KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON"

Átírás

1 KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész világon emelkedő tendenciát mutat. Az elme- és elmeidegbetegek növekvő száma amellett, hogy nagy egyéni, családi tragédiák okozója kedvezőtlenül befolyásolja a népesség minőségi összetételét és súlyosan terheli gazdasági és társadalmi kihatásai m iatt a közösséget, a népgazdaságot. Az elme- és elmeidegbetegek számát megfelelő nyilvántartás hiányában még a súlyosabb kórformát képviselő elmebetegségekre vonatkozóan sem ismerjük, figyelembe véve azonban a kórházi és gondozói, valamint a rendelkezésre álló nemzetközi adatokat, óvatos számítások szerint is több mint re becsülhető hazánkban a rendszeres kórházi ápolást, illetve gondozást igénylő elme- és elmeidegbetegek száma. Az elmebetegkérdés közismerten nem annyira egészségügyi, illetve orvosi, mint inkább társadalmi probléma, amelynek megoldása mindenkor nagy állami és társadalmi tám ogatást igényel. A társadalmi összefogás eredményeként már a múlt század végén Amerikában és néhány európai államban, főleg Angliában, Németországban és a skandináv államokban az elmebetegekről való gondoskodás igen fejlett formáival találkozunk. Így Angliában és Németországban a magasszínvonalú szanatóriumi rendszerű intézeti psychiátria mellett elmebetegeket segélyező egyesületek is ( Hilfsvereine, After care ) alakultak (1). Ugyanebben az időben már számos külföldi, főleg német, de nem egy magyar orvos is, felhívta a figyelmet az elmebetegek gyógykezelésének addig jóformán egyedüli módját képező zártintézeti ápolással szemben a szabadabb kezelési módszerek előnyeire. Ezen módszerek megvalósítására azonban csak később került sor, amikor már a betegek és főleg nem is kimondottan az elmebetegek, így a psychoneurosisos egyének, a neurastheniások, a hysteriások, epilepsiások és alkoholisták mind nagyobb száma egyre inkább szükségessé tette a gyógyulás szempontjából is vitathatatlanul előnyösebb, szabadabb ápolási, illetve gondozási eljárás kidolgozását. A betegek egy részének nyílt kórházi osztályon, illetve kórházon kívüli ápolását, gyógyítását célzó mozgalom amely később az egész világon elterjedt tulajdonképpen Amerikából indult ki az 1900-as évek elején. Az első újrendszerű elme-idegosztály 1928-ban nyílt meg hazánkban a szombathelyi közkórházban, majd rövidesen utána a győri kórházban is szerveztek a zárt osztály mellé idegosztályt (3). A gondozás alapját Magyarországon lényegében a Lipótmezei Állami Elmegyógyintézet akkori igazgatója, Fabinyi Rudolf vetette meg, aki intézetében 1925-ben felállította az elmeidegbetegek részére az első tanácsadó állomást (2). Ennek nyomán nyílt meg az első gondozó is lélekgondozó néven, melyet követően egymás után nyitották meg kapuikat Budapesten az ideggondozó intézetek. Jelenleg az elme-idegbetegek jelentős részének ápolása a kórházak elme-idegosztályain történik, ahol lehetőség van a betegek szociális károsodás nélküli kezelésére. Az elmebetegek gondozását Budapesten orvosi és védőnői karral ellátott

2 330 KÖZLEMÉNYEK gondozói hálózat végzi után egészségügyi kormányzatunk az elmebeteggondozás fontosságára való tekintettel elrendelte a vidéki hálózat megszervezését is. A Központi Statisztikai H ivatal egészségügyi osztálya a gyógyintézetekben ápolt elme- és elmeidegbetegekre vonatkozóan a rendszeresen készülő kórházi betegforgalmi statisztika mellett részletesebb adatgyűjtést első ízben 1953-ban szervezett. A lényegesebb kérdések az intézetek betegforgalmán kívül az elbocsátott betegek munkaképességének tudakolására és a betegek ápolási időtartam szerinti megoszlására terjedtek ki. A kérdőívet 1955-ben megbetegedési jellegű kérdésekkel bővítettük ki, amelyek azonban csupán az elmeosztályokat érintették. Ezt a hiányosságot kívántuk pótolni, amikor az évben a megbetegedésekre vonatkozó adatszolgáltatást az idegosztályokra is kiterjesztettük. Közleményünkben a továbbiakban az elme- és elmeidegbetegek gyógyintézeti és járóbetegellátásán, illetve gondozásán kívül főleg ezen adatgyűjtések eredményeivel kívánunk foglalkozni. * Ma már az elmebetegek gyógyulási lehetőségeiről alkotott régi szemlélet alapvetően megváltozott. Ez a változás annak tulajdonítható, hogy a korábban gyógyíthatatlannak vélt, zártintézetekben ápolt elmebetegek nagy része megfelelő gyógyszeres és lelki kezelés után meggyógyul, illetve ha csak rövidebb-hosszabb időre is, de ismét munkaképessé válik. A betegek gyógyulása szempontjából azonban egyáltalán nem közömbös, hogy kellő időben, betegségük kezdetén kerülnek-e gyógykezelés, illetve szükség esetén gyógyintézeti ápolás alá és a gyógykezelés időtartama kielégítő-e vagy sem. E kérdés gazdasági hatását nézve, a korábban munkaképtelenek ismét hasznos tagjai lesznek a társadalomnak, és családjuk munkakészségére sem hatnak kedvezőtlenül. Az évi adataink szerint a gyógyintézetekből elbocsátott elmebetegek mintegy fele, az idegbetegek több mint 2/3-a munkaképes, illetve átmenetileg csökkent munkaképességgel hagyta el az intézeteket. Ez az kedvező arány a jövőben feltételezhetően tovább emelkedik. A lakosság egészségügyi ellátásában már évek óta nehézséget okoz az elme- és elmeidegbetegek elhelyezése I

3 KÖZLEMÉNYEK 331 Az 1. táblából látható, hogy a háborús események során tönkrement ágyakat a háború után csak mintegy tíz év alatt tudtuk pótolni, és a százezer lakosra jutó ágyak száma is csupán 1957 végén érte el, illetve haladta meg az 1938-as értéket. Ágyellátottságunk még mindig nem kielégítő, a betegek elhelyezését évről évre csak pótágyak beállításával lehetett biztosítani. Helyzetünk nemzetközi viszonylatban is kedvezőtlen; az összes gyógyintézeti ágyaknak csak 1/8-a az elme-ideg ágy. Ez az arány Nyugat-Európában csupán Ausztriáét, Nyugat-Németországét és Portugáliáét közelíti meg. Kanadában és több nyugat-európai államban ez az arány lényegesen magasabb, közel 30 40%. Nagyrészt a kedvezőtlen ágyelosztás miatt Magyarországon az elme-ideg ágyaknak a lakossághoz viszonyított aránya is alacsony, 85 százezrelék. 1 Az általános kórházak elme ideg ágyai nélkül. 2 E lm e ideggyógvintézelekben fekvő betegek napi átlagos száma. 3 Elm ekórházakban. Az ágyellátottság nemzetközi összehasonlításánál természetesen figyelembe kell venni az illető ország elme- és elmeidegbetegségeinek gyakoriságát is, ezt azonban, mint már említettük, sem hazánkban, sem külföldön nem ismerik pontosan. A z elme- és idegosztályok megbetegedési adatai A betegségek besorolását a VI. Módosított Nemzetközi Betegségi Osztályozás szerint végeztük. Az egyes betegségek, illetve betegségi csoportok összevonásánál minden esetben tekintettel voltunk az összehasonlítási lehetőségekre. A leggyakoribb kórformák a különféle elmeidegbetegségek (reactiv állapotok és psychoneurosisos zavarok), a schizophrenia, alkoholizmus, epilepsia, aggkori és agyi érelmeszesedéssel járó elmebetegség és a gyengeelméjűség. A felsorolt kórformák m iatt ápolták az elbocsátottak 54%-át. A következőkben ezeket a fontosabb betegségeket, ill. betegségi csoportokat vesszük részletesebb vizsgálat alá. Első helyen az elmeidegbetegségek állanak ben az elmeidegosztályokról elbocsátott betegeknek Budapesten 26%-a, vidéken 21%-a ebbe a betegségi csoportba tartozott. Ebből Budapesten és vidéken is mintegy 15% reactiv állapot: hysteria, reactio phobica, anxiosa és az egyéb testi tünetekkel járó elmeidegbetegség volt, a többi az egyéb elmeidegbetegség: psyehopath ia, psychasthenia és neurasthenia. Százezer lakosra 1957-ben 96,7 elmeidegbetegség m iatt ápolt elbocsátott beteg jutott. További két leggyakoribb az elmeosztályok forgalmában m ár évtizedek óta domináló kórforma a schizophrenia és az alkoholizmus. Tekintve, hogy ezeket a betegeket néhány kivételes esettől eltekintve mindig elmeosztályokra helyezik, lehetőség van a két év előtti, csak az elmeosztályokra vonatkozó adatokkal való összehasonlításra.

4 332 KÖZLEMÉNYEK A betegség megnevezése I laiimeiioiiaime öojieami Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Denomination of the Bcero MyjKtiinLi /Keiiiiunii.i Bcero My > ,1 }Kemi[í!iii,i disease (according to the Total Men Women Total Men Women international classification) szám szerint 'iiicao number. on Elmebetegségek K özp on ti idegrendszer syphilise (024, 025, 020, 020,1) ,3 31,5 21,1 Schizophrenia (300) ,5 104,1 94,7 M ániás-depressziós reactio ( ) ,4 11,7 31,1 Involutiós búskom orság (302) ,7 5,8 27,7 T éboly és téb olyszerü állapot ( ) ,1 5,1 11,3 A ggkori és agyi érelm eszesedéssel járó elm eb etegségek (304, 306) ,2 31,8 32,7 P sych osis praesenilis (65 éves koron alul, 305) ,6 5,1 6,0 A lkoholos elm eb etegség (3 0 7 ) ,4 7,6 1,2 E g y éb és k. m. n. psychosisok (083, 308, 309, 688) ,4 10,6 18,2 E g y ü tt S ,6 213,3 244,0 Elmeidegbclegséyek R e a c tiv állapotok som a ticu s tün etek k el és anélkül ( ) ,2 101,1 203,7 P sychoneurosisos zavavarok ( ) ,0 61,0 99,2 E g y ü tt ,1 302,9 A jellem, magatartás és az értelem kóros zavarai K óros, éretlen szem é lyiség ( ) ,6 13,1 14,0 A lkoholizm us h even y form ája (322,0) ,1 13,7 2,4 A lkoholizm us idült form ája ( 3 2 2,1 ) ,5 141,6 12,9 G yengeelm éjűség (325) ,3 31,9 30,8 E p ilepsia ( ) ,9 64,1 49,6 E gyéb (323, 324, 326) ,7 3,4 1,9 E g y ü tt ,1 267,5 111,6 Nem elmekórtani átlapolok ,1 356,8 341,5 Összesen Beeső Tolat ,0 1000,0 1000,0

5 KÖZLEMÉNYEK 333 A schizophrenia részaránya Budapesten és vidéken is egyformán 10 10% volt höz viszonyítva 1957-ben az elmeosztályok 7,4%-kal több schizophreniás beteget bocsátottak el. Budapesten a férfibetegek, vidéken a nőbetegek aránya valamivel magasabb. Országosan százezer lakosra 41,4 schizophreniával ápolt elbocsátott beteg jutott. (Külföldi adatokkal összehasonlítva ez az arány Finnországban 1954-ben lényegesen magasabb volt : 94,4, Kanadában 1956-ban és Norvégiában 1955-ben viszont alacsonyabb: 34,6, ill. 26,5.) Ezután sorrendben az elmezavarral még nem járó heveny és idült alkoholizmus következik 8,6%-os részesedéssel ben 50%-kal több idült alkoholistát bocsátottak el a kórházak, mint 1955-ben. A kórházi kezelőorvosok véleménye szerint még ez a szám sem tükrözi a valódi helyzetet, mivel az elmeosztályok ágyhiány miatt az alkoholelvonó kúrára jelentkezők egy részét fel sem tudják venni. Az emelkedés feltétlenül az eredményes elvonókúrák propagandisztikus hatásával is magyarázható (egyes kórházi orvosok véleménye szerint vidéken igen gyakori, hogy a kúra hatására abstinenssé vált betegek ivópartnereiket is a kórházba irányítják). Ennél a kórformánál azonban igen lényeges az utógondozás kérdése. Feltétlenül terheli az elmeosztályokat, hogy vidéken gondozóintézetek hiányában a hónapokig tartó utókezeléseket is a kórházi osztályokon kell elvégezni. A sok esetben nagy távolságról behívott betegeknek csak egy része jelenik meg, ami azután kétségessé teszi az elvonókúra eredményességét is. Mint jó megoldást említhetjük meg, hogy Budapesten 1958 októberétől három és 1959 márciusától újabb három kerületi rendelőintézetben ambulanter végeznek alkoholelvonó kúrát. Az összes elbocsátott alkoholistáknak Budapesten 11%-a, vidéken csak 7%-a volt nő. Százezer lakosra 1957-ben országosan 35,7 alkoholizmus miatt ápolt elbocsátott beteg jutott. Kanadában ez az arány 19,5, Finnországban 8,4. Epilepsziával ápolták a betegeknek Budapesten 6,4, vidéken 5,1%-át. A százezer lakosra jutó gyógyintézetből elbocsátott epilepsziás betegek száma Magyarországon 23,7. Az aggkori és agyi érelmeszesedéssel járó elmebetegség m iatt ápoltak részesedése Budapesten 4,2, vidéken 2,5% höz viszonyítva Budapesten

6 334 KÖZLEMÉNYEK 13%-kal több, vidéken 9%-kal kevesebb beteget bocsátottak el ezzel a betegséggel. A betegek viszonylag magas száma összefügg az átlagos élettartam meghosszabbodásával. A férfiak és nők mintegy fele-fele arányban szerepeltek. Százezer lakosra 13,4 elbocsátott beteg jutott. (Kanadában ez az arány 1956-ban 5,0, Finnországban 1954-ben 9,7.) Gyengeelméjűség m iatt ápolták Budapesten az elbocsátott betegek 2,7, vidéken 3,5%-át. Százezer lakosra jutó arányszámuk 13,1 volt. (Ez az arány a finnországi évi 8,2-nek több mint másfélszerese, Kanada 4,1 és Norvégia 3,6 arányszámának több mint háromszorosa.) Aránylag magas volt még a központi idegrendszer syphilises megbetegedésével ápoltak száma. Százezer lakosra 11,0 elbocsátott beteg jutott. A syphilises megbetegedések felszámolását követően hazánkban is éveken belül ennek az arányszámnak meredek csökkenése várható. 1955* _ t A betegség megnevezése {- r a Haii.Menoiíanne őo.ieami i l 5. a 5 S 9 2= a a Denomination of Ihe Disease ~ 4 a A a >? í t í f. Elmebetegségek 1957 Is - i = > = 5-1 := y O 5 * n * i m f r l III K özponti idegrendszer syphilisc (024, 025, 026, 020,1).. 137,1 255,4 207,1 90,1 152,8 122,2 Schizophrenia ( )... 89,5 287,9 198,4 144,6 307,6 233,9 M ániás-depressziós reactio (301)... 87,1 124,7 112,2 41,8 70,2 51,7 Involutiós búskom orság (302) 113,9 85,4 97,7 54,8 50,1 51,9 T éboly és léb olvszerű állapot ( )... 96,8 531,7 417,4 59,1 123,8 85,3 Aggkori és agyi érelm eszesedéssel járó elm eb etegségek (304, )... 77,9 121,0 98,4 64,3 83,8 72,5 P sychosis praesenilis (65 éves koron alul. 305)... 99,6 189,9 158,7 68,1 63,0 65,0 A lk oh olos elm eb etegség ( )... 99,6 38,5 52,8 55,5 44,1 47,8 E gyéb és k. m. n. p sychosisok (083, 308, 309, )...'... 79,1 171,7 133,7 34,8 47,1 42,2 Elmeidegbctegségck R eactiv állapotok somalicus tünetekkel és anélkül ( ). 22,9 20,9 21,8 24,9 21,2 22,9 P svchoneurosisos zavarok ( )... 23,6 37,6 29,6 25,4 19,6 23,0. 1 jellem, magatartás és az érlelem kóros zavarai Kóros, éretlen szem élyiség ( )... 32,8 50,1 41,3 38,8 36,S 38,2 A lkoholizm us h even y form ája ( 3 2 2,0 )... 22,2 6,1 12,9 18,4 2,4 4,8 A lkoholizm us idült form ája ( )... 25,1 39,5 30,9 23,8 22,5 23,1 G yengeelm éjűség ( )... 90,1 327,9 237,7 100, ,0 E pilepsia ( )... 33,2 234,1 1-10, ,4 72,7 E gyéb (323, 324, )... 34,6 111,7 84,5 29,9 20,4 26,9 Nem elmekórlani állapotok O bservatio a további orvosi kezelés szükségessége nélkül ( )... 7,8 9,3 8,5 9,4 13,0 11,1 Az összes egyéb nem elm eállapot... 49,5 25,3 28,9 28,8 24,3 26,0 Összes betegség... 09,9 110,7 ios,o 46,4 71,3 00,1

7 KÖZLEMÉNYEK 335 A feltüntetett betegségeknél, illetve betegségi csoportoknál az ápolás átlagos tartania 1957-ben a két év előtti adatokhoz viszonyítva általában csökkent. Az ápolási időtartam csökkenésében valószínűleg szerepet játszott egyrészt az aktív kezelések mind szélesebb körű alkalmazása, másrészt különösen az elmeosztályokon a fennálló zsúfoltság. A modernebb kezelési eljárások és új gyógyszerek alkalmazása lehetővé tették a súlyosabb tünetek aránylag rövidebb időn belüli lezajlását: a zsúfoltság viszont arra késztette a kórházakat, hogy ezeket a betegeket a lehető legrövidebb időn belül elbocsássák a gyógyintézetből. Az ápolás átlagos tartam a az elbocsátottaknak mintegy 1/4-ét kitevő elmeidegbetegségek miatt ápolt betegeknél évben Budapesten 7%-kal emelkedett, vidéken 27%-kal csökkent 1955-höz viszonyítva. Kedvezőnek tartjuk azt a körülményt, hogy a gyakoriság szempontjából második helyen szereplő schizophreneknél az ápolás átlagos tartam a évhez viszonyítva emelkedett. Az emelkedés egy betegre számítva Budapesten 55 nap, vidéken azonban csak 20 nap volt. Nagyobb mértékű az emelkedés a nőbetegeknél: Budapesten 138 nap, vidéken 53 nap. Az ápolási időtartam növekedésénél szerepet játszott az elbocsátott nőbetegek számának, különösen Budapesten tapasztalt jelentős, mintegy 23%-os csökkenése. A schizophrenek ápolási napjai az összes ápolási napoknak 39%-át tették. A heveny alkoholisták ápolásának időtartama annak ellenére, hogy csökkent a heveny alkoholmérgezettek gyógyintézeti felvételének, illetve elbocsátásának száma jelentősen, Budapesten 17, vidéken 61 %-kal csökkent. A gyógyintézeti elbocsátások számának csökkenése valószínűleg összefügg azzal, hogy időközben Budapesten a mentőszolgálatot és vidéken néhány mentőállomást heveny alkoholmérgezetteket is ellátó kórházi, illetve fektető részleggel bővítették ki. A vidéki elmeosztályokat is lényegesen tehermentesítené valamennyi mentőállomásnak heveny alkoholmérgezetteket is ellátó fektető részleggel való kibővítése. Az idült alkoholisták ápolási tartam ának különösen vidéken mutatkozó csökkenése összefügg az elbocsátottak számának nagymérvű növekedésével. Míg 1955-ben vidéken gyógyintézetben 841 idült alkoholistát ápoltak, addig 1957-ben mintegy 1700-at. Az epilepsziások átlagos ápolási tartam a Budapesten emelkedett, vidéken felénél is kevesebbre csökkent, de még így is több mint kétszer olyan magas volt, mint Budapesten. Ez a különbség valószínűleg azzal függ össze, hogy vidéken csak a súlyosabb esetek kerülhetnek be a gyógyintézetbe. Az elbocsátottak közül a még viszonylag jelentős számmal szereplő aggkori és agyi érelmeszesedéssel járó elmebetegséggel ápoltak és a gyengeelméjűek ápolási ideje is országos viszonylatban csökkent. Előbbi Budapesten 17%-kal, vidéken 31 %-kal csökkent, utóbbi Budapesten 11 %-kal emelkedett, vidéken 11 %-kal csökkent. Megvizsgáltuk az elme-idegosztályokon, illetve kórházakban az alább feltüntetett betegségekre vonatkozóan az elhalálozást is. A 4. táblán feltüntetett elme- és elmeidegbetegségek halálozási aránya 1957-ben a két év előtti adatokhoz viszonyítva általában csökkent. A gyakoriság szempontjából első helyen álló reactiv állapotok és psychoneurosisos zavarok halálozási aránya a férfiaknál és a nőknél egyaránt minimális volt. A schizophreniával ápolt betegek halálozási aránya országos viszonylatban emelkedett; Budapesten csak a férfiaknál csökkent jelentős mértékben: 1,8%-ról 0,7%-ra, a nőknél ezzel szemben 2,2-ről 2,5-re emelkedett és m integy három és félszer olyan magas volt, mint a férfiaknál. Vidéken a férfiaknál 20, a nőknél 24 %-kal emelkedett, a nők halálozási aránya itt is magasabb: 4,9, míg a férfiaké 3,9%. Az elmezavarral még nem járó heveny és idült alkoholizmussal ápoltak közül az elhallak száma a két év előtti 4 esettel szemben 1957-ben 18 volt. Az epilepsziával ápoltak halálozási aránya 1955-höz viszonyítva országos viszonylatban mintegy felére csökkent. Még nagyobb mérvű a csökkenés Budapesten a férfiaknál: 2%-ról 0,6%-ra, és vidéken a nőknél: 6,9%-ról 2%-ra.

8 336 KÖZLEMÉNYEK 13,9 14,6 14,3 2,3 7,5 4,9 2,1 3,6 2,9 1,5 4,4 3,1 1,1 3,3 2,4 0,4 1,0 0,6 4,8 2,4 3,4 0,8 1,4 1,2 8,5 6,2 1,0 2,2 1,5 29,1 32,6 30,8 30,3 24,7 27,9 4,8 13,7 10,6 18,2 6,5 11,0 5,4 5,7 5,7 3,3 2,2 6,7 8,8 8,0 4,3 7,4 6,1 Az aggkori és agyi érelmeszesedéssel ápolt betegek halálozási aránya volt mindkét évben a férfiaknál és nőknél is érthetően a legmagasabb. Csökkenés Budapesten csupán a férfiaknál tapasztalható (6%-os), a nőknél 14%-kal emelkedett. A gyengeelméjűek halálozási aránya 1955-höz viszonyítva felére csökkent. Rendkívül nagyarányú a csökkenés a központi idegrendszer syphilises megbetegedésénél. Á halálozási százalék Budapesten mintegy 1/6-a, vidéken közel fele volt az évinek.

9 KÖZLEMÉNYEK 337 A z ideg- és elmebetegek járóbetegellátása és gondozása A gyógyintézeti ellátást nem igénylő, de orvosi kezelésre vagy tanácsadásra szoruló elme- és idegbetegek ellátása Magyarországon egyrészt az ideggondozó intézetekben, másrészt a rendelőintézetek idegosztályain történik. Budapesten a több évtizedes múlttal rendelkező elme- és elmeidegbeteggondozásnak ma már komoly eredményei vannak. A budapesti ideggondozó intézetek fontos kiegészítő részei a gyógyintézeteknek. Az elme- és elmeidegbeteggondozás lényegében a megelőző, illetve gyógyító és utókezelő orvosi és védőnői teendőkből áll. Tehát egyrészt olyan betegeket kezelnek, illetve gondoznak, akik gyógyintézeti ellátást ugyan még nem igényelnek, de feltétlenül elme-idegszakorvosi felügyeletre, tanácsadásra szorulnak, másrészt azoknak a főleg elmebetegeknek utókezelését és gondozását végzik, akiket fekvőbeteggyógyintézetből elbocsátottak. Ellátják ezenkívül még az idült neurológiai esetek kezelését is. A gondozóintézetek 1957 végén több mint 11 és félezer, főleg elmebeteget tartottak rendszeres gondozás alatt és évi betegforgalmuk meghaladta a vizsgálatot. A budapesti gondozók száma azonban még kevés, a kerületek egy részében nincs is gondozóintézet. A peremkerületek közül csupán a XIX. és júniusa óta a IV. és XXI. kerületben van gondozó. Sajnos, a vidéki hálózat kiépítése bár már 1954-ben megkezdődött még mindig nem történt meg. A megyék zömében csak napi két órával működnek a gondozók és három megyében az elme-idegbeteggondozás egyáltalán nincs megszervezve. A vidéki hálózat további kiszélesítése hasznos lenne egyrészt azért, mivel a gyógyintézetekből elbocsátott betegek utókezelése jelenleg még nincs megfelelőképpen biztosítva, másrészt a gondozóintézetek jelentős számú betegtől mentesíthetnék a zsúfolt elme-idegosztályokat. 5. A budapesti ideggondozó intézetek betegforgalma (m is, ) 3MCHCHUC cocmaea őosibhbix e öíjdaneiumcnux Hepanux Oucnancepax (a 194S e., zz.) Changcs in the Begislraíion o/ Paiienís at the Budapest Neurological Dispcnsarics (194-S, ) A rendszeres gondozásra szoruló elme- és idegbetegek számának növekedése miatt a gondozóintézetek betegforgalma az IV. negyedévi 22 Dem ográfia

10 338 KÖZLEMÉNYEK jelentős rendelési idő-kiesés miatt csökkenő forgalmat mutató év kivételével évről évre emelkedett. Az év kiemelkedő forgalmát nagyrészt az okozta, hogy az 1951 előtti években a társadalombiztosításba bevont psychiátriai betegeket is a szakorvosi rendelőintézetek idegosztályai látták el től azonban a psychés esetek kezelése Budapesten kizárólag a gondozóintézetek feladata. Növelték a forgalmat a közigazgatási rendezés következtében 1950 eleje óta Budapesthez csatolt peremkerületek betegei is. A rendelőintézetek idegosztályai Budapesten kizárólag idegbetegeket kezelnek, vidéken azonban az ideggondozó hálózat szűk kapacitása m iatt psychés esetekkel is foglalkoznak; jellegüknél fogva azonban ideggondozói feladatkört korántsem tölthetnek be. IRODALOM: (1) D r. F ab inyi R udolf, N épegészségügy 192S. 6. sz o. (2) Dr. Fabinyi Rudolf, N épegészségügy sz o. (3) Dr. Szecsődy Imre, N épegészségügy sz. 93. o. (4) Statistical R eview of England and W ales ( ) (5) Statistisches Handbuch für die R epublik Österreich (1953) (6) Annuaire S tatistiq u e de la R elgique (1955) (7) M edicinalverket H elsinki ( ) (S) Mental H ealth Statistics. Canada (1956) (9) H ospitals for M ental Disease. Oslo (1955) (10) G esundheitsw esen (1953) (11) Annuaro E statistico (1953) (12) S tatistisch es Jahrbuch der Schw eiz (1954) (13) A llm än hälso-och sjukvard. Stockholm (1957)

11 KÖZLEM ÉNYEK 339 MENTAL AND NEURO-MENTAL DISEASES IN HUNGARY Summary In re c e n t d ecad e s th e fre n q u e n c y of m e n ta l a n d n e u ro -m e n ta l d iseases h a s been sh ow ing a risin g te n d e n c y also in H u n g a ry. F ig u re s show t h a t th e n u m b e r of m e n ta l a n d n e u ro -m e n ta l p a tie n ts n e e d in g re g u la r h o sp ita l n u rsin g re sp. a tte n d a n c e can be e s tim a te d a t m o re th a n In H u n g a ry th e first open n e u ro -m e n ta l w a rd w a s se t u p in A t th e sam e tim e th e firs t d isp e n saries for m e n ta l a n d n e u ro -m e n ta l p a tie n ts w ere e sta b lish e d in th e c a p ita l. A t th e end of 1957 to g e th e r w ith beds in h o m es for m e n ta l p a tie n ts 8307 b ed s w ere a v a ila b le for p a tie n ts su ffe rin g fro m m e n ta l a n d n e u ro -m e n ta l diseases. Of th ese th e n u m b e r of bed s for m e n ta l p a tie n ts w as T h e n u m b e r of m e n ta l a n d n e u ro -m e n ta l bed s c o m p a re d to th e p o p u la tio n as a w hole w a s 85 p e r A cco rd in g to 1955 d a ta of th e m e n ta l p a tie n ts re le a se d from h o sp ita ls m o re th a n h a lf, a n d of n e u ro -m e n ta l p a tie n ts m o re th a n tw o -th ird s, le ft th e in s titu tio n s in ab le to w o rk c o n d itio n, resp. w ith te m p o ra rily re d u c e d w o rk in g a b ility. T h e m o st fre q u e n t fo rm s of th e d isease are th e d iffe re n t n e u ro -m e n ta l diseases (re a c tiv e s t a te s a n d p sy c h o n e u ro tic tro u b le s), sc h iz o p h re n ia, alcoholism, e p ile p s y, m e n ta l disease co n n e c te d w ith old age a n d c ereb ral a rterio sclero sis a n d id io cy. T hese fo rm s of d iseases a c c o u n te d for 5 4 % of p erso n s d isc h a rg e d. T h e n u m b e r of p a tie n ts re le a se d, a fte r su fferin g of n e u ro m e n ta l diseases w as 96,7, of sc h iz o p h re n ia 41,4, of a c u te a n d c h ro n ic alco h o lism 35,7, of old age a n d cere b ra l a rte rio scle ro sis 13,4 a n d of id io cy 13,1 a m o n g in h a b ita n ts in In 1957 th e a v erag e te rm of n u rsin g a n d th e d e a th r a te show ed a g en eral d ecrease c o m p a re d to th e d a ta of tw o y e a rs before. T he re d u c tio n of t he te rm of n u rsin g w as p a rtly d u e to m ore m o d ern tr e a tm e n ts a n d to a w id er a p p lic a tio n of new m e d ic a m e n ts. T he a v e ra g e te rm of n u rsin g w as h ig h e st for sc h iz o p h re n ic p a tie n ts in 1957, i. e. seven a n d a h a lf m o n th s. T h e ir n u rsin g d a y s a c c o u n te d fo r 3 9 % of th e to ta l of n u rsin g d a y s. T h e d e a th r a te w as h ig h e st am o n g p a tie n ts su ffe rin g of old age a n d c e re b ra l arte rio scle ro sis. A NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REG IONÁLIS VIZSGÁLATOK* DR. KISS ISTVÁN A népösszeírásokat, majd a népszámlálásokat rendszerint konkrét kormányzati feladatok megoldásához szükséges áttekintés céljából hajtották és hajtják végre. Korábban az összeírásokra elsősorban a katonai, illetve a gazdasági potenciál feletti áttekintés végett volt szükség. (Újonc- és adóösszeírások stb.) Az állami funkciók kiszélesedése szükségszerűen vonta maga után azt, hogy a népszámlálások ne csak az egyszerű számbavételt, hanem az egyes állami feladatok megvalósításához szükséges áttekintést is biztosítsák. Az erre vonatkozó törekvések részint a népszámlálás által rögzítendő tények és * A D E M O G R Á F IA szerkesztősége a szerző jav aslataiv al nem m indenben é rt egyet. M indam ellett a cik ket v itacik k én t közli. 22*

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

A termőföld mint erőforrás

A termőföld mint erőforrás A termőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE LMC INTERNATIONAL A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE Összefoglaló 2009. november New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.:+1 (212)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 62. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL N épességtudom ányi Kutató Intézet

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről 2013. október 25.

Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről 2013. október 25. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Erdei Sándor kollegiális orvosvezető főorvos Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről 2013. október 25. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet munkájáról Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos Egyesített Egészségügyi Intézmény

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

1. A környezet fogalma. A természeti környezet (víz, talaj, levegő, élővilág)

1. A környezet fogalma. A természeti környezet (víz, talaj, levegő, élővilág) 1. A környezet fogalma. A természeti környezet (víz, talaj, levegő, élővilág) A környezet fogalma szorosan kapcsolódik a rendszer fogalmához. A két fogalom egymás nélkül nem is definiálható. A környezet

Részletesebben

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 117-126. p. TÉT XXI. évf. 2007 2 Gyors ténykép 117 A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL (The Analysis of the

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Egészségügyi Koncepció2016-2020 Tartalom I. Vezetői összefoglaló...2

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA Győr 2007 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-090-5

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet 1./2013. (.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól A Kormány

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2010/2 Budapest Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN 1219 6754 Felelős szerkesztő: Németh Eszter főosztályvezető Szerkesztő: Freid

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

Fenntartói társulások a szabályozásban

Fenntartói társulások a szabályozásban ISKOLAFENNTARTÓ TÁRSULÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY, AMELY AZ ISKOLÁKAT a helyi önkormányzatok tulajdonába adta, megteremtette a kistelepülési önkormányzatok számára iskoláik visszaállításának lehetőségét,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben