Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai"

Átírás

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény önkormányzatokat és a költségvetési szerveket érintı fıbb szabályai október

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Termékértékesítések, vagyonátadások Ingatlanbérbeadás Tárgyi eszközökre vonatkozó arányosítás Támogatások elszámolása Saját rezsis beruházás Étkeztetés Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Adólevonás Számlázás Számla javítása A korrekciók elszámolása Alanyi adómentesség... 23

3 1. Bevezetés Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. - a szerint az önkormányzat, a költségvetési szerv az Áfa tv. alanya, ha gazdasági tevékenységet folytat. Az Áfa tv. 6. (1) bekezdése alapján gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerő, illetıleg tartós vagy rendszeres jelleggel történı folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. A gazdasági tevékenység egyik alapvetı jellemzıje az, hogy a tevékenység üzletszerő, vagy tartós/rendszeres legyen. Az ellenérték fejében végzett tevékenység, amennyiben nem üzletszerő ugyan, de tartós/rendszeres, akkor az áfa szempontjából szintén gazdasági tevékenységnek minısül és így forgalmi adóztatás alá esik. A gazdasági tevékenység végzése tehát az áfa-adóalanyiság keletkezésének minden esetben feltétele. Áfa tv-beli jogállás meghatározása során az adóalany által végzett összes tevékenységet minısíteni kell. A tevékenység tartalma alapján kell megállapítani, hogy az az Áfa tv. hatálya alá tartozik-e (gazdasági tevékenység-e), illetve adókötelesnek, vagy adómentesnek minısüle. Az Áfa tv. ugyanakkor nem minısíti gazdasági tevékenységnek, így önmagában nem alapozza meg egy jogalany áfa-alanyiságát a közhatalmi tevékenység folytatása [Áfa tv. 7. ]. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben egy személy, szervezet a közhatalmi tevékenység mellett egyéb tevékenységet is végez, amely gazdasági tevékenységnek minısül, úgy ez a tevékenység megalapozza az áfa-alanyiságát. Az Áfa tv. 7. (1) bekezdése szerint a közhatalmi tevékenység akkor nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot, ha azt Magyarország Alaptörvénye által, illetıleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet végzi, és a tevékenység közhatalmi tevékenységnek minısül. Közhatalmi tevékenység különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenırzési és pénzügyi ellenırzési, a törvényességi felügyeleti és ellenırzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység [Áfa tv. 7. (2) bekezdés] január 1-tıl kikerült a hivatkozott rendelkezésbıl az a feltétel, hogy a létesítı okiratnak is tartalmaznia kell a végzett tevékenységet. Az elıbbiektıl függetlenül a tulajdon kisajátítása, valamint az Áfa tv. 2. számú mellékletben felsorolt tevékenységek nem minısülhetnek közhatalmi tevékenységnek [Áfa tv. 7. (3) bekezdés]. Ha az adóalany tevékenysége okán díjra jogosult és e díj fizetése az Áfa tv. 7. hatálya alá tartozó szolgáltatás ellenében történik akkor tekintettel arra, hogy annak nyújtására nem adóalanyként kerül sor ahhoz áfa-fizetési kötelezettség nem kapcsolódik. Az átvett díjról 2

4 Áfa tv-beli bizonylatot (számlát, nyugtát) kiállítani nem kell. Ez nem jelenti azt, hogy a pénzeszközmozgást egyáltalán nem kell bizonylattal kísérni. Elfogadható lehet például átvételi elismervény kibocsátása. Kiemelést érdemel az a körülmény, hogy amennyiben a közhatalmi szolgáltatáshoz kiegészítı jellegő szolgáltatások kapcsolódnak, melyekrıl a szolgáltatást nyújtó és igénybevevı külön állapodott meg, azok nem tartozhatnak az Áfa tv. 7. rendelkezései alá. Ebbıl következıen, mint szolgáltatásnyújtásról Áfa tv-beli bizonylatot kell kiállítani, adót kell megállapítani és adott esetben fizetni. Ilyen lehet például az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó kiegészítı zeneszolgáltatás ellenérték fejében való nyújtás. Ha az önkormányzat vagy a költségvetési szerv saját nevében gazdasági tevékenységet folytat, alapvetıen vizsgálandó az Áfa tv. rendelkezésein túl az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) elıírásaira is, hiszen bizonyos gazdasági tevékenységek gyakorlását ezen törvények további feltételekhez köt(het)ik. Sok esetben a fenti törvények együttes olvasata szükséges azon ügyletek adójogi megítéléséhez, melyekben önkormányzat is érintett. Számos kérdés merül fel az önkormányzatok, a költségvetési szervek tevékenységének gyakorlása során, melyek közül a leggyakrabban elıfordulókat jelen anyag tartalmazza. 3

5 2. Termékértékesítések, vagyonátadások Az Áfa tv. 5. -a szerint az önkormányzat az Áfa tv. alanya, ha gazdasági tevékenységet folytat. Azt, hogy mi tekinthetı gazdasági tevékenységnek, az Áfa tv. 6. -a írja elı. A gazdasági tevékenység egyik alapvetı jellemzıje az, hogy a tevékenység üzletszerő, vagy tartós/rendszeres legyen. Üzletszerőnek minısül a tevékenység abban az esetben is, ha azt egy gazdálkodásra létrehozott személy, szervezet végzi ellenérték fejében. Adóalanyként az önkormányzat termékértékesítése minden esetben üzletszerőnek tekinthetı, még akkor is, ha eseti jellegő és nem eredményez olyan mértékő ellenértéket, ami egyébként nem áfa alany személynél követelmény lenne az üzletszerőség fennállásához. Ha a termék értékesítése gazdasági tevékenységnek minısül, az ügylet az Áfa tv. hatálya alá tartozik. Ebbıl kifolyólag az önkormányzatnak a termékértékesítés konzekvenciáit az Áfa tv. szabályainak megfelelıen teljesíteni kell (pl.: fizetendı adó megállapítás, számlakibocsátás). A fizetendı adó alapja a termékért járó ellenérték [Áfa tv. 65. ]. Ugyanakkor az adóalap részét képezi, így a termékértékesítés jogi sorsát osztja a termék vevıje által, az adott ügylettel összefüggésben, a felek által meghatározott ellenértéken felül, de lényegében az adott termék, szolgáltatás ellenében, fizetendı járulékos költség [Áfa tv. 70. ]. Az Áfa tv. 11. (1) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetıleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. A 11. és 12. -ban említett esetekben az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított elıállítási értéke [Áfa tv. 68. ]. Az ingyenes termék átadása esetén tehát az átadó félnek fizetendı adó megállapítási kötelezettsége keletkezik, amennyiben a beszerzéshez kapcsolódott adólevonási joga. Fontos megemlíteni, hogy ha a termékbeszerzésnél ismert, hogy a késıbbiekben ingyenes termékátadáshoz kapcsolódik, akkor fıszabályként adólevonási jog nem gyakorolható. Az adó alapja ingyenes ügyleteknél a birtokba vehetı dolog átadásának idıpontjában érvényes forgalmi értéke. Önkormányzatok, költségvetési szervek esetében azonban különös figyelemmel kell lenni arra, hogy elıfordulhatnak olyan esetek, amikor az önkormányzat tulajdonába állami tulajdonból kerülnek például épületek, ez esetben nyilvánvalóan a beszerzéshez nem kapcsolódhatott adólevonási jog, következésképpen az ingyenes átadás tekintetében nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Az alábbi példa jól illusztrálja a leírtakat. Egy önkormányzat, korábban oktatási és szociális feladatokra használt épületek és azok felszereléseinek, berendezéseinek tulajdonjogát térítésmentesen kívánja megszerezni egy másik önkormányzattól. Kérdésként merült fel, hogy az ingyenesen átadásra kerülı épületek és eszközök esetén keletkezik-e áfa fizetési kötelezettség az átadó félnél, és ha igen, annak mi lesz az adó alapja. Az Áfa tv. a terméknek a vállalkozói tevékenység körébıl való kivonását, illetve a más tulajdonába történı ingyenes átadását is ellenérték fejében történı termékértékesítésként 4

6 minısíti. Az adófizetési kötelezettség azonban csak akkor áll fenn, ha az említett módon kivont, illetve átadott termék beszerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt részben vagy egészben adólevonási jog illette meg. Amennyiben az ingatlan vagy valamely termék beszerzésének célja eleve már annak térítésmentes átadása, akkor a beszerzés, illetve az elıállítás során felmerülı elızetesen felszámított áfa tekintettel arra, hogy az nem adóköteles gazdasági tevékenység érdekében merül fel az Áfa tv a alapján nem helyezhetı levonásba. Levonási jog hiányában viszont az ingyenes termékátadás-, kivonás kapcsán nem teljesülnek az adóztatást megalapozó kritériumok (részbeni vagy egészbeni levonási jog), következésképpen az adóalany ezen átadásai áfa-szempontból nem minısülnek adóztatandó tényállásnak. Ez azt is jelenti, hogy abban az esetben, ha az épületek állami tulajdonból jogszabály alapján kerültek az átadó önkormányzat tulajdonába, tehát nem kapcsolódott a beszerzésükhöz áfa levonási jog, akkor ebben az esetben nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség sem. Amennyiben a szóban forgó épületek és berendezések beszerzése kapcsán az önkormányzatot egészben vagy részben adólevonási jog illette meg, akkor a fent hivatkozott rendelkezésbıl következik, hogy a térítésmentes eszközátadás termékértékesítésnek minısül, így adófizetési kötelezettséget eredményez. Az Áfa tv a szerint, a 11. -ban említett esetekben az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított elıállítási értéke. A beszerzési ár az az ár, amennyiért hasonló termék ilyen állapotban, a teljesítés idıpontjában a piacon beszerezhetı lenne. Az adókötelezettség megítélése során figyelemmel kell lenni arra is, hogy amennyiben az oktatási, szociális feladatot egy, az önkormányzattól eltérı jogi személy (így például az önkormányzat intézménye) látja el, abban az esetben vizsgálandó, hogy a kérdéses vagyon kikerült-e az önkormányzat tulajdonából a feladat ellátásához kapcsolódóan. Ugyanis az önkormányzat csak azt követıen tudja ezt a vagyont térítésmentesen átadni, hogy azt visszaszerezte. Amennyiben az önkormányzat tulajdonába ingyenesen kerül vissza a vagyon, akkor annak az önkormányzat által történı ingyenes tulajdonba adása (a levonási jog érvényesíthetıségének a hiányában) nem valósít meg olyan tényállást, ami a 11. alapján adóztatható. 5

7 3. Ingatlanbérbeadás Az Áfa tv pontja szerint bérbeadás, -vétel: a bérleti szerzıdésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék idıleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek. A rendelkezésbıl következik, hogy nem csak a klasszikus bérleti szerzıdésen alapuló ügyletek tekinthetık bérbeadásnak, hanem az áfa tekintetében a nyílt végő pénzügyi lízing és az operatív lízing is ide sorolható. Tekintettel erre a bérbeadási fogalomra, már nemcsak a szorosan a bérleti díj fejében nyújtott szolgáltatás minısülhet bérbeadásnak, hanem minden olyan eset, amelynél az ellenértéket a kötelezett, vagyis az ingatlant használó az idıleges használatért cserébe téríti, amibe beletartozik a közüzemi költségek térítése is, hiszen a bérlı (az ingatlant használó) ezeket is az idıleges használatra tekintettel fizeti meg a jogosultnak. Az Áfa tv. 86. (1) bekezdés l) pontja alapján fıszabályként adómentes az ingatlan bérbeadása, ez alól azonban van néhány kivétel, mert vannak olyan ügyletek, amelyek általános adókulccsal adóznak. Az Áfa tv. lehetıséget biztosít arra, hogy az adóalany az egyébként adómentes körbe tartozó ingatlanok bérbeadására az általános szabályok szerinti adózást válassza [Áfa tv. 88. (1) bekezdés b) pontja]. Az általános szabályok szerinti adózás választható úgy is, hogy az adóalany minden típusú ingatlan esetén az általános szabályok szerinti adózást választja. Ebben az esetben bármilyen ingatlan bérbeadása eseten az általános adókulccsal kell a számla kiállítási kötelezettséget teljesíteni. Ugyanakkor az Áfa tv. lehetıséget ad arra is, hogy a lakóingatlan tekintetében adómentesen, míg minden más ingatlant adókötelesen adjanak bérbe [Áfa tv. 88. (4) bekezdés]. Fontos megemlíteni, hogy amennyiben az ingatlanbérbeadás adókötelességének bármely variációját választja az adóalany, akkor abban az esetben a választásától, a választás évét követı ötödik adóév végéig nem térhet el. Kötelezıen adóköteles körbe tartoznak az alábbi ingatlanok: a) a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtásának biztosítását szolgáló bérbeadásra; b) a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadásra; c) az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadására; d) a széf bérbeadására [Áfa tv. 86. (2) bekezdés]. A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint ingatlan a földterület, a felépítmény, valamint ezek alkotórésze. A Ptk. 95. (1) bekezdése értelmében a tulajdonjog kiterjed mindarra, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetıleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevıen csökkenne (alkotórész). Általános jelleggel kijelenthetı, hogy a víziközmővek (egyes víziközmőveknél kivétel elképzelhetı), a csatornák az ingatlan alkotórészét képezik, mivel az ingatlantól történı elválasztásukkal elpusztulnának, vagy használhatóságuk számottevıen csökkenne. A Ptk. 95. (1) bekezdésében megfogalmazott alkotórész fogalomnak tehát megfelel a csatorna, viziközmő, vagyis a csatorna, viziközmő az ingatlan alkotórészét képezi, így a csatorna, viziközmő bérbeadása is ingatlan bérbeadásának tekintendı. 6

8 A víziközmő ellenérték fejében történı az Áfa tv pontjában foglalt bérbeadási fogalomnak megfelelı bérbe-, használatba adása, üzemeltetésre átadása, az Áfa tv. 86. (2) bekezdés c) pontja szerint az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadásának minısül, erre tekintettel pedig adóköteles. Amennyiben egy önkormányzati víziközmő beruházás megvalósítása 2008 elıtt történt, figyelemmel kell lenni a régi általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: régi Áfa tv.) rendelkezéseire. Ennek alapján adólevonási jogával nem élhetett az önkormányzat. Amennyiben a beruházás aktiválása után az önkormányzat üzemeltetési szerzıdéssel átadta azt 2008 után egy vízmő társaságnak, aki ezért ellenértéket fizet kérdést vet fel, hogy az adóköteles hasznosításra tekintettel, utólagosan megnyílik-e a beruházás kapcsán az önkormányzat adólevonási joga? Az Áfa tv (5) bekezdése szerint az a személy, szervezet, akinél (amelynél) külön törvény rendelkezései alapján köthetı koncessziós szerzıdés keretében átengedhetı vagyont, vagyoni értékő jogot, tevékenység gyakorlásának lehetıségét olyan beruházás hozza létre, amelyhez kapcsolódó január 1. és december 31. közötti idıszakban teljesített beszerzésekre jutó elızetesen felszámított adó tekintetében a régi Áfa tv. elıírásai alapján adólevonási jog nem állt fenn, az így le nem vont elızetesen felszámított adó tekintetében utólag e törvénynek az adó levonására vonatkozó elıírásainak figyelembevételével adólevonási joggal élhet, feltéve, hogy a beruházással létrejövı vagyon, vagyoni értékő jog, tevékenység gyakorlásának átengedése, hasznosítása e törvény rendelkezései szerint adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor a beruházással létrejövı vagyon, vagyoni értékő jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után a fizetendı adót e törvény rendelkezései szerint meg kell állapítani. Az adólevonási jog kizárólag úgy gyakorolható, hogy az utólag levonható elızetesen felszámított adóként figyelembe vehetı összeg adott adómegállapítási idıszakban nem haladhatja meg az ugyanezen adómegállapítási idıszakban a beruházással létrejövı vagyon, vagyoni értékő jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után megállapított fizetendı adó összegét. Mivel a víziközmő ellenérték fejében való bérbeadása adóköteles, az önkormányzat az adóköteles hasznosításra tekintettel utólag levonásba helyezheti a beruházással kapcsolatos beszerzésekre jutó elızetesen felszámított adót. A levonási jog gyakorlása azonban az Áfa tv (5) bekezdése szerint gyakorolható. Amennyiben az önkormányzat levonási jogának fennállása ellenére elmulasztotta azt érvényesíteni, visszamenılegesen csak önellenırzéssel teheti meg, figyelemmel az Áfa tv (5) bekezdés utolsó mondatában szereplı levonási korlátra. A témával kapcsolatban az adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu) megjelent tájékoztatók: - Az ingatlan értékesítésére illetve bérbeadására vonatkozóan áfakötelessé tételt választó adóalanyok ezen státuszának az interneten történı adóhatósági közzététele ( ) - Az ingatlan bérbeadásra vonatkozó adókötelezettség választása és az alanyi adómentesség ( ) - Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak áfa-rendszerbeli kezelése ( ) 7

9 4. Tárgyi eszközökre vonatkozó arányosítás Amennyiben az Áfa tv. egy tárgyi eszköz beszerzése kapcsán felmerült, elızetesen felszámított adó esetén nem állapít meg tételes levonási tilalmat, és az adóalany saját tevékenységéhez szerzi azt be, akkor a beszerzést terhelı elızetesen felszámított adónál kizárólag azt kell vizsgálni, hogy a tevékenység, amihez a szóban forgó tárgyi eszközt használják, adólevonásra jogosít-e vagy sem. Ha a tárgyi eszközt egy kizárólag adóköteles tevékenységet végzı önkormányzat vásárolja meg, akkor az elızetesen felszámított adó teljes egészében levonásba helyezhetı. Amennyiben a tárgyi eszközt olyan önkormányzat szerzi be, aki kizárólag adómentes vagy közhatalmi tevékenységéhez fogja hasznosítani, akkor a beszerzést terhelı elızetesen felszámított áfa nem helyezhetı levonásba. Ha az önkormányzat adólevonásra jogosító és arra nem jogosító tevékenységéhez egyaránt fogja azt használni, akkor a beszerzést terhelı elızetesen felszámított áfát meg kell osztania levonható és le nem vonható részre. Tárgyi eszköz esetében nem elég csak a beszerzés pillanatában vizsgálni, hogy a tárgyi eszköz felhasználása adólevonásra jogosító tevékenységhez történik-e, illetve ha csak részben, akkor milyen arányt képvisel a levonásra nem jogosító tevékenység. A tárgyi eszköz ingatlan használatát az önkormányzat 240 hónapig, míg az ingó tárgyi eszköz használatát 60 hónapig figyelni köteles a tekintetben, hogy az adólevonásra jogosító és az arra nem jogosító tevékenységhez történı használat aránya változik-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. A korrekció szabályait az Áfa tv ai rendezik. Az Áfa tv (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerő használatbavételének hónapjától kezdıdıen a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedı tartamban az adóalany adólevonási jogát az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül az e és a 136. rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja. Az Áfa tv (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott idıtartam figyelembevételével, annak a naptári évnek az utolsó adómegállapítási idıszakában, amely naptári év teljes idıtartamában a tárgyi eszköz az adóalany rendeltetésszerő használatában van, az adóalany köteles a tárgyi eszközre jutó elızetesen felszámított adó összegének a) ingó esetében 1/5 részére, b) ingatlan esetében pedig 1/20 részére vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni, feltéve, hogy a levonható elızetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezıkben a tárgyi eszköz beszerzésének évéhez vagy a 11. (2) bekezdés a) pontjában említett esetben a rendeltetésszerő használatba vételének idıpontjához képest változás következik be, és a számítás eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelı pénzösszeget. Mindez azt jelenti, hogy a beszerzett és használatba vett tárgyi eszközökre vonatkozóan az arányosítást csak azokban a naptári években kell elvégezni, amelyekben a tárgyi eszköz a teljes naptári években az adóalany használatában van. Az arányosítást minden esetben az adott naptári év január-december hónapja alatt történt használatra vonatkozóan december hónapban kell elvégezni, és ha a számítás eredményeként korrekció válik szükségessé, akkor azt a naptári év utolsó adómegállapítási idıszakáról beadott bevallásban kell elszámolni. 8

10 Tételezzük fel, hogy egy önkormányzat 2010 márciusában megvásárol és használatba vesz egy ingatlant re vonatkozóan külön tárgyi eszköz arányosítást az Áfa tv ának alkalmazásával nem kell végeznie 2010-ben, ugyanis a beszerzést terhelı adó eleve csak olyan mértékben vonható le, amilyen arányban a beszerzés az adóköteles gazdasági tevékenységet használja, tehát nem az Áfa tv át, hanem a t kell alkalmazni a beszerzés évére. Tárgyi eszköz-arányosításra majd csak 2011-ben kerül sor, feltéve, hogy a teljes adóévben az adóalany használatában van az érintett ingatlan. Ugyanígy ha a figyelési idıszak év közben letelik, vagy az adóalany a figyelési idıszak alatt az eszközt év közben értékesíti, akkor az utolsó naptári évben arányosítási kötelezettség nincs, tekintettel arra, hogy nem igaz az, hogy a naptári év teljes idıtartamában a tárgyi eszköz az adóalany rendeltetésszerő használatában van. Az Áfa tv (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt a 135. (1) bekezdésében meghatározott idıtartamon belül értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevı hónapokra együttesen idıarányosan jutó elızetesen felszámított adó összegét a) véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná; b) véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná. (2) Ha az (1) bekezdés szerint az eredetileg levonható elızetesen felszámított adó összegéhez képest különbözet keletkezik, és annak összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja az 1000 forintnak megfelelı pénzösszeget, a különbözetre a 132. (2) és (4) bekezdését kell megfelelıen alkalmazni. Az Áfa tv szabálya arra az esetre zárja le a tárgyi eszköz beszerzését terhelı elızetesen felszámított adó sorsát, ha az adóalany a figyelési idıszak letelte elıtt a tárgyi eszközt értékesíti. Ebben az esetben is biztosítani kell, hogy a tárgyi eszköz beszerzését terhelı elızetesen felszámított adó olyan arányban kerüljön levonásra, amilyen arányban a tárgyi eszköz az adóalanynál lévı idı alatt adólevonásra jogosító tevékenység során hasznosult. Az áfa rendszerében a termékértékesítés is a termék egyfajta hasznosítása, ezért a 136. azt fejezi ki, hogy amennyiben az adóalany az Áfa tv. szabályai alapján adólevonásra jogosító ügylet keretében értékesíti a tárgyi eszközét figyelési idıszakon belül, akkor a beszerzést terhelı áfa az értékesítés hónapjára, valamint az adott tárgyi eszközre vonatkozó figyelési idıszak lejártáig hátralévı hónapokra jutó arányos része véglegesen levonhatóvá válik. Amennyiben az értékesítés nem adólevonásra jogosító ügylet keretében történik, a beszerzést terhelı áfa véglegesen nem levonható. Amennyiben az adóalany a figyelési idıszak letelte elıtt értékesíti a tárgyi eszközt, akkor az Áfa tv a szerint kell eljárni. Ebben az esetben az értékesítés évére a 135. szerint korrekciót nem kell elvégezni. Fontos szabály, hogy a 135. és a ának együttes alkalmazására nem kerülhet sor, amennyiben tehát a tárgyi eszközt figyelési idıszakon belül értékesítik, akkor az értékesítés évében csak az Áfa tv a alapján kell korrekciót végezni. Példa: Tárgyi eszköz beszerzésének idıpontja április 22. Elızetesen felszámított adó forint, figyelési idıszak 60 hónap, a beszerzéskori levonás hányad 40 százalék. Ténylegesen levont áfa forint év Levonási hányad 60 százalék *0,6= , beszerzéskor levont adó:

11 I I > /5= 480, *0,6= , *0,4= , = ,- forint pótlólag levonható adó vagy /5*(0,4-0,6)= ,- forint év Levonási hányad 90 százalék *0,9= , beszerzéskor levont adó: I I > /5= , *0,9= , *0,4= , = ,- forint pótlólag levonható adó vagy /5*(0,4-0,9)= ,- forint július 15. napján az eszköz értékesítésre kerül. Az értékesítés adóköteles, a figyelési idıszakból összesen 21 hónap van hátra /60*21= forint, azaz az értékesítésre tekintettel ennyi ez elızetesen felszámított adónak az értékesítés hónapjára, valamint a figyelési idıszak lejártáig hátralévı hónapokra jutó arányos része. A forintnak azonban a 40%-a már levonásra került a beszerzéskor, ezért az értékesítésre tekintettel már csak a fennmaradó 60% vonható le ebbıl *0,6= a pótlólag levonható adó összege az adóköteles értékesítésre tekintettel. A témával kapcsolatban az adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu) megjelent augusztus 11 napján A tárgyi eszközzel kapcsolatos utólagos korrekció az alanyi adómentesség idıszakában címmel tájékoztató. 10

12 5. Támogatások elszámolása Az Áfa tv (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany egyaránt teljesít a 120. és 121. szerint adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást (a továbbiakban: adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az elızetesen felszámított adó kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának betudható részében vonható le. Az elızetesen felszámított adó megosztására végsı soron az Áfa tv. 5. számú mellékletében meghatározott számítási módszer alkalmazandó, ha a megosztás tételes elkülönítés alapján nem végezhetı el és adózó más módszert a megosztásra nem alkalmaz [Áfa tv (3) bekezdés]. Fontos leszögezni, hogy az említett képlet alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az adóalanyt akárcsak részben is megilleti az adólevonás joga [Áfa tv. VII. fejezet]. Az Áfa tv. 5. számú melléklet 1. pontja szerint az elızetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. (3) bekezdésében említett számítása a következı képlet alkalmazásával történik: L = A x L(H) ahol L: az arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adóból a levonható rész összege; A: az arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adó éves szinten összesített összege; L(H): a levonási hányados, L(H) = adóköteles termékértékesítés, szolgáltatatásnyújtás (adó nélküli) ellenértéke számlálóban szereplı összeg + az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás (adó nélküli) ellenértéke Sok esetben kérdésként merül, hogy az Áfa tv. 5. számú melléklet képletének alkalmazásában mely támogatások bírnak relevanciával, az elvégzendı számítás során melyeket kell figyelembe venni. Az egyes támogatások jellemzıit, illetve az azok folyósítását és minısítését szabályozó ágazati jogszabályokat nem vizsgálva általánosságban az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Áfa tv a szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapja ha e törvény másként nem rendelkezik a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzıjétıl, szolgáltatás igénybevevıjétıl, akár harmadik féltıl, ideértve a támogatások bármely olyan formáját is, amely a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül befolyásolja. Az Áfa tv. 5. számú melléklet 2. pontja szerint abban az esetben, ha az adóalany közvetlenül olyan pénzbeni támogatásban részesül, amely a 65. szerint a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül nem befolyásolja, a támogatás forintban megállapított és éves szinten összesített összege az 1. pont szerinti levonási hányados nevezıjének értékét növeli. Ha tehát az adóalany támogatást kap, elsısorban azt kell eldönteni, hogy a támogatás ellenértéknek minısül-e, ezáltal adóalapot képez-e. 11

13 A támogatás akkor ellenérték, ha a támogató nevesített, meghatározott értékesítés, szolgáltatás nyújtását várja el a támogatottól, ebben az esetben a támogatás konkrét, egyedileg meghatározható termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik. A támogató a nevesített termék, illetve szolgáltatás megrendelıjeként jelenik meg a támogatottal szemben. Ezek az árat befolyásoló támogatások. Ilyennek minısül, ha jogszabály vagy a támogató határozata szerint a támogatást a támogatott által termelt termékek, nyújtott szolgáltatások, árainak kiegészítésére kell fordítani. Ezáltal a tényleges igénybevevık ennyivel csökkentett ellenértékért juthatnak az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz. Ilyen támogatások tipikusan a fogyasztói árkiegészítések (pl.: gyógyszerek támogatással csökkentett áron történı értékesítése). Abban az esetben, ha az említett támogatásokról megállapítható, hogy árat befolyásoló támogatásnak minısülnek az Áfa tv. 65. szerint, a támogatás része az adó alapjának. Az árat befolyásoló támogatások az Áfa tv. 5. számú mellékletének képletében szerepeltetésre kerülnek. Vizsgálandó azonban, hogy a támogatást adóköteles vagy adómentes gazdasági tevékenység megvalósítása érdekében folyósítják-e. Amennyiben adóköteles gazdasági tevékenységhez kapcsolódóan nyújtják, akkor a fent említett levonási hányados [L(H)] képletének a számlálójában is és a nevezıjében is szerepeltetni kell a támogatás értékét, figyelemmel arra, hogy az adóköteles tevékenység adóalapjának számításánál figyelembe kell venni. Ha a támogatás adómentes tevékenységhez kapcsolódik, akkor a támogatást kizárólag a nevezıben kell figyelembe venni. Ha a támogatás nem tekinthetı ellenértéknek, úgy az Áfa tv a alapján nem képez adóalapot, ekkor az 5. számú melléklet 2. pontja alapján a támogatás összegét kizárólag a nevezıben kell figyelembe venni. Összességében kijelenthetı, hogy ha az adóalany adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet egyaránt végez, és az ehhez történı beszerzéseit (igénybevett szolgáltatásait) tételesen elkülöníteni nem tudja, az így felmerült arányosítási kötelezettsége esetén az Áfa tv. 5. számú mellékletét alkalmazva az arányosan levonható elızetesen felszámított áfa megállapítására szolgáló képletben az adóalapot nem képezı támogatás összegével a nevezıt növelnie kell. 12

14 6. Saját rezsis beruházás Az Áfa tv. speciális adóztatási pontokat határoz meg, amikor az adóalany a saját teljesítményével állít elı új tárgyi eszközt. Termékértékesítésnek minısül többek közt az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elı [Áfa tv. 11. (2) bekezdés a) pont]. Saját vállalkozásban megvalósított beruházásnak minısül az Áfa tv. szerint a tárgyi eszköz létesítése saját elıállítás útján. A saját elıállítás azt jelenti, hogy a beruházó maga is közremőködik, tehát az új eszköz létesítésével kapcsolatosan saját teljesítményértéket a vonatkozó számviteli elıírások szerint elszámol. Tárgyi eszköznek az Áfa tv pontja szerint az ingatlan, valamint olyan ingó termék minısül, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerő használatot felételezve, legalább 1 évet meghaladó idıtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását. Amennyiben a beruházás a fenti rendelkezések alapján saját vállalkozásban végzett beruházásnak minısül, akkor az alábbi elıírásokat kell figyelembe venni: Az Áfa tv. 11. (2) bekezdés a) pontja szerinti adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja tekintetében az Áfa tv. nem tartalmaz eltérı rendelkezést. Az Áfa tv az alapján ellenérték fejében végzett termékértékesítésnek minısülı, és ezáltal adófizetési kötelezettséget keletkeztetı ügyletekre vonatkozóan, így az Áfa tv. 55. (1) bekezdésének rendelkezését kell alkalmazni, mely szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerően megvalósul. A tárgyi eszköz fogalmi meghatározásából következıen a saját vállalkozásban végzett beruházás során létrehozott termékrıl általában akkor állapítható meg, hogy történt-e az Áfa tv pontja fogalmi elemeinek megfelelı tárgyi eszköz létrehozása, ha az eszköz már rendeltetésszerően használatba vételre is került, tehát értelemszerően az Áfa tv. 55. (1) bekezdése szerinti tényállásszerő megvalósulás a beruházással létrehozott tárgyi eszköz rendeltetésszerő használatbavételi idıpontjában van, így az adófizetési kötelezettség a 11. (2) bekezdésének a) pontja okán ezen idıponttal keletkezik. A saját vállalkozásban megvalósított beruházások esetében a beruházás során keletkezı elızetesen felszámított adó levonhatósága az Áfa tv. általános szabályai szerint ítélendı meg. Amennyiben az adóalany kizárólag adóköteles tevékenységet végez, azaz az adólevonási jogát teljes egészében gyakorolhatja, akkor a beruházás folyamán keletkezı elızetesen felszámított, levonható adó tekintetében már a beruházás megvalósítása közben élhet, azaz nem erre az esetre vonatkozik az Áfa tv ának rendelkezése. A fentiekbıl következıen, ha kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységet fog szolgálni a beruházás, akkor az önkormányzatnál, költségvetési szervnél (mint áfa alanynál) a beszerzések (igénybevett szolgáltatások) áfája a beruházás folyamatában levonható, függetlenül attól, hogy az eszköz rendeltetésszerő használatba vétele mikor történik meg. Kiemelendı, hogy ebben az esetben az eszköz üzembe helyezésekor keletkezı fizetendı adó [Áfa tv. 11. (2) bekezdés], mint elızetesen felszámított adó, levonásba helyezhetı teljes egészében [Áfa tv e) pont]. Amennyiben az adóalany az adólevonás jogával teljes egészében nem élhet, mert a saját vállalkozásban megvalósított beruházás a jövıben egyaránt szolgál majd adólevonásra 13

15 jogosító és arra nem jogosító tevékenységet, a beruházás folyamán keletkezı elızetesen felszámított adó tekintetében a beruházás megvalósítása közben nem élhet. A beruházás folyamán felmerült elızetesen felszámított adó teljes egészében ugyan levonásba helyezhetı, de csak a tárgyi eszközként való nyilvántartásba vétel idıpontjában. Kiemelést érdemel e ponton, hogy a beruházással kiszolgálandó tevékenységek adólevonásra jogosító vagy nem jogosító jellegének vizsgálatánál nem szabad elfelejtkezni az önkormányzat, költségvetési szerv adóalanyiságon kívüli tevékenységeirıl, azaz a közhatalmi valamint a saját maga részre végzett tevékenységérıl. Ebben az esetben a tárgyi eszközként való nyilvántartásba vételre tekintettel megállapított fizetendı adó, mely egyben elızetesen felszámított adó is a levonási jog már csak olyan arányban gyakorolható, amilyen arányban a beruházás adólevonásra jogosító tevékenységet szolgál. Fontos azonban, hogy az adólevonási jog gyakorlásához az Áfa tv. VII. fejezetében elıírt feltételeknek teljesülniük kell. A témával kapcsolatban az adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu) megjelent június 4. napján Saját vállalkozásban végzett beruházás utáni adófizetési kötelezettség és adólevonási jogosultság keletkezése címmel tájékoztató. 14

16 7. Étkeztetés Amennyiben egy önkormányzat áfa-fizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint állapítja meg és saját konyha üzemeltetésével biztosítja a bölcsıdés, óvodás és iskoláskorú gyermekek, valamint az idısek és szociálisan rászorulók étkeztetését, úgy ezen tevékenységéhez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettsége során a következıkre kell figyelemmel lenni. Az Áfa tv. 14. (2) bekezdésének értelmében fıszabályként ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minısül (azaz adókötelezettséget keletkeztet), ha az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. Ennek értelmében szolgáltatásnyújtásnak minısül így áfa-kötelezettséggel jár, ha az adóalany a szolgáltatást ellenérték nélkül nyújtja, feltéve, hogy a szolgáltatásnyújtáshoz korábban áfa-levonási joga kapcsolódott. Az Áfa tv. módosító évi VII. törvény 33. (2) bekezdésének szabálya a jogszabály alapján kötelezıen ingyenesen nyújtandó étkeztetések vonatkozásában az érintett közszolgáltatóknak december 31-ig tartó hatállyal úgy biztosított adófizetési kötelezettség keletkezése nélkül adólevonási jogot, hogy az ilyen esetekre kizárta az Áfa tv. 14. (2) bekezdésének alkalmazását. Az Áfa tv-t módosító évi VII. törvény 33. (2) bekezdésének elıírása szerint az olyan közszolgáltató adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 85. (1) bekezdés f), h) és i) pontjaiban említett a szociális, óvodai, bölcsıdei, diákotthoni, kollégiumi és iskolai étkeztetést nem külön megtérítendı ellenérték fejében, hanem jogszabályi kötelezés alapján ingyenesen nyújtja, december 31-ig jogosult volt arra, hogy az ingyenes étkeztetéshez kapcsolódóan adólevonási jogot gyakorolhasson azzal együtt, hogy az ingyenes étkeztetésre tekintettel az Áfa tv. 14. (2) bekezdésének adókötelezettséget teremtı szabályát alkalmaznia nem kellett. Ez az érintett adóalanyoknak december 31-ig azt jelentette, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés írta elı számukra az ingyenes étkeztetést, akkor az adólevonási joguk nem csorbult, ugyanakkor adót sem kellett fizetniük január 1-jétıl kezdıdıen figyelemmel az Áfa tv ának felvezetı szövegére, amely szerint az adólevonási jog pusztán olyan mértékben illeti meg az adóalanyt, amilyen mértékben az a tevékenysége, amelyhez az adott beszerzés kapcsolódik, adóköteles az érintett közszolgáltató adóalanyok az ingyenes étkeztetésre tekintettel adólevonási jogot gyakorolni nem tudnak, azonban ezzel együtt adót sem kell fizetniük az Áfa tv. 14. (2) bekezdése alapján. Abban az esetben, ha a szóban forgó adóalanyok tételes elkülönítéssel nem tudják meghatározni azon beszerzéseket, amelyekre tekintettel adólevonási korlát van (azaz nem tudják tételesen elkülöníteni azokat a beszerzéseket, amelyeket az ingyenes étkeztetéshez eszközöltek), akkor a levonható és le nem vonható adó összegét az Áfa tv (3) bekezdése alapján a saját maguk által képzett reális megosztási szabályokkal (pl. adagszám szerint) állapítják meg. Amennyiben az étkeztetést nyújtó közszolgáltató ilyen reális megosztási arányt képezni valamely oknál fogva nem tud, vagy csak az adólevonási jog megnyílását és gyakorlását követıen állapítható meg, hogy az adott beszerzés tekintetében jogszabályi kötelezésen alapuló ingyenes étkeztetés is felmerül (pl. utóbb derül ki valamely személyrıl, hogy ingyenes étkeztetésre jogosult), akkor a levont áfát nem önellenırzéssel kell 15

17 visszafizetnie, hanem az Áfa tv. 14. (2) bekezdésének szabályát kell alkalmaznia, amely alapján adófizetési kötelezettsége keletkezik az ilyen 100 %-os kedvezményes (térítésmentes) étkeztetési szolgáltatások után, függetlenül attól, hogy a napközbeni ellátás keretében biztosított ingyenes étkeztetésre a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyt.), vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) kötelezı rendelkezése alapján kerül sor. Ez esetekben az adó alapját az Áfa tv a alapján kell meghatározni, amely szerint abban az esetben, ha az ingyenesen nyújtott szolgáltatás után az adóalanynak adófizetési kötelezettsége keletkezik az Áfa tv ára tekintettel, a fizetendı adó meghatározásánál az adó alapja az a pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében felmerül. Az ingyenesen nyújtott étkeztetés során az intézménynél felmerült kiadás, azaz az adóalap megállapítása, és így az ingyenes étkeztetés adóztatása azonos elvi alapokon történik, azaz az ingyenesen étkezık után nem keletkezik több fizetendı adó, mint amennyi a teljes összegő térítési díjat fizetı étkezık után felmerül. A szociális ellátás keretében történı étkeztetés esetén az Szt (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásként nyújtott étkeztetésért fizetendı térítési díj (intézményi térítési díj) alapja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Így az adóköteles körbe tartozó, ingyenes étkeztetés adóalapja is az intézményi térítési díj alapját képezı kiadás, azaz a szolgáltatónál az ingyenes étkeztetéssel kapcsolatban felmerült szolgáltatási önköltség és az étkeztetéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás különbözete. Hasonló a helyzet megítélése, amikor a gyermekétkeztetés adóalapjának meghatározása történik. Mivel a Gyt (3) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátása (köztük a gyermekétkeztetés) intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, ezért az adóköteles körbe tartozó, ingyenes étkeztetés adóalapja is az intézményi térítési díj alapját képezı kiadás, azaz a szolgáltatónál az ingyenes étkeztetéssel kapcsolatban felmerült élelmezési nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege Szociális étkeztetés Amennyiben az önkormányzat, költségvetési szerv szociális étkeztetést a Szt. alapján szociális ellátás keretében, de nem külön megtérítendı ellenérték fejében nyújtja, és a szolgáltatást nyújtó közszolgáltatónak minısül, úgy az étkeztetést nem terheli általános forgalmi adó. Azaz az adómentesség feltétele, hogy az étkeztetés komplex szolgáltatás keretében valósuljon meg úgy, hogy annak a díja már magában foglalja az étkeztetés költségét is. Ha a szociális étkeztetés önmagában áll, azaz nem szociális ellátás keretében nyújtják, akkor a következıkre kell figyelemmel lenni. A Szt. lehetıséget ad arra, hogy az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás személyi térítési díját akár 0 (nulla) forintban határozza meg a szolgáltatást nyújtó [Szt (3) bek. és 116. (3) bek. a) pont], azaz ingyenesen nyújtsa azt. Ez az általános forgalmi adó szempontjából azt jelenti, hogy nem keletkezik az ingyenes szolgáltatásnyújtásra tekintettel adófizetési kötelezettség, ha a szolgáltatással kapcsolatban az adóalanyt egészben vagy részben sem illette meg adólevonási jog [Áfa tv. 14. (2) bek.]. Ugyanakkor az Áfa tv ára tekintettel adólevonási joggal sem élhet az adóalany. 16

18 A 14. alkalmazásában nem az bír relevanciával, hogy az adóalany ténylegesen élt-e az adólevonási jogával, hanem, hogy megillette-e. Abban az esetben, ha volt adólevonási joga az adóalanynak a szolgáltatással kapcsolatban, ellenérték fejében teljesített, azaz adóztatandó szolgáltatásnyújtásnak tekintjük az ingyenes étkeztetést. Az adó alapja ebben az esetben a szolgáltatás nyújtójánál a tejesítés érdekében felmerült kiadás pénzben kifejezett összegével egyezik meg [Áfa tv. 69. ]. Ez a Szt. alapján az intézményi térítési díj összege [Szt (1) bek.]. Az adófizetési kötelezettségre tekintettel az adólevonási jog érvényesítésének lehetısége is felmerül [Áfa tv ]. Ha a szociális étkeztetést önmagában (szociális ellátás nélkül) nyújtja az intézmény, melyet az Szt. szerinti kedvezményes mértékben kér megtéríteni a szolgáltatásban részesülıktıl, akkor az Áfa tv. értelmében adóköteles szolgáltatást nyújt. Erre tekintettel adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó alapja az a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult, vagyis a szolgáltatást nyújtó kap vagy kapnia kell akár a szolgáltatás igénybevevıjétıl, akár harmadik féltıl, ideértve a támogatások bármely olyan formáját is, amely a szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül befolyásolja [Áfa tv. 65. ]. Tekintettel azonban arra, hogy a normatív állami támogatás az árat nem befolyásolja, az adó alapja a személyi térítési díjjal egyezik meg ebben az esetben, függetlenül attól, hogy azt részben vagy egészben az ellátásra kötelezett települési önkormányzat téríti meg vagy az ellátásra jogosult. Az adófizetési kötelezettségre tekintettel az adólevonási jog érvényesítésének lehetısége is felmerül [Áfa tv ] Gyermekétkeztetés A Gyt (5) bekezdés a) pontja alapján a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménynek az alapellátások keretében nyújtott gyermekétkeztetést az ott meghatározott estekben 100%-os kedvezménnyel (térítésmentesen) kell biztosítania. Az ilyen, 100 százalékos normatív kedvezménnyel érintett étkeztetési szolgáltatások esetében az adókötelezettséget szintén az Áfa tv. 14. (2) bekezdése rendezi. A részben támogatott (kedvezményes árú) étkeztetés az Áfa tv. szerint adózási pontot jelentı szolgáltatásnyújtás. Ebben az esetben az adó alapja az a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult, vagyis a szolgáltatást nyújtó kap vagy kapnia kell akár a szolgáltatás igénybevevıjétıl, akár harmadik féltıl, ideértve a támogatások bármely olyan formáját is, amely a szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül befolyásolja [Áfa tv. 65. ] Adólevonás Amennyiben az önkormányzat, költségvetési szerv egyidejőleg nyújt adófizetéssel nem járó, adómentes vagy ingyenes, valamint részben támogatott, vagyis adófizetési kötelezettséggel és adólevonási joggal járó étkeztetési szolgáltatást is, az adólevonási jog gyakorlására az alábbiak szerint kerülhet sor. Az Áfa tv a szerint az adólevonási jog pusztán olyan mértékben illeti meg az adóalanyt, amilyen mértékben az a tevékenysége, amelyhez az adott beszerzés kapcsolódik, adóköteles. Ebbıl következıen, ha az adóalany egyaránt teljesít adólevonásra jogosító és arra nem jogosító szolgáltatásnyújtást, csak az adólevonásra jogosító szolgáltatásnyújtásának betudható részben vonhatja le az elızetesen felszámított áfát. Ennek megállapításához olyan megfelelıen részletezett nyilvántartásra van szükség, amely alkalmas annak egyértelmő, megbízható és folyamatos követésére, hogy a termék, szolgáltatás használata, hasznosítása 17

19 adólevonásra jogosító vagy arra nem jogosító szolgáltatásnyújtását szolgálja [Áfa tv (1)-(2) bek.]. Ez a tételes elkülönítés. Amennyiben az adóalany az Áfa tv és ainak megfelelıen, megbízható módon el tudja különíteni az ingyenesen nyújtott étkeztetéshez kapcsolódó beszerzéseket terhelı adót, és azt nem vonhatja le, akkor az ingyenes étkeztetésre tekintettel nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettsége. A levonható adót elsıdlegesen tételes elkülönítés szerint kell meghatározni. Abban az esetben, ha a szóban forgó adóalanyok tételes elkülönítéssel nem tudják meghatározni azon beszerzéseket, amelyekre tekintettel adólevonási korlát van (azaz nem tudják tételesen elkülöníteni azokat a beszerzéseket, amelyeket az ingyenes étkeztetéshez eszközöltek), akkor a levonható és a le nem vonható adó összegét az Áfa tv (3) bekezdése alapján a saját maguk által képzett reális megosztási szabályokkal (pl. adagszám szerint) állapítják meg. Természetesen a módszert a ténylegesen fennálló körülmények figyelembevételével az adóalanynak kell meghatároznia. Értelemszerően az Áfa tv. 5. számú mellékletének arányosítási szabálya ez esetben nem alkalmazható, tekintettel arra, hogy az arányosításra a kérdéses esetben azért kerül sor, mert a szolgáltatást nyújtó ellenértéket nem eredményezı adókörön kívüli, illetve ellenérték fejében végzett adóköteles tevékenységhez egyaránt felhasználja az étkeztetéshez kapcsolódó beszerzéséket, így a bevételi adatokon alapuló arányosítás nem értelmezhetı. Amennyiben az önkormányzat, költségvetési szerv reális megosztási arányt képezni valamely oknál fogva nem tud, vagy csak az adólevonási jog megnyílását és gyakorlását követıen állapítható meg, hogy az adott beszerzés tekintetében jogszabályi kötelezésen alapuló ingyenes étkeztetés is felmerül (pl. utóbb derül ki valamely személyrıl, hogy ingyenes étkezésre jogosult), akkor a levont áfát nem önellenırzéssel kell visszafizetnie, hanem az Áfa tv. 14. (2) bekezdésének szabályát kell alkalmaznia, amely alapján adófizetési kötelezettsége keletkezik az ilyen, 100%-os kedvezményes (térítésmentes) étkeztetési szolgáltatások után, függetlenül attól, hogy az ingyenesen étkeztetésben megnyilvánuló szociális ellátásra törvényi rendelkezés alapján kerül sor. A témával kapcsolatban az adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu) megjelent tájékoztatók: - Közintézményekben zajló étkeztetés áfatörvény szerinti megítélése ( ) - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott ingyenes étkeztetés áfakötelezettsége ( ) - A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján nyújtott ingyenes étkeztetés áfakötelezettsége ( ) - Az ingyenes étkeztetés bizonylatolása ( ) 18

20 8. Számlázás Az általános forgalmi adó rendszerében teljesített ügyletek alapbizonylata jellemzıen a teljesítésrıl kibocsátott számla. Az adóalany által kibocsátott és befogadott számlák a valós ténylegesen megtörtént teljesítést kell, hogy dokumentálják, ezen túl pedig nem csak tartalmukban, hanem formájukban is meg kell, hogy feleljenek a jogszabályi követelményeknek [Áfa tv és 174. (1) bek.]. Az Áfa tv. csak a minimálisan kötelezı adattartamot határozza meg, azonban több adat is szerepeltethetı a számlán a felek megállapodása alapján. A számla kibocsátásáról legkésıbb a teljesítésig, legfeljebb a teljesítéstıl számított ésszerő idın belül (15 nap, készpénzzel vagy készpénz helyettesítı fizetési eszközzel történı térítés esetén haladéktalanul) kell gondoskodni. A törvény ugyanakkor nem tartalmaz tiltást arra vonatkozóan, hogy a teljesítést megelızıen ne lehetne számlát kibocsátani. Fontos, hogy amennyiben a teljesítést megelızıen az ellenértékbe beszámítható vagyoni elınyt juttatnak pénz vagy készpénz-helyettesítı fizetési eszköz formájában (a továbbiakban: elıleg), nemcsak fizetendı adó megállapítási kötelezettsége keletkezik az elıleg átvevıjének, de fıszabály szerint számlát is kell kibocsátania. Elıleg fizetése esetén a fizetendı adó megállapításig (a jóváírás napjáig), de legfeljebb az attól számított ésszerő idın belül kell kibocsátani. Ésszerő idınek az elılegnek készpénzzel, készpénz-helyettesítı eszközzel történı megtérítése esetén haladéktalan (azonnali) számlakibocsátást, nem készpénzzel, készpénz-helyettesítı eszközzel történı megtérítése esetén, ha az elılegrıl szóló számla áfát is tartalmaz, 15 napon belüli számlakibocsátást kell érteni. Mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól az adóalany az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása tekintetében, amely a tevékenység közérdekő [Áfa tv. 85. ], vagy speciális jellegére tekintettel [Áfa tv. 86. ] adómentes, feltéve, hogy az ügyletrıl a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelı bizonylatot bocsát ki. Amennyiben az adóalany által teljesített ügylet adót is tartalmazó ellenértéke nem éri el a 900 ezer forintos értékhatárt, szintén mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól, ha a terméket megvásárló, a szolgáltatást igénybevevı olyan nem adóalany személy (ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét a teljesítés napjáig készpénzzel, készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítı eszközzel megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri. (Ilyen esetben az adóalanyt nyugtaadási kötelezettség terheli.) Nincs lehetıség a számlaadási kötelezettség alól való mentesülésre az adóalanyok, továbbá a nem adóalany jogi személyek felé teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások illetve ezen ügyletek kapcsán felmerült elılegfizetések esetében (feltéve, hogy az ügylet nem adómentes annak közérdekő, vagy speciális jellegére tekintettel) Számla javítása Amennyiben az adóalany a számla kibocsátását, befogadását követıen észleli, hogy a bizonylat hibás, hiányos, a számlát korrigálni, javítani szükséges. A hiba vagy módosítás lehet olyan jellegő, amely az adó elszámolását is érinti, illetve lehet olyan elírás vagy hiányosság, amely az adó összegére nincsen kihatással, azonban a hitelesség szempontjából problémát okoz. 19

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Az önkormányzatokat érintõ gyakori áfa kérdések

Az önkormányzatokat érintõ gyakori áfa kérdések Adóvilág 2012. október XVI. Évfolyam 11. szám Az önkormányzatokat érintõ gyakori áfa kérdések Az adóalanyiság, és így a gazdasági tevékenység tekintetében különös szerepe van a közhatalmi tevékenységnek.

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 16. (1) Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut.

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut. Dr. Kovács Attila - PÉLDA Iparőzési adómegállapítás -> az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének korlátos levonhatósága a nettó árbevételbıl 1. A szabályozás bemutatása egy példán

Részletesebben

A június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő

A június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő A 2016. június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2011. december 31-ig hatályos 124.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-48/2012. Tárgy: a gyermekétkeztetés térítési díjakról és a bölcsıdei

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. október 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Eladó

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Iktatószám: 31-15/2015. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötések

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz.

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI TERMÉKEK

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó ÁFA-általányadó összfázisú fogyasztói adó Jellemzıi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÉS INGATLAN BÉRBEADÁS ADÓZÁSA. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Horváth Józsefné

AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÉS INGATLAN BÉRBEADÁS ADÓZÁSA. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Horváth Józsefné AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÉS INGATLAN BÉRBEADÁS ADÓZÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Horváth Józsefné Ingatlanok a Ptk-ban Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) értelmező

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség Csörög Község Önkormányzata 14/2005.(XII.28.) rendelete a HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezet * Módosítás: 1/2006.(I.27.) ; 15/2009.(XII.2.) és 18/2012.(XI.30.) rendeletekkel* Csörög Község Önkormányzatának

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás Az ÁFA tv. 2009 évi változásai II. Az ÁFA tv. 2010 évi VÁRHATÓ változásai Monok Tamás ÁFA törvény módosítások 2009. év közben Adómért rték változások a 2009.évi XXXV. törvény alapján Adómért rték és s

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013.

14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013. 14. TEVÉKENYSÉGET KEZDİ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvetı szabályai 2013. I. Az adóalanyiság Ki minısül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minısül az a jogképes személy,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés.

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2008 10 A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben