AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK"

Átírás

1 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten belül (5-10 oldal) 2. CSAPATTEST: Csapatépítı tréning megújuló közoktatási intézmények pedagógusainak Tinta Tanácsadó Kft. egyéni fejlesztési terv (továbbképzést követı 3 héten belül) 90% Ft Ft 12 fı A projektpedagógiai és a tantgytömbösített tanulásszervezés alk. a tanítás-tanulás folyamatában (Az adaptív ped. megvalósító komplex tanulásszerv. a hatékony készség-, kompetenciafejl., az egyenlı esélyek, a mindenki száma optimális fejlıdést bizt. isk. kialakításának szolg.ban.) A projekt és tömbösített tanulásszervezés (Az adaptív pedagógiát megvalósító komplex tanulásszervezés a hatékony készségkompetenciafejlesztés, az egyenlı esélyek, a mindenki száma optimális fejlıdést biztosító iskola kialakításának szolgálatában) Hatékony iskolát mindenkinek - avagy integrált nevelés a gyakorlatban Tinta Tanácsadó Kft. portfolió (továbbképzés ideje alatt) 90% Ft Ft 16 fı 60 óra Tinta Tanácsadó Kft. portfolió (továbbképzés ideje alatt) 90% Ft Ft 16 fı Gyermekek Háza Alapítvány I. portfolió (továbbképzés ideje alatt) 90% Ft Ft 8 fı

2 Integrációra érzékenyítı (IPR- Light) továbbképzési program (általános iskolai pedagógusok,- tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazása) Középiskolai IPR továbbképzési program (középfokú intézmények és pedagógusaik felkészítése a középfokú intézményekben történı hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazása) Hatékony együttnevelés az iskolában (Az integrációs felkészítéshez - illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása) Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, - tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazása) Az IPR egyes eszközeinek adaptációja készült dolgozat (egyéni és/vagy intézményi terv), amely tartalmazza helyzetelemzésre, intézményi csoportjuk együttmőködésére és munkamegosztása építve az inkluzív pedagógiai környezet kialakításának tennivalóit és azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a rendszer fenntartásához. Az IPR egyes eszközeinek adaptációja készült dolgozat (egyéni és/vagy intézményi terv), amely tartalmazza helyzetelemzésre, intézményi csoportjuk együttmőködésére és munkamegosztása építve az inkluzív pedagógiai környezet kialakításának tennivalóit és azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a rendszer fenntartásához. zó dolgozat (projektterv) zó dolgozat (Az IPR egyes eszközeinek adaptációja készült dolgozat (egyéni és/vagy intézményi terv)

3 10. Együttnevelés - az inkluzív, befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata 60 óra Educatio Kft. zó dolgozat leadása a képzést követı 1 hónapon belül (egyéni fejlesztési terv elkészítése, két hónapos idıintervallumra, amely biztosítja, az együttnevelésbe bevont sajátos nevelési igényő tanuló folyamatos, adekvát fejlesztését) 90% Ft Ft 14 fı 11. Együtt mőködünk! Saját élményen alapuló pedagógus-továbbképzés a befogadásról, az integráció elımozdítása Tinta Tanácsadó Kft. reflexiós levél (3-4 ezer karakter terjedelmő)- a továbbképzést követı 2 héten belül 90% Ft Ft 12 fı 12. A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a közoktatásban 60 óra Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat: a résztvevı által kiválasztott, a továbbképzésen tanultak alapján készült saját fejlesztı anyagok bemutatása 90% Ft Ft 16 fı 13. A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása való felkészítés a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljások megismertetése Educatio Kft. 5 órás fejlesztési terv készítése (5-8 oldalban), amely egy tanulócsoport jelenlegi helyzetének felmérésébıl kiindulva a tevékenység központú pedagógiák kiválasztott elemeinek felhasználási lehetıségeit prezentálja - a továbbképzést követı 1 hónapon belül 90% Ft Ft 15 fı 14. Referencia - intézményi mentor - pedagógusok felkészítése az adaptáció támogatása Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat készítése (mentortanácsadói terv készítése a tevékenységek meghatozásával, az alkalmazható módszerek, a szükséges erıforrások és hozzendelt idıterv megtervezésével) 90% Ft Ft 12 fı

4 15. Életpálya-építés, pályaválasztás, pályaorientáció, karriertervezés Tinta Tanácsadó Kft. Zódolgozat készítése, benyújtása a továbbképzést követı egy hónapon belül 16. Nevelés a XXI. század óvodájában kompetenciafejlesztés korszerő, gyermekbarát módszerekkel Tinta Tanácsadó Kft. Zódolgozat készítése, benyújtása a továbbképzést követı hom héten belül, témája a továbbképzésen tanultak alapján készült saját terv bemutatása 90% Ft Ft 12 fı A felnıttképzés-szervezés elmélete és gyakorlata Az nyalt, fejlesztı értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlıdés feltétele Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlıdési különbségeknek, szükségleteknek megfelelı fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele A kooperatív tanulás a hátrányos helyzető gyermekek integrált nevelésének elısegítésére Tinta Tanácsadó Kft. Zó dolgozat készítése: egy adott képzés szervezési folyamatának bemutatása a tervezett feladatok és hatidık megjelenítésével, az egyes feladatok megoldásához javasolt eljások és technikák részletezésével. 80% Ft Ft 6 fı portfolió készítése portfolió készítése portfolió készítése

5 21. Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlı lehetıségeinek és aktív részvételének biztosítása a közoktatási intézményekben házi dolgozat leadása ( 5 oldal) 22. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzető gyermekek integrációja érdekében Konkrét esetekre, problémákra, nevelési helyzetekre tett megoldási, fejlesztési javaslatok esszé formában. Az esszék csoportos feldolgozása, megbeszélése Ft Ft 10 fı 23. A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják. portfolió, amely tartalmazza a továbbképzési folyamat alatt készülı munkákat, elemzéseket, a feldolgozott témák reflexióit, az önállóan győjtött anyagokat, egy TKP taneszköz ismertetését, alkalmazásának leírását, egy projekt terv-vázlatát 24. Kooperatív tanulás, a sokrétő fejlesztési céloknak, szükségleteknek komplex módon megfelelı tanulásszervezés Tinta Tanácsadó Kft. Írásbeli dolgozat benyújtása a tanfolyam zását követı 3 héten belül 25. Az általános környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi ismeretek bıvítése a közoktatásban és a szakképzésben Tinta Tanácsadó Kft. 30 kérdésbıl álló teszt kitöltése; projektterv elkészítése, prezentálása csoportmunkában a továbbképzés tematikájában elıfordult témák egyikébıl /fogyasztóvédelem vagy környezetvédelem témakörében/ 90% Ft Ft 5 fı

6 Projektmenedzsment alapismeretek szakképzésben résztvevı pedagógusok száma Minıségirányítási alapismeretek szakképzésben résztvevı pedagógusok száma A szakmai vizsgáztatásban a vizsgabizottság munkáját segítı pedagógusok felkészítése Helyi programok készítése a központi programok alapján Hatékony tanulómegismerési technikák és patronáló rendszerek A résztvevık a képzés során kiscsoportokban hajtják végre az egyes gyakorlatokat. A gyakorlatok során az elvégzett munkáikról a többiek száma prezentációt tartanak 3, max. 10 oldalas, egyénileg készített zódolgozat elkészítése A képzés végére egy szakképesítés vizsgaprogramját elkészítik a résztvevık, melyet bemutatnak A képzés végére egy szakképesítés szakmai programját készítik el a résztvevık, melyet bemutatnak esetleírás (Egy tanuló (tanulócsoport) pedagógiai módszerek segítségével történı vizsgálata, a vizsgálati adatok szakszerő elemzése, a fejlıdés és fejlesztés irányvonalainak megfogalmazása, a patronálás folyamatának megtervezése.) 90% Ft Ft 5 fı 90% Ft Ft 5 fı

7 31. Drámapedagógiai eszközök alkalmazása a középfokú oktatásban 32. Tevékenységközpontú pedagógiák A projekt és az összetett tantgyközi tevékenységrendszerek A tanulók értékelése, az értékelés módszereinek optimális fejlıdést biztosító arányai a tanítási-tanulási folyamatban Írásbeli zó dolgozat: perces készség-, képességfejlesztı drámajátékfoglalkozás tervezése a választott fejlesztési területnek megfelelıen, a tartalmi, formai-szerkezeti követelmények betartásával; - Drámajáték-vezetés (hallgatói demonstráció): a megtervezett foglalkozás perces, szabadon kiválasztott részletének levezetése zt csoportkeretben. A résztvevık egyénileg készítenek egy adott témahéthez, saját tantgyuk vagy általuk szervezett szabadidıs tevékenységhez kapcsolódó témahételemet. Csoportmunkában készítenek egy projektterv-vázlatot. zó dolgozat készítése Zódolgozat: Saját értékelési rendszer átalakítása jelenlegi gyakorlatának elemzése alapján tervezze meg a tanulói értékelésének rendszerét, a szülıkkel való kommunikáció tartalmát, módszereit

8 35. Európai uniós ismeretek, az európai identitás elmélyítése 36. Elektronikus tananyagok fejlesztése Zó dolgozat készítése: Az EU csatlakozás eredményeire koncentráló közoktatási projekt készítése egy téma alapján egy közoktatási intézmény egy óvodai- vagy tanulócsoportja vonatkozóan, az adottságok figyelembevételével az alkalmazható módszerek, a szükséges erıforrások és a hozzendelt idı megtervezésével Az elıre megadott technikai paramétereknek megfelelı -, lehetıleg a résztvevı saját szakjához kapcsolódó témájú - SDT-foglalkozás elkészítése és webes publikálása az SDT felületén 37. Munkaerı-piaci ismeretek 38. Vállalkozási ismeretek oktatása a szakképzésben Saját Europass önéletrajz elkészítése Minden résztvevı kitölt egy 20 kérésbıl álló tesztet, melyet a képzés zását követı két héten belül megküld az oktatónak. A teszt a képzési programhoz hasonlóan, játékos feladatokból áll, tartalmaz feleletválasztást, kiegészítést, posítást, és keresztrejtvényt is

9 Felkészülés a modulis képzési programok bevezetésére Kultúrák találkozása a tsadalomban és az iskolában - a multikulturális nevelés alapjai 41. Tanulói teljesítménymérés, értékelés 42. Intézményi önértékelés A képzés végén valamennyi résztvevı egy általa kiválasztott szakképesítést mutat be szóban, szakképzési dokumentumok (OKJ, szakmai és vizsgakövetelmény, központi program) felhasználásával. Bemutatja a szakképesítés valamennyi jellemzıjét az OKJ, a szakmai és vizsgakövetelmény, illetve a központi program alapján. Zódolgozat 3-6 oldal terjedelemben Portfolió, amely tartalmazza a továbbképzés során készülı munkákat: Zó dolgozat készítése: intézményi önértékelési terv készítése saját intézményre vonatkozóan az EFQM modell Adottságok kritériumai alapján a tevékenységek meghatozásával, az alkalmazható módszerek bemutatásával, a szükséges erıforrások és a hozzendelt idı megtervezésével

10 43. Konfliktuskezelés, mediáció Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban, szakképzésben Oktatástechnikai eszközök használata a szakképzésben reflexiós levél készítése az alábbi szempontok alapján: mi az, amit a továbbiakban megtart eddigi gyakorlatából, mi az, amit másként fog csinálni, mi az, amit abbahagy és milyen új viselkedési formát akar beépíteni a konfliktushelyzetek megoldásában Differenciált foglalkozás-tervezet készítése, megvalósítása, és annak elemzése, önreflexiók Legalább hom tanórát felölelı, differenciált gyakorlatsort tartalmazó pályaorientációs foglakozási terv készítése Csoportos ellenırzés: - egyéni oktatási anyagrész, tevékenység létrehozása; - egyéni - egy kooperatív eszközöket is felhasználó - tanóra megtervezése interaktív tábla, digitális tananyagok alkalmazásával

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Intézményi innováció az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában Ezen dokumentum tanácsadói segédanyag. Csak a Borsos Miklós Általános Iskola két feladat

Részletesebben

A minden gyermek pedagógiája

A minden gyermek pedagógiája Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület Gubacsi és Társa Bt. szakmai konzorcium A minden gyermek pedagógiája III. Nyíregyháza, 2011. Tisztelt Intézményvezetı! / Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák!

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető A hátrányos helyzetű tanulók integrációs-

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana akkreditált tanfolyam

Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana akkreditált tanfolyam Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana Résztvevők: napközis nevelők, tanítók, tanárok Cél: A hazai képzés pedagógiai gyakorlatában az egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált módszerek tervezése,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben