á l l a t o r v o s o k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "á l l a t o r v o s o k"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A gümőkórmentességet büszkén hirdető tábla az 1960-as évek közepén Board declaring proudly tuberculosis free status from the mid 1960 s SZARVASMARHA Elles körüli kórképek és biokém iai vérértékek kapcsolata A paratuberculosis kártétele és az ellene való védekezés KISÁLLAT Traumás lágyéksérv Szívférgek a tüdőartériában Em brionális oligopeptidkeverék hatása a kutyában KEDVENCÁLLAT Cryptosporidium varanii leopárd gekkóban Orthoreovírusok vizsgálata LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ ALMA MATER HÍREK, KITÜNTETÉSEK, TALLÓZÁSOK 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS MLÓ Baska-Vincze B., Rózsás J., Baska F., Szenei О.: A tra nsabdom ina lis ultrahangvizsgálat szerepe a lóm agzat életképességének elbírálásában. Előzetes eredmények / 195 SZARVASMARHA H orváth A., Varga Т., Kiss T.., Pikó., Szenei 0.: A z ellés körüli időszakban m ért biokém iai vérértékek és a tejelő tehenek peripartalis klinikai m egbetegedése közötti összefüggés vizsgálata / 205 F o d o r!., M atyovszky B., Biezó A., Ózsvári L : A paratuberkulózis kártétele és az ellene való védekezés egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben /2 1 3 KISÁLLAT N ógrádi A. L., Vörös K., M o ln á r P., Dunay M. P.;Traumás lágyéksérv m egállapítása ultrahangvizsgálattal és m űtéti megoldása kutyában. Esetismertetés/ 223 TúriÁ., HetyeyCs.: D irofilaria im m itis első magyarországi kim utatása a tüdőartériában echokardiográfiás vizsgálattal / 231 Gyetvai B., Láng Zs., Csere /., Kun Cs.: Embrionális oligopeptidkeverék (H um ano fort'5 ) per os hatásának vizsgálata kutyák krónikus fájdalom m al kísért, gyulladásos mozgásszervi zavarainak konzervatív kezelésében / 235 KEDVENCÁLLAT M a rto n Sz., Erdélyi K., ihász K., Lengyel Gy., Bányai K., Farkas L. Sz.: C ryptosporidium varanii (syn. C. saurophilum ) fertőzöttség leopárd gekkóban (Eublepharis maeularius) / 241 Ihász K., Farkas L. Sz., Lengyel Gy., Bányai K., Gál J.: O rthoreovírusok előfordulásának és genetikai diverzitásának vizsgálata egzotikus hüllőfajokban Magyarországon / 247 LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ C élzott daganatellenes kezelések lehetősége a kisállatgyógyászatban (Jakab Cs.) / 230 Egy régi fénykép nyomában (Kótai L, Sótonyi P., Orbán.) / 253 MALMA MATER M A G Y A R I Ш L A P J A 2014/4 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) EB LÁGYÉKSÉRVE SZÍVFÉRGEK A Z A. PULMONARISBAN 233 Я HÍREK, KITÜNTETÉSEK, TALLÓZÁSOK Я EQUINE В. Baska-Vincze, J. Rózsás, F. Baska, 0. Szenei: Evaluation o f foetal w ell-b e in g by transabdom inal ultrasonography in the mare. Preliminary results / 195 BOVINE A. Horváth, T. Varga, T.. Kiss,. Pikó, О. Szenei: Relationship betw een laboratory param eters around calving and the incidence o f periparturient clinical diseases of dairy cows / 205 I. Fodor, В. M atyovszky, A. Biezó, L. Ózsvári: The losses due to paratuberculosis and its control in a Hungarian large-scale Holstein-Friesian dairy farm / 213 Я SMALL ANIMALS A. L. N ógrádi, К. Vörös, P. M olnár, М. P. Dunay: U ltrasonographic diagnosis and surgical repair of inguinal hernia in a dog. Case report / 223 Á. Túri, Cs. Hetyei: First re p o rt o f D irofilaria im m itis in the artéria pulm onalis in Hungary, imaged by ultrasonography / 231 B. Gyetvai, Zs. Lang, I. Csere, Cs. Kun: Examining the effe ct o f em bryonic o ligo pep tid m ixture (H um anofort'5') on chronic inflam m atory musculo-skeletal disorders associated w ith pain in dogs / 235 PET ANIMAL Sz. M a rton, К. Erdélyi, К. Ihász, Gy. Lengyel, К. Bányai, Sz. L. Farkas: C ryptosporidium varanii (syn. C. saurophilum ) infection in leopard gecko (Eublepharis maeularius) / 241 K. Ihász, L. Sz. Farkas, Gy. Lengyel, K. Bányai, J. Gál: Occurrence and genetic diversity o f orthoreoviruses in exotic reptile species in Hungary / 247 LETTER TO THE EDITOR Targeted an ti-tum oura l therapy in the small anim al practice (Cs. Jakab) / 230 A bout an old picture (/. Kótai, P. Sótonyi, É. Orbán) / 253 MALMA MATER Я NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE CRYPT O SPO R ID IU M O K 244 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents anf FO:VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) 193

3 J M AG YAR L ÁLLATO RVO SO K L A PJA Ш. A C ÍM L A P O N LÁ TH A TÓ K É P R Ő L 2014/4 H ungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by NÁDASKAY Béla éves a g y a g e d é n ye k vizsgálatával ig a zo ltá k, h o g y a m ai M a g ya ro rszá g te rü le té n m ár a n e o litik u m b a n ké s z íte tte k és fo g y a s z to tta k kecske- va g y b irk a te jb ő l készült te rm é ke ke t. A szarvasm arha te jé n e k felhasználására is sor k e rü lh e te tt, m e rt a TBC je le n lé te u g ya n csa k k im u ta th a tó az A lfö ld ú jkő ko ri népessé g é b e n. Szintén e te rü le te n a cso n t- és ízü le ti tu b e rk u ló z is je le i a 7. és 17. század k ö z ö tt szakaszosan, néha m e g sza p o ro d va, m áskor ritk á b b a n fe lle lh e tő k. Bár a TBC fo ly a m a to s a n je le n v o lt, tö m e g e s m e g b e te g e d é se kre, a b e teg sé g já rv á n y o s fe llé p é sé re csak jó va l később, az ip a ro s o d o tt n a g y v á ro s o k b a n k e rü lt sor. H a zá n kb an - a n y u g a t-e u ró p a i o rs z á g o k n á l tö b b é vtize d d e l ké ső b b és k ö z ö tt je le n tk e z e tt elő szö r súlyos kö ze g észsé g ü g yi p ro b lé m a k é n t a s e n y v k ó r" B u d a p e sten. A z á lla to rvo si ta n in té z e tb e n is o k ta tó K o r á n y i S á n d o r (apja, K o r á n y i F r ig y e s n y o m d o k a in haladva) b a n k a m p á n y t in d íto tt a tu b e rk u ló z is visszaszorítására, fe lism e rve a n n a k tá rsa d a lm i g y ö k e re it és je le n tő s é g é t. A z O rszágos K özegészségügyi Tanács ta g ja k é n t H u t y r a F e r e n c is m é lyre h a tó elemzéssel és g ya ko rla ti javaslatokkal já ru lt hozzá a g ü m ő k ó r elleni k ü z d e le m h e z az á lla te g é szsé g ü g y o ld a lá ró l jú liu s 13-án a F öldm ívelésügyi M in is z té riu m b a n t a r t o t t be szé dé b e n k ifo g á s o lta, h o g y te lje s e n h iá n y o zn a k o lya n h a tó sá g i in té zke dé se k, m e lye k czélja v o l na e lle n ő riz n i a te h e n é s z e k e t a v é g b ő l, h o g y csak egészséges á lla to k n a k egészséges te je kerülhessen k ö z fo g y a s z tá s ra ", p e d ig az erélyes ha tósá g i fellépéssel sok g y e rm e k é le té t le h e tn e m e g m e n te n i. H u t y r a jó l lá tta, h o g y a g ü m ő k ó r gazdasági p ro b lé m a is. Terjedéséhez h o z z á já ru lt az in te n z ív ( n y u g a ti fa jta " ) te h e n é s z e te k e lterjedése, u g y a n a k k o r az elle n e f o ly t a t o tt k ü z d e lm e t h á trá lta tta a ne m m e g fe le lő v á g ó h íd i húslátás. S ü rg e tte (az e u ró p a i p é ld á k n yo m á n ) a védekezés h a la d é k ta la n m egszervezését, de reálisan lá tta a z t is, h o g y ez nem egyszerű. In d o k o ltn a k ta rto tta - kötelező erővel - a te je t közfogyasztás czéljaira te rm e lő -te le p e k e t egészségi ellenőrzés alá helyezni és a tő g y g ü m ő kó rjá b a n szenvedő te h e n e ke t a te jte rm e lé s b ő l k iz á rn i." Ezen tú lm e n ő e n szükségesnek íté lte a m e g b ízh a tó s ta tis z tik a i a d a to k g y ű jté s é t, a h ú svizsg á la t orszá g o s rendezésével; fa k u l ta tív m ó d o n a tu b e rk u lin p ró b á k bevezetését; a n n a k b izto sítá sá t, h o g y a közte nyé szté s céljára csak a p ró b a á lta l m e n te s n e k b iz o n y u lt á lla t legyen használható és hasonlóan ellenőrizni kelljen az im p o rtá lt jó szá g o ka t; a p ozitív rea kció t a d ó á lla to k m egjelölését; a tej hevítését m ég abban az esetben is, ha állati tá p lá lé k n a k szánják; a le ö lt á lla to k b e te g szerveinek m egsem m isítését. H u t y r a m in d a tu b e rk u lin p ró b á k h a té ko n ysá g á n a k, m in d a g ü m ő k ó r elleni v é d ő o ltá s o k v iz s g á la tá n a k n a g y fig y e lm e t szentelt. A z erő fe szíté se k n yo m á n a b e te g s é g e t s ik e rü lt is n é m ile g visszaszorítani, de az I., m ajd a II. V ilá g h á b o rú t kísérő és k ö v e tő a lu ltá p lá lts á g és n yo m o r, a kö zb e n t e t t e rő fe s zíté se k dacá ra, a TBC ú ja b b és ú ja b b fe llá n g o lá s a it o k o z ta h a zá n kb a n is. A cím la p o n lá th a tó T B C -m entes á llo m á n y " tá b la m ár a szocialista n a g y üzem i gazdálkodás id e jé t idézi. A hazai sza rva sm a rh a -á llo m á n yo k g ü m ő k ó rm entesítése b e n k e z d ő d ö tt, a m e lyn e k során az első időszakban az ún. szelekciós eljá rást k ö v e tté k : m e g tö r té n t a fe r tő z ö tt és ne m fe r tő z ö tt á lla to k szétválasztása, a fe r tő z ö tt te h e n e k lecserélése n e g a tív ve m h e s üszőkre, a b e te g e k gyérítése állam i ká rta la n ítá ssa l. Fokozatosan s z o ru lt vissza a kór, de a m e n te s s é g e t v a ló já b a n csak á llo m á n ycse ré ve l és szig o rú igazgatási in té zke dé se kke l le h e te tt e lérni. A g ü m ő k ó rm e n te s s é g fe n n ta rtá s a azó ta is fo ly a m a to s e lle n ő rz é s t és fig y e lm e t igényel. O rb án Éva Vol No 4. - Budapest, April 2014 FŐ SZER KESZTŐ E D IT O R -IN -C H IE F - BALKA Gyula S Z E R K E S Z T Ő B IZ O T T S Á G -E D ITO R IA L B O A R D A bonyi Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, Dunay Miklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, Fodor László, Gál János, Gálfi Péter, Gönci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M anczúr Ferenc, M o ln ár Viktor, Nagy Béla, Nemes Imre, Németh Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, Solti László, Sótonyi Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös Károly Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐ SÉG - E D IT O R IA L OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai K IA D Ó - PUBLISHER I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója Я LA PTU LA JDO N O S VIDÉKFEJLESZTÉSI M in i s z t é r i u m H ir d e té s e k fe lv é te le Telefon: , Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. N y o m d a i e lő k é s z íté s Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen: posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, H atvány L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 194 Magyar Állatorvosok Lapja április 1878 DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37!a INDEX: HU ISSN X

4 LÓ A transabdominalis ultrahangvizsgálat szerepe a lómagzat életképességének elbírálásában M A G Y A R I Ш I L A P J A 2014/4 B. Baska-Vincze - J. Rózsás - F. Baska - O. Szenei: Evaluation of foetal well-being by transabdominal ultrasonography in the mare. Preliminary results Előzetes eredmények* Baska-Vincze Boglárka1**, Rózsás Janka\ Baska Ferenc3, Szenei O ttó2 1] SZIE-ÁOTK, Lógyógyászati Tanszék és Klinika. Dóra major, H Üllő. * * V incze.b aotk. szie.hu 2] MTA-SZIE, N agyállatklinikai K u ta tó c s o p o rt 3] SZIE-ÁOTK, Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők tizen eg y kancán (m agyar félvér és lipicai fajtájú ) vé g e ztek hasi u ltrah an gvizsgálato t a vem hesség késői szakaszában klinikai és ménesi körülm ények között. A vizsgálathoz 2-6 M hz-es m akro-és m ikrokonvex u ltrahangfejeket használtak. A csikóm agzat jó llétén ek értékeléséhez vizsgálták a m agzat szívfrekvenciáját, az aorta á tm é rő jé t, a m agzati légzőm ozgások m e g lé té t, a mellkas átm é rő jé t, az allantois- és am n io nfo lyad ék-tér legnagyobb m élységét, az uteroplacentáris egység vastagságát és fo lyton o sságát, v a lam in t a m agzati tó nust és aktiv itást. A felm éréshez vizsgálati lapot szerkesztettek. A z ered m ények alapján m e g h atá ro zták a m agzat álla p o tá t. A d ato kat g y ű jtö tte k m ind a kó relőzm én yrő l, m ind az ellésről és az ú js zü lö tt csikókról, m ajd ö sszevetették ezeket az u ltrahangvizsgálatok eredm ényeivel. Ennek alapján m egállap íth ató, hogy a transabdom inalis u ltrah an gvizsgálat ered m énye jó elő rejelző je a csikó születés utáni állap otának. M agasvem hes kancák esetén klinikai és istállói körülm é nyek kö zö tt is elvégezh ető a vizsgálat. Érdem esnek ta rta n á k hazánkban is szélesebb körben alkalm azni az anyakanca gondozása során. A kid o lg o zo tt vizsgálati m ódszer prognosztikai é rté k é t nagyobb létszám ú kancaállom ányon terv e zik felm érni. Sum m ary. Eleven H ungarian broodm ares (m ixed g en o ty p e ) had been evalu ated in late te rm pregnancy by transab do m in al ultrasound a t Equine Clinic Üllő as w e ll as on a Hungarian stud farm. The exam inations required special ultrasound eq u ip m e n t (2-6 M H z microconvex probe) and patients w e re kept in a stock during th e exam inations. The evaluation included measurements o f fo etal heart rate, d iam eter o f fo etal aorta, maximal depths o f am niotic and allantoic flu id, co n tin u ity and thickness o f th e uteroplacental unit, fo e ta l to n e and m obility. P repartum and postpartum d ata w e re collected. Finally, a com parison w as m ade b e tw e e n th e prognostic value o f th e m easured param eters and th e outcom e o f th e pregnancies. As a conclusion, th e transabdom inal sonographic evalu atio n o f la te -te rm mares can be d one und er clinical and fa rm conditions and gives useful info rm ation on fo e ta l w e ll-b e in g. It w as also concluded, th a t this useful assessment m ethod should be used eith e r in clinical and stud practice in H u n gary and evaluated fu rth e r in a larger group o f mares. Lómagzat ultrahangvizsgálata 195

5 S Z A R V A S M A R H A Az ellés körüli időszakban mért biokémiai vérértékek és a tejelő tehenek peripartalis klinikai megbetegedése közötti összefüggés vizsgálata M A G Y A R I Ш I L A P J A 2014/4 A. Horváth - T. Varga - Т. E. Kiss - E. Pikó - O. Szenei: Relationship between laboratory parameters around calving and the incidence of periparturient clinical diseases of dairy cows Horváth András12*, Varga Tamás3, Kiss Tamás Endre4, Pikó Evelin5, Szenei Ottó12 1] SZIE ÁOTK, H aszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika. Dóra m ajor, H Üllő. *E -m ail: H o rv a aotk.szie.hu 2] MTA-SZIE, N agyállatklinikai K u ta tó c s o p o rt 3] M agánállatorvos, Egyházasrádóc 4] Dózsa M g. Zrt. Tass 5] Egyetemi hallgató Összefoglalás. A szerzők é rté k e lté k az ellés körüli időszakban (ellés e lő tt és után az 1., a 2-3. és a 4-5. héten) az en erg ia- és an yagcsere-fo lyam ato kat jellem ző biokém iai vé ré rték ek [aszparaginsav-transzam ináz (AST), g lu tam át-d eh id ro g en áz (GLDH), alb u min (ALB), összfehérje (TP), n átriu m (Na), kálium (K), kalcium (Ca), m agnézium (M g ), an organikus fo szfo r (P), vas (Fe), teljes vaskötő kapacitás (TVK), karbam id (KARB), P -O H-vajsav (BHB) és a szabad zsírsav (NEFA)] v á lto z á s á t-a m egbetegedés fo rm ájától fü g g etlen ü l - a klinikailag m e g b e te g e d e tt és a tü n e tm en tes te je lő te h e n e k (n=183) közö tt. A két csoport te h e n e in e k valam ennyi lab orató rium i érté k e kö zö tt az egyes vérvételi időkategóriákban - a Ca 1. héten és az ALB a 2-3. és a 4-5. héten m ért érté k e in e k a kivételével - nem v o lt szignifikáns különbség (p >0,05). Az ellés e lő tt (-1. hét) a később klinikailag beteg teh en ekben az AST- és a N E FA -értékében, a klinikailag nem beteg teh en eknél csak a NEFA-értékében le h e te tt az é le tta n i h atárértékh ez képest szignifikáns em elkedést tap asztaln i. Az ellést követően (1. h ét) m in dkét csoport teh e n e in e k a Ca-, a P- és az Fe-értékei szignifikánsan csökkentek; az AST-, a BHB- (csak a klinikai b eteg ek n él) és a NEFA-érték n ő tt az ellés e lő tti (-1. hét) értékekh ez képest. A m íg - a csökkenés ellen ére - a Ca- (csak a klinikailag nem beteg teh en ekben ), a P- és az Fe-érték nem, addig az AST-, a Ca- (csak a klinikailag beteg teh en ekben ), a BHB- és a NEFA-érték az é le tta n i h atárértékektő l eltérő szignifikáns különbséget (p <0,05) a d ta k az 1. héten mind a két csoportban. Az ellés körüli AST-, a Ca-, a BHB- és a NE FA-vérérté ke к (-1. hét és 1. h ét) és a klinikai m egbetegedések közötti kapcsolat jellem zésére használt pozitív előrejelző é rté k (PPV) 82 és 90 %, a n eg atív elő rejelző é rté k (NPV) 19 és 33 %, a szenzitivitás é rtéke 25 és 91% és a specificitás é rtéke 20 és 80% k ö zö tt v á lto z o tt. Az ellés utáni 1. hétben a vér PPVértéke valam ennyi esetben kism értékben, de csökkent ( % ); az NPV, a szenzitivitás és a specificitás érték ei - a v é ré rté k tő l és a v á la s zto tt h atáré rté k tő l fü g g ő e n - kisebb vagy nagyobb m értékb en csökkentek, ill. növekedtek. Habár egy v é ré rté k önm agában nem v o lt alkalm as a klinikai m egbetegedéseket nagy pontosággal ( % ) elő re jelezni, azonban m egfelelő küszöbértékkel m egválasztott tö bb véré rték alkalm as lehet a veszé ly ezte tett tehéncsoportok felism erésére az ellés után időszakban. Az ered m é nyek alapján - a z OR- (odds ratio, esélyhányados) érté k é t fig yelem b e v é v e - a NEFA 0,3 m m ol/l ellés e lő tti (OR: 4,3 8), a Ca 2,2 m m ol/l (OR: 1,56), a NEFA 1,4 m m ol/l (OR: 1,89) és a BHB 1,2 m m ol/l (OR: 1,61) ellés utáni küszöbértékei lehetn én ek erre alkalm asak. Ennek igazolása to váb b i, nagyobb számú telep i vizsgálatot igényel. Sum m ary. The o bjective o f this study w as to m easure th e blood param eters [aspartate am inotransferase (AST), g lu tam ate dehydrogenase (GLDH), album in (ALB), to ta l protein (TP), sodium (Na), potassium (K), calcium (Ca), m agnesium (M g ), anorganic phosphorus (P), iron (Fe), iron b in d in g capacity (T V K ), urea (KARB), p -h y d ro x y b u ty ra te (BHB), n onesterified fa tty acids (NEFA)] characterising en ergy and m etabolic processes, o f 183 d airy cows, in th e period b efo re and a fte r calving (1, 2-3, and 4-5 w eeks); and to analyse any changes in these param eters b etw een those cows w hich becam e clinically Az ellés körüli vérértékek jelzik-e előre a megbetegedéseket? 205

6 206 Magyar Állatorvosok Lapja április ill, irrespective o f ty p e o f illness and th ose w hich rem ained health y, p ost-p artu m. Concerning th ese param eters fo r th e h ealthy and th e clinically ill cows, a t each tim e interval th e o nly significant (p <0.05) differences occurred w ith Ca in th e firs t w e e k, and ALB in w eeks 2-3 and 4-5 a fte r calving. Com paring to th e physiological baselines, a t 1 w e e k b efo re calving, o nly th e NEFA values fo r both groups and th e AST values fo r th e clinically ill group w e re significantly above th e baselines. During th e period fro m o ne w e e k b efo re to one w e e k a fte r calving th e Ca, P and Fe values decreased, w h ile th e AST and NEFA values increased significantly fo r both groups; th e BHB values fo r th e clinically ill group also increased significantly. A t o ne w e e k a fte r calving, th e ab ove changes d ue to calving, resulted in th e P and Fe values fo r both groups and th e Ca values fo r th e h ealth y group, not d iffe rin g significantly but th e AST, BHB, and NEFA values fo r both groups, and th e Ca values fo r th e clinically ill gro up, d iffe rin g significantly fro m th e physiological baselines. The characteristics used to d efine clinical illness, based on th e AST, Ca, BHB and NEFA param eters m easured during th e w e e k before and a fte r calving varied as follow s: positive predictive value (PPV) - 82% to 90% ; negative predictive value ( N P V ) - 19% to 33% ; sensitiv ity-2 5 % to 91%; and specificity - 2 0% to 80 %. During th e w e e k a fte r calving th e PPV, in all instances, decreased even if o nly slightly (70% - 83% ); th e NPV, th e sensitivity and th e specificity - depending on th e p aram eter and th e chosen physiological baseline - decreased or increased to d iffe re n t e x ten ts. A lth ough one p aram eter by itself w as not enough to predict clinical illness w ith su fficien t exactitu d e (9 5 % % ), a n um ber o f param eters chosen w ith ap p ro priate physiological baselines could be suitable fo r identifyin g th e anim als a t risk in th e period fo llo w in g calving. Based on th e results - and takin g th e odds ratio (OR) into a c c o u n t-a d o p tin g NEFA w ith in one w e e k before calving w ith a 0.3 m m ol/l cu t-o ff value (O R =4.38), and Ca w ith 2.2 m m ol/l (O R=1.56), NEFA 1.4 m m o l/l (O R=1,89) and BHB 1.2 m m ol/l (OR=1.61) c u t-o ff valu e w ith in one w e e k a fte r calving could provide th e basis fo r this approach. To confirm th e v ia b ility o f this approach a large num ber o f fu rth e r field trials are needed.

7 A paratuberkulózis kártétele és az ellene való védekezés egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben Fodor István1*, Matyovszky Balázs2, Biezó András2, Ózsvári László M A G Y A R I Ш L A P J A 2014/4 I. Fodor - B. M atyovszky - A. Biezó - L. Ózsvári: The losses due to paratuberculosis and its control in a Hungarian large-scale Holstein-Friesian dairy farm 1] SZIE-ÁOTK, Á llat-egészségügyi Igazgatástani és Á grárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] Taxbi Kft., Elottó Összefoglalás. A szarvasm arhák paratuberkulózisa (PTBC) m ind klinikai, mind szubklinikai fo rm ában jelentős gazdasági veszteséget okoz a szarvasm arhatartóknak. A szerzők által 2008 n ovem berében fe lm é rt nyu gat-m ag yaro rszág i, 900 tehenes h olstein-fríz állom ányban a PTBC-szeropozitivitás 9,0% -os v o lt, a p ozitív eg yedeket m egjelö lték, nyom on kö vették, de nem k ü lö n ítették el. A 2009-es év ad atai a z t igazo ltá k, hogy a szeropozitív eg yed ek esetében az intenzív szaporodásbiológiai g on dozás nem gazdaságos, m e rt jelen tős szaporodásbiológiai költség ráfordításával 220 á lla ttó l m indössze 33 borjú szü lete tt, ráadásul a fe rtő zö tts é g 12,1% -ra n ő tt. Ennek hatására a tehenészetb en 2011 márciusában a PTBC visszaszorítására irányuló szigorú védekezési program k e zd ő d ö tt, am elyn ek fő b b elem ei a fo lyam atos szerológiai szűrővizsgálatok végzése, a szeropozitív eg yed ek elkülönítése, az elletési és borjúitatási higiénia javítása és a m egfelelő trágyakezelés vo ltak, d e kiem elt fig y e lm e t kap o tt a d o lg o zó k o ktatása is. Az intézkedések ered m ényekép pen a fe rtő zö tts é g 2013 elejére 5,1% -ra csökkent. A tu lajd o n o so k 2013 áprilisában a szeropozitív eg ye d ek fo lyam atos selejtezése m e lle tt d ö n tö tte k (a vem hes teh en ek ellésük után kerültek selejtezésre). A és kö zö tti időszakban a PTBC-pozitív egyedek te jé n e k szom atikus sejtszám a szignifikánsan nagyobb v o lt PTBC-negatív társaikhoz képest novem beréig a PTBC-pozitív teh en ek term ékenyítési indexe is szignifikánsan nagyobb v o lt a n eg atív tehen ek éh ez képest, am i a vizsgált időszakban közel 2,2 m illió Ft («7250 ) tö b b letkö ltség g el já rt az állom án yb an, ez tö b b m int 1500 Ft-ot je le n te tt (>5 ) átla g te h e n e n k é n t (1 =300 HUF). A PTBC-pozitív te h e n e k elhullási és selejtezési aránya is jelentősen m eghaladta a szero neg atívo két, am i 2009 augusztusa és 2013 márciusa kö zö tt a telep e n összesen tö b b m in t 71 m illió Ft (« ), átla g te h e n e n k é n t közel 50 ezer Ft (166 ) tö b b le tk ö lts é g e t je le n te tt, am elyn ek 91% - á t az idő elő tti selejtezésből eredő veszteség te tte ki. A z ered m ények alátám asztják, hogy a PTBC lényeges gazdasági veszteséggel járó betegség, am ely ellen sikeres állom ányszintű védekezés fo ly ta th a tó. Sum m ary. Clinical and subclinical paratuberculosis (PTBC) causes significant herdlevel losses on d airy farm s. This study w as carried o u t in a Holstein-Friesian d airy farm w ith 900 cows in W estern Hungary, w h e re 9.0% sero po sitivity had been fo und in 2008 by th e authors. Positive anim als w e re m arked, fo llo w e d up, but w e re not separated. A fte r analyzing production d ata o f 2009, it w as concluded th a t intensive reproduction m a nagem ent w as not beneficial in seropositive cows, because even by high expen ditures on reproduction o nly 33 calves w e re born fro m 220 cows and th e PTBC prevalence increased to 12.1%, as w e ll. T herefo re, a strict PTBC control plan w as set up in M arch 2011 to reduce its prevalence. The key points o f th e control plan w e re m onitored based on serologic tests, isolation o f seropositive anim als, im p ro vem en t o f th e hygiene o f calving and calf fee d in g and pro per handling o f m anure, b u t special a tte n tio n w as paid to th e education o f farm w orkers, as w e ll. The program resulted in th a t th e seropositivity reduced to 5.1% by th e beginning o f Herd m anagers decided to cull all PTBC positives fro m A pril 2013 (cows in th e ir late pregnancy w e re culled a fte r calving). In th e study period o f th e som atic cell count (SCC) o f th e seropositive cows' m ilk w as significantly higher th an th a t o f th e seronegative cows. Insem ination index o f PTBC positive cows w as also significantly higher th an th a t o f th e seronegative cows, as w e ll, until N o vem ber 2011, w hich caused m ore th an 7250 herd-level ex tra costs (5 cost per average cow ). D eath rate and culling rate o f seropositive cows w e re also g reatly larger, causing m ore than A paratuberkulózis kártétele és a védekezés lehetőségei 213

8 214 Magyar Állatorvosok Lapja április cost on th e farm in th e study period (166 loss per averag e cow ) and 91% o f this w as related to p rem atu re culling. The results suggest th a t paratuberculosis causes serious economic losses, but successful control program s can be set up against this disease.

9 K IS Á L L A T Traumás lágyéksérv megállapítása ultrahangvizsgálattal és műtéti megoldása kutyában J M AG YAR L A P J A [ 2014/4 A. L. Nógrádi - K. Vörös - P. M olnár - М. P. Dunay: Ultrasonographic diagnosis and surgical repair of inguinal hernia in a dog. Case report Esetismertetés Nógrádi Anna Linda1*, Vörös Károly2, M olnár Péter1, Dunay Miklós Pál1 1] SZIE-ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika. István u. 2. H-1078 B udapest * Em ail: gm ail.com 2] SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika Összefoglalás. A szerzők egy tízéves keverék szuka ku tya esetét m u tatják be, am ely az inguinalis terü lete n ta lá lh a tó, n ag ym éretű d u zza n a t m ia tt é rk e zett a klinikára. Az állat részletes fizikális vizsgálata után kiegészítő laboratórium i vér- és ultrahangvizsgálatra került sor. A fizikális vizsgálattal fe lté te le z e tt lágyéksérvet az ultrahangos eljárás e red m énye m egerő sítette. Az á lla to t m e g m ű tö tték. A lágyékgyűrűtől laterálisán izom szakadás v o lt láth ató. A sérvtöm lő b en v o lt a jejun u m nagy része, a méh bal szarva, a cseplesz egy része és nagy m ennyiségű abdom inalis zsírszövet. A hasüregi szerveket visszahelyezték a hasüregbe és a lágyékgyűrűt h elyreállíto tták. Sum m ary. The authors present th e case o f a ten year old fem ale m ixed breed dog, w hich arrived to th e clinic w ith a large mass in th e inguinal region. The anim al w as first exam in ed, clinico-pathological exam in atio n o f th e blood w as d one and an ultrasound exam in atio n w as p erfo rm ed. The ultrasound diagnosis w as inguinal hernia. The p atien t w as o p erated. The inguinal ring w as ruptured in th e lateral direction. A large section o f th e jejun u m, th e le ft horn o f th e uterus, p art o f th e o m en tu m and large am o u n t o f ab d om in al fa t w e re involved in th e hernial sac. They repositioned th e abdom inal organs in th e ir norm al position and reconstructed th e inguinal ring. Lágyéksérv megállapítása ultrahangvizsgálattal 223

10 Dirofilaria immitis első magyarországi kimutatása a tüdőartériában echokardiográfiás vizsgálattal Túri Ákos1*, Hetyey Csaba2 I M AG YAR LAPJ A[ 2014/4 Á. Túri - Cs. Hetyey: First report of Dirofilaria immitis in the artéria pulmonalis in Hungary, imaged by ultrasonography 1] Túri Kft., D unaföldvári Á llatkórház. Beszédes sor 1-3. H D unaföldvár. *E -m ail: gm ail. com 2] SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika Ö sszefo g lalás. A sze rző k e g y k u ty a s z ív u ltra h a n g -v iz s g á la ta so rán, az a rté ria pulm onalisban D iro fila ria im m itis szívférg ek je le n lé té t m u ta ttá k ki. Ez az első esetism ertetés M agyarországon, am ely kutyában ultrahangvizsgálat segítségével, a tü d ő artériában felism ert szívférgekről szól. Az eset kapcsán a szerzők á tte k in té s t ad n ak a D iro fila ria im m itis m e g á lla p ítás án ak ed d ig i m agyarország i ta p a s z ta la ta iró l és a D u n afö ld vári Á llatkó rh ázb an fo ly ta to tt, széles körű - echokard io g ráfiát is m agába fo g laló - szűrővizsgálatok eddigi eredm ényeiről. Sum m ary. A fo u r-year-o ld fe m a le dog w as referred fo r evalu ation o f chronic cough. All previous th erapeutic effo rts had been unsuccessful in elim inatin g clinical signs. T w o-dim ensional echocardiographic exam in atio n revealed an elo n g ated hyperechoic fo reig n body w ith in th e pulm o n ary artery, consistent w ith dirofilariosis. Radiological evidence w as also d etected. The dog died 13 days later. Necropsy revealed 3 ad u lt helm inthes in th e p u lm o n ary artery. This w as th e firs t clinical case in H u n gary w h e n D iro filaria im m itis w as successfully im aged by echocardiography. Tüdőartériában lévő szívférgek kimutatása ultrahangvizsgálattal 231

11 Embrionális oligopeptidkeverék (Humanofort ) per os hatásának vizsgálata kutyák krónikus fájdalommal kísért, gyulladásos mozgásszervi zavarainak konzervatív kezelésében M A G Y A R I Ш I L A P J A 20l4/4 B. Gyetvai - Zs. Láng - I. Csere - Cs. Kun: Examining the effect of embryonic oligopeptid mixture (Humanofort ) on chronic inflammatory musculo-skeletal disorders associated w ith pain in dogs Gyetvai Béla1*, Láng Zsolt2, Csere István3, Kun Csaba1 1] A lp h a -V e t Á llatgyógyászati Kft., Kutatás-fejlesztési Igazgatóság. H om oksor 7. H Székesfehérvár. *E -m ail: alpha-vet.hu 2] SZIE-ÁOTK, B iom atem atikai és Szám ítástechnikai Tanszék 3] T iflove t Kft. Budapest Összefoglalás. A szerzők a H u m a n o fo rt nevű, növekedési fa k to ro k a t ta rta lm a zó (IGF-1, IGF-2, FGF, NGF, EGF, CTGF) standard izált o lig o p ep tid k o m p lex csirkeem brió-kivo n atb ó l készült állatg yó gyászati gyógyhatású készítm ény h a tá s á tv izs g á ltá k ku tyák krónikus fájd alom m al kísért, gyulladásos m ozgásszervi zavarainak kezelésére, 42 napig tö rté n ő per os tö rté n ő alkalm azás során. A kísérlet m ulticentrikus, random izált, kettősvak-, placebokontrollos elrendezéssel, a vo n atko zó EU-irányelv szerint került kivitelezésre. A klinikai vizsgálatok és kezelések a Good Clinical Practice szabályai alapján tö rté n te k. Bizonyítást nyert, hogy a H u m anofo rt -tartalm ú készítm énnyel kezelt, krónikus m ozgásszervi zavarokban szenvedő ku tyák m ozgási hajlandósága szignifikáns m ódon jav u lt a placebo kontrollcsoporthoz képest (n=49, p =0,0006). Sum m ary. The authors exam ined th e clinical im pact o f th e o lig o p ep tid e com plex Hum anofort. Hum anofort is a standardized chicken em bryo extract containing natural g ro w th factors (such as IGF-1, IGF-2, FGF, NGF, EGF, and CTGF). In th e e x p e rim e n t th e authors exam ined clinically th e a n ti-in fla m m a to ry and analgesic effects o f Hum anofort ve te rin a ry pharm aceutical product in dogs having chronic pain associated w ith m usculo-sceletal disorders. The experim ental design w as a m ulticenter, random ized, d o u b le-b lin d ed, placebo-controlled arrangem en t carried o u t in accordance w ith th e Good Clinical Practice regulations. The trials proved th a t th e kinetic w illingness o f dogs su fferin g fro m chronic m usculo-skeletal disorders and tre a te d w ith a com pound containing th e active substance Hum anofort has significantly im proved com pared to th e placebo control group (n =49, p =0.0006). Krónikus mozgásszervi fájdalom kezelése 235

12 K E D V E N C Á L L A T Cryptosporidium varanii (syn. С. saurophilum) fertőzöttség leopárd gekkóban (Eublepharis maeularius) M A G Y A R I Ш I L A P J A 2014/4 Sz. M arton - K. Erdélyi - K. Ihász - Gy. Lengyel - K. Bányai - Sz. L. Farkas: Cryptosporidium varanii (syn. C. saurophilum) infection in leopard gecko (Eublepharis maeularius) Marton Szilvia\ Erdélyi Károly2, Ihász Katalin1, Lengyel György3, Bányai Krisztián\ Farkas L. Szilvia1* 1] M TA, A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: yahoo. com 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, ÁDI 3] M agyar H onvédség, Egészségügyi K özpont Ö sszefoglalás. Egy leopárd gekkó (Eublepharis m aeularius) állom ányban é tv á g y ta lansággal, hasm enéssel, letargiával és n ag yfo kú m ortalitással járó m egbetegedést fig y e lte k m eg. A betegség elsősorban a fia ta l álla to k a t é rin te tte. Két b ekü ld ö tt állat p arazito lóg iai és kórszövettani vizsgálata során a bél cryptosporidiosisát á lla p íto ttá k m eg. A C ryptosporidium -faj pontos m eghatározásához a 18S rrns-t kódoló gén egy variábilis ré g ió t is ta rta lm a z ó szakaszát e rő s íte tté k fe l polim eráz-láncreakció (PCR) segítség ével. A p ara zita a P C R -term ék szekvenciája ala p ján C. vara n i in ak (syn. C. saurophilum ) bizonyult. Hazánkban elsőként igazoltak C. varanii fe rtő zö tts é g e t leopárd gekkókban. Sum m ary. In a leopard gecko (Eublepharis m aeularius) breeding colony clinical signs o f w asting disease (lack o f appetite, w eig h t loss, lethargy) w ith high m ortality, characteristic to cryptosporidiosis w e re observed. M ain ly young animals w ere affected by th e disease. Parasitologic and histopathologic exam in atio n o f th e tw o leopard geckos sent to th e in stitu te revealed intestinal cryptosporidiosis. In o rd er to d eterm in e th e species o f th e Cryptosporidium polym erase chain reaction (PCR) ta rg e tin g th e variab le region o f th e 18S rd N A g en e w as p erfo rm ed. Based on th e sequence o f th e PCR product th e parasite proved to belong to th e species C. varanii (syn. C. saurophilum ). This is th e first description o f C. varanii infection in leopard geckos in Hungary. Hüllők Cryptosporidium-fertőzése 241

13 Orthoreovírusok előfordulásának és genetikai diverzitásának vizsgálata egzotikus hüllőfajokban Magyarországon Ihász Katalin1, Farkas L Szilvia1*, Lengyel György2, Bányai Krisztián1, Gál János M A G Y A R I I L A P J A 2014/4 K. Ihász - L. Sz. Farkas - Gy. Lengyel - K. Bányai - J. Gál: Occurrence and genetic diversity of orthoreoviruses in exotic reptile species in Hungary 1] M TA, A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: yahoo. com 2] M agyar Honvédség, Egészségügyi K özpont 3] SZIE-AOTK, Egzotikus Á lla t- és Vadegészségügyi Tanszék Összefoglalás. A szerzők hazai g yű jtem ényekb en és állatkereskedésekben e lh u llo tt egzotikus h üllő fajo k szervm intáib ó l hüllő o rth o reo víru so k kim u tatá sá t v é g e zté k el hagyom ányos (vírusizolálás) és m odern m olekuláris viro lóg iái m ódszereket kom binálva. Az á lta lu k a lk a lm a zo tt általános, az O rthoreovírus nem zetség ta g ja in a k kim u tatá sá ra k id o lg o z o tt kétkörös (nested) reverz transzkripciós p olim eráz-láncreakció (RT-PCR) segítségével az R N S-függő RN S-polim eráz gén eg y ko n zerv atív szakaszát felso k o s zo ro ztá k, és az íg y k a p o tt P C R -term ékek n u k le o tid s o rre n d jé t S an g er-féle DNS-szekvenálással h a tá ro ztá k m eg. S ejttenyészeten valam ennyi k im u ta to tt vírus jól láth ató sejtfúzióval járó elváltozást o k o zo tt, a szekvenciaadatok alapján pedig hüllő orth oreo víru sn ak bizonyult. Sum m ary. The authors p erfo rm ed a survey fo r d etectio n o f orthoreoviruses in organ samples o f exotic reptiles died in Hungarian collections and pet shops, using traditional (virus isolation) and m odern m olecular virological m ethods. They ap plied a general nested polym erase chain reaction (PCR) established fo r d etection o f m em bers o f th e genus Ó rth oreo viru s, ta rg e tin g a conservative p ortio n o f th e R N A -d ep en dent RNApolym erase gene, and th e am plicons w e re sequenced by Sanger DN A sequencing. All d etected viruses induced g ia n t cell fo rm a tio n in cell culture. Sequence d ata confirm ed th a t these viruses belonged to th e Reptilian orthoreovirus species. Egzotikus hüllők orthoreovírus-fertőzése 247

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) A szerkesztôség tanácsadó testülete (Editorial advisory board): Elnök

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK DISEASES OF SELECTED ORGANS IN ZOO AND EXOTIC ANIMALS. INTEGUMENTARY, NEUROENDOCRINE

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA (2014. január 30, Belgyógyászat előadóterem, 8.30-tól)

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben