SUMAR PARTEA I. Pagina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUMAR PARTEA I. Pagina"

Átírás

1 PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 518 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 13 iulie 2015 SUMAR Pagina Anexele nr. 1 4 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr /2015 privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământ primar în limbile minorităților naționale, clasa pregătitoare, clasele I a IV-a

2 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii.2015 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ORDIN privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământ primar în limbile minorităților naționale, clasa pregătitoare, clasele I a IV-a*) În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin. Art. 1. Se aprobă lista programelor școlare pentru învățământ primar în limbile minorităților naționale, clasa pregătitoare, clasele I și a II-a, cuprinsă în anexa nr. 1. Art. 2. Se aprobă programele școlare pentru învățământ primar în limbile minorităților naționale, clasa pregătitoare, clasele I și a II-a, cuprinse în anexa nr. 2. Art. 3. Se aprobă lista programelor școlare pentru învățământ primar în limbile minorităților naționale, clasele a III-a și a IV-a, cuprinsă în anexa nr. 3. Art. 4. Se aprobă programele școlare pentru învățământ primar în limbile minorităților naționale, clasele a III-a și a IV-a, cuprinse în anexa nr. 4. Art. 5. (1) Programele școlare pentru clasa pregătitoare, clasele I, a II-a și a III-a, cuprinse în anexa nr. 2 și în anexa nr. 4, se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar (2) Programele școlare pentru clasa a IV-a, cuprinse în anexa nr. 4, se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar Art. 6. Direcția programe și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Direcția generală management și rețea școlară, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 7. Anexele nr. 1 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educației și cercetării științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu București, 10 martie Nr *) Ordinul nr /2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 13 iulie 2015 și este reprodus și în acest număr bis.

3 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE Anexa nr. 1 LISTA PROGRAMELOR COLARE pentru învmânt primar în limbile minoritilor naionale, clasa pregtitoare, clasele I i a II-a 1. Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român versiune în limba maghiar 2. Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român traducere în limba român 3. Comunicare în limba matern sârb pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale sârbe care studiaz în limba român

4 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii.2015 Anexa nr. 2 MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE MAGYAR ANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ Tanterv a román tannyelv iskolákban magyar anyanyelvet tanulók számára ELKÉSZÍT OSZTÁLYTÓL II. OSZTÁLYIG Programa colar pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MATERN MAGHIAR pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român CLASA PREGTITOARE, CLASELE I a II-a Bucureti, 2015

5 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii Bevezetés A Magyar anyanyelvi kommunikáció tanterv a a román tannyelv iskolákban magyar anyanyelvet tanulók számára az elkészít osztálytól a II. osztályig a magyar nyelv új szemlélet tanítását/tanulását kívánja megvalósítani az alsó tagozatos alapozó ciklusban (elkészít osztály, els osztály, második osztály), amely az anyanyelvi nevelést a kommunikáció kompetenciaterületének egységes fejlesztési feladatrendszerében értelmezi. Az elkészít osztályban heti 3 óra, míg az I. és II. osztályban 4-4 óra áll a pedagógus rendelkezésére ezen tanterv megvalósítására. Modern pedagógiai szemléletmódot és kompetenciaalapú tanítási stratégiát képvisel, azáltal, hogy nyelvészeti, fejldéslélektani, logopédiai kutatások eredményeire támaszkodik. A kompetenciafejlesztés igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, játékos tevékenységek és gyakorlatok során valósul meg. Koncentrikusságra törekszik. Az elkészít osztály tantervi követelményeit ismétli bvebben, magasabb fogalmi szinten. Felsorolja nagyobb sugarú körben érinti a korábban már alapszinten kialakított sajátos fejlesztend kompetenciákat, biztosítva azt, hogy a megvalósítás középpontjában a gyakorlat álljon. Lehetséget ad a pedagógus-kisiskolás szerepkörének megváltozására: az oktatásnevelés középpontjába a kisiskolást helyezi, a pedagógus pedig ismeretátadó szerepébl moderátorrá, szervezvé, segítvé válik. Az elkészít osztálytól kezdve a magyar nyelv tanítása a beszéd fejlesztésére teszi a hangsúlyt, s mindvégig szem eltt tartja a kommunikációs képességek kibontakozását, másrészt ügyel az elsajátítandó tananyagra, arra a kulturális örökségre, melynek ismerete hozzájárul a társadalomba való beilleszkedésre. Ezért mondjuk, hogy a jelen tanterv gyermekközpontú és személyiségfejleszt, követve mindazon alapkompetenciák fejlesztését, melyeket az EU követelményként fogalmazott meg (Lisszabon, 2000). Az elkészít osztályban a fejlesztés középpontjában a szóbeli kommunikáció megalapozása és fejlesztése, valamint a szövegért képesség megalapozása áll, a szóbeli gondolatközlés tartalmának, nyelvi megformáltságának, fonetikai jellemzinek tudatosítása révén. Az els osztályban a fejlesztés középpontjában a szóbeli kommunikáció fejlesztése, valamint a szövegért képesség megalapozása áll, a szóbeli és írásbeli gondolatközlés tartalmának, nyelvi megformáltságának, kifejez, közl, jelöl funkciójának és fonetikai jellemzinek tudatosítása révén. A második osztályos tanterv az els osztály tanterv követelményeit ismétli bvebben, magasabb fogalmi szinten, középpontjában az olvasás és az írás jelrendszerének elsajátítása áll. A tanulás eredményességét befolyásoló gondolkodási mveletek és értelmi képességek fejlesztése mellett lehetséget teremt az olvasás és a szövegértés fejldésének függvényében az alapvet tanulási technikák tapasztalati megismerésére, kipróbálására és aktivizálására. A gyermek aktív résztvevje a kommunikációs folyamatoknak. Gyakorolja a szövegek értelmezését, alkotását és a társas kommunikációt. Folyamatosan fejldik szókincse, olvasási rutinja és íráskészsége, szövegelemz és szövegért képessége, kifejti a szövegtartalommal kapcsolatos álláspontját. Megtapasztalja az információk szrésének, válogatásának, csoportosításának szükségességét. A tanterv felépítése: Általános ismertet Alapkompetenciák Sajátos kompetenciák és tanulási tevékenységek Tanulási tartalmak Módszertani javaslatok A tanterv újszersége: esélyt teremt a tanulók képességeiben mutatkozó különbözségek kezelésére, hatékonnyá teszi a tanító alapozó munkáját, megelzi a korai tanulási kudarcok kialakulását. Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 2

6 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii.2015 Alapkompetenciák 1. A szóbeli közlés megértése (beszédészlelés) 2. A szóbeli kifejezképesség (beszédprodukció) 3. Az írott szöveg megértése 4. Az írásbeli kifejezképesség Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 3

7 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii Sajátos kompetenciák és tanulási tevékenységek 1. A szóbeli közlés megértése (beszédészlelés) Elkészít osztály I. osztály II. osztály 1.1. Fonológiai jelenségek felismerése - a hallást és a beszédhanghallást fejleszt játékos tevékenységek: a közvetlen környezet hangjainak felismerését segít gyakorlatok a hangfelismerést, célzó játékok - a köznyelvi kiejtés normáinak felismerését szolgáló tevékenységek 1.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek felismerése szóbeli szövegekben - játékos gyakorlatok a szóbeli szöveg megértésére: a térbeli, az idbeli és mértékbeli relációkat kifejez szavak felismerését segít gyakorlatok a kérdszavak megfigyeltetését célzó gyakorlatok 1.1. Fonológiai jelenségek tudatos megkülönböztetése - a hallást és a beszédhanghallást fejleszt játékos tevékenységek: a hangok helyének lokalizálása a szavakban, szótagokban szótagokra és hangokra bontás szavak felismerése magánhangzók alapján) fejleszt gyakorlatok - ritmus és intonáció felismerését célzó játékos gyakorlatok 1.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek felismerése változatos témájú szóbeli szövegekben - tszavak és toldalékos szavak megkülönböztetését segít feladatok - játékos gyakorlatok a szóbeli szöveg megértésére: a kép és a szövegtartalom társítására szolgáló tevékenységek az egymásutániság, a sorrendiség érzékelését célzó feladatok 1.1. Fonológiai jelenségek felismerése, tudatos megkülönböztetése, rövid és hosszú magánhangzók és mássalhangzók azonosítása - a hallást és a beszédhanghallást fejleszt játékos tevékenységek: hangok akusztikus differenciálását segít gyakorlatok a rövid és hosszú magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetését célzó gyakorlatok - az auditív emlékezet fejlesztését szolgáló gyakorlatok 1.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek felismerése a szóbeli kommunikációban - a mondatbeli szórend felismerését segít gyakorlatok - a mondatban elforduló szavak elkülönítését és a szómennyiség megállapítását segít gyakorlatok - a beszédben elforduló nem sztenderdnek megfelel hibák javítását célzó gyakorlatok - játékos gyakorlatok a szóbeli szöveg megértésére: a szókincsbvít gyakorlatok - a szövegemlékezet fejlesztését szolgáló gyakorlatok Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 4

8 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii.2015 Elkészít osztály I. osztály II. osztály 1.3. Aktív befogadóként való részvétel egyszer kommunikációs helyzetekben szóbeli és metakommunikációs reakciók a mesehallgatások alkalmával meghallgatott mesének megfelel kép kiválasztása 2. A szóbeli kifejezképesség (beszédprodukció) 1.3. Aktív befogadóként való részvétel élethelyzetekben találós kérdések, gyerekdalok, mesék érdekldéssel való hallgatása a mondókák, a gyermekversek, a mesék mondanivalójának megértését és megélését szolgáló gyakorlatok magyar nyelven szinkronizált rajzfilmek megnézése és egyes cselekvések mimelése kedvenc rajzfilmszerepl kiválasztása, lerajzolása, pantomimmel való bemutatása párbeszéd meghallgatása és a két szerepl közötti viszony azonosítása (a beleélést, és az empatikus magatartást fejleszt helyzetek, gyakorlatok) non-verbális kommunikációs játékok (gesztusok, mimika, megértése és alkalmazása) 1.3. Aktív befogadóként való részvétel kommunikációs helyzetekben beleélést, és az empatikus magatartást fejleszt helyzetek, gyakorlatok olyan kommunikációs helyzetek létrehozása, melyek a közl és a befogadó viszonyát tükrözik olyan tevékenységekben való aktív részvétel, amely a hallottak megértését igazolja (tanító által megnevezett tevékenységek végrehajtása - vezényszavak ismeretének bizonyítása, egyszer játékokban való részvétel - szabályok megértésének bizonyítása) tekintettartás gyakorlása szükséges és hatásos gesztusok megfigyeltetése, olyan szerephelyzetek alakítása, amelyekben a meghatározott testtartás gyakoroltatható cím és a mese néhány mondata után jóslás megfogalmazása, folytatás kitalálása Elkészít osztály I. osztály II. osztály 2.1. Fonológiai jelenségek alkalmazása 2.1. Fonológiai jelenségek tudatos alkalmazása - beszédszervek helyes mködését segít játékos gyakorlatok a magyar beszédhangok sajátosságainak megfelelen: hangutázással egybekötött beszédlégzés gyakoroltatása pontos hangképzést fejleszt gyakorlatok megfelel nyelv- és ajakállás gyakoroltatása megfelel nyelv és ajakállás az a és o, e és á valamint az é és i hangok megkülönböztetésére a rövid és hosszú magánhangzók és - hangdifferenciálási gyakorlatok a fonémák minsége szerint - magánhangzók és mássalhangzók akusztikus megkülönböztetését és a helyes artikulálást fejleszt játékos gyakorlatok - rövid és hosszú magánhangzót, rövid és hosszú mássalhangzót tartalmazó szavak ejtését célzó gyakorlatok - hangleválasztási gyakorlatok - a hangok helyének meghatározását célzó gyakorlatok szavakban, szótagokban 2.1.Fonológiai jelenségek készségszint alkalmazása - rajzfilmszerepl megfigyelése és utánzása - szerepjátékokban való részvétel - érzések vagy szándékok kifejezésére szolgáló játékos gyakorlatok a hanglejtés, hangsúly változtatásával (Kérek egy ceruzát!-kérésként, parancsolásként, Hull a hó!-megállapításként, kérdésként, örömmel felkiáltásként) - szófelismer gyakorlatok magánhangzók alapján Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 5

9 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii Elkészít osztály I. osztály II. osztály mássalhangzók ejtését célzó gyakorlatok - köznyelvi kiejtés normáihoz való igazodást célzó gyakorlatok 2.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek intuitív alkalmazása egyszer közlésekben - a meglév szókincs aktivizálását, kiépítését, bvítését szolgáló gyakorlatok - új szavak használata megfelel szövegkörnyezetben - a szavak mondatokká fzésének gyakorlása - tárgyak leírása egyszer kérdések alapján vagy bemutatkozás (pl. Hogy hívnak? Hány éves vagy? Ki a barátod? Mit csinálsz?) - kommunikációs helyzetteremtés a beszéli magatartás megnyilvánulására - egyszer párbeszédben való részvétel: tárgy elkérése, kérés megfogalmazása, megköszönése (szükség esetén kérdések megismétlésével) - gyakorlatok a térbeli, idbeli, és mértékbeli relációkat kifejez szavak helyes használatára - gyakorlatok a kérdszavak helyes használatára 2.3. Egyszer kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív közlként és befogadóként - kommunikációs helyzetteremtése a beszéli magatartás megnyilvánulására - a helyzetfelismerést, beszédhelyzethez való alkalmazkodást fejleszt gyakorlatok - kérdés és felelet megfogalmazásának gyakorlása - szavak alkotása megadott hangokból - szógyjtés adott kezdhangra, adott szótagra - szótagolási, hangoztatási gyakorlatok - mondatritmus, szóritmus, szóhangsúly érzékelését fejleszt játékos gyakorlatok - játékos gyakorlatok a kijelent, kérd, és felkiáltó mondat hanglejtésének érzékelésére 2.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek intuitív alkalmazása rövid szóbeli szövegekben - mesélés gyakorlása segítkérdések alapján (pl. Hol voltál a tegnap? Mit csináltál ott? Miért tetszett?) - mondatkapcsolások (idrendiség érzékeltetésére vagy kötszavak segítségével) - a helyes toldalékolás gyakorlása játékosan mondatkontextusban - gyakorlatok ellenkezés kifejezésére (egy tanuló mesél valamit, társa az ellenkezjét mondja) - a szótváltozások megfigyelését segít gyakorlatok 2.3. Aktív közlként és befogadóként való részvétel életszer kommunikációs helyzetekben - mondat megfogalmazásának gyakorlása és hallott szöveg önálló reprodukciója a beszédritmus, hanglejtés, hanger, hangmagasság igazítása a kommunikációs 2.2. Szintaktikai és szemantikai jelenségek alkalmazása adott témában - egyszer kérdésekre való válaszolás (pl.mi tetszik neked? Fagyit vagy süteményt szeretnél? Banánt vagy narancsot kérsz? Miért? Ki a kedvenc meseszerepld? Miért?) - mondatok bvítése kérdések segítségével - hiányos mondatok kiegészítése megfelel szavakkal - párbeszédben, játékos gyakorlatban való részvétel egy olvasmány, film vagy elre megbeszélt téma alapján - játékos gyakorlatok megkezdett szöveg folytatására kérdések alapján (mese, történet) - meséhez, filmhez, rajzfilmhez, iskolai eseményhez, közösség életéhez kapcsolódó beszélgetésben való részvétel 2.3. Kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív közlként és befogadóként - kérés megfogalmazásának gyakoroltatása - magyarázat megfogalmazása - történet elmesélése - játékos gyakorlatok olvasott szöveg alapján Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 6

10 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii.2015 Elkészít osztály I. osztály II. osztály a párbeszéd szabályainak betartásával - köszönés, bemutatkozás gyakoroltatása - beszélgetés kezdeményezésére való ösztönzés - beszélgetésbe való bekapcsolódásra késztetés - társakra való figyelés gyakoroltatása az aktív tématartás érdekében - játékos gyakorlatok az érzelmek, beszéli szándék érzékeltetésére 3. Az írott szöveg megértése (az olvasás tanulása) helyzethez - érzelmek, beszéli szándék érzékelésére szolgáló játékos gyakorlatok - egy személy, háziállat, tárgy, kedvenc játék egyszer bemutatása, leírása - szövegalkotási gyakorlatok konkrét helyzetekben: képek, eseménykép, adott szavak alapján - szerepre, eladásra való készülés - projektekben, csoportmunkákban való részvétel és a megvalósítás lépéseinek megértése és megbeszélése - rövid párbeszédekben való részvétel (a piacon, az üzletben, az orvosnál, a vidámparkban, a bábszínházban, a moziban) Elkészít osztály I. osztály II. osztály 3.1. Jelek, szimbólumok felismerése 3.1. Egyes betk (amelyek azonosak a román és - konvencionális jelek megfigyelése: emotikonok, választott grafikus jelek az osztály szintjén (pl. szív -szeretettel, ceruza Rajzolj!, festpaletta Színezd ki!) - egyszer közlekedési jelek felismerése (pl. átjáró, iskola, biciklissáv, kórház, metró, parkoló) - kifestskönyv, egyszer képregény olvasása (szükség esetén tanítói segítséggel) magyar nyelvben) felismerése leírt szótagokban, szavakban, mondatokban, rövid szövegekben - betfelismerési gyakorlatok - játékos gyakorlatok betk, szótagok kiszinezésére, bekarikázására, aláhúzására - bet és betsor hangoztatásának gyakoroltatása - hang és bet megfeleltetését fejleszt gyakorlatok - szótagolás, szótagszámlálás, szótagjelölés - játékos rímfelismerési gyakorlatok - a nyelvi elemek tudatos felépítésének érzékeltetését célzó gyakorlatok: a mondat felbontása szavakra a szó felbontása szótagokra a szótagok felbontása betkre - mondat, szó, szótag, bet szimbólumainak felismerését és megkülönböztetését célzó játékos gyakorlatok - leválasztást segít játékos gyakorlatok - az új bet helyének jelölését szpolgáló gyakorlatok 3.1. A magyar nyelv specikus betinek felismerése leírt szótagokban, szavakban, mondatokban, rövid szövegekben - betfelismerési gyakorlatok - betk, szótagok kiszínezésére, bekarikázására, aláhúzására - hang és bet megfeleltetését fejleszt gyakorlatok - specifikus bet és betsor hangoztatásának gyakoroltatása - gyakorlatok a magánhangzók és mássalhangzók felismerésére, megkülönböztetésére - mondatok, rövid szöveg hangos olvasása - párbeszédes képregény hangos olvasása Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 7

11 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii Elkészít osztály I. osztály II. osztály - adott hang/bet szóhoz rendelésének gyakorlása (szógyjtés) - összeolvasási gyakorlatok: szótagok, szavak, mondatok (a román és magyar nyelvben azonos betk felhasználásával) - szótagjelölési gyakorlatok szimbólumokkal: szótaghelyettesítés szótagok összeillesztése - kis és nagybet összehasonlítását segít gyakorlatok 3.2. Egyszer szavak, tulajdonnevek jelentésének azonosítása - játékos gyakorlatok saját keresztnév, tanfelszerelések, osztályberendezési tárgyak szókártyáinak felismerésére (füzet, könyv, tolltartó, pad, ajtó, ablak, függöny, tábla) - nagy nyomtatott betbl alkotott személynevek olvasásának gyakoroltatása - játékos gyakorlatok a tematikus szemléltetkön található szavak azonosítására 3.3.Szimbólumok, konvencionális jelek szövegek iránti érdekldés tanúsítása - könyvek lapozása, kedvenc könyv bemutatása - új üzenet, szókártya felismerése az osztályban - képolvasás kifests-könyvbl, képeskönyvbl 3.2. Ismert betkbl alkotott szavak, mondatok jelentésének felismerése - képek és szókártyák felismerését, társítását megfeleltetését segít játékos gyakorlatok - képek és a megfelel rövid mondatok találtatását segít játékos gyakorlatok - személynevek olvasásának gyakoroltatása - ismert mese, gyermekkönyv, gyermeklap címének felismerése - képregény, rövid párbeszédének elolvasása - olvasott párbeszéd megértésének bizonyítása rajzzal, pantomimmel, kérdésekre való válaszadással 3.3. Az olvasott szövegek iránti érdekldés tanúsítása - olyan könyvek bemutatása, amelynek képanyaga és rövid szövege felkelti a gyermek érdekldését és alakítja az ízlését - könyvtárlátogatás 3.2. Egyszer, rövid szövegek jelentésének megértése - utasítószöveg elolvasása és végrehajtása - (pl. ételrecept, játékszabály, sólisztgyurma) - az elolvasott szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid szövegek megértését bizonyító játékos gyakorlatok: rajz, feleletválasztásos gyakorlat, igaz-hamis logikaiérték megállapítása, pantomim, kérdésekre való felelet - az olvasott szöveg szereplinek csoportosítása adott tulajdonságok alapján - az olvasott szöveg cselekményének reprodukálása képsor, cselekvést jelent szavak segítségével - játékos gyakorlatok az összetett szavak olvasására és megértésére 3.3. Az olvasás iránti érdekldés tanúsítása - különböz, a gyermekek érdekldést felkelt ismeretterjeszt szövegek (pl. dinók, állatok) olvasása, akár az internetrl is - szövegek, képek keresése az interneten projektek kidolgozásához Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 8

12 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii.2015 Elkészít osztály I. osztály II. osztály - üdvözletek bemutatása (Karácsony, Húsvét, születésnap) - egyéni könyvtár bemutatása - saját könyv bemutatása - kedvenc mese, meseszerepl bemutatása - olyan szöveg, vers keresése, amelyet a tanuló szívesen mondana el osztályünnepélyen 4. Az írásbeli kifejezképesség Elkészít osztály I. osztály II. osztály 4.1. Egyszer grafomotoros tevékenységek 4.1. Tanult betkbl alkotott szavak, mondatok kivitelezése, személynevek nagybetvel való lejegyzése - játékos gyakorlatok keresztnevek nagy nyomtatott betvel való leírására (pl. postásos játék - rajzos levél elküldése egy barátnak, osztálytársnak, a címzett neve rajzzal vagy nagy nyomtatott betkkel van jelölve) 4.2. Üzenet megalkotása konvencionális jelek segítségével - üzenet írása egy barát vagy osztálytárs számára rajzzal, emotikonokkal - üdvözlet készítése, amelyben az üzenetet konvencionális jelek hordozzák átírása - szótagok, szavak másolását fejleszt írásgyakorlatok (írottról írottra, majd nyomtatottról írottra) - szavak válogató másolása a már ismert betkbl - üdvözlet készítése a szöveg tábláról való másolásával - betkapcsolás másolással 4.2. Üzenet szerkesztése képek, konvencionális jelek és tanult betk felhasználásával - levélírás folyóiratokból, újságokból kivágott betk, szavak lapra ragasztásával - üdvözlet megírása a pedagógus által nyújtott minták alapján - barát/családtag lerajzolása, nevének leírása - pedagógus által megnevezett tárgy lerajzolása 4.1. Olyan szavak, mondatok átírása, amelyek tartalmazzák a magyar nyelv sajátos betit - betk másolása írottról írottra, majd nyomtatottról írottra - szavak, mondatok írása látó-halló tollbamondás (megfigyelés utáni diktálás) és tollbamondás után - szóalkotás és szóírás adott betkbl - írásgyakorlatok szóhalmaz mondattá fzésére - rövid szövegek másolása - az egyjegy és kétjegy, rövid és hosszú mássalhangzók helyesírása - szavak csoportosítása magánhangzók és mássalhangzók idtartama szerint - mondatok kiegészítése toldalékos szavakkal, kérdések alapján - helyesírást, önellenrzést, önálló hibajavítást fejleszt gyakorlatok 4.2. Rövid üzenet írása egyszer kommunikációs helyzetekben - kérdívszer mondatok kiegészítése (pl. Kedvenc játékom a..., Kedvenc háziállatom a..., Legjobb barátom neve..., Testvéremet...hívják) - mondatok kiegészítése kérdések alapján - kedvenc meseszerepl/rajzfilmfigura/háziállat lerajzolása és írásbeli bemutatására néhány Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 9

13 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii és megnevezésének leírása egyszer mondattal (pl. Ez itt Cili. az én cicám. Nagyon szeretem./tavasz van. Kibújnak a hóvirágok. Szeretem ezt az évszakot.) - egyszer utasítások leírása (játék, ételrecept) 4.3. Integrált projektek készítése szókártyák felhasználásával - projekt készítése, amelyben a tanító által készített és ismert szókártyákat használnak társítva a megfelel rajzzal - rajzok készítése 4.3. Érdekldés tanúsítása az írás egyszer alkalmazására - tombolák készítése - pénzérmék és bankjegyek készítése és használata - ismert témához óriás könyvek készítése (pl. Medvék könyve, A delfin, Piroska és a farkas) 4.3.Érdekldés tanúsítása az írás használátára a mindennapi élethelyzetekben - szerep reklámjának elkészítése - meghívó írása szerepre, tombolára, - osztálynapló vezetése a csoport vagy az osztály számára - a funkcionális kommunikációt szolgáló játékok: levélváltás (boríték megcímezése), vásárlási lista, csomagolási lista, üzenet a szülknek, barátoknak Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 10

14 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii.2015 TANULÁSI TARTALMAK Az alábbi táblázat azokat a tanulási tartalmakat foglalja magába, amelyek kiemelten a kommunikációs kompetenciák fejlesztését szolgálják; a tartalmak nem önállóan kerülnek feldolgozásra; a metanyelvezet nem használatos. Szóbeli kommunikáció Elkészít osztály I. osztály II. osztály - köszönés - bemutatkozás - tárgy elkérése - segítségkérés - megköszönés - egyszer párbeszéd - térbeliség, idbeliség kifejezése - kérdszavak használata - egyszer üdvözlet Szöveg - részletek illusztrált meséskönyvbl, képregénybl A nyelv szabályosságai - meghallgatott meserészlet (min. 1-2 perc) - hangsúly észlelése - kérdmondatok hangsúlyozása - magánhangzók helyes ejtése (a és o, e és á valamint az é és i megkülönböztetése) - rövid és hosszú magánhangzók illetve mássalhangzók - egyszer történet mesélése (jelen és múlt id) - beleegyezés és ellenkezés kifejezése - tetszés és nemtetszés kifejezése - személy bemutatása (osztály, család) - játék bemutatása - párbeszéd családias témakörben - engedély kérése - egyszer, gazdagon illusztrált szövegek, amelyek a már ismert betket tartalmazzák - kijelent, kérd, és felkiáltó mondat hanglejtésének érzékelése - szótag érzékelése - a szótváltozások észlelése (pl. tótavak, kanál-kanalak, tükör-tükröt, téltelet, nyár-nyarat)) - választás megindoklása - párbeszéd ismert témakörben - egyszer magyarázat megfogalmazása - információ kérése - információ nyújtása - sajnálat kifejezése - bocsánatkérés - az olvasásra szánt szöveg minimum 100 szót tartalmaz - elbeszél szövegek, mesék - rövid ismeretterjeszt szövegek - egyszer funkcionális szövegek (játékok utasításai, ételreceptek, plakátok, szórólapok, meghívók, üzenetek, listák) - a magyar nyelv helyesejtési szabályai Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 11

15 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 518 bis/13.vii MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Az anyanyelvi nevelés alapelvei: Játékosság Élményközpontúság Beszédkésztetés Komplexitás Folyamatosság Szemléletesség Fokozatosság Gyakorlatiasság Integráció (mveltségi területek közötti és mveltségi területen belüli) ELKÉSZÍT OSZTÁLY 1. A szóbeli közlés megértése (beszédészlelés) cél a hangok azonosítása valamint a szóbeli közlés (szövegek) észlelése és megértése. A hallást és beszédhanghallást fejleszt játékos tevékenységek: A közvetlen környezet hangjainak felismerése (Például: kulcs csörgése, cseng csengése, az autó burrogása, egymás hangjának felismerése stb.) Hangfelismerés, hangdifferenciálás - a hangok tulajdonságainak megkülönböztetése: hosszú-rövid, zöngés-zöngétlen hangok felismerése (Például: a k hangra a gyermekek koppanatanak, sz hangra sziszegnek, Ha hosszan hallod a hangot a szóban, mondd utánam, ha nem, ne mondd utánam! ), visszhangjáték (Például: Mondd ki azt a hangot, amelyiket a szóban hosszan hallod! ) Két hang differenciálása (Például: Bemutatjuk a vonat és a kígyó képét. Minek a hangját hallod: s-sz? Hansonlóan történik a c-cs, z-zs, d-t, k-g, k-t, m-n, b-g hangok differenciálása.) Hanganalízis (Például: A... hangot a szó elején/végén/belsejében hallod?, szógyjtés (kiválasztott hanggal a szó elején, végén, belsejében) Játékos rímfelismerési gyakorlatok Rímpárok felismerése spontánul, hallás után (Példa: képeken is ábrázolt négy szóról kell eldönteni, melyek illenek össze, melyik három rímmel, majd az összetartozó képeket el kell helyezni egy ház három ablakában, a nem rímelt pedig a tetre kell tenni: pipa-liba-szék-csiga) A köznyelvi kiejtés normáinak felismerését szolgáló tevékenységek figyelembe véve a helyi nyelvjárás sajátosságait. Hangdifferenciálási gyakorlatok a fonémák minsége szerint a hangok idtartamának érzékelése: visszhangjátékok (Például: Mondd ki azt a hangot, amelyiket a szóban hosszan hallottad! ), kopogtatós játék (Például: Ha hosszan hallod a... hangot, koppants! ) Játékos gyakorlatok a szóbeli szöveg megértésére: A térbeli-, idbeli-, és mértékbeli relációkat kifejez szavak felismerését segít gyakorlatok - a relációszókincs fejlesztése a tájékozódásnak, a mindennapi létnek, a helyes világkép kialakulásának, ugyanakkor az anyanyelv elsajátításának és az eredményes kommunikációnak elemi feltétele. (Például: Relációszavak használatának megfigyelése mozgásos játékok során: Tedd a labdát a pad mellé/elé/mögé/alá!, Különböz idsorok megértése: tegnap, ma, most, utána, holnap. Dolgok, közötti mennyiség, nagyság, gyakoriság, rész-egész szerinti viszonyok, különbségek, sorrendek kifejezésére használt szavak megfigyelése a közlésben.). Tájékozódás síkban, térben: mozgásos játékok, utasítások végrehajtása (Például: Hajolj le!, Lépj hármat elre, kettt hátra!, Állj az asztal mellé/elé/mögé! stb.) viszonyfogalmak játékos gyakorlása (Például: Tedd a kockát a szék alá stb.), test mozgatása megadott irányba A testséma fejlesztését szolgáló játékos gyakorlatok mondóka közben az arc/test részeinek mutogatása, majd közös beszélgetés a gyermekekkel (Például: Mirl szól a mondóka? : Sr erd haj; Kopasz mez homlok; Pillogtató szemek; Szuszogtató orr; Tátogató száj). A mondóka begyakorlása, többszöri ismétlése, tükör eltt. A magyarázat képrl történik, a gyermek a feladatot magán, tükör eltt végzi. A kérdszavak megfigyeltetését célzó gyakorlatok a kérdszókincs ismerete a kérdések megértése és a kérdezés technikájának gyakorlása. Comunicare în limba matern maghiar pentru colile sau clasele cu elevi aparinând minoritii naionale maghiare care studiaz în limba român clasa pregtitoare, clasele I a II-a 12

Programă școlară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - învăţarea limbii materne bazată pe competenţe în clasa pregătitoare -

Programă școlară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - învăţarea limbii materne bazată pe competenţe în clasa pregătitoare - Prgramă șclară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - învăţarea limbii materne bazată pe cmpetenţe în clasa pregătitare - PROIECT MAGYAR ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ Tanterv az anyanyelv kmpetenciaalapú ktatásáhz

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Zavod Republike Slovenije za šolstvo A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Madžarščina kot materinščina Prilagojeni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 1 4. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskola tantárgystruktúrája 1-4. évfolyam...6 2. Magyar nyelv

Részletesebben