Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából. Budapest, március 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából. Budapest, 2012. március 30."

Átírás

1 A Magyar Elektroiku Műorzolgáltatók Egyeülete (MEME) tagjaiak iterete elérhető, lekérhető médiazolgáltatáaiak elemzée a kikorúak védelméek zempotjából Kézítette a Meracu Coultig a MEME megbízáából Budapet, 01. márciu 30.

2 Tartalom 1. Bevezető 3. Alapfogalmak 3 3. A MEME-tagok lekérhető médiatartalmaiak elemzée A kikorúak médiafogyaztái zokáai A kikorúak médiafogyaztááak zűrée 1 6. Özegzé, javalatok 3 Mellékletek 31 Felhazált irodalom 55

3 1. Bevezető Jele taulmáy áttekitét kívá yújtai arról, miképp valóul meg a kikorúak védelme a lekérhető médiazolgáltatáok körébe. Midehhez figyelembe vezi a voatkozó jogzabályokat, illetve alkalmazáuk gyakorlatát, é a Nemzeti Média é Hírközléi Hatóág (NMHH) ajáláait i. A kikorúak médiafogyaztái zokáaival kapcolatba épít a legfriebb hazai é özeurópai kutatái eredméyekre, tekitetbe vezi a koroztály pedagógiai é pzichológiai jellemzőit. Az elemzé a legfotoabb alapfogalmak értelmezéével idul. Defiiálja a lekérhető médiazolgáltatáok körét, kitér azo platformok imertetéére, melyeke kereztül ezek elérhetők. Rézletezi, hogy a médiatartalmakak a kikorúak védelme érdekébe milye zabályokak kell megfeleliük. Kitér arra, potoa kiket tekithetük kikorúak. Áttekiti a legfotoabb hazai tapaztalatokat, ériti a emzetközi gyakorlatot, a jó példákat. A Magyar Elektroiku Műorzolgáltatók Egyeülete (MEME) tagjai több platformo yújtaak lekérhető médiazolgáltatáokat (i). A taulmáy elemző réze a médiatartalmak tematikáját tekiti át, külöö tekitettel azokra, melyek a kikorúak védelme zempotjából kockázatoak lehetek. Bemutatja, hogy ez utóbbiak erre milye módo hívják fel a figyelmet, iformációt yújtva beoroláuk helyeégéről. A lekérhető médiazolgáltatáok áttekitéét a kikorúak médiafogyaztái zokáaira voatkozó kutatá egézíti ki, mely máodlago é elődlege forráokra egyarát támazkodik. A zakirodalmi taulmáyok é a emzetközi (előorba agolzáz) gyakorlat tapaztalatai mellett a prefereciákat a zülők fókuzcoportjá é a kikorú Facebook épeég értékítéletei kereztül vizgálja. A vizgálat kiemelt célja a jövőbe tekité, a dokumetum ajáláaiak megalapozáa.. Alapfogalmak.1 A médiazolgáltatá A médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról zóló törvéy fogalomredzere az EU voatkozó ajáláát, az Audiovizuáli médiazolgáltatáokról zóló iráyelv 1 megközelítémódját követi. Így a médiazolgáltatá legfotoabb jellemzői közé tartozik, hogy gazdaági tevékeyégek miőül, tartalmáért egy médiazolgáltató zerkeztői felelőéget viel, célja pedig az, hogy valamilye elektroiku hírközlő hálózato kereztül zórakoztató, tájékoztató vagy oktató zádékkal eljuo 1 Az Európai Parlamet é Taác 010/13/EU iráyelve (010. márciu 10.) a tagállamok audiovizuáli médiazolgáltatáok yújtáára voatkozó egye törvéyi, redeleti vagy közigazgatái redelkezéeiek özehagolááról 3

4 a yilváoághoz. A gazdaági jelleg azt jeleti, hogy öálló (például em cupá kerekedelmi tevékeyéghez kötődő kiegézítő) é üzletzerűe végzett tevékeyégről va zó, azaz a zolgáltatát redzeree, ayagi kockázatot vállalva, yereég elérée érdekébe yújtják. A tájékoztató, oktató é zórakoztató fukció azt emeli ki, hogy tömegkommuikáció termékről va zó, mely képe a közvéleméy befolyáoláára. A zerkeztői felelőég a médiatartalmak é orrediégük kiválaztáa orá valóul meg, é redzerit a médiazolgáltató mit jogi zemély vieli, a tartalmak puzta közvetítőire em voatkozik. A médiazolgáltatá orá műorzámok orozatát juttatják el a közöéghez valamilye elektroiku hírközlő hálózato kereztül. Hago é éma, álló- é mozgóképeket egyarát tartalmazhat, a ajtóterméktől elkülöítő legfotoabb kritérium az, hogy televiio-like, azaz televízió médiazolgáltatához haolato tartalom legye. Két alapvető típua a lieári, illetve a lekérhető médiazolgáltatá. A zerkeztői felelőég előbbi eeté a műorzámok műorredjére, utóbbiál pedig a műorkíálat özeállítáára voatkozik. A lieári médiazolgáltatá körébe tartozik mide (közel) való idejű rádió é televízió médiazolgáltatá, függetleül attól, hogy milye techikai ezközökö kereztül jut el a közöéghez. Ide tartozik a cak iterete elérhető médiazolgáltatá (webcatig), a televízió vagy rádió ugárzáal egyidejű iterete közvetíté (imulcatig) é az úgyevezett ear video o-demad (NvoD), mely orá egye műorzámokat több catorá é többzör imételve ugározak, de eze közvetítéek időpotjait a médiazolgáltató határozza meg.. A lekérhető médiazolgáltatá A lieárial zembe a lekérhető médiazolgáltatá legfotoabb jellemzője az, hogy a médiatartalom fogyaztója maga dötheti el, mely műorzámot é milye időpotba tekit vagy hallgat meg. Az egyedi hozzáféré kritériuma a legfotoabb az EU Audiovizuáli médiazolgáltatáokról zóló iráyelvébe i, mely yomá az ilye médiazolgáltatáok közö elevezée a video o-demad (VOD). Foto megjegyezi, hogy a lekérhető médiazolgáltatáok többféle módo eljuthatak a közöéghez, azaz em cupá egyfajta videotárról va zó. A zerkeztői felelőéget a médiazolgáltató, azaz a műorkíálat özeállítója vieli, a közvetítő vagy terjeztő em, de az egye üzleti modellek eetébe eze zerepek között átfedé i lehet (azaz a médiazolgáltató lehet egybe aját é má tartalmaiak közvetítője i). Foto az i, hogy míg korábba a médiazolgáltatóak kellett godokodia arról, hogy a 18 éve aluliak zámára em ajálott, illetve a kikorúakra 4

5 úlyoa ártalma műorzámok e legyeek zámára elérhetőek, ez a kötelezettég a műorterjeztőre i voatkozik. A voatkozó közöégi iráyelv zemlélete zerit a lekérhető médiazolgáltatáok között i vaak televiio-like tartalmak, mivel egyértelműe ugyaahhoz a yilváoághoz zólak, táradalmi befolyáoló erejük i megegyező, é tartalmilag-formailag i haolítaak a televízió műorzámokhoz. Platformok tekitetébe lekérhető médiazolgáltatát yújthat valamilye adatbázi, melyből a médiatartalom fogyaztója ellezolgáltatá fejébe az általa kiválaztott időpotba, egyedi kéré alapjá hívhatja le az adott műorzámot. Egye VOD-redzerekkel már letölté közbe i ézhető a műorzám, míg máokkal egy úgyevezett et top box jeleíti meg letölté utá a médiatartalmat. Az IPTV olya digitáli televízió médiazolgáltatái techológia, mely az iterete vagy helyi hálózato kereztül, IP-zabváy hazálatával valóul meg, é képe megfeleli az egyedi lekéré kritériumáak. Külö kiemeledők az olie elérhető televiio-like vagy korábba a televízióba már ugárzott tartalmak, lévé hazákba ezek köre a legzéleebb é a legváltozatoabb tartalmú. A VOD-jellegű zolgáltatáok ráadául jellemzőe ellezolgáltatá fejébe vehetők igéybe, az iterete lekérhető médiazolgáltatákét közzétett műorzámok pedig épp igyeeégük miatt a yilváoág zéleebb köréhez jutak el, így vélelmezhető, hogy befolyáoló erejük i agyobb. Külööe igaz lehet ez a kikorúakra, hize a legutóbbi kutatáok azt igazolják, hogy az iteretezé mid agyobb mértékbe épül be a gyerekek é fiatalok mideapi életébe. Így előfordulhat, hogy egye műorzámok cak lekérhető médiazolgáltatákét, é előorba az iterete kereztül jutak el hozzájuk. Egy lieári médiazolgáltatákét korábba már közzétett műorzámot tartalmilag em kell megváltoztati cak azért, hogy lekérhető formába i elérhető legye. A hozzáféré módjáak megváltozáa miatt azoba má, peciáli zabályokak i meg kell felelie. Így például a kikorúakra ézve káro médiatartalom zolgáltatójáak godokodia kell arról, hogy a tájékoztatá mellett megfelelő techikai ezközökkel korlátozza i az adott műorzám elérhetőégét..3 A kikorúak köre A hatályo polgári törvéyköyv alapjá kikorú az, aki tizeyolcadik életévét még em töltötte be, kivéve, ha házaágot kötött 3. A kikorúak körébe a Az EU Kid Olie kutatái jeleté zerit a 9-16 éveek több mit fele iteretezik mide ap. 3 A házaágköté em jár a agykorúág megzerzéével, ha a házaágot a bíróág a celekvőképeég hiáya vagy a kikorúág miatt zükége 5

6 jog megkülöbözteti a celekvőképtele, illetve a korlátozotta celekvőképe zemélyek körét, előbbiek közé a 14 év alattiak, utóbbiak coportjába alapeetbe a 14 é 18 év közötti fiatalok tartozak. A két coport közötti külöbég jogi zempotból az, hogy tagjai milye jogokat zerezhetek, illetve milye kötelezettégeket vállalhatak, ezeket a polgári törvéyköyv rézletee zabályozza. A ajtózabadágról é a média alapvető zabályairól, illetve a médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról zóló törvéy em tez külöbéget a kikorúak között em a celekvőképeég, em má zempotból. A kikorúak coportjába tartozók védelmét egyégee fotokét deklarálja, eek mikétjét rézletezi, de a kikorúak köréek defiiáláára em tér ki. A gyermek jogairól zóló emzetközi egyezméy elő cikke i úgy fogalmaz, hogy védelem illeti meg, é gyermek az a zemély, aki tizeyolcadik életévét em töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazadó jogzabályok értelmébe agykorúágát már korábba eléri. 4 A jele dokumetum i kikorúak tekiti a agykorúágot meg em zerzetteket, alapeetbe mide 18 év alatti magyar állampolgárt. Pedagógiai é pzichológiai zempotból azoba a kikorúak köre további coportokra botható, az adott koroztály jellemzői é érettége alapjá. A legáltaláoabb megközelíté zerit cecemőek a két év alattiakat, gyermekek a pubertá előtt állókat, fiatalak pedig a 18 éveél fiatalabb erdülőket evezik. Ez a taulmáy gyermekek a -1 éveeket, fiatalak pedig a év közöttieket tekiti..4 A kikorúak védelméek közöégi gyakorlata A gyermekvédelem alapdokumetuma az 1989-e ew yorki gyermekjogi egyezméy, mely a zülők elődlege felelőégéek deklaráláa mellett két iráyból közelíti meg a kikorúak médiafogyaztáát. Egyrézt arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyerekeket zellemi é fizikai éretleégük oká külölege báámód illeti meg: 17. cikke kimodja, hogy az államak godokodia kell azo iráyelvek kidolgozááról, melyek hatékoy védelmet biztoítaak a jólétükre ártalma iformációk elle. Márézt ugyaitt kiyilváítja azt i, hogy a gyermekek joga va ahhoz, hogy hozzájuo midazo iformációkhoz, melyek zociáli, zellemi é erkölci jóléte, egézége előmozdítáát zolgálják. A kikorúak védelme kiemelt zerepet tölt be az Európai Uió audiovizuáli zolgáltatáokkal kapcolato jogalkotáába i, így a közvetíté zabadágáak keretet adó közöégi iráyelv 5 rézletee zabályozza a gyámhatóági egedély hiáya miatt érvéyteleé yilváította. 4 Kéziköyv a gyermekjogi egyezméy alkalmazáához. Calád, Gyermek, Ifjúág Egyeület, Budapet, Az Európai Parlamet é Taác 010/13/EU iráyelve (010. márciu 10.) a tagállamok audiovizuáli médiazolgáltatáok yújtáára voatkozó egye törvéyi, redeleti vagy 6

7 kérdét. A má orzágból ugárzott audiovizuáli médiazolgáltatá cak kevé eetbe korlátozható, ezek közé tartozik, ha olya erőzako vagy porográf műorelemeket tartalmaz, melyek úlyoa károak lehetek a kikorúak teti, zellemi é erkölci fejlődéére. A közöégi iráyelv hagúlyozza, hogy a kikorúakra ézve valózíűleg ártalma médiatartalmak eetébe hatékoya kell korlátozi a hozzáférét, míg úlyoa károak egyáltalá em ugározhatók. A dokumetum azoba em kíál kapazkodót azzal kapcolatba, mit tekit erőzako é porográf tartalomak, vagy ártalmaak é úlyoa károak, így ezek értelmezée az egye tagorzágok aját hatákörébe marad, az adott kulturáli é etikai ormák meté. A közöégi ajáláok agy jeletőéget tulajdoítaak a piaci özabályozáak i, é a direktívák kimodják, hogy a kikorúak teti, zellemi é erkölci fejlődéére ártalma tartalmak kódolatlaul cak úgy ugározhatók, ha erre a fogyaztók figyelmét felhívják, vagy egy erre voatkozó jelzét a ugárzá telje időtartama alatt láthatóvá tezek. A direktíva arra i kitér, hogy támogatadók azo techikai megoldáok, melyek a zülői tartalomelleőrzét köyebbé tezik..5 A kikorúak védelme Magyarorzágo A magyar jogalkotá beépítette az európai ajáláokat. A gyermekjogi egyezméyhez é a közöégi zabályozához haolóa a hazai i úgy közelít a kikorúak médiafogyaztáához, hogy egyrézt védei igyekzik őket az ártalma tartalmaktól, márézt hagúlyozza jogukat a fejlődéüket előmozdító iformációkhoz. Eek megfelelőe az évi XXXI. törvéy a gyermek védelméről é a gyámügyi igazgatáról károak miőíti a gyűlöletkeltét, a porográfiát é az erőzakot, támogatadóak pedig a gyermek fejlettégéek megfelelő, imeretei bővítéét egítő, a magyar yelv é kultúra értékeit őrző műorokat. A kikorúak médiafogyaztáát éritő gyermekvédelemek tartalmi é techikai ezközei vaak, melyeket rézletee tárgyal a médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról, illetve a ajtózabadágról é a médiatartalmak alapvető zabályairól zóló törvéy. A redelkezéek alkalmazáát a Nemzeti Média- é Hírközléi Hatóág Médiataácáak ajáláai egítik, mid a műorzámok miőítée é korhatár-kategóriákba oroláa, mid a médiazolgáltatók zámára ajálott hatékoy műzaki megoldáok alkalmazáa kapcá. Újdoág, hogy a korábba i alkalmazott korhatár-kategóriák piktogramjai mellett a médiazolgáltató megkülöböztető jelzéel láthatja el a kifejezette gyermekbarát programokat i. A lekérhető médiazolgáltatáokra voatkozó jelelegi zabályozá zerit a közigazgatái redelkezéeiek özehagolááról 7

8 közzététel előtti korhatár-kategóriákba orolá em kötelező. A kikorúak erkölci, fizikai é zellemi fejlődéét vezélyeztető, vagy arra ártalma, közvetle módo yílt erőzakot vagy zexualitát tartalmazó műorzámokat azoba 18 éve aluliak zámára em ajálottak kell miőítei. Eek megfelelőe hatékoy műzaki megoldáak kell biztoítaia, hogy eze tartalmak e legyeek hozzáférhetőek a kikorúak zámára. A médiazolgáltatóak fel kell hívia a figyelmet az adott tartalom vezélyeire, külö optikai azooítáal é forrákódját olya korhatár-kategóriára utaló metataggel kell ellátia, melyet a tartalomzűrő alkalmazáok i felimerek. A kikorúak védelmére agy hagúlyt fektető médiazabályozá foto, ám az ártalmak megelőzéére korátem elegedő. A médiazolgáltatók aktív zerepvállalááak zükégeégére a Nemzeti Média- é Hírközléi Hatóág i felhívja a figyelmet. A korhatár-kategóriákba orolá, a ugárzái időpot meghatározáa vagy a hozzáférét gátló megoldáok cak akkor lehetek hatékoyak, ha a tájékoztatá i kiemelt zerepet kap. Ez alatt em cak az adott techikai módzerekkel kapcolato (kikorúak védelme kapcá előorba a zülőkek zóló) iformációzolgáltatá, de a tudato médiafogyaztá propagáláa i értedő..6 A kikorúak védelméek tartalmi ezközei A médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról zóló törvéy 6 a műorzámok alábbi coportjait külöbözteti meg: I. korhatárra tekitet élkül megtekithető műorzámok, II. hat éve aluliak zámára em ajálott műorzámok (hat éve aluliak zámára kézült műorzámok között em bemutatható), III. tizekét éve aluliak zámára em ajálott műorzámok (tizekét éve aluliak zámára kézült műorzámok között em bemutatható), IV. tizehat éve aluliak zámára em ajálott műorzámok ( óráig mutatható be), V. tizeyolc éve aluliak zámára em ajálott műorzámok ( óráig mutatható be), VI. em közzétehető műorzámok. A lekérhető médiazolgáltatáokba az V. é VI. kategóriába eő műorzámok eeté hatékoy műzaki megoldáokkal kell biztoítai, hogy cak tizeyolc éve felüliek férheeek hozzá tizeyolc éve aluliak zámára em ajálott műorzámokhoz. Az NMHH ajáláa 7 a kikorúak védelmébe a lieári é lekérhető médiazolgáltatók által alkalmazadó hatékoy műzaki megoldáokra a következő főbb potokat tartalmazza: évi CLXXXV. törvéy a médiazolgáltatáokról é a tömegkommuikációról. 7 Ajálá a kikorúak védelmébe a lieári é lekérhető médiazolgáltatók által alkalmazadó hatékoy műzaki megoldáokra. NMHH Médiataác,

9 gyermekzár hazálata, az életkori korlátozát jelző metatagek elhelyezée a tartalomba, a éző korhatár-elleőrzée, felhívá a vezélyekre, optikai azooítá, iformálá a techológiai ezközök hazálatáról..7 A kikorúak védelméek techikai ezközei A fogyaztók médiatudatoágáak övelée, a techikai ezközökkel kapcolato tájékoztatá, a zülők zerepéek hagúlyozáa a lekérhető médiazolgáltatáok eetébe i legalább akkora hagúlyt kap a hatóági ajáláokba, mit maguk a techikai ezközök é ezek alkalmazáa. Ez i jelzi a médiazolgáltató felelőégét abba, hogy a redelkezére álló techológiáról é hazálatáról iformálja a zülőket, ráiráyíta figyelmüket arra, hogy va lehetőégük korlátozi gyermekeik médiafogyaztáát. Az egyik legelterjedtebb techikai megoldá a et-top-box vagy dekóder gyerekzár fukciójáak hazálata. A korhatár-kategória beállítáához tartozó titko kód ideáli eetbe legalább égy, képeryő meg em jeleített zámjegyből áll, melyet mide módoítákor újra meg kell adi, é egyedi műorzámok blokkoláára i alkalma. 8 A kód hibá beüté vagy pótlá eeté cak a agykorúág körültekitő elleőrzée utá módoítható. Az iterete közzétett lekérhető médiazolgáltatáok igyeee letölthető zűrőprogramokkal korlátozhatók. Ezek az alkalmazáok a felhazálók (zülők) beállítáaiak megfelelő módo, az egye műorzámok forrákódjához redelt metatag alapjá azooítják a korhatáro tartalmakat, é blokkolják azokat. A tartalomzűrő módzerek azoba cak rézbe vagy fázikééel képeek lépét tartai fejlődéel, így alkalmazáukak mideképp vaak korlátai. A emzetközi tapaztalatok i azt mutatják, hogy jeleleg a gyakorlatba a médiatudatoág fotoabb a zűrőtechológiák hazálatáál. 9 Az Amerikai Egyeült Államokba a kikorúak védelmére agy ikerrel alkalmazzák az úgyevezett violece chip, azaz V-chip techológiát 10, mely képe az egye műorzámok tartalmi beorolááak felimeréére, é porográf vagy erőzako médiatartalom érzékelée eeté blokkolja aak zigálját, így az em jeleik meg a képeryő. Az ezköz zemélyre zabotta programozható, a blokkoli kívát műorzámok köre bármikor megváltoztatható a kézülékhez biztoított égyjegyű kód egítégével. A 8 Ajálá a kikorúak védelmébe a lieári é lekérhető médiazolgáltatók által alkalmazadó hatékoy műzaki megoldáokra. NMHH Médiataác, Erre eged következteti az EU Kid Olie kutatái jeletée i. 10 Az agol Wikipedia voatkozó zócikke rézletee elemzi a témát. 9

10 V-chip Európába a korábbi, aalóg techológia külöbözőége oká em volt bevezethető, a digitáli techológiára áttéréel azoba egyike lehet a hatékoy tartalomzűrét biztoító megoldáokak. 3. A MEME-tagok lekérhető médiatartalmaiak elemzée A lekérhető médiatartalmak kérdéköréek vizgálatakor az elődlege megállapítai azt, hogy milye techológiák, ezközök é eléréi catorák egítégével lehetége a médiatartalmak ilye típuú fogyaztáa. Vizgálatuk orá az alábbi lehetőégeket igyekeztük vizgáli: o-demad lekéré televízió megtekitére (IPTV), pzeudo o-demad lekéré televízió megtekitére (időeltoláo tévéézé), iterete tartalomfogyaztá a MEME-tag iterete felületé kereztül, MEME-taghoz kapcolódó iterete tartalomfogyaztá em MEME-tag iterete felületé kereztül (pl. Youtube). A lekérhető médiatartalmak elérée zempotjából az iteret mit catora a legfotoabb, mert a magyar 15-9 éveek körébe a tévéézé api átlago ideje 010-be 176 perc volt, ez az elmúlt évtizedbe jeletőe em változott, az iteretezéel töltött idő vizot yolczoroára őtt a 000-e 15 percről a 010-e 1 percre a GfK Hugária adatai zerit Az iterete elérhető lekérhető médiazolgáltatáok A következő elemzé a Magyar Elektroiku Műorzolgáltatók Egyeülete tagjaiak lekérhető médiazolgáltatáát vizgálja. A kutatá orá kitütetett figyelmet kaptak az iterete elérhető tartalmak, lévé ezek poteciália a kikorúak jóval agyobb aráyához juthatak el, mit a zülők által előfizetett video o-demad zolgáltatáok keretébe kíált műorzámok. Az iteret jeletőégét erőíti az a téy i, hogy ahogya az EU Kid Olie kutatá 1 magyarorzági eredméyei i igazolták, a kikorúak körébe az iteretezére fordított idő egyértelműe övekzik, a fiatalok (15-16 éveek) egyede pedig már apota akár két órát i eltölt a világháló. M-RTL Zrt. Az M-RTL Zrt. médiazolgáltató a holapjá előorba aját gyártáú produkcióit tezi közzé lekérhető formába, a terjeztett tartalmak között a orozat-, illetve filmajálók é a portközvetítéek domiálak. A megtekithető videók jellemzőe adárézletek, tematikua válogatott é vágott riportok, epizódok, vizoylag kevé telje terjedelmébe elérhető 11 GfK Hugária, 010. október 7. 1 EU Kid Olie. Kutatái jeleté. ITHAKA Iformáció Táradalom é Hálózatkutató Közpot,

11 műorzám kérhető le a videótárból. Ez utóbbiak között a catora aját gyártáú orozatáak (Barátok közt) rézei i megtalálhatók. A tartalmak legagyobbrézt korhatárra való tekitet élkül megtekithető é megfelelőe értékelt műorzámok. Előorba a valóághow produkciókhoz (ValóVilág, belevalóvilág) é a zerecejátékhoz (póker) kapcolódak azok a videók, melyek megtekitée 18 éve aluliak zámára em ajálott. Eze tartalmak eetébe a techikai hozzáféré megfelelőe korlátozott, a korhatár optikai jelzée jól látható. MTM-SBS Zrt. Az MTM-SBS Zrt. mit médiazolgáltató által kíált lekérhető tartalmak a TV kerekedelmi catora előorba aját műorzámai. A tv.hu holapo elérhetők terjeztett tartalmak i, ám léyegee kiebb aráyba. Ezek között előorba orozatajálók, trailerek vaak, egyetle kiemelt műorzámhoz, a Bajokok ligája portközvetítéeihez kapcolódik léyegee több, korhatárra való tekitet élkül megtekithető videó. Jellemzőe em egye adáok, haem aak rézletei tekithetők meg az iterete, tematiku botába. Olie olya extrák i elérhetők (például vágatla adáok), melyek a lieári médiazolgáltatába egyáltalá em jeletek meg. Ezek között túlyomórézt korhatárra való tekitet élkül megtekithető tartalmak vaak. A videokíálatot áttekitve elmodható, hogy mivel ezek jellemzőe em a lekérhető, haem a lieári médiazolgáltatá zámára kézültek, megfelelek az azokra voatkozó (lekérhető tartalmakkal özehaolítva zigorúbb) zabályokak. Foto hagúlyozi, hogy a lieári é lekérhető médiazolgáltatáok eeté két külö médiazolgáltatáról bezélük, bár a lekérhető médiazolgáltatá többégébe a lieári médiazolgáltatá által közölt tartalmakat tezi elérhetővé, ez öálló médiazolgáltatáak miőül. A korhatár-kategóriára voatkozó piktogram a legtöbb eetbe az iterete elérhető videóko i jól látható, így az i, ha egy műorzám 1 éve aluliak zámára em ajálott, oha eek jelzéére a lekérhető tartalmak eetébe a zabályozá em kötelezi a médiazolgáltatót. A piktogram jellemzőe akkor hiáyzik, ha egy adá riportjáak vágatla, extrakét feltöltött verziójáról va zó. A TV holapjá a reality műorzámokhoz kapcolódva elérhető egy erotika elevezéű catora i, mely alatt kifejezette zexuáli tartalmú, 18 éve aluliakak em ajálott tartalmak vaak. Ezek eetébe a korhatár optikai jelzée megfelelő, a hozzáféré korlátozott, a zűrőprogramokra felhívják a figyelmet. IKO Media Group Az IKO Media Group körébe tartozó kábelcatora, a Sportklub holapjá lekérhető médiazolgáltatákét előorba aját gyártáú portriportok é 11

12 özefoglalók tekithetők meg, a portközvetítéek közül a hazai porteeméyekről kézült tartalmak a meghatározók. Ezek midegyike korhatárra való tekitet élkül megtekithető. Szité cak tematiku é em korhatáro videók érhetők el a Fihig ad Hutig catora holapjá, ezek midegyike egy telje adá olie változata. A tartalmak megfelelőe értékeltek. Cak ajáló található lekérhető médiazolgáltatákét a DoQ, a Reflektor Tv, a Sorozat+ é a Prizma Tv catora holapjá, a Film+ pedig cak a lieári médiazolgáltatá műorredjét tezi közzé. A Cool tv holapja trailereket é műorajálókat tez közzé a holapjá videotartalomkét. A Cillag zületik howműor é a belevaló Világ reality redelkezik lekérhető médiazolgáltatáokkal, ezek azoba az adott műorzámot lieári zolgáltatákét közvetítő RTL Klub holapjá érhetők el. A 18 éve aluliak zámára em ajálott tartalmak megfelelő optikai figyelemfelhívó jelzéel ellátottak, a techikai hozzáféré korlátozott. ATV Zrt. Az ATV profiljából adódóa előorba hírműorokat é magaziokat, illetve má, iformáció műorzámokat tez közzé holapjá lekérhető médiazolgáltatákét. Ezek túlyomó réze korhatárra való tekitet élkül megtekithető tartalom, így a techikai hozzáféré egyetle eetbe em korlátozott é megkülöböztető korhatár-piktogram elhelyezéére ice zükég. Videotartalom em mide műorzámhoz kapcolódik (így például a Világ arcai című magazihoz em), illetve em mide adá érhető el olie. A hozzáférhető tartalmak azoba em vagy cak kevéé ériteek kikorúak zempotjából kockázato témákat, így értékeléük, é a közzététel módja i megfelelő. Chello Cetral Europe Zrt. Sportközvetíté-rézletek é portriportok találhatók korlátozott zámba a Sport1, Sport é SportM catorák holapjá, a Sport1tv.hu oldalo. A lieári médiazolgáltatához vizoyítva a lekérhető tartalmak háyada eleyéző, cupá rézleteket vagy rövidebb riportokat lehet olie eléri, ezek midegyike korhatárra való tekitet élkül megtekithető é megfelelőe értékelt tartalom. A lieári médiazolgáltatához képet haoló aráyba tez közzé videókat a TV Paprika i, melyek holapjá (é azo kereztül) trailerek é receptműor-rézletek, helyekét egéz adáok (Fittérítő) láthatók. Ezek midegyike a tematiku catora profiljából adódóa korhatárra való tekitet élkül megtekithető é megfelelőe értékelt. Nem yújt lekérhető médiazolgáltatát az iterete a Filmmúzeum é a Spektrum. A Miimax catora holapja azoba több, kifejezette gyerekekek zóló médiatartalmat zolgáltat. Ezek között aimált modókák, gyerekdalok, rajzfilmajálók é gyerekekek zóló videoklipek találhatók. A 1

13 tartalmak midegyike megfelelőe értékelt, egy rézük kifejezette gyerekek zámára ajálott tartalom, ugya erre emmilye jelzé em hívja fel a figyelmet. A zabályozá a gyermekbarát piktogram hazálatát em tezi kötelezővé, külööe lekérhető tartalomzolgáltatá eetébe, a zülők eligazodáát azoba megköyítheté. Viacom Global Hugary Zrt. Kifejezette kikorúakak zóló műorzámokat kíál a Nickelodeo, melyek holapja lekérhető tartalomzolgáltatái i yújt. Rajzfilmek egéz epizódjait, illetve ifjúági orozatok egye rézeit lehet megtekitei. Ezek midegyike megfelelőe értékelt, korhatárra való tekitet élkül megtekithető tartalom, oha a célcoportjuk em ugyaaz a koroztály. A Comedy Cetral holapjá i elérhető lekérhető médiazolgáltatá. A catora aját gyártáú aimációja, a Suogó mackók mellett (mely a legtöbbet megoztott tartalmak között i előkelő helye zerepel a korcoportba) egéz eté tad up műorzámok, kabaréjeleetek i megtekithetők. Ezek egyike em korhatáro tartalom, zabado hozzáférhető é megfelelőe értékelt. A fiatalokat megcélzó zeecatora, a VIVA holapjá i több műorzámhoz kapcolódóa működik olie lekérhető médiazolgáltatá. Egéz adáok tekithetők meg, illetve videoklipek i hozzáférhetők. A tartalmak között ugya akad olya, mely a kikorúak védelme zempotjából kockázato témákat i érithet, de ezek egyike em tartalmaz yílt erőzakot vagy zexualitát, így megfelelőe értékeltek, a hozzáféré techikailag jogoa em korlátozott. Az MTV zeecatora holapja agyobb aráyba tartalmaz olya telje epizódokat reality howkból, orozatokból, illetve dokumetumfilmekből, melyeket ugya kikorúak i megtekithetek, de rájuk ézve ártalma elemeket i tartalmazhatak. Az ilye műorzámok előtt figyelmezteté hallható a trágár bezédre é a zexuáli utaláokra. A 18 éve aluliak zámára em ajálott horrorvígjáték-orozat eetébe a hozzáféré techikailag i korlátozott, ugya a figyelmezteté yelve em magyar, haem agol. MTVA Mid a Dua tv, mid az m1 é m meglehetőe ok tartalmat zolgáltat, zite mide aját gyártáú produkció elérhető lekérhető formába az iterete. A médiazolgáltató profiljából adódóa ezek között kikorúak zámára em ajálott tartalom, így a videotárak telje tartalma zabado hozzáférhető. A zúrópróbazerű elleőrzé azt mutatta, hogy a műorzámok megfelelőe értékeltek, a lekérhető médiazolgáltatába i alkalmazzák az egyébkét em kötelező korhatár-kategóriákat, jellemzőe az II. é III. kategóriához tartozó piktogramot. Megjegyzedő azoba, hogy a közzolgálati catorák em jelzik, mely programjaik kifejezette ajálottak a kikorúak zámára, oha kíálatukba zámottevő háyadot tezek ki a gyerekekek zóló műorzámok. 13

14 Saoma Zrt. A Saoma Média Budapet Zrt. egyrézt catorái, a Story4 é Story5 holapjá, márézt a Story magazi olie változatába, illetve egye weboldalai é hírportáljá yújt lekérhető médiazolgáltatát. A Story4 é Story5 webe felületei a lieári médiazolgáltatá műorzámaiak ajálói láthatók, aját gyártáú produkciók közül pedig egy vetélkedő (az Átvágó) telje adáai, illetve egy bulvármagazi riportjai (Napi ztori) érhetők el. Ezek egyike em korhatáro tartalom, megfelelőe értékeltek é zabado hozzáférhetők. Mozifilmek ajálói láthatók a Mozi4.hu holapo, kifilmek a Welle Cafe, a Babazoba.hu é a Házipatika.com portáloko. Ezek cak rézbe televiio-like tartalmak, de mide eetbe korhatárra való tekitet élkül megtekithetők. Tudóítáok érhetők el a Hir4.hu holapo, bulváriterjúk pedig a Story Olie oldalo. Ezek érithetek ugya kikorúak védelme zempotjából kockázato témákat, de ezt egyetle eetbe em olya módo tezik, hogy a hozzáféré techikai korlátozáa idokolt vola. Origo Zrt. Példamutató megvalóítá a korhatáro tartalmak eeté (Life Network), a techológiai korlátozá mellett a zűrőprogramok hazálatára i felhívják a figyelmet. A videók iterete hozzáférée em követi a tartalmak/műorok truktúráját, ia rövidebb, egyedi videókra vágá, zerkezté a tipiku. A VideaKid az egyik kifejezette gyermekbarát tartalmak zolgáltatáára zakoodott weboldal. Ajálá A gyakorlat em egyége abból a zempotból, hogy a 18 éve aluliak zámára em ajálott tartalmak eetébe az adott video yitóképe látzódhat-e vagy em (vaak ugyai olya műorzámok, melyekek már az elő képkockája i zexualitát ábrázol). Előfordul, hogy az eredetileg idege yelvű tartalom zolgáltatója em magyarul hívja fel a figyelmet arra, hogy az adott videoayagot cak 18 éve felüliek tekithetik meg. Eetekét em zembetűő helye, a letölthető médiatartalomtól vizoylag távol található a figyelemfelhívá az iterete zűrőprogramok letöltééek lehetőégére é helyére. A tartalmak kategóriákba, catorákba redezée okzor eetlege, eheze átlátható, ami az egye műorzámok eléréét ehezebbé tezi. Külööe a kikorúak zámára kifejezette ajálott videók eetébe érdeme lee a zülőket megfelelő jelzéekkel egítei az eligazodába. A legújabb kutatáok zerit a rajzfilmek megítélée em egyége, é em mide koroztály zámára ajálottak automatikua. 14

15 A kifejezette gyermekbarát programok jelzéére a tartalomzolgáltatók em hazálják az erre ajálott piktogramot. Mivel lekérhető tartalomkét jellemzőe a lieári médiazolgáltatába már közvetített videoayag érhető el az iterete, vélelmezhető, hogy a gyermekbarát piktogram em hazálato ott em, pedig a zülők zámára iráymutató lehet a megfelelő tartalmak kiválaztáába é a médiatudatoágra evelébe. 3. O-demad hozzáféré Piaci zempotból relevá o-demad hozzáférét jeleleg a következő három távközléi zolgáltató kíál (éháy má zolgáltató az alábbi zolgáltatáok rézhalmazát értékeíti tovább aját márkájával): T-Home o-demad: - videotéka (több záz egézeté film), - orozatok (Éde Hotel, Való Világ 1--3., telje leírá em hozzáférhető), - HBO O Demad (havi 10 műor, filmek, orozatok), - Miimax Meetár (rajzfilmek, 100 epizód), - FitVideo (fitez videók). upc o-demad: - upc videotár (több záz egézeté film), - RTL Klub é tv tartalmak, - HBO O Demad (havi 10 műor, filmek, orozatok), - Miimax videotár (rajzfilmek, 100 epizód). ivitel o-demad: - HBO Go (zámítógépre, mobiltelefore é táblagépre). A feti zolgáltatáok elérée jeleleg miimáli a MEME-tartalmak zempotjából. A dokumetum kéőbbi zakazába rézletee imertetett kutatái eredméyek alapjá a háztartáok mitegy 4%-a redelkezik IPTV-vel, é az o-demad zolgáltatáok zolgáltatáokkal midig egybecomagolt TSV (időeltoláo tévézé) fukció az ilye ezközökkel redelkező háztartáok tévéézéi idejéből átlagoa apota percet tez ki A kikorúak médiafogyaztái zokáai A telje magyar kikorú épeég zámoágára voatkozó közelítő zámítáukat a KSH épeégi adatai alapjá 14 végeztük, halálozáal em kalkuláltuk. A feti adatorok alapjá a kikorúak záma Magyarorzágo legalább Televízió Ezközellátottág Alapozó Felméré 011 Őz, Niele Közöégméré. 14 Népeég, épmozgalom (1949 ), KSH. 15

16 ezer, aráyuk 17% a magyar épeégbe. Az EU Kid Olie kutatáa 15 zerit közülük főkét a éveek iteretezek ők az elvileg legália Facebookot hazálók, özee mitegy 65 ezre vaak, aráyuk mitegy 6%-o a magyar épeégbe. A Figyelő, az Ao Hewitt é az AIESEC kutatáa alapjá már a Z-geerációhoz tartozók, az 199 utá zületettek i aját kapcolati hálójukból, iformáli utako tájékozódak legzíveebbe, iformációforráaik között elő helye állak a közöégi hálózati zolgáltatáok. 16 Ezért kiemelt figyelmet fordítuk a Facebooko törtéő tartalommegoztára, az iwiw hazálatáak jeletőége egyre cökke. Magyar látogatók közöégi hálózati oldalako Forrá: Google Tred 4.1 Magyar kikorúak a Facebooko A Facebook hirdeté célzái tatiztikái 17 alapjá mitegy 3970 ezer magyar felhazálója va a közöégi hálóak. Ez a magyar épeég mitegy 40%-át tezi ki, a Socialbaker 18 becléei alapjá pedig az olie populáció 64%-a érhető el a Facebooko. A Facebook jogi feltételei em egedik a 13 éveél fiatalabb felhazálók regiztrációját, ebből adódóa az életkor-tatiztikáik aló határa i 13 év. A Facebook hirdeté célzái tatiztikái alapjá mitegy 806 ezer 18 éveél fiatalabb magyar felhazálója va a redzerek. Aráyuk a telje magyar Facebook épeége belül 0%. Ez az érték jóval agyobb, mit a koroztály telje magyar épeéghez vizoyított aráya, hize a éveek a lakoág midöze 6 %-át tezik ki. Sőt, meghaladja a mide kikorú telje épeégre vetített aráyát i, mivel a 18 év alattiak háyada 17% a magyar lakoágba. 15 EU Kid Olie. Kutatái jeleté. ITHAKA Iformáció Táradalom é Hálózatkutató Közpot, A közöégi oldalakról tájékozódik a Z-geeráció. Figyelő-Ao Hewitt-AIESEC kutatá, Facebook Ad Targetig, Socialbaker, Hugary Facebook Statitic,

17 Az eltéréek két alapvető oka lehet: egy felhazáló többzör regiztrál (ez a kevéé valózíű, mert a Facebook alapvetőe a valódi idetitára épít), a valóágba 13 éve aluliak i hazálják a redzert. Egy 011-e amerikai kutatá igyekezett beclét adi arra, hogy a fiatalabb koroztály mekkora háyada hazálja a Facebookot, általába zülői jóváhagyáal. 19 Életkor 1 éveek 11 éveek 10 éveek Özee Ará y 55%- a 3%- a 19%- a A magyar populáció ra vetítve Ha feltételezzük, hogy mide magyar éve hazálja a Facebookot é a feti beclét i felhazáljuk, akkor mitegy 65 ezer ezer = 78 ezer felhazálóra becüljük a valójába 806 ezre populációt, é még igy em tuduk a 18 év alatti magyar felhazálók 9%-ával elzámoli. 650 (öze 13-18) (becült 10-1) = < Lekérhető tartalmak fogyaztáa a tartalomzolgáltatók felületei kívül A Youtube meghatározó az olie videotartalmak fogyaztáába, márciutól magyar tartalomparterekkel, két televízió catorával, az MTVÁ-val é TV-vel működik együtt; zeei parterei a Szt, a CLS, az 1G, a Tom Tom é a WMMuicDitributio. A zerzői jogi zervezetek közreműködéével a tartalomtulajdoook bevételhez jutak a tartalmaik egítégével értékeített hirdetéekből Why paret help their childre lie to Facebook about age: Uiteded coequece of the Childre Olie Privacy Protectio Act, Firt Moday, November Róai Adrá: Mit hoz a magyar YouTube a zeézekek?

18 Magyar látogatók videomegoztó oldalako Forrá: Google Tred 4.3 Youtube videók épzerűége a kikorúak körébe A kikorúak tartalomfogyaztái prefereciáiról okat elárul, hogy milye videókat ézek, kedvelek a legépzerűbb videomegoztó oldalo. Az alábbiakba két forrára támazkoduk, egyrézt a Youtube hivatalo magyar tatiztikáiak 1 elemzéére, mely a 01. márciu 19.-ei állapotot tükrözi, márézt az öze magyar zeei előadóra voatkozó 011. zeptemberi kutatára. Az előbbi elemzéből megimert prefereciák idokolják majd az utóbbi, zeei fókuzú kutatá felhazáláát i. Midkét elemzét a Meracu Coultig végezte aját ezközeivel. A Youtube a magyar zolgáltatá idítáával egyidőbe hozzáférhetővé tette magyar tatiztikáit. Tapaztalatuk zerit az adatok még em teljee, de idikatíva megfelelek a valóágak, közülük leválogattuk a legalább egymillió megtekitéel redelkezőket. Az áttekitő elemzé alapját képező táblákat a mellékletbe közöljük. A telje populáció fogyaztái toplitájá a legtöbbzör megtekitett magyar videók között egyértelműe meghatározó a zee (4,6-13,5 millió megtekité). A legjobbak értékelt, ezáltal a legerőebb zemélye kötődét kiváltó tartalmak majdem kivétel élkül zeei videók. Az egye videók feltöltői beállíthatják azt, hogy videóik ézettégi tatiztikái yilváoa hozzáférhetőek legyeek-e vagy em. A feti litából leválogattuk a yilváo tatiztikájú videókat, majd közülük azokat, amelyeket a éve koroztály körébe épzerűek, ézettégük eléri az egymilliót é magyar yelvűek. A lita em telje körű, de idikatív az érdeklődéi körökre. A telje populációhoz haolóa a legtöbbzör megtekitett é a legjobbak értékelt magyar videók között a éveek eetébe i a zee domiál, é zámottevő külöbég a két em prefereciái között. 1 Youtube Data API. Retrievig regio-pecific tadard video feed,

19 A legtöbbzör megvitatott magyar videók között i a zee domiál, zámottevő külöbég a emek prefereciája között, de a fiúk által aktíva kommetáltak között feltűik egy Huia felvétel i, ami arra utal, hogy a láyokkal zembe körükbe érdeklődére tartaak zámot a razita, zélőjobboldali utaláoktól em mete zeezámok i. A legézettebb magyar humoro videók épzerűégi litá a trágár témák domiálak, de égy televízió tartalom i helyet kapott rajta Sebetyé Balázhoz (RTL, VIVA) é a Megaztárhoz (TV) kapcolódóa. Az "emberek é blogok" kategória legézettebb magyar videói litájá i a trágár témák domiálak, bekerült égy televízió tartalom (Móika Show, Baláz Show, Lilu é Zu, Aettka), é a fiúk prefereciáiba feltűik a razizmu é a politika. A többi kategória litái i domiál a zee, a tévé tartalmak között feltűik a Megaztár (TV) é Sebetyé Baláz (RTL, VIVA) kétzer-kétzer, é razita tartalmak i megjeleek. A feti zámok jól mutatják, hogy a Youtube-o fogyaztott magyar yelvű tartalmak között kiemelkedek épzerűégbe a zeei tartalmak. A magyar zeei előadók közül kiválogattuk azokat, akikek a felvételeiről a Youtube rézlete életkori tatiztikákat i hozzáférhetővé, közülük a következők felvételeit ézték meg egymillióál többe. A lita em telje körű, de idikatív. A legtöbb egymillió feletti ézettégű videóval redelkező magyar előadó a Youtube-o (13-17 éveek prefereciái) Előadó Felvé tel (db) Láyo k Fiú k L.L. Juior Kárpátia Childre of Ditace SP Dj Szatmári Nótár Mary Quimby 4 + A Huia zeekar holapjá magát Nemzeti Rock Együttekét defiiálja: 19

20 NOX 3 + Vad Fruttik 3 + Áko 3 + Cerháti Zuza 3 + Groovehoue 3 + FakaDeli + Az egyértelműe televízió imertéghez kötődő előadók litája az alábbi: Előadó/má rka Felvé tel (db) Láy ok Fi ú k Megaztár Majka VV Zófi Megoztott videók a Facebooko A Facebook közlée zerit egy átlago felhazálóak 190 imerőe va 3 a redzerbe, é megoztáait átlagoa imerőeiek 1%-a látja 4. Becléük zerit így 1 megoztá 190 x 1% = 3 embert ér el tipikua. A Facebooko törtéő megoztáok 5 méréét a Meracu Coultig aját ezközeivel, hetébe, mide héte hétfő kora ete végezte az előző hétre voatkozóa. Az áttekité alapját képező táblákat a mellékletbe közöljük. A db legalább tízezre téylege megtekitét elért, Facebooko megoztott videó közül 5 db 18 év felettiekek ajálott tartalom, közülük hármat előz meg figyelmezteté, illetve 10 db zerzői jog által védett 3 Lar Backtrom: Aatomy of Facebook, Joh Cotie: Your Average Facebook Pot Oly Reache 1% Of Your Fried., Facebook Recommedatio Box, 01. 0

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

Hűtő-, és fagyasztókészülékek ActiveGreen technológiával

Hűtő-, és fagyasztókészülékek ActiveGreen technológiával tapaztalat, ami zámít Liebherr, mit a hűtő-fagyaztó kézülékek zakértője már több mit 50 éve következetee tervez é gyárt olya termékeket, amelyek új é meggyőző megoldáokkal büzkélkedhetek. Vevőik bizalma

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet Moder acelmélet Moder acelmélet Termékdfferecálá ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Sele Adre ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Kézítette: Hd Jáo A taayag a Gazdaág Vereyhvatal Vereykultúra Közota é a Tudá-Ökoóma

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok Romániai zervezetek által benújtott pálázatok (Oktatái é Szakképzéi Kollégium máodik páláz forduló) Érvéntelen pálázatok Páláz záma zám Pálázó neve Helég Pálázat címe Igénelt özeg Érvéntelenég oka 5393/20

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Iskolánk is elnyerte a Mentoráló intézmény címet

Iskolánk is elnyerte a Mentoráló intézmény címet Ikolánk i elnyete a Mentoáló intézmény címet Újzázi Vöömaty Mihály Általáno Ikola a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt pojekt keetében a Központ által fenntatott közneveléi intézmények

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából

Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) tagjainak interneten elérhető, lekérhető médiaszolgáltatásainak elemzése a kiskorúak védelmének szempontjából Készítette a Meracus Consulting a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

A várható érték vizsgálata u és t statisztika segítségével

A várható érték vizsgálata u és t statisztika segítségével A várható érték vizgálata u é t tatiztika egítégével Feltételezzük hogy ormáli elozláú alapokaágból vett véletle mita/miták alapjá vizgáljuk hogy az imeretle várható érték milye feltételezett értékel egyel

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

Független komponens analízis

Független komponens analízis Elektroiku verzió. Az eredeti cikk az ElektroNET (ISSN: 9-705X) 00 évf. 3 zám, 0 oldalá jelet meg. Függetle kompoe aalízi A függetle kompoe aalízi (Idepedet Compoet Aalyi, ICA) egy vizoylag új jelfeldolgozái

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

1. Gyors folyamatok szabályozása

1. Gyors folyamatok szabályozása . Gyor olyamatok zabályozáa Gyor zabályozá redzerekrl akkor bezélük, ha az ráyított olyamat dálladó máoder, agy az alatt agyágredek. gyor olyamatok eetébe a holtd általába az ráyítá algortmu megalóítááál

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium Mott MacDonald Magyarorzág Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium M9 gyorforgalmi út Dombóvár - Kapovár-kelet elkerülő, Dombóvár-Bonyhád, Bonyhád- Szekzárd közötti zakazok tanulmányterve, előzete vizgálati

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

A legrészletesebb számadatok az elektronikus médiumok 2009. évi reklámbevételeiről

A legrészletesebb számadatok az elektronikus médiumok 2009. évi reklámbevételeiről SAJTÓKÖZLEMÉNY 2010. március 11. Kapcsolat: Orbán Zsuzsa, Ernst & Young Ujszászi Diána, MEME mobil: 30 / 372 4581, email: zsuzsa.orban@hu.ey.com mobil: 20 / 432 1294, email: titkar@memeinfo.hu A legrészletesebb

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközléi Szolgáltató Korlátolt Felelőégű Táraág Kivonat Internet-hozzáféréi zolgáltatához Utoló módoítá kelte: 2016. zeptember 10. Módoítva: 2017. február 1. Hatálybalépé időpontja:

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS 2014. NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS LIVE ÉS PLAYBACK NÉZETT IDŐ (ATV) NAPONTA 2014. november CÉLCSOPORT LIVE PERC PLAYBACK PERC PLAYBACK % TELJES NÉPESSÉG 297 3.4 1.1% 4-17 199 2.9

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

Útitársakat keresek. Megbízhatóakat.

Útitársakat keresek. Megbízhatóakat. Audi Service Útitárakat kereek. Megbízhatóakat. Audi Eredeti tetőboxok 160 690 Ft-tól rézletek a 2. oldalo Audi Eredeti MMI 3 High avigáció zoftver friíté 2015-ö Európa térkép. 85 190 Ft

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települé Ponto cím Honlapcím Múzeumpedagógiai zolgáltatá Általáno információ Megrendelé Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Magyar Mőzaki é közlekedéi Múzeum Koházati

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló) Ukrajnai zervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatái é Szakképzéi Kollégium máodik pályáz forduló) 4.1. Magyar nyelven i oktató ukrajnai felőfokú oktatái intézmények működéének é infratrukturáli fejleztéének

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2 KULCSMUTATÓK 3 ELSŐDLEGES TÉVÉVÉTELI MÓD* IDŐSORA Ma 3 950 ezer tévéző magyarországi háztartás van. A

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyiratzám: 1517-28/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/281-311 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

"A"-multiplex (Közszolgálati multiplex)

A-multiplex (Közszolgálati multiplex) "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M2 HD szolgáltató típus azonosító PCR videó 1. audió 2. audió 3. audió teletext Magyar Televízió Magyar Televízió MTVA Info MTVA Zrt. Digital television

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

"A"-multiplex (Közszolgálati multiplex)

A-multiplex (Közszolgálati multiplex) "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M2 HD szolgáltató típus azonosító PCR videó 1. audió 2. audió 3. audió teletext Magyar Televízió Magyar Televízió MTVA Info MTVA Zrt. Digital television

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma.

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma. M&A Navigátor ke ná dá lva cégé r t é á rl ö z e o cég v á á H-1026 Budapet, Paaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invecom.hu www.invecom.hu www.globalma.com tőkeb e v o

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2011 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2011. 12. 31. 2011. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

ξ i = i-ik mérés valószínségi változója

ξ i = i-ik mérés valószínségi változója EGYENESILLESZTÉS: A LEGKISEBB NÉGYZETEK MÓDSZERE Kíérleteket elvégeztük. Dolgozzuk fel az adatokat! Cél: mért változók (T, p, I, U ) között kapcolat felderítée. 1. zóródá dagram {x, y } ábra. kvattatív

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december

Részletesebben

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer MŰHELY Közgazdaág Szemle, LVIII. évf., 011. zeptember (79 805. o.) Szüle Borbála Portfólóelmélet modell zernt optmál nyugdíjrendzer Az optmál nyugdíjrendzer elmélete ránt az utóbb években folyamato érdeklődé

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

A évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés eredményei március 8.

A évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés eredményei március 8. A 2010. évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés eredményei 2011. március 8. Reklámtorta 2010-es felmérés A piac méretének megállapításához az adatokat közvetlenül a MEME tagjai, a televíziós és rádiós

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a készülék stand-by Amennyiben a mediaboxot nem a UPC Direct biztosította az Ön számára, a

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 6. előadá Háztartáok tényezőpiaci döntéei A munkavállalói é az intertemporáli optimalizáció mikroökonómiai alapmodellje Alapvető özefüggéek Fogyaztái kiadá HÁZTARTÁS Jövedelem Munkaidő Megtakarítá (elhalaztott

Részletesebben

A 2012. évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés. 2013. március 7.

A 2012. évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés. 2013. március 7. A 2012. évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés 2013. március 7. Az előző évekhez hasonlóan elkészítettük a Reklámtortát 2012-re vonatkozóan is. 54 televízió és 111 rádió volt az adatszolgáltatók

Részletesebben

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás Alap programcsomag Bővített programcsomag HWR-Telecom Szolgáltatás típusa: Vezetékes műsorjel-elosztás Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmi leírása: A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag Családi csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2014 és 2015 egész év, egész nap, Total TV, Live+Playback 400 350 376 379

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Alapcsomag* 1. RTL Klub kereskedelmi 2. tv2 kereskedelmi 3. m1 közszolgálati 4. m2 közszolgálati 5. Duna TV közszolgálati 6. Viasat3

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

A NÉZŐ. Ismerjük meg fogyasztóinkat új szemszögből

A NÉZŐ. Ismerjük meg fogyasztóinkat új szemszögből Az Atmedia bemutatja: A NÉZŐ Ismerjük meg fogyasztóinkat új szemszögből Atmedia csoport: legjobb nemzetközi és lokális márkák Lengyelország (1998, 52 csatorna) Csehország (2008, 21 csatorna) Magyarország

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben