZOONOSIS Tej közvetítette encephalitis ÁLLATVÉDELEM Állatok jogállása Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban Bronze cauldron of the Huns (4th cent.) Place of occurrence: Kaposvölgy (Hungary) Original in the Hungarian National Museum (Budapest, Hungary) LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ IN MEM ORIAM RENDEZVÉNYEK HÍREK, TALLÓZÁSOK

2 TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ LÓ Posta J., R udiné M e z e i A, M ih ó k S.: D íju g ra tó s p o rtb a n a hasznos é le tta rta m értékelése kü lö n b ö ző m é rő szá m o kka l / 7 SZARVASMARHA Pankovics P., B oros Á, N em e s Cs., D e lw a rt, E., R e u te r G.: N ebovírus (C aliciviridae) első hazai kim utatá sa hasmenéses borjú bélsárm intájából / 12 JUH P á lfi V., H a jtó s I., Kovács T.: A ju h á llo m á n y o k M a e d i-v is n a -fe rtő z é s tő l v a ló m entesítése. 1. A b etegség kóroktana és kártétele / 18 P á lfi V., H a jtó s I., Kovács T.: A ju h á llo m á n y o k M a e d i-v is n a -fe rtő z é s tő l va ló m entesítése. 2. M e nte síté s egy m agyarországi juhállom ányban / 25 KISÁLLAT Vörös K., H e tyey Cs.: A D o p p le r-e c h o k a rd io g rá fia elve és g ya ko rla ti alkalm azása kutyában / 31 Lakatos B., D e m e te r Z., Palade, E. A, M a ri, V., Szilasi A., D ecaro, N., Rusvai M.: A ku ty á k p a n tro p ik u s coronavírusfertőzésének kim utatása M agyarországon / 41 ZOONOSIS Z ö ld i V., Ferenczi E., Egyed L.: Tej közvetítette kullancsencephalitis-járványok M agyarországon / 48 ÁLLATVÉDELEM Takácová, D., Bugarsky, A., Hecko, R., M aslej, M., Süli, J.: A z állat m int jogalany / 57 LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ A botulizm us különleges esete fácánban (C sapó I.) / 61 IN MEMORIAM M a dara s A lb e rt V ik to r ( ) (M a d a ra s P.) / 30 Sim on Ferenc ( ) (G álfi P) / 60 RENDEZVÉNY A M a g y a r B uiatrikus Társaság XXII. n em ze tközi kongresszusa (K e cskem é t, o k tó b e r ) (Visnyei L.) / 63 S zent-iványi-b inder-nap (Budapest, o k tó b e r 9.) (Korzenszky E., Tuboly S.) / 64 WELCOMING THE NEW YEAR EQUINE J. Posta, A. R udiné M e zei, S. M ih ó k : E stim a tion o f d u ra b ility o f s h o w -ju m p in g horses by d iffe re n t values / 7 BOVINE P. Pankovics, Á. Boros, Cs. N em es, E. D e lw a rt, G. R euter: First d e te c tio n o f n e b o viru s (C aliciviridae) in faecal sam ple o f diarrhoeic calf in H ungary / 12 SHEEP V Pálfi, I. H ajtós, T. Kovács: E radication o f M a e d i-v is n a -in fe c tio n fro m sheep herds. Part 1. A e tio lo g y and losses due to the disease / 18 V Pálfi, I. H ajtós, T Kovács: E radication o f M a e d i-v is n a -in fe c tio n fro m sheep herds. Part 2. E radication in a H ungarian sheep herd / 25 SMALL ANIMALS K. Vörös, Cs. H etyey: Principles and p ra ctica l a p p lic a tio n o f D o p p le r e c h o ca rd io g ra p h y in th e d o g / 31 B. Lakatos, Z. D em e te r, E. A. Palade, V M a ri, A. Szilasi, N. D ecaro, M. Rusvai: D e te c tio n o f canine p a n tro p ic coronavirus infection in H ungary / 41 ZOONOSIS V Z öldi, E. Ferenczi, L. Egyed: M ilk transm itted tick-b orn e encephalitis epidem ics in H ungary / 48 ANIMAL WELFARE D. Takácová, A. Bugarsky, R. H ecko, M. M aslej, J. Süli: A n im a l as su b je ct o f law / 57 LETTER TO THE EDITOR Special case o f botulism in pheasant (I. Csapó) / 61 IN MEMORIAM A lb e rt V ik to r M a dara s ( ) (P. M a dara s) / 30 Ferenc Sim on ( ) (P. G álfi) / 60 EVENTS X X II. In te rn a tio n a l C ongress o f th e H u n g a ria n B uiatrics S ociety (K e cskem é t, O cto b e r, 2012) (L. V isnyei) / 63 S zent-iványi-binder-day (Budapest, 9 O ctober, 2012) (E. K orzenszky, S. Tuboly) / 64 MAGYAR L A P J л I 2013/1 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) KULLANCSENCEPHALITIS-ESETEK 53 CSONTKUKACOK 62 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közlik az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterinarius Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contenst és FO: VM This Journal is indexed and/of abtracted in Current Contents anf FO:VM os ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.: ww.univet.hu/m al 1

3 MAGYAR! 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL ' 2013/1 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - E stablished b y A le g ré g ib b k u ltú rá k b a n m e g ta lá lh a tó állatáldozás, a v a llá s tö rté n e t m e lle tt, az állatorvoslás tö rté n e té n e k is e g yik le g ő sib b em léke. Célja v o lt a ka p cso latlétesítés le h e tő sé g é n e k hite, ill. szándéka ajándékozás ú tjá n a világ urával, a te re m tő istennel (istennővel), a n n a k b u zg ó h ité b e n, h o g y az istenség a néki szentelt á lla t é le te t h o rd o z ó v é ré n e k fe la já n lá sát kegyesen e lfo g a d ja és a fe la já n ló kérését teljesíti. A k á r a szent á lla t (m adár) é le tb e n m e g fig y e lt viselkedésének, akár a fe lá l d o z o tt á lla t k io n to tt vé ré n e k színe, belső szerveinek vizsgálata és m egítélése v o lt a szertartási eljárás m ódszere, az á ld o za ti célra kisze m elt á lla tn a k h ib á t la n n a k k e lle tt lennie, erről a kultusz fe lsze n te lt papjai g o n d o sko d ta k. A szent álla t m e g fig ye lé sé t és az á ld o za ti á lla t le ölését ku ltiku s szertartás keretei k ö z ö tt vég e zté k. Ennek kö szö n he tő, h o g y számos ó ko ri vallás - le g részletesebben a g ö rö g és a róm ai k u ltú rk ö rh ö z ta rto z ó n é p ek - á lla tá ld o zási sze rta rtá sairó l képi va g y írásos e m lékekkel ren d e lke zü n k. Á lla to rv o s -tö r té n e ti s z e m p o n tb ó l k ie m e lke d ő je le n tő sé g ű a róm ai F oru m o n ma is lá th a tó és suovetauriliát, azaz sertés- (sus), kos- (ovis) és b ika - (taurrus) á ld o z a to t b e m u ta tó e m lékm ű. A d o m b o rm ű ké t old a lá n suovetaurinariusok ( ve te rina riu s o k "= á lla tg o n d o z ó k ) szobra lá th a tó. H azánk m úze u m a i az Istár, a Kybele és a M ithras ku ltu sz re likviá it is őrzik. A világ va llá so k irá nti é rd e klő d é s fo ko zó d á sá n a k is kö szö n he tő, h o g y a régészeti k u ta tá s o k v a llá stö rté n e ti s z e m p o n tb ó l is egyre tö b b új ism erettel g ya ra p ítjá k tu d á s u n k a t. A Kínai N agy Faltól az Isterig (Dunáig), ill. a Fekete te n g e rtő l a Rajnáig te rje d ő hatalm as b iro d a lm a t lé tre h o zó, a nagy n é p vá n d o rlá s t m e g in d ító, a K eletróm ai B iro d a lm a t sarcoló, a c a ta la u n u m i ü tk ö z e tb e n " a N y u g a tró m a i B iro d a lo m ra is csaknem halálos csapást m érő (451) h u n o k a t m égis részint ke g ye tlen ü l ö ld ö k lő lovas ra b ló kké n t, részint am olyan p rim itív s á m á n h itű " h o rd a k é n t e m le g e tik. K u ltú rá ju kró l u g ya n a kko r - noha lovas ha rcm ű vé sze tü k, fe g yver-, bőr-, szövő-, cserép- és fé m ip a ru k, á lla tte nyésztésük m e lle tt pl. m űvészi arany é kszereik m ég I. (N agy Szent) Leó pápa cs o d á la tá t is k ié rd e m e lté k - kevesebb szó esik. Ezért is m eglepetéssel szol g á lta k azok a hatalm as bronzüstök, a m e lye ke t először a T örte l m e lle tti, ún. C z a k ó -h a lo m n á l (1869), le g u tó b b a B alatonlelle m e lle tti Rádpusztán (2006) ta lá lta k. A nyilvánvalóan áldozati üstök - am elyekhez teljesen h a so n ló ka t a Don, a V olga, az A ltá j stb. vid é ké n is ta lá lta k és ma a novocserkaszki, a to b o ls z k i, az o m szki, a p erm i, a szim birszki és más m ú z e u m o k b a n lá th a tó k, e lle n tm o n d a n a k a sá m á n h itn e k. A z ü stö k egységes típusa, díszítésének je l legzetes ku ltiku s m in tá za ta a nagy királyaik a la tt jó l sze rve ze tt hatalm as Hun B iro d a lo m b a n egységes h itv ilá g o t, egységes va llá st m u ta t, e g yben tanúsítja, h o g y nem egyszerű b o g rá cso k, ha n em vallási szertartás keretei k ö z ö tti á l d o z a t b e m u ta tá s á t kö ve tő ü n n ep i lakom a célja it szolgálták. A síp-, d o b - és n á d ih e g e d ű szó -kísé re tte l ö n kívü le ti tá n c o t já ró sám án sze rta rtá sáh o z nem ta rto z ik á lla tá ld o z a t be m u ta tá sa. Á lla tá ld o z á s t bizonyos va llásokban, mai ko ru n kb a n is ism erünk. A h in d u k pl. N epálban ö té v e n k é n t, n o ve m b e r végén - a m o d e rn világ tilta ko zá sa e lle nére - n a p ja in kba n is százezrével á ld o zn a k bivalyt, kecskét, sertést, ty ú k o t, g a la m b o t; a m o h a m e d á n o k u g ya n a kko r b á rá n yo ka t á ld o zn a k A lla h tis z te letére. A h u n o k s á m á n h ité rő l v a llo tt n é ze te ke t m e g d ö n tő bronzüstök ta n úsítjá k, h o g y az állatorvoslás tö rté n e te m e g h a tá ro zó a d a to kka l képes kiegészíteni tö b b e k k ö z ö tt - a régészet, a h a d tö rté n e t, a v a llá stö rté n e t, ső t a m agyar n e m ze t tö rté n e té n e k fe h é r fo ltja it is. M e g ú ju ló á lla to rvo ské p zé sü nk ezért nem n é lk ü lö z h e ti az á lla to rv o s -tö rté n e le m rendszeres o kta tá sa, e g yben k u tatása szám ára ta n szék felállítását. NÁDASKAY Béla Vol No 1. - Budapest, Jan E lő fiz e té sb e n te rje s z ti a M a g y a r Posta Z rt. Levél Ü z le tá g, K ö z p o n ti E lőfize tési és Á ru s m e n e d z s m e n t c s o p o rt. P ostacím : B u d a p e st. E lő fiz e th e tő az o rs z á g b á rm e ly p o s tá já n, v a la m in t a h írla p o t k é z b e s ítő k n é l, e -m a ile n :h irla p e lo fiz e te p o s ta.h u. T o v á b b i in fo rm á c ió : / Ü g y fé ls z o lg á la t: Tel.: , Fax: K ü lfö ld ö n te rje s z ti: C o lo r In te rp re ss K ft., B u d a p e s t, Tel.: , Fax: E lőfize tési díj 1 évre: Ft. 2 I Magyar Állatorvosok Lapja január H a tv a n y L. u. FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Im re, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), V örös Károly Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Szabó J u d it SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím: 140o B u d a p e st 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l E -m ail: m aotk.szie.hu KIA D Ó - PUBLISHER NAKVI Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té ze t H B udapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: n nakvi.hu Felelős kiadó: DR. MEZOSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I f ő igazgatója LAPTULAJDONOS V idékfejlesztési M in is z t é r iu m H ird etések fe lvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l érte sü lé se ket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyé b rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kia d ó fe le l ősséget n e m vállal. Karasszon Dénes T e rjeszti: L a p ke r Z rt A lap készítésében k ö z re m ű k ö d ö tt a M a g y a r M e zőg a zd asá g Kft. N yo m d ai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS Pharm a Press N y o m d a ip a ri Kft N agykovácsi, T e m p lo m k e rt u. 8. N yom davezető: D ÁVID FERENC 14. INDEX: HU ISSN X

4 LO Díjugrató sportban a hasznos élettartam értékelése különböző mérőszámokkal J MAGYAR L L Л P J Д I 2013/1 J. Posta - A. Rudiné Mezei - S. Mihók: Estimation of durability of show-jumping horses by different values Posta János* Rudiné M ezei Anita, M ihók Sándor Debreceni Egyetem A grár- és G azdálkodástudom ányok C entrum a, M ezőgazdaság-, Élelm iszer-tudom ányi és K örnyezetgazdálkodási Kar, Á llattenyésztéstani Tanszék. Böszörm ényi u H Debrecen. *E -m ail: agr.unideb.hu Összefoglalás. A szerzők a lovak d íju grató sportban tö ltö tt hasznos é le tta rta m á t é rté k e lté k a tulajdonság örö kö lh ető ségének szám ításával, különböző m atem atikai m érőszám ok összehasonlításával. A vizsgálatban az 1996 és 2009 közötti d íju g ratási sp o rtered m ényeket vizsgálták lineáris m o d ellekkel, különböző m érőszám okkal. A sportban tö ltö tt éveket, az abszolút szám ok m e lle tt, m atem atikai átalakításokkal (n ég yzetg yö k, harm ad ik és n egyedik gyö k, va la m in t logaritm us) értékelték. A szám í tásokat két m odellel végezték: az ivar és a születési év m in dkettő ben szerepelt, míg a m ásodik m odellben az első s ta rt idő p on tjában m e g á lla p íto tt é le tk o rt is fig y elem b e v e tté k. A m o d ellek illeszkedését a lo g -lik elih o o d -értékek és a determ inációs e g y ü tth ató k alapján h aso n líto tták össze. A varianciakom ponenseket a VCE-6 program m al becsülték. A determ inációs e g y ü tth a tó k az első s ta rt idő p on tjában fig y elem b e v e tt éle tk o r szerinti m odellben nag yo bb ak vo ltak. A m érőszám tól és m odelltő l fü g g ő e n, a hasznos é le tta rta m örö kö lh ető sége 0,1 9-0,2 7 kö zö tt v á lto z o tt. A sportban tö ltö tt hasznos é le tta rta m h2-é rté k é n e k szám ítására számos m atem atikai m ódszer alkalm as leh et, de o kvetlen ü l javasolt olyan m odell választása, am ely az első s ta rt időpontjában rö g z íte tt é le tk o rt fig y elem b e veszi. Sum m ary. The aim o f this study w as th e m easurem ent o f d u rab ility o f sh o w -jum ping horses by th e estim ation o f th e h eritab ility o f th e tra it. The e valu ation w as carried o u t w ith th e com parison o f d iffe re n t m athem atical transform atio ns o f th e 'co m p etitio n years'. S h ow -jum pin g co m p etition results recorded fro m w e re analyzed w ith d iffe re n t linear m ixed m odels using som e m easurem ent variables. Besides th e 'co m p etitio n years', its transform atio ns w e re used (square ro o t, cubic and fo rth roots, and log tran sfo rm atio n ). Tw o m odels w e re used: sex and birth year w e re taken into account in both m odels, w h ereas in th e second m odel an ad justm ent w as m ade fo r age a t firs t co m p etition result. The m odel fit w as com pared based on th e ir log-likelihood values and d eterm in a tio n coefficients. Variance com ponents w e re estim ated w ith VCE-6 so ftw a re. The d eterm in atio n coefficients o f th e models w e re higher w h e n age a t firs t com p etition result w as included in th e m odel. The h eritab ility varied b etw een dep en din g on th e used m odel. Inclusion o f age at firs t co m p etition result is suggested in th e models and each m athem atical tran sfo rm atio n o f c o m p etition years w as usable fo r th e estim atio n o f th e h eritab ility o f th e tra it. Díjugrató sportlovak sportkarrierjének időtartama 7

5 SZARVASMARHA Nebovírus {Caliciviridae) első hazai kimutatása hasmenéses borjú bélsármintájából I MAGYAR l I L A P J A 2013/1 P. Pankovics - Á. Boros - Cs. Nemes - E. Delwart - G. Reuter: First detection of nebovirus (Caliciviridae) in faecal sample of diarrhoeic calf in Hungary Pankovics Péter1, Boros Ákos1, Nemes Csaba2, Eric D elw art3, Reuter Gábor1* 1] ÁNTSZ D él-d unántúli Regionális Intézete, Regionális V iro ló g ia i L a boratórium, G astroenteralis V írusok N em zeti Referencia Laboratórium a. Szabadság ú t 7. H-7623 Pécs. ddr. antsz.hu 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság, Kaposvár 3] Blood Systems Research In stitu te és U niversity o f C alifornia, San Francisco, C A, USA Összefoglalás. A nebovírusok a Caliciviridae család legújabb, Nebovírus nem zetség én ek tag jai, am elyek szarvasm arha- (Bos taurus) borjak hasmenéssel járó, enteralis m egbetegedéseiben játszh atn ak kóroki szerepet. Két prototípus vírusa a Newbury-1 (B o/n ew b ury1/1976/u K, DQ013304) és a Nebraska (BEC/NB/80/US, AY082891) vírus (N ew b u ry, bovine - Nebo). A virális kapszidfehérje (VP1) alapján a nebovírusok 4 leszármazási vonalba (lineage 1-4 ) csoportosíthatók. A szerzők célja a nebovírus hazai kim u tatása, genetikai jellem zése és filo g en etikai besorolása vo lt két szarvasm arhatelepről szárm azó, 1-1 hasmenéses borjú bélsárm intáiból. A rutin diagnosztikai bakteriológiai és virológiai vizsgálatokat követően, a nebovírus kim utatását és teljes genom jának m eghatározását m olekuláris biológiai módszerekkel (454-pyroszekvenálás, RT-PCR, 5 '/3 ' RACE RT-PCR és d irekt szekvenálás) végezték. A pyroszekvenálás m ódszerével az egyik m intából kapott nebovírusszekvencia-darabokat összeillesztették és további 4 RT-PCR-reakció segítségével a teljes virális g en om ot m eghatározták. A B o /M 3641/2011/ HUN (JX018212) nebovírusgenom - 5'UTR (74nt)/ORF1 ( n t)/ ORF2 (677nt)/3'UTR (67nt) - összesen 7453 nukleotidhosszúságú és 95% -os nukleotidhasonlóságot m utat a B o/b EC/Penrith140/2000/UK nebovírusszekvenciához. A B o /M 3641/2011/H U N filo g e- netikailag a nebovírusok első (lineage 1), Newbury-1-szerű leszármazási vonalába sorolható. A közlem ény a calicivírusok közé tarto zó nebovírus első hazai kim utatásáról, elem zéséről és filo g en etikai besorolásáról számol be. A valószínűsíthetően kórokozó nebovírus a hazai szarvasm arha-állom ányokban is jelen van, és szerepet játszh at a szarvasm arhaborjak ismeretlen eredetű, hasmenéssel járó m egbetegedéseiben. Summary. Neboviruses are th e most recent mem bers o f fam ily Calicivirdae, in genus Nebovirus, w hich can be etiological agents o f diarrhoea and enteric diseases o f calves (Bos taurus). The genus has tw o prototypes: th e Newbury-1 (B o /N ew b ury1/1976/ UK, DQ ) and th e Nebraska (BEC/NB/80/US, AY082891) viruses. Based on th e viral capsid protein (VP1), neboviruses are classified into 4 phylogenetic lineages (lineage 1-4 ). The authors aims w e re th e detection, genetic characterization and phylogenetic classification o f neboviruses fro m 1-1 faecal samples collected from diarrhoeic calves living in tw o d iffe re n t cattle farm s in Hungary. A fte r th e routine diagnostic bacteriological and virological investigation th e detection and com plete gen om e determ ination o f nebovirus w e re done by m olecular biological m ethods (454- pyrosequencing, RT-PCR, 5'/3' RACE RT-PCR and direct chain term inated sequencing). Using pyrosequencing m ethod th e contigs o f nebovirus sequences w e re aligned from one o f th e faecal samples and th e com plete viral genom e w as expanded w ith th e help o f additional 4 RT-PcR reactions. The genom e o f strain B o /M 3641/2011/H U N (JX018212) nebovirus - 5'UTR (74nt)/ ORF1 ( n t)/ ORF2 (677nt)/3'U TR (67nt) - w as 7453nt in length and it has a close to 95% nucleotide match w ith strain Bo/BEC/Penrith140/2000/ UK virus. Strain B o /M 3641/2011/H U N virus can phylogenetically be classified into lineage 1; N ew bury-1-like phylogenetic group. In this study, th e authors report th e first d etection, characterization and phylogenetic analysis o f nebovirus in Hungary, being supposedly pathogenic agents, have already been present in Hungarian cattle herds and may contribute to calves' diarrheic diseases o f unknow n origin. 12 I Magyar Állatorvosok Lapja január

6 JUH A juhállományok Maedi-Visnafertőzéstől való mentesítése 1. A betegség kóroktana és kártétele I MAGYAR l I L A K J Д I 2013/1 V. Pálfi - I. Hajtós - T. Kovács: Eradication of Maedi-Visnainfection from sheep herds Part 1. Aetiology and losses due to the disease Pálfi Vilmos1*, Hajtós István2, Kovács Tibor2 1] Nyugdíjas, akkori m un ka h e ly MgSzH ÁDI. T ábornok u. 2. H-1149 Budapest. *E -m ail: p a lfivilm o s gm ail.com 2] BAZ M egyei K orm ányhivatal, Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága, M iskolc Összefoglalás. A szerzők, a kétrészes d olg ozat első részében, fő k é n t irodalm i adatok alapján, összefoglalják a juhok M aedi-visna-fertőzésével kapcsolatos tu dnivalókat. Ism ertetik a kórokozó jellegzetességeit, a fertőzés terjedésének m ódjait és a laboratóriumi kórjelzés lehetőségeit. A betegség okozta kártételek ism ertetése során kitérnek az anyák és a bárányok között jelentkező károkra. Ö sszefoglalják a betegség fellépését Izlandon és az o tt fo ly t mentesítési m unkát. A m entesítésre három m ódszert ajánlanak: a fe rtő zö tt anyák bárányainak kolosztrum m entes felnevelését, a szerológiai vizsgálato k eredm ényén alapuló szelekciós m ódszert és a fia ta l anyák jerkéin ek e lk ü lö n ített felnevelését. Végül kitérnek az EU-ban a tenyészállatok forgalm azására vonatkozó előírásokra és a m agyarországi jogi szabályozás hiányára. Summary. In th e first p art o f th e study o f tw o parts th e authors, m ainly on th e basis o f literature d ata, sum m arize th e kn o w led g e on M aedi-v isna-infection in sheep. They present th e characteristics o f th e causative ag en t, routes o f transmission and th e laboratory diagnosis. Presenting th e losses caused by th e disease th ey dem onstrate th e losses in ew es and lambs. They summarise th e occurrence o f th e disease in Iceland and th e eradication program th ereof. They recommend th ree methods fo r th e eradication: colostrum -free rearing o f lambs o f infected ew es, selection based on serological results and separate rearing o f tegs o f young ew es. Finally, th ey present th e conditions o f m ovem ent o f breeding animals in EU and lack o f relevant legislation in Hungary. 18 Magyar Állatorvosok Lapja január

7 A juhállományok Maedi-Visnafertőzéstől való mentesítése 2. Mentesítés egy magyarországi juhállományban Pálfi Vilmos1*, Hajtós István2, Kovács Tibor2 I MAGYAR l I L A K J Д I 2013/1 V. Pálfi - I. Hajtós - T. Kovács: Eradication of Maedi-Visnainfection from sheep herds Part 2. Eradication in a Hungarian sheep herd 1] Nyugdíjas, akkori m un ka h e ly MgSzH ÁDI. T ábornok u. 2. H-1149 Budapest. *E -m ail: p a lfivilm o s gm ail.com 2] BAZ M egyei K orm ányhivatal, Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága, M iskolc Összefoglalás. A második részben, a szerzők egy nagy létszám ú, 284 juhból álló, Suffolk fajtájú állom ányban szelekciós m ódszerrel vé g ze tt sikeres M V V-m entesítésről szám olnak be. A fe rtő z ö tts é g alakulását kezdetben évenkénti két, majd visszafertőzést követő egy évben 4, végül évenkénti szerológiai vizsgálatokkal követték. A vizsgálatokat először AG ID -, később ELISA-módszerrel végezték. A pozitív egyedeket, utódaikkal e g y ü tt, elk ü lö n ítették a negatív állato któ l, am elyhez először, azonos légtérben, 2,5 m széles dupla kerítést használtak, majd a 3. évtől külön telep re szállították a fe rtő z ö tt juh o kat. A felm érő vizsgálat során a fertőzö ttség 22,88% -os vo lt, am ely kezdetben fokozatosan csökkent, majd a fe rtő zö tt állato k visszakerülése után ismét em elkedni kezdett. Az állom ány a fe rtő z ö tt egyedek külön telep en tö rtén ő elhelyezését követő 22. hónapban v á lt szeronegatívvá és a rákövetkező 41 hónap során vé g ze tt 4 vizsgálatban újabb, fe rtő z ö tt eg yedet nem találtak. A m entesített és a fe rtő z ö tt állom ányra vonatkozó term elési m u tató k (ellési átlag, szopósbárány-elhullás, éves anyajuhkiesés, egy anyajuhra jutó választo tt bárányok száma és testtöm eg-gyarapodás) összehasonlítása során kiderült, hogy a 4. évtől a m entesít e tt nyájban valam ennyi vizsgált m utató esetében jobb eredm ényeket kaptak, m int a fe rtő z ö tt csoportban. Az eredm ények alapján azt a következtetést vo n ták le, hogy az M VV-m entesítéssel az állom ány term elése gazdaságosabbá válik. Summary. In th e second p art th e authors present a successful M W eradication by selection m ethod in a large scale Suffolk herd o f 248 sheep. The course o f infection w as m onitored by serological exam inations at th e beginning tw ic e a year and during th e fo u r years fo llo w in g re-infection once a year. The tests w e re perform ed first by AGID-, and later by ELISA-method. Positive animals w e re separated w ith th e ir progenies fro m th e negative anim als, fo r th e separation first 2.5 m w id e panels w e re used in th e same building, and fro m th e 3rd year th e infected sheep w e re moved to an o ther holding. During th e survey exam inations th e infection w as 22.88%, w hich decreased gradually first and fo llo w in g th e re-introduction o f infected anim als it increased again. The herd became seronegative in th e 22nd m onth a fte r th e rem oval o f infected animals to separate holding and in th e fo u r exam inations during th e fo llo w in g 41 m onths no infected anim al w as found. Com paring th e production param eters in th e fre e and infected herds (average births, suckling lamb losses, yearly ew e losses, w eaned lambs per ew e and w e ig h t gain) th ey found th a t fro m th e 4th year th e d ata w e re b ette r fo r all exam ined param eters in th e fre e herd th an in th e infected group. On th e basis o f results th ey concluded th a t th e production of th e herd becomes m ore economic w ith M VV-eradication. Hazai juhállomány mentesítése Maedi-Visna-fertőzéstől 25

8 KISÁLLAT A Doppler-echokardiográfia elve és gyakorlati alkalmazása kutyában I MAGYAR l I L A K J Д I 2013/1 K. Vörös - Cs. Hetyey: Principles and practical application of Doppler echocardiography in the dog Vörös Károly* Hetyey Csaba SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika. István u. 2. H B udapest *E -m ail: aotk.szie.hu Összefoglalás. A D o p pler-echokardiográfia (DE) értékes kiegészítő ad ato ka t szolgálta t a véráram lás irányáról, sebességéről és az áram lási rendellenességekről az M -m ó d és a kétdim enziós echokardiográfiával nyert inform ációkhoz képest. E m iatt az álla t orvosi kardiológiai d iagnosztika csak a DE igénybevételével leh et teljes értékű. A szerzők összefoglalják az eljárás indikációit, elv ét és fizikai alap jait, to vábbá bem u ta tjá k annak m ó d szertan át, kivitelezését, és m egadják a véráram lás fizio ló g iai é rté keit az egyes szívszájadékokra vonatkozóan. Sum m ary. D o p pler echocardiography (DE) provides valu able additio n al d ata on th e d irectio n, speed and ab n orm alities o f blood flo w in ad d itio n to th e info rm ation provided by M m ode and tw o -d im en sio n a l echocardiography. Thus veterin ary cardiological diagnostics can be o f fu ll valu e o nly by applying DE. The authors sum m arize th e indications and physical principles o f this m o d ality (Figures 1-7 ). They also d em o n strate th e m eth o d o lo g y as w e ll as technical aspects o f DE (Table 1, Figures ) and present physiological m easurem ent values o f th e speed o f blood flo w regarding th e d iffe re n t intracardiac valve regions (Tables 2-3 ). Doppler-echokardiográfia alkalmazása kutyában 31

9 A kutyák pantropikus coronavírusfertőzésének kimutatása Magyarországon Lakatos Béla1*, Demeter Zoltán2**, Palade Elena Alina2, Viviana Mari3, Szilasi Anna2, Nicola Decaro3, Rusvai Miklós2 I MAGYAR. I I L A K J Д I 2013/1 B. Lakatos - Z. Demeter - E. A. Palade - V. Mari - A. Szilasi - N. Decaro - M. Rusvai: Detection of canine pantropic coronavirus infection in Hungary 1] Lakat-Vet Bt. Károly u. 5. H M osonm agyaróvár. * hotm ail. com 2] SZIE-ÁOTK, K ó rb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék 3] U niversity o f Bari Összefoglalás. A s zerző k, nem zetközi eg yü ttm ű kö d és keretében (EU Canine Pantropic Coronavirus Epidem iological Survey Project, ) felm é ré st v é g e zte k azzal a céllal, hogy feltérké p e zzék, hogy M agyarországon m ennyire gyakori a ku tya p o pulációkban a pantropikus coronavirus (Canine Pantropic Coronavirus - CPCoV) előfordulása. A vizsgálatban összesen 130 kutyából v e tt m intán v é g e zte k el reverz transzkripciót követő polim eráz láncreakciót (RT-PCR), am elyből 18 szervm inta és 11 bélsárm inta bizonyult p ozitívn ak kutyacoronavírus- (CCoV) fertőzésre. További vizsg á la tta l m e g á lla p íto ttá k, hogy a 18 szervm intábó l 12 le tt pozitív CPCoV-re specifikus re al-tim e PCR használatával, míg a 11 bélsárm intából eg yik sem. A vírusizolálás egyik m in táb ól sem v o lt sikeres. További kérdéseket v e t fel azo n ban, hogy az összesen 29 coronavírus-pozitív m intából 27 egyid ejűleg fe rtő z ö tt v o lt a ku tyák ll-es típusú parvovírusával (CPV-2) is, így nem leh et biztosan tu d n i, hogy a ta p a s z ta lt klinikai tü n e te k, ill. kórbonctani elváltozáso k önállóan a CPCoV-п е к tu lajd o n íth ató k-e? Ezen ered m ények alapján m egállapítható, hogy a m agyarországi kutyapopulációkban je len van a pantropikus coronavirus, és elő fordu lása nem ritka, m ivel a 130 kutyából 12-ből k im u ta ttá k a CPCoV-t (9,23% ). Sum m ary. A survey o f th e canine pantropic coronavirus infection w as carried o u t as p a rt o f th e EU Canine Pantropic Coronavirus Epidem iological Survey in The aim w as to d etect th e presence o f canine pantropic coronavirus (CPCoV) in H ungarian dog populations. Samples have been taken fro m a to ta l o f 130 dogs, and polym erase chain reaction a fte r reverse transcription (RT-PCR) has been p erfo rm ed. 18 samples fro m organs and 11 samples fro m faeces w e re positive fo r canine enteric coronavirus (CCoV). Further specific exam in atio n o f CPCoV w ith re al-tim e PCR w as carried o u t, 12 fro m 18 organ samples w e re positive, w h ile none o f th e 11 faecal samples. Virus isolation w as not successful fro m th e samples. H ow ever, fro m a to ta l o f 29 coronavirus positive samples 27 w e re sim ultaneously positive fo r canine parvovirus ty p e 2 (CPV-2), w hich raises th e question if th e observed sym ptom s and lesions w e re o nly caused by CPCoV. The d ata indicate th a t canine pantropic coronavirus is present in th e Hungarian dog populations, and its occurrence is q u ite high, since 12 o f th e 130 tested dogs (9.23% ) w e re carrying CPCoV. Pantropikus koronavírusfertőzés 41

10 ZOONOSIS Tej közvetítette kullancsencephalitis-járványok Magyarországon J MAGYAR L L Л P J A I 2013/1 V. Zöldi - E. Ferenczi - L. Egyed: Milk transmitted tick-borne encephalitis epidemics in Hungary Zöldi Viktor1*, Ferenczi Emőke1, Egyed László2 1] Országos E pidem iológiai K özpont. Gyáli ú t 2-6. H Budapest. *E -m ail: oek. antsz.hu 2] M TA A g rá rtu d o m á n yi K u ta tó k ö z p o n t Á lla to rv o s tudom ányi Intézete Összefoglalás. A szerzők, az Országos Epidem iológiai Központ ad atai alapján, részletesen b em u tatják a m agyarországi, alim entaris e red etű, igazolt kullancsencephalitis- (K E )esetekepid em io ló g iai jellegzetességeit. M e g á lla p ítjá k, hogy az 1953-ban elsőként ism ertté v á lt, kecsketej k ö z v e títe tte esettel e g y ü tt, 2011 végéig, összesen 27, kisebbnagyobb, igazolt alim entaris járván y z a jlo tt az országban. 111 beteg esetében v o lt bizo n yítható a KE. Egy-egy á tv ite l során fertő ző d és kö ve tke zett be. Az esetek kö zö tt en yhe többségben (55,1% ) v o lta k a fé rfia k, a leginkább é rin te tt korcsoportok a éves fiú k, valam in t a éves és éves fé rfia k voltak. A táplálék kal tö rté n ő fertő zések m indegyike az ország északi-középső, ill. délnyug ati részének te lepülésein tö rté n t. Az esetek h áro m n eg yed e (84 m egbetegedés) N ógrád, Heves és Zala m egyei telep ü lésekh ez kötődik. A fe rtő z ő forrás m inden esetben nyers tej vo lt, 101 beteg (91,8% ) előzőleg kecsketejet, 9 (8,2% ) pedig te h é n te je t fo g y a s zto tt. 100 KE-eset az közötti időszakra esett, am ely az ebben az időszakban ism ertté v á lt összes (2280) igazolt KE-eset 4,4 % -a vo lt. Az alim entaris ered etű KE-esetek részesedése az összes esetből az közötti időszak első három negyede során kie g y en lítette n, 2,5-4 % kö zö tt ala ku lt, azonban kö zö tt ugrásszerűen m e g n ő tt 13,7% -ra. Sum m ary. The authors aim ed to describe, as d etailed as possible, th e epidem iological features o f confirm ed, alim e n ta ry tra n s m itted tick-b o rn e encephalitis (TBE) hum an cases in H ungary, based on th e d ata o f th e N ational Centre fo r Epidem iology. 27 alim e n ta ry tra n s m itted TBE outb reaks w e re id entified w ith a w id e v a rie ty o f confirm ed hum an cases b e tw e e n The to ta l num ber o f confirm ed alim e n ta ry TBE cases w as 111, th e num ber o f id e n tified cases per outbreaks w as The slight m ajo rity (55.1% ) o f th e cases w e re males and th e m ost affected age groups w e re th e years old boys and men aged and years. All o f th e alim e n ta ry outbreaks occurred in th e n o rth-cen tral and so u th-w estern parts o f H ungary, th ree-q u arters o f th e cases (84 patients, 75.7% ) w e re fo un d in Nógrád, Heves and Zala county. The source o f infection w as alw ays raw milk: g o a t m ilk caused th e m ajo rity o f cases (101 patients, 91.8% ) w h ile cow m ilk w as responsible fo r 9 cases (8.2% ). In , a to ta l o f 2280 cases o f TBE w e re reported fro m w hich 100 cases (4.4% ) w e re alim e n ta ry tra n s m itted. Proportion o f m ilk-borne cases fro m th e to ta l num ber o f infections b e tw e e n w e re e q u ally % but it w as considerably increased (13.7% ) b e tw e e n Magyar Állatorvosok Lapja január

11 ÁLLATVÉDELEM Az állat mint jogalany Daniela Takácová1*, Andrej Bugarsky2, Roman Нес ко4, Milos Maslej3, Judit Süli1 I MAGYAR I I L A K J Д I 2013/1 D. Takácová - A. Bugarsky - R. Hecko - M. Maslej - J. Süli: Animal as subject of law 1] Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Egyetem, Törvényszéki, Közjogi és Gazdasági Á llato rvo stan i Intézet. Kom enského 73. SK Kosice. Szlovákia *E -m ail: uvm.sk 2] Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola, n o n -p ro fit szervezet, Bratislava 3] Regionális Á lla t egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hatóság, Bratislava 4] Szlovák Rendőrakadém ia, Bratislava Összefoglalás. Sok állatb arát azt szeretné elérni, hogy az állat ne a jogviszony tá rg y á t képezze, ebben az esetben viszont az állat csak a jogviszony alanya lehetne. Ez a nem em beri fajoknál kizárt, mivel az állat jogi szem pontból m indig dolo gn ak szám ít, am i v i szont nem jelenti azt, hogy m int sajátos dolog, ne érdem elne különleges védelm et. Az állato t nem lehet felh atalm azn i olyan cselekvésre, am ilyenre a jogalanyok alkalm asak, e m ellett a jogalannyal ellen tétb en, az állato t el lehet adni, m egőrzésre, esetleg zálo g ba lehet adni és törvényes keretek között el is lehet altatni. Summary. It is an e ffo rt o f some anim al lovers not to consider an anim al as th e object o f legal relationship. In such conceptions it means th a t th e anim al may have character only as th e subject o f law. This is o u t o f question in case o f subhum an species, because th e anim al is considered as a th in g fro m th e legal point. It does not exclude th a t th e anim al as a specific th in g must receive peculiar protection. The anim al cannot tak e over proxy, because only a person can be legally com petent. C ontrary to th e subject o f law, th e anim al m ay be sold o ff, as w ell as presented, put in safekeeping, paw ned and may be euthanized w h e n specify expressly. Állatok jogi helyzete 57

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) A szerkesztôség tanácsadó testülete (Editorial advisory board): Elnök

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E S J E L E N T É S 2 0 A N N U A L R E P O R T A l a p í t v a 1 9 9 1 S i n c e 1 9 9 1 L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E

Részletesebben

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975.

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. Referátumok Reports Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÁSI István BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. A gyomorvész (nosematosis)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. augusztus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M A SÁRGA CICKAFARK VÉDELME N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági Állatés Növényegészségügyi

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben