Programă școlară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - învăţarea limbii materne bazată pe competenţe în clasa pregătitoare -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programă școlară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - învăţarea limbii materne bazată pe competenţe în clasa pregătitoare -"

Átírás

1 Prgramă șclară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - învăţarea limbii materne bazată pe cmpetenţe în clasa pregătitare - PROIECT MAGYAR ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ Tanterv az anyanyelv kmpetenciaalapú ktatásáhz az előkészítő sztályban TERVEZET

2 Ntă de prezentare Prgrama de limba maghiară pentru clasa pregătitare vizează predarea limbii materne într- nuă abrdare, care urmăreşte dezvltarea unitară şi integrată a tuturr cmpnentelr cmpetenţei de cmunicare (fnetică, lexicală, gramaticală, stilistică). Structurată în funcţie de un mdel cmunicativfuncţinal, prgrama vizează deptrivă dezvltarea capacităţii de receptare a mesajelr şi de exprimare în limba maternă. Prgrama reprezintă abrdare pedaggică mdernă prin adptarea unui demers didactic rientat pe dezvltarea cmpetenţelr specifice, bazându-se pe rezultatele cercetărilr în dmeniul lingvisticii, al psihlgiei cpilului şi pe practica lgpedică. În perida de început a şclarităţii, scpul predării limbii materne este acela de a iniţia prcesul de cnştientizare a experienţelr lingvistice dbândite anterir de către cpii, în aşa fel, încât acestea să devină manifestări intenţinate, cnştiente, şi să se transfrme în cmpetenţe. Bazându-se pe principiile psihlingvisticii, prgrama urmăreşte dezvltarea unitară a cmpetenţelr de înţelegere/receptare a mesajului ral şi a exprimării rale. Dezvltarea cncmitentă a acestr duă cmpetenţe de bază jacă un rl decisiv în prcesul cnştientizării actelr de vrbire. O imprtanţă desebită se acrdă laturii fnetice a cmunicării. Având în vedere că receptarea sunetelr vrbirii şi articularea crectă a acestra în vrbire perează pe duă niveluri: spntan (implicit), incnştient, pe de parte, cnştient (explicit) pe de altă parte, prgrama pune accent pe dezvltarea auzului fnematic, a percepţiei şi memriei auditive, precum şi pe cnştientizarea articulării şi prnunţării crecte a sunetelr. Pregătirea pentru deprinderea cititului urmăreşte cunaşterea de către cpii a cmpnentelr textului scris şi dezvltarea cnştientizării fnlgice. Cu aceasta se relaţinează pregătirea pentru învăţarea scrisului, care se axează pe percepţia frmei, dezvltarea memriei vizuale, a crdnării culmtrii şi perfecţinarea activităţilr grafmtrice. Caracteristicile invatare ale prgramei asigură: tratarea diferenţiată a elevilr în vederea dezvltării lr ptime, eficienţa crescută a muncii cadrelr didactice, prevenirea apariţiei dificultăţilr de învăţare timpurii.

3 A tanterv bemutatása Ezen tanterv a magyar nyelv új szemléletű tanítását/tanulását kívánja megvalósítani, amely az anyanyelvi nevelést a kmmunikáció kmpetenciaterületének egységes fejlesztési feladatrendszerében értelmezi. Mdern pedagógiai szemléletmódt és kmpetenciaalapú tanítási stratégiát képvisel, azáltal, hgy nyelvészeti, fejlődéslélektani, lgpédiai kutatásk eredményeire támaszkdik. Az előkészítő sztályban a fejlesztés középpntjában a szóbeli kmmunikáció megalapzása áll a szóbeli gndlatközlés tartalmának, nyelvi megfrmáltságának, fnetikai jellemzőinek tudatsítása révén. A kisisklás krsztály kezdeti szakaszában az anyanyelvi nevelés célja az, hgy az isklába lépés előtt szerzett nyelvi tapasztalatkra építve megindítsa a gyermek anyanyelvi tudatsdásának flyamatát, megalapzza a funkcinális nyelvhasználatt, hzzájárulva ezáltal ahhz, hgy a nem-tudats, autmatizált jártasságk, tudats, akaratlags, szándéks nyelvi megnyilvánulássá alakuljanak. A tanuláslélektani elvekre alapzva a tanterv hangsúlyzza, hgy a szóbeli közlés megértése és a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése egymástól elválaszthatatlan. E két alapkmpetencia, mely nyelvészeti megközelítésben nem más, mint a beszédészlelés és a beszédprdukció, együttes alakítása döntő szerepet játszik a fnlógiai tudatsság megalapzásában. A szóbeli közlés vételét, valamint az artikuláció flyamatának szabályzását a beszédhanghallás teszi lehetővé, ami két szinten működhet: egyrészt spntánul (implicit módn), nem tudatsan, másrészt akaratlagsan (explicit módn), tudatsan. Az előbbi a beszédben a felismerést jelenti, az utóbbi pedig a fnlógiai tudatsságt. Az lvasás megtanulására való felkészülés az írtt szöveg kmpnenseinek megismerésével, a fnématudatsság fejlődésével és a szövegmechanikai ismeretek integrálásával teljesedik ki. Ehhez szervesen kapcslódik az írás megtanulására való felkészülés, amely a frmaészlelést, az írásmzgáskrdinációt, a grafmtrs tevékenységek kivitelezését és az autmatizált vnalvezetést fglalja magába. A tanterv újszerű sajátssága az, hgy: esélyt teremt a tanulók képességeiben mutatkzó különbözőségek kezelésére, hatéknnyá teszi a tanító alapzó munkáját, megelőzi a krai tanulási kudarck kialakulását.

4 ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ALAPKOMPETENCIÁK 1. A szóbeli közlés megértése 2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 3. Az írtt szöveg megértésének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése 1. A szóbeli közlés megértése (beszédészlelés) Sajáts kmpetenciák 1.1. Fnlógiai jelenségek felismerése (a beszédhangk hallása, felismerése, elkülönítése) 1.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek felismerése a közlésben 1.3. Aktív befgadói szerep különböző kmmunikációs helyzetekben Tanulási tevékenységek/tartalmak - A hallást és a beszédhanghallást fejlesztő tevékenységek: a közvetlen környezet hangjainak felismerését segítő gyakrlatk a hangfelismerést, hangdifferenciálást célzó gyakrlatk két hang differenciálását segítő gyakrlatk a hanganalízist (hangk helyének lkalizálása a szavakban, szótagkban; szótagkra és hangkra bntás; szavak felismerése magánhangzók alapján) fejlesztő gyakrlatk - A köznyelvi kiejtés nrmáinak felismerését szlgáló tevékenységek - Az auditív ritmus fejlesztésére irányuló gyakrlatk - Az auditív emlékezet fejlesztését szlgáló gyakrlatk - A mndatbeli szórend felismerését segítő gyakrlatk - Tőszavak és tldaléks szavak megkülönböztetését segítő feladatk - A térbeli, az időbeli és mértékbeli relációkat kifejező szavak felismerését segítő gyakrlatk - A kérdőszavak megfigyeltetését célzó gyakrlatk - A beszédben előfrduló nyelvhelyességi hibák érzékelését célzó gyakrlatk - A kép és a szövegtartalm társítására szlgáló tevékenységek - Az egymásutániság, a srrendiség érzékelését célzó feladatk - A befgadói magatartás megnyilvánulását segítő gyakrlatk - A belső képteremtés képességének fejlesztésére szlgáló tevékenységek - A beleélést, és az empatikus magatartást fejlesztő tréningek - Beszédhelyzetek teremtése, melyben a tanuló figyelemmel kísérheti társai és a pedagógus beszédét - A mndókák, a gyermekversek, a mesék mndanivalójának megélésére szlgáló helyzetek - Beszédhelyzetek teremtése a szóhasználat, a kiejtés és a metakmmunikáció tudatsítására 2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése(beszédprdukció) 2.1. Fnlógiai jelenségek alkalmazása (adtt hangk tudats felismerése, hangztatása, kiemelése, elkülönítése) - A beszédszervek ügyesítését segítő gyakrlatk a magyar beszédhangk sajátsságainak megfelelően: Hangutázással egybekötött beszédlégzés gyakrltatása Megfelelő nyelv- és ajakállás gyakrltatása - A magánhangzók és mássalhangzók akusztikus megkülönböztetését és a helyes artikulálást fejlesztő gyakrlatk

5 2.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek alkalmazása a közlésben 2.3. Aktív közlői és befgadói szerep különböző kmmunikációs helyzetekben - Hangleválasztási gyakrlatk - A hangk helyének lkalizálását célzó gyakrlatk szavakban, szótagkban - Szótaglási, hangztatási gyakrlatk - Hangdifferenciálási gyakrlatk a fnémák minősége szerint - Szófelismerő gyakrlatk magánhangzók alapján - Mndatritmus, szóritmus, szóhangsúly érzékelését fejlesztő gyakrlatk - Gyakrlatk a kijelentő, kérdő, és felkiáltó mndat hanglejtésének érzékelésére - A köznyelvi kiejtés nrmáihz való igazdást célzó gyakrlatk - Gyakrlatk a hasnló és ellentétes értelmű szavak helyes használatára - A szavak mndatkká fűzésének gyakrlása - A helyes tldaléklás gyakrlása - A szótőváltzásk megfigyelését segítő gyakrlatk - Új szavak használata megfelelő szövegkörnyezetben - Gyakrlatk a térbeli, időbeli, és mértékbeli relációkat kifejező szavak helyes használatára - Gyakrlatk a kérdőszavak helyes használatára - Mndatkapcslásk (időrendiség, k-kzati összefüggések szerint vagy kötőszavak segítségével) - Helyzetteremtés a beszélői magatartás megnyílvánulására - A helyzetfelismerést, beszédhelyzethez való alkalmazkdást fejlesztő gyakrlatk - Kérdés és felelet megfgalmazásának gyakrlása a párbeszéd szabályainak betartásával - Köszönés, bemutatkzás gyakrltatása - Közlemények megfgalmazásának gyakrlása: reprdukció és önálló szövegprdukció - Beszélgetés kezdeményezésére való ösztönzés - Beszélgetésbe való bekapcslódásra késztetés - Társakra való figyelés gyakrltatása az aktív tématartás érdekében - Párbeszéd alkalmazása adtt kmmunikációs helyzetekben - A beszédritmus, hanglejtés, hangerő, hangmagasság igazítása a kmmunikációs helyzethez - Érzelmek, beszélői szándék érzékelésére szlgáló gyakrlatk 3. Az írtt szöveg megértésének fejlesztése (felkészülés az lvasás megtanulására ) 3.1. Az írtt szöveg alapvető kmpnenseinek felismerése és megnevezése 3.2. Fnématudatsság: fnémák jelölése szimbólumkkal - Mndat, szó, szótag, betű szimbólumainak felismerését és megkülönböztetését célzó gyakrlatk - Szóképek és szóképek szimbólumainak felismerését, megfeleltetését segítő gyakrlatk - A szóképanalízis gyakrltatása - A vizuális képzetek felidézésének gyakrltatása - A látási figyelem terjedelmének tartását fejlesztő tréningek - Az akaratlags és szelektív figyelmi funkciók fejlesztését célzó gyakrlatk - Gyakrlatk a srrendiség felismerésére, a srzatk pnts felidézésére és visszaadására - Fnémajelölés gyakrlása szimbólumkkal: A fnémaszegmentáció (szavak hangkra bntása) gyakrlása Fnémaszámlálás (hangszámlálás) gyakrlása Adtt hang szóhz rendelésének gyakrlása Szó szóhz rendelésének gyakrlása

6 3.3. A szöveg mechanikájára vnatkzó ismeretek Hangelkülönítési gyakrlatk Fnémahelyettesítési gyakrlatk (a hangk helyettesítése, cseréje, elhagyása, a hangsrrend megfrdítása) - Gyakrlatk a magánhangzók és mássalhangzók felismerésére hívóképek alapján - Szótagkpgási gyakrlatk - Szótagjelölési gyakrlatk szimbólumkkal: Szótagszámlálás Szótagelkülönítés Szótaghelyettesítés Szótagk összeillesztése - Rímfelismerési gyakrlatk - Hangösszevnási gyakrlatk (hívóképek segítségével) - Gyakrlatk annak tudatsítására, hgy: a nymtattt szöveg nyelvi jelentést hrdz a nymtattt és beszélt szavak megfelelnek egymásnak a szöveg balról jbbra és felülről lefelé halad az ldaln 4. Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése (felkészülés az írás megtanulására) 4.1. Frmaészlelés - Vizuális analízist, szintézist segítő gyakrlatk - Alak-háttér kiemelési gyakrlatk - Az alakállandóság érzékelését fejlesztő gyakrlatk - Frmafelismerési, frmaegyeztetési gyakrlatk - Térbeli helyzet érzékelését fejlesztő gyakrlatk - Térbeli visznyk érzékelését fejlesztő gyakrlatk - Arányk észlelését célzó gyakrlatk - Képalktásk gyakrlása az arányk és méretek érzékelésével 4.2. Írásmzgás-krdináció - A szem-kéz krdináció fejlesztésére szlgáló gyakrlatk - Nagymzgásk végzése térben - Kismzgásk végzése síkban - Színezés, rajzlás - Ráírás, nymkövetés, frmautánzásk - Vnalábrák, betűelemek máslása - Mintakövetés 4.3. A grafmtrs tevékenységek kivitelezése 4.4. A betűelemek írása és autmatizált vnalvezetés - Az íráshz szükséges egészséges és praktikus testtartás felvételének gyakrlása és szkássá alakítása - Az íróeszközök helyes használatának gyakrlása - Az ujjak mzgéknyságának fejlesztését célzó gyakrlatk - A testséma fejlesztését szlgáló gyakrlatk - A térbeli rientáció fejlesztését segítő gyakrlatk - Gyakrlatk a vizuális szeriális emléklezet és a srrendiség felismerésének fejlesztésére - Oldaliság gyakrlása az írófelületen - Az írás irányának megfigyeltetése, iránykövetés gyakrltatása - Gyurmázás, képalakítás - Ritmikus mzgáskövetés mndókára, versre, dalra - Betűelem vázlása átírással nagy alakban, váltzó méretű vnalrendszerben (min. 2-3 cm) - A lendületes, ritmikus, balról jbbra irányuló kézmzgás gyakrltatása - Esztétikus összkép kialakításának gyakrlása - A verseket megjelenítő rajzs feladatk elvégzése

7 1. A szóbeli közlés megértése (beszédészlelés) Tanulási tartalmak és fejlesztési lehetőségek A hallást és beszédhanghallást fejlesztő tevékenységek A közvetlen környezet hangjainak felismerése (Például: kulcs csörgése, csengő csengése, az autó burrgása, egymás hangjának felismerése stb.) Hangfelismerés, hangdifferenciálás - a hangk tulajdnságainak megkülönböztetése: hsszú-rövid, zöngés-zöngétlen hangk felismerése (Például: a k hangra a gyermekek kppanatanak, sz hangra sziszegnek, Ha hsszan halld a hangt a szóban, mndd utánam, ha nem, ne mndd utánam! ), visszhangjáték (Például: Mndd ki azt a hangt, amelyiket a szóban hsszan halld! ) Két hang differenciálása (Például:Bemutatjuk a vnat és a kígyó képét. Minek a hangját halld: s - sz? Hansnlóan történik a c-cs, z-zs,d-t, k-g, k-t, m-n, b-g hangk differenciálása.) Hanganalízis (Például: A... hangt a szó elején/végén/belsejében halld?, szógyűjtés (kiválaszttt hanggal a szó elején, végén, belsejében) A köznyelvi kiejtés nrmáinak felismerését szlgáló tevékenységek Az auditív ritmus fejlesztését szlgáló gyakrlatk mzgást, zenét és ritmust összekapcsló tevékenységek: a gyermek beszél miközben ritmussan mzg. Az auditív emlékezet fejlesztését szlgáló gyakrlatk ritmuss tevékenységek megerősítik az időbeli srrendről kialakíttt képzeteket, fejleszti a rövidtávú auditív memóriát. (Például: A gyermekek körben állnak, mindegyik mnd egy-egy állatnevet, de csak úgy kapcslódhat be a játékba, ha az előtte elmndtt állatneveket felsrlja.) Mndatbővítés, szóláncbővítés. A mndatbeli szórend felismerését segítő gyakrlatk a szórend és a közléstartalm közti kapcslat megfigyeltetése (Például:Hibás szórendű mndatk érzékelése, javítása.) Tőszavak és tldaléks szavak megkülönböztetését segítő feladatk - (Például: Szavak tldaléklásának érzékeltetése mzgáss játékkal: utasításk végrehajtása: Tedd a ceruzát a tlltartóba, tlltartóra stb.) Térbeli-, időbeli-, és mértékbeli relációkat kifejező szavak felismerését segítő gyakrlatk - a relációszókincs fejlesztése a tájékzódásnak, a mindennapi létnek, a helyes világkép kialakulásának, ugyanakkr az anyanyelv elsajátításának és az eredményes kmmunikációnak elemi feltétele. (Például: Relációszavak használatának megfigyelése mzgáss játékk srán: Tedd a labdát a pad mellé/elé/mögé/alá!, Különböző idősrk megértése: tegnap, ma, jelenleg, mst, utána, hlnap. Dlgk, közötti mennyiség, nagyság, gyakriság, rész-egész szerinti visznyk, különbségek, srrendek kifejezésére használt szavak megfigyelése a közlésben.) A kérdőszavak megfigyeltetését célzó gyakrlatk a kérdőszókincs ismerete a kérdések megértése és a kérdezés technikájának gyakrlása. A beszédben előfrduló nyelvhelyességi hibák érzékelését célzó gyakrlatk A kép és a szövegtartalm társítására szlgáló tevékenységek Az egymásutániság, a srrendiség érzékelését célzó feladatk (Például: eseményeket ábrázló képek rendezése mese alapján,történet flytatása, befejezése stb.) A befgadói magatartás megnyilvánulását segítő gyakrlatk az aktív, akaratlags figyelem fejlesztése A belső képteremtés képességének fejlesztésére szlgáló tevékenységek a képzelet fejlesztése történetek, szereplők, lírai alktásk stb. rajzban való reprdukálása által A beleélést, és az empatikus magatartást fejlesztő tréningek az érzelmi megnyilvánuláskra való késztetés: öröm, szmrúság, meglepődöttség stb. kifejezése Beszédhelyzetek teremtése, melyben a tanuló figyelemmel kísérheti társai és a pedagógus beszédét A mndókák, a gyermekversek, a mesék mndanivalójának megélésére szlgáló helyzetek érzelmi ráhanglódás a mese hangulatára élő, közvetlen mesemndás által Beszédhelyzetek teremtése a szóhasználat, a kiejtés és a metakmmunikáció tudatsítására 2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése(beszédprdukció) A beszédszervek ügyesítését segítő gyakrlatk a magyar beszédhangk sajátsságainak megfelelően: Hangutázással egybekötött beszédlégzés gyakrlatk beépítése keretmesébe (Például: Üljetek be az autóba, indítsátk be a mtrt! - Mély belégzés - Brrrrrr ajakréssel kilégzés.

8 Légzésgyakrlat hangutánzással (Például: Fúj a szél : a levegő mzgásának megjelenítése halk f hanggal, középerős sz hanggal, majd z vagy v hanggal) Megfelelő nyelv és ajakállás - egyszerű ajakmzgásk (Például: - ajakkerekítés, e ajkak szűkítése), összetett ajakmzgásk (Például: ajkakat távlítani, kerekíteni: u-i-u-i, ajkakat csukni, kerekíteni: m-u-m-u ), nyelvizm-erősítő gyakrlatk (Például: csettintés nyelvvel) A magánhangzók és mássalhangzók akusztikus megkülönböztetését és a helyes artikulálást fejlesztő gyakrlatk a magánhangzók és mássalhangzók elkülönítése, artikulálása váltzó hangkörnyezetben (Például: hangztató játékk magán- és mássalhangzókkal, a kiejtésbeli különbözőségek megfigyeltetése) Hangleválasztási gyakrlatk egy hang izlált kiejtése a szóban elfglat helyének megnevezésével (Például: Melyik hanggal kezdődik a fal szó? ) A hangk helyének lkalizálását célzó gyakrlatk szavakban, szótagkban a szó/szótag minden egyes hangját elkülönítve kell kiejteni Szótaglási, hangztatási gyakrlatk játéks gyakrlatk: mndókák kpgása szótaglással, hangkra bntással, szótagkpgás: (Például: Hányszr kpgsz ennél a szónál? ), szóalktás szótagkból, szó szótaghz való rendelése Hangdifferenciálási gyakrlatk a fnémák minősége szerint a hangk időtartamának érzékelése: visszhangjátékk (Például: Mndd ki azt a hangt, amelyiket a szóban hsszan hallttad! ), kpgtatós játék (Például: Ha hsszan halld a... hangt, kppants! ) jeletésmegkülönböztető játékk: hsszú-rövid magánhangzók cseréje (Például: öt-őt, csíks-csikós ), hszzú-rövid mássalhangzók cseréje (Például: hal-hall, megy-meggy, felet-felett ) Szófelismerő gyakrlatk magánhangzók alapján szógyűjtés megadtt magánhangzókkal (Például: e é: egér, szekér), magánhangzós beszéd (Például: karalábé: a-a-á-é ) Mndatritmus, szóritmus, szóhangsúly érzékelését fejlesztő gyakrlatk az artikuláló szervek gyrs mzgását fejlesztjük a mndókák, erős ritmusú gyermekversek mndgatása által, de értelmetlen szótagsrkn is gyakrltathatunk (Például: : ga-gá-ge-gé-gu-gi-gő, a gyakrlatt váltzó hangerővel, fkzatsan gyrsítva végeztetjük), az érzelmi hangsúly érzékeltetése ellentétes mndatkkal (Például: Nagyn fáj, nem fáj,/ Szeretem, nem szeretem ), szituációs helyzetekben (Például: utasítva, kérve, követelve, haragsan) Gyakrlatk a kijelentő, kérdő, és felkiáltó mndat hanglejtésének érzékelésére A köznyelvi kiejtés nrmáihz való igazdást célzó gyakrlatk Gyakrlatk a hasnló és ellentétes értelmű szavak helyes használatára A szavak mndatkká fűzésének gyakrlása mndatalktás adtt szavakkal, adtt témák alapján. A mndat jelentésének, a beszélő szándékának tudatsítása játéks gyakrlatk által. Helyes tldaléklás gyakrlása játéks gyakrlatk az alapszó és a tldalék visznyának felismerésére, annak tudatsítására, hgy a szavakat gyakran tldaléklással kapcsljuk egybe (Például: helytelen tldaléklás javítása, tldalék nélküli szavak kiegészítése tldalékkal a közlemény tartalmának megfelelően) Szótőváltzásk megfigyelését segítő gyakrlatk egyes-többes szám játéks gyakrlása (Például: tó-tavak, kanál-kanalak), tárgyrag játéks illesztése (Például: tükör-tükröt, tél-telet, nyár-nyarat) Új szavak használata megfelelő szövegkörnyezetben szómagyarázat, mndatalktás, szituációs játékk Gyakrlatk a térbeli, időbeli, és mértékbeli relációkat kifejező szavak helyes használatára relációszavak helyes használata Gyakrlatk a kérdőszavak helyes használatára kérdések helyes megfgalmazása Mndatkapcslásk (időrendiség, k-kzati összefüggések szerint vagy kötőszavak segítségével) tartalmilag összefüggő mndatk kapcslása, rendezése a megadtt szempntk szerint, mesélés képsr alapján, megkezdett mndatk, történetek befejezése Helyzetteremtés a beszélői magatartás megnyilvánulására az önbizalmra, a kapcslatteremtésre, a beilleszkedésre, a feladatmegértésre, a feladattartásra, az érdeklődésre, a kíváncsiságra való ösztönzés a szcialitás fejlesztése érdekében (Például: dramatizálásk, élménybeszámlók, véleménynyilvánítás, a kritikai érzék fejlesztése) A helyzetfelismerést, beszédhelyzethez való alkalmazkdást fejlesztő gyakrlatk szituációs játékk Kérdés és felelet megfgalmazásának gyakrlása a párbeszéd szabályainak betartásával kérdő mndatk és kijelentések helyes megfgalmazása, a válaszadás igazítása a kérdéshez Köszönés, bemutatkzás gyakrltatása Közlemények megfgalmazásának gyakrlása: reprdukció és önálló szövegprdukció a valóságra vnatkzó kijelentések megfgalmazása, mesék visszamesélése, mdókák és versek szavalása Beszélgetés kezdeményezésére való ösztönzés köszönési frmulák, engedélykérés, érdeklődés megfgalmazása Beszélgetésbe való bekapcslódásra késztetés

9 Társakra való figyelés gyakrltatása az aktív tématarás érdekében egymásra figyelés, együttérzés, egymáshz való alkalmazkdás, egymás segítése gyakrlása szituációs játékkban Párbeszéd alkalmazása adtt kmmunikációs helyzetekben A beszédritmus, hanglejtés, hangerő, hangmagasság igazítása a kmmunikációs helyzethez hsszú-rövid ritmus érzékeltése (a hangk hsszúságának differenciálása) szópárk segítségével (Például: baj-báj, láb-lap ), nyelvtörők, flyamats beszéd ritmusának váltztatása (gyrsítás, lassítás), hangk, szavak, mndatk, összefüggő szövegek mndása váltzó hangerővel, hangerőgyakrlatk szituációs helyzetekben (Például: anyu hívja a fiát, aki a skadik hívásra nem reagál, vásári kikiáltók), hangváltáss gyakrlatk (Például: mackó és cinke beszélget egymással), számsrk, szósrk elmndása különböző hangmagasságkban, a mndatk hanglejtésének gyakrlása utánmndással Érzelmek, beszélői szándék érzékelésére szlgáló gyakrlatk az érzelmek és gndlatk értelmes megfgalmazása 3. Az írtt szöveg megértésének fejlesztése (felkészülés az lvasás megtanulására ) Mndat, szó, szótag, betű szimbólumainak felismerését és megkülönböztetését célzó gyakrlatk jelekkel, jelképekkel történő ismerkedés, melyeken keresztül tudatsan kialakulnak az alpvető nyelvi fgalmak anélkül, hgy a tanuló ismerné a betűket vagy összelvasná őket (Például: betűkártyák, szókártyák, mndatcsíkk használata, melyek kezdetben vnalakkal, körlapkkal, színes mértani fmákkal jelölik a a hangk helyét) Szóképek és szóképek szimbólumainak felismerését, megfeleltetését sgítő gyakrlatk a szavak vizuális jelzőire figyelés, a szóképes lvasás, ami a szó egészének képére épül a tanulók a szóalak látványát rögzítik az emlékezetükbe (Pl. hsszú ideji megfigyelés után társítani tud szókártyára írt neveket sztálytársakkal, tárgyak nevét a teremben levő tárgyakkal stb.) Szóképanalízis gyakrltatása szóképeket éppúgy szét lehet szedni és össze lehet rakni, mint a kirakós képeket, a szóképek betűkből tevődnek össze (Például: a szókép betűi helyett annyi karikát rajzl, ahány betűt lát a szóban, anélkül, hgy kilvasná a szót, majd hangztatja a kimndtt szó hangjait) A vizuális képzetek felidézésének gyakrltatása a tanulók tudatába elraktásrztt már láttt betűk képei, szóképek, szótagk képeinek felidézése játéks frmában, anélkül, hgy összelvasna, vagy ismerné a betűkhöz társuló hangt (Például: rendszeres játék lehet akár tárgyat, akár képet vagy absztrakt jelet mutatunk be az a feladat, hgy fényképezze le a szemével, majdbecsuktt szemmel vetítse le a belső képernyőjére, és nézze meg újra; a képzeleti kép részleteire irányuló kérdések rávezetik, hgy mennyiben vlt hiánys és pntatlan a belső kép; újra megszemlélve a tárgyat kiegészítheti a hiánykat, vagy helyesbítheti a tévedéseit.) A látási figyelem terjedelmének tartását fejlesztő tréningek tudja befgni a látásával a szót, szótagt, betűhalmazt, mert lvasás elsajátítása srán száms vizuális infrmációt szükséges figyelni és megjegyezni (Például: szóképek nevének többszöri elismétlése után a szóképek betűkre darablása, majd a betűk újból szóképpé összerakása és a szókép megnevezése; jelölje a betűsrban azt a betűt, ami az elsővel azns) Az akaratlags és szelektív figyelmi funkciók az akaratlags figyelem tartása ebben a krban alakul; az aktivációs szint stabilítása és a mtiváció teszik lehetővé a kncentrált, pnts, alaps megfigyelést érdekes, játéks feladatkkal lehet fejleszteni (Például: két majdnem azns képen apró váltzáskat megtalálni; jegyezze meg a hívóképek kezdőhangját) Gyakrlatk a srrendiség felismerésére, a srzatk pnts felidézésére és visszaadására A srzatk pnts felidézéséhez és visszaadásáhz a szerialitás képességére van szükségünk. A szeriális képesség kulcsfntsságú az lvasási készség kialakulásának flyamatában. (Például: összekevert srzatk rendezése; vizuális ritmus követése, utánzása, flytatása; események, mese elmndása képsr alapján; gyermekflyóiratk ldalain minden azns alakú betű azns színnel színezése; képek nevének hangztatása és nagyságrendbe állítása szavak hsszúsága szerint vagy valamilyen lgikai srrend szerint) Fnémajelölés gyakrlása szimbólumkkal: Fnémaszegmentáció (szavak hangkra bntása) a szó minden egyes hangját elkülönítve kell kiejteni (Például: Milyen hangk vannak a fal szóban? ; Mely hangkat halld a sapka szóban? ) Fnémaszámlálás (hangszámlálás) egy szó hangjainak aznsítása vagy számlálással hangk számának megadásával, vagy kpgással, lapcskák kirakásával, körlapk rajzlásával stb. (Például: Hány hangt hallasz a fal szóban? ) Adtt hang szóhz rendelése egy kimndtt szóban előre megnevezett hangt kell felismerni (Például: Van f hang a fal szóban?) majd adtt hívókép segítségével a hívókép hangját felfedezni rajzk nevében és jelölni ezt színezéssel, rajzzal stb.

10 Szó szóhz rendelése elmndtt szó egyik hangjának összehasnlítása másik szóval (Például: A fal szó ugyanúgy kezdődik mint a fej szó?) és annak jelölése rajzk, színek, mértani frmák segítségével egységes jel segítségével Hangelkülönítés, hang helyzetének megadása egy hangt melynek szóbeli helyét megnevezik izláltan kell kiejteni (Például: Melyik hanggal kezdődik a fal szó?; Van s a sapka szó elején, a szó belsejében vagy a szó végén?), majd jelölni képek alatti körlapk színezésével a hang pnts helyét a kép nevénen (Például: Rajzlj annyi körlapt a kép alá, ahány hangt hallasz a kép nevében! Színezd azt a körlapt, amelyik a f hang helyén van! stb.) Fnémahelyettesítés - a hangk helyettesítése, cseréje, elhagyása, a hangsrrend megfrdítása (Például: Mndd azt, hgy fal! Mst úgy, hgy a f hangt helyettesítsd h hanggal! Rajzld le amit megértettél!) Gyakrlatk a magánhangzók és mássalhangzók felismerésére hívóképek alapján a hangképzet kialakítását fejlesztik játéks frmában, szerepük csupán annyi, hgy spntán asszciációkat biztsítsanak a hang és kép között, nem a betűk tanítását szlgálják kezdetben a mássalhangzók leválasztása hangutánzó szavakat jelölő képek segítségével történik játéks frmában (Például: a z hang társítása élményhez: a nektárt gyűjtő méhecskék zümmögésének megfigyelése; majd annak memrizálása, hgy a zümmögő méhecske képe a z hangt jelöli) később, miután a szavak kezdőhangjának leválasztása, a hangelkülönítés jól működik, lyan szimbólumkat ábrázló képek alapján nevezik meg a hangkat, melyek közel állnak a gzermekhez (Például az a hangt jelölő kép az alma; az ó hangt jelölő az óriás, a b hangt jelölő a béka stb.) Szótagkpgási gyakrlatk ( Kpgj annyiszr, ahányszr nyitd a szádat a sapka szó kimndásakr! ; Hányszr kpgsz ennél a szónál: sapka? ) Szótagjelölési gyakrlatk szimbólumkkal: Szótagszámlálás: egy szó szótagjainak aznsítása vagy számlálással szótagk számának megadásával, vagy kpgással, lapcskák kirakásával, vnalak rajzlásával stb. Szótagelkülönítés (Például: képeken látható nylc állat nevét hallgatják meg a gyermekek egyenként, majd ezeket szótaglva, minden szótagnál tapslva visszamndják, később kötik szótagmennyiséget jelölő ábrákhz, jelekhez - a szavak egy, két és hárm szótagból álljanak) Szótaghelyettesítés (Például: ka-kas szóban a - kas szótagt helyettesítsd más szótaggal úgy, hgy értelmes szót nyerj! Rajzld le az így kaptt szavakat!) Szótagk összeillesztése (Például: ismert állatk képeit vágják szét a tanulók és ehhez hasnlóan két részre taglják az állatneveket: első részükhöz az első szótag, másdik részükhöz a másdik szótag tartzik; az így kaptt négy szótagt két új szóvá kell összetenni, majd visszahelyezni az eredeti szóba.) Rímfelismerési gyakrlatk Rímpárk felismerése spntánul, hallás után (Példa: képeken is ábrázlt négy szóról kell eldönteni, melyek illenek össze, melyik hárm rímmel, majd az összetartzó képeket el kell helyezni egy ház hárm ablakában, a nem rímelőt pedig a tetőre kell tenni: pipa-liba-szék-csiga) Hangösszevnási gyakrlatk (hívóképek segítségével): elkülönített (izláltan) kiejtett hangkat kell összekapcslni, és mint szót kimndani (Például: Melyik szó ez: f-a-l? ) a hangk kiejtését segíti a hívókép a hívóképek kezdőhangjának összevnása csak kezdetben két kép (két hang) alapján, *majd hárm kép, hárm hang alapján Gyakrlatk annak tudatsítására, hgy: a nymtattt szöveg nyelvi jelentést hrdz képregények megfigyelése; színes képes meséskönyvek lapzása; fellvastt mesék, versek, történetek eseményeinek társítása könyvek képeivel a nymtattt és beszélt szavak megfelelnek egymásnak szavak bekarikázása flyóíratk szövegeiben, azns betűk kiszínezése azns színekkel anélkül, hgy ismernék a betűk jelentését, lvasnák a szavakat a szöveg balról jbbra és felülről lefelé halad az ldaln srnkét, balról jbbra haladva szavak bekarikázása flyóíratk szövegeiben, azns betűk kiszínezése azns színekkel anélkül, hgy ismernék a betűk jelentését, lvasnák a szavakat 4. Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése (felkészülés az írás megtanulására)

11 Vizuális analízist, szintézist segítő gyakrlatk - vnalábrák, betűelemek, betűfrmák elemzése, részek jelölése, részekből egész vnalábrák, betűfrmák összeállítása Alak-háttér kiemelési gyakrlatk vnalábra, betűelem, betűfrma felismerése különböző helyzetekben, hasnló ábrák halmazából, betűmezőből, a látás fkuszálására irányuló gyakrlatk, nagy képen kis részlet megtalálása Alakállandóság érzékelését fejlesztő gyakrlatk annak tudatsítása, hgy az ábrák, betűelemek, betűfrmák állandó tulajdnságkkal rendelkeznek, megőrzik eredeti alakjukat a felismerés flyamatában; a frma állandó, váltzatlan, független a mérettől, színtől, elhelyezéstől, látásszögtől (Például: Színezd ki a kicsi, közepes és nagy köröket!, Színezd ki az ugyanlyan kiskutyákat! ), elbújtattt frma keresése, egymást részben takaró tárgyak, frmák színezése, teljes és nem teljes frmák közti különbségek megnevezése, tárgyak alapfrmák szerinti sztályzása Frmafelismerési, frmaegyeztetési gyakrlatk vnalábrák, betűelemek, betűfrmák felismerése állandó tulajdnságaik alapján, azns frmák felismerése (Például: Színezd ki azkat vnalakat/virágfrmákat..., amelyek pntsan lyank, mint az első! ) Térbeli helyzet érzékelését fejlesztő gyakrlatk rajzk, vnalábrák, betűelemek, betűk elhelyezése a grafikai térben (keretekben, srkban, fenn, lenn középen stb.) Térbeli visznyk érzékelését fejlesztő gyakrlatk rajzk, vnalábrák, betűelemek egymáshz visznyíttt elrendezése (Például: Rajzlj virágt a fa mellé, házat a patak és a fa közé, napcskát a felhő fölé! stb.) Arányk észlelését célzó gyakrlatk - a rajzk, vnalábrák, betűk elemei közötti pnts méretészlelés, a méretbeli különbségek differenciálása (Például: Írd át színessel a betűfrmának azt a részét, amely a legnagybb/legkisebb!, Rajzld le pntsan a fenti ábrát! ) Képalktásk gyakrlása az arányk és méretek érzékelésével (Például: Rajzlj valami érdekeset a kicsi, és nagy négyzetekből és körökből! ), Gestalt-látás (egységben látás): frmák, betűk, szavak, számk, képek kiegészítése egésszé Szem-kéz krdináció fejlesztésére szlgáló gyakrlatk (Például: Vezesd el az egeret a sajthz! Rajzld meg az útját a labirintusn át! Közben ne emeld fel a ceruzát, és ne térj le az útról! ) Nagymzgásk végzése térben - mndókára végzett bemelegítő, ráhangló gyakrlatk, nagymzgással végzett szövegmndás a cselekvést jelentő szavak mutgatásával, szabadmzgáss játékk: csúszás, kúszás, mászás, futás, ugrálás, lépcsőn járás stb., mzgásutánzó játékk álló helyzetben, mzgó helyzetben (Például: állatk mzgásának utánzása, szbrjáték), mzgássrk kitalálása, ütemezése irányváltásk, tempóváltásk a mzgásban Kismzgásk végzése síkban önkiszlgálás /szabadn végezhető mzgásk (Például: szappan frgatása, masni kötése), kéztrna, ujj-játékk, zngrázás, gépelés, ujjbábzás, fűzés, játék pálcikákkal, magkkal: frma, sr kirakása, flytatása, váltztatása, puzzle stb. Színezés, rajzlás különböző / váltzó nymatékkal, ujjal, szivaccsal, ecsettel Ráírás, nymkövetés, frmautánzásk vnalábrákra való írás színessel, pntk összekötése Vnalábrák, betűelemek máslása a részek helyes máslása, a méret és az arányk betartása Mintakövetés minták megfigyelése, srk flytatása, díszítősrk írása a minták szabálys váltakzásával, képek átmáslása Az íráshz szükséges egészséges és praktikus testtartás felvételének gyakrlása és szkássá alakítása Az íróeszközök helyes használatának gyakrlása Az ujjak mzgéknyságának fejlesztését célzó gyakrlatk ujjbemelegítő gyakrlatk mndókák, versikék mndgatásával (Például: Könyököt behajlítva, laza kéztartással, mndóka közben a csuklóval és az ujjakkal körkörös mzgást végeztetünk: Ujjaimat trnáztatm, a csuklómat elfrgatm. Hüvelykujjam trnáztatm, mutató ujjam trnáztatm,stb.), ujjak mzgatása a padn Testséma fejlesztését szlgáló gyakrlatk mndóka közben az arc/test részeinek mutgatása, majd közös beszélgetés a gyermekekkel (Például: Miről szól a mndóka? : Sűrű erdő haj; Kpasz mező hmlk; Pillgtató szemek; Szuszgtató rr; Tátgató száj). A mndóka begyakrlása, többszöri ismétlése, tükör előtt. A magyarázat képről történik, a gyermek a feladatt magán, tükör előtt végzi. Térbeli rientáció fejlesztését segítő gyakrlatk tájékzódás síkban, térben: mzgáss játékk, utasításk végrehajtása (Például: Hajlj le!, Lépj hármat előre, kettőt hátra!, Állj az asztal mellé/elé/mögé! stb.) visznyfgalmak játéks gyakrlása (Például: Tedd a kckát a szék alá stb. ), test mzgatása megadtt irányba Gyakrlatk a vizuális szeriális emléklezet és a srrendiség felismerésének fejlesztésére képsrzat flytatása (Például: alma, gmba, körte,... alma,..), képsrzat kirakása emlékezetből (Például: először kevesebb darabszámú, eltérő frmájú és színű képekkel, később hasnló alakú, színű vagy több képpel), gyöngyfűzés adtt srrend alapján stb.

12 Oldaliság gyakrlása az írófelületen egyik majd másik (jbb, bal) ldal tudats megnevezése az írófelületen, az ldalak váltztatása, ldaliság gyakrlása váltzó helyzetekben ( körben állva, srban állva), váltzó grafikai térben Az írás irányának megfigyeltetése, iránykövetés gyakrltatása vízszintes irányban: a balról jbbra irányuló írásmzgás gyakrlása, majd függőleges irányban: fentről lefele irányuló írásmzgás gyakrlása Gyurmázás, képalakítás - gömbölyítés, nyújtás, lapítás, frmázás, tépés, csipegetés, llóhasználat, ragasztás, összerakó, építő- játékk, makett készítése dbzkból A lendületes, ritmikus, balról jbbra irányuló kézmzgás gyakrltatása a ritmus érzékelése, összehanglt mzgásk végzése a mndókák versek ritmusára Betűelem vázlása átírással nagy alakban, váltzó méretű vnalrendszerben (min. 2-3 cm) grafikus frmák máslása szabadn, vnalközbe, négyzethálóba, ábrák nagyítása, kicsinyítése Lendületes, ritmikus, balról jbbra irányuló kézmzgás gyakrlatk az írásmzgás balról jbbra való irányultságának gyakrlása, a kéz lendületes mzgásának gyakrlása az írástevékenységek srán Esztétikus összkép kialakításának gyakrlása igényesség kialakítása az írástevékenységek srán A verseket megjelenítő rajzs feladatk elvégzése a versek mndanivalójának megfelelő rajzk készítése, a vershangulat érzékeltetése megfelelő színekkel Könyvészet: 1. Bittera Tibrné Juhász Ágnes (1991) Én is tudk beszélni, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 2. Cle, Michael Cle Sheila (2003) Fejlődéslélektan, Budapest, Osiris Kiadó 3. Fazekasné dr. Fenyvesi Margit (2006) A beszédhanghallás fejlesztése 4-5 éves életkrban, Szeged, Mzaik Kiadó 4. Fóris-Ferenczi Rita (2008) A tervezéstől az értékelésig, Klzsvár, Ábel Kiadó 5. Gósy Mária (2005) Pszichlingvisztika, Budapest, Osiris Kiadó 6. Lőrik József (2010) A gyermeki fnlógiai tudatsság megismeréséről, tanulmány ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főisklai Kar, Fnetikai és Lgpédiai Tanszék 7. Nagy József (2007) Kmpetenciaalapú kritériumrientált pedagógia, Szeged, Mzaik Kiadó 8. Nagy József (2000) A kritikus kgnitív készségek és képességek kritériumrientált fejlesztése, Új Pedagógia Szemle, 7-8 szám 9. Nagy József (2006) Olvasástanítás.: a megldás stratégiai kérdései In: Józsa Krisztián (szerk.) Az lvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Budapest: Dinasztia, pp Pléh Csaba - Paltás Gábr - Lőrik József (2002) Nyelvfejlődési szűrővizsgálat (PPL), Budapest, Akadémiai Kiadó 11. Prklábné dr. Balgh Katalin (2000) Kmplex prevenciós óvdai prgram Kudarc nélkül az isklában 2000, Vlán humán ktatási és szlgáltató RT. 12. Réger Zita (1989) Utak a nyelvhez, Budapest, Akadémiai Kiadó 13. Stark Gabriella (2010) Óvdapedaggia és játékmódszertan, Csíkszereda, Status Kiadó 14. Tóth László (2007) Kritikai lvasás, kritikai gndlkdás, Debrecen, Pedellus Kiadó 15. Zslnai József (1983) Beszédművelés kisisklás krban, Budapest, Takönyvkiadó

Programa şcolară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ

Programa şcolară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ Anexa nr. 2 la rdinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sprtului nr. 3656/29.03.2012 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CLASA PREGĂTITOARE Prgrama şclară pentru

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

MAGYAR ANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ Tanterv. Programa şcolară COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ

MAGYAR ANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ Tanterv. Programa şcolară COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3330 /10.03.2015 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE MAGYAR ANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ Tanterv a román tannyelvű iskolákban

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint

Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint Figyelemfejlesztés Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat!

Részletesebben

Logika Ügyesség Kitartás. Komplex kompetenciafejlesztés játékosan

Logika Ügyesség Kitartás. Komplex kompetenciafejlesztés játékosan Lgika Ügyesség Kitartás Mi is a LÜK? 40 év pedagógiai tapasztalatára építő egyedülálló, játéks készségfejlesztő rendszer, mely egyesíti magában a játszva tanulás észrevétlen, önfeledt örömét és gyrs eredményét.

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

SUMAR PARTEA I. Pagina

SUMAR PARTEA I. Pagina PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 518 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 13 iulie 2015 SUMAR Pagina Anexele nr. 1 4 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.330/2015 privind

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

Fejlesztési területek:

Fejlesztési területek: Fejlesztési területek: Mozgásfejlesztés Nagymozgások, finommozgások Testséma fejlesztés Téri tájékozódás Percepciófejlesztés Vizuális percepció; Auditív percepció; Verbális fejlesztés Beszéd- és kommunikáció

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Microsoft Excel alapok

Microsoft Excel alapok Micrsft Excel alapk Képzési prgram Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Telefn: 457-6990, Fax: 457-6920 Hnlap: www.cntrll.hu E-mail: training@cntrll.hu (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében Demeter Gábrné Az elírás jelenségének vizsgálata általáns isklás tanulók írásmunkáiban - - eltérő lvasástanítási módszerek tükrében I. A témaválasztás indklása Az emberi beszédprdukciós mechanizmus működése

Részletesebben

Logopédiai ellátás. 1. Bevezető. 2. A logopédiai munka feltételrendszere

Logopédiai ellátás. 1. Bevezető. 2. A logopédiai munka feltételrendszere Lgpédiai ellátás 1. Bevezető A pedagógiai gyakrlat a beszédhibás tanulók növekvő létszámát mutatja. A tiszta artikuláció, az anyanyelv megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az lvasás - írástanuláshz, valamint

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. któber 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dlgzatkat az útmutató utasításai

Részletesebben

Windows7 felhasználóknak

Windows7 felhasználóknak Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Windws7 felhasználóknak Képzési prgram (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető kmpetencia) A képzést kifejezetten kezdő felhasználóknak szánjuk, akik még

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

Flexibilitás és lelki egészség a mindennapokban Moderntánc

Flexibilitás és lelki egészség a mindennapokban Moderntánc TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kmpetencia alapú ktatás, egyenlő hzzáférés Innvatív intézményekben HAMMIDO Alapfkú Művészetktatási Intézmény (6722 Szeged, Kssuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI KIFEJEZŐKÉSZSÉG

Részletesebben

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal,

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal, I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Feladat: Gyermeke keresse meg a betűhalmazban az elrejtőzött állatokat. Fontos! - Csak két irányban (balról jobbra és föntről lefelé) haladhat gyermeke - Csak

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai , Kiindulási pntk: 1. A pedagógia kmmunikáció elméletéből 1. Az andragógiai flyamatkból A tanítási tanulási flyamat rendszeres és módszeres tudásközvetítés (a tanár közöl, bemutat, a tanulók felelnek,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Cpyright 2009-2010 Dataflex Hungary Kft. Tartalmjegyzék 1 Tartalmjegyzék 1 Tartalmjegyzék... 2 2 A képernyő felépítése... 3 2.1 Főmenü... 3 2.1.1 1.... 3 2.1.2 Alaptérképek... 3

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

1. Olvassa el az alábbi szöveget! A kérdések ehhez a szöveghez kapcsolódnak.

1. Olvassa el az alábbi szöveget! A kérdések ehhez a szöveghez kapcsolódnak. 1. Olvassa el az alábbi szöveget! A kérdések ehhez a szöveghez kapcslódnak. Btrány a pályán és a medencében Törtek-zúztak az FTC-szurklók - Kiss Gergelynek elrepedt az arccsntja Zajs hétvégét hagytt maga

Részletesebben

AKTIV Program 2010 ősz.

AKTIV Program 2010 ősz. AKTIV Prgram 2010 ősz. Szervező: Alba Regia Atlétikai Klub (ARAK) A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztsítása a 6-12 éves gyermekek számára, az atlétika versenyszámainak népszerűsítése játéks frmában.

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör

Részletesebben