á l l a t o r v o s o k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "á l l a t o r v o s o k"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai Borjak hasmenése BVD-mentesítés SÉRTÉS Légzőszervi betegségek Mangalicafajták elkülönítése PARAZITOLOGIA Új tüdőféregfaj AKADÉMIAI BESZÁMOLOK ALMA MATER KITÜNTETÉSEK VILÁGKONGRESSZUS TALLÓZÁSOK, HÍREK Plósz Béla ( ) portréja Ismeretlen festő az 1920-as évek elejéről

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M A G Y A R I Б7-70 I L A p J A I 2013/5 SZARVASMARHA Kővágó Cs., Balka Gy., M á n d o k i М., A b o n y i Т., Rusvai М.: A borjak újszülöttkori pancytopeniája néven ism ert kórkép, és annak hazai előfordulása. Irodalm i összefoglaló és esetism ertetés /2 5 9 Bene Sz., Szabó F., Polgár J. P.: Néhány tényező hatása a borjak születési töm egére és a tehenek ellési nehézségére. 1. A hazai húsmarhaállományok eredményei / 267 Kleln-Jöbstl, D., Szenei 0., Iwersen, М., BohákZs., SzelénylZ., Drllllc, М., Baum gartner, W.: Borjak hasmenéses megbetegedése. Irodalmi összefoglaló / 278 S zabáraá., Ózsvárl L.: A BVD-vírus előfordulása, gazdasági kártétele és mentesítési program jai Európában / 285 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publish ing papers devoted to all aspects o f in terest in the fie ld o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specim en copies are available fro m the e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. S ubscription orders to th e Editorial Office (address above) SERTÉS Szered! L., Delm Z., Jánosi 5z.:Felmérő vizsgálat a légzőszervi tü n e te k közö tt e lh u llo tt sertések tüdejében előforduló kórokozókról és a patológiai elváltozásokról / 293 Zsolnai A., A n to n I.,Szántó-Egész R., M lcslnal A., Tóth P., Rátky J:. M angalicafajták genetikai távolsága, elkülönítésük nukleotidpolim orfizm ust m utató DNS-markerekkel / 303 VOROSCSONTVELO PUSZTULÁSA 263 PARAZITOLÓGIA N agy G., Varga Gy., CsivincsikÁ., Sugár L.: A M etastrongylus asym m etricus (Noda, 1973) megjelenése Magyarországon / 308 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK Az állatorvos-tudom ányi kutatások 2012-ben, az akadémiai beszámolók tükrében. 1. rész/ 313 ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSA SZAKSAJTÓBAN INTERLOBULARIS VIZENYO BOVINE Cs. Kővágó, Gy. Balka, M. M ándoki, T. A bonyi, M. Rusvai: Bovine neonatal pancytopenia and its occurrence in Hungary. Literature review and case report /2 5 9 Sz. Bene, F. Szabó, J. P. Polgár: Some effects on calves' birth w e ig h t and calving d iffic u lty o f cows. 1. The results o f beef cattle in Hungary / 267 D. Klein-Jöbst! О. Szenei, M. Iwersen, Zs. Bohák, Z. Szelényi, M. Drillieh, W. B aum gartner: Calf diarrhoea. Literature revie w /2 7 8 A. Szabára, L. Ózsvári: The prevalence, econom ic losses and eradication program s o f BVDV in Europe /2 8 5 PASTEURELLA-ANTIGÉNEK PORCINE L. Szeredi, Z. Deim, Sz. Jánosi: Exam ination a b o u t the occurrence o f pathogens and pathological lesions o f lung samples collected fro m pigs died presenting respiratory clinical sym ptom s / 293 A. Zsolnai, I. A n to n, R. Szántó-Egész, A. Miesinai, P. Tóth, J. Rátky: Genetic distance o f M angalica breeds, distinction by DNA markers showing nucleotide polym orphism / 303 PARASITOLOGY G. Nagy, Gy. Varga, A. Csivincsik, L. Sugár: Occurrence o f M etastrongylus asym m etricus (Noda, 1973) in Hungary / 308 ACADEMIC REPORTS Veterinary research in 2012, in the light of academic reports. Part 1/313 ALMA MATER NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE TODOFERGEK FAJMEGHATAROZASA 309 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő fo lyóira tai: CAB Inte rn atiio n a l (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institu te fo r Scientific In fo rm a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o f abtra cte d in Current Contents anf FO :VM of ISI (Institute for Scientific Inform ation, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) In te rn e t address (English contents pages, subscrip tion price, etc.: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 257

3 M AG YAR I ÁLLATO RVO SO K L A PJ A 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL 2013/5 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla 150 éve, május 19-én s z ü le te tt P lósz B é la, a k it m in d e n k i a m o d e m állatorvosi sebészet hazai m e g te re m tő je k é n t tis z te l, m égis e g yike a m a g y a r á lla to rvo slá s század fo rd u ló já ra te h e tő a ra n y k o rá n a k ritk á b b a n e m le g e te tt, kevésbé ü n n e p e lt szem élyisége in ek. O rvo s apja és bá tyja, ill. a K u n e w a ld e r-h á z közelsége v o n z o ttá k az á lla to rv o s i pályára, s b ú c s ú z ta tá s a k o r is ú g y n y ila tk o z o tt: ha m ég egyszer szü le tn e, a k k o r is e h iv a tá s t választaná. E lőször a b e lg y ó g y á s z a ti ta n s z é k e n m ű k ö d ö tt A z a r y keze a la tt, m a jd 1891ben b ö lc s é s z d o k to ri c ím e t szerzett. A F ö ldm íve lé sügyi M in is z té riu m - a M. kir. Á lla to rv o s i A k a d é m ia kezd em én yezésé re - 10 h ó n a p o s e u ró p a i ta n u lm á n y ú tra k ü ld te, h o g y a le g k o rs z e rű b b á lla ts e b é s z e ti m ó d s z e re k e t ta n u lm á n y o z z a, s ha za té rv e m e g h o n o s íts a. M in d e n e rő fe s z íté s t m e g is t e t t e b b e az irán yba, de - m in t ta n s z é k i u tó d ja, B errár M ih á l y írta..teljes tíz évig k e lle tt tü r tő z te tn ie a lk o tá s v á g y á t" n y ilván os, re ndes ta n á ri kineve zéséig, ig, a m ik o r á tv e tte a sebészet ta n s z é k irá n y ítá s á t a n y u g a lo m b a v o n u ló V a r g a FERENCtől. A várakozás időszaka ne m v o lt hiá b a va ló. Ism é t BERRÁRt idézzü k: A z á lla t o rvosi g y a k o rla t m in d e n á g á b a n olya n k iv á ló rá te rm e tts é g e t m u ta to t t, olya n fá ra d s á g o t n e m k ím é lő és ne m is m e rő m u n k á s s á g o t fe jte tt ki, h o g y n e vé t csak h a m a r o rs z á g s z e rte e m le g e tté k és a lá re n d e lt fő is k o la i állása ellen ére, m in d e n á lla to rv o s i ü g y b e n, d e ezen fe lü l m é g á lla tte n y é s z té s i ü g y e k b e n is la ssa n kin t M a g y a ro rs z á g e g y ik lege lső s z a k te k in té ly e le t t " (Á lla to rv o s i L a p o k, p.). V a ló b a n : tö rv é n y s z é k i á lla to rv o s ta n i je g y z e t, szem észeti kö n yv és szám os érdekes - sikeres és k ud arccal v é g z ő d ö tt - eset leírása fé m je lz i e ze ke t az éveket. A z új in té z e tv e z e tő így k é ttu c a tn y i k ö z le m é n n y e l ta rs o ly á b a n, te lje s fe g y v e rz e t b e n " lé p e tt a ta n s z é k élére, s rö g tö n ú tjá ra b o c s á to tta a sebészeti g y a k o rla to t kivá ló a n tá m o g a tó k é z ik ö n y v é t, a S ebé szeti m ű té tta n t (1897), a m e llyel az O r szágos Á lla to rv o s -e g y e s ü le t" e lin d íto tta az Á lla to rv o s i k é z i k ö n y v tá r s o ro z a to t az olya n m ű v e k szám ára, m e ly e k re a s z a k e m b e rn e k a m in d e n n a p i g y a k o rla t kö zb e n lé p te n -n y o m o n szüksé ge van, h o g y b e lő lü k a fe lm e rü lő kó re s e te k kö rü l és e g yé b s z a kké rd é se kb e n k ö v e te n d ő eljárásra v o n a tk o z ó la g kö n n ye n tá jé k o z á s t szerezhessen" - írja H u t Y r a a be vezető ben. A k ö n y v - é s későbbi b ő v íte tt kiadása, ill. tá rs k ö te te i: az á lta lá n o s és részletes seb észete k - ta n ú s k o d n a k e g y e lk ö te le z e tt, sz a k m a ila g m agas s z ín v o n a lo n álló, kiv á ló p r o b lé m a m e g o ld ó sza ke m b e r m u nkásság áró l. A z antisepsis és az asepsis m e lle tt az é rté z te le n íté s és a te c h n ik a i ré szle te k alap os leírása, az á b rá k k a l és fo to g rá fiá k k a l tá m o g a to tt sze m lé lte té s is a k ö te te k é rté k é t em e li, és a seb észet m e s te rs é g é n e k k iváló m ű velése m e lle tt arra u ta ln a k, h o g y PLószban e rő te lje s v o lt a ta n ítá s szenvedélye is b en, a n y u g a lo m b a von ulása a lk a lm á b ó l re n d e z e tt re n d kívü li ta n á c s ü lé sen H u t Y ra így m é lta tta : K iv á ló érdem e, h o g y a s zakism e rete k terjesztésével és a sebészeti tu d á s á n a k g y a k o rla ti alkalm azásával n a g y hasznára v o lt a m a g y a r g a z d a kö z ö n s é g n e k. A sebészet és szem észet k ö ré b ő l t a r t o t t k ö z k e d v e lt előadásaival fe l tu d ta kelteni a ha llg atósá g érd e k lő d é s é t tárgya iránt. Sikeres ta n ü g y i m ű ködése és ö n á lló tu d o m á n y o s bú v á rk o d á s a m e lle tt hasznos iro d a lm i m ű k ö d é s t fe jte tt ki és je les m ű v e k k e l g a z d a g íto tta h a z á n k s z a k iro d a im á t. E lőzékenyen fin o m úri m o d o ra és készsége, m e llye l n a g y tu d á s á t a fe le k re ndelke zésére b o c s á to tta, sok tis z te lő t és jó b a rá to t s z e rz e tt neki a g a z d á k és ló te n y é s z tő k k ö ré b ő l, s ez a k ö rü lm é n y so k b a n h o zz á já ru l a Főiskola külső te k in té ly é n e k e m e lé sé h e z." N égy év m ú lva a z o n b a n v is s z a té rt a szakm ai kö zé le tb e, h o g y az I. v ilá g h á b o rú u tá n h ih e te tle n e n e rg iá v a l és m u n k á v a l ta lp ra állítsa és 75 éves ko rá ig irányítsa a hazai ló te n y é s z té s t. P lósz B é la b e m u ta to tt p o rtré ja a S ebészeti és S zem észeti T a nszéken, e g y ta n á ri s z o b á b a n ta lá lh a tó. A z is m e re tle n fe s tő tő l sz á rm a zó, kevésbé s ik e rü lt a lkotás az 1920-a s évek elejé n á b rá z o lh a tja P lósz B é l á í és ta lá n a z é rt k e rü lt le a díszh e lyrő l, m e rt m é re té b e n n e m ille s z k e d ik a tö b b i p o rtré h o z, h e lyé re így egy id ő s e b b kori áb rázolása k e rü lt. Vol No 5. - Budapest, M ay Magyar Állatorvosok Lapja május FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Imre, N é m e th Tibor, Ózsvárí László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), Vörös K á roly Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu K IA D Ó - PUBLISHER A L f\/ I If I Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, K épzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: n nakvi.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő ig a z g a tó ja LAPTULAJDONOS V id é k f e jl e s z t é s i M in i s z t é r i u m H ird etések fe lvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l é rtesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való h ivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó fe lelő ssé ge t n e m vállal. Orbán Éva Fotó: dr. Szentgáli Zsolt Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lőfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, H atvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft N yo m d ai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X

4 SZARVASMARHA A borjak újszülöttkori pancytopeniája néven ismert kórkép és annak hazai előfordulása M A G Y A R I L A P J A I 2013/5 Cs. Kővágó - Gy. Balka - M. Mándoki - T. Abonyi - M. Rusvai: Bovine neonatal pancytopenia and its occurrence in Hungary. Literature review and case report Irodalmi összefoglaló és esetismertetés Kővágó Csaba1*, Balka Gyula2, Mándoki Míra2, Abonyi Tamás3, Rusvai Miklós2 1] SZIE-ÁOTK, G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék. István u. 2. H Budapest. * Em ail: aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, K órb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék 3] Nem zeti Élelmiszerlánc-biztonsági H ivatal. Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság Összefoglalás. A borjak újszülöttkori pancytopeniája egy olyan, korábban ism eretlen kórkép, am elyn ek kialakulására egészen az utóbbi időkig a ku tató k nem ta lá lta k elfo g a d h a tó m agyarázato t. A szerzők a kórkép kialakulásának m agyarázására született feltételezéseket, elm életeket fo g lalják össze. Saját vizsgálatok alapján ism e rte tik a legjellem zőbb tü n e te k e t és kóros elváltozásokat, m ivel a kórkép 2008 telén és 2009 tavaszán elő fo rd u lt M agyarországon is, és nagyjából egy éven át tö bb elhullással is já rt. A jelenleg elfo g a d o tt elm élet szerint im m unpatológiai alapon kialakuló kórkép hazai eseteiből egyszer sem sikerült kórokozó t kim u tatn iu k és a m e g fig ye lt tü n e te k és a kialaku lt kórbonctani és kórszövettani elváltozások sem té rte k el a nem zetközi szakirodalom ban leírt esetekétől. Sum m ary. Bovine neonatal pancytopenia is a previously unknow n syndrom e o f calves, and its ae tio lo g y has n o t been explained up to th e last tim es. T h e a u th o rs su m m arize th e p rev io u s su p p o sitio n s an d th e o rie s to e x p la in th e d evelopm ent o f th e disease, and present th e m ost characteristic clinical sym ptom s and pathological lesions based on th e ir o w n observations, since th e syndrom e appeared in th e w in te r o f 2008 and spring o f also in H ungary, and caused several fata lities. From th e local cases o f th e disease developed upon im m unopathological basis, according to th e presently accepted expla n a tio n, no pathogens could be d em o n strated, and th e pathological lesions and clinical sym ptom s did not a lte r fro m th e ones described in th e international literature. Borjak újszülöttkori pancytopeniája 259

5 Néhány tényező hatása a borjak születési tömegére és a tehenek ellési nehézségére 1. A hazai húsmarhaállományok eredm ényei M A G Y A R I L A P J A I 2013/5 Sz. Bene - F. Szabó - J. P. Polgár: Some effects on calves' birth w eight and calving difficulty of cows. 1. The results of beef cattle in Hungary Bene Szabolcs1*, Szabó Ferenc2, Polgár J. Péter1 1] Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. *E -m ail: g e o rg iko n.h u 2] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar Összefoglalás. A szerzők a N em zeti Élelm iszerlánc-biztonsági H ivatal (NÉbiH) Á llattenyésztési Igazgatóság, Tenyésztés Szervezési és Teljesítm ényvizsgálati O sztályától k a p o tt országos b o rjú ad atb ázist d o lg o z tá k fel. A z érté k e lé s t a közö tti időszakra, valam in t az angus, a blonde d 'a q u itain e, a charolais, a fe h é r-k é k b elga, a lim ousin, ill. a m agyar szürke fa jtá k ra te rje s z te tté k ki. A m unka során így összesen 3897 borjú születési tö m e g e és ugyanennyi teh én ellésnehézségi pontszám a á llt a rendelkezésükre. A születési tö m e g e t, v a la m in t az ellés nehézségi p o n tszá m át b efo lyásoló számos tén yező közül a borjú fa jtá já n a k, az anya elléskori éle tk o rán ak, az évjáratn ak, az e llé si hón ap n ak, a borjú ivarénak és az ellés típ u sának a h atását vizsgálták. A tényező k befolyását a tulajdonságokra tö bbtényezős variancia-analízissel (GLM ) értékelték. A borjazási hónap kivételével valam ennyi vizsgált tényező szignifikáns hatást g yakoro lt az é rté k e lt tulajdonságokra. A vizsgált tén yező k fontossági sorrendje a következő volt: 1. ellés típusa, 2. borjú fa jtá ja, 3. borjú ivara, 4. anya életkora elléskor, 5. évjárat, 6. ellési hónap. A legnagyobb születési tö m eg et (34,83 kg) a charolais borjak é rték el, de ettő l a limousin (34,61 kg) és a blonde d 'a q u itain e (34,53 kg) ered m énye statisztikailag igazoltan nem kü lö n b ö zö tt. Az angus és a m agyar szürke borjak ezeknél jóval kisebbek v o lta k (27,41 kg, ill. 29,42 kg), és lényegesen könnyebben jö tte k a világra. A 2-3 éves (elsőborjas) te h e n e k borjai kisebb tö m eg g el (29,91 kg) és nehezebben (1,65 p on t) szü lettek, m int az idősebb társaik ivadékai. A te h e n e k négyéves korától sem a borjak születési tö m eg éb en, sem pedig az ellés nehézségében nem ta lá lta k szám ottevő különbségeket. A z ik e rb o rja záso k lényegesen, m a jd n em 0,5 p o n tta l n e h e ze b b e n z a jlo tta k, m in t az egyesellések. Az ered m ények m egerő sítik a gyakorlati ta p a s z ta la to t és irodalm i té n y t, m iszerint a születési tö m eg növekedésével a nehézellés kockázata jelentősen m egnő. Sum m ary. The research w as based on d ata supplied by th e D e p a rtm e n t o f A nim al R e g istratio n and B reeding O rg a n iz a tio n o f th e H u n g a ria n N a tio n a l Food S afe ty A u th o rity. The evaluations w e re exten d ed to th e period o f , and to Angus, Blonde d 'A q u ita in e, Charolais, Belgian Blue, Limousin and H ungarian G rey breeds. During th e w o rk 3897 calf birth w e ig h t d ata and th e sam e num ber o f calving d ifficu lty scores o f cows w e re available. The e ffe c t o f breed o f calf, age o f d am a t calving, year and m onth o f b irth, sex o f calf and ty p e o f calving on birth w e ig h t o f calves and calving d iffic u lty score o f cows w e re analyzed by m u lti-facto r analysis o f variance (GLM). Except th e calving m onth, all exam ined factors had a significant effe c t on th e evaluated traits. The o rd er o f im portance o f th e factors w as as follow s: ty p e o f calving, breed o f calf, sex o f calf, age o f dam a t calving, year and calving m onth. T he h ig h est b irth w e ig h t ( kg) w as reached by th e Charolais calves, b u t th e results o f Limousin (34.61 kg) and Blonde d 'A q u itain e (34.53 kg) calves did not d iffe r statistically from Charolais. Angus and Hungarian Grey calves w e re much sm aller (29.42 kg and kg), and th ere has been no calving d ifficulty. The calves fro m 2-3 year old (first parity) cows w e re born w ith lo w er w e ig h t (29.91 kg) and m ore d ifficu ltly (1.65 points), than progeny o f elder cows. A fte r th e age of Nehézellést befolyásoló tényezők 267

6 268 Magyar Állatorvosok Lapja május fo u r years o f cows no significant d ifferen ce w as fo und in birth w e ig h t o f calves and calving d ifficu lty score. The tw in calvings w e re considerably, alm ost by 0.5 points, m ore d iffic u lt th an th e single calving. Their results su p port th e experience th a t w ith g ro w in g birth w e ig h t th e risk o f calving d ifficu lty is g reatly increasing.

7 Borjak hasmenéses megbetegedése Irodalm i összefoglaló Daniela Klein-Jöbstl1, Szenei Ottó2, Michael Iwersen1, Bohák Zsófia2, Szelényi Zoltán2, Marc Dríllich1, W alter Baumgartner M A G Y A R I L A p J A 2013/5 D. Klein-Jöbstl - O. Szenei - M. Iwersen - Zs. Bohák - Z. Szelényi - M. Drillich - W. Baumgartner: Calf diarrhoea. Literature review 1] Section fo r Herd Health M anagem ent, Clinic fo r Rum inants, University o f V ete rin ary M edicine, Vienna 2] SZIE-ÁOTK, N agyállatklinika. D óram ajor. H Üllő. *E -m ail: aotk. szie.hu 3] Clinic fo r R um inants, U niversity o f V eterinary M edicine, Vienna Összefoglalás. Borjak feln evelése során az eg yik legfontosabb és egyben legnagyobb anyagi kárt okozó m egbetegedés a hasm enés. A szerzők a borjúhasm enés fe rtő z ő és nem fe rtő z ő ered etű leggyakoribb o kait tárg y alják. B em u tatják a hasmenéses kórkép klinikai m egjelenését, lehetséges kö vetkezm én yeit, a gyógykezelés és a m egelőzés lehetőségeit. Részletesen beszám olnak a hasmenéses borjak táplálásának és tartásának szem pontjairól, to váb b á javaslatokat tesznek a m egfelelő borjúnevelésre. Sum m ary. Calf d iarrh o ea is o ne o f th e m ost im p o rta n t diseases in calf rearing and accounts fo r m ajor economic losses. The evaluation o f infectious and non-infectious risk factors associated w ith calf d iarrh o ea is discussed in th e present review. The authors present th e clinical onset o f diarrheal disease, th e possible consequences, treatm ents and th e o ptions o f prophylaxis. They give a d etailed report a b o u t th e feedin g and keeping o f th e affected calves, and suggestions ab o u t th e correct calf rearing program. 278 Magyar Állatorvosok Lapja május

8 A BVD-vírus előfordulása, gazdasági kártétele és mentesítési programjai Európában M A G Y A R I L A P J A 2013/5 Á. Szabára - L. Ózsvári: The prevalence, economic losses and eradication programs of BVDV in Europe Szahara Ágnes* Ózsvári Lászó SZIE-ÁOTK, Á llat- Összefoglalás. A szarvasm arha vírusos hasm enésének vírusa (BVDV) a legtöbb szaregészségügyi vasm arh atartó országban elő fordu l. A z általa e lő id é ze tt kórkép világ szerte jelentős Igazgatástani és A grár- gazdasági károkat okoz, e zé rt számos ország BVD -m entesítési program ba kezdett, gazdaságtani Tanszék A szerzők m egbecsülték a BVD által o k o zo tt gazdasági károkat M agyarországon, István u 2 H am ely 2012-ben 1,26 m illiárd fo rin to t te tt ki, am i teh e n e n k é n t Ft (12,6 ) veszte- B udapest séget je le n te tt. Egy ezer te h e n e t ta rtó teh en észetb en a heveny, klinikai tü n e tekb en *E -m ail: Szahara m egnyilvánuló BVD tö b b m int 46,5 m illió Ft, az idülten fe rtő z ö tt állom ányokban a aotk.szie.hu BVD és az M D pedig 2,9 m illió Ft éves becsült veszteséget o ko zo tt. A b em u ta to tt veszteségek nagysága nagy valószínűséggel alábecsült a BVD valós kártételéh ez képest, m ivel a betegség számos h atását nagyon nehéz szám szerűsíteni. U gyanakkor a károk jelzik a betegségtől való mentesség elérése esetén elérh ető bevétel tö b b letn ag yság át, am i kiindulási pontja leh et a m entesítési p ro gram o k kö ltség-h aszon elem zésének. A 2000-es évek elején tö rté n t felm é rő vizsgálatok ered m ényei szerint a fertő zö tts é g az észak- és nyu gat-eu ró pai országokban % k ö zö tt m o zg o tt. A tervszerű BVD elleni védekezés a vírus elő fordulásának ág azati, te rü le ti és nem zeti szinten tö rté n ő csökkentését célozza. A skandináv országokban a m entesítési pro gram o k a Pleg yedek kiszűrésén és eltávolításán alapuln ak, vakcinák használata nélkül. A sikeres p rogram ok ered m ényekén t a 2000-es évek végére Skandináviában a szarvasm arha-állom ányok fe rtő zö tts é g e 0,1% alá csökkent. Ebben az időszakban számos nyug at- és d él-eu ró p ai országban a fe rtő zö tts é g még % közötti vo lt. H azánkban a szeropozitivitás az 1970-es években , az 1980-as években , egy 1999-ben tö rté n t felm érés szerint pedig 95% vo lt. A legújabb (2008) te le p i szintű felm érés ad a tai alapján a fe rtő zö tts é g i arány az eg yedek vonatkozásában 42,5, míg a gazdaságok viszonylatában 67,8% vo lt. A BVD -m entesítés ó ta A lsó-a usztriában, 2008 ó ta Svájcban, 2011-től pedig N ém etországban is kötelező, vakcina használata m ellett. Skóciában 2012-ben, Írországban 2013-ban kezd ő d ö tt a kötelező m entesítés, skandináv m intára. Sum m ary. Bovine V iral D iarrhoea Virus (BVDV) infections are endem ic w o rld w id e in c a ttle populations and result in m ajor econom ic losses; hence, m any countries have begun BVD eradication program s. The authors estim ated th e losses caused by BVD in Hungary, and th e estim ated annual losses in 2012 am ounted to 1.26 billion HUF w hich means 3834 HUF (12.6 ) annual loss per cow. On a d airy cattle fa rm w ith 1000 cows th e acute clinical BVD could cause m ore th an 46.5 m illion HUF estim ated yearly loss and th e B V D -M D could be blam ed fo r m ore th an 2.9 m illion HUF loss per year on average. The presented losses are p robably u nderestim ated as som e disease effects are d ifficu lt to q u a n tify, th o u g h th e y can indicate th e incom e realizab le in case o f fre ed o m fro m th e disease, so can be th e starting p oin t o f co st-b en efit analysis o f an eradication program. In th e early 2000s, th e control studies have show n th a t th e seropositivity in northern and w estern European countries ranged b e tw e e n %. System atic BVD control aims to d eliver a ta rg e te d reduction in th e prevalence o f BVD virus on sectoral, regional or national basis. In th e Scandinavian countries, th e eradication program is based on detectin g and rem oving o f PI anim als w ith o u t th e use o f vaccines. These program m es have w e re ve ry successful, and by th e late 2000s, th e BVD infection o f cattle herds in Scandinavia decreased b e lo w 0.1%, but in several w es te rn and southern European countries, th e prevalence still ranged b etw ee n %. In Hungary, th e seropositivity w as % in th e 1970s, % in th e 1980s, and 95% in The latest survey d ata in 2008, show th a t th e infection rate w as 67.8% and A BVD gazdasági kártétele 285

9 286 Magyar Állatorvosok Lapja május % fo r herds and anim als, respectively. The eradication has been o b lig a to ry in Low er-a ustria since 2004, in S w itzerland since and in G erm any since 2011 w ith th e use o f vaccines. Com pulsory eradication program started in Scotland in 2012, and began in Ireland in 2013 applying th e Scandinavian m ethod.

10 SERTÉS Felmérő vizsgálat a légzőszervi tünetek között elhullott sertések tüdejében előforduló kórokozókról és a patológiai elváltozásokról M A G Y A R I ? L A P J A I 2013/5 L. Szeredi - Z. Deim - Sz. Jánosi: Examination about the occurrence of pathogens and pathological lesions of lung samples collected from pigs died presenting respiratory clinical symptoms Szeredi Levente* Deim Zoltán, Jánosi Szilárd NÉblH Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság. T á b o rn ok u. 2. H-1149 Budapest. *E -m ail: oai.hu Összefoglalás. A szerzők 140, légzőszervi tü n e te k kö zö tt e lh u llo tt sertés tü d ő m in tá já t vizsgálták. M akroszkópos vizsgálattal 97 (69% ) esetben, míg szövettanilag 135 (96% ) esetben á lla p íto tta k meg tü d ő g yullad ást. A leg gyakrabban k im u ta to tt kórokozó a PCV2 v o lt (49 eset, 35% ), am elyet a Pasteurella m últoddá (41 eset, 29% ), a sertés szaporodási és légzőszervi szindróm a ( PRRS) vírusa (10 eset, 7% ), a Streptococcus spp. (10 eset, 7% ), a sertésinfluenza-vírus (4 eset, 3% ), az Actinobadllus pleuropneumoniae (4 eset, 3% ), az A. suis (2 eset, 1,4% ), az Arcanobacterium pyogenes (1 eset, 0,7% ) és a Bordetella bronchiseptica (1 eset, 0,7% ) k ö vetett. C hlam ydiát nem m u ta tta k ki. A 74 légzőszervi fertő zésn ek bizonyult eset közül 41-ben (55% ) csak egyetlen kórokozó fajt, míg a m aradék 33 esetben (45% ) 2, 3 vagy 4 különféle más kórokozót m u tatta k ki egyazon állatb an. A tü d ő elvá lto zás o k csak a PCV2 és a P. m últoddá esetében k e lte tte k g yan ú t az a d o tt fertő zés előfordulására. A vizsgálati ered m ények alapján úgy vélik, hogy a sertések légzőszervi beteg ség einek pontos oki kórjelzése csak teljes körű patológiai és m ikrobiológiai vizsgálatok elvégzése után lehetséges. Sum m ary. The authors exam ined lung tissue samples collected fro m 140 pigs died presenting respiratory clinical sym ptom s. Pneum onia w as observed in 97 cases (69% ) w ith gross pathological, and in 135 cases (96% ) w ith histological exam in atio n. PCV2 w as th e m ost fre q u e n t respiratory path og en (49 cases, 35% ), fo llo w e d by Pasteurella m últoddá (41 cases, 29% ), porcine reproductive and respiratory syndrom e virus (10 cases, 7% ), Streptococcus spp. (10 cases, 7% ), sw ine influ en za virus (4 cases, 3% ), Actinobadllus pleuropneumoniae (4 cases, 3% ), A. suis (2, 1.4% ), Arcanobacterium pyogenes (1 case, 0.7% ) and Bordetella bronchiseptica (1 case, 0.7% ). Chlam ydia w as not d etected. Single infection w as fo und in 41 o f th e 74 cases (55% ) w ith positive m icrobiological results, w h ile co-infections o f 2 to 4 pathogens w e re fo und in th e rem aining 33 cases (45% ). Pathological lesions w e re suggestive o nly fo r cases w ith PCV2 and P. m últoddá infections. In conclusion, d etailed pathological and m icrobiological exam inations are necessary fo r th e exact diagnosis o f sw ine respiratory diseases. Sertések légzőszervi betegségeinek okai 293

11 Mangalicafajták genetikai távolsága, elkülönítésük nukleotidpolimorfizmust mutató DNS-markerekkel Zsolnai Attila1, Anton István1, Szántó-Egész Réka2, Micsinai Adrienn2, Tóth Péter3, Rátky József M A G Y A R I I L A P J A I 2013/5 A. Zsolnai - I. Anton - R. Szántó-Egész - A. Micsinai - P. Tóth - J. Rátky: Genetic distance of Mangalica breeds, distinction by DNA markers showing nucleotide polymorphism 1] Á llattenyésztési és Takarm ányozási K uta tó in téze t, Gesztenyés ú t 1. H Herceghalom. *E -m ail: gm ail.com 2] BIOMI Kft., G ödöllő 3] O lm os és Tóth Kft., Debrecen Összefoglalás. Egyedenként 62 ezer m olekuláris m arkerből a szerzők kiv álaszto ttak néh án yat, am ellyel lehetőség van a szőke, a fecskehasú és a vörös m angalicaegyedeket 95% -os b iztonsággal, az a d o tt fajtá h o z ta rto zó a n elkülöníten i. Az egyedi azo n o sítást 54 m arker teszi lehetővé, ahol az eg yedek azonosságának valószínűsége egy a száz trilliárdh o z. Sum m ary. The authors have selected som e m olecular markers fro m th e 62 thousand single nucleotide polym orphism s (SNP) capable to distinguish Blond, S w allo w -b e lly and Red M angalica pigs a t 95% p robability. A n o th e r 54 SNP have also been selected fo r identificatio n and p arentage testing w h e re th e p ro b a b ility o f id e n tity is o ne to one hundred trilliard. Mangalicafajták elkülönítése 303

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József i # e e XIV. évfolyam 4. szám N yíracsád havonta m egjelenő lapja 2005. április Pünkösd - az egyház születésnapja A zsidó nép m ár az ószövetségben m egünnepelte, mint sátoros ünnepet. A nyári betakarítást,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ. i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA. Kedves László!

BOTOS LÁSZLÓ. i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA. Kedves László! BOTOS LÁSZLÓ MVSZ USA O T EUSÖKE RÉSZÉRE i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA Kedves László! M ellék elten küldöm az ig é r t 2012 októberi előadásom írásos anyagát a Magyarságtudoirsnyi Lntézet honlapján

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése

A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése Dr. Nagyjánosi László, Syreon Kutató Intézet Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató Intézet, Eötvös Loránd

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

HEREFORD BORJAK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYE*

HEREFORD BORJAK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYE* ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 6. 489 496. 489 HEREFORD BORJAK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYE* 3. Közlemény: Genotípus környezet kölcsönhatás FÖRDÔS ATTILA MÁRTON ISTVÁN KELLER KRISZTIÁN BENE SZABOLCS

Részletesebben