A minden gyermek pedagógiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minden gyermek pedagógiája"

Átírás

1 Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület Gubacsi és Társa Bt. szakmai konzorcium A minden gyermek pedagógiája III. Nyíregyháza, 2011.

2 Tisztelt Intézményvezetı! / Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák! Az elmúlt tanévben a Szakmai konzorciumunk folyamat-tanácsadói révén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében segítette a Képesség-kibontakoztató és Integrációs Pedagógiai Rendszer mőködtetését a nyertes intézményekben. Az integrációs és képesség-kibontakoztató támogatás felhasználásakor az intézményeknek és a fenntartóknak különösen nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a rendelkezésre álló forrást a rendelet szerint hasznosítsák. Szakmai konzorciumunk az 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet alapján az IPR-hez kapcsolódóan újabb elemeket épített be. Fontos számunkra a hosszú távú és eredményes együttmőködés. Értékeljük és megköszönjük az évek óta belénk vetett bizalmukat. Jelenlegi és új partnereink felé szolgáltatásainkat ennek a bizalomnak és igénynek megfelelıen alakítjuk. Bízunk benne, hogy új szolgáltatásaink, képzéseink megerısítik és hatékonyabbá teszik közös munkánkat.

3 Új képzéseink! IPR ALAPÚ SZAKMAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A COACHING ESZKÖZEIVEL A továbbképzés indítási engedély száma: OKM -1/43/2010 Célcsoport: Óvodapedagógusok, általános és középiskolai pedagógusok, tantestületek, nevelıtestületek. Minimum 15, maximum 26 fı. A coaching rendszerszemlélető, megoldás orientált tanácsadási forma, amelynek alapeszköze a tudatos beszélgetésvezetés. Fejleszti az egyént és a közösséget. A továbbképzés célja: A coaching alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. Kényes pedagógusi helyzetek kezelése. Problémamegoldás. Döntés elıkészítés. Fontos tárgyalásra elıkészítés. Munkamódszer/hatékonyságjavítás. IPR menedzsment coaching /új vezetı, új szerepkör. Prezentációs készség javítás. Gyakorlati segítséget ad az intézményi struktúra fejlesztéséhez, az együttnevelés szellemiségő pedagógia sikerének megéléséhez. A coaching módszerei: Problémafeltárás. A problémamegoldás feltételeinek megteremtése. Új életstratégia, életszemlélet, attitőd felépítése. Készségfejlesztés. Gyakorlás, visszacsatolás. Idıtartam: 30 óra Díj tantestületek esetén: 15 fı alatt Ft/fı, 15 fı felett Ft/fı.

4 IPR MENEDZSMENT KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE, VÁLZOZÁSKEZELÉS A továbbképzés indítási engedély száma: OKM-1/46/2010. Célcsoport: Óvodapedagógusok, általános és középiskolai pedagógusok, tantestületek, nevelıtestületek PR-programfejlesztı, IKCS team tagjai. Minimum 15, maximum 26 fı. A továbbképzés célkitőzése: Az egyéni erısségek és fejlesztendı területek feltárása nyomán, a résztvevık személyre szabott hatékony konfliktuskezelı stratégiákat sajátítanak el és dolgoznak ki a különbözı konfliktus típusokra. Konfliktusmegelızı- Konfliktuskezelı modul. Olyan ismeretek nyújtása, és olyan készségek elsajátíttatása, amelyek segítségével a résztvevık segíthetik a változások levezénylésének és bevezetésének hatékonyságát, és kedvezıen befolyásolhatják mások közérzetét és hozzáállását a pedagógiai változási folyamatokhoz. Változáskezelı modul. A modul kimeneteként a résztvevık hatékonyabban használják fel saját kommunikációs eszköztárukat és építik be a tanultakat. A program gyakorlatorientált megközelítési módja következtében a szerzett tapasztalatokat közvetlenül képesek felhasználni a mindennapi munkában. Személyes kommunikáció hatékonysága modul. Idıtartam: 30 óra Díj tantestületek esetén: 15 fı alatt Ft/fı, 15 fı felett Ft/fı.

5 PROJEKTKÍSÉRİ SEGÍTİ KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A KÖZOKTATÁSBAN A továbbképzés indítási engedély száma: OKM-1/36/2010. Célcsoport: Óvodapedagógusok, általános és középiskolai pedagógusok, tantestületek, nevelıtestületek. Minimum 15 fı, maximum 26 fı. A továbbképzés célkitőzése: A kidolgozott módszertannal rendelkezı fejlesztıi megközelítés célja: szakmai, vezetıi, pedagógus kompetenciájának növelése, vezetı, pedagógus reflexiós képességének fejlesztése, team/csoport hatékony együttmőködések segítése, segítıi reflexiós készségek kialakítása, elméleti tudások elsajátítása, tapasztalatok átadása, intervenciós repertoár fejlesztése, támogató funkció, a kliens és a segítı közötti interakciók során ért hatások feldolgozása, kiégés megelızésére. Minıségbiztosítás a pedagógiai munka értékelése révén. Idıtartam: 30 óra Díj tantestületek esetén: 15 fı alatt Ft/fı, 15 fı felett Ft/fı.

6 Szakmai konzorciumunk egyéb szolgáltatásait is ajánljuk figyelmükbe Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése Elemei: Képzések Hospitációs gyakorlatok Mentorálás Teljes körő szervízszolgáltatás IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minıségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, szolgáltatás Projektnapok szervezése TOVÁBBKÉPZÉSEK Választható 30 órás akkreditált képzés, illetıleg egynapos felkészítés. A képzések sikeres elvégzése után tanúsítványt adunk. Minden képzéshez - igény szerint - rendelhetı a megfelelı gyakorlat bemutatása hospitáció.

7 HATÉKONY EGYÜTTNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN Az integrációs felkészítéshez illetve képesség - kibontakoztató fejlesztéshez szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása címő akkreditált továbbképzés. A továbbképzés indítási engedély száma: OKM-2/24/2010 Együttnevelés pedagógiájának elemei, megismerése. Pedagógiai kompetencia erısítése a tanuló-megismerési módszerek kreatív alkalmazásában. AZ IPR alkalmazási területei az ehhez szükséges jogi ismeretek. Idıtartam: 30 óra Díj tantestületek esetén: 15 fı alatt Ft/fı, 15 fı felett Ft/fı. AZ INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER ALKALMAZÁSA A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A továbbképzés indítási engedély száma: OKM-4/132/2009 Az IPR bevezetésének, alkalmazásának a feltételei. Az integrált óvodai neveléshez szükséges feltételeket, a nevelési-intézmények speciális feladatait, az integrációs és integrált nevelés oktatásszervezési kérdéseit foglalja magában a tematika. A jogszabályi megfelelısségek a képesség-kibontakoztató és integrációs program esetén. Ezen kívül fıbb elemei: Az együttnevelés pedagógiája. A tanuló megismerési technikák. Fejlesztés és differenciálás. Szociális kompetencia, lelki egészségvédelem. óvoda-iskola átmenet Idıtartam: 30 óra Díj tantestületek esetén: 15 fı alatt Ft/fı, 15 fı felett Ft/fı.

8 NEM AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK Megnevezés Idıtartam Ár Az IPR gyakorlati alkalmazása az óvodában Hatékony tanuló-megismerési technikák Drámajátékok IPR alapú szakmai kompetencia fejlesztése a pedagógusok együttmőködésének támogatása a coaching eszközeivel IPR menedzsment konfliktusmegoldó készségek fejlesztése, változáskezelés Projektkísérı segítı kompetenciák fejlesztése a közoktatásban IPR alkalmazása a közoktatási intézményekben Integrált nevelés az óvodában (DIFER mérés) Tanulás-tanítása Tehetséggondozás a közoktatási intézményben 30 órás 20 órás 15 fı alatt Ft/fı 15 fı felett Ft/fı (minimum 15 fı) Ft/fı (minimum 15 fı) IPR alkalmazása a közoktatási intézményekben Intézményfejlesztés az IPR tükrében Az IPR dokumentációs háttere 10 órás Ft/fı (minimum 15 fı) Hatékony együttnevelés Integrált nevelés az óvodában Óvoda- Iskola átmenet Kompetenciamérés 5 órás Ft/fı Ft/ alkalom

9 A KORSZERŐ EGYÜTTNEVELÉS PEDAGÓGIÁJA ÓVODÁKNAK Az óvodai integrációs fejlesztés jogszabályi háttere, alkalmazásának feltételei. A minél szélesebb körő beóvodáztatást elısegítı tevékenységek. Kooperativitás, differenciálás, projektmódszer, drámapedagógia. Szociális kompetenciák fejlesztése. Idıtartam: egy munkanap/8 óra Díj tantestületek esetén: Minimum 15 fı, Ft/fı. A KORSZERŐ EGYÜTTNEVELÉS PEDAGÓGIÁJA ISKOLÁKNAK Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés jogszabályi háttere, alkalmazásának feltételei. Professzionális tanári kommunikáció, konfliktuskezelés, hatékony tanuló megismerés. Kooperativitás, differenciálás, projektmódszer, drámapedagógia. Szociális kompetenciák fejlesztése. Idıtartam: egy munkanap/8 óra Díj tantestületek esetén: Minimum 15 fı, Ft/fı.

10 HOSPITÁCIÓRA ÉPÜLİ JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA A jó gyakorlattal rendelkezı modellintézmények munkájának megismerése, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek hospitálása. Ezt követıen mőhelymunkákra és szekcióbeszélgetésekre kerül sor. Összegzı esetmegbeszélés, gyakorlati elemzés után adaptációs terv készítését is vállaljuk. Jó gyakorlat témák/témakörök: Rendezni végre közös dolgainkat Tanítási dráma. Kapcsolatépítés a szülıkkel; integráció; egészségnevelés; közösségépítés. Földrajz óra 7. osztály Új anyag feldolgozása, társasjáték formájában. Kompetencia alapú oktatás tantárgytömbösítés, projektmódszer, témahét. A megváltozott tanári szerep - kooperatív matematika alsó és felsı tagozaton. Zászló fel-és levonás a nemzeti értékek és a hazaszeretet jegyében. Kooperatív tanulás és IKT eszközök a tanítási órán. Módszertani ötletbörze. Variációk a tanításra természetismeret órán. Multikulturális tartalmak. Tréning jellegő, személyközpontú oktatás a tantárgycsoportos osztályfınöki órákon. IPR intézményi dokumentációs rendszere. Szövegértés szövegalkotás 1-4. évfolyam. Matematika kompetenciaterület 1-4. évfolyam. "Szociális, életviteli és környezeti" kompetencia 1-4. évfolyam. Szövegértés szövegalkotás 5-8. évfolyam. Matematika kompetenciaterület 5-8. évfolyam. "Szociális, életviteli és környezeti" kompetencia 5-8. évfolyam. Idegen nyelvi kompetenciaterület angol nyelv / német nyelv 5-8. évfolyam. IPR Hospitációs nap tantestületek számára. Óvoda- iskola átmenet megkönnyítése. Kompetenciafejlesztés rovásírással. Kompetencia fejlesztés kooperatív technika alkalmazásával történelem órán. Szövegfeldolgozás drámapedagógiai eszközökkel. Fejlesztı foglalkozás a tanulási nehézséggel küzdı tanulókkal. Integrált oktatás felsı tagozatban. Képesség, készségfejlesztés kreatívan. Egy osztály-két pedagógus. Önismereti, társismereti gyakorlatok A halmozottan hátrányos tanulók negyedéves értékelésének bemutatása

11 A felsorolt témakörökön kívül, az IPR hez kapcsolódó más témákban is szervezünk hospitációt. Elsısorban azoknak ajánljuk, akik egész tantestülettel vettek részt a képzésben. Elınye: A helyi társadalmi környezetben tapasztalják meg a módszerek használhatóságát. Idıtartam: 5 óra, melyrıl igazolást adunk, tartalmazza a bemutató foglalkozást és az azt, követı mőhelymunka. A tantestület, vagy a képzést befejezı csoport egy kiválasztott modellintézmény által felkínált hospitáción vesz részt. Igény szerint az utazást is megszervezzük. Díj tantestületek esetén Ft, amely magában foglalja: Hospitációs helyszín biztosítását. Bemutató foglalkozások való részvételt. Mőhelymunkákat. A jó gyakorlat dokumentációját, (óravázlatok, ütemtervek, stb. írásos, elektronikus, DVD formában). Díj több tantestületbıl egy helyre szervezett hospitáción min. 12 fı, Ft/fı. Teljes körő szervízszolgáltatás: Étkeztetés, utaztatás, terembérlet, valamint szükség és igény esetén színvonalas elszállásolás, kiegészítı csoportépítı, relax programokkal. A hospitációra épülı és a továbbképzési programok után igény szerint kulturális rendezvényeken való részvételt is megszervezünk.

12 WEB áruház Áruházunkban az árucsoportok tematikusan szervezettek, és széles termékpalettát tartalmaznak. Termékcsoportjaink: informatikai és elektronikai eszközök író és irodaszer fejlesztı eszközök, játékok (iskola, óvoda) iskolabútor, óvodabútor Kiemelten fontos számunkra, hogy folyamatosan legyenek áruházunkban akciós termékek, melyekrıl internetes áruházunkban értesülhet. Ha vásárlásához segítségre van szüksége, szívesen állunk rendelkezésére! Szolgáltatásainkat intézményre szabottan állítjuk össze. Amennyiben igénylik, kollegánk személyesen felkeresi Önöket, hogy kiválaszthassák a legmegfelelıbb szolgáltatásokat. Reméljük kínálatunk elnyerte tetszését, a bizalom és együttdolgozás illetve az alkotás lehetıségét közösen is megélhetjük újra. Munkájukhoz sok sikert kíván szakmai konzorciumunk minden munkatársa!

13 Elérhetıségek: Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület Gubacsi és Társa Bt. Szakmai Konzorcium 4400 Nyíregyháza Pf Telefon/Fax: 06-42/ Telefon: 06-30/ Weboldal: Kerekesné Lévai Erika Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület Szakmai vezetı Demeter Ágnes Megbízott elnök

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben