MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, évfolyam oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT Doppler-echokardiográfia Pantropikus coronavírusfertőzés ZOONOSIS Tej közvetítette encephalitis ÁLLATVÉDELEM Állatok jogállása Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban Bronze cauldron of the Huns (4th cent.) Place of occurrence: Kaposvölgy (Hungary) Original in the Hungarian National Museum (Budapest, Hungary) LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ IN MEM ORIAM RENDEZVÉNYEK HÍREK, TALLÓZÁSOK

2 TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ LÓ Posta J., R udiné M e z e i A, M ih ó k S.: D íju g ra tó s p o rtb a n a hasznos é le tta rta m értékelése kü lö n b ö ző m é rő szá m o kka l / 7 SZARVASMARHA Pankovics P., B oros Á, N em e s Cs., D e lw a rt, E., R e u te r G.: N ebovírus (C aliciviridae) első hazai kim utatá sa hasmenéses borjú bélsárm intájából / 12 JUH P á lfi V., H a jtó s I., Kovács T.: A ju h á llo m á n y o k M a e d i-v is n a -fe rtő z é s tő l v a ló m entesítése. 1. A b etegség kóroktana és kártétele / 18 P á lfi V., H a jtó s I., Kovács T.: A ju h á llo m á n y o k M a e d i-v is n a -fe rtő z é s tő l va ló m entesítése. 2. M e nte síté s egy m agyarországi juhállom ányban / 25 KISÁLLAT Vörös K., H e tyey Cs.: A D o p p le r-e c h o k a rd io g rá fia elve és g ya ko rla ti alkalm azása kutyában / 31 Lakatos B., D e m e te r Z., Palade, E. A, M a ri, V., Szilasi A., D ecaro, N., Rusvai M.: A ku ty á k p a n tro p ik u s coronavírusfertőzésének kim utatása M agyarországon / 41 ZOONOSIS Z ö ld i V., Ferenczi E., Egyed L.: Tej közvetítette kullancsencephalitis-járványok M agyarországon / 48 ÁLLATVÉDELEM Takácová, D., Bugarsky, A., Hecko, R., M aslej, M., Süli, J.: A z állat m int jogalany / 57 LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ A botulizm us különleges esete fácánban (C sapó I.) / 61 IN MEMORIAM M a dara s A lb e rt V ik to r ( ) (M a d a ra s P.) / 30 Sim on Ferenc ( ) (G álfi P) / 60 RENDEZVÉNY A M a g y a r B uiatrikus Társaság XXII. n em ze tközi kongresszusa (K e cskem é t, o k tó b e r ) (Visnyei L.) / 63 S zent-iványi-b inder-nap (Budapest, o k tó b e r 9.) (Korzenszky E., Tuboly S.) / 64 WELCOMING THE NEW YEAR EQUINE J. Posta, A. R udiné M e zei, S. M ih ó k : E stim a tion o f d u ra b ility o f s h o w -ju m p in g horses by d iffe re n t values / 7 BOVINE P. Pankovics, Á. Boros, Cs. N em es, E. D e lw a rt, G. R euter: First d e te c tio n o f n e b o viru s (C aliciviridae) in faecal sam ple o f diarrhoeic calf in H ungary / 12 SHEEP V Pálfi, I. H ajtós, T. Kovács: E radication o f M a e d i-v is n a -in fe c tio n fro m sheep herds. Part 1. A e tio lo g y and losses due to the disease / 18 V Pálfi, I. H ajtós, T Kovács: E radication o f M a e d i-v is n a -in fe c tio n fro m sheep herds. Part 2. E radication in a H ungarian sheep herd / 25 SMALL ANIMALS K. Vörös, Cs. H etyey: Principles and p ra ctica l a p p lic a tio n o f D o p p le r e c h o ca rd io g ra p h y in th e d o g / 31 B. Lakatos, Z. D em e te r, E. A. Palade, V M a ri, A. Szilasi, N. D ecaro, M. Rusvai: D e te c tio n o f canine p a n tro p ic coronavirus infection in H ungary / 41 ZOONOSIS V Z öldi, E. Ferenczi, L. Egyed: M ilk transm itted tick-b orn e encephalitis epidem ics in H ungary / 48 ANIMAL WELFARE D. Takácová, A. Bugarsky, R. H ecko, M. M aslej, J. Süli: A n im a l as su b je ct o f law / 57 LETTER TO THE EDITOR Special case o f botulism in pheasant (I. Csapó) / 61 IN MEMORIAM A lb e rt V ik to r M a dara s ( ) (P. M a dara s) / 30 Ferenc Sim on ( ) (P. G álfi) / 60 EVENTS X X II. In te rn a tio n a l C ongress o f th e H u n g a ria n B uiatrics S ociety (K e cskem é t, O cto b e r, 2012) (L. V isnyei) / 63 S zent-iványi-binder-day (Budapest, 9 O ctober, 2012) (E. K orzenszky, S. Tuboly) / 64 MAGYAR L A P J л I 2013/1 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) KULLANCSENCEPHALITIS-ESETEK 53 CSONTKUKACOK 62 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közlik az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterinarius Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contenst és FO: VM This Journal is indexed and/of abtracted in Current Contents anf FO:VM os ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.: ww.univet.hu/m al 1

3 MAGYAR! 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL ' 2013/1 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - E stablished b y A le g ré g ib b k u ltú rá k b a n m e g ta lá lh a tó állatáldozás, a v a llá s tö rté n e t m e lle tt, az állatorvoslás tö rté n e té n e k is e g yik le g ő sib b em léke. Célja v o lt a ka p cso latlétesítés le h e tő sé g é n e k hite, ill. szándéka ajándékozás ú tjá n a világ urával, a te re m tő istennel (istennővel), a n n a k b u zg ó h ité b e n, h o g y az istenség a néki szentelt á lla t é le te t h o rd o z ó v é ré n e k fe la já n lá sát kegyesen e lfo g a d ja és a fe la já n ló kérését teljesíti. A k á r a szent á lla t (m adár) é le tb e n m e g fig y e lt viselkedésének, akár a fe lá l d o z o tt á lla t k io n to tt vé ré n e k színe, belső szerveinek vizsgálata és m egítélése v o lt a szertartási eljárás m ódszere, az á ld o za ti célra kisze m elt á lla tn a k h ib á t la n n a k k e lle tt lennie, erről a kultusz fe lsze n te lt papjai g o n d o sko d ta k. A szent álla t m e g fig ye lé sé t és az á ld o za ti á lla t le ölését ku ltiku s szertartás keretei k ö z ö tt vég e zté k. Ennek kö szö n he tő, h o g y számos ó ko ri vallás - le g részletesebben a g ö rö g és a róm ai k u ltú rk ö rh ö z ta rto z ó n é p ek - á lla tá ld o zási sze rta rtá sairó l képi va g y írásos e m lékekkel ren d e lke zü n k. Á lla to rv o s -tö r té n e ti s z e m p o n tb ó l k ie m e lke d ő je le n tő sé g ű a róm ai F oru m o n ma is lá th a tó és suovetauriliát, azaz sertés- (sus), kos- (ovis) és b ika - (taurrus) á ld o z a to t b e m u ta tó e m lékm ű. A d o m b o rm ű ké t old a lá n suovetaurinariusok ( ve te rina riu s o k "= á lla tg o n d o z ó k ) szobra lá th a tó. H azánk m úze u m a i az Istár, a Kybele és a M ithras ku ltu sz re likviá it is őrzik. A világ va llá so k irá nti é rd e klő d é s fo ko zó d á sá n a k is kö szö n he tő, h o g y a régészeti k u ta tá s o k v a llá stö rté n e ti s z e m p o n tb ó l is egyre tö b b új ism erettel g ya ra p ítjá k tu d á s u n k a t. A Kínai N agy Faltól az Isterig (Dunáig), ill. a Fekete te n g e rtő l a Rajnáig te rje d ő hatalm as b iro d a lm a t lé tre h o zó, a nagy n é p vá n d o rlá s t m e g in d ító, a K eletróm ai B iro d a lm a t sarcoló, a c a ta la u n u m i ü tk ö z e tb e n " a N y u g a tró m a i B iro d a lo m ra is csaknem halálos csapást m érő (451) h u n o k a t m égis részint ke g ye tlen ü l ö ld ö k lő lovas ra b ló kké n t, részint am olyan p rim itív s á m á n h itű " h o rd a k é n t e m le g e tik. K u ltú rá ju kró l u g ya n a kko r - noha lovas ha rcm ű vé sze tü k, fe g yver-, bőr-, szövő-, cserép- és fé m ip a ru k, á lla tte nyésztésük m e lle tt pl. m űvészi arany é kszereik m ég I. (N agy Szent) Leó pápa cs o d á la tá t is k ié rd e m e lté k - kevesebb szó esik. Ezért is m eglepetéssel szol g á lta k azok a hatalm as bronzüstök, a m e lye ke t először a T örte l m e lle tti, ún. C z a k ó -h a lo m n á l (1869), le g u tó b b a B alatonlelle m e lle tti Rádpusztán (2006) ta lá lta k. A nyilvánvalóan áldozati üstök - am elyekhez teljesen h a so n ló ka t a Don, a V olga, az A ltá j stb. vid é ké n is ta lá lta k és ma a novocserkaszki, a to b o ls z k i, az o m szki, a p erm i, a szim birszki és más m ú z e u m o k b a n lá th a tó k, e lle n tm o n d a n a k a sá m á n h itn e k. A z ü stö k egységes típusa, díszítésének je l legzetes ku ltiku s m in tá za ta a nagy királyaik a la tt jó l sze rve ze tt hatalm as Hun B iro d a lo m b a n egységes h itv ilá g o t, egységes va llá st m u ta t, e g yben tanúsítja, h o g y nem egyszerű b o g rá cso k, ha n em vallási szertartás keretei k ö z ö tti á l d o z a t b e m u ta tá s á t kö ve tő ü n n ep i lakom a célja it szolgálták. A síp-, d o b - és n á d ih e g e d ű szó -kísé re tte l ö n kívü le ti tá n c o t já ró sám án sze rta rtá sáh o z nem ta rto z ik á lla tá ld o z a t be m u ta tá sa. Á lla tá ld o z á s t bizonyos va llásokban, mai ko ru n kb a n is ism erünk. A h in d u k pl. N epálban ö té v e n k é n t, n o ve m b e r végén - a m o d e rn világ tilta ko zá sa e lle nére - n a p ja in kba n is százezrével á ld o zn a k bivalyt, kecskét, sertést, ty ú k o t, g a la m b o t; a m o h a m e d á n o k u g ya n a kko r b á rá n yo ka t á ld o zn a k A lla h tis z te letére. A h u n o k s á m á n h ité rő l v a llo tt n é ze te ke t m e g d ö n tő bronzüstök ta n úsítjá k, h o g y az állatorvoslás tö rté n e te m e g h a tá ro zó a d a to kka l képes kiegészíteni tö b b e k k ö z ö tt - a régészet, a h a d tö rté n e t, a v a llá stö rté n e t, ső t a m agyar n e m ze t tö rté n e té n e k fe h é r fo ltja it is. M e g ú ju ló á lla to rvo ské p zé sü nk ezért nem n é lk ü lö z h e ti az á lla to rv o s -tö rté n e le m rendszeres o kta tá sa, e g yben k u tatása szám ára ta n szék felállítását. NÁDASKAY Béla Vol No 1. - Budapest, Jan E lő fiz e té sb e n te rje s z ti a M a g y a r Posta Z rt. Levél Ü z le tá g, K ö z p o n ti E lőfize tési és Á ru s m e n e d z s m e n t c s o p o rt. P ostacím : B u d a p e st. E lő fiz e th e tő az o rs z á g b á rm e ly p o s tá já n, v a la m in t a h írla p o t k é z b e s ítő k n é l, e -m a ile n :h irla p e lo fiz e te p o s ta.h u. T o v á b b i in fo rm á c ió : / Ü g y fé ls z o lg á la t: Tel.: , Fax: K ü lfö ld ö n te rje s z ti: C o lo r In te rp re ss K ft., B u d a p e s t, Tel.: , Fax: E lőfize tési díj 1 évre: Ft. 2 I Magyar Állatorvosok Lapja január H a tv a n y L. u. FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG - EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Im re, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), V örös Károly Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Szabó J u d it SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H Budapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím: 140o B u d a p e st 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l E -m ail: m aotk.szie.hu KIA D Ó - PUBLISHER NAKVI Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té ze t H B udapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: n nakvi.hu Felelős kiadó: DR. MEZOSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I f ő igazgatója LAPTULAJDONOS V idékfejlesztési M in is z t é r iu m H ird etések fe lvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l érte sü lé se ket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyé b rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kia d ó fe le l ősséget n e m vállal. Karasszon Dénes T e rjeszti: L a p ke r Z rt A lap készítésében k ö z re m ű k ö d ö tt a M a g y a r M e zőg a zd asá g Kft. N yo m d ai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS Pharm a Press N y o m d a ip a ri Kft N agykovácsi, T e m p lo m k e rt u. 8. N yom davezető: D ÁVID FERENC 14. INDEX: HU ISSN X

4 LO Díjugrató sportban a hasznos élettartam értékelése különböző mérőszámokkal J MAGYAR L L Л P J Д I 2013/1 J. Posta - A. Rudiné Mezei - S. Mihók: Estimation of durability of show-jumping horses by different values Posta János* Rudiné M ezei Anita, M ihók Sándor Debreceni Egyetem A grár- és G azdálkodástudom ányok C entrum a, M ezőgazdaság-, Élelm iszer-tudom ányi és K örnyezetgazdálkodási Kar, Á llattenyésztéstani Tanszék. Böszörm ényi u H Debrecen. *E -m ail: agr.unideb.hu Összefoglalás. A szerzők a lovak d íju grató sportban tö ltö tt hasznos é le tta rta m á t é rté k e lté k a tulajdonság örö kö lh ető ségének szám ításával, különböző m atem atikai m érőszám ok összehasonlításával. A vizsgálatban az 1996 és 2009 közötti d íju g ratási sp o rtered m ényeket vizsgálták lineáris m o d ellekkel, különböző m érőszám okkal. A sportban tö ltö tt éveket, az abszolút szám ok m e lle tt, m atem atikai átalakításokkal (n ég yzetg yö k, harm ad ik és n egyedik gyö k, va la m in t logaritm us) értékelték. A szám í tásokat két m odellel végezték: az ivar és a születési év m in dkettő ben szerepelt, míg a m ásodik m odellben az első s ta rt idő p on tjában m e g á lla p íto tt é le tk o rt is fig y elem b e v e tté k. A m o d ellek illeszkedését a lo g -lik elih o o d -értékek és a determ inációs e g y ü tth ató k alapján h aso n líto tták össze. A varianciakom ponenseket a VCE-6 program m al becsülték. A determ inációs e g y ü tth a tó k az első s ta rt idő p on tjában fig y elem b e v e tt éle tk o r szerinti m odellben nag yo bb ak vo ltak. A m érőszám tól és m odelltő l fü g g ő e n, a hasznos é le tta rta m örö kö lh ető sége 0,1 9-0,2 7 kö zö tt v á lto z o tt. A sportban tö ltö tt hasznos é le tta rta m h2-é rté k é n e k szám ítására számos m atem atikai m ódszer alkalm as leh et, de o kvetlen ü l javasolt olyan m odell választása, am ely az első s ta rt időpontjában rö g z íte tt é le tk o rt fig y elem b e veszi. Sum m ary. The aim o f this study w as th e m easurem ent o f d u rab ility o f sh o w -jum ping horses by th e estim ation o f th e h eritab ility o f th e tra it. The e valu ation w as carried o u t w ith th e com parison o f d iffe re n t m athem atical transform atio ns o f th e 'co m p etitio n years'. S h ow -jum pin g co m p etition results recorded fro m w e re analyzed w ith d iffe re n t linear m ixed m odels using som e m easurem ent variables. Besides th e 'co m p etitio n years', its transform atio ns w e re used (square ro o t, cubic and fo rth roots, and log tran sfo rm atio n ). Tw o m odels w e re used: sex and birth year w e re taken into account in both m odels, w h ereas in th e second m odel an ad justm ent w as m ade fo r age a t firs t co m p etition result. The m odel fit w as com pared based on th e ir log-likelihood values and d eterm in a tio n coefficients. Variance com ponents w e re estim ated w ith VCE-6 so ftw a re. The d eterm in atio n coefficients o f th e models w e re higher w h e n age a t firs t com p etition result w as included in th e m odel. The h eritab ility varied b etw een dep en din g on th e used m odel. Inclusion o f age at firs t co m p etition result is suggested in th e models and each m athem atical tran sfo rm atio n o f c o m p etition years w as usable fo r th e estim atio n o f th e h eritab ility o f th e tra it. Díjugrató sportlovak sportkarrierjének időtartama 7

5 SZARVASMARHA Nebovírus {Caliciviridae) első hazai kimutatása hasmenéses borjú bélsármintájából I MAGYAR l I L A P J A 2013/1 P. Pankovics - Á. Boros - Cs. Nemes - E. Delwart - G. Reuter: First detection of nebovirus (Caliciviridae) in faecal sample of diarrhoeic calf in Hungary Pankovics Péter1, Boros Ákos1, Nemes Csaba2, Eric D elw art3, Reuter Gábor1* 1] ÁNTSZ D él-d unántúli Regionális Intézete, Regionális V iro ló g ia i L a boratórium, G astroenteralis V írusok N em zeti Referencia Laboratórium a. Szabadság ú t 7. H-7623 Pécs. ddr. antsz.hu 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság, Kaposvár 3] Blood Systems Research In stitu te és U niversity o f C alifornia, San Francisco, C A, USA Összefoglalás. A nebovírusok a Caliciviridae család legújabb, Nebovírus nem zetség én ek tag jai, am elyek szarvasm arha- (Bos taurus) borjak hasmenéssel járó, enteralis m egbetegedéseiben játszh atn ak kóroki szerepet. Két prototípus vírusa a Newbury-1 (B o/n ew b ury1/1976/u K, DQ013304) és a Nebraska (BEC/NB/80/US, AY082891) vírus (N ew b u ry, bovine - Nebo). A virális kapszidfehérje (VP1) alapján a nebovírusok 4 leszármazási vonalba (lineage 1-4 ) csoportosíthatók. A szerzők célja a nebovírus hazai kim u tatása, genetikai jellem zése és filo g en etikai besorolása vo lt két szarvasm arhatelepről szárm azó, 1-1 hasmenéses borjú bélsárm intáiból. A rutin diagnosztikai bakteriológiai és virológiai vizsgálatokat követően, a nebovírus kim utatását és teljes genom jának m eghatározását m olekuláris biológiai módszerekkel (454-pyroszekvenálás, RT-PCR, 5 '/3 ' RACE RT-PCR és d irekt szekvenálás) végezték. A pyroszekvenálás m ódszerével az egyik m intából kapott nebovírusszekvencia-darabokat összeillesztették és további 4 RT-PCR-reakció segítségével a teljes virális g en om ot m eghatározták. A B o /M 3641/2011/ HUN (JX018212) nebovírusgenom - 5'UTR (74nt)/ORF1 ( n t)/ ORF2 (677nt)/3'UTR (67nt) - összesen 7453 nukleotidhosszúságú és 95% -os nukleotidhasonlóságot m utat a B o/b EC/Penrith140/2000/UK nebovírusszekvenciához. A B o /M 3641/2011/H U N filo g e- netikailag a nebovírusok első (lineage 1), Newbury-1-szerű leszármazási vonalába sorolható. A közlem ény a calicivírusok közé tarto zó nebovírus első hazai kim utatásáról, elem zéséről és filo g en etikai besorolásáról számol be. A valószínűsíthetően kórokozó nebovírus a hazai szarvasm arha-állom ányokban is jelen van, és szerepet játszh at a szarvasm arhaborjak ismeretlen eredetű, hasmenéssel járó m egbetegedéseiben. Summary. Neboviruses are th e most recent mem bers o f fam ily Calicivirdae, in genus Nebovirus, w hich can be etiological agents o f diarrhoea and enteric diseases o f calves (Bos taurus). The genus has tw o prototypes: th e Newbury-1 (B o /N ew b ury1/1976/ UK, DQ ) and th e Nebraska (BEC/NB/80/US, AY082891) viruses. Based on th e viral capsid protein (VP1), neboviruses are classified into 4 phylogenetic lineages (lineage 1-4 ). The authors aims w e re th e detection, genetic characterization and phylogenetic classification o f neboviruses fro m 1-1 faecal samples collected from diarrhoeic calves living in tw o d iffe re n t cattle farm s in Hungary. A fte r th e routine diagnostic bacteriological and virological investigation th e detection and com plete gen om e determ ination o f nebovirus w e re done by m olecular biological m ethods (454- pyrosequencing, RT-PCR, 5'/3' RACE RT-PCR and direct chain term inated sequencing). Using pyrosequencing m ethod th e contigs o f nebovirus sequences w e re aligned from one o f th e faecal samples and th e com plete viral genom e w as expanded w ith th e help o f additional 4 RT-PcR reactions. The genom e o f strain B o /M 3641/2011/H U N (JX018212) nebovirus - 5'UTR (74nt)/ ORF1 ( n t)/ ORF2 (677nt)/3'U TR (67nt) - w as 7453nt in length and it has a close to 95% nucleotide match w ith strain Bo/BEC/Penrith140/2000/ UK virus. Strain B o /M 3641/2011/H U N virus can phylogenetically be classified into lineage 1; N ew bury-1-like phylogenetic group. In this study, th e authors report th e first d etection, characterization and phylogenetic analysis o f nebovirus in Hungary, being supposedly pathogenic agents, have already been present in Hungarian cattle herds and may contribute to calves' diarrheic diseases o f unknow n origin. 12 I Magyar Állatorvosok Lapja január

6 JUH A juhállományok Maedi-Visnafertőzéstől való mentesítése 1. A betegség kóroktana és kártétele I MAGYAR l I L A K J Д I 2013/1 V. Pálfi - I. Hajtós - T. Kovács: Eradication of Maedi-Visnainfection from sheep herds Part 1. Aetiology and losses due to the disease Pálfi Vilmos1*, Hajtós István2, Kovács Tibor2 1] Nyugdíjas, akkori m un ka h e ly MgSzH ÁDI. T ábornok u. 2. H-1149 Budapest. *E -m ail: p a lfivilm o s gm ail.com 2] BAZ M egyei K orm ányhivatal, Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága, M iskolc Összefoglalás. A szerzők, a kétrészes d olg ozat első részében, fő k é n t irodalm i adatok alapján, összefoglalják a juhok M aedi-visna-fertőzésével kapcsolatos tu dnivalókat. Ism ertetik a kórokozó jellegzetességeit, a fertőzés terjedésének m ódjait és a laboratóriumi kórjelzés lehetőségeit. A betegség okozta kártételek ism ertetése során kitérnek az anyák és a bárányok között jelentkező károkra. Ö sszefoglalják a betegség fellépését Izlandon és az o tt fo ly t mentesítési m unkát. A m entesítésre három m ódszert ajánlanak: a fe rtő zö tt anyák bárányainak kolosztrum m entes felnevelését, a szerológiai vizsgálato k eredm ényén alapuló szelekciós m ódszert és a fia ta l anyák jerkéin ek e lk ü lö n ített felnevelését. Végül kitérnek az EU-ban a tenyészállatok forgalm azására vonatkozó előírásokra és a m agyarországi jogi szabályozás hiányára. Summary. In th e first p art o f th e study o f tw o parts th e authors, m ainly on th e basis o f literature d ata, sum m arize th e kn o w led g e on M aedi-v isna-infection in sheep. They present th e characteristics o f th e causative ag en t, routes o f transmission and th e laboratory diagnosis. Presenting th e losses caused by th e disease th ey dem onstrate th e losses in ew es and lambs. They summarise th e occurrence o f th e disease in Iceland and th e eradication program th ereof. They recommend th ree methods fo r th e eradication: colostrum -free rearing o f lambs o f infected ew es, selection based on serological results and separate rearing o f tegs o f young ew es. Finally, th ey present th e conditions o f m ovem ent o f breeding animals in EU and lack o f relevant legislation in Hungary. 18 Magyar Állatorvosok Lapja január

7 A juhállományok Maedi-Visnafertőzéstől való mentesítése 2. Mentesítés egy magyarországi juhállományban Pálfi Vilmos1*, Hajtós István2, Kovács Tibor2 I MAGYAR l I L A K J Д I 2013/1 V. Pálfi - I. Hajtós - T. Kovács: Eradication of Maedi-Visnainfection from sheep herds Part 2. Eradication in a Hungarian sheep herd 1] Nyugdíjas, akkori m un ka h e ly MgSzH ÁDI. T ábornok u. 2. H-1149 Budapest. *E -m ail: p a lfivilm o s gm ail.com 2] BAZ M egyei K orm ányhivatal, Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatósága, M iskolc Összefoglalás. A második részben, a szerzők egy nagy létszám ú, 284 juhból álló, Suffolk fajtájú állom ányban szelekciós m ódszerrel vé g ze tt sikeres M V V-m entesítésről szám olnak be. A fe rtő z ö tts é g alakulását kezdetben évenkénti két, majd visszafertőzést követő egy évben 4, végül évenkénti szerológiai vizsgálatokkal követték. A vizsgálatokat először AG ID -, később ELISA-módszerrel végezték. A pozitív egyedeket, utódaikkal e g y ü tt, elk ü lö n ítették a negatív állato któ l, am elyhez először, azonos légtérben, 2,5 m széles dupla kerítést használtak, majd a 3. évtől külön telep re szállították a fe rtő z ö tt juh o kat. A felm érő vizsgálat során a fertőzö ttség 22,88% -os vo lt, am ely kezdetben fokozatosan csökkent, majd a fe rtő zö tt állato k visszakerülése után ismét em elkedni kezdett. Az állom ány a fe rtő z ö tt egyedek külön telep en tö rtén ő elhelyezését követő 22. hónapban v á lt szeronegatívvá és a rákövetkező 41 hónap során vé g ze tt 4 vizsgálatban újabb, fe rtő z ö tt eg yedet nem találtak. A m entesített és a fe rtő z ö tt állom ányra vonatkozó term elési m u tató k (ellési átlag, szopósbárány-elhullás, éves anyajuhkiesés, egy anyajuhra jutó választo tt bárányok száma és testtöm eg-gyarapodás) összehasonlítása során kiderült, hogy a 4. évtől a m entesít e tt nyájban valam ennyi vizsgált m utató esetében jobb eredm ényeket kaptak, m int a fe rtő z ö tt csoportban. Az eredm ények alapján azt a következtetést vo n ták le, hogy az M VV-m entesítéssel az állom ány term elése gazdaságosabbá válik. Summary. In th e second p art th e authors present a successful M W eradication by selection m ethod in a large scale Suffolk herd o f 248 sheep. The course o f infection w as m onitored by serological exam inations at th e beginning tw ic e a year and during th e fo u r years fo llo w in g re-infection once a year. The tests w e re perform ed first by AGID-, and later by ELISA-method. Positive animals w e re separated w ith th e ir progenies fro m th e negative anim als, fo r th e separation first 2.5 m w id e panels w e re used in th e same building, and fro m th e 3rd year th e infected sheep w e re moved to an o ther holding. During th e survey exam inations th e infection w as 22.88%, w hich decreased gradually first and fo llo w in g th e re-introduction o f infected anim als it increased again. The herd became seronegative in th e 22nd m onth a fte r th e rem oval o f infected animals to separate holding and in th e fo u r exam inations during th e fo llo w in g 41 m onths no infected anim al w as found. Com paring th e production param eters in th e fre e and infected herds (average births, suckling lamb losses, yearly ew e losses, w eaned lambs per ew e and w e ig h t gain) th ey found th a t fro m th e 4th year th e d ata w e re b ette r fo r all exam ined param eters in th e fre e herd th an in th e infected group. On th e basis o f results th ey concluded th a t th e production of th e herd becomes m ore economic w ith M VV-eradication. Hazai juhállomány mentesítése Maedi-Visna-fertőzéstől 25

8 KISÁLLAT A Doppler-echokardiográfia elve és gyakorlati alkalmazása kutyában I MAGYAR l I L A K J Д I 2013/1 K. Vörös - Cs. Hetyey: Principles and practical application of Doppler echocardiography in the dog Vörös Károly* Hetyey Csaba SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika. István u. 2. H B udapest *E -m ail: aotk.szie.hu Összefoglalás. A D o p pler-echokardiográfia (DE) értékes kiegészítő ad ato ka t szolgálta t a véráram lás irányáról, sebességéről és az áram lási rendellenességekről az M -m ó d és a kétdim enziós echokardiográfiával nyert inform ációkhoz képest. E m iatt az álla t orvosi kardiológiai d iagnosztika csak a DE igénybevételével leh et teljes értékű. A szerzők összefoglalják az eljárás indikációit, elv ét és fizikai alap jait, to vábbá bem u ta tjá k annak m ó d szertan át, kivitelezését, és m egadják a véráram lás fizio ló g iai é rté keit az egyes szívszájadékokra vonatkozóan. Sum m ary. D o p pler echocardiography (DE) provides valu able additio n al d ata on th e d irectio n, speed and ab n orm alities o f blood flo w in ad d itio n to th e info rm ation provided by M m ode and tw o -d im en sio n a l echocardiography. Thus veterin ary cardiological diagnostics can be o f fu ll valu e o nly by applying DE. The authors sum m arize th e indications and physical principles o f this m o d ality (Figures 1-7 ). They also d em o n strate th e m eth o d o lo g y as w e ll as technical aspects o f DE (Table 1, Figures ) and present physiological m easurem ent values o f th e speed o f blood flo w regarding th e d iffe re n t intracardiac valve regions (Tables 2-3 ). Doppler-echokardiográfia alkalmazása kutyában 31

9 A kutyák pantropikus coronavírusfertőzésének kimutatása Magyarországon Lakatos Béla1*, Demeter Zoltán2**, Palade Elena Alina2, Viviana Mari3, Szilasi Anna2, Nicola Decaro3, Rusvai Miklós2 I MAGYAR. I I L A K J Д I 2013/1 B. Lakatos - Z. Demeter - E. A. Palade - V. Mari - A. Szilasi - N. Decaro - M. Rusvai: Detection of canine pantropic coronavirus infection in Hungary 1] Lakat-Vet Bt. Károly u. 5. H M osonm agyaróvár. * hotm ail. com 2] SZIE-ÁOTK, K ó rb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék 3] U niversity o f Bari Összefoglalás. A s zerző k, nem zetközi eg yü ttm ű kö d és keretében (EU Canine Pantropic Coronavirus Epidem iological Survey Project, ) felm é ré st v é g e zte k azzal a céllal, hogy feltérké p e zzék, hogy M agyarországon m ennyire gyakori a ku tya p o pulációkban a pantropikus coronavirus (Canine Pantropic Coronavirus - CPCoV) előfordulása. A vizsgálatban összesen 130 kutyából v e tt m intán v é g e zte k el reverz transzkripciót követő polim eráz láncreakciót (RT-PCR), am elyből 18 szervm inta és 11 bélsárm inta bizonyult p ozitívn ak kutyacoronavírus- (CCoV) fertőzésre. További vizsg á la tta l m e g á lla p íto ttá k, hogy a 18 szervm intábó l 12 le tt pozitív CPCoV-re specifikus re al-tim e PCR használatával, míg a 11 bélsárm intából eg yik sem. A vírusizolálás egyik m in táb ól sem v o lt sikeres. További kérdéseket v e t fel azo n ban, hogy az összesen 29 coronavírus-pozitív m intából 27 egyid ejűleg fe rtő z ö tt v o lt a ku tyák ll-es típusú parvovírusával (CPV-2) is, így nem leh et biztosan tu d n i, hogy a ta p a s z ta lt klinikai tü n e te k, ill. kórbonctani elváltozáso k önállóan a CPCoV-п е к tu lajd o n íth ató k-e? Ezen ered m ények alapján m egállapítható, hogy a m agyarországi kutyapopulációkban je len van a pantropikus coronavirus, és elő fordu lása nem ritka, m ivel a 130 kutyából 12-ből k im u ta ttá k a CPCoV-t (9,23% ). Sum m ary. A survey o f th e canine pantropic coronavirus infection w as carried o u t as p a rt o f th e EU Canine Pantropic Coronavirus Epidem iological Survey in The aim w as to d etect th e presence o f canine pantropic coronavirus (CPCoV) in H ungarian dog populations. Samples have been taken fro m a to ta l o f 130 dogs, and polym erase chain reaction a fte r reverse transcription (RT-PCR) has been p erfo rm ed. 18 samples fro m organs and 11 samples fro m faeces w e re positive fo r canine enteric coronavirus (CCoV). Further specific exam in atio n o f CPCoV w ith re al-tim e PCR w as carried o u t, 12 fro m 18 organ samples w e re positive, w h ile none o f th e 11 faecal samples. Virus isolation w as not successful fro m th e samples. H ow ever, fro m a to ta l o f 29 coronavirus positive samples 27 w e re sim ultaneously positive fo r canine parvovirus ty p e 2 (CPV-2), w hich raises th e question if th e observed sym ptom s and lesions w e re o nly caused by CPCoV. The d ata indicate th a t canine pantropic coronavirus is present in th e Hungarian dog populations, and its occurrence is q u ite high, since 12 o f th e 130 tested dogs (9.23% ) w e re carrying CPCoV. Pantropikus koronavírusfertőzés 41

10 ZOONOSIS Tej közvetítette kullancsencephalitis-járványok Magyarországon J MAGYAR L L Л P J A I 2013/1 V. Zöldi - E. Ferenczi - L. Egyed: Milk transmitted tick-borne encephalitis epidemics in Hungary Zöldi Viktor1*, Ferenczi Emőke1, Egyed László2 1] Országos E pidem iológiai K özpont. Gyáli ú t 2-6. H Budapest. *E -m ail: oek. antsz.hu 2] M TA A g rá rtu d o m á n yi K u ta tó k ö z p o n t Á lla to rv o s tudom ányi Intézete Összefoglalás. A szerzők, az Országos Epidem iológiai Központ ad atai alapján, részletesen b em u tatják a m agyarországi, alim entaris e red etű, igazolt kullancsencephalitis- (K E )esetekepid em io ló g iai jellegzetességeit. M e g á lla p ítjá k, hogy az 1953-ban elsőként ism ertté v á lt, kecsketej k ö z v e títe tte esettel e g y ü tt, 2011 végéig, összesen 27, kisebbnagyobb, igazolt alim entaris járván y z a jlo tt az országban. 111 beteg esetében v o lt bizo n yítható a KE. Egy-egy á tv ite l során fertő ző d és kö ve tke zett be. Az esetek kö zö tt en yhe többségben (55,1% ) v o lta k a fé rfia k, a leginkább é rin te tt korcsoportok a éves fiú k, valam in t a éves és éves fé rfia k voltak. A táplálék kal tö rté n ő fertő zések m indegyike az ország északi-középső, ill. délnyug ati részének te lepülésein tö rté n t. Az esetek h áro m n eg yed e (84 m egbetegedés) N ógrád, Heves és Zala m egyei telep ü lésekh ez kötődik. A fe rtő z ő forrás m inden esetben nyers tej vo lt, 101 beteg (91,8% ) előzőleg kecsketejet, 9 (8,2% ) pedig te h é n te je t fo g y a s zto tt. 100 KE-eset az közötti időszakra esett, am ely az ebben az időszakban ism ertté v á lt összes (2280) igazolt KE-eset 4,4 % -a vo lt. Az alim entaris ered etű KE-esetek részesedése az összes esetből az közötti időszak első három negyede során kie g y en lítette n, 2,5-4 % kö zö tt ala ku lt, azonban kö zö tt ugrásszerűen m e g n ő tt 13,7% -ra. Sum m ary. The authors aim ed to describe, as d etailed as possible, th e epidem iological features o f confirm ed, alim e n ta ry tra n s m itted tick-b o rn e encephalitis (TBE) hum an cases in H ungary, based on th e d ata o f th e N ational Centre fo r Epidem iology. 27 alim e n ta ry tra n s m itted TBE outb reaks w e re id entified w ith a w id e v a rie ty o f confirm ed hum an cases b e tw e e n The to ta l num ber o f confirm ed alim e n ta ry TBE cases w as 111, th e num ber o f id e n tified cases per outbreaks w as The slight m ajo rity (55.1% ) o f th e cases w e re males and th e m ost affected age groups w e re th e years old boys and men aged and years. All o f th e alim e n ta ry outbreaks occurred in th e n o rth-cen tral and so u th-w estern parts o f H ungary, th ree-q u arters o f th e cases (84 patients, 75.7% ) w e re fo un d in Nógrád, Heves and Zala county. The source o f infection w as alw ays raw milk: g o a t m ilk caused th e m ajo rity o f cases (101 patients, 91.8% ) w h ile cow m ilk w as responsible fo r 9 cases (8.2% ). In , a to ta l o f 2280 cases o f TBE w e re reported fro m w hich 100 cases (4.4% ) w e re alim e n ta ry tra n s m itted. Proportion o f m ilk-borne cases fro m th e to ta l num ber o f infections b e tw e e n w e re e q u ally % but it w as considerably increased (13.7% ) b e tw e e n Magyar Állatorvosok Lapja január

11 ÁLLATVÉDELEM Az állat mint jogalany Daniela Takácová1*, Andrej Bugarsky2, Roman Нес ко4, Milos Maslej3, Judit Süli1 I MAGYAR I I L A K J Д I 2013/1 D. Takácová - A. Bugarsky - R. Hecko - M. Maslej - J. Süli: Animal as subject of law 1] Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Egyetem, Törvényszéki, Közjogi és Gazdasági Á llato rvo stan i Intézet. Kom enského 73. SK Kosice. Szlovákia *E -m ail: uvm.sk 2] Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola, n o n -p ro fit szervezet, Bratislava 3] Regionális Á lla t egészségügyi és Élelm iszer-ellenőrző Hatóság, Bratislava 4] Szlovák Rendőrakadém ia, Bratislava Összefoglalás. Sok állatb arát azt szeretné elérni, hogy az állat ne a jogviszony tá rg y á t képezze, ebben az esetben viszont az állat csak a jogviszony alanya lehetne. Ez a nem em beri fajoknál kizárt, mivel az állat jogi szem pontból m indig dolo gn ak szám ít, am i v i szont nem jelenti azt, hogy m int sajátos dolog, ne érdem elne különleges védelm et. Az állato t nem lehet felh atalm azn i olyan cselekvésre, am ilyenre a jogalanyok alkalm asak, e m ellett a jogalannyal ellen tétb en, az állato t el lehet adni, m egőrzésre, esetleg zálo g ba lehet adni és törvényes keretek között el is lehet altatni. Summary. It is an e ffo rt o f some anim al lovers not to consider an anim al as th e object o f legal relationship. In such conceptions it means th a t th e anim al may have character only as th e subject o f law. This is o u t o f question in case o f subhum an species, because th e anim al is considered as a th in g fro m th e legal point. It does not exclude th a t th e anim al as a specific th in g must receive peculiar protection. The anim al cannot tak e over proxy, because only a person can be legally com petent. C ontrary to th e subject o f law, th e anim al m ay be sold o ff, as w ell as presented, put in safekeeping, paw ned and may be euthanized w h e n specify expressly. Állatok jogi helyzete 57

A 2013/1. SZÁM TARTALMA. Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: Díjugrató sportban a hasznos

A 2013/1. SZÁM TARTALMA. Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: Díjugrató sportban a hasznos A 2013/1. SZÁM TARTALMA ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ LÓ Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: Díjugrató sportban a hasznos élettartam értékelése különböző mérőszámokkal / 7 SZARVASMARHA Pankovics P., Boros Á., Nemes

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK*

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* 1. Bevezetés H A N N E S HYRENIUS A zt lehetne m ondani, hogy a demográfiai k u tatás fő célja ism eretek szerzése a dem ográfiai-gazdasági-társadalm i kölcsönös

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA Az orvostudom ány fejlődését g y ak ran m érik a fejlődés előtti és u tán i várható átlagos élettartam különbségével.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ó ľ ü ľ ó ľ ö í ü ü ü ľ ó ď ó í ý ü ľ ľ í ö É ÍľÓ ľ É ł É Á ľ É Íľ Á Ą É Ü É É Á ą ľ ł É É É Í ą ľ ľ ü ź É ü ö ź ľ ź ú ö ľ ú ú ó ó ö ľ ľ ľ ü ü ű ö ľ ó ó ľ ö ö ź ť ó ľ ó í ö í ü ú ú ó í ó ó ľ ó í ó í ó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben