LOGIKA 1-4. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOGIKA 1-4. évfolyam"

Átírás

1 Logika 1-4 osztályban 1. LOGIKA 1-4. évfolyam

2 Logika 1-4 osztályban 2. Logika 1-4 osztályban Általánosságban a tantárgyból Iskolánkban ezt a tantárgyat a kerettantervi rendelet szabadon tervezhető óráiból hozhattuk létre. Amely tantárgy minden évfolyamon heti egy órát jelent a tanulók számára. 1.osztály : - A tájékozódási irányok meghatározását, - logikai számfogalmakat, - gondolkodási műveleteket, - memória és gépjátékokat, tartalmazó feladatokkal foglalkozunk. A logikai feladatokat különböző szám- és képrejtvényekben oldják meg a gyerekek. 2-3.osztály : A játékos logikai feladatok mellett megjelenik a szorobán. 4.osztály : A logikai fejtörők mellett jelen van a test és sík modellezése, ismerkedés a számrendszerekkel és a számítógépekkel. Mottónk : Ne idomítsuk a gyermeket, tanítsuk meg őket mindenekelőtt örömmel és tudatosan gondolkodni! A többi magától megoldódik. (Ignatyev. 1911) Fejlesztési célok : Ezeken az órákon játékos formában fejlesztjük mindazon képességeket, amelyeket a mindennapi életben illetve a tanulás folyamatában jól tud hasznosítani a gyermek, természetesen az életkori sajátosságaikat figyelembe véve. Ezeken az órákon a nevéből adódóan főként a logikai képességfejlesztésről van szó. Mindehhez azonban szorosan kapcsolódik a : o kreatív gondolkodás, o megfigyelés és összehasonlítás, o szándékos figyelem és emlékezet, o problémamegoldó gondolkodás, o gondolkodás rugalmasságának és o a gondolkodás eredetiségének a fejlesztése. Minden órán a játékosság kap fontos szerepet. Egy-egy feladat megoldásában nemcsak egyfajta megoldási lehetőséget mutatunk be. Konkrét szituációkkal alakítjuk a tanulók valószínűségi szemléletét, melyet a gyakorlati életben hasznosíthat. A megfigyelés és összehasonlítás képességét apró tárgyak, kis képek sorozatának felhasználásával változatos szabályok szerint fejleszthetjük. A szándékos figyelem és az emlékezet gyakorlására minden olyan játék alkalmas, amelyben a gyerekek feladata egy-egy jelenség megfigyelése.

3 Logika 1-4 osztályban 3. A problémamegoldáshoz szükséges információ keresési eljárások fejlesztésére alkalmas a barchoba játék. Gondolkodás rugalmasságát úgy fejleszthetjük a legjobban, ha a gyerekeket valamilyen szempontból szokatlan feladat elé állítjuk. A gondolkodás eredetiségét azok a játékos feladatok fejlesztik a legjobban, amelyek gyors és határozott döntést igényelnek. Nevelési célok : Megfigyelőképesség fejlesztése : Érzékelés, észlelés, gondolkodás folyamatában. Problémamegoldásra nevelés: Probléma megfogalmazása, összefüggések felismerése, megoldás menetének kialakítása (rugalmasság-eredetiség) Az önálló ismeretszerzésre nevelés: A tanulási tevékenységben felismert vagy szóban, írásban közölt új ismeretek, fogalmak, összefüggések megértése, általánosítása, rendszerré szervezése, új kapcsolatok keresése. Ez a logikus gondolkodás képessége. A tanultak alkalmazására nevelés : A tanultak spontán vagy tudatos reprodukálása. Esztétikai nevelés : Egy-egy feladat, gondolatmenet esztétikájának meglátása (teljesség, eredetiség, játékosság). Közösségi együttműködésre nevelés : A közösség normáinak ismerete, mások gondolatmenetének megértése, értékelése. Értékelés : Mivel ezeken az órákon játékos képességfejlesztés történik és ezek az órák szabadon választhatók, ezért úgy gondoljuk, hogy az értékelésnél az írásbeli értékelést választjuk : nem felelt meg, megfelelt, jól megfelelt. Az értékelés folyamatosan minden órán történik, de egyegy témakör lezárása után tudatosítjuk a gyermekben az elért eredményeit.

4 Logika 1-4 osztályban 4. Követelményrendszer : Minimális teljesítmény az első év végén: 1.osztályos program Tudjon egy vagy megadott szempont szerint tárgyakat halmazba rendezni. Ismerje fel és fogalmazza meg a válogatás szempontját. Tudjon térben és síkban az alapvető irányok alapján tájékozódni. Ismerje fel és fogalmazza meg a tárgyak egymáshoz viszonyított relációs helyzetét. Tudja a sorváltás és a sorrend helyes irányát, síkban illetve időben. Tudjon sorok és oszlopok között megfelelően tájékozódni. Rendelkezzen mennyiség felismeréssel. Tudjon egyszerű logikai következtetéseket levonni és használni. Ismerje fel a képek rész és egész viszonyát. Tudjon egyszerű térbeli formákat megjeleníteni síkban és fordítva. Kombinatorikai feladatoknál tudja használni a logikai gondolkodását. Egyszerű szabályokat tudjon felismerni, egyszerű rejtvényeket önmaga is készítsen. Óraszám : 36 óra / év Óraszám Tananyag 1. Csoportosítás, halmazalkotás egy megadott szempont szerint. 2. Csoportosítás, halmazalkotás több megadott szempont szerint. 3. Képességfejlesztő feladatok halmazoknál (barchoba játékok) 4. Tájékozódás térben és síkban : jobb - bal 5. Tájékozódás térben és síkban : lent fent 6. Relációs viszonyok felismerése : előtte mögötte alatta felette mellette 7. Relációs viszonyok felismerése : elé mögé alá fölé mellé 8. Egyszerű ábrák másolása pontrácsos és négyzetrácsos lapon. 9. Sorrendezés és sorváltás (első második) 10. Sorok és oszlopok közötti eligazodás. 11. Matematikai alapfogalmak használata játékos formában és reláció 12. Ritmikus soralkotás egyszerű és összetett típusai 13. Azonosságok és különbözőségek felismerése 14. Rész-egész viszony érzékelése és differenciálása. 15. Szem, kéz koordináció fejlesztése. (vonalvezetés megadott irányok szerint) 16. Koncentráció erősítő feladatok, másolás 17. Térérzékelés fejlesztése, sémarajz. 18. Összetett feladatok értékelés. 19. Több, kevesebb, ugyanannyi dominójátékkal. 20. Számrejtvények 21. Számrejtvények 22. Gépjátékok 23. Gépjátékok 24. Furfangos szöveges feladatok 25. Képrejtvények megfejtése és szerkesztése. 26. Logikai rejtvények.

5 Logika 1-4 osztályban Térképek és labirintusok. 28. Bűvös négyzet 29. Egyenletek és egyenlőtlenségek római számokkal. 30. Kombinatorikai színezések. 31. Kombinatorikai színezések. 32. Memóriajátékok. 33. Memóriajátékok. 34. Síkidomok rajzolása : kirakása, terület lefedése. 35. Síkidomok rajzolása : kirakása, terület lefedése. 36. Totóértékelés. Tanári segédlet : Fábián Imre : Barátom a számítógép. Sinkáné Papp Mária : Lurkó logika Glen Vecchione : Játékos fejtörők Vinnai Péterné : Matematikai fejtörők 1.osztály

6 Logika 1-4 osztályban 6. Követelményrendszer : Minimális teljesítmény az első év végén: 2.osztályos program Ismerje fel egyszerű sorok, gépjátékok logikáját. Tudja használni a római számokat a fejtörőben. Ismerje egy kártyajáték, memóriajáték szabályát. A tanult alakzatokat ismerje fel a tanult transzformációkat alkalmazza rá. Adatokat tudjon gyűjteni, rögzíteni egy-egy feladatból illetve emelje ki a lényeget. A már tanult analógiákat tudja alkalmazni a feladatokon. Tudja a tapasztalatait kifejezni különféle módon. Feladatoknál ismerje fel a problémát. Az ismert formák felismerése, absztrahálása síkban és térben. A szorobán részeinek megismerése. Tájékozódás az eszközön, helyi értékek, a helyes testtartás alkalmazása. Tudjanak leolvasni és ábrázolni az eszközön. Tudjanak összeadni és kivonni váltás nélkül (100-as számkörben, kitekintve 1000-es számkörre.) Összeadás, kivonás 5-ös, 10-es váltással., kevés hibával, 100-as számkörben. Óraszám : 36 óra / év Óraszám Tananyag 1. Sorrend logikája. 2. Sorrend logikája. 3. Számrejtvények 4. Számrejtvények 5. Gépjátékok 6. Gépjátékok 7. Furfangos rejtvények 8. Furfangos rejtvények 9. Gyufaszáljátékok 10. Logikai fejtörők 11. Logikai fejtörők 12. Szöveges kombinatorikai feladatok 13. Memóriajátékok. 14. Memóriajátékok. 15. Stratégiai kártyajátékok 16. Stratégiai kártyajátékok 17. Stratégiai kártyajátékok 18. Értékelés, összefoglalás. 19. Ismerkedés a szorobánnal, történetével és részeivel. 20. A helyi értékek helye az eszközön 21. Számok leolvasása és megjelenítése a szorobánon. 22. Számok leolvasása és megjelenítése a szorobánon. 23. Összeadás, kivonás váltás nélkül az alsó golyók mozgatásával 24. Összeadás, kivonás váltás nélkül az alsó-felső golyók mozgatásával 25. Összeadás, kivonás váltás nélkül két ujj együttes mozgatásával

7 Logika 1-4 osztályban Az 1 hozzáadása 4-hez, 9-hez, és elvétele 5-ből, 10-ből. 27. A 2 és 3 hozzáadása és elvétele az 5 váltásával hozzáadása és elvétele az 5 váltásával. Az 5 váltása. 29. Gyakorlása, felmérése az eddig tanultaknak. 30. Az 5 és 4 hozzáadása és elvétele a 10 váltásával. 31. Az 3 és 2 hozzáadása és elvétele a 10 váltásával váltása, gyakorlása. 33. Az 9 és 8 hozzáadása és elvétele a 10 váltásával. 34. Az 7 és 6 hozzáadása és elvétele a 10 váltásával. 35. Gyakorló feladatok 36. Felmérés, értékelés Tanári segédletek : Sinkáné Papp Mária : Lurkó logika Glen Vecchione : Játékos fejtörők Vinnai Péterné : Matematikai fejtörők 2.osztály Paksy Sándor : Szorobánnal gyerekjáték.

8 Logika 1-4 osztályban 8. Követelményrendszer : Minimális teljesítmény az első év végén: 3.osztályos program Ismerje fel egyszerű sorok, gépjátékok logikáját. Tudja használni a római számokat a fejtörőben. Ismerje egy kártyajáték, memóriajáték szabályát. A tanult alakzatokat ismerje fel a tanult transzformációkat alkalmazza rá. Adatokat tudjon gyűjteni, rögzíteni egy-egy feladatból illetve emelje ki a lényeget. A már tanult analógiákat tudja alkalmazni a feladatokon. Tudja a tapasztalatait kifejezni különféle módon. Feladatoknál ismerje fel a problémát. Az ismert formák felismerése, absztrahálása síkban és térben. A szorobán részei, számok az eszközön. Összeadás és kivonás a szorobánnal 5-ös, 10-es, 100- as váltással. Szorzás és osztás egyszerű feladatokon, es számkörben Óraszám : 36 óra / év Óraszám Tananyag 1. Sorrend logikája. 2. Sorrend logikája. 3. Számrejtvények 4. Számrejtvények 5. Gépjátékok 6. Gépjátékok 7. Furfangos rejtvények 8. Furfangos rejtvények 9. Gyufaszáljátékok 10. Logikai fejtörők 11. Logikai fejtörők 12. Szöveges kombinatorikai feladatok 13. Memóriajátékok. 14. Memóriajátékok. 15. Stratégiai kártyajátékok 16. Stratégiai kártyajátékok 17. Stratégiai kártyajátékok 18. Értékelés, összefoglalás. 19. Szorobánon tanultak ismétlése. 20. Számkörbővítés. A számok helye a szorobánon, leolvasásuk. 21. Összeadás, kivonás váltás nélkül. 22. Összeadás, kivonás váltás nélkül. 23. Összeadás, kivonás 5 ös váltással. 24. Összeadás, kivonás 5 ös váltással. 25. Összeadás, kivonás 10-es váltással. 26. Összeadás, kivonás 10-es váltással. 27. Gyakorlatok a 100 váltására. 28. Gyakorlatok a 100 váltására.

9 Logika 1-4 osztályban Gyakorlófeladatok. 30. Felmérés. 31. Szorzás magyarázata. 32. Szorzás egyjegyű számmal. 33. Szorzás egyjegyű számmal. 34. Osztás. Az osztó egyjegyű. 35. Osztás. Az osztó egyjegyű. 36. Gyakorlófeladatok. Tanári segédletek : Sinkáné Papp Mária : Lurkó logika Sinkáné Papp Mária : Matematikai fejtörők 3.osztály Glen Vecchione : Játékos fejtörők Paksy Sándor : Szorobánnal gyerekjáték.

10 Logika 1-4 osztályban 10. Követelményrendszer : Minimális teljesítmény az első év végén: 4.osztályos program Ismerje fel egyszerű sorok, gépjátékok logikáját. Tudja használni a római számokat a fejtörőben. Ismerje egy kártyajáték, memóriajáték szabályát. A tanult alakzatokat ismerje fel a tanult transzformációkat alkalmazza rá. Adatokat tudjon gyűjteni, rögzíteni egy-egy feladatból illetve emelje ki a lényeget. A már tanult analógiákat tudja alkalmazni a feladatokon. Tudja a tapasztalatait kifejezni különféle módon. Feladatoknál ismerje fel a problémát. Az ismert formák felismerése, absztrahálása síkban és térben. Ismerjék a tanulók az adott gépterem alapvető biztonsági rendszabályait. Ismerjék a számítógép alapvető eszközeinek (perifériáinak) nevét és feladatát. Ismerjék a számítógépen található kapcsolók, gombok feladatát és rendeltetését. Ismerjék a periféria szó jelentését. A tanuló biztonsággal tudja bekapcsolni a számítógépet. Ismerjék a karakter és kurzor szavak jelentését. A tanulók életkorának megfelelően tudja biztonsággal kezelni az alapbillentyűket, ismerje a főbb funkció billentyűket. : Enter, Return, Space, Shift., Ctrl, stb. A tanulók tudjanak a rendelkezésre álló számítógépes adathordozón tájékozódni. A tanulók ismerjék fel az alapvető hibaüzeneteket. A tanulók tudják megkülönböztetni a program és adatfájlt. A tanuló legyen képes egy program indítására. Óraszám : 36 óra / év Óraszám Tananyag 1. Számrejtvények 2. Logikai ábrák 3. Logikai, szöveges rejtvények 4. Kombinatorikai fejtörők 5. Sík modellezése. 6. Sík modellezése. 7. Testek építése. 8. Testek építése. 9. Alaprajzok, nézetrajzok. 10. Alaprajzok, nézetrajzok. 11. Értékelés. 12. Ismerkedés a számrendszerekkel es számrendszer és a 10-es számrendszer összehasonlítása. 14. Számok felírása 2-es számrendszerben. 15. Számok felírása 2-es számrendszerben. 16. Átváltások : összeadás, kivonás a 2-es számrendszerben. 17. Átváltások : összeadás, kivonás a 2-es számrendszerben.

11 Logika 1-4 osztályban Értékelés, számonkérés 19. Bevezetés az informatikába. Balesetvédelmi szabályok. A PC alkotórészei, működése. 20. Bevezetés az informatikába. Balesetvédelmi szabályok. A PC alkotórészei, működése 21. Billentyűzet használata Oktatóprogram segítségével. 22. Billentyűzet használata Oktatóprogram segítségével. 23. Monitor, egér használata. 24. Monitor, egér használata. 25. Számítógépes programok fajtái, állományok. 26. Számítógépes programok fajtái, állományok. 27. A könyvtárszerkezet. 28. A könyvtárszerkezet. 29. Programok futtatása. Mit tegyek, ha leáll a program? 30. A számítógépes programok telepítése. 31. Oktatóprogrammal való ismerkedés, használata (LOGO) 32. Oktatóprogrammal való ismerkedés, használata (LOGO) 33. Első lépések a teknőccel. 34. Első lépések a teknőccel. 35. Gyakorlás. 36. Számonkérés Tanári segédletek : Sinkáné Papp Mária : Lurkó logika Sinkáné Papp Mária : Matematikai fejtörők 4.osztály Glen Vecchione : Játékos fejtörők Dancsó Tünde Vég András : Számítástechnika éveseknek. Tóth Gáborné Tóth Gábor : Chip chip csóka Schneider Ferenc : Tanítási program tantervek, tematikák, tanmenetek számítástechnika tanároknak.

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Matematika. 1.- 4. évfolyam

Matematika. 1.- 4. évfolyam Matematika 1.- 4. évfolyam Az intézmény matematika helyi tanterve az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve, a Mozaik Kiadó által ajánlott kerettanterv

Részletesebben

2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve. az 1 4. évfolyamra

2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve. az 1 4. évfolyamra 2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve az 1 4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 4 4 4 3 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

51/2012. (XII. 21.) EMMI

51/2012. (XII. 21.) EMMI A Dinasztia Tankönyvkiadó kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Részletesebben

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről,

Részletesebben

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban.

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. MATEMATIKA A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket,

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Matematika dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 1 4. osztály

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam

MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-8 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint

Részletesebben

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet EMMI kerettanterv 51/2012.

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV. KÉSZÜLT: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján

MATEMATIKA HELYI TANTERV. KÉSZÜLT: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján MATEMATIKA HELYI TANTERV KÉSZÜLT: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján Tartalom: 1. Célok és feladatok 2. Az értékelés elvei és eszközei 3. A tankönyvválasztás szempontjai 4. Javasolt

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.

Részletesebben

MATEMATIKA. Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam. A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet

MATEMATIKA. Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam. A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet MATEMATIKA Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült. Célok, feladatok és fejlesztési

Részletesebben

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4.

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. évfolyam számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

1 4. évfolyam Matematika helyi tanterv 2013. Matematika helyi tanterv (ajánlás) Bevezető

1 4. évfolyam Matematika helyi tanterv 2013. Matematika helyi tanterv (ajánlás) Bevezető 1 4. évfolyam Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv (ajánlás) Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam

Matematika. 1-4. évfolyam Matematika 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet EMMI kerettanterv 51/2012.

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben