á l l a t o r v o s o k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "á l l a t o r v o s o k"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai Borjak hasmenése BVD-mentesítés SÉRTÉS Légzőszervi betegségek Mangalicafajták elkülönítése PARAZITOLOGIA Új tüdőféregfaj AKADÉMIAI BESZÁMOLOK ALMA MATER KITÜNTETÉSEK VILÁGKONGRESSZUS TALLÓZÁSOK, HÍREK Plósz Béla ( ) portréja Ismeretlen festő az 1920-as évek elejéről

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M A G Y A R I Б7-70 I L A p J A I 2013/5 SZARVASMARHA Kővágó Cs., Balka Gy., M á n d o k i М., A b o n y i Т., Rusvai М.: A borjak újszülöttkori pancytopeniája néven ism ert kórkép, és annak hazai előfordulása. Irodalm i összefoglaló és esetism ertetés /2 5 9 Bene Sz., Szabó F., Polgár J. P.: Néhány tényező hatása a borjak születési töm egére és a tehenek ellési nehézségére. 1. A hazai húsmarhaállományok eredményei / 267 Kleln-Jöbstl, D., Szenei 0., Iwersen, М., BohákZs., SzelénylZ., Drllllc, М., Baum gartner, W.: Borjak hasmenéses megbetegedése. Irodalmi összefoglaló / 278 S zabáraá., Ózsvárl L.: A BVD-vírus előfordulása, gazdasági kártétele és mentesítési program jai Európában / 285 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publish ing papers devoted to all aspects o f in terest in the fie ld o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specim en copies are available fro m the e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. S ubscription orders to th e Editorial Office (address above) SERTÉS Szered! L., Delm Z., Jánosi 5z.:Felmérő vizsgálat a légzőszervi tü n e te k közö tt e lh u llo tt sertések tüdejében előforduló kórokozókról és a patológiai elváltozásokról / 293 Zsolnai A., A n to n I.,Szántó-Egész R., M lcslnal A., Tóth P., Rátky J:. M angalicafajták genetikai távolsága, elkülönítésük nukleotidpolim orfizm ust m utató DNS-markerekkel / 303 VOROSCSONTVELO PUSZTULÁSA 263 PARAZITOLÓGIA N agy G., Varga Gy., CsivincsikÁ., Sugár L.: A M etastrongylus asym m etricus (Noda, 1973) megjelenése Magyarországon / 308 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK Az állatorvos-tudom ányi kutatások 2012-ben, az akadémiai beszámolók tükrében. 1. rész/ 313 ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSA SZAKSAJTÓBAN INTERLOBULARIS VIZENYO BOVINE Cs. Kővágó, Gy. Balka, M. M ándoki, T. A bonyi, M. Rusvai: Bovine neonatal pancytopenia and its occurrence in Hungary. Literature review and case report /2 5 9 Sz. Bene, F. Szabó, J. P. Polgár: Some effects on calves' birth w e ig h t and calving d iffic u lty o f cows. 1. The results o f beef cattle in Hungary / 267 D. Klein-Jöbst! О. Szenei, M. Iwersen, Zs. Bohák, Z. Szelényi, M. Drillieh, W. B aum gartner: Calf diarrhoea. Literature revie w /2 7 8 A. Szabára, L. Ózsvári: The prevalence, econom ic losses and eradication program s o f BVDV in Europe /2 8 5 PASTEURELLA-ANTIGÉNEK PORCINE L. Szeredi, Z. Deim, Sz. Jánosi: Exam ination a b o u t the occurrence o f pathogens and pathological lesions o f lung samples collected fro m pigs died presenting respiratory clinical sym ptom s / 293 A. Zsolnai, I. A n to n, R. Szántó-Egész, A. Miesinai, P. Tóth, J. Rátky: Genetic distance o f M angalica breeds, distinction by DNA markers showing nucleotide polym orphism / 303 PARASITOLOGY G. Nagy, Gy. Varga, A. Csivincsik, L. Sugár: Occurrence o f M etastrongylus asym m etricus (Noda, 1973) in Hungary / 308 ACADEMIC REPORTS Veterinary research in 2012, in the light of academic reports. Part 1/313 ALMA MATER NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE TODOFERGEK FAJMEGHATAROZASA 309 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő fo lyóira tai: CAB Inte rn atiio n a l (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institu te fo r Scientific In fo rm a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o f abtra cte d in Current Contents anf FO :VM of ISI (Institute for Scientific Inform ation, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) In te rn e t address (English contents pages, subscrip tion price, etc.: h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 257

3 M AG YAR I ÁLLATO RVO SO K L A PJ A 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL 2013/5 Hungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla 150 éve, május 19-én s z ü le te tt P lósz B é la, a k it m in d e n k i a m o d e m állatorvosi sebészet hazai m e g te re m tő je k é n t tis z te l, m égis e g yike a m a g y a r á lla to rvo slá s század fo rd u ló já ra te h e tő a ra n y k o rá n a k ritk á b b a n e m le g e te tt, kevésbé ü n n e p e lt szem élyisége in ek. O rvo s apja és bá tyja, ill. a K u n e w a ld e r-h á z közelsége v o n z o ttá k az á lla to rv o s i pályára, s b ú c s ú z ta tá s a k o r is ú g y n y ila tk o z o tt: ha m ég egyszer szü le tn e, a k k o r is e h iv a tá s t választaná. E lőször a b e lg y ó g y á s z a ti ta n s z é k e n m ű k ö d ö tt A z a r y keze a la tt, m a jd 1891ben b ö lc s é s z d o k to ri c ím e t szerzett. A F ö ldm íve lé sügyi M in is z té riu m - a M. kir. Á lla to rv o s i A k a d é m ia kezd em én yezésé re - 10 h ó n a p o s e u ró p a i ta n u lm á n y ú tra k ü ld te, h o g y a le g k o rs z e rű b b á lla ts e b é s z e ti m ó d s z e re k e t ta n u lm á n y o z z a, s ha za té rv e m e g h o n o s íts a. M in d e n e rő fe s z íté s t m e g is t e t t e b b e az irán yba, de - m in t ta n s z é k i u tó d ja, B errár M ih á l y írta..teljes tíz évig k e lle tt tü r tő z te tn ie a lk o tá s v á g y á t" n y ilván os, re ndes ta n á ri kineve zéséig, ig, a m ik o r á tv e tte a sebészet ta n s z é k irá n y ítá s á t a n y u g a lo m b a v o n u ló V a r g a FERENCtől. A várakozás időszaka ne m v o lt hiá b a va ló. Ism é t BERRÁRt idézzü k: A z á lla t o rvosi g y a k o rla t m in d e n á g á b a n olya n k iv á ló rá te rm e tts é g e t m u ta to t t, olya n fá ra d s á g o t n e m k ím é lő és ne m is m e rő m u n k á s s á g o t fe jte tt ki, h o g y n e vé t csak h a m a r o rs z á g s z e rte e m le g e tté k és a lá re n d e lt fő is k o la i állása ellen ére, m in d e n á lla to rv o s i ü g y b e n, d e ezen fe lü l m é g á lla tte n y é s z té s i ü g y e k b e n is la ssa n kin t M a g y a ro rs z á g e g y ik lege lső s z a k te k in té ly e le t t " (Á lla to rv o s i L a p o k, p.). V a ló b a n : tö rv é n y s z é k i á lla to rv o s ta n i je g y z e t, szem észeti kö n yv és szám os érdekes - sikeres és k ud arccal v é g z ő d ö tt - eset leírása fé m je lz i e ze ke t az éveket. A z új in té z e tv e z e tő így k é ttu c a tn y i k ö z le m é n n y e l ta rs o ly á b a n, te lje s fe g y v e rz e t b e n " lé p e tt a ta n s z é k élére, s rö g tö n ú tjá ra b o c s á to tta a sebészeti g y a k o rla to t kivá ló a n tá m o g a tó k é z ik ö n y v é t, a S ebé szeti m ű té tta n t (1897), a m e llyel az O r szágos Á lla to rv o s -e g y e s ü le t" e lin d íto tta az Á lla to rv o s i k é z i k ö n y v tá r s o ro z a to t az olya n m ű v e k szám ára, m e ly e k re a s z a k e m b e rn e k a m in d e n n a p i g y a k o rla t kö zb e n lé p te n -n y o m o n szüksé ge van, h o g y b e lő lü k a fe lm e rü lő kó re s e te k kö rü l és e g yé b s z a kké rd é se kb e n k ö v e te n d ő eljárásra v o n a tk o z ó la g kö n n ye n tá jé k o z á s t szerezhessen" - írja H u t Y r a a be vezető ben. A k ö n y v - é s későbbi b ő v íte tt kiadása, ill. tá rs k ö te te i: az á lta lá n o s és részletes seb észete k - ta n ú s k o d n a k e g y e lk ö te le z e tt, sz a k m a ila g m agas s z ín v o n a lo n álló, kiv á ló p r o b lé m a m e g o ld ó sza ke m b e r m u nkásság áró l. A z antisepsis és az asepsis m e lle tt az é rté z te le n íté s és a te c h n ik a i ré szle te k alap os leírása, az á b rá k k a l és fo to g rá fiá k k a l tá m o g a to tt sze m lé lte té s is a k ö te te k é rté k é t em e li, és a seb észet m e s te rs é g é n e k k iváló m ű velése m e lle tt arra u ta ln a k, h o g y PLószban e rő te lje s v o lt a ta n ítá s szenvedélye is b en, a n y u g a lo m b a von ulása a lk a lm á b ó l re n d e z e tt re n d kívü li ta n á c s ü lé sen H u t Y ra így m é lta tta : K iv á ló érdem e, h o g y a s zakism e rete k terjesztésével és a sebészeti tu d á s á n a k g y a k o rla ti alkalm azásával n a g y hasznára v o lt a m a g y a r g a z d a kö z ö n s é g n e k. A sebészet és szem észet k ö ré b ő l t a r t o t t k ö z k e d v e lt előadásaival fe l tu d ta kelteni a ha llg atósá g érd e k lő d é s é t tárgya iránt. Sikeres ta n ü g y i m ű ködése és ö n á lló tu d o m á n y o s bú v á rk o d á s a m e lle tt hasznos iro d a lm i m ű k ö d é s t fe jte tt ki és je les m ű v e k k e l g a z d a g íto tta h a z á n k s z a k iro d a im á t. E lőzékenyen fin o m úri m o d o ra és készsége, m e llye l n a g y tu d á s á t a fe le k re ndelke zésére b o c s á to tta, sok tis z te lő t és jó b a rá to t s z e rz e tt neki a g a z d á k és ló te n y é s z tő k k ö ré b ő l, s ez a k ö rü lm é n y so k b a n h o zz á já ru l a Főiskola külső te k in té ly é n e k e m e lé sé h e z." N égy év m ú lva a z o n b a n v is s z a té rt a szakm ai kö zé le tb e, h o g y az I. v ilá g h á b o rú u tá n h ih e te tle n e n e rg iá v a l és m u n k á v a l ta lp ra állítsa és 75 éves ko rá ig irányítsa a hazai ló te n y é s z té s t. P lósz B é la b e m u ta to tt p o rtré ja a S ebészeti és S zem észeti T a nszéken, e g y ta n á ri s z o b á b a n ta lá lh a tó. A z is m e re tle n fe s tő tő l sz á rm a zó, kevésbé s ik e rü lt a lkotás az 1920-a s évek elejé n á b rá z o lh a tja P lósz B é l á í és ta lá n a z é rt k e rü lt le a díszh e lyrő l, m e rt m é re té b e n n e m ille s z k e d ik a tö b b i p o rtré h o z, h e lyé re így egy id ő s e b b kori áb rázolása k e rü lt. Vol No 5. - Budapest, M ay Magyar Állatorvosok Lapja május FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Laczay Péter, M a n c z ú r Ferenc, N ag y Béla, N em es Imre, N é m e th Tibor, Ózsvárí László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László (elnök), Vörös K á roly Szerkesztő: Fábián Tiborné Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu K IA D Ó - PUBLISHER A L f\/ I If I Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési intézel N e m z e ti A grárszaktanácsadási, K épzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: n nakvi.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő ig a z g a tó ja LAPTULAJDONOS V id é k f e jl e s z t é s i M in i s z t é r i u m H ird etések fe lvétele S zerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) K iad ó b an Telefon: Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l é rtesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való h ivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó fe lelő ssé ge t n e m vállal. Orbán Éva Fotó: dr. Szentgáli Zsolt Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. E lőfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, H atvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft N yo m d ai előkészítés D ÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X

4 SZARVASMARHA A borjak újszülöttkori pancytopeniája néven ismert kórkép és annak hazai előfordulása M A G Y A R I L A P J A I 2013/5 Cs. Kővágó - Gy. Balka - M. Mándoki - T. Abonyi - M. Rusvai: Bovine neonatal pancytopenia and its occurrence in Hungary. Literature review and case report Irodalmi összefoglaló és esetismertetés Kővágó Csaba1*, Balka Gyula2, Mándoki Míra2, Abonyi Tamás3, Rusvai Miklós2 1] SZIE-ÁOTK, G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék. István u. 2. H Budapest. * Em ail: aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, K órb o ncta n i és Igazságügyi Á lla to rvo sta n i Tanszék 3] Nem zeti Élelmiszerlánc-biztonsági H ivatal. Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság Összefoglalás. A borjak újszülöttkori pancytopeniája egy olyan, korábban ism eretlen kórkép, am elyn ek kialakulására egészen az utóbbi időkig a ku tató k nem ta lá lta k elfo g a d h a tó m agyarázato t. A szerzők a kórkép kialakulásának m agyarázására született feltételezéseket, elm életeket fo g lalják össze. Saját vizsgálatok alapján ism e rte tik a legjellem zőbb tü n e te k e t és kóros elváltozásokat, m ivel a kórkép 2008 telén és 2009 tavaszán elő fo rd u lt M agyarországon is, és nagyjából egy éven át tö bb elhullással is já rt. A jelenleg elfo g a d o tt elm élet szerint im m unpatológiai alapon kialakuló kórkép hazai eseteiből egyszer sem sikerült kórokozó t kim u tatn iu k és a m e g fig ye lt tü n e te k és a kialaku lt kórbonctani és kórszövettani elváltozások sem té rte k el a nem zetközi szakirodalom ban leírt esetekétől. Sum m ary. Bovine neonatal pancytopenia is a previously unknow n syndrom e o f calves, and its ae tio lo g y has n o t been explained up to th e last tim es. T h e a u th o rs su m m arize th e p rev io u s su p p o sitio n s an d th e o rie s to e x p la in th e d evelopm ent o f th e disease, and present th e m ost characteristic clinical sym ptom s and pathological lesions based on th e ir o w n observations, since th e syndrom e appeared in th e w in te r o f 2008 and spring o f also in H ungary, and caused several fata lities. From th e local cases o f th e disease developed upon im m unopathological basis, according to th e presently accepted expla n a tio n, no pathogens could be d em o n strated, and th e pathological lesions and clinical sym ptom s did not a lte r fro m th e ones described in th e international literature. Borjak újszülöttkori pancytopeniája 259

5 Néhány tényező hatása a borjak születési tömegére és a tehenek ellési nehézségére 1. A hazai húsmarhaállományok eredm ényei M A G Y A R I L A P J A I 2013/5 Sz. Bene - F. Szabó - J. P. Polgár: Some effects on calves' birth w eight and calving difficulty of cows. 1. The results of beef cattle in Hungary Bene Szabolcs1*, Szabó Ferenc2, Polgár J. Péter1 1] Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. *E -m ail: g e o rg iko n.h u 2] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar Összefoglalás. A szerzők a N em zeti Élelm iszerlánc-biztonsági H ivatal (NÉbiH) Á llattenyésztési Igazgatóság, Tenyésztés Szervezési és Teljesítm ényvizsgálati O sztályától k a p o tt országos b o rjú ad atb ázist d o lg o z tá k fel. A z érté k e lé s t a közö tti időszakra, valam in t az angus, a blonde d 'a q u itain e, a charolais, a fe h é r-k é k b elga, a lim ousin, ill. a m agyar szürke fa jtá k ra te rje s z te tté k ki. A m unka során így összesen 3897 borjú születési tö m e g e és ugyanennyi teh én ellésnehézségi pontszám a á llt a rendelkezésükre. A születési tö m e g e t, v a la m in t az ellés nehézségi p o n tszá m át b efo lyásoló számos tén yező közül a borjú fa jtá já n a k, az anya elléskori éle tk o rán ak, az évjáratn ak, az e llé si hón ap n ak, a borjú ivarénak és az ellés típ u sának a h atását vizsgálták. A tényező k befolyását a tulajdonságokra tö bbtényezős variancia-analízissel (GLM ) értékelték. A borjazási hónap kivételével valam ennyi vizsgált tényező szignifikáns hatást g yakoro lt az é rté k e lt tulajdonságokra. A vizsgált tén yező k fontossági sorrendje a következő volt: 1. ellés típusa, 2. borjú fa jtá ja, 3. borjú ivara, 4. anya életkora elléskor, 5. évjárat, 6. ellési hónap. A legnagyobb születési tö m eg et (34,83 kg) a charolais borjak é rték el, de ettő l a limousin (34,61 kg) és a blonde d 'a q u itain e (34,53 kg) ered m énye statisztikailag igazoltan nem kü lö n b ö zö tt. Az angus és a m agyar szürke borjak ezeknél jóval kisebbek v o lta k (27,41 kg, ill. 29,42 kg), és lényegesen könnyebben jö tte k a világra. A 2-3 éves (elsőborjas) te h e n e k borjai kisebb tö m eg g el (29,91 kg) és nehezebben (1,65 p on t) szü lettek, m int az idősebb társaik ivadékai. A te h e n e k négyéves korától sem a borjak születési tö m eg éb en, sem pedig az ellés nehézségében nem ta lá lta k szám ottevő különbségeket. A z ik e rb o rja záso k lényegesen, m a jd n em 0,5 p o n tta l n e h e ze b b e n z a jlo tta k, m in t az egyesellések. Az ered m ények m egerő sítik a gyakorlati ta p a s z ta la to t és irodalm i té n y t, m iszerint a születési tö m eg növekedésével a nehézellés kockázata jelentősen m egnő. Sum m ary. The research w as based on d ata supplied by th e D e p a rtm e n t o f A nim al R e g istratio n and B reeding O rg a n iz a tio n o f th e H u n g a ria n N a tio n a l Food S afe ty A u th o rity. The evaluations w e re exten d ed to th e period o f , and to Angus, Blonde d 'A q u ita in e, Charolais, Belgian Blue, Limousin and H ungarian G rey breeds. During th e w o rk 3897 calf birth w e ig h t d ata and th e sam e num ber o f calving d ifficu lty scores o f cows w e re available. The e ffe c t o f breed o f calf, age o f d am a t calving, year and m onth o f b irth, sex o f calf and ty p e o f calving on birth w e ig h t o f calves and calving d iffic u lty score o f cows w e re analyzed by m u lti-facto r analysis o f variance (GLM). Except th e calving m onth, all exam ined factors had a significant effe c t on th e evaluated traits. The o rd er o f im portance o f th e factors w as as follow s: ty p e o f calving, breed o f calf, sex o f calf, age o f dam a t calving, year and calving m onth. T he h ig h est b irth w e ig h t ( kg) w as reached by th e Charolais calves, b u t th e results o f Limousin (34.61 kg) and Blonde d 'A q u itain e (34.53 kg) calves did not d iffe r statistically from Charolais. Angus and Hungarian Grey calves w e re much sm aller (29.42 kg and kg), and th ere has been no calving d ifficulty. The calves fro m 2-3 year old (first parity) cows w e re born w ith lo w er w e ig h t (29.91 kg) and m ore d ifficu ltly (1.65 points), than progeny o f elder cows. A fte r th e age of Nehézellést befolyásoló tényezők 267

6 268 Magyar Állatorvosok Lapja május fo u r years o f cows no significant d ifferen ce w as fo und in birth w e ig h t o f calves and calving d ifficu lty score. The tw in calvings w e re considerably, alm ost by 0.5 points, m ore d iffic u lt th an th e single calving. Their results su p port th e experience th a t w ith g ro w in g birth w e ig h t th e risk o f calving d ifficu lty is g reatly increasing.

7 Borjak hasmenéses megbetegedése Irodalm i összefoglaló Daniela Klein-Jöbstl1, Szenei Ottó2, Michael Iwersen1, Bohák Zsófia2, Szelényi Zoltán2, Marc Dríllich1, W alter Baumgartner M A G Y A R I L A p J A 2013/5 D. Klein-Jöbstl - O. Szenei - M. Iwersen - Zs. Bohák - Z. Szelényi - M. Drillich - W. Baumgartner: Calf diarrhoea. Literature review 1] Section fo r Herd Health M anagem ent, Clinic fo r Rum inants, University o f V ete rin ary M edicine, Vienna 2] SZIE-ÁOTK, N agyállatklinika. D óram ajor. H Üllő. *E -m ail: aotk. szie.hu 3] Clinic fo r R um inants, U niversity o f V eterinary M edicine, Vienna Összefoglalás. Borjak feln evelése során az eg yik legfontosabb és egyben legnagyobb anyagi kárt okozó m egbetegedés a hasm enés. A szerzők a borjúhasm enés fe rtő z ő és nem fe rtő z ő ered etű leggyakoribb o kait tárg y alják. B em u tatják a hasmenéses kórkép klinikai m egjelenését, lehetséges kö vetkezm én yeit, a gyógykezelés és a m egelőzés lehetőségeit. Részletesen beszám olnak a hasmenéses borjak táplálásának és tartásának szem pontjairól, to váb b á javaslatokat tesznek a m egfelelő borjúnevelésre. Sum m ary. Calf d iarrh o ea is o ne o f th e m ost im p o rta n t diseases in calf rearing and accounts fo r m ajor economic losses. The evaluation o f infectious and non-infectious risk factors associated w ith calf d iarrh o ea is discussed in th e present review. The authors present th e clinical onset o f diarrheal disease, th e possible consequences, treatm ents and th e o ptions o f prophylaxis. They give a d etailed report a b o u t th e feedin g and keeping o f th e affected calves, and suggestions ab o u t th e correct calf rearing program. 278 Magyar Állatorvosok Lapja május

8 A BVD-vírus előfordulása, gazdasági kártétele és mentesítési programjai Európában M A G Y A R I L A P J A 2013/5 Á. Szabára - L. Ózsvári: The prevalence, economic losses and eradication programs of BVDV in Europe Szahara Ágnes* Ózsvári Lászó SZIE-ÁOTK, Á llat- Összefoglalás. A szarvasm arha vírusos hasm enésének vírusa (BVDV) a legtöbb szaregészségügyi vasm arh atartó országban elő fordu l. A z általa e lő id é ze tt kórkép világ szerte jelentős Igazgatástani és A grár- gazdasági károkat okoz, e zé rt számos ország BVD -m entesítési program ba kezdett, gazdaságtani Tanszék A szerzők m egbecsülték a BVD által o k o zo tt gazdasági károkat M agyarországon, István u 2 H am ely 2012-ben 1,26 m illiárd fo rin to t te tt ki, am i teh e n e n k é n t Ft (12,6 ) veszte- B udapest séget je le n te tt. Egy ezer te h e n e t ta rtó teh en észetb en a heveny, klinikai tü n e tekb en *E -m ail: Szahara m egnyilvánuló BVD tö b b m int 46,5 m illió Ft, az idülten fe rtő z ö tt állom ányokban a aotk.szie.hu BVD és az M D pedig 2,9 m illió Ft éves becsült veszteséget o ko zo tt. A b em u ta to tt veszteségek nagysága nagy valószínűséggel alábecsült a BVD valós kártételéh ez képest, m ivel a betegség számos h atását nagyon nehéz szám szerűsíteni. U gyanakkor a károk jelzik a betegségtől való mentesség elérése esetén elérh ető bevétel tö b b letn ag yság át, am i kiindulási pontja leh et a m entesítési p ro gram o k kö ltség-h aszon elem zésének. A 2000-es évek elején tö rté n t felm é rő vizsgálatok ered m ényei szerint a fertő zö tts é g az észak- és nyu gat-eu ró pai országokban % k ö zö tt m o zg o tt. A tervszerű BVD elleni védekezés a vírus elő fordulásának ág azati, te rü le ti és nem zeti szinten tö rté n ő csökkentését célozza. A skandináv országokban a m entesítési pro gram o k a Pleg yedek kiszűrésén és eltávolításán alapuln ak, vakcinák használata nélkül. A sikeres p rogram ok ered m ényekén t a 2000-es évek végére Skandináviában a szarvasm arha-állom ányok fe rtő zö tts é g e 0,1% alá csökkent. Ebben az időszakban számos nyug at- és d él-eu ró p ai országban a fe rtő zö tts é g még % közötti vo lt. H azánkban a szeropozitivitás az 1970-es években , az 1980-as években , egy 1999-ben tö rté n t felm érés szerint pedig 95% vo lt. A legújabb (2008) te le p i szintű felm érés ad a tai alapján a fe rtő zö tts é g i arány az eg yedek vonatkozásában 42,5, míg a gazdaságok viszonylatában 67,8% vo lt. A BVD -m entesítés ó ta A lsó-a usztriában, 2008 ó ta Svájcban, 2011-től pedig N ém etországban is kötelező, vakcina használata m ellett. Skóciában 2012-ben, Írországban 2013-ban kezd ő d ö tt a kötelező m entesítés, skandináv m intára. Sum m ary. Bovine V iral D iarrhoea Virus (BVDV) infections are endem ic w o rld w id e in c a ttle populations and result in m ajor econom ic losses; hence, m any countries have begun BVD eradication program s. The authors estim ated th e losses caused by BVD in Hungary, and th e estim ated annual losses in 2012 am ounted to 1.26 billion HUF w hich means 3834 HUF (12.6 ) annual loss per cow. On a d airy cattle fa rm w ith 1000 cows th e acute clinical BVD could cause m ore th an 46.5 m illion HUF estim ated yearly loss and th e B V D -M D could be blam ed fo r m ore th an 2.9 m illion HUF loss per year on average. The presented losses are p robably u nderestim ated as som e disease effects are d ifficu lt to q u a n tify, th o u g h th e y can indicate th e incom e realizab le in case o f fre ed o m fro m th e disease, so can be th e starting p oin t o f co st-b en efit analysis o f an eradication program. In th e early 2000s, th e control studies have show n th a t th e seropositivity in northern and w estern European countries ranged b e tw e e n %. System atic BVD control aims to d eliver a ta rg e te d reduction in th e prevalence o f BVD virus on sectoral, regional or national basis. In th e Scandinavian countries, th e eradication program is based on detectin g and rem oving o f PI anim als w ith o u t th e use o f vaccines. These program m es have w e re ve ry successful, and by th e late 2000s, th e BVD infection o f cattle herds in Scandinavia decreased b e lo w 0.1%, but in several w es te rn and southern European countries, th e prevalence still ranged b etw ee n %. In Hungary, th e seropositivity w as % in th e 1970s, % in th e 1980s, and 95% in The latest survey d ata in 2008, show th a t th e infection rate w as 67.8% and A BVD gazdasági kártétele 285

9 286 Magyar Állatorvosok Lapja május % fo r herds and anim als, respectively. The eradication has been o b lig a to ry in Low er-a ustria since 2004, in S w itzerland since and in G erm any since 2011 w ith th e use o f vaccines. Com pulsory eradication program started in Scotland in 2012, and began in Ireland in 2013 applying th e Scandinavian m ethod.

10 SERTÉS Felmérő vizsgálat a légzőszervi tünetek között elhullott sertések tüdejében előforduló kórokozókról és a patológiai elváltozásokról M A G Y A R I ? L A P J A I 2013/5 L. Szeredi - Z. Deim - Sz. Jánosi: Examination about the occurrence of pathogens and pathological lesions of lung samples collected from pigs died presenting respiratory clinical symptoms Szeredi Levente* Deim Zoltán, Jánosi Szilárd NÉblH Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság. T á b o rn ok u. 2. H-1149 Budapest. *E -m ail: oai.hu Összefoglalás. A szerzők 140, légzőszervi tü n e te k kö zö tt e lh u llo tt sertés tü d ő m in tá já t vizsgálták. M akroszkópos vizsgálattal 97 (69% ) esetben, míg szövettanilag 135 (96% ) esetben á lla p íto tta k meg tü d ő g yullad ást. A leg gyakrabban k im u ta to tt kórokozó a PCV2 v o lt (49 eset, 35% ), am elyet a Pasteurella m últoddá (41 eset, 29% ), a sertés szaporodási és légzőszervi szindróm a ( PRRS) vírusa (10 eset, 7% ), a Streptococcus spp. (10 eset, 7% ), a sertésinfluenza-vírus (4 eset, 3% ), az Actinobadllus pleuropneumoniae (4 eset, 3% ), az A. suis (2 eset, 1,4% ), az Arcanobacterium pyogenes (1 eset, 0,7% ) és a Bordetella bronchiseptica (1 eset, 0,7% ) k ö vetett. C hlam ydiát nem m u ta tta k ki. A 74 légzőszervi fertő zésn ek bizonyult eset közül 41-ben (55% ) csak egyetlen kórokozó fajt, míg a m aradék 33 esetben (45% ) 2, 3 vagy 4 különféle más kórokozót m u tatta k ki egyazon állatb an. A tü d ő elvá lto zás o k csak a PCV2 és a P. m últoddá esetében k e lte tte k g yan ú t az a d o tt fertő zés előfordulására. A vizsgálati ered m ények alapján úgy vélik, hogy a sertések légzőszervi beteg ség einek pontos oki kórjelzése csak teljes körű patológiai és m ikrobiológiai vizsgálatok elvégzése után lehetséges. Sum m ary. The authors exam ined lung tissue samples collected fro m 140 pigs died presenting respiratory clinical sym ptom s. Pneum onia w as observed in 97 cases (69% ) w ith gross pathological, and in 135 cases (96% ) w ith histological exam in atio n. PCV2 w as th e m ost fre q u e n t respiratory path og en (49 cases, 35% ), fo llo w e d by Pasteurella m últoddá (41 cases, 29% ), porcine reproductive and respiratory syndrom e virus (10 cases, 7% ), Streptococcus spp. (10 cases, 7% ), sw ine influ en za virus (4 cases, 3% ), Actinobadllus pleuropneumoniae (4 cases, 3% ), A. suis (2, 1.4% ), Arcanobacterium pyogenes (1 case, 0.7% ) and Bordetella bronchiseptica (1 case, 0.7% ). Chlam ydia w as not d etected. Single infection w as fo und in 41 o f th e 74 cases (55% ) w ith positive m icrobiological results, w h ile co-infections o f 2 to 4 pathogens w e re fo und in th e rem aining 33 cases (45% ). Pathological lesions w e re suggestive o nly fo r cases w ith PCV2 and P. m últoddá infections. In conclusion, d etailed pathological and m icrobiological exam inations are necessary fo r th e exact diagnosis o f sw ine respiratory diseases. Sertések légzőszervi betegségeinek okai 293

11 Mangalicafajták genetikai távolsága, elkülönítésük nukleotidpolimorfizmust mutató DNS-markerekkel Zsolnai Attila1, Anton István1, Szántó-Egész Réka2, Micsinai Adrienn2, Tóth Péter3, Rátky József M A G Y A R I I L A P J A I 2013/5 A. Zsolnai - I. Anton - R. Szántó-Egész - A. Micsinai - P. Tóth - J. Rátky: Genetic distance of Mangalica breeds, distinction by DNA markers showing nucleotide polymorphism 1] Á llattenyésztési és Takarm ányozási K uta tó in téze t, Gesztenyés ú t 1. H Herceghalom. *E -m ail: gm ail.com 2] BIOMI Kft., G ödöllő 3] O lm os és Tóth Kft., Debrecen Összefoglalás. Egyedenként 62 ezer m olekuláris m arkerből a szerzők kiv álaszto ttak néh án yat, am ellyel lehetőség van a szőke, a fecskehasú és a vörös m angalicaegyedeket 95% -os b iztonsággal, az a d o tt fajtá h o z ta rto zó a n elkülöníten i. Az egyedi azo n o sítást 54 m arker teszi lehetővé, ahol az eg yedek azonosságának valószínűsége egy a száz trilliárdh o z. Sum m ary. The authors have selected som e m olecular markers fro m th e 62 thousand single nucleotide polym orphism s (SNP) capable to distinguish Blond, S w allo w -b e lly and Red M angalica pigs a t 95% p robability. A n o th e r 54 SNP have also been selected fo r identificatio n and p arentage testing w h e re th e p ro b a b ility o f id e n tity is o ne to one hundred trilliard. Mangalicafajták elkülönítése 303

A 2013/5. SZÁM TARTALMA. Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak

A 2013/5. SZÁM TARTALMA. Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak A 2013/5. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak újszülöttkori pancytopeniája néven ismert kórkép és annak hazai előfordulása. Irodalmi összefoglaló

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ú ľ ľ ĺ ü ĺ ü ĺľ ĺ ľ ľ ń ĺ ĺĺó ó í í ľ ĺ ľ í í Ü í ľ ü ĺ ľ Ö É ö ó ó í ä ű ĺ ö ó ó í í ś ó ó í ö í ö ú ľ í đ ü ľö đ ü ĺ ü ľ ľ í ĺ ľ ö í ľó ó ó ĺ ź ö ĺ ű ö ó ę ż ü ĺí ö ľ ľ ĺ í ĺ ó ö ö í ó í ö ĺ

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja*

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja* A n ö v é n y t a n i s z a k o s z t á l y á p rilis 1 3 -ik á n ta r to tt ü lé s é n TÁRSULATI ÜGYEK. 1 8 9 8. év i I. C s ap o d i Istv án e lő a d á s t tamr t e ly s z ű k e b b k ö rű b iz o tts

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Ü ó Ü ĺ ö ő ó ó ö ö ü í ü ő ő ó ú ő ó í ó ő ö ü Ę ő ű ö ő ó ó ó ó ö ö ó ó ű ö ő ő ó ó ő ĺ ó ű ö ö ĺó ú ő ĺő ó í í ú í ó ö ó ú í ó ó ő ü ü ő ő ó ĺ ó ĺ

Ü ó Ü ĺ ö ő ó ó ö ö ü í ü ő ő ó ú ő ó í ó ő ö ü Ę ő ű ö ő ó ó ó ó ö ö ó ó ű ö ő ő ó ó ő ĺ ó ű ö ö ĺó ú ő ĺő ó í í ú í ó ö ó ú í ó ó ő ü ü ő ő ó ĺ ó ĺ ó ü í ó í ó ü í Ü ó í ó őú ü ű ű ó ö ú í í ó ő í ő ő í ö ú ő ö ő ö ő ú ö ő ú í ĺ ő ü ő ó ü ő ő í ö ó ű ű í ó ú ĺ í ó ó ó ü ú ĺ ó ő ó ü ö ü ö ó ó ő í ó í ő í ó ü ö ö ú ö ú ú ő ó ő í Ü í í ĺö ő ő í ö ó ő

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK Készült a VE Állattudományi Doktori Iskolája keretében Témavezető Dr. SZABÓ FERENC egyetemi

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben