Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából. Budapest, március 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából. Budapest, 2012. március 30."

Átírás

1 A Magyar Elektroiku Műorzolgáltatók Egyeülete (MEME) tagjaiak iterete elérhető, lekérhető médiazolgáltatáaiak elemzée a kikorúak védelméek zempotjából Kézítette a Meracu Coultig a MEME megbízáából Budapet, 01. márciu 30.

2 Tartalom 1. Bevezető 3. Alapfogalmak 3 3. A MEME-tagok lekérhető médiatartalmaiak elemzée A kikorúak médiafogyaztái zokáai A kikorúak médiafogyaztááak zűrée 1 6. Özegzé, javalatok 3 Mellékletek 31 Felhazált irodalom 55

3 1. Bevezető Jele taulmáy áttekitét kívá yújtai arról, miképp valóul meg a kikorúak védelme a lekérhető médiazolgáltatáok körébe. Midehhez figyelembe vezi a voatkozó jogzabályokat, illetve alkalmazáuk gyakorlatát, é a Nemzeti Média é Hírközléi Hatóág (NMHH) ajáláait i. A kikorúak médiafogyaztái zokáaival kapcolatba épít a legfriebb hazai é özeurópai kutatái eredméyekre, tekitetbe vezi a koroztály pedagógiai é pzichológiai jellemzőit. Az elemzé a legfotoabb alapfogalmak értelmezéével idul. Defiiálja a lekérhető médiazolgáltatáok körét, kitér azo platformok imertetéére, melyeke kereztül ezek elérhetők. Rézletezi, hogy a médiatartalmakak a kikorúak védelme érdekébe milye zabályokak kell megfeleliük. Kitér arra, potoa kiket tekithetük kikorúak. Áttekiti a legfotoabb hazai tapaztalatokat, ériti a emzetközi gyakorlatot, a jó példákat. A Magyar Elektroiku Műorzolgáltatók Egyeülete (MEME) tagjai több platformo yújtaak lekérhető médiazolgáltatáokat (i). A taulmáy elemző réze a médiatartalmak tematikáját tekiti át, külöö tekitettel azokra, melyek a kikorúak védelme zempotjából kockázatoak lehetek. Bemutatja, hogy ez utóbbiak erre milye módo hívják fel a figyelmet, iformációt yújtva beoroláuk helyeégéről. A lekérhető médiazolgáltatáok áttekitéét a kikorúak médiafogyaztái zokáaira voatkozó kutatá egézíti ki, mely máodlago é elődlege forráokra egyarát támazkodik. A zakirodalmi taulmáyok é a emzetközi (előorba agolzáz) gyakorlat tapaztalatai mellett a prefereciákat a zülők fókuzcoportjá é a kikorú Facebook épeég értékítéletei kereztül vizgálja. A vizgálat kiemelt célja a jövőbe tekité, a dokumetum ajáláaiak megalapozáa.. Alapfogalmak.1 A médiazolgáltatá A médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról zóló törvéy fogalomredzere az EU voatkozó ajáláát, az Audiovizuáli médiazolgáltatáokról zóló iráyelv 1 megközelítémódját követi. Így a médiazolgáltatá legfotoabb jellemzői közé tartozik, hogy gazdaági tevékeyégek miőül, tartalmáért egy médiazolgáltató zerkeztői felelőéget viel, célja pedig az, hogy valamilye elektroiku hírközlő hálózato kereztül zórakoztató, tájékoztató vagy oktató zádékkal eljuo 1 Az Európai Parlamet é Taác 010/13/EU iráyelve (010. márciu 10.) a tagállamok audiovizuáli médiazolgáltatáok yújtáára voatkozó egye törvéyi, redeleti vagy közigazgatái redelkezéeiek özehagolááról 3

4 a yilváoághoz. A gazdaági jelleg azt jeleti, hogy öálló (például em cupá kerekedelmi tevékeyéghez kötődő kiegézítő) é üzletzerűe végzett tevékeyégről va zó, azaz a zolgáltatát redzeree, ayagi kockázatot vállalva, yereég elérée érdekébe yújtják. A tájékoztató, oktató é zórakoztató fukció azt emeli ki, hogy tömegkommuikáció termékről va zó, mely képe a közvéleméy befolyáoláára. A zerkeztői felelőég a médiatartalmak é orrediégük kiválaztáa orá valóul meg, é redzerit a médiazolgáltató mit jogi zemély vieli, a tartalmak puzta közvetítőire em voatkozik. A médiazolgáltatá orá műorzámok orozatát juttatják el a közöéghez valamilye elektroiku hírközlő hálózato kereztül. Hago é éma, álló- é mozgóképeket egyarát tartalmazhat, a ajtóterméktől elkülöítő legfotoabb kritérium az, hogy televiio-like, azaz televízió médiazolgáltatához haolato tartalom legye. Két alapvető típua a lieári, illetve a lekérhető médiazolgáltatá. A zerkeztői felelőég előbbi eeté a műorzámok műorredjére, utóbbiál pedig a műorkíálat özeállítáára voatkozik. A lieári médiazolgáltatá körébe tartozik mide (közel) való idejű rádió é televízió médiazolgáltatá, függetleül attól, hogy milye techikai ezközökö kereztül jut el a közöéghez. Ide tartozik a cak iterete elérhető médiazolgáltatá (webcatig), a televízió vagy rádió ugárzáal egyidejű iterete közvetíté (imulcatig) é az úgyevezett ear video o-demad (NvoD), mely orá egye műorzámokat több catorá é többzör imételve ugározak, de eze közvetítéek időpotjait a médiazolgáltató határozza meg.. A lekérhető médiazolgáltatá A lieárial zembe a lekérhető médiazolgáltatá legfotoabb jellemzője az, hogy a médiatartalom fogyaztója maga dötheti el, mely műorzámot é milye időpotba tekit vagy hallgat meg. Az egyedi hozzáféré kritériuma a legfotoabb az EU Audiovizuáli médiazolgáltatáokról zóló iráyelvébe i, mely yomá az ilye médiazolgáltatáok közö elevezée a video o-demad (VOD). Foto megjegyezi, hogy a lekérhető médiazolgáltatáok többféle módo eljuthatak a közöéghez, azaz em cupá egyfajta videotárról va zó. A zerkeztői felelőéget a médiazolgáltató, azaz a műorkíálat özeállítója vieli, a közvetítő vagy terjeztő em, de az egye üzleti modellek eetébe eze zerepek között átfedé i lehet (azaz a médiazolgáltató lehet egybe aját é má tartalmaiak közvetítője i). Foto az i, hogy míg korábba a médiazolgáltatóak kellett godokodia arról, hogy a 18 éve aluliak zámára em ajálott, illetve a kikorúakra 4

5 úlyoa ártalma műorzámok e legyeek zámára elérhetőek, ez a kötelezettég a műorterjeztőre i voatkozik. A voatkozó közöégi iráyelv zemlélete zerit a lekérhető médiazolgáltatáok között i vaak televiio-like tartalmak, mivel egyértelműe ugyaahhoz a yilváoághoz zólak, táradalmi befolyáoló erejük i megegyező, é tartalmilag-formailag i haolítaak a televízió műorzámokhoz. Platformok tekitetébe lekérhető médiazolgáltatát yújthat valamilye adatbázi, melyből a médiatartalom fogyaztója ellezolgáltatá fejébe az általa kiválaztott időpotba, egyedi kéré alapjá hívhatja le az adott műorzámot. Egye VOD-redzerekkel már letölté közbe i ézhető a műorzám, míg máokkal egy úgyevezett et top box jeleíti meg letölté utá a médiatartalmat. Az IPTV olya digitáli televízió médiazolgáltatái techológia, mely az iterete vagy helyi hálózato kereztül, IP-zabváy hazálatával valóul meg, é képe megfeleli az egyedi lekéré kritériumáak. Külö kiemeledők az olie elérhető televiio-like vagy korábba a televízióba már ugárzott tartalmak, lévé hazákba ezek köre a legzéleebb é a legváltozatoabb tartalmú. A VOD-jellegű zolgáltatáok ráadául jellemzőe ellezolgáltatá fejébe vehetők igéybe, az iterete lekérhető médiazolgáltatákét közzétett műorzámok pedig épp igyeeégük miatt a yilváoág zéleebb köréhez jutak el, így vélelmezhető, hogy befolyáoló erejük i agyobb. Külööe igaz lehet ez a kikorúakra, hize a legutóbbi kutatáok azt igazolják, hogy az iteretezé mid agyobb mértékbe épül be a gyerekek é fiatalok mideapi életébe. Így előfordulhat, hogy egye műorzámok cak lekérhető médiazolgáltatákét, é előorba az iterete kereztül jutak el hozzájuk. Egy lieári médiazolgáltatákét korábba már közzétett műorzámot tartalmilag em kell megváltoztati cak azért, hogy lekérhető formába i elérhető legye. A hozzáféré módjáak megváltozáa miatt azoba má, peciáli zabályokak i meg kell felelie. Így például a kikorúakra ézve káro médiatartalom zolgáltatójáak godokodia kell arról, hogy a tájékoztatá mellett megfelelő techikai ezközökkel korlátozza i az adott műorzám elérhetőégét..3 A kikorúak köre A hatályo polgári törvéyköyv alapjá kikorú az, aki tizeyolcadik életévét még em töltötte be, kivéve, ha házaágot kötött 3. A kikorúak körébe a Az EU Kid Olie kutatái jeleté zerit a 9-16 éveek több mit fele iteretezik mide ap. 3 A házaágköté em jár a agykorúág megzerzéével, ha a házaágot a bíróág a celekvőképeég hiáya vagy a kikorúág miatt zükége 5

6 jog megkülöbözteti a celekvőképtele, illetve a korlátozotta celekvőképe zemélyek körét, előbbiek közé a 14 év alattiak, utóbbiak coportjába alapeetbe a 14 é 18 év közötti fiatalok tartozak. A két coport közötti külöbég jogi zempotból az, hogy tagjai milye jogokat zerezhetek, illetve milye kötelezettégeket vállalhatak, ezeket a polgári törvéyköyv rézletee zabályozza. A ajtózabadágról é a média alapvető zabályairól, illetve a médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról zóló törvéy em tez külöbéget a kikorúak között em a celekvőképeég, em má zempotból. A kikorúak coportjába tartozók védelmét egyégee fotokét deklarálja, eek mikétjét rézletezi, de a kikorúak köréek defiiáláára em tér ki. A gyermek jogairól zóló emzetközi egyezméy elő cikke i úgy fogalmaz, hogy védelem illeti meg, é gyermek az a zemély, aki tizeyolcadik életévét em töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazadó jogzabályok értelmébe agykorúágát már korábba eléri. 4 A jele dokumetum i kikorúak tekiti a agykorúágot meg em zerzetteket, alapeetbe mide 18 év alatti magyar állampolgárt. Pedagógiai é pzichológiai zempotból azoba a kikorúak köre további coportokra botható, az adott koroztály jellemzői é érettége alapjá. A legáltaláoabb megközelíté zerit cecemőek a két év alattiakat, gyermekek a pubertá előtt állókat, fiatalak pedig a 18 éveél fiatalabb erdülőket evezik. Ez a taulmáy gyermekek a -1 éveeket, fiatalak pedig a év közöttieket tekiti..4 A kikorúak védelméek közöégi gyakorlata A gyermekvédelem alapdokumetuma az 1989-e ew yorki gyermekjogi egyezméy, mely a zülők elődlege felelőégéek deklaráláa mellett két iráyból közelíti meg a kikorúak médiafogyaztáát. Egyrézt arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyerekeket zellemi é fizikai éretleégük oká külölege báámód illeti meg: 17. cikke kimodja, hogy az államak godokodia kell azo iráyelvek kidolgozááról, melyek hatékoy védelmet biztoítaak a jólétükre ártalma iformációk elle. Márézt ugyaitt kiyilváítja azt i, hogy a gyermekek joga va ahhoz, hogy hozzájuo midazo iformációkhoz, melyek zociáli, zellemi é erkölci jóléte, egézége előmozdítáát zolgálják. A kikorúak védelme kiemelt zerepet tölt be az Európai Uió audiovizuáli zolgáltatáokkal kapcolato jogalkotáába i, így a közvetíté zabadágáak keretet adó közöégi iráyelv 5 rézletee zabályozza a gyámhatóági egedély hiáya miatt érvéyteleé yilváította. 4 Kéziköyv a gyermekjogi egyezméy alkalmazáához. Calád, Gyermek, Ifjúág Egyeület, Budapet, Az Európai Parlamet é Taác 010/13/EU iráyelve (010. márciu 10.) a tagállamok audiovizuáli médiazolgáltatáok yújtáára voatkozó egye törvéyi, redeleti vagy 6

7 kérdét. A má orzágból ugárzott audiovizuáli médiazolgáltatá cak kevé eetbe korlátozható, ezek közé tartozik, ha olya erőzako vagy porográf műorelemeket tartalmaz, melyek úlyoa károak lehetek a kikorúak teti, zellemi é erkölci fejlődéére. A közöégi iráyelv hagúlyozza, hogy a kikorúakra ézve valózíűleg ártalma médiatartalmak eetébe hatékoya kell korlátozi a hozzáférét, míg úlyoa károak egyáltalá em ugározhatók. A dokumetum azoba em kíál kapazkodót azzal kapcolatba, mit tekit erőzako é porográf tartalomak, vagy ártalmaak é úlyoa károak, így ezek értelmezée az egye tagorzágok aját hatákörébe marad, az adott kulturáli é etikai ormák meté. A közöégi ajáláok agy jeletőéget tulajdoítaak a piaci özabályozáak i, é a direktívák kimodják, hogy a kikorúak teti, zellemi é erkölci fejlődéére ártalma tartalmak kódolatlaul cak úgy ugározhatók, ha erre a fogyaztók figyelmét felhívják, vagy egy erre voatkozó jelzét a ugárzá telje időtartama alatt láthatóvá tezek. A direktíva arra i kitér, hogy támogatadók azo techikai megoldáok, melyek a zülői tartalomelleőrzét köyebbé tezik..5 A kikorúak védelme Magyarorzágo A magyar jogalkotá beépítette az európai ajáláokat. A gyermekjogi egyezméyhez é a közöégi zabályozához haolóa a hazai i úgy közelít a kikorúak médiafogyaztáához, hogy egyrézt védei igyekzik őket az ártalma tartalmaktól, márézt hagúlyozza jogukat a fejlődéüket előmozdító iformációkhoz. Eek megfelelőe az évi XXXI. törvéy a gyermek védelméről é a gyámügyi igazgatáról károak miőíti a gyűlöletkeltét, a porográfiát é az erőzakot, támogatadóak pedig a gyermek fejlettégéek megfelelő, imeretei bővítéét egítő, a magyar yelv é kultúra értékeit őrző műorokat. A kikorúak médiafogyaztáát éritő gyermekvédelemek tartalmi é techikai ezközei vaak, melyeket rézletee tárgyal a médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról, illetve a ajtózabadágról é a médiatartalmak alapvető zabályairól zóló törvéy. A redelkezéek alkalmazáát a Nemzeti Média- é Hírközléi Hatóág Médiataácáak ajáláai egítik, mid a műorzámok miőítée é korhatár-kategóriákba oroláa, mid a médiazolgáltatók zámára ajálott hatékoy műzaki megoldáok alkalmazáa kapcá. Újdoág, hogy a korábba i alkalmazott korhatár-kategóriák piktogramjai mellett a médiazolgáltató megkülöböztető jelzéel láthatja el a kifejezette gyermekbarát programokat i. A lekérhető médiazolgáltatáokra voatkozó jelelegi zabályozá zerit a közigazgatái redelkezéeiek özehagolááról 7

8 közzététel előtti korhatár-kategóriákba orolá em kötelező. A kikorúak erkölci, fizikai é zellemi fejlődéét vezélyeztető, vagy arra ártalma, közvetle módo yílt erőzakot vagy zexualitát tartalmazó műorzámokat azoba 18 éve aluliak zámára em ajálottak kell miőítei. Eek megfelelőe hatékoy műzaki megoldáak kell biztoítaia, hogy eze tartalmak e legyeek hozzáférhetőek a kikorúak zámára. A médiazolgáltatóak fel kell hívia a figyelmet az adott tartalom vezélyeire, külö optikai azooítáal é forrákódját olya korhatár-kategóriára utaló metataggel kell ellátia, melyet a tartalomzűrő alkalmazáok i felimerek. A kikorúak védelmére agy hagúlyt fektető médiazabályozá foto, ám az ártalmak megelőzéére korátem elegedő. A médiazolgáltatók aktív zerepvállalááak zükégeégére a Nemzeti Média- é Hírközléi Hatóág i felhívja a figyelmet. A korhatár-kategóriákba orolá, a ugárzái időpot meghatározáa vagy a hozzáférét gátló megoldáok cak akkor lehetek hatékoyak, ha a tájékoztatá i kiemelt zerepet kap. Ez alatt em cak az adott techikai módzerekkel kapcolato (kikorúak védelme kapcá előorba a zülőkek zóló) iformációzolgáltatá, de a tudato médiafogyaztá propagáláa i értedő..6 A kikorúak védelméek tartalmi ezközei A médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról zóló törvéy 6 a műorzámok alábbi coportjait külöbözteti meg: I. korhatárra tekitet élkül megtekithető műorzámok, II. hat éve aluliak zámára em ajálott műorzámok (hat éve aluliak zámára kézült műorzámok között em bemutatható), III. tizekét éve aluliak zámára em ajálott műorzámok (tizekét éve aluliak zámára kézült műorzámok között em bemutatható), IV. tizehat éve aluliak zámára em ajálott műorzámok ( óráig mutatható be), V. tizeyolc éve aluliak zámára em ajálott műorzámok ( óráig mutatható be), VI. em közzétehető műorzámok. A lekérhető médiazolgáltatáokba az V. é VI. kategóriába eő műorzámok eeté hatékoy műzaki megoldáokkal kell biztoítai, hogy cak tizeyolc éve felüliek férheeek hozzá tizeyolc éve aluliak zámára em ajálott műorzámokhoz. Az NMHH ajáláa 7 a kikorúak védelmébe a lieári é lekérhető médiazolgáltatók által alkalmazadó hatékoy műzaki megoldáokra a következő főbb potokat tartalmazza: évi CLXXXV. törvéy a médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról. 7 Ajálá a kikorúak védelmébe a lieári é lekérhető médiazolgáltatók által alkalmazadó hatékoy műzaki megoldáokra. NMHH Médiataác,

9 gyermekzár hazálata, az életkori korlátozát jelző metatagek elhelyezée a tartalomba, a éző korhatár-elleőrzée, felhívá a vezélyekre, optikai azooítá, iformálá a techológiai ezközök hazálatáról..7 A kikorúak védelméek techikai ezközei A fogyaztók médiatudatoágáak övelée, a techikai ezközökkel kapcolato tájékoztatá, a zülők zerepéek hagúlyozáa a lekérhető médiazolgáltatáok eetébe i legalább akkora hagúlyt kap a hatóági ajáláokba, mit maguk a techikai ezközök é ezek alkalmazáa. Ez i jelzi a médiazolgáltató felelőégét abba, hogy a redelkezére álló techológiáról é hazálatáról iformálja a zülőket, ráiráyíta figyelmüket arra, hogy va lehetőégük korlátozi gyermekeik médiafogyaztáát. Az egyik legelterjedtebb techikai megoldá a et-top-box vagy dekóder gyerekzár fukciójáak hazálata. A korhatár-kategória beállítáához tartozó titko kód ideáli eetbe legalább égy, képeryő meg em jeleített zámjegyből áll, melyet mide módoítákor újra meg kell adi, é egyedi műorzámok blokkoláára i alkalma. 8 A kód hibá beüté vagy pótlá eeté cak a agykorúág körültekitő elleőrzée utá módoítható. Az iterete közzétett lekérhető médiazolgáltatáok igyeee letölthető zűrőprogramokkal korlátozhatók. Ezek az alkalmazáok a felhazálók (zülők) beállítáaiak megfelelő módo, az egye műorzámok forrákódjához redelt metatag alapjá azooítják a korhatáro tartalmakat, é blokkolják azokat. A tartalomzűrő módzerek azoba cak rézbe vagy fázikééel képeek lépét tartai fejlődéel, így alkalmazáukak mideképp vaak korlátai. A emzetközi tapaztalatok i azt mutatják, hogy jeleleg a gyakorlatba a médiatudatoág fotoabb a zűrőtechológiák hazálatáál. 9 Az Amerikai Egyeült Államokba a kikorúak védelmére agy ikerrel alkalmazzák az úgyevezett violece chip, azaz V-chip techológiát 10, mely képe az egye műorzámok tartalmi beorolááak felimeréére, é porográf vagy erőzako médiatartalom érzékelée eeté blokkolja aak zigálját, így az em jeleik meg a képeryő. Az ezköz zemélyre zabotta programozható, a blokkoli kívát műorzámok köre bármikor megváltoztatható a kézülékhez biztoított égyjegyű kód egítégével. A 8 Ajálá a kikorúak védelmébe a lieári é lekérhető médiazolgáltatók által alkalmazadó hatékoy műzaki megoldáokra. NMHH Médiataác, Erre eged következteti az EU Kid Olie kutatái jeletée i. 10 Az agol Wikipedia voatkozó zócikke rézletee elemzi a témát. 9

10 V-chip Európába a korábbi, aalóg techológia külöbözőége oká em volt bevezethető, a digitáli techológiára áttéréel azoba egyike lehet a hatékoy tartalomzűrét biztoító megoldáokak. 3. A MEME-tagok lekérhető médiatartalmaiak elemzée A lekérhető médiatartalmak kérdéköréek vizgálatakor az elődlege megállapítai azt, hogy milye techológiák, ezközök é eléréi catorák egítégével lehetége a médiatartalmak ilye típuú fogyaztáa. Vizgálatuk orá az alábbi lehetőégeket igyekeztük vizgáli: o-demad lekéré televízió megtekitére (IPTV), pzeudo o-demad lekéré televízió megtekitére (időeltoláo tévéézé), iterete tartalomfogyaztá a MEME-tag iterete felületé kereztül, MEME-taghoz kapcolódó iterete tartalomfogyaztá em MEME-tag iterete felületé kereztül (pl. Youtube). A lekérhető médiatartalmak elérée zempotjából az iteret mit catora a legfotoabb, mert a magyar 15-9 éveek körébe a tévéézé api átlago ideje 010-be 176 perc volt, ez az elmúlt évtizedbe jeletőe em változott, az iteretezéel töltött idő vizot yolczoroára őtt a 000-e 15 percről a 010-e 1 percre a GfK Hugária adatai zerit Az iterete elérhető lekérhető médiazolgáltatáok A következő elemzé a Magyar Elektroiku Műorzolgáltatók Egyeülete tagjaiak lekérhető médiazolgáltatáát vizgálja. A kutatá orá kitütetett figyelmet kaptak az iterete elérhető tartalmak, lévé ezek poteciália a kikorúak jóval agyobb aráyához juthatak el, mit a zülők által előfizetett video o-demad zolgáltatáok keretébe kíált műorzámok. Az iteret jeletőégét erőíti az a téy i, hogy ahogya az EU Kid Olie kutatá 1 magyarorzági eredméyei i igazolták, a kikorúak körébe az iteretezére fordított idő egyértelműe övekzik, a fiatalok (15-16 éveek) egyede pedig már apota akár két órát i eltölt a világháló. M-RTL Zrt. Az M-RTL Zrt. médiazolgáltató a holapjá előorba aját gyártáú produkcióit tezi közzé lekérhető formába, a terjeztett tartalmak között a orozat-, illetve filmajálók é a portközvetítéek domiálak. A megtekithető videók jellemzőe adárézletek, tematikua válogatott é vágott riportok, epizódok, vizoylag kevé telje terjedelmébe elérhető 11 GfK Hugária, 010. október 7. 1 EU Kid Olie. Kutatái jeleté. ITHAKA Iformáció Táradalom é Hálózatkutató Közpot,

11 műorzám kérhető le a videótárból. Ez utóbbiak között a catora aját gyártáú orozatáak (Barátok közt) rézei i megtalálhatók. A tartalmak legagyobbrézt korhatárra való tekitet élkül megtekithető é megfelelőe értékelt műorzámok. Előorba a valóághow produkciókhoz (ValóVilág, belevalóvilág) é a zerecejátékhoz (póker) kapcolódak azok a videók, melyek megtekitée 18 éve aluliak zámára em ajálott. Eze tartalmak eetébe a techikai hozzáféré megfelelőe korlátozott, a korhatár optikai jelzée jól látható. MTM-SBS Zrt. Az MTM-SBS Zrt. mit médiazolgáltató által kíált lekérhető tartalmak a TV kerekedelmi catora előorba aját műorzámai. A tv.hu holapo elérhetők terjeztett tartalmak i, ám léyegee kiebb aráyba. Ezek között előorba orozatajálók, trailerek vaak, egyetle kiemelt műorzámhoz, a Bajokok ligája portközvetítéeihez kapcolódik léyegee több, korhatárra való tekitet élkül megtekithető videó. Jellemzőe em egye adáok, haem aak rézletei tekithetők meg az iterete, tematiku botába. Olie olya extrák i elérhetők (például vágatla adáok), melyek a lieári médiazolgáltatába egyáltalá em jeletek meg. Ezek között túlyomórézt korhatárra való tekitet élkül megtekithető tartalmak vaak. A videokíálatot áttekitve elmodható, hogy mivel ezek jellemzőe em a lekérhető, haem a lieári médiazolgáltatá zámára kézültek, megfelelek az azokra voatkozó (lekérhető tartalmakkal özehaolítva zigorúbb) zabályokak. Foto hagúlyozi, hogy a lieári é lekérhető médiazolgáltatáok eeté két külö médiazolgáltatáról bezélük, bár a lekérhető médiazolgáltatá többégébe a lieári médiazolgáltatá által közölt tartalmakat tezi elérhetővé, ez öálló médiazolgáltatáak miőül. A korhatár-kategóriára voatkozó piktogram a legtöbb eetbe az iterete elérhető videóko i jól látható, így az i, ha egy műorzám 1 éve aluliak zámára em ajálott, oha eek jelzéére a lekérhető tartalmak eetébe a zabályozá em kötelezi a médiazolgáltatót. A piktogram jellemzőe akkor hiáyzik, ha egy adá riportjáak vágatla, extrakét feltöltött verziójáról va zó. A TV holapjá a reality műorzámokhoz kapcolódva elérhető egy erotika elevezéű catora i, mely alatt kifejezette zexuáli tartalmú, 18 éve aluliakak em ajálott tartalmak vaak. Ezek eetébe a korhatár optikai jelzée megfelelő, a hozzáféré korlátozott, a zűrőprogramokra felhívják a figyelmet. IKO Media Group Az IKO Media Group körébe tartozó kábelcatora, a Sportklub holapjá lekérhető médiazolgáltatákét előorba aját gyártáú portriportok é 11

12 özefoglalók tekithetők meg, a portközvetítéek közül a hazai porteeméyekről kézült tartalmak a meghatározók. Ezek midegyike korhatárra való tekitet élkül megtekithető. Szité cak tematiku é em korhatáro videók érhetők el a Fihig ad Hutig catora holapjá, ezek midegyike egy telje adá olie változata. A tartalmak megfelelőe értékeltek. Cak ajáló található lekérhető médiazolgáltatákét a DoQ, a Reflektor Tv, a Sorozat+ é a Prizma Tv catora holapjá, a Film+ pedig cak a lieári médiazolgáltatá műorredjét tezi közzé. A Cool tv holapja trailereket é műorajálókat tez közzé a holapjá videotartalomkét. A Cillag zületik howműor é a belevaló Világ reality redelkezik lekérhető médiazolgáltatáokkal, ezek azoba az adott műorzámot lieári zolgáltatákét közvetítő RTL Klub holapjá érhetők el. A 18 éve aluliak zámára em ajálott tartalmak megfelelő optikai figyelemfelhívó jelzéel ellátottak, a techikai hozzáféré korlátozott. ATV Zrt. Az ATV profiljából adódóa előorba hírműorokat é magaziokat, illetve má, iformáció műorzámokat tez közzé holapjá lekérhető médiazolgáltatákét. Ezek túlyomó réze korhatárra való tekitet élkül megtekithető tartalom, így a techikai hozzáféré egyetle eetbe em korlátozott é megkülöböztető korhatár-piktogram elhelyezéére ice zükég. Videotartalom em mide műorzámhoz kapcolódik (így például a Világ arcai című magazihoz em), illetve em mide adá érhető el olie. A hozzáférhető tartalmak azoba em vagy cak kevéé ériteek kikorúak zempotjából kockázato témákat, így értékeléük, é a közzététel módja i megfelelő. Chello Cetral Europe Zrt. Sportközvetíté-rézletek é portriportok találhatók korlátozott zámba a Sport1, Sport é SportM catorák holapjá, a Sport1tv.hu oldalo. A lieári médiazolgáltatához vizoyítva a lekérhető tartalmak háyada eleyéző, cupá rézleteket vagy rövidebb riportokat lehet olie eléri, ezek midegyike korhatárra való tekitet élkül megtekithető é megfelelőe értékelt tartalom. A lieári médiazolgáltatához képet haoló aráyba tez közzé videókat a TV Paprika i, melyek holapjá (é azo kereztül) trailerek é receptműor-rézletek, helyekét egéz adáok (Fittérítő) láthatók. Ezek midegyike a tematiku catora profiljából adódóa korhatárra való tekitet élkül megtekithető é megfelelőe értékelt. Nem yújt lekérhető médiazolgáltatát az iterete a Filmmúzeum é a Spektrum. A Miimax catora holapja azoba több, kifejezette gyerekekek zóló médiatartalmat zolgáltat. Ezek között aimált modókák, gyerekdalok, rajzfilmajálók é gyerekekek zóló videoklipek találhatók. A 1

13 tartalmak midegyike megfelelőe értékelt, egy rézük kifejezette gyerekek zámára ajálott tartalom, ugya erre emmilye jelzé em hívja fel a figyelmet. A zabályozá a gyermekbarát piktogram hazálatát em tezi kötelezővé, külööe lekérhető tartalomzolgáltatá eetébe, a zülők eligazodáát azoba megköyítheté. Viacom Global Hugary Zrt. Kifejezette kikorúakak zóló műorzámokat kíál a Nickelodeo, melyek holapja lekérhető tartalomzolgáltatái i yújt. Rajzfilmek egéz epizódjait, illetve ifjúági orozatok egye rézeit lehet megtekitei. Ezek midegyike megfelelőe értékelt, korhatárra való tekitet élkül megtekithető tartalom, oha a célcoportjuk em ugyaaz a koroztály. A Comedy Cetral holapjá i elérhető lekérhető médiazolgáltatá. A catora aját gyártáú aimációja, a Suogó mackók mellett (mely a legtöbbet megoztott tartalmak között i előkelő helye zerepel a korcoportba) egéz eté tad up műorzámok, kabaréjeleetek i megtekithetők. Ezek egyike em korhatáro tartalom, zabado hozzáférhető é megfelelőe értékelt. A fiatalokat megcélzó zeecatora, a VIVA holapjá i több műorzámhoz kapcolódóa működik olie lekérhető médiazolgáltatá. Egéz adáok tekithetők meg, illetve videoklipek i hozzáférhetők. A tartalmak között ugya akad olya, mely a kikorúak védelme zempotjából kockázato témákat i érithet, de ezek egyike em tartalmaz yílt erőzakot vagy zexualitát, így megfelelőe értékeltek, a hozzáféré techikailag jogoa em korlátozott. Az MTV zeecatora holapja agyobb aráyba tartalmaz olya telje epizódokat reality howkból, orozatokból, illetve dokumetumfilmekből, melyeket ugya kikorúak i megtekithetek, de rájuk ézve ártalma elemeket i tartalmazhatak. Az ilye műorzámok előtt figyelmezteté hallható a trágár bezédre é a zexuáli utaláokra. A 18 éve aluliak zámára em ajálott horrorvígjáték-orozat eetébe a hozzáféré techikailag i korlátozott, ugya a figyelmezteté yelve em magyar, haem agol. MTVA Mid a Dua tv, mid az m1 é m meglehetőe ok tartalmat zolgáltat, zite mide aját gyártáú produkció elérhető lekérhető formába az iterete. A médiazolgáltató profiljából adódóa ezek között kikorúak zámára em ajálott tartalom, így a videotárak telje tartalma zabado hozzáférhető. A zúrópróbazerű elleőrzé azt mutatta, hogy a műorzámok megfelelőe értékeltek, a lekérhető médiazolgáltatába i alkalmazzák az egyébkét em kötelező korhatár-kategóriákat, jellemzőe az II. é III. kategóriához tartozó piktogramot. Megjegyzedő azoba, hogy a közzolgálati catorák em jelzik, mely programjaik kifejezette ajálottak a kikorúak zámára, oha kíálatukba zámottevő háyadot tezek ki a gyerekekek zóló műorzámok. 13

14 Saoma Zrt. A Saoma Média Budapet Zrt. egyrézt catorái, a Story4 é Story5 holapjá, márézt a Story magazi olie változatába, illetve egye weboldalai é hírportáljá yújt lekérhető médiazolgáltatát. A Story4 é Story5 webe felületei a lieári médiazolgáltatá műorzámaiak ajálói láthatók, aját gyártáú produkciók közül pedig egy vetélkedő (az Átvágó) telje adáai, illetve egy bulvármagazi riportjai (Napi ztori) érhetők el. Ezek egyike em korhatáro tartalom, megfelelőe értékeltek é zabado hozzáférhetők. Mozifilmek ajálói láthatók a Mozi4.hu holapo, kifilmek a Welle Cafe, a Babazoba.hu é a Házipatika.com portáloko. Ezek cak rézbe televiio-like tartalmak, de mide eetbe korhatárra való tekitet élkül megtekithetők. Tudóítáok érhetők el a Hir4.hu holapo, bulváriterjúk pedig a Story Olie oldalo. Ezek érithetek ugya kikorúak védelme zempotjából kockázato témákat, de ezt egyetle eetbe em olya módo tezik, hogy a hozzáféré techikai korlátozáa idokolt vola. Origo Zrt. Példamutató megvalóítá a korhatáro tartalmak eeté (Life Network), a techológiai korlátozá mellett a zűrőprogramok hazálatára i felhívják a figyelmet. A videók iterete hozzáférée em követi a tartalmak/műorok truktúráját, ia rövidebb, egyedi videókra vágá, zerkezté a tipiku. A VideaKid az egyik kifejezette gyermekbarát tartalmak zolgáltatáára zakoodott weboldal. Ajálá A gyakorlat em egyége abból a zempotból, hogy a 18 éve aluliak zámára em ajálott tartalmak eetébe az adott video yitóképe látzódhat-e vagy em (vaak ugyai olya műorzámok, melyekek már az elő képkockája i zexualitát ábrázol). Előfordul, hogy az eredetileg idege yelvű tartalom zolgáltatója em magyarul hívja fel a figyelmet arra, hogy az adott videoayagot cak 18 éve felüliek tekithetik meg. Eetekét em zembetűő helye, a letölthető médiatartalomtól vizoylag távol található a figyelemfelhívá az iterete zűrőprogramok letöltééek lehetőégére é helyére. A tartalmak kategóriákba, catorákba redezée okzor eetlege, eheze átlátható, ami az egye műorzámok eléréét ehezebbé tezi. Külööe a kikorúak zámára kifejezette ajálott videók eetébe érdeme lee a zülőket megfelelő jelzéekkel egítei az eligazodába. A legújabb kutatáok zerit a rajzfilmek megítélée em egyége, é em mide koroztály zámára ajálottak automatikua. 14

15 A kifejezette gyermekbarát programok jelzéére a tartalomzolgáltatók em hazálják az erre ajálott piktogramot. Mivel lekérhető tartalomkét jellemzőe a lieári médiazolgáltatába már közvetített videoayag érhető el az iterete, vélelmezhető, hogy a gyermekbarát piktogram em hazálato ott em, pedig a zülők zámára iráymutató lehet a megfelelő tartalmak kiválaztáába é a médiatudatoágra evelébe. 3. O-demad hozzáféré Piaci zempotból relevá o-demad hozzáférét jeleleg a következő három távközléi zolgáltató kíál (éháy má zolgáltató az alábbi zolgáltatáok rézhalmazát értékeíti tovább aját márkájával): T-Home o-demad: - videotéka (több záz egézeté film), - orozatok (Éde Hotel, Való Világ 1--3., telje leírá em hozzáférhető), - HBO O Demad (havi 10 műor, filmek, orozatok), - Miimax Meetár (rajzfilmek, 100 epizód), - FitVideo (fitez videók). upc o-demad: - upc videotár (több záz egézeté film), - RTL Klub é tv tartalmak, - HBO O Demad (havi 10 műor, filmek, orozatok), - Miimax videotár (rajzfilmek, 100 epizód). ivitel o-demad: - HBO Go (zámítógépre, mobiltelefore é táblagépre). A feti zolgáltatáok elérée jeleleg miimáli a MEME-tartalmak zempotjából. A dokumetum kéőbbi zakazába rézletee imertetett kutatái eredméyek alapjá a háztartáok mitegy 4%-a redelkezik IPTV-vel, é az o-demad zolgáltatáok zolgáltatáokkal midig egybecomagolt TSV (időeltoláo tévézé) fukció az ilye ezközökkel redelkező háztartáok tévéézéi idejéből átlagoa apota percet tez ki A kikorúak médiafogyaztái zokáai A telje magyar kikorú épeég zámoágára voatkozó közelítő zámítáukat a KSH épeégi adatai alapjá 14 végeztük, halálozáal em kalkuláltuk. A feti adatorok alapjá a kikorúak záma Magyarorzágo legalább Televízió Ezközellátottág Alapozó Felméré 011 Őz, Niele Közöégméré. 14 Népeég, épmozgalom (1949 ), KSH. 15

16 ezer, aráyuk 17% a magyar épeégbe. Az EU Kid Olie kutatáa 15 zerit közülük főkét a éveek iteretezek ők az elvileg legália Facebookot hazálók, özee mitegy 65 ezre vaak, aráyuk mitegy 6%-o a magyar épeégbe. A Figyelő, az Ao Hewitt é az AIESEC kutatáa alapjá már a Z-geerációhoz tartozók, az 199 utá zületettek i aját kapcolati hálójukból, iformáli utako tájékozódak legzíveebbe, iformációforráaik között elő helye állak a közöégi hálózati zolgáltatáok. 16 Ezért kiemelt figyelmet fordítuk a Facebooko törtéő tartalommegoztára, az iwiw hazálatáak jeletőége egyre cökke. Magyar látogatók közöégi hálózati oldalako Forrá: Google Tred 4.1 Magyar kikorúak a Facebooko A Facebook hirdeté célzái tatiztikái 17 alapjá mitegy 3970 ezer magyar felhazálója va a közöégi hálóak. Ez a magyar épeég mitegy 40%-át tezi ki, a Socialbaker 18 becléei alapjá pedig az olie populáció 64%-a érhető el a Facebooko. A Facebook jogi feltételei em egedik a 13 éveél fiatalabb felhazálók regiztrációját, ebből adódóa az életkor-tatiztikáik aló határa i 13 év. A Facebook hirdeté célzái tatiztikái alapjá mitegy 806 ezer 18 éveél fiatalabb magyar felhazálója va a redzerek. Aráyuk a telje magyar Facebook épeége belül 0%. Ez az érték jóval agyobb, mit a koroztály telje magyar épeéghez vizoyított aráya, hize a éveek a lakoág midöze 6 %-át tezik ki. Sőt, meghaladja a mide kikorú telje épeégre vetített aráyát i, mivel a 18 év alattiak háyada 17% a magyar lakoágba. 15 EU Kid Olie. Kutatái jeleté. ITHAKA Iformáció Táradalom é Hálózatkutató Közpot, A közöégi oldalakról tájékozódik a Z-geeráció. Figyelő-Ao Hewitt-AIESEC kutatá, Facebook Ad Targetig, Socialbaker, Hugary Facebook Statitic,

17 Az eltéréek két alapvető oka lehet: egy felhazáló többzör regiztrál (ez a kevéé valózíű, mert a Facebook alapvetőe a valódi idetitára épít), a valóágba 13 éve aluliak i hazálják a redzert. Egy 011-e amerikai kutatá igyekezett beclét adi arra, hogy a fiatalabb koroztály mekkora háyada hazálja a Facebookot, általába zülői jóváhagyáal. 19 Életkor 1 éveek 11 éveek 10 éveek Özee Ará y 55%- a 3%- a 19%- a A magyar populáció ra vetítve Ha feltételezzük, hogy mide magyar éve hazálja a Facebookot é a feti beclét i felhazáljuk, akkor mitegy 65 ezer ezer = 78 ezer felhazálóra becüljük a valójába 806 ezre populációt, é még igy em tuduk a 18 év alatti magyar felhazálók 9%-ával elzámoli. 650 (öze 13-18) (becült 10-1) = < Lekérhető tartalmak fogyaztáa a tartalomzolgáltatók felületei kívül A Youtube meghatározó az olie videotartalmak fogyaztáába, márciutól magyar tartalomparterekkel, két televízió catorával, az MTVÁ-val é TV-vel működik együtt; zeei parterei a Szt, a CLS, az 1G, a Tom Tom é a WMMuicDitributio. A zerzői jogi zervezetek közreműködéével a tartalomtulajdoook bevételhez jutak a tartalmaik egítégével értékeített hirdetéekből Why paret help their childre lie to Facebook about age: Uiteded coequece of the Childre Olie Privacy Protectio Act, Firt Moday, November Róai Adrá: Mit hoz a magyar YouTube a zeézekek?

18 Magyar látogatók videomegoztó oldalako Forrá: Google Tred 4.3 Youtube videók épzerűége a kikorúak körébe A kikorúak tartalomfogyaztái prefereciáiról okat elárul, hogy milye videókat ézek, kedvelek a legépzerűbb videomegoztó oldalo. Az alábbiakba két forrára támazkoduk, egyrézt a Youtube hivatalo magyar tatiztikáiak 1 elemzéére, mely a 01. márciu 19.-ei állapotot tükrözi, márézt az öze magyar zeei előadóra voatkozó 011. zeptemberi kutatára. Az előbbi elemzéből megimert prefereciák idokolják majd az utóbbi, zeei fókuzú kutatá felhazáláát i. Midkét elemzét a Meracu Coultig végezte aját ezközeivel. A Youtube a magyar zolgáltatá idítáával egyidőbe hozzáférhetővé tette magyar tatiztikáit. Tapaztalatuk zerit az adatok még em teljee, de idikatíva megfelelek a valóágak, közülük leválogattuk a legalább egymillió megtekitéel redelkezőket. Az áttekitő elemzé alapját képező táblákat a mellékletbe közöljük. A telje populáció fogyaztái toplitájá a legtöbbzör megtekitett magyar videók között egyértelműe meghatározó a zee (4,6-13,5 millió megtekité). A legjobbak értékelt, ezáltal a legerőebb zemélye kötődét kiváltó tartalmak majdem kivétel élkül zeei videók. Az egye videók feltöltői beállíthatják azt, hogy videóik ézettégi tatiztikái yilváoa hozzáférhetőek legyeek-e vagy em. A feti litából leválogattuk a yilváo tatiztikájú videókat, majd közülük azokat, amelyeket a éve koroztály körébe épzerűek, ézettégük eléri az egymilliót é magyar yelvűek. A lita em telje körű, de idikatív az érdeklődéi körökre. A telje populációhoz haolóa a legtöbbzör megtekitett é a legjobbak értékelt magyar videók között a éveek eetébe i a zee domiál, é zámottevő külöbég a két em prefereciái között. 1 Youtube Data API. Retrievig regio-pecific tadard video feed,

19 A legtöbbzör megvitatott magyar videók között i a zee domiál, zámottevő külöbég a emek prefereciája között, de a fiúk által aktíva kommetáltak között feltűik egy Huia felvétel i, ami arra utal, hogy a láyokkal zembe körükbe érdeklődére tartaak zámot a razita, zélőjobboldali utaláoktól em mete zeezámok i. A legézettebb magyar humoro videók épzerűégi litá a trágár témák domiálak, de égy televízió tartalom i helyet kapott rajta Sebetyé Balázhoz (RTL, VIVA) é a Megaztárhoz (TV) kapcolódóa. Az "emberek é blogok" kategória legézettebb magyar videói litájá i a trágár témák domiálak, bekerült égy televízió tartalom (Móika Show, Baláz Show, Lilu é Zu, Aettka), é a fiúk prefereciáiba feltűik a razizmu é a politika. A többi kategória litái i domiál a zee, a tévé tartalmak között feltűik a Megaztár (TV) é Sebetyé Baláz (RTL, VIVA) kétzer-kétzer, é razita tartalmak i megjeleek. A feti zámok jól mutatják, hogy a Youtube-o fogyaztott magyar yelvű tartalmak között kiemelkedek épzerűégbe a zeei tartalmak. A magyar zeei előadók közül kiválogattuk azokat, akikek a felvételeiről a Youtube rézlete életkori tatiztikákat i hozzáférhetővé, közülük a következők felvételeit ézték meg egymillióál többe. A lita em telje körű, de idikatív. A legtöbb egymillió feletti ézettégű videóval redelkező magyar előadó a Youtube-o (13-17 éveek prefereciái) Előadó Felvé tel (db) Láyo k Fiú k L.L. Juior Kárpátia Childre of Ditace SP Dj Szatmári Nótár Mary Quimby 4 + A Huia zeekar holapjá magát Nemzeti Rock Együttekét defiiálja: 19

20 NOX 3 + Vad Fruttik 3 + Áko 3 + Cerháti Zuza 3 + Groovehoue 3 + FakaDeli + Az egyértelműe televízió imertéghez kötődő előadók litája az alábbi: Előadó/má rka Felvé tel (db) Láy ok Fi ú k Megaztár Majka VV Zófi Megoztott videók a Facebooko A Facebook közlée zerit egy átlago felhazálóak 190 imerőe va 3 a redzerbe, é megoztáait átlagoa imerőeiek 1%-a látja 4. Becléük zerit így 1 megoztá 190 x 1% = 3 embert ér el tipikua. A Facebooko törtéő megoztáok 5 méréét a Meracu Coultig aját ezközeivel, hetébe, mide héte hétfő kora ete végezte az előző hétre voatkozóa. Az áttekité alapját képező táblákat a mellékletbe közöljük. A db legalább tízezre téylege megtekitét elért, Facebooko megoztott videó közül 5 db 18 év felettiekek ajálott tartalom, közülük hármat előz meg figyelmezteté, illetve 10 db zerzői jog által védett 3 Lar Backtrom: Aatomy of Facebook, Joh Cotie: Your Average Facebook Pot Oly Reache 1% Of Your Fried., Facebook Recommedatio Box, 01. 0

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

Információs rendszerek biztonságtechnikája

Információs rendszerek biztonságtechnikája Információ rendzerek biztonágtechnikája Vaányi Itván, Dávid Áko, Smidla Józef, Süle Zoltán 2014 A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 A felőfokú informatikai oktatá minőégének fejleztée, modernizációja

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben