Szerzıdéskötéshez szükséges adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzıdéskötéshez szükséges adatok"

Átírás

1 1 Szerzıdéskötéshez szükséges adatok TÁMOP /08/2. projekt összefoglalása Cég neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok Projektmenedzsmenthez kapcsolódó kiegészítı információk Projektmenedzser neve * Valamennyi, programba bevont pedagógus írásban hozzájárult nevének és oktatási azonosítójának közléséhez Nyilatkozom arról, hogy jelen kiegészítı szakmai felületen a pedagógusoknál és tanulócsoportoknál megtervezett tevékenységek korábban HEFOP program keretében még kerültek támogatásra. Nyilatkozom, hogy a pályázattal kapcsolatban felmerülı, alapvetıen a szakmai nyomonkövetést vizsgáló rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget vállalom (elsısorban a TÁMOP /A és a TÁMOP kedvezményezettjei felé). Krisjákné Bodrog Csilla igen igen igen

2 2 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ ( / 002) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ Intézmény neve Feladatellátási hely neve OM azonosító /002 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ ANK 1. sz. Általános Iskola Cím 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Típus Tanulói laptop program többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység A Tanulói laptop programban való részvételt betervezte, és teljes körően betervezte a TIOP /09/1. pályázatba való bekapcsolódás feltételeit. Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Feladatellátási helyre vonatkozó általános adatok Elıkészítési tevékenységcsoporthoz kacsolódó kiegészítı információk Komplex intézményi szaktanácsadó neve * Milyen módon tervezte az esélyegyenlıségi szakértıt? Esélyegyenlıségi szakértı neve IKT helyzetelemzı szaktanácsadó neve Átfogó intézményfejlesztés tevékenységcsoporthoz kapcsolódó kiegészítı információk Szakmai vezetı neve * Ritter Attila Nem terveztem be Süle Zoltán Szakmai vezetı oktatási azonosítója * A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a matematika kulcskompetencia-területen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a szövegértés-szövegalkotás kulcskompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen kizárólag szakrendszerő oktatás folyik. Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - TIOP hez /tanulói laptop programhoz/ kapcsolódó kiegészítı kérdések Tervezte a tanulói laptop programban való részvételt? Az intézményvezetı felkészítését betervezte? A tanulói laptop programba bevont pedagógusok száma A tanulói laptop programban résztvevı pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésben való részvételét betervezte-e? IKT-mentor szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vételét a megfelelı óraszámban betervezte? Tanulói laptop programot sikerrel alkalmazó intézményektıl "jó gyakorlag" átvételét betervezte? Digitális tartalmak, tananyagok, taneszközök beszerzését tervezte? IKT asszisztens alkalmazását tervezte-e? igen Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta A továbbképzés célja, hogy az új módszerek megismerésével a vezetık felkészüljenek a kompetencia alapú oktatás alkalmazásából adódó oktatásszervezési feladatokra, ismerjék azokat a feltételeket, amelyek intézményi szinten szükségesek a korszerő módszerek beépítéséhez az intézmény/feladatellátási hely pedagógiai gyakorlatába. 1 igen IKT mentor-szaktanácsadó Valamennyi, oktatási program bevezetését, adaptációját végzı pedagógus számára nyújtott tanácsadói tevékenység. A mentorálási feladat része a kereszttantervi együttmőködések támogatása. minta intézményekbıl jó gyakorlat átvétele A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök Olyan, akár intézményi szinten is használható tanulást támogató, kiegészítı eszközök beszerzése lehetséges, amely szükséges az újszerő tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, alkalmazásához - tantárgytömbösített oktatás, projektmódszer, mőveltségterületi oktatás, stb. (modulok, digitális tananyagok, győjtemények - pl. térképtár, szótár, filmtár - feladatbankok, értékelési eszközök, pedagógusok számára szakkönyvek, stb.) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Pedagógusok Név OM azonosító Szakterület Borsa Jolán Matematika 5-8. Gász Ferencné Magyar nyelv és irodalom Gombos Erzsébet Idegen nyelv angol

3 3 Lisztné Herczeg Gizella Matematika Péter Ágnes Idegen nyelv német Szatoriné Vörös Ágota Magyar nyelv és irodalom 5-8. Pedagógusokra vonatkozó kérdések A pedagógus projektben vállalt tevékenységei Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Gász Ferencné, Szatoriné Vörös Ágota "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Borsa Jolán, Lisztné Herczeg Gizella Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Gombos Erzsébet, Péter Ágnes Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Tantárgytömbösített oktatás bevezetése Szatoriné Vörös Ágota Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Három hetet meghaladó projekt megszervezése Borsa Jolán Témahét megszervezése Gász Ferencné, Lisztné Herczeg Gizella Moduláris program megszervezése Gombos Erzsébet, Péter Ágnes Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában Gombos Erzsébet Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1 új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Borsa Jolán (30 óra), Gász Ferencné (30 óra), Gombos Erzsébet (30 óra), Lisztné Herczeg Gizella (30 óra), Péter Ágnes (30 óra), Szatoriné Vörös Ágota (30 óra) Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2 Kooperatív tanulás Péter Ágnes (30 óra) Tanórai differenciálás heterogén csoportban Borsa Jolán (30 óra), Szatoriné Vörös Ágota (30 óra) Hatékony tanuló-megismerési technikák Gász Ferencné (30 óra), Lisztné Herczeg Gizella (30 óra) Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés Tevékenységközpontú pedagógiák Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia

4 4 Óvoda-iskola átmenet Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Borsa Jolán (30 óra), Gász Ferencné (30 óra), Gombos Erzsébet (30 óra), Lisztné Herczeg Gizella (30 óra), Péter Ágnes (30 óra), Szatoriné Vörös Ágota (30 óra) Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Borsa Jolán (30 óra), Gász Ferencné (30 óra), Gombos Erzsébet (30 óra), Lisztné Herczeg Gizella (30 óra), Péter Ágnes (30 óra), Szatoriné Vörös Ágota (30 óra) Informatikai alapozó képzés Mérés-értékelési képzés Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés Gombos Erzsébet (laptop program) Gombos Erzsébet (120 óra) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Vezetık Név OM azonosító Dr. Baloghné Szabó Olga Süle Zoltán Vezetıkre vonatkozó kérdések Menedzsmentképzés: Változásmenedzsment, projektmenedzsment Dr. Baloghné Szabó Olga (30 óra), Süle Zoltán (30 óra) Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben Dr. Baloghné Szabó Olga (30 óra), Süle Zoltán (30 óra) Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés Dr. Baloghné Szabó Olga (Általános Pedagógiai módszertani képzés) Dr. Baloghné Szabó Olga (30 óra)

5 5 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/002) - Tanulócsoportok Név Évfolyam Létszám 1.c 1. évfolyam 26 tanuló 1.d 1. évfolyam 26 tanuló 1.e 1. évfolyam 26 tanuló 5.b 5. évfolyam 16 tanuló 5.c 5. évfolyam 28 tanuló 5.d 5. évfolyam 28 tanuló Tanulócsoportra vonatkozó kérdések Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése 1.d (Gász Ferencné), 5.d (Szatoriné Vörös Ágota) "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási 1.c (Lisztné Herczeg Gizella), 5.c (Borsa Jolán) Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási 1.e (Péter Ágnes), 5.b (Gombos Erzsébet) Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Tantárgytömbösített oktatás bevezetése (tantárgy) Magyar nyelv és irodalom 5.d (Szatoriné Vörös Ágota) Élı idegen nyelv Matematika Történelem, társadalomismeret, állampolgári ismeretek Földrajz, földünk - környezetünk Mővészetek Informatika, számítástechnika Természetismeret, környezetismeret Fizika Biológia, egészségtan Kémia Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (választott mőveltségterület) Magyar nyelv és irodalom 1.d (Gász Ferencné), 5.d (Szatoriné Vörös Ágota) Ember és társadalom

6 6 Ember a természetben 1.c (Lisztné Herczeg Gizella) Földünk - környezetünk Mővészetek Életvitel és gyakorlati ismeretek Élı idegen nyelv Pedagógiai módszertan alkalmazása Három hetet meghaladó projekt megszervezése 5.c (Borsa Jolán) Témahét megszervezése 1.c (Lisztné Herczeg Gizella), 1.d (Gász Ferencné) Moduláris oktatási program megszervezése 1.e (Péter Ágnes), 5.b (Gombos Erzsébet) Tanulói laptop program A tanulócsoport részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában 5.b

7 7 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ ( / 003) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ Intézmény neve Feladatellátási hely neve OM azonosító /003 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ ANK 2. sz. Általános Iskola Cím 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Típus Tanulói laptop program többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység Tanulói laptop programban való részvételt betervezte, de megítélhetı, hogy a TIOP /09/1. pályázatba való bekapcsolódás feltételeit teljes körően betervezte-e. Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Feladatellátási helyre vonatkozó általános adatok Elıkészítési tevékenységcsoporthoz kacsolódó kiegészítı információk Komplex intézményi szaktanácsadó neve * Milyen módon tervezte az esélyegyenlıségi szakértıt? Esélyegyenlıségi szakértı neve IKT helyzetelemzı szaktanácsadó neve Átfogó intézményfejlesztés tevékenységcsoporthoz kapcsolódó kiegészítı információk Szakmai vezetı neve * Ritter Attila Nem terveztem be Gosztolya József Szakmai vezetı oktatási azonosítója * A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a matematika kulcskompetencia-területen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a szövegértés-szövegalkotás kulcskompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen kizárólag szakrendszerő oktatás folyik. Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - TIOP hez /tanulói laptop programhoz/ kapcsolódó kiegészítı kérdések Tervezte a tanulói laptop programban való részvételt? Az intézményvezetı felkészítését betervezte? A tanulói laptop programba bevont pedagógusok száma 0 A tanulói laptop programban résztvevı pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésben való részvételét betervezte-e? IKT-mentor szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vételét a megfelelı óraszámban betervezte? Tanulói laptop programot sikerrel alkalmazó intézményektıl "jó gyakorlag" átvételét betervezte? Digitális tartalmak, tananyagok, taneszközök beszerzését tervezte? IKT asszisztens alkalmazását tervezte-e? igen Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta IKT mentor-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó jó gyakorlat átvétele A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Pedagógusok Név OM azonosító Szakterület Berki Tímea tanár (matematika - fizika - informatika) Borbély Zsuzsanna tanító Bukovszkiné Kisbáró Emese tanító dr. Csernus Ipolyné tanító Fürdıs Katalin Tanár (magyar) Gosztolya József biológia-testenevelés-pedagógia Kulcsárné Hajmási Ilona tanár (matematika - technika - informatika) Tihanyiné Éliás Mária tanár (magyar - ének) Török György tanár (magyar-történelem) Pedagógusokra vonatkozó kérdések

8 8 A pedagógus projektben vállalt tevékenységei Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Borbély Zsuzsanna, dr. Csernus Ipolyné, Fürdıs Katalin, Tihanyiné Éliás Mária "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Berki Tímea, Kulcsárné Hajmási Ilona Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Bukovszkiné Kisbáró Emese Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Tantárgytömbösített oktatás bevezetése Gosztolya József, Török György Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Három hetet meghaladó projekt megszervezése Gosztolya József Témahét megszervezése Gosztolya József Moduláris program megszervezése Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Gosztolya József (A pályázat megvalósításának vezetése, képzések szervezése, projektek, témahetek szervezése) Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1 új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Berki Tímea (30 óra), Borbély Zsuzsanna (30 óra), Bukovszkiné Kisbáró Emese (30 óra), dr. Csernus Ipolyné (30 óra), Fürdıs Katalin (30 óra), Gosztolya József (30 óra), Kulcsárné Hajmási Ilona (30 óra), Tihanyiné Éliás Mária (30 óra), Török György (30 óra) Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2 Kooperatív tanulás dr. Csernus Ipolyné (30 óra), Fürdıs Katalin (30 óra), Török György (30 óra) Tanórai differenciálás heterogén csoportban Hatékony tanuló-megismerési technikák Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés Tevékenységközpontú pedagógiák Berki Tímea (30 óra), Borbély Zsuzsanna (30 óra), Gosztolya József (30 óra), Kulcsárné Hajmási Ilona (30 óra) Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda-iskola átmenet Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) Berki Tímea (30 óra), Borbély Zsuzsanna (30 óra), Bukovszkiné Kisbáró Emese (30 óra), Fürdıs Katalin (30 óra), Kulcsárné Hajmási Ilona (30 óra), Tihanyiné Éliás Mária (30 óra), Török György (30 óra)

9 9 A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Berki Tímea (30 óra), Borbély Zsuzsanna (30 óra), Bukovszkiné Kisbáró Emese (30 óra), dr. Csernus Ipolyné (30 óra), Fürdıs Katalin (30 óra), Kulcsárné Hajmási Ilona (30 óra), Tihanyiné Éliás Mária (30 óra) Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Berki Tímea (30 óra), Borbély Zsuzsanna (30 óra), Bukovszkiné Kisbáró Emese (30 óra), dr. Csernus Ipolyné (30 óra), Fürdıs Katalin (30 óra), Gosztolya József (30 óra), Kulcsárné Hajmási Ilona (30 óra), Tihanyiné Éliás Mária (30 óra), Török György (30 óra) Informatikai alapozó képzés Mérés-értékelési képzés Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés Gosztolya József (Változásmenedzsment, projektmenedzsment) Gosztolya József (30 óra) Gosztolya József (új oktatásszervezés az intézményben) Gosztolya József (30 óra) Gosztolya József (IPR képzés) Gosztolya József (60 óra) Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Vezetık Név OM azonosító Gosztolya József Horváth Istvánné Olasz István Vezetıkre vonatkozó kérdések Menedzsmentképzés: Változásmenedzsment, projektmenedzsment Gosztolya József (30 óra), Horváth Istvánné (30 óra), Olasz István (30 óra) Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben Gosztolya József (30 óra), Horváth Istvánné (30 óra), Olasz István (30 óra) Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés

10 10 Apáczai Csere János Általános Mővelıdési Központ (027399/003) - Tanulócsoportok Név Évfolyam Létszám 1.a 1. évfolyam 25 tanuló 3.b 3. évfolyam 25 tanuló 4.a 4. évfolyam 20 tanuló 5. b 5.. évfolyam 23 tanuló 5.a 5.. évfolyam 24 tanuló 6. c 6. évfolyam 23 tanuló 6.a 6. évfolyam 23 tanuló 6.b 6. évfolyam 21 tanuló 7.a 7. évfolyam 27 tanuló 7.b 7. évfolyam 21 tanuló Tanulócsoportra vonatkozó kérdések Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése 1.a (dr. Csernus Ipolyné), 3.b (Borbély Zsuzsanna), 5.a (Fürdıs Katalin), 6.a (Tihanyiné Éliás Mária) "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási 6.b (Kulcsárné Hajmási Ilona), 7.a (Berki Tímea) Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási 4.a (Bukovszkiné Kisbáró Emese) Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Tantárgytömbösített oktatás bevezetése (tantárgy) Magyar nyelv és irodalom 7.b (Török György) Élı idegen nyelv Matematika Történelem, társadalomismeret, állampolgári ismeretek 7.b (Török György) Földrajz, földünk - környezetünk Mővészetek Informatika, számítástechnika Természetismeret, környezetismeret Fizika Biológia, egészségtan Kémia Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (választott mőveltségterület) Magyar nyelv és irodalom

11 11 Ember és társadalom Ember a természetben Földünk - környezetünk Mővészetek Életvitel és gyakorlati ismeretek 6.b (Kulcsárné Hajmási Ilona) Élı idegen nyelv Pedagógiai módszertan alkalmazása Három hetet meghaladó projekt megszervezése 6. c (Gosztolya József) Témahét megszervezése 6. c (Gosztolya József) Moduláris oktatási program megszervezése 5. b (Török György), 5.a (Török György) Tanulói laptop program A tanulócsoport részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában 1.a, 3.b, 4.a, 5. b, 5.a, 6. c, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b

12 12 Hajnóczy Kollégium ( / 001) Hajnóczy Kollégium Intézmény neve Feladatellátási hely neve Hajnóczy Kollégium OM azonosító /001 Cím Típus Tanulói laptop program Hajnóczy kollégium Türr Intézményegysége 7633 Pécs, Türr I.u.2. diákotthon és kollégium Tanulói laptop programban való részvételt betervezte, de megítélhetı, hogy a TIOP /09/1. pályázatba való bekapcsolódás feltételeit teljes körően betervezte-e. Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Feladatellátási helyre vonatkozó általános adatok Elıkészítési tevékenységcsoporthoz kacsolódó kiegészítı információk Komplex intézményi szaktanácsadó neve * Milyen módon tervezte az esélyegyenlıségi szakértıt? Esélyegyenlıségi szakértı neve IKT helyzetelemzı szaktanácsadó neve Boros Dezsı Átfogó intézményfejlesztés tevékenységcsoporthoz kapcsolódó kiegészítı információk Szakmai vezetı neve * Az esélyegyenlıségi szakértıt a pályázatban díjmentesen terveztem be Hegedős Béláné Szakmai vezetı oktatási azonosítója * A feladatellátási helyen kizárólag szakrendszerő oktatás folyik. igen Hajnóczy Kollégium (139888/001) - TIOP hez /tanulói laptop programhoz/ kapcsolódó kiegészítı kérdések Tervezte a tanulói laptop programban való részvételt? Az intézményvezetı felkészítését betervezte? A tanulói laptop programba bevont pedagógusok száma 0 A tanulói laptop programban résztvevı pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésben való részvételét betervezte-e? IKT-mentor szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vételét a megfelelı óraszámban betervezte? Tanulói laptop programot sikerrel alkalmazó intézményektıl "jó gyakorlag" átvételét betervezte? Digitális tartalmak, tananyagok, taneszközök beszerzését tervezte? IKT asszisztens alkalmazását tervezte-e? igen Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta IKT mentor-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó jó gyakorlat hálózati tanulás A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Pedagógusok Név OM azonosító Szakterület Bank Ágnes kollégiumi nevelıtanár Halmos Alajosné kollégiumi nevelıtanár Litter Adrienn kollégiumi nevelıtanár Pedagógusokra vonatkozó kérdések A pedagógus projektben vállalt tevékenységei Kompetencia alapú oktatási "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Bank Ágnes, Halmos Alajosné, Litter Adrienn "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Bank Ágnes, Halmos Alajosné, Litter Adrienn Egyéb, választott "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási

13 13 Egyéb, választott "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Három hetet meghaladó projekt megszervezése Bank Ágnes, Halmos Alajosné, Litter Adrienn Témahét megszervezése Bank Ágnes, Halmos Alajosné, Litter Adrienn Moduláris program megszervezése Bank Ágnes, Halmos Alajosné, Litter Adrienn Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1 új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Bank Ágnes (30 óra), Halmos Alajosné (30 óra), Litter Adrienn (30 óra) Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2 Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás heterogén csoportban Hatékony tanuló-megismerési technikák Bank Ágnes (30 óra), Halmos Alajosné (30 óra), Litter Adrienn (30 óra) Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés Tevékenységközpontú pedagógiák Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda-iskola átmenet Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Bank Ágnes (30 óra), Halmos Alajosné (30 óra), Litter Adrienn (30 óra) Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Bank Ágnes (30 óra), Halmos Alajosné (30 óra), Litter Adrienn (30 óra) Informatikai alapozó képzés Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés

14 14 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Vezetık Név OM azonosító Kérdések A pedagógus projektben vállalt tevékenységei Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Egyéb, választott "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási "Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıkészség" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag kifejlesztése, bevezetése Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Komplex óvodai, alkalmazása Tantárgytömbösített oktatás bevezetése Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Három hetet meghaladó projekt megszervezése Témahét megszervezése Moduláris program megszervezése

15 15 Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1 új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2 Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás heterogén csoportban Differenciálás heterogén csoportban Hatékony tanuló-megismerési technikák Hatékony gyermek-megismerési technikák Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés Tevékenységközpontú pedagógiák Professzionális tanári kommunikáció Professzionális nevelıi kommunikáció Drámapedagógia Óvoda-iskola átmenet Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés A kompetenciafejlesztı óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Informatikai alapozó képzés Mérés-értékelési képzés Menedzsmentképzés: Változásmenedzsment, projektmenedzsment Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés

16 16 Hajnóczy Kollégium (139888/001) - Tanulócsoportok Név Évfolyam Létszám 2. csoport évfolyam 27 tanuló 4. csoport évfolyam 26 tanuló 6. csoport 9-12 évfolyam 27 tanuló Tanulócsoportra vonatkozó kérdések Kompetencia alapú oktatási "Szociális-, életviteli- és környezeti" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási 2. csoport (Litter Adrienn), 4. csoport (Bank Ágnes), 6. csoport (Halmos Alajosné) "Életpálya-építési" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási 2. csoport (Litter Adrienn), 4. csoport (Bank Ágnes), 6. csoport (Halmos Alajosné) Egyéb, választott "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Pedagógiai módszertan alkalmazása Három hetet meghaladó projekt megszervezése 2. csoport (Litter Adrienn), 4. csoport (Bank Ágnes), 6. csoport (Halmos Alajosné) Témahét megszervezése 2. csoport (Litter Adrienn), 4. csoport (Bank Ágnes), 6. csoport (Halmos Alajosné) Moduláris oktatási program megszervezése 2. csoport (Litter Adrienn), 4. csoport (Bank Ágnes), 6. csoport (Halmos Alajosné) Tanulói laptop program A tanulócsoport részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában

17 17 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola ( / 001) Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Intézmény neve Feladatellátási hely neve OM azonosító /001 Cím Típus Tanulói laptop program Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Mecsekaljai Iskola székhely általános iskolája 7633 Pécs, Bánki Donát u.2. többcélú intézményen belüli általános iskolai intézményegység A Tanulói laptop programban való részvételt betervezte, és teljes körően betervezte a TIOP /09/1. pályázatba való bekapcsolódás feltételeit. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Feladatellátási helyre vonatkozó általános adatok Elıkészítési tevékenységcsoporthoz kacsolódó kiegészítı információk Komplex intézményi szaktanácsadó neve * Milyen módon tervezte az esélyegyenlıségi szakértıt? Esélyegyenlıségi szakértı neve IKT helyzetelemzı szaktanácsadó neve Átfogó intézményfejlesztés tevékenységcsoporthoz kapcsolódó kiegészítı információk Szakmai vezetı neve * Boros Dezsı Az esélyegyenlıségi szakértıt a pályázatban díjmentesen terveztem be Jónásné Csalódi Éva Szakmai vezetı oktatási azonosítója * A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a matematika kulcskompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia-területen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen kizárólag szakrendszerő oktatás folyik. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - TIOP hez /tanulói laptop programhoz/ kapcsolódó kiegészítı kérdések Tervezte a tanulói laptop programban való részvételt? Az intézményvezetı felkészítését betervezte? A tanulói laptop programba bevont pedagógusok száma 10 A tanulói laptop programban résztvevı pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésben való részvételét betervezte-e? IKT-mentor szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vételét a megfelelı óraszámban betervezte? Tanulói laptop programot sikerrel alkalmazó intézményektıl "jó gyakorlag" átvételét betervezte? Digitális tartalmak, tananyagok, taneszközök beszerzését tervezte? IKT asszisztens alkalmazását tervezte-e? igen Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben igen IKT mentor-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó jó gyakorlat A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök egyéb eszköz Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Pedagógusok Név OM azonosító Szakterület Baranyainé Kiss Zsuzsanna Bózsa Bernadett angol Danyi Gáborné biológia Dervárné Lapitz Erika történelem-magyar Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna testnevelés Megyeriné Kovács Gizella tanító Nagy Tímea Regıcziné Ábrahám Éva tanító Solti Csilla Tarjányi Xénia rajz-történelem Pedagógusokra vonatkozó kérdések

18 18 A pedagógus projektben vállalt tevékenységei Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Baranyainé Kiss Zsuzsanna, Regıcziné Ábrahám Éva "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Nagy Tímea, Solti Csilla Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Bózsa Bernadett Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Tantárgytömbösített oktatás bevezetése Danyi Gáborné Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Tarjányi Xénia Három hetet meghaladó projekt megszervezése Dervárné Lapitz Erika Témahét megszervezése Megyeriné Kovács Gizella Moduláris program megszervezése Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában Baranyainé Kiss Zsuzsanna, Bózsa Bernadett, Danyi Gáborné, Dervárné Lapitz Erika, Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna, Megyeriné Kovács Gizella, Nagy Tímea, Regıcziné Ábrahám Éva, Solti Csilla, Tarjányi Xénia Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Danyi Gáborné (A pedagógiai, fejlesztési, innovációs tevékenységek támogatása), Dervárné Lapitz Erika (A pedagógiai, fejlesztési, innovációs tevékenységek támogatása), Regıcziné Ábrahám Éva (A pedagógiai, fejlesztési, innovációs tevékenységek támogatása) Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1 új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Baranyainé Kiss Zsuzsanna (30 óra), Bózsa Bernadett (30 óra), Danyi Gáborné (30 óra), Dervárné Lapitz Erika (30 óra), Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna (30 óra), Megyeriné Kovács Gizella (30 óra), Nagy Tímea (30 óra), Regıcziné Ábrahám Éva (30 óra), Solti Csilla (30 óra), Tarjányi Xénia (30 óra) Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2 Kooperatív tanulás Danyi Gáborné (30 óra), Dervárné Lapitz Erika (30 óra), Nagy Tímea (30 óra), Solti Csilla (30 óra), Tarjányi Xénia (30 óra) Tanórai differenciálás heterogén csoportban Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna (30 óra), Megyeriné Kovács Gizella (30 óra), Regıcziné Ábrahám Éva (30 óra) Hatékony tanuló-megismerési technikák Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés Baranyainé Kiss Zsuzsanna (30 óra) Tevékenységközpontú pedagógiák Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda-iskola átmenet

19 19 Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) Bózsa Bernadett (30 óra) A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Baranyainé Kiss Zsuzsanna (30 óra), Bózsa Bernadett (30 óra), Danyi Gáborné (30 óra), Dervárné Lapitz Erika (30 óra), Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna (30 óra), Megyeriné Kovács Gizella (30 óra), Nagy Tímea (30 óra), Regıcziné Ábrahám Éva (30 óra), Solti Csilla (30 óra), Tarjányi Xénia (30 óra) Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés Baranyainé Kiss Zsuzsanna (60 óra), Bózsa Bernadett (60 óra), Danyi Gáborné (30 óra), Dervárné Lapitz Erika (30 óra), Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna (30 óra), Megyeriné Kovács Gizella (30 óra), Nagy Tímea (30 óra), Regıcziné Ábrahám Éva (60 óra), Solti Csilla (30 óra), Tarjányi Xénia (30 óra) Informatikai alapozó képzés Mérés-értékelési képzés Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Vezetık Név OM azonosító Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó Jakabosné Molnár Zsuzsanna Vezetıkre vonatkozó kérdések Menedzsmentképzés: Változásmenedzsment, projektmenedzsment Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó (30 óra), Jakabosné Molnár Zsuzsanna (30 óra) Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó (30 óra), Jakabosné Molnár Zsuzsanna (30 óra) Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés

20 20 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (027246/001) - Tanulócsoportok Név Évfolyam Létszám b 2. évfolyam 25 tanuló a 3. évfolyam 18 tanuló b 3. évfolyam 15 tanuló a 4. évfolyam 25 tanuló a 5. évfolyam 25 tanuló a 6. évfolyam 28 tanuló a 7. évfolyam 25 tanuló b 7. évfolyam 13 tanuló b 8. évfolyam 25 tanuló 7 b. évfolyam 14 tanuló Tanulócsoportra vonatkozó kérdések Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése b (Regıcziné Ábrahám Éva) "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási b (Nagy Tímea), 7 (Solti Csilla) Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási a (Bózsa Bernadett), b (Bózsa Bernadett) Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Tantárgytömbösített oktatás bevezetése (tantárgy) Magyar nyelv és irodalom Élı idegen nyelv Matematika Történelem, társadalomismeret, állampolgári ismeretek Földrajz, földünk - környezetünk a (Danyi Gáborné) Mővészetek Informatika, számítástechnika Természetismeret, környezetismeret Fizika Biológia, egészségtan a (Danyi Gáborné) Kémia Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (választott mőveltségterület)

21 21 Magyar nyelv és irodalom Ember és társadalom Ember a természetben Földünk - környezetünk Mővészetek a (Tarjányi Xénia) Életvitel és gyakorlati ismeretek Élı idegen nyelv Pedagógiai módszertan alkalmazása Három hetet meghaladó projekt megszervezése b (Dervárné Lapitz Erika) Témahét megszervezése a (Megyeriné Kovács Gizella) Moduláris oktatási program megszervezése a (Gogolákné Kiskırösi Zsuzsanna) Tanulói laptop program A tanulócsoport részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában b, a, b, a, a, a, a, b, b, 7

22 22 Nyugati Városrészi Óvoda ( / 001) Nyugati Városrészi Óvoda Intézmény neve Nyugati Városrészi Óvoda Feladatellátási hely neve Nyugati Városrészi Óvoda Székhely Intézménye OM azonosító /001 Cím 7623 Pécs, Mezıszél u.2. Típus többcélú intézményen belüli óvodai intézményegység Tanulói laptop program Nem tervezte be a tanulói laptop programot. Nyugati Városrészi Óvoda (026993/001) - Feladatellátási helyre vonatkozó általános adatok Elıkészítési tevékenységcsoporthoz kacsolódó kiegészítı információk Komplex intézményi szaktanácsadó neve * Milyen módon tervezte az esélyegyenlıségi szakértıt? Esélyegyenlıségi szakértı neve IKT helyzetelemzı szaktanácsadó neve Ritter Attila Átfogó intézményfejlesztés tevékenységcsoporthoz kapcsolódó kiegészítı információk Szakmai vezetı neve * Az esélyegyenlıségi szakértıt a pályázatban díjmentesen terveztem be Barnóczkyné Korhetz Ildikó Szakmai vezetı oktatási azonosítója * A feladatellátási helyen kizárólag szakrendszerő oktatás folyik. Nyugati Városrészi Óvoda (026993/001) - TIOP hez /tanulói laptop programhoz/ kapcsolódó kiegészítı kérdések Tervezte a tanulói laptop programban való részvételt? Az intézményvezetı felkészítését betervezte? A tanulói laptop programba bevont pedagógusok száma 0 A tanulói laptop programban résztvevı pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésben való részvételét betervezte-e? IKT-mentor szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vételét a megfelelı óraszámban betervezte? Tanulói laptop programot sikerrel alkalmazó intézményektıl "jó gyakorlag" átvételét betervezte? Digitális tartalmak, tananyagok, taneszközök beszerzését tervezte? IKT asszisztens alkalmazását tervezte-e? Nem tervezte be Nem tervezte be Nem tervezte be Nem tervezte Nyugati Városrészi Óvoda (026993/001) - Pedagógusok Név OM azonosító Szakterület WaleknéTill Andrea óvoda Pedagógusokra vonatkozó kérdések A pedagógus projektben vállalt tevékenységei Kompetencia alapú oktatási Komplex óvodai, alkalmazása WaleknéTill Andrea Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység WaleknéTill Andrea (Fejlesztési, innovációs tevékenység, óvodai nevelési program módosítása) Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység WaleknéTill Andrea (Az intézmény önálló innovációjához tartozó többlet munka) Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2 Kooperatív tanulás Differenciálás heterogén csoportban Hatékony gyermek-megismerési technikák WaleknéTill Andrea (30 óra) Tevékenységközpontú pedagógiák

23 23 Professzionális nevelıi kommunikáció Óvoda-iskola átmenet WaleknéTill Andrea (30 óra) A kompetenciafejlesztı óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés WaleknéTill Andrea (30 óra) Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés WaleknéTill Andrea (30 óra) Informatikai alapozó képzés Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés Nyugati Városrészi Óvoda (026993/001) - Vezetık Név OM azonosító Dr Battyáni Istvánné Nagy Béláné Vezetıkre vonatkozó kérdések Menedzsmentképzés: Változásmenedzsment, projektmenedzsment Dr Battyáni Istvánné (30 óra), Nagy Béláné (30 óra) Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés Dr Battyáni Istvánné (Hatékony gyermek-megismerési technikák) Dr Battyáni Istvánné (30 óra) Nyugati Városrészi Óvoda (026993/001) - Tanulócsoportok

24 24 Név Évfolyam Létszám Kék csoport középsı csoport 26 tanuló Tanulócsoportra vonatkozó kérdések Kompetencia alapú oktatási Komplex óvodai, alkalmazása Kék csoport (WaleknéTill Andrea) Komplex óvodai, alkalmazása Tanulói laptop program A tanulócsoport részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában

25 25 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola ( / 001) Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény neve Feladatellátási hely neve OM azonosító /001 Cím Típus Tanulói laptop program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Simonyi Károly Szakközépiskola 7632 Pécs, Malomvölgyi u.1/b egy feladatellátási helyen több intézménytípus A Tanulói laptop programban való részvételt betervezte, és teljes körően betervezte a TIOP /09/1. pályázatba való bekapcsolódás feltételeit. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (127432/001) - Feladatellátási helyre vonatkozó általános adatok Elıkészítési tevékenységcsoporthoz kacsolódó kiegészítı információk Komplex intézményi szaktanácsadó neve * Milyen módon tervezte az esélyegyenlıségi szakértıt? Esélyegyenlıségi szakértı neve IKT helyzetelemzı szaktanácsadó neve Átfogó intézményfejlesztés tevékenységcsoporthoz kapcsolódó kiegészítı információk Szakmai vezetı neve * Ritter Attila Az esélyegyenlıségi szakértıt a pályázatban díjmentesen terveztem be Látschám József Szakmai vezetı oktatási azonosítója * A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a matematika kulcskompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen HEFOP pályázat keretében a szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia-területen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a kompetencia alapú oktatás bevezetése A feladatellátási helyen kizárólag szakrendszerő oktatás folyik. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (127432/001) - TIOP hez /tanulói laptop programhoz/ kapcsolódó kiegészítı kérdések Tervezte a tanulói laptop programban való részvételt? Az intézményvezetı felkészítését betervezte? A tanulói laptop programba bevont pedagógusok száma 10 A tanulói laptop programban résztvevı pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésben való részvételét betervezte-e? IKT-mentor szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vételét a megfelelı óraszámban betervezte? Tanulói laptop programot sikerrel alkalmazó intézményektıl "jó gyakorlag" átvételét betervezte? Digitális tartalmak, tananyagok, taneszközök beszerzését tervezte? IKT asszisztens alkalmazását tervezte-e? igen Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített okta Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás igen Egyéb tanácsadói tevékenység Egyéb tanácsadói tevékenység jó gyakorlat A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (127432/001) - Pedagógusok Név OM azonosító Szakterület Bartha Beáta Történelem - német Beregszászi Marianna Történelem - társadalni ismeretek Grozdics Lászlóné Matematika -fizika Keresztény Jolán Magyar - történelem Landi Anikó Matematika - fizika, számítástechnika Szegedi Eszter Német Tavi Orsolya Matematika -fizika Traum Lénárd Biológia Traumné Németh Erzsébet Eszter Magyar - angol

26 26 Világhy Andrea Magyar nyelv és irodalom Pedagógusokra vonatkozó kérdések A pedagógus projektben vállalt tevékenységei Kompetencia alapú oktatási "Szövegértés-szövegalkotás" (anyanyelvi kommunikáció) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Keresztény Jolán, Traumné Németh Erzsébet Eszter, Világhy Andrea "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Grozdics Lászlóné, Landi Anikó, Tavi Orsolya Egyéb, választott "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "IKT (info-kommunikációs technikák)" (digitális kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Egyéb, választott "Életpálya-építési" (kezdeményezı készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Bartha Beáta, Beregszászi Marianna, Szegedi Eszter, Traum Lénárd Egyéb, választott "Természettudományos" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási Tantárgytömbösített oktatás bevezetése Bartha Beáta, Beregszászi Marianna, Szegedi Eszter, Traum Lénárd Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Grozdics Lászlóné, Landi Anikó, Tavi Orsolya, Traum Lénárd Három hetet meghaladó projekt megszervezése Bartha Beáta, Beregszászi Marianna, Grozdics Lászlóné, Keresztény Jolán, Landi Anikó, Szegedi Eszter, Tavi Orsolya, Traum Lénárd, Traumné Németh Erzsébet Eszter, Világhy Andrea Témahét megszervezése Bartha Beáta, Beregszászi Marianna, Grozdics Lászlóné, Keresztény Jolán, Landi Anikó, Szegedi Eszter, Tavi Orsolya, Traum Lénárd, Traumné Németh Erzsébet Eszter, Világhy Andrea Moduláris program megszervezése Landi Anikó Pedagógus részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában Bartha Beáta, Beregszászi Marianna, Grozdics Lászlóné, Keresztény Jolán, Landi Anikó, Szegedi Eszter, Tavi Orsolya, Traum Lénárd, Traumné Németh Erzsébet Eszter, Világhy Andrea Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Bartha Beáta (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Beregszászi Marianna (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Grozdics Lászlóné (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Keresztény Jolán (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Landi Anikó (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Szegedi Eszter (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Tavi Orsolya (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Traum Lénárd (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Traumné Németh Erzsébet Eszter (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása), Világhy Andrea (A pedagógusok fejlesztési innovációs tevékenységének támogatása) Az implementációt támogató egyéb vállalt tevékenység Bartha Beáta (Helyi tanterv, pedagógiai proram, módosítása), Landi Anikó (Helyi tanterv, pedagógiai program módosítása), Világhy Andrea (Helyi tanterv, pedagógiai program módosítása) Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1 új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Bartha Beáta (30 óra), Beregszászi Marianna (30 óra), Grozdics Lászlóné (30 óra), Keresztény Jolán (30 óra), Landi Anikó (30 óra), Szegedi Eszter (30 óra), Tavi Orsolya (30 óra), Traum Lénárd (30 óra), Traumné Németh Erzsébet Eszter (30 óra), Világhy Andrea (30 óra) Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2 Kooperatív tanulás Bartha Beáta (30 óra), Beregszászi Marianna (30 óra) Tanórai differenciálás heterogén csoportban Grozdics Lászlóné (30 óra), Tavi Orsolya (30 óra) Hatékony tanuló-megismerési technikák Landi Anikó (30 óra), Szegedi Eszter (30 óra) Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A projekt számszerősíthetı eredményei

A projekt számszerősíthetı eredményei 1 A projekt számszerősíthetı eredményei TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15478706-2-02 Közép-Magyarországi régió nem 2 Apáczai Csere János

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata /08/2. pályázat. Alapadatok

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata /08/2. pályázat. Alapadatok 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat Alapadatok Pályázó neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázó adószáma 15478706-2-02 Székhely 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 Postacím

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben C S E L E K V É S I T E R V A célhoz rendelt feladatok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Projektmenedzser: Varga András Projektasszisztens:

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

"SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE

SZOLGÁLTATÓI KOSÁR - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 3.1.4 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 314 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Iskola és kollégium TÁMOP 314 - a pályázati szakmai tevékenységek tervezési

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív v Program

Társadalmi Megújulás Operatív v Program Társadalmi Megújulás Operatív v Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézm zményekben TÁMOP-3.1.4/08 pályp lyázat Novákné Lapostyán Zsuzsanna A pályázat célja: A sikeres munkaerı-piaci

Részletesebben

A Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

A Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben A Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben TÁMOP-3..4/8/-9- Projektindító konferencia 9. 8. 3. A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg Készítette:

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VENCZLI MIKLÓSNÉ SZAKMAI VEZETİ A Közép Répcementi Intézményfenntartó Társulás 2009 januárjában pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/2.

Részletesebben

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása 08.26-28. Képzési terület: természetismeret tárgyú továbbképzés Téma: Környezettudatos életmódra nevelés Képzési terület:

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18. napirendi pont POLGÁRMESTERE 8440, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-12/2010. Tárgy: Tájékoztató A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0257 számú Kompetencia

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézmények c., pályázat

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat 2009. AUGUSZTUS Augusztus 17-18-19 Projektmenedzsment képzés Augusztus 17-18-19 Szövegértés-szövegalkotás módszertani képzés Augusztus 24-25-26 Matematika módszertani

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

"SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE

SZOLGÁLTATÓI KOSÁR - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "SZOLGÁLTATÓI KOSÁR" - ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÁMOP 314 - A PÁLYÁZATI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSI SEGÉDLETE "Szolgáltatói kosár" - Iskola és kollégium TÁMOP 314 - a pályázati szakmai tevékenységek tervezési

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskola TÁMOP pályázat projektzáró beszámolója június 23.

Az Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskola TÁMOP pályázat projektzáró beszámolója június 23. Az Általános Iskola TÁMOP 3. 1. 4 pályázat projektzáró beszámolója 2010. június 23. A 2009. augusztus 25-én megtartott projektindító nappal, majd azt követően szülői fórumok megtartásával, a helyi média

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA

A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA A 2009-2010-es tanévben intézményünkben a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt megvalósítása, a kompetencia alapú nevelés és oktatás eredményes

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24.

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 1.Komplex intézményi fejlesztések Pályázatunk befogadása 2009.

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010.

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. 1 , Az intézményi fejlesztés kulcselemeinek bemutatása Folyamatok: Kompetencia alapú oktatás, újszerű tanulásszervezés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata M e g ú j u l á s a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n! " M i n d e n k i m á s, e g y e d i é s f o n- t o s, Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata A

Részletesebben

Név Munkakör Szakképzettségek, végzettségek angol szakos nyelvtanár; magyar szakos általános iskolai tanár; orosz szakos

Név Munkakör Szakképzettségek, végzettségek angol szakos nyelvtanár; magyar szakos általános iskolai tanár; orosz szakos Név Munkakör Szakképzettségek, végzettségek angol szakos nyelvtanár; magyar szakos általános iskolai tanár; orosz szakos Bakacsiné Kollár Ágnes általános iskolai tanár Bardócz Attila földrajz szakos tanár;

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: 2010 / 82

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: 2010 / 82 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 82 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2017/18.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2017/18. Iskolánkban pedagógusok 2017/18. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 1. Abordán Szilvia Ilona 2. Arató Andrea Dr. Baloghné Konkoly 3. testnevelés szakos általános iskolai tanár Marianna okleveles testnevelő tanár angol

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

tanító, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus osztályfőnök - 1.b pszichológus, szakpedagógus, mentálhigiénikus pedagógiai szakpszichológus

tanító, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus osztályfőnök - 1.b pszichológus, szakpedagógus, mentálhigiénikus pedagógiai szakpszichológus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tanáraink Bakné Moldoványi Anikó Erika Baloghné Hosek Marianna Barna Judit Bartókné Kuti Anita Basa Éva Bene Sápi Szabina Bimbi Judit Bobikné Tóth

Részletesebben

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom,

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom, A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Esztergom, 2018.06.29. Közismereti óratervek: Az egyes képzések heti óraszámai tantárgyanként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SIMONYI KÁROLY SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SIMONYI KÁROLY SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Jegyzőkönyv a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskolában, 2009. szeptember 17-én megtartott, TÁMOP 3.1.4/08/2-0067 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázat

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2. A projektek

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV TÁMOP /08/2

KÉPZÉSI TERV TÁMOP /08/2 KÉPZÉSI TERV TÁMOP-3.1.4 /08/2 Vezetıi ek Név Gurbánné Papp Mária Igazgató Nı Menedzsmentképzés 2: projektpedagógia, epocha Eger, Hotel Flóra január 26-27-28 Békési Zsolt Igazgató helyettes Menedzsmentképzés

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei szolgáltatói szempontból 1 A TÁMOP T közoktatk zoktatási prioritásának

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben