"SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE"

Átírás

1 "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Iskola és kollégium TÁMOP a pályázati szakmai tevékenységek tervezési segédlete (a segédlet egy szakmai tervezéséhez szükséges információkat tartalmazza) Továbbek tevékenység megnevezése tevékenység leírása tevékenység jellege a idıtartama A továbben résztvevık száma ( minimum - ajánlott maximum) enként (iskola 8 tanulócsoportig/kollégi umdiákotthon/alapfokú mővészetoktatási intézmény) A továbben résztvevık száma ( minimum - ajánlott maximum) enként (iskola 8 tanulócsoport felett) elszámolható költség a specifikáció A szolgáltatás igénybe vételének módja vezetıi számára: menedzsment- 1: változásmenedzsment, projektmenedzsment Célja a változások kezelése, az innovációs tevékenységek összehangolása, beépítése a pedagógiai folyamatba, projektmenedzsment készségek és ismeretek elsajátítása; felkészülés a vezetıi szerepek változására Intézményi cél a fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása vezetık számára akkreditált Pedagógus-további tovább vehetı igénybe vezetıi számára: menedzsment- 2: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás) A tovább célja, hogy az új módszerek megismerésével a vezetık felkészüljenek a kompetencia alapú oktatás alkalmazásából adódó oktatásszervezési feladatokra, ismerjék azokat a feltételeket, amelyek intézményi szinten szükségesek a korszerő módszerek beépítéséhez az intézmény/ pedagógiai gyakorlatába vezetık számára akkreditált 1-2 fı 1-3 fı Pedagógus-további tovább vehetı igénybe A továbben ugyanazon vezetıknek kell részt venniük, akik a változásmenedzsment-en részt vesznek Általános pedagógiai módszertani tovább 1: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása A tovább célja, hogy a megismerjék és elsajátítsák a kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelı új tanulásszervezési módszerek alkalmazását (projektoktatás a tanórán, mőveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás) A továbben valaemennyi, a fejlesztési projektben résztvevı pedagógus számára Valamennyi, pályázatba bevont pedagógus számára akkreditált 4-6 fı Kollégium: 3-6 fı 6-10 fı Pedagógus-további tovább vehetı igénybe 1

2 Általános pedagógiai módszertani tovább 2: választás A ek célja, hogy a tanultak a oktatásszervezési eljárásaiban, tanóravezetésében, értékelési módszereiben, kommunikációjában fenntartható módon honosodjanak meg A projektben résztvevı az alább felsorolt témájú általános módszertani ek közül választhatnak: 1 Kooperatív tanulás; 2 Tanórai differenciálás heterogén csoportban 3 Hatékony tanuló-megismerési technikák; 4 Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés; 5 Tevékenységközpontú pedagógiák; 6 Professzionális tanári kommunikáció 7 Drámapedagógia 8 Óvoda-iskola átmenet 9 Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) Valamennyi, pályázatba bevont pedagógus számára egy i program választása akkreditált Pedagógus-további tovább vehetı igénybe A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani A pályázat szakmai tervében szereplı kompetenciaterületeken oktatási programok, programcsomagok bevezetését, adaptációját vállaló számára szervezett moduláris i programok, amelyek a kompetenciaterületek sajátosságaihoz, illetve a pályázatban megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedve segítséget nyújtanak az oktatási programok alkalmazásához a választott kompetenciaterül et és életkori szakasz függvényében akkreditált a pályázatba bevont számára a választott kompetenciaterületen a pályázatba bevont számára a választott kompetenciaterül eten Az oktatási program, programcsomag részét képezı (ahhoz illeszkedı), akkreditált tovább vehetı igénybe, amely szerepel a Pedagógustovábbi Jegyzéken Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı IKT alapú eszközök alkalmazása az SDT és az interaktív táblák használatával a tanórákon, illetve a tanórai felkészülésben, az IKT alapú eszközök használatának pedagógiai módszertana Ha a pedagógus informatikai alaptudása hiányos, számukra ajánlott a módszertani t megelızıen egy informatikai alapen való részvétel Valamennyi, pályázatba bevont pedagógus számára akkreditált 4-6 fı Kollégium/alapfokú mővészeoktatási intézmény: 3-6 fı 6-10 fı Pedagógus-további tovább vehetı igénybe Informatikai alapozó A célja, hogy az inforkatikai alapismeretekkel nem rendelkezı számára segítséget nyújtson az IKT alapú eszközök kezelésének elsajátításához (operációsrendszer, szövegszerkesztés, prezentáció készítés, internet - böngészés-keresés; levelezés - használat) akkreditált a pályázatba bevont számára a pályázatba bevont számára Kizárólag akkreditált i program, valamint a képzı szervezetnek intézményi akkreditációval kell rendelkeznie a felnıtt rendszerében feltételtıl függı: a, ha Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítı tantestületi A célja, hogy a résztvevı elmélyítsék készségeiket a hátrányos zető és roma származású gyermekek integrált nevelésével kapcsolatosan 1 a en a hátrányos zető gyerekek, tanulók aránya meghaladja a 40%-ot; VAGY 2 a fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve beavatkozást ír elı/javasol akkreditált tantestületi (teljes tantestület, de maximum 30 fı) tantestületi (teljes tantestület, de maximum 30 fı) ben szervezett : legfeljebb Ft//fı, de legfeljebb Ft/tantestület (15-30 fı) 15 fı alatti, nem ben szervezett esetén: Pedagógus-további tovább vehetı igénybe Amennyiben a HEFOP keretében a tantestület már kapott IPR ("Hatékony 2

3 együttnevelés az iskolában) t és a tantestület személyi összetétele nem változott 20%-kal nagyobb mértékben, az IPR nem Ebben az esetben csak a módszertani tovább választása Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani Az IPR további programhoz kapcsoldó módszertani ek célja, hogy a saját élményő, a hátrányos zető és roma tanulók együttnevelésével kapcsolatos gyakorlatok segítségével készüljenek fel az integrált nevelésre A tantestület/nevelıtestület az alább felsorolt témájú módszertani ek közül választhat: 1 Tanórai differenciálás a gyakorlatban 2A kooperatív tanulás a hátrányos zető tanulók integrált nevelésének elısegítésére 3Professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben 4A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés 5Drámapedagógia a hátrányos zető tanulók integrált nevelésének elısegítésére 6Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés 7Árnyalt értékelés a gyakorlatban 8Hatékony tanuló-megismerési technikák 9Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése feltételtıl függı: a, ha 1 a en a hátrányos zető gyerekek, tanulók aránya meghaladja a 40%-ot; VAGY 2 a fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve beavatkozást ír elı/javasol akkreditált Drámapedagógia: 60 órás akkreditált tantestületi (teljes tantestület, de maximum 30 fı) (a projektbe bevont számára - akik részt vesznek az általános módszertani ek valamelyikén, e tantestületi nem ) tantestületi (teljes tantestület, de maximum 30 fı) (a projektbe bevont számára - akik részt vesznek az általános módszertani ek valamelyikén, e tantestületi nem ) ben szervezett : legfeljebb Ft//fı, de legfeljebb Ft/tantestület (15-30 fı) 15 fı alatti, nem ben szervezett esetén: Pedagógus-további tovább vehetı igénybe A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı A célja, hogy a sajátos nevelési igényő tanulók együttnevelésében részt vevı megismerjék a befogadó pedagógia elméletét és gyakorlatát Segítséget kapjanak a legfontosabb tanulásszervezési, speciális pedagógiai eljárások, együttmőködési színterek kialakításához feltételtıl függı: a, ha a SNI gyermeket tanít/nevel (A azon osztálytanító/kollé giumi nevelı számára, akiknek tanulócsoportjába n sajátos nevelési igényő gyermek/gyermek ek járnak) 60 órás akkreditált 2-4 fı 2-4 fı legfeljebb Ft//fı Pedagógus-további tovább vehetı igénybe Mérés-értékelési E felkészíti a at az országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzésére, fejlesztı beavatkozások tervezésére, valamint az általuk alkalmazott kompetenciaterületekhez kapcsolódó mérések intézményi eredményeink értékelésére 60 órás akkreditált ajánlott: 1-2 fı ajánlott: 1-2 fı legfeljebb Ft//fı Pedagógus-további tovább vehetı igénybe 3

4 Egyéb tovább A projekt keretében lehetısége van a pályázat céljaihoz illeszkedı, annak eredményes megvalósítását szolgáló pedagógus további programok tervezésére A tervezett továbbnek a pedagógus-tovább rendszerében akkreditált nek kell lennie szabadon tervezett szabadon tervezett szabadon tervezett pontjában foglaltak Pedagógus-további tovább vehetı igénybe Tanácsadói szolgáltatások tevékenység megnevezése tevékenység leírása tevékenység jellege tanácsadói órák száma elszámolható költség a specifikáció A szolgáltatás igénybe vételének módja Elıkészítés keretében (a projekt elszámolható költségének maximum 4%-a): komplex intézményi szaktanácsadó 1 Helyzetelemzés készítéséhez támogatás: a) a szervezete, kompetencia-fejlesztési, pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendı oktatási programok típusára és a kapcsolódó módszertani ekre Tanácsadás az oktatási programok összetételére, alkalmazási területére, a pedagógus tovább elemeinek összeállítására b) Annak feltárása, hogy a pályázatba bevont en milyen oktatásszervezési formában és pedagógiai tartalommal valósulnak meg az egyenlı hozzáférést célzó eljárások, illetve biztosítható-e és milyen garanciákkal az innováció fenntarthatósága specifikáció 1 A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 311 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio kht) honlapján található országos tanácsadói listán szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat (a zetelemzés intézményi szinten, összevontan is megvalósítható, de a re specifikus megállapításokat kell, hogy tartalmazzon) 2 A pályázati terv szakmai tartalmának véleményezése, ellenjegyzése IKT zetelemzı szaktanácsadó Az IKT zetelemzés elkészítéséhez történı külsı tanácsadói szolgáltatás igénybe vételére van lehetıség, amennyiben a komplex szaktanácsadó IKT szaktanácsadó bevonását javasolja specifikáció 1 A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 311 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio kht) honlapján található országos tanácsadói listán szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat Esélyegyenlıségi szakértı Amennyiben a pályázó nem szerepel a XII sz melléklet településlistáján, úgy az elıkészítési költségek terhére lehetısége van külsı esélyegyenlıségi szakértı igénybevételére specifikáció 1 A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 331 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio kht) honlapján található országos szakértıi listán szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat Megvalósítás során: 4

5 intézményi folyamatszaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) IKT fejlesztési folyamatszaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Vezetıi, fenntartói támogatást nyújt az integráció, inklúzió pedagógiájának és a kompetenciafejlesztı programoknak a szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába és az alapdokumentumokba történı beépítéséhez Segíti a hagyományostól eltérı tanterv-és oktatásszervezési módok (tantárgyi integráció, tantárgytömöbsített oktatásszervezés, projektmódszer) alkalmazását Tekintettel van az intézmény sajátosságaira, környezeti elvárásaira, az iskolahasználók céljaira és érdekeire Használja a minıségfejlesztés eszközrendszerét Figyelembe veszi a térségi, regionális szempontokat, valamint a zetelemzés tapasztalatait A pályázat fı céljainak elérését, a módszertani innováció fenntarthatóságát, eredményei honosítását tartja szem elıtt Elsısorban az intézményvezetés számára nyújtott tanácsadói szolgáltatás: a (intézmény) pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának és IT fejlesztéseinek összehangolása a kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével, valamint az együttnevelés célkitőzéseivel A tanácsadó az IKT mentortanácsadóval együttmőködve részt vesz az IKT módszertan és eszközhasználat (pl: aktív tábla) alkalmazásának elterjesztésében a en Az oktatási programok adaptációt végzı számára, a kompetencia-területekhez, illetve megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedı tanácsadói tevékenység A mentori feladat része a kereszttantervi együttmőködések támogatása, különösen olyan kompetenciaterület választása esetén, melyek több tantárgyat érintenek, ezért kompetenciafejlesztı feladataikat szükséges összehangolni A taneszközök tanórai/kollégiumi használatán túl a mentor támogatja a i tantervfejlesztés/ kollégiumi nevelési programfejlesztés és az innováció összhangjának megteremtését, a kompetenciaterülethez kapcsolódó mérıés értékelı eszközök alkalmazását Együttmőködik a folyamattanácsadókkal oktatási program bevezetését vállaló pedagógus számára a választott kompetenciaterül eteken óra/pedagógus (8 tanórai, 6 egyéb) A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat IKT mentor-szaktanácsadó Valamennyi, oktatási program bevezetését, adaptációját végzı pedagógus számára nyújtott tanácsadói tevékenység A mentorálási feladat része a kereszttantervi együttmőködések támogatása 60 A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat IPR módszertani mentortanácsadó A mentori szolgáltatás célja, hogy az IPR-en tanultak a oktatásszervezési eljárásaiban, tanórai folyamataiban, értékelési rendszerében fenntartható módon honosodjanak meg Feltételtıl függı: Igénybe vétele, ha: 1 a en a hátrányos zető gyerekek, tanulók aránya meghaladja a 40%-ot; VAGY 2 a fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve beavatkozást írt elı/javasol legalább 60 A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 331 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio Kht) honlapján vezetett országos listáról lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat Egyéb tanácsadói tevékenység A projekt keretében lehetıség van a pályázat céljaihoz illeszkedı, annak eredményes megvalósítását szolgáló oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás tervezésére és megvalósítására szabadon tervezett A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat 5

6 Taneszközök beszerzése taneszköz megnevezése taneszköz leírása beszerzés jellege mennyiség megjegyzések Kompetencia alapú tankönyvek, taneszközök, oktatási programcsomagok beszerzése: - tanulói taneszközök, segédletek, - tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, - egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, - értékelési eszközök a kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatásra való áttérés keretében a megtervezett fejlesztési tevékenységek eredményes ellátásához szükséges taneszközök beszerzése lehetséges Olyan, akár intézményi szinten is használható tanulást támogató, kiegészítı eszközök beszerzése lehetséges, amely szükséges az újszerő tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, alkalmazásához - tantárgytömbösített oktatás, projektmódszer, mőveltségterületi oktatás, stb (modulok, digitális tananyagok, győjtemények - pl térképtár, szótár, filmtár - feladatbankok, értékelési eszközök, számára szakkönyvek, stb) Beszerzésük, alkalmazásuk a pályázatba bevont és tanuló-csoportok, tanulók száma és a választott kompetenciaterületek, fejlesztési irányok szerint A pályázatba bevont tanulók és száma, illetve a választott fejlesztési tevékenység szükség szerint (A beszerzés tervezésekor figyelembe kell venni, hogy egy pedagógus többféle fejlesztési tevékenységet is végezhet, illetve egy tanulócsoport több fejlesztési tevékenységbe is bevonható) szabadon tervezett elszámolható költség a specifikáció a specifikáció 7 : iskola 8 tanulócsoportig: legfeljebb Ft/ iskola 8 tcsoport felett: legfeljebb Ft / kollégium: legfeljebb Ft/ a specifikáció 7 : legfeljebb Ft/ A beszerzés módja A kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelıek taneszközöket a Tankönyvjegyzékrıl, illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet kiválasztani A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges oktatási segédletek, taneszközök beszerzése a 11/1994 (VI8) MKM rendelet 7 sz melléklet történhet Az intézményi innovációt támogató tevékenységek tervezési segédlete tevékenység megnevezése tevékenység leírása tevékenység jellege a tevékenység körében tervezhetı tevékenységek enként (iskola 8 tanulócsoportig/k ollégiumdiákotthon) a tevékenység körében tervezhetı tevékenységek enként (iskola 8 tanulócsoport felett) elszámolható költség a specifikáció A tevékenység megszervezésének módja Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintı, tudatosító szakmai nap a pedagógustestület egésze és az iskolahasználók képviselıi számára Célja, hogy a program kezdetétıl a pedagógusközösség egésze és az iskolahasználók tisztában legyenek a fejlesztés céljaival, irányaival, a tervezett tevékenységekkel, a vezetıi elkötelezettséggel egész napos program (6-8 óra, workshopjelleggel) egész napos program (6-8 óra, workshop-jelleggel) a specifikáció 11 : legfeljebb Ft/feladatellátsi A tevékenység keretében tervezhetı: meghívott elıadó(k) díja, terembérlet, a program megszervezésével kapcsolatban felmerülı dologi kiadások (pl irodaszer, tájékoztató füzet, víz, kávé, stb) 6

7 i tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosításához kapcsolódó többletmunka Innovatív oktatásszervezési eljárások (tantárgy-tömbösített oktatásszervezés, projektmódszer, mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, komplex oktatási programok) módszertanának beépítése a közoktatási intézmény pedagógiai programjába, felkészülés azok alkalmazására egyes tanulócsoportokban, évfolyamokon A i tanterv fejlesztése a kompetenciafejlesztı oktatási programok, módszertani eljárások adaptációjához legfeljebb 60 legfeljebb 120 A specifikáció 3 Ft+járulék/óradíj A tevékenység keretében kizárólag az intézmény alkalmazásában álló többletmunkájának díjazására van lehetıség (honorárium formájában) a specifikációban foglaltaknak megfelelıen Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás Az intézmények közötti horizontális tanulás elısegítésére, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedı, már kifejlesztett és kipróbált "jó gyakorlatok" megismerése és adaptációja: egymástól tanulják meg a pedagógiai gyakorlatukban, osztálytermi folyamataikban bevált szakmai eszközrendszer adaptációját az intézmény i sajátosságainak megfelelıen (Segítségül szolgálhat például a projektpedagógia és a tantárgytömbösített oktatás sajátos tanulásszervezési eljárásainak megismerése a gyakorlatban) Az NFT1 keretében kifejlesztett jó gyakorlatok megismerhetık a wwwsulinovaadatbankhu; www educatiohu honlapokon, illetve ilyen szolgáltatásokat nyújtanak a referencia-intézmények, de más, a pályázatának szakmai tartalmához illeszkedı, jó gyakorlatok megismerése és átvétele is tervezhetı (pl nemzetközi jó gyakorlat) Az egyes "jó gyakorlatok" kiválasztása a külsı tanácsadó, valamint az adott régió hálózatkoordinációs központja segítségével történik A jó gyakorlatok gazdái a pályázati folyamat során referenciai szolgáltatásokat nyújtanak 1 "jó gyakorlat" átvételének tervezése ajánlott: 1-2 "jó gyakorlat" átvétele ajánlott: 1-3 "jó gyakorlat" átvétele A specifikáció 11 legfeljebb Ft/"jó gyakorlat" A tevékenység keretében tervezhetı: - Hospitálás: a fogadóintézmény/referencia pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja - A küldı intézmény pedagógusainak ettesítésével, utazásával kapcsolatban felmerülı költségek - Mőmunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi és dologi költségek - Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás i tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körően közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyőjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht (TÁMOP 311 kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani legfeljebb 120 (legfeljebb összesen 40 óra/pedagógus; valamint legfeljebb összesen 40 óra/fejlesztési produktum) legfeljebb 160 (legfeljebb összesen 40 óra/pedagógus; valamint legfeljebb összesen 40 óra/fejlesztési produktum) specifikáció 3 Ft+járulék/óradíj A tevékenység keretében kizárólag az intézmény alkalmazásában álló többletmunkájának díjazására van lehetıség (honorárium formájában) a specifikációban foglaltaknak megfelelıen Az önálló intézményi innováció megvalósítását támogató egyéb szakmai együttmőködések kialakítása, továbbá egyéb szolgáltatások igénybe vétele A pályázat keretein belül lehetıség olyan szakmai együttmőködések kialakítására és egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt Ilyenek például: színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttmőködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, i társadalom szereplıivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb szabadon tervezett szabadon tervezett A specifikációnak és az ESZA Elszámolhatósági útmutatónak megfelelıen 7

8 "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ÓVODA TÁMOP A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Óvoda TÁMOP a pályázati szakmai tevékenységek tervezési segédlete (a segédlet az egy szakmai tervezéséhez szükséges információkat tartalmazza) Továbbek tevékenység megnevezése tevékenység leírása tevékenység jellege a idıtartama A továbben résztvevık száma ( minimum - ajánlott maximum) enként elszámolható költség a specifikáció A szolgáltatás igénybe vételének módja vezetıi számára: menedzsment: változásmenedzsment, projektmenedzsment Célja a változások kezelése, az innovációs tevékenységek összehangolása, beépítése a pedagógiai folyamatba, projektmenedzsment készségek és ismeretek elsajátítása; felkészülés a vezetıi szerepek változására Intézményi cél a fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása vezetık számára akkreditált 1-2 fı Pedagógus-további Jegyzéken szereplı akkreditált tovább vehetı igénybe Általános pedagógiai módszertani tovább: választás A ek célja, hogy az óvoda a nevelési folyamat módszertanára irányuló ben részesüljenek és a tanultak a napi munkában, kommunikációjában fenntartható módon honosodjanak meg A projektben résztvevı óvoda az alább felsorolt témájú módszertani ek közül két t választanak: 1 Kooperatív tanulás; 2 Differenciálás heterogén csoportban 3 Hatékony gyermek-megismerési technikák; 4 óvoda-iskola közötti átmenet; 5 Tevékenységközpontú pedagógiák; 6 Professzionális nevelıi kommunikáció Valamennyi, pályázatba bevont pedagógus számára két i program választása 2x akkreditált 1-4 fı Pedagógus-további Jegyzéken szereplı akkreditált tovább vehetı igénybe A kompetenciafejlesztı óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani Az óvodai oktatási programok bevezetését, adaptációját vállaló számára kifejlesztett i programok, amelyek segítséget nyújtanak az oktatási programok alkalmazásához akkreditált a pályázatba bevont számára a választott kompetenciaterületen Az oktatási program, programcsomag részét képezı (ahhoz illeszkedı), akkreditált tovább vehetı igénybe, amely szerepel a Pedagógus-további Jegyzéken Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı IKT alapú eszközök alkalmazása az SDT és az interaktív táblák használatával a csoportfoglalkozásokon, illetve a felkészülésben, az IKT alapú eszközök használatának pedagógiai módszertana Ha a pedagógus informatikai alaptudása hiányos, számukra ajánlott a a módszertani t megelızıen egy informatikai alapen való részvétel akkreditált ajánlott: 1-4 fı Pedagógus-további Jegyzéken szereplı akkreditált tovább vehetı igénybe Informatikai alapozó A célja, hogy az inforkatikai alapismeretekkel nem rendelkezı számára segítséget nyújtson az IKT alapú eszközök kezelésének elsajátításához (operációsrendszer, szövegszerkesztés, prezentáció készítés, internet - böngészéskeresés; levelezés - használat) akkreditált a pályázatba bevont számára Kizárólag akkreditált i program, valamint a képzı szervezetnek intézményi akkreditációval kell rendelkeznie a felnıtt rendszerében 8

9 feltételtıl függı: a, ha óvodai IPR alkalmazására felkészítı tantestületi A célja, hogy a résztvevı óvoda elmélyítsék készségeiket a hátrányos zető és roma származású gyermekek óvodai integrált nevelésével kapcsolatosan 1 a en a hátrányos zető gyerekek, tanulók aránya meghaladja a 40%-ot; VAGY 2 a fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve beavatkozást ír elı/javasol Amennyiben a HEFOP keretében a tantestület már kapott IPR ("Hatékony együttnevelés az iskolában) t és a tantestület személyi összetétele nem változott 20%-kal nagyobb mértékben, az IPR nem Ebben az esetben csak a módszertani tovább választása akkreditált tantestületi (teljes tantestület, de maximum 30 fı) ben szervezett : legfeljebb Ft//fı, de legfeljebb Ft/tantestület (15-30 fı) 15 fı alatti, nem ben szervezett esetén: Pedagógus-további Jegyzéken szereplı akkreditált tovább vehetı igénybe Az IPR alkalmazását támogató módszertani Az óvodai IPR további programhoz kapcsoldó módszertani ek célja, hogy a saját élményő, a hátrányos zető, és roma gyermekek együttnevelésével kapcsolatos gyakorlatok segítségével készüljenek fel az integrált nevelésre A tantestület az alább felsorolt témájú módszertani ek közül választhat: 1Professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben 2Drámapedagógia a hátrányos zető tanulók integrált nevelésének elısegítésére 3 Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés 4 Árnyalt értékelés a gyakorlatban 5Hatékony tanuló-megismerési technikák 6 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése feltételtıl függı: a, ha 1 a en a hátrányos zető gyerekek, tanulók aránya meghaladja a 40%-ot; VAGY 2 a fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve beavatkozást ír elı/javasol akkreditált Drámapedagógia: 60 órás akkreditált tantestületi (teljes tantestület, de maximum 30 fı) (a projektbe bevont számára - akik részt vesznek az általános módszertani ek valamelyikén, e tantestületi nem ) ben szervezett : legfeljebb Ft//fı, de legfeljebb Ft/tantestület (15-30 fı) 15 fı alatti, nem ben szervezett esetén: Pedagógus-további Jegyzéken szereplı akkreditált tovább vehetı igénybe A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı A célja, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekek együttnevelésében részt vevı megismerjék a befogadó pedagógia elméletét és gyakorlatát Segítséget kapjanak a legfontosabb speciális pedagógiai eljárások, módszertanok, együttmőködési szinterek kialakításához feltételtıl függı: a, ha a SNI gyermeket tanít/nevel (A azon osztálytanító/kollégiumi nevelı számára, akiknek tanulócsoportjában sajátos nevelési igényő gyermek/gyermekek járnak) 60 órás akkreditált 1-2 fı legfeljebb Ft//fı Pedagógus-további Jegyzéken szereplı akkreditált tovább vehetı igénybe Egyéb tovább A projekt keretében lehetısége van a pályázat céljaihoz illeszkedı, annak eredményes megvalósítását szolgáló pedagógus további programok tervezésére A tervezett továbbnek a pedagógus-tovább rendszerében akkreditált nek kell lennie szabadon tervezett szabadon tervezett pontjában foglaltak Pedagógus-további Jegyzéken szereplı akkreditált tovább vehetı igénybe 9

10 Tanácsadói szolgáltatások tevékenység megnevezése tevékenység leírása tevékenység jellege tanácsadói órák száma elszámolható költség a specifikáció A szolgáltatás igénybe vételének módja Elıkészítés keretében (a projekt elszámolható költségének maximum 4%-a): komplex intézményi szaktanácsadó 1 Helyzetelemzés készítéséhez támogatás: a) a szervezete, kompetencia-fejlesztési, pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendı oktatási programok típusára és a kapcsolódó módszertani ekre Tanácsadás az oktatási programok összetételére, alkalmazási területére, a pedagógus tovább elemeinek összeállítására b) Annak feltárása, hogy a pályázatba bevont en milyen oktatásszervezési formában és pedagógiai tartalommal valósulnak meg az egyenlı hozzáférést célzó eljárások, illetve biztosítható-e és milyen garanciákkal az innováció fenntarthatósága specifikáció 1 pontja A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 311 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio kht) honlapján található országos tanácsadói listán szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat (a zetelemzés intézményi szinten, összevontan is megvalósítható, de a re specifikus megállapításokat kell, hogy tartalmazzon) 2 A pályázati terv szakmai tartalmának véleményezése, ellenjegyzése IKT zetelemzı szaktanácsadó Esélyegyenlıségi szakértı Az IKT zetelemzés elkészítéséhez történı külsı tanácsadói szolgáltatás igénybe vételére van lehetıség, amennyiben a komplex szaktanácsadó IKT szaktanácsadó bevonását javasolja Amennyiben a pályázó nem szerepel a XII sz melléklet településlistáján, úgy az elıkészítési költségek terhére lehetısége van külsı esélyegyenlıségi szakértı igénybevételére specifikáció 1 pontja specifikáció 1 pontja A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 311 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio kht) honlapján található országos tanácsadói listán szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 331 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio kht) honlapján található országos szakértıi listán szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat Megvalósítás során: intézményi folyamatszaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) Vezetıi, fenntartói támogatást nyújt az integráció, inklúzió pedagógiájának és a kompetenciafejlesztı programoknak a szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába és az alapdokumentumokba történı beépítéséhez Segíti a hagyományostól eltérı tanterv-és oktatásszervezési módok (tantárgyi integráció, tantárgytömöbsített oktatásszervezés, projektmódszer) alkalmazását Tekintettel van az intézmény sajátosságaira, környezeti elvárásaira, az iskolahasználók céljaira és érdekeire Használja a minıségfejlesztés eszközrendszerét Figyelembe veszi a térségi, regionális szempontokat, valamint a zetelemzés tapasztalatait A pályázat fı céljainak elérését, a módszertani innováció fenntarthatóságát, eredményei honosítását tartja szem elıtt 60 specifikáció 6 pontja A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat 10

11 IKT fejlesztési folyamatszaktanácsadó Elsısorban az intézményvezetés számára nyújtott tanácsadói szolgáltatás: a (intézmény) pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának és IT fejlesztéseinek összehangolása a kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével, valamint az együttnevelés célkitőzéseivel A tanácsadó az IKT mentortanácsadóval együttmőködve részt vesz az IKT módszertan és eszközhasználat (pl: aktív tábla) alkalmazásának elterjesztésében a en ajánlott: 40 specifikáció 6 pontja A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat Kompetenciaterületi pedagógiai mentortanácsadó Az óvodai oktatási program adaptációt végzı számára nyújtott gyakorlati módszertani tanácsadói tevékenység A taneszközök használatán túl a mentor támogatja a i nevelési programfejlesztés és az innováció összhangjának megteremtését Együttmőködik a folyamattanácsadókkal valamennyi, óvodai oktatási program bevezetését vállaló pedagógus számára 14 óra/pedagógus (8 foglalkozás, 6 egyéb) specifikáció 6 pontja A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat IKT mentor-szaktanácsadó IPR módszertani mentortanácsadó A pályázatba bevont számára nyújtott módszertani tanácsadói tevékenység A mentori szolgáltatás célja, hogy az IPR-en tanultak a oktatásszervezési eljárásaiban, tanórai folyamataiban, értékelési rendszerében fenntartható módon honosodjanak meg Feltételtıl függı: Igénybe vétele, ha: 1 a en a hátrányos zető gyerekek, tanulók aránya meghaladja a 40%-ot; VAGY 2 a fenntartó közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve beavatkozást írt elı/javasol ajánlott: 20 legalább 40 specifikáció 6 pontja specifikáció 6 pontja A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat A tanácsadói szolgáltatást a TÁMOP 331 kiemelt projekt kedvezményezettje (Educatio Kht) honlapján vezetett országos listáról lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat Egyéb tanácsadói tevékenység A projekt keretében lehetıség van a pályázat céljaihoz illeszkedı, annak eredményes megvalósítását szolgáló oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás tervezésére és megvalósítására szabadon tervezett specifikáció 6 pontja A tanácsadói szolgáltatást az országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplı, külsı szolgáltatótól lehet igénybe venni, figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat Taneszközök beszerzése taneszköz megnevezése taneszköz leírása beszerzés jellege mennyiség megjegyzések elszámolható költség a specifikáció A beszerzés módja Kompetenciafejlesztı óvodai programcsomag nevelési eszközei Az óvodai programcsomag módszertani kézikönyvének (pl: kapcsos könyv) és kiadványainak, valamint a sajátos nevelési igényő gyermekek számára készült ajánlásokat tartalmazó kézikönyv és dramatikus módszertani eszközök beszerzése (Módszertani kézikönyv; Kézikönyv a sajátos nevelési igényő gyermekek együttneveléséhez; Módszertani kiadványok; Dramatikus eszközök; a programcsomag részét képezı játékgyőjtemény) Beszerzésük, alkalmazásuk a pályázatba bevont száma szerint 1-2 programcsomag: (Egy óvópedagógus részvétele esetén egy, több pedagógus részvétele esetén két programcsomag) Játékgyőjtemény: 1 db legfeljebb Ft/ A kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelıek taneszközöket a Tankönyvjegyzékrıl, illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet kiválasztani A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges oktatási segédletek, taneszközök a 11/1994 (VI8) MKM rendelet 7 sz melléklet történhet 11

12 Az intézményi innovációt támogató tevékenységek tervezési segédlete tevékenység megnevezése tevékenység leírása tevékenység jellege a tevékenység körében tervezhetı tevékenységek elszámolható költség a specifikáció A tevékenység megszervezésének módja Tantestületi felkészítı nap a projekt indításakor A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintı, tudatosító szakmai nap a pedagógustestület egésze és az óvodahasználók képviselıi számára Célja, hogy a program kezdetétıl a pedagógusközösség egésze és az óvodahasználók tisztában legyenek a fejlesztés céljaival, irányaival, a tervezett tevékenységekkel, a vezetıi elkötelezettséggel egész napos program (6-8 óra, workshop-jelleggel) a specifikáció 11 : legfeljebb Ft/feladatellátsi A tevékenység keretében tervezhetı: meghívott elıadó(k) díja, terembérlet, a program megszervezésével kapcsolatban felmerülı dologi kiadások (pl irodaszer, tájékoztató füzet, víz, kávé, stb) i pedagógiai, nevelési program módosításához kapcsolódó többletmunka A i nevelési program módosítása, továbbfejlesztése, az egyenlı hozzáférés javítása és az óvodai kompetenciafejlesztı programok céljainak, a kapcsolódó programcsomagok, módszertani eljárások adaptációjának megfelelıen legfeljebb 30 A specifikáció 3 Ft+járulék/óradíj A tevékenység keretében kizárólag az intézmény alkalmazásában álló többletmunkájának díjazására van lehetıség (honorárium formájában) a specifikációban foglaltaknak megfelelıen Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás Az intézmények közötti horizontális tanulás elısegítésére, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedı, már kifejlesztett és kipróbált "jó gyakorlatok" megismerése és adaptációja: egymástól tanulják meg a pedagógiai gyakorlatukban bevált szakmai eszközrendszer adaptációját az intézmény i sajátosságainak megfelelıen Az NFT1 keretében kifejlesztett jó gyakorlatok megismerhetık a wwwsulinovaadatbankhu; www educatiohu honlapokon, illetve ilyen szolgáltatásokat nyújtanak a referenciaintézmények, de más, a pályázatának szakmai tartalmához illeszkedı, jó gyakorlatok megismerése és átvétele is tervezhetı (pl nemzetközi jó gyakorlat) Az egyes "jó gyakorlatok" kiválasztása az intézményi folyamattanácsadó szakember, valamint az adott régió hálózatkoordinációs központja segítségével történik A jó gyakorlatok gazdái a pályázati folyamat során referenciai szolgáltatásokat nyújtanak 1 "jó gyakorlat" átvételének tervezése ajánlott: 1-2 "jó gyakorlat" átvétele A specifikáció 11 legfeljebb Ft/"jó gyakorlat" A tevékenység keretében tervezhetı: - Hospitálás: a fogadóintézmény/referencia pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja - A küldı intézmény pedagógusainak ettesítésével, utazásával kapcsolatban felmerülı költségek - Mőmunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi és dologi költségek - Felmerülı felhasználási jogok megvásárlása fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás kifejlesztésével járó többletmunka támogatása Ilyen lehet például egy projekt kidolgozása, vagy tantárgytömbösített oktatás tanterve és eljárásrendje, vagy tantárgyi integráció kidolgozása adott mőveltségterületen, továbbá mőveltségterületek között A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körően közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyőjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht (TÁMOP 311 kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani legfeljebb 60 (legfeljebb összesen 30 óra/pedagógus; valamint legfeljebb összesen 30 óra/fejlesztési produktum) A specifikáció 3 Ft+járulék/óradíj A tevékenység keretében kizárólag az intézmény alkalmazásában álló többletmunkájának díjazására van lehetıség (honorárium formájában) a specifikációban foglaltaknak megfelelıen 12

13 Az önálló intézményi innováció megvalósítását támogató egyéb szakmai együttmőködések kialakítása, továbbá egyéb szolgáltatások igénybe vétele A pályázat keretein belül lehetıség olyan szakmai együttmőködések kialakítására és egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt Ilyenek például: színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttmőködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, i társadalom szereplıivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb szabadon tervezett A specifikációnak és az ESZA Elszámolhatósági útmutatónak megfelelıen 13

A projekt operatív szervezete: o Projektmenedzser o Intézményvezetık o Projekt asszisztens o Szakmai vezetık o Projektet megvalósító pedagógusok

A projekt operatív szervezete: o Projektmenedzser o Intézményvezetık o Projekt asszisztens o Szakmai vezetık o Projektet megvalósító pedagógusok Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/1 KMR pályázatban támogatott TÁMOP 3.1.4.08/1-2009-0014 reg. számú ÚJPEST PROJEKT Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Részletesebben

Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét képezi.

Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét képezi. Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény referenciahely projekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét

Részletesebben

A minden gyermek pedagógiája

A minden gyermek pedagógiája Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület Gubacsi és Társa Bt. szakmai konzorcium A minden gyermek pedagógiája III. Nyíregyháza, 2011. Tisztelt Intézményvezetı! / Tisztelt Pedagógusok! Kedves Kollégák!

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0206 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009.05.31.-2010.08.31. Az SzMSz a projekt mellékletét

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Intézményi innováció az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában Ezen dokumentum tanácsadói segédanyag. Csak a Borsos Miklós Általános Iskola két feladat

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben