á l l a t o r v o s o k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "á l l a t o r v o s o k"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A gümőkórmentességet büszkén hirdető tábla az 1960-as évek közepén Board declaring proudly tuberculosis free status from the mid 1960 s SZARVASMARHA Elles körüli kórképek és biokém iai vérértékek kapcsolata A paratuberculosis kártétele és az ellene való védekezés KISÁLLAT Traumás lágyéksérv Szívférgek a tüdőartériában Em brionális oligopeptidkeverék hatása a kutyában KEDVENCÁLLAT Cryptosporidium varanii leopárd gekkóban Orthoreovírusok vizsgálata LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ ALMA MATER HÍREK, KITÜNTETÉSEK, TALLÓZÁSOK 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS MLÓ Baska-Vincze B., Rózsás J., Baska F., Szenei О.: A tra nsabdom ina lis ultrahangvizsgálat szerepe a lóm agzat életképességének elbírálásában. Előzetes eredmények / 195 SZARVASMARHA H orváth A., Varga Т., Kiss T.., Pikó., Szenei 0.: A z ellés körüli időszakban m ért biokém iai vérértékek és a tejelő tehenek peripartalis klinikai m egbetegedése közötti összefüggés vizsgálata / 205 F o d o r!., M atyovszky B., Biezó A., Ózsvári L : A paratuberkulózis kártétele és az ellene való védekezés egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben /2 1 3 KISÁLLAT N ógrádi A. L., Vörös K., M o ln á r P., Dunay M. P.;Traumás lágyéksérv m egállapítása ultrahangvizsgálattal és m űtéti megoldása kutyában. Esetismertetés/ 223 TúriÁ., HetyeyCs.: D irofilaria im m itis első magyarországi kim utatása a tüdőartériában echokardiográfiás vizsgálattal / 231 Gyetvai B., Láng Zs., Csere /., Kun Cs.: Embrionális oligopeptidkeverék (H um ano fort'5 ) per os hatásának vizsgálata kutyák krónikus fájdalom m al kísért, gyulladásos mozgásszervi zavarainak konzervatív kezelésében / 235 KEDVENCÁLLAT M a rto n Sz., Erdélyi K., ihász K., Lengyel Gy., Bányai K., Farkas L. Sz.: C ryptosporidium varanii (syn. C. saurophilum ) fertőzöttség leopárd gekkóban (Eublepharis maeularius) / 241 Ihász K., Farkas L. Sz., Lengyel Gy., Bányai K., Gál J.: O rthoreovírusok előfordulásának és genetikai diverzitásának vizsgálata egzotikus hüllőfajokban Magyarországon / 247 LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ C élzott daganatellenes kezelések lehetősége a kisállatgyógyászatban (Jakab Cs.) / 230 Egy régi fénykép nyomában (Kótai L, Sótonyi P., Orbán.) / 253 MALMA MATER M A G Y A R I Ш L A P J A 2014/4 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) EB LÁGYÉKSÉRVE SZÍVFÉRGEK A Z A. PULMONARISBAN 233 Я HÍREK, KITÜNTETÉSEK, TALLÓZÁSOK Я EQUINE В. Baska-Vincze, J. Rózsás, F. Baska, 0. Szenei: Evaluation o f foetal w ell-b e in g by transabdom inal ultrasonography in the mare. Preliminary results / 195 BOVINE A. Horváth, T. Varga, T.. Kiss,. Pikó, О. Szenei: Relationship betw een laboratory param eters around calving and the incidence o f periparturient clinical diseases of dairy cows / 205 I. Fodor, В. M atyovszky, A. Biezó, L. Ózsvári: The losses due to paratuberculosis and its control in a Hungarian large-scale Holstein-Friesian dairy farm / 213 Я SMALL ANIMALS A. L. N ógrádi, К. Vörös, P. M olnár, М. P. Dunay: U ltrasonographic diagnosis and surgical repair of inguinal hernia in a dog. Case report / 223 Á. Túri, Cs. Hetyei: First re p o rt o f D irofilaria im m itis in the artéria pulm onalis in Hungary, imaged by ultrasonography / 231 B. Gyetvai, Zs. Lang, I. Csere, Cs. Kun: Examining the effe ct o f em bryonic o ligo pep tid m ixture (H um anofort'5') on chronic inflam m atory musculo-skeletal disorders associated w ith pain in dogs / 235 PET ANIMAL Sz. M a rton, К. Erdélyi, К. Ihász, Gy. Lengyel, К. Bányai, Sz. L. Farkas: C ryptosporidium varanii (syn. C. saurophilum ) infection in leopard gecko (Eublepharis maeularius) / 241 K. Ihász, L. Sz. Farkas, Gy. Lengyel, K. Bányai, J. Gál: Occurrence and genetic diversity o f orthoreoviruses in exotic reptile species in Hungary / 247 LETTER TO THE EDITOR Targeted an ti-tum oura l therapy in the small anim al practice (Cs. Jakab) / 230 A bout an old picture (/. Kótai, P. Sótonyi, É. Orbán) / 253 MALMA MATER Я NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE CRYPT O SPO R ID IU M O K 244 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents anf FO:VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) 193

3 J M AG YAR L ÁLLATO RVO SO K L A PJA Ш. A C ÍM L A P O N LÁ TH A TÓ K É P R Ő L 2014/4 H ungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by NÁDASKAY Béla éves a g y a g e d é n ye k vizsgálatával ig a zo ltá k, h o g y a m ai M a g ya ro rszá g te rü le té n m ár a n e o litik u m b a n ké s z íte tte k és fo g y a s z to tta k kecske- va g y b irk a te jb ő l készült te rm é ke ke t. A szarvasm arha te jé n e k felhasználására is sor k e rü lh e te tt, m e rt a TBC je le n lé te u g ya n csa k k im u ta th a tó az A lfö ld ú jkő ko ri népessé g é b e n. Szintén e te rü le te n a cso n t- és ízü le ti tu b e rk u ló z is je le i a 7. és 17. század k ö z ö tt szakaszosan, néha m e g sza p o ro d va, m áskor ritk á b b a n fe lle lh e tő k. Bár a TBC fo ly a m a to s a n je le n v o lt, tö m e g e s m e g b e te g e d é se kre, a b e teg sé g já rv á n y o s fe llé p é sé re csak jó va l később, az ip a ro s o d o tt n a g y v á ro s o k b a n k e rü lt sor. H a zá n kb an - a n y u g a t-e u ró p a i o rs z á g o k n á l tö b b é vtize d d e l ké ső b b és k ö z ö tt je le n tk e z e tt elő szö r súlyos kö ze g észsé g ü g yi p ro b lé m a k é n t a s e n y v k ó r" B u d a p e sten. A z á lla to rvo si ta n in té z e tb e n is o k ta tó K o r á n y i S á n d o r (apja, K o r á n y i F r ig y e s n y o m d o k a in haladva) b a n k a m p á n y t in d íto tt a tu b e rk u ló z is visszaszorítására, fe lism e rve a n n a k tá rsa d a lm i g y ö k e re it és je le n tő s é g é t. A z O rszágos K özegészségügyi Tanács ta g ja k é n t H u t y r a F e r e n c is m é lyre h a tó elemzéssel és g ya ko rla ti javaslatokkal já ru lt hozzá a g ü m ő k ó r elleni k ü z d e le m h e z az á lla te g é szsé g ü g y o ld a lá ró l jú liu s 13-án a F öldm ívelésügyi M in is z té riu m b a n t a r t o t t be szé dé b e n k ifo g á s o lta, h o g y te lje s e n h iá n y o zn a k o lya n h a tó sá g i in té zke dé se k, m e lye k czélja v o l na e lle n ő riz n i a te h e n é s z e k e t a v é g b ő l, h o g y csak egészséges á lla to k n a k egészséges te je kerülhessen k ö z fo g y a s z tá s ra ", p e d ig az erélyes ha tósá g i fellépéssel sok g y e rm e k é le té t le h e tn e m e g m e n te n i. H u t y r a jó l lá tta, h o g y a g ü m ő k ó r gazdasági p ro b lé m a is. Terjedéséhez h o z z á já ru lt az in te n z ív ( n y u g a ti fa jta " ) te h e n é s z e te k e lterjedése, u g y a n a k k o r az elle n e f o ly t a t o tt k ü z d e lm e t h á trá lta tta a ne m m e g fe le lő v á g ó h íd i húslátás. S ü rg e tte (az e u ró p a i p é ld á k n yo m á n ) a védekezés h a la d é k ta la n m egszervezését, de reálisan lá tta a z t is, h o g y ez nem egyszerű. In d o k o ltn a k ta rto tta - kötelező erővel - a te je t közfogyasztás czéljaira te rm e lő -te le p e k e t egészségi ellenőrzés alá helyezni és a tő g y g ü m ő kó rjá b a n szenvedő te h e n e ke t a te jte rm e lé s b ő l k iz á rn i." Ezen tú lm e n ő e n szükségesnek íté lte a m e g b ízh a tó s ta tis z tik a i a d a to k g y ű jté s é t, a h ú svizsg á la t orszá g o s rendezésével; fa k u l ta tív m ó d o n a tu b e rk u lin p ró b á k bevezetését; a n n a k b izto sítá sá t, h o g y a közte nyé szté s céljára csak a p ró b a á lta l m e n te s n e k b iz o n y u lt á lla t legyen használható és hasonlóan ellenőrizni kelljen az im p o rtá lt jó szá g o ka t; a p ozitív rea kció t a d ó á lla to k m egjelölését; a tej hevítését m ég abban az esetben is, ha állati tá p lá lé k n a k szánják; a le ö lt á lla to k b e te g szerveinek m egsem m isítését. H u t y r a m in d a tu b e rk u lin p ró b á k h a té ko n ysá g á n a k, m in d a g ü m ő k ó r elleni v é d ő o ltá s o k v iz s g á la tá n a k n a g y fig y e lm e t szentelt. A z erő fe szíté se k n yo m á n a b e te g s é g e t s ik e rü lt is n é m ile g visszaszorítani, de az I., m ajd a II. V ilá g h á b o rú t kísérő és k ö v e tő a lu ltá p lá lts á g és n yo m o r, a kö zb e n t e t t e rő fe s zíté se k dacá ra, a TBC ú ja b b és ú ja b b fe llá n g o lá s a it o k o z ta h a zá n kb a n is. A cím la p o n lá th a tó T B C -m entes á llo m á n y " tá b la m ár a szocialista n a g y üzem i gazdálkodás id e jé t idézi. A hazai sza rva sm a rh a -á llo m á n yo k g ü m ő k ó rm entesítése b e n k e z d ő d ö tt, a m e lyn e k során az első időszakban az ún. szelekciós eljá rást k ö v e tté k : m e g tö r té n t a fe r tő z ö tt és ne m fe r tő z ö tt á lla to k szétválasztása, a fe r tő z ö tt te h e n e k lecserélése n e g a tív ve m h e s üszőkre, a b e te g e k gyérítése állam i ká rta la n ítá ssa l. Fokozatosan s z o ru lt vissza a kór, de a m e n te s s é g e t v a ló já b a n csak á llo m á n ycse ré ve l és szig o rú igazgatási in té zke dé se kke l le h e te tt e lérni. A g ü m ő k ó rm e n te s s é g fe n n ta rtá s a azó ta is fo ly a m a to s e lle n ő rz é s t és fig y e lm e t igényel. O rb án Éva Vol No 4. - Budapest, April 2014 FŐ SZER KESZTŐ E D IT O R -IN -C H IE F - BALKA Gyula S Z E R K E S Z T Ő B IZ O T T S Á G -E D ITO R IA L B O A R D A bonyi Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, Dunay Miklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, Fodor László, Gál János, Gálfi Péter, Gönci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M anczúr Ferenc, M o ln ár Viktor, Nagy Béla, Nemes Imre, Németh Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, Solti László, Sótonyi Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös Károly Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐ SÉG - E D IT O R IA L OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai K IA D Ó - PUBLISHER I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója Я LA PTU LA JDO N O S VIDÉKFEJLESZTÉSI M in i s z t é r i u m H ir d e té s e k fe lv é te le Telefon: , Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. N y o m d a i e lő k é s z íté s Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen: posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, H atvány L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 194 Magyar Állatorvosok Lapja április 1878 DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37!a INDEX: HU ISSN X

4 LÓ A transabdominalis ultrahangvizsgálat szerepe a lómagzat életképességének elbírálásában M A G Y A R I Ш I L A P J A 2014/4 B. Baska-Vincze - J. Rózsás - F. Baska - O. Szenei: Evaluation of foetal well-being by transabdominal ultrasonography in the mare. Preliminary results Előzetes eredmények* Baska-Vincze Boglárka1**, Rózsás Janka\ Baska Ferenc3, Szenei O ttó2 1] SZIE-ÁOTK, Lógyógyászati Tanszék és Klinika. Dóra major, H Üllő. * * V incze.b aotk. szie.hu 2] MTA-SZIE, N agyállatklinikai K u ta tó c s o p o rt 3] SZIE-ÁOTK, Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők tizen eg y kancán (m agyar félvér és lipicai fajtájú ) vé g e ztek hasi u ltrah an gvizsgálato t a vem hesség késői szakaszában klinikai és ménesi körülm ények között. A vizsgálathoz 2-6 M hz-es m akro-és m ikrokonvex u ltrahangfejeket használtak. A csikóm agzat jó llétén ek értékeléséhez vizsgálták a m agzat szívfrekvenciáját, az aorta á tm é rő jé t, a m agzati légzőm ozgások m e g lé té t, a mellkas átm é rő jé t, az allantois- és am n io nfo lyad ék-tér legnagyobb m élységét, az uteroplacentáris egység vastagságát és fo lyton o sságát, v a lam in t a m agzati tó nust és aktiv itást. A felm éréshez vizsgálati lapot szerkesztettek. A z ered m ények alapján m e g h atá ro zták a m agzat álla p o tá t. A d ato kat g y ű jtö tte k m ind a kó relőzm én yrő l, m ind az ellésről és az ú js zü lö tt csikókról, m ajd ö sszevetették ezeket az u ltrahangvizsgálatok eredm ényeivel. Ennek alapján m egállap íth ató, hogy a transabdom inalis u ltrah an gvizsgálat ered m énye jó elő rejelző je a csikó születés utáni állap otának. M agasvem hes kancák esetén klinikai és istállói körülm é nyek kö zö tt is elvégezh ető a vizsgálat. Érdem esnek ta rta n á k hazánkban is szélesebb körben alkalm azni az anyakanca gondozása során. A kid o lg o zo tt vizsgálati m ódszer prognosztikai é rté k é t nagyobb létszám ú kancaállom ányon terv e zik felm érni. Sum m ary. Eleven H ungarian broodm ares (m ixed g en o ty p e ) had been evalu ated in late te rm pregnancy by transab do m in al ultrasound a t Equine Clinic Üllő as w e ll as on a Hungarian stud farm. The exam inations required special ultrasound eq u ip m e n t (2-6 M H z microconvex probe) and patients w e re kept in a stock during th e exam inations. The evaluation included measurements o f fo etal heart rate, d iam eter o f fo etal aorta, maximal depths o f am niotic and allantoic flu id, co n tin u ity and thickness o f th e uteroplacental unit, fo e ta l to n e and m obility. P repartum and postpartum d ata w e re collected. Finally, a com parison w as m ade b e tw e e n th e prognostic value o f th e m easured param eters and th e outcom e o f th e pregnancies. As a conclusion, th e transabdom inal sonographic evalu atio n o f la te -te rm mares can be d one und er clinical and fa rm conditions and gives useful info rm ation on fo e ta l w e ll-b e in g. It w as also concluded, th a t this useful assessment m ethod should be used eith e r in clinical and stud practice in H u n gary and evaluated fu rth e r in a larger group o f mares. Lómagzat ultrahangvizsgálata 195

5 S Z A R V A S M A R H A Az ellés körüli időszakban mért biokémiai vérértékek és a tejelő tehenek peripartalis klinikai megbetegedése közötti összefüggés vizsgálata M A G Y A R I Ш I L A P J A 2014/4 A. Horváth - T. Varga - Т. E. Kiss - E. Pikó - O. Szenei: Relationship between laboratory parameters around calving and the incidence of periparturient clinical diseases of dairy cows Horváth András12*, Varga Tamás3, Kiss Tamás Endre4, Pikó Evelin5, Szenei Ottó12 1] SZIE ÁOTK, H aszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika. Dóra m ajor, H Üllő. *E -m ail: H o rv a aotk.szie.hu 2] MTA-SZIE, N agyállatklinikai K u ta tó c s o p o rt 3] M agánállatorvos, Egyházasrádóc 4] Dózsa M g. Zrt. Tass 5] Egyetemi hallgató Összefoglalás. A szerzők é rté k e lté k az ellés körüli időszakban (ellés e lő tt és után az 1., a 2-3. és a 4-5. héten) az en erg ia- és an yagcsere-fo lyam ato kat jellem ző biokém iai vé ré rték ek [aszparaginsav-transzam ináz (AST), g lu tam át-d eh id ro g en áz (GLDH), alb u min (ALB), összfehérje (TP), n átriu m (Na), kálium (K), kalcium (Ca), m agnézium (M g ), an organikus fo szfo r (P), vas (Fe), teljes vaskötő kapacitás (TVK), karbam id (KARB), P -O H-vajsav (BHB) és a szabad zsírsav (NEFA)] v á lto z á s á t-a m egbetegedés fo rm ájától fü g g etlen ü l - a klinikailag m e g b e te g e d e tt és a tü n e tm en tes te je lő te h e n e k (n=183) közö tt. A két csoport te h e n e in e k valam ennyi lab orató rium i érté k e kö zö tt az egyes vérvételi időkategóriákban - a Ca 1. héten és az ALB a 2-3. és a 4-5. héten m ért érté k e in e k a kivételével - nem v o lt szignifikáns különbség (p >0,05). Az ellés e lő tt (-1. hét) a később klinikailag beteg teh en ekben az AST- és a N E FA -értékében, a klinikailag nem beteg teh en eknél csak a NEFA-értékében le h e te tt az é le tta n i h atárértékh ez képest szignifikáns em elkedést tap asztaln i. Az ellést követően (1. h ét) m in dkét csoport teh e n e in e k a Ca-, a P- és az Fe-értékei szignifikánsan csökkentek; az AST-, a BHB- (csak a klinikai b eteg ek n él) és a NEFA-érték n ő tt az ellés e lő tti (-1. hét) értékekh ez képest. A m íg - a csökkenés ellen ére - a Ca- (csak a klinikailag nem beteg teh en ekben ), a P- és az Fe-érték nem, addig az AST-, a Ca- (csak a klinikailag beteg teh en ekben ), a BHB- és a NEFA-érték az é le tta n i h atárértékektő l eltérő szignifikáns különbséget (p <0,05) a d ta k az 1. héten mind a két csoportban. Az ellés körüli AST-, a Ca-, a BHB- és a NE FA-vérérté ke к (-1. hét és 1. h ét) és a klinikai m egbetegedések közötti kapcsolat jellem zésére használt pozitív előrejelző é rté k (PPV) 82 és 90 %, a n eg atív elő rejelző é rté k (NPV) 19 és 33 %, a szenzitivitás é rtéke 25 és 91% és a specificitás é rtéke 20 és 80% k ö zö tt v á lto z o tt. Az ellés utáni 1. hétben a vér PPVértéke valam ennyi esetben kism értékben, de csökkent ( % ); az NPV, a szenzitivitás és a specificitás érték ei - a v é ré rté k tő l és a v á la s zto tt h atáré rté k tő l fü g g ő e n - kisebb vagy nagyobb m értékb en csökkentek, ill. növekedtek. Habár egy v é ré rté k önm agában nem v o lt alkalm as a klinikai m egbetegedéseket nagy pontosággal ( % ) elő re jelezni, azonban m egfelelő küszöbértékkel m egválasztott tö bb véré rték alkalm as lehet a veszé ly ezte tett tehéncsoportok felism erésére az ellés után időszakban. Az ered m é nyek alapján - a z OR- (odds ratio, esélyhányados) érté k é t fig yelem b e v é v e - a NEFA 0,3 m m ol/l ellés e lő tti (OR: 4,3 8), a Ca 2,2 m m ol/l (OR: 1,56), a NEFA 1,4 m m ol/l (OR: 1,89) és a BHB 1,2 m m ol/l (OR: 1,61) ellés utáni küszöbértékei lehetn én ek erre alkalm asak. Ennek igazolása to váb b i, nagyobb számú telep i vizsgálatot igényel. Sum m ary. The o bjective o f this study w as to m easure th e blood param eters [aspartate am inotransferase (AST), g lu tam ate dehydrogenase (GLDH), album in (ALB), to ta l protein (TP), sodium (Na), potassium (K), calcium (Ca), m agnesium (M g ), anorganic phosphorus (P), iron (Fe), iron b in d in g capacity (T V K ), urea (KARB), p -h y d ro x y b u ty ra te (BHB), n onesterified fa tty acids (NEFA)] characterising en ergy and m etabolic processes, o f 183 d airy cows, in th e period b efo re and a fte r calving (1, 2-3, and 4-5 w eeks); and to analyse any changes in these param eters b etw een those cows w hich becam e clinically Az ellés körüli vérértékek jelzik-e előre a megbetegedéseket? 205

6 206 Magyar Állatorvosok Lapja április ill, irrespective o f ty p e o f illness and th ose w hich rem ained health y, p ost-p artu m. Concerning th ese param eters fo r th e h ealthy and th e clinically ill cows, a t each tim e interval th e o nly significant (p <0.05) differences occurred w ith Ca in th e firs t w e e k, and ALB in w eeks 2-3 and 4-5 a fte r calving. Com paring to th e physiological baselines, a t 1 w e e k b efo re calving, o nly th e NEFA values fo r both groups and th e AST values fo r th e clinically ill group w e re significantly above th e baselines. During th e period fro m o ne w e e k b efo re to one w e e k a fte r calving th e Ca, P and Fe values decreased, w h ile th e AST and NEFA values increased significantly fo r both groups; th e BHB values fo r th e clinically ill group also increased significantly. A t o ne w e e k a fte r calving, th e ab ove changes d ue to calving, resulted in th e P and Fe values fo r both groups and th e Ca values fo r th e h ealth y group, not d iffe rin g significantly but th e AST, BHB, and NEFA values fo r both groups, and th e Ca values fo r th e clinically ill gro up, d iffe rin g significantly fro m th e physiological baselines. The characteristics used to d efine clinical illness, based on th e AST, Ca, BHB and NEFA param eters m easured during th e w e e k before and a fte r calving varied as follow s: positive predictive value (PPV) - 82% to 90% ; negative predictive value ( N P V ) - 19% to 33% ; sensitiv ity-2 5 % to 91%; and specificity - 2 0% to 80 %. During th e w e e k a fte r calving th e PPV, in all instances, decreased even if o nly slightly (70% - 83% ); th e NPV, th e sensitivity and th e specificity - depending on th e p aram eter and th e chosen physiological baseline - decreased or increased to d iffe re n t e x ten ts. A lth ough one p aram eter by itself w as not enough to predict clinical illness w ith su fficien t exactitu d e (9 5 % % ), a n um ber o f param eters chosen w ith ap p ro priate physiological baselines could be suitable fo r identifyin g th e anim als a t risk in th e period fo llo w in g calving. Based on th e results - and takin g th e odds ratio (OR) into a c c o u n t-a d o p tin g NEFA w ith in one w e e k before calving w ith a 0.3 m m ol/l cu t-o ff value (O R =4.38), and Ca w ith 2.2 m m ol/l (O R=1.56), NEFA 1.4 m m o l/l (O R=1,89) and BHB 1.2 m m ol/l (OR=1.61) c u t-o ff valu e w ith in one w e e k a fte r calving could provide th e basis fo r this approach. To confirm th e v ia b ility o f this approach a large num ber o f fu rth e r field trials are needed.

7 A paratuberkulózis kártétele és az ellene való védekezés egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben Fodor István1*, Matyovszky Balázs2, Biezó András2, Ózsvári László M A G Y A R I Ш L A P J A 2014/4 I. Fodor - B. M atyovszky - A. Biezó - L. Ózsvári: The losses due to paratuberculosis and its control in a Hungarian large-scale Holstein-Friesian dairy farm 1] SZIE-ÁOTK, Á llat-egészségügyi Igazgatástani és Á grárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] Taxbi Kft., Elottó Összefoglalás. A szarvasm arhák paratuberkulózisa (PTBC) m ind klinikai, mind szubklinikai fo rm ában jelentős gazdasági veszteséget okoz a szarvasm arhatartóknak. A szerzők által 2008 n ovem berében fe lm é rt nyu gat-m ag yaro rszág i, 900 tehenes h olstein-fríz állom ányban a PTBC-szeropozitivitás 9,0% -os v o lt, a p ozitív eg yedeket m egjelö lték, nyom on kö vették, de nem k ü lö n ítették el. A 2009-es év ad atai a z t igazo ltá k, hogy a szeropozitív eg yed ek esetében az intenzív szaporodásbiológiai g on dozás nem gazdaságos, m e rt jelen tős szaporodásbiológiai költség ráfordításával 220 á lla ttó l m indössze 33 borjú szü lete tt, ráadásul a fe rtő zö tts é g 12,1% -ra n ő tt. Ennek hatására a tehenészetb en 2011 márciusában a PTBC visszaszorítására irányuló szigorú védekezési program k e zd ő d ö tt, am elyn ek fő b b elem ei a fo lyam atos szerológiai szűrővizsgálatok végzése, a szeropozitív eg yed ek elkülönítése, az elletési és borjúitatási higiénia javítása és a m egfelelő trágyakezelés vo ltak, d e kiem elt fig y e lm e t kap o tt a d o lg o zó k o ktatása is. Az intézkedések ered m ényekép pen a fe rtő zö tts é g 2013 elejére 5,1% -ra csökkent. A tu lajd o n o so k 2013 áprilisában a szeropozitív eg ye d ek fo lyam atos selejtezése m e lle tt d ö n tö tte k (a vem hes teh en ek ellésük után kerültek selejtezésre). A és kö zö tti időszakban a PTBC-pozitív egyedek te jé n e k szom atikus sejtszám a szignifikánsan nagyobb v o lt PTBC-negatív társaikhoz képest novem beréig a PTBC-pozitív teh en ek term ékenyítési indexe is szignifikánsan nagyobb v o lt a n eg atív tehen ek éh ez képest, am i a vizsgált időszakban közel 2,2 m illió Ft («7250 ) tö b b letkö ltség g el já rt az állom án yb an, ez tö b b m int 1500 Ft-ot je le n te tt (>5 ) átla g te h e n e n k é n t (1 =300 HUF). A PTBC-pozitív te h e n e k elhullási és selejtezési aránya is jelentősen m eghaladta a szero neg atívo két, am i 2009 augusztusa és 2013 márciusa kö zö tt a telep e n összesen tö b b m in t 71 m illió Ft (« ), átla g te h e n e n k é n t közel 50 ezer Ft (166 ) tö b b le tk ö lts é g e t je le n te tt, am elyn ek 91% - á t az idő elő tti selejtezésből eredő veszteség te tte ki. A z ered m ények alátám asztják, hogy a PTBC lényeges gazdasági veszteséggel járó betegség, am ely ellen sikeres állom ányszintű védekezés fo ly ta th a tó. Sum m ary. Clinical and subclinical paratuberculosis (PTBC) causes significant herdlevel losses on d airy farm s. This study w as carried o u t in a Holstein-Friesian d airy farm w ith 900 cows in W estern Hungary, w h e re 9.0% sero po sitivity had been fo und in 2008 by th e authors. Positive anim als w e re m arked, fo llo w e d up, but w e re not separated. A fte r analyzing production d ata o f 2009, it w as concluded th a t intensive reproduction m a nagem ent w as not beneficial in seropositive cows, because even by high expen ditures on reproduction o nly 33 calves w e re born fro m 220 cows and th e PTBC prevalence increased to 12.1%, as w e ll. T herefo re, a strict PTBC control plan w as set up in M arch 2011 to reduce its prevalence. The key points o f th e control plan w e re m onitored based on serologic tests, isolation o f seropositive anim als, im p ro vem en t o f th e hygiene o f calving and calf fee d in g and pro per handling o f m anure, b u t special a tte n tio n w as paid to th e education o f farm w orkers, as w e ll. The program resulted in th a t th e seropositivity reduced to 5.1% by th e beginning o f Herd m anagers decided to cull all PTBC positives fro m A pril 2013 (cows in th e ir late pregnancy w e re culled a fte r calving). In th e study period o f th e som atic cell count (SCC) o f th e seropositive cows' m ilk w as significantly higher th an th a t o f th e seronegative cows. Insem ination index o f PTBC positive cows w as also significantly higher th an th a t o f th e seronegative cows, as w e ll, until N o vem ber 2011, w hich caused m ore th an 7250 herd-level ex tra costs (5 cost per average cow ). D eath rate and culling rate o f seropositive cows w e re also g reatly larger, causing m ore than A paratuberkulózis kártétele és a védekezés lehetőségei 213

8 214 Magyar Állatorvosok Lapja április cost on th e farm in th e study period (166 loss per averag e cow ) and 91% o f this w as related to p rem atu re culling. The results suggest th a t paratuberculosis causes serious economic losses, but successful control program s can be set up against this disease.

9 K IS Á L L A T Traumás lágyéksérv megállapítása ultrahangvizsgálattal és műtéti megoldása kutyában J M AG YAR L A P J A [ 2014/4 A. L. Nógrádi - K. Vörös - P. M olnár - М. P. Dunay: Ultrasonographic diagnosis and surgical repair of inguinal hernia in a dog. Case report Esetismertetés Nógrádi Anna Linda1*, Vörös Károly2, M olnár Péter1, Dunay Miklós Pál1 1] SZIE-ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika. István u. 2. H-1078 B udapest * Em ail: gm ail.com 2] SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika Összefoglalás. A szerzők egy tízéves keverék szuka ku tya esetét m u tatják be, am ely az inguinalis terü lete n ta lá lh a tó, n ag ym éretű d u zza n a t m ia tt é rk e zett a klinikára. Az állat részletes fizikális vizsgálata után kiegészítő laboratórium i vér- és ultrahangvizsgálatra került sor. A fizikális vizsgálattal fe lté te le z e tt lágyéksérvet az ultrahangos eljárás e red m énye m egerő sítette. Az á lla to t m e g m ű tö tték. A lágyékgyűrűtől laterálisán izom szakadás v o lt láth ató. A sérvtöm lő b en v o lt a jejun u m nagy része, a méh bal szarva, a cseplesz egy része és nagy m ennyiségű abdom inalis zsírszövet. A hasüregi szerveket visszahelyezték a hasüregbe és a lágyékgyűrűt h elyreállíto tták. Sum m ary. The authors present th e case o f a ten year old fem ale m ixed breed dog, w hich arrived to th e clinic w ith a large mass in th e inguinal region. The anim al w as first exam in ed, clinico-pathological exam in atio n o f th e blood w as d one and an ultrasound exam in atio n w as p erfo rm ed. The ultrasound diagnosis w as inguinal hernia. The p atien t w as o p erated. The inguinal ring w as ruptured in th e lateral direction. A large section o f th e jejun u m, th e le ft horn o f th e uterus, p art o f th e o m en tu m and large am o u n t o f ab d om in al fa t w e re involved in th e hernial sac. They repositioned th e abdom inal organs in th e ir norm al position and reconstructed th e inguinal ring. Lágyéksérv megállapítása ultrahangvizsgálattal 223

10 Dirofilaria immitis első magyarországi kimutatása a tüdőartériában echokardiográfiás vizsgálattal Túri Ákos1*, Hetyey Csaba2 I M AG YAR LAPJ A[ 2014/4 Á. Túri - Cs. Hetyey: First report of Dirofilaria immitis in the artéria pulmonalis in Hungary, imaged by ultrasonography 1] Túri Kft., D unaföldvári Á llatkórház. Beszédes sor 1-3. H D unaföldvár. *E -m ail: gm ail. com 2] SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika Ö sszefo g lalás. A sze rző k e g y k u ty a s z ív u ltra h a n g -v iz s g á la ta so rán, az a rté ria pulm onalisban D iro fila ria im m itis szívférg ek je le n lé té t m u ta ttá k ki. Ez az első esetism ertetés M agyarországon, am ely kutyában ultrahangvizsgálat segítségével, a tü d ő artériában felism ert szívférgekről szól. Az eset kapcsán a szerzők á tte k in té s t ad n ak a D iro fila ria im m itis m e g á lla p ítás án ak ed d ig i m agyarország i ta p a s z ta la ta iró l és a D u n afö ld vári Á llatkó rh ázb an fo ly ta to tt, széles körű - echokard io g ráfiát is m agába fo g laló - szűrővizsgálatok eddigi eredm ényeiről. Sum m ary. A fo u r-year-o ld fe m a le dog w as referred fo r evalu ation o f chronic cough. All previous th erapeutic effo rts had been unsuccessful in elim inatin g clinical signs. T w o-dim ensional echocardiographic exam in atio n revealed an elo n g ated hyperechoic fo reig n body w ith in th e pulm o n ary artery, consistent w ith dirofilariosis. Radiological evidence w as also d etected. The dog died 13 days later. Necropsy revealed 3 ad u lt helm inthes in th e p u lm o n ary artery. This w as th e firs t clinical case in H u n gary w h e n D iro filaria im m itis w as successfully im aged by echocardiography. Tüdőartériában lévő szívférgek kimutatása ultrahangvizsgálattal 231

11 Embrionális oligopeptidkeverék (Humanofort ) per os hatásának vizsgálata kutyák krónikus fájdalommal kísért, gyulladásos mozgásszervi zavarainak konzervatív kezelésében M A G Y A R I Ш I L A P J A 20l4/4 B. Gyetvai - Zs. Láng - I. Csere - Cs. Kun: Examining the effect of embryonic oligopeptid mixture (Humanofort ) on chronic inflammatory musculo-skeletal disorders associated w ith pain in dogs Gyetvai Béla1*, Láng Zsolt2, Csere István3, Kun Csaba1 1] A lp h a -V e t Á llatgyógyászati Kft., Kutatás-fejlesztési Igazgatóság. H om oksor 7. H Székesfehérvár. *E -m ail: alpha-vet.hu 2] SZIE-ÁOTK, B iom atem atikai és Szám ítástechnikai Tanszék 3] T iflove t Kft. Budapest Összefoglalás. A szerzők a H u m a n o fo rt nevű, növekedési fa k to ro k a t ta rta lm a zó (IGF-1, IGF-2, FGF, NGF, EGF, CTGF) standard izált o lig o p ep tid k o m p lex csirkeem brió-kivo n atb ó l készült állatg yó gyászati gyógyhatású készítm ény h a tá s á tv izs g á ltá k ku tyák krónikus fájd alom m al kísért, gyulladásos m ozgásszervi zavarainak kezelésére, 42 napig tö rté n ő per os tö rté n ő alkalm azás során. A kísérlet m ulticentrikus, random izált, kettősvak-, placebokontrollos elrendezéssel, a vo n atko zó EU-irányelv szerint került kivitelezésre. A klinikai vizsgálatok és kezelések a Good Clinical Practice szabályai alapján tö rté n te k. Bizonyítást nyert, hogy a H u m anofo rt -tartalm ú készítm énnyel kezelt, krónikus m ozgásszervi zavarokban szenvedő ku tyák m ozgási hajlandósága szignifikáns m ódon jav u lt a placebo kontrollcsoporthoz képest (n=49, p =0,0006). Sum m ary. The authors exam ined th e clinical im pact o f th e o lig o p ep tid e com plex Hum anofort. Hum anofort is a standardized chicken em bryo extract containing natural g ro w th factors (such as IGF-1, IGF-2, FGF, NGF, EGF, and CTGF). In th e e x p e rim e n t th e authors exam ined clinically th e a n ti-in fla m m a to ry and analgesic effects o f Hum anofort ve te rin a ry pharm aceutical product in dogs having chronic pain associated w ith m usculo-sceletal disorders. The experim ental design w as a m ulticenter, random ized, d o u b le-b lin d ed, placebo-controlled arrangem en t carried o u t in accordance w ith th e Good Clinical Practice regulations. The trials proved th a t th e kinetic w illingness o f dogs su fferin g fro m chronic m usculo-skeletal disorders and tre a te d w ith a com pound containing th e active substance Hum anofort has significantly im proved com pared to th e placebo control group (n =49, p =0.0006). Krónikus mozgásszervi fájdalom kezelése 235

12 K E D V E N C Á L L A T Cryptosporidium varanii (syn. С. saurophilum) fertőzöttség leopárd gekkóban (Eublepharis maeularius) M A G Y A R I Ш I L A P J A 2014/4 Sz. M arton - K. Erdélyi - K. Ihász - Gy. Lengyel - K. Bányai - Sz. L. Farkas: Cryptosporidium varanii (syn. C. saurophilum) infection in leopard gecko (Eublepharis maeularius) Marton Szilvia\ Erdélyi Károly2, Ihász Katalin1, Lengyel György3, Bányai Krisztián\ Farkas L. Szilvia1* 1] M TA, A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: yahoo. com 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, ÁDI 3] M agyar H onvédség, Egészségügyi K özpont Ö sszefoglalás. Egy leopárd gekkó (Eublepharis m aeularius) állom ányban é tv á g y ta lansággal, hasm enéssel, letargiával és n ag yfo kú m ortalitással járó m egbetegedést fig y e lte k m eg. A betegség elsősorban a fia ta l álla to k a t é rin te tte. Két b ekü ld ö tt állat p arazito lóg iai és kórszövettani vizsgálata során a bél cryptosporidiosisát á lla p íto ttá k m eg. A C ryptosporidium -faj pontos m eghatározásához a 18S rrns-t kódoló gén egy variábilis ré g ió t is ta rta lm a z ó szakaszát e rő s íte tté k fe l polim eráz-láncreakció (PCR) segítség ével. A p ara zita a P C R -term ék szekvenciája ala p ján C. vara n i in ak (syn. C. saurophilum ) bizonyult. Hazánkban elsőként igazoltak C. varanii fe rtő zö tts é g e t leopárd gekkókban. Sum m ary. In a leopard gecko (Eublepharis m aeularius) breeding colony clinical signs o f w asting disease (lack o f appetite, w eig h t loss, lethargy) w ith high m ortality, characteristic to cryptosporidiosis w e re observed. M ain ly young animals w ere affected by th e disease. Parasitologic and histopathologic exam in atio n o f th e tw o leopard geckos sent to th e in stitu te revealed intestinal cryptosporidiosis. In o rd er to d eterm in e th e species o f th e Cryptosporidium polym erase chain reaction (PCR) ta rg e tin g th e variab le region o f th e 18S rd N A g en e w as p erfo rm ed. Based on th e sequence o f th e PCR product th e parasite proved to belong to th e species C. varanii (syn. C. saurophilum ). This is th e first description o f C. varanii infection in leopard geckos in Hungary. Hüllők Cryptosporidium-fertőzése 241

13 Orthoreovírusok előfordulásának és genetikai diverzitásának vizsgálata egzotikus hüllőfajokban Magyarországon Ihász Katalin1, Farkas L Szilvia1*, Lengyel György2, Bányai Krisztián1, Gál János M A G Y A R I I L A P J A 2014/4 K. Ihász - L. Sz. Farkas - Gy. Lengyel - K. Bányai - J. Gál: Occurrence and genetic diversity of orthoreoviruses in exotic reptile species in Hungary 1] M TA, A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: yahoo. com 2] M agyar Honvédség, Egészségügyi K özpont 3] SZIE-AOTK, Egzotikus Á lla t- és Vadegészségügyi Tanszék Összefoglalás. A szerzők hazai g yű jtem ényekb en és állatkereskedésekben e lh u llo tt egzotikus h üllő fajo k szervm intáib ó l hüllő o rth o reo víru so k kim u tatá sá t v é g e zté k el hagyom ányos (vírusizolálás) és m odern m olekuláris viro lóg iái m ódszereket kom binálva. Az á lta lu k a lk a lm a zo tt általános, az O rthoreovírus nem zetség ta g ja in a k kim u tatá sá ra k id o lg o z o tt kétkörös (nested) reverz transzkripciós p olim eráz-láncreakció (RT-PCR) segítségével az R N S-függő RN S-polim eráz gén eg y ko n zerv atív szakaszát felso k o s zo ro ztá k, és az íg y k a p o tt P C R -term ékek n u k le o tid s o rre n d jé t S an g er-féle DNS-szekvenálással h a tá ro ztá k m eg. S ejttenyészeten valam ennyi k im u ta to tt vírus jól láth ató sejtfúzióval járó elváltozást o k o zo tt, a szekvenciaadatok alapján pedig hüllő orth oreo víru sn ak bizonyult. Sum m ary. The authors p erfo rm ed a survey fo r d etectio n o f orthoreoviruses in organ samples o f exotic reptiles died in Hungarian collections and pet shops, using traditional (virus isolation) and m odern m olecular virological m ethods. They ap plied a general nested polym erase chain reaction (PCR) established fo r d etection o f m em bers o f th e genus Ó rth oreo viru s, ta rg e tin g a conservative p ortio n o f th e R N A -d ep en dent RNApolym erase gene, and th e am plicons w e re sequenced by Sanger DN A sequencing. All d etected viruses induced g ia n t cell fo rm a tio n in cell culture. Sequence d ata confirm ed th a t these viruses belonged to th e Reptilian orthoreovirus species. Egzotikus hüllők orthoreovírus-fertőzése 247

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Baska-Vincze B., Rózsás J., Baska F., Szenci O.: A transabdominalis

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Baska-Vincze B., Rózsás J., Baska F., Szenci O.: A transabdominalis A 2014/4. SZÁM TARTALMA LÓ Baska-Vincze B., Rózsás J., Baska F., Szenci O.: A transabdominalis ultrahangvizsgálat szerepe a lómagzat életképességének elbírálásában. Előzetes eredmények SZARVASMARHA Horváth

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A paratuberkulózis kártétele és az ellene való védekezés egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben

A paratuberkulózis kártétele és az ellene való védekezés egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben A paratuberkulózis kártétele és az ellene való védekezés egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben Fodor István 1*, Matyovszky Balázs 2, Biczó András 2, Ózsvári László 1 136. 213 222. 2014/4 I. Fodor

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers:

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers: Invitation Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the 33. National Congress of HSAVA invited foreign speakers: prof. R. LeCouteur (USA) prof. J. Haggström (Sweden) N. Naidu

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben