Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés"

Átírás

1 Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető Előzmények A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A környezeti védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok 2 2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése _ A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 3 3. A terv megvalósítása után várhatókörnyezeti hatások, következmények feltárása _ A célok összevetése országosan kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal A terv céljainak releváns tervekkel való konzisztenciája környezeti szempontból A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése A terület ismertetése Földtani adottságok Vízfolyások Levegőtisztaság Zaj- és rezgésvédelem Természetvédelem Területhasználat jellemzői A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése A környezet igénybevétel következményeinek előrejelzése Levegőtisztaság-védelem Vízminőség-védelem, folyékony hulladékok Talajminőség- és földvédelem Zaj- és rezgésvédelem A környezeti következmények értékelése, az elfogadható változatok meghatározása A várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozó intézkedések Javaslat olyan intézkedésekre, amelyeket más tervben figyelembe kell venni A környezeti hatásokra vonatkozó monitorozási javaslatok értékelése 18

2 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Nyékládháza Város új településrendezési eszközeihez készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A környezet védelme érdekében az alábbiak figyelembe vétele szükséges: Az igazgatási területen számos megkutatott bányaterület található, ezeket a településszerkezeti terv és a szabályozási terv is ábrázolja. A külterületen a nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosó kategóriájú védelmet élvező területegységei találhatók, melyek területhasználata, beépítettségi mértéke és módja korlátozott (lásd. településszerkezeti terv és a szabályozási terv) A környezeti védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása A 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 9. számú mellékletében meghatározott szerveken túl a partnerség helyi szabályait rögzítő 124/2014. (V.15.) KT határozatban foglaltak szerint a lakosság és a helyi szervezetek, vállalkozók is értesülnek a tervben foglaltakról több esetben is A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok A környezet értékelése során felhasznált adatok: Nyékládháza város adatai Magyar Állami Földtani Intézet térképei Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvános adatai Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály adatszolgáltatása Forgalomszámlálási adatok KSH adattárai B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály adatszolgáltatása Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása 2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok 2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A hatályos településrendezési eszközök elfogadása óta eltelt években végbement változások, felmerült egyedi igények, megváltozott törvényi kötelezettségek, módosult magasabb szintű terveknek való megfelelést, hosszú távú fejlesztési irányok számára terület fenntartását kívánja biztosítani jelent terv. A terv az alábbi fejlesztési célokat tartalmazza: a települést érintő magasabb szintű közlekedésfejlesztési tervek átvezetése - 2

3 gazdasági területek növelése a 3. sz. főút mentén üdülőterületek szabályozási előírásainak felülvizsgálata Pingyom zártkerti területek egységes rendezése 2.2. A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal Jelen módosítási szándék illeszkedik a magasabb szintű programokhoz, tervekhez. Az OTrT-nek való megfelelősséget külön munkarész ismerteti. 3. A terv megvalósítása után várhatókörnyezeti hatások, következmények feltárása 3.1. A célok összevetése országosan kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal Településrendezési Terv módosításának készítésekor az alábbi előírások lettek figyelembe véve: évi CLXXXV. törvény a hulladékról Hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet Területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet Az építési és bontási hulladék kezelését, tervezését és elszámolásáról szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet a levegő védelméről 284/2007. (X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 3.2. A terv céljainak releváns tervekkel való konzisztenciája környezeti szempontból a) Nemzeti Környezetvédelmi Program, időszak {27/2015. (VI.17.) OGY határozat} A program átfogó célkitűzése: hozzájáruljon a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosításához. A program 3 stratégiai célt határoz meg: 1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja. 2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. - 3

4 Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működésképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. 3. Az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítni a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok fenntarthatósága iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos, csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat, növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. Mindhárom célhoz kapcsolódik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség és a környezetbiztonság javítása. Az EU legfontosabb vállalásai: 2020-ra területén megállítja a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztémaszolgáltatások romlását. Biztosítani kell minden víztest jó ökológiai állapotát. Olyan szintű levegőminőség elérése, amely az emberi egészségre és a környezetre nézve nem jelent számottevő ártalmat és kockázatot. A vegyi anyagok felhasználásának csökkentése. A keletkező hulladék mennyisége csökkentése, felhasználás-hatékonyság javítása Nyékládháza városfejlesztési és rendezési céljai összhangban vannak az NKP stratégiai céljaival, az összefüggéseket az alábbi ábra mutatja: NKP Nyékládháza város átfogó céljai Lakóterület fejlesztés, minőségi élettér kialakításának biztosítása. A szabadidő eltöltésére, közösség-építő funkciókat szolgáló területfejlesztés. 1 Zöldfelület-rendezés, közterület-fejlesztés. Városiasodás feltétel-rendszerének javítása. Zártkerti területek rendezése. 2 Kavicsbánya területek, vízfelületek, Hejő menti területek rendezése. 3 Műszaki infrastruktúra-fejlesztés. b) Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia {18/2013. (III.28.) OGY határozat} A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi humán gazdasági természeti külsőkörnyezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adoptáció minőségi javítása. A 4 alapvető nemzeti erőforrás területén a célok rendszere: 1. Emberi erőforrások: cél a népesség stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan csökkentő társadalom. - 4

5 2. Társadalmi erőforrások: cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése. 3. Természeti erőforrások: a környezeti eltartó-képességet, mint a gazdálkodás korlátját kell érvényesíteni. 4. Gazdasági (fizikai) erőforrások: cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőke-javak amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettség csökkentése. Nyékládháza városfejlesztési és rendezési részcéljai összhangban vannak az NFFS célrendszerével, az összefüggéseket az alábbi ábra mutatja: NFFS Nyékládháza város részcéljai Közlekedési területek nyomvonalainak felülvizsgálata, szabályozásának módosítása 1 Új beépítésre szánt területek közműfejlesztésének vizsgálata és javaslata Rekreációs és zöldterületek sajátos előírásainak meghatározása 2 Új lakóterület kijelölése, beépíthetőségi feltételeinek meghatározása Tájképvédelemmel fedett területek sajátos szabályainak meghatározása 3 Kavicsbánya-tavak funkcióinak, sajátos előírásainak meghatározása Védett területek kijelölése, szabályozása Új ipari és kereskedelmi területek feltárása 4 Meglévő gazdasági területek sajátos előírásainak felülvizsgálata 3.3. A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése A terület ismertetése Nyékládháza területe tájbesorolás tekintetében a Sajó-Hernád síkon helyezkedik el, amely 90 mbf és 161 mbf közötti magasságú hordalékkúp síkság. A területet a Sajó és Hernád hordaléka építette fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására, alacsony völgyközi hátakkal tagolt, domblábi hátak, lejtők orográfiai domborzattípusba sorolható területté vált. Területünk száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. A vízháztartási jellemzők az alábbiak: fajlagos lefolyás: Lf = 1 l/s km 2, lefolyási tényező: Lt = 6 %, vízhiány: Vh = 100 mm/év. A területre hulló csapadék mennyisége tehát 100 mm/év értékkel marad el a potenciális párolgás helyi értékétől Földtani adottságok A hordalékkúpsíkság földtani adottságaira a felső-pannon rétegekre átmenet nélkül települő durva pleisztocén üledék jelenléte a jellemző. A holocénban a Sajó és a Hernád - 5

6 saját hordalékkúpjába vésődött. A felszín legelterjedtebb képződménye a folyóvízi kavics. Hidrogeológiai szempontból Nyékládháza a Sajó-Hernád-völgy mint önálló vízföldtani egység területén helyezkedik el. A terület földtani felépítésében nem játszik kézzel fogható szerepet az eltemetett triász alaphegység, melynek tengerszint alatti mélysége kb. 2 km. Vízadó képessége jó, mint azt néhány mélyfúrású kút igazolta. A tágabb terület legjelentősebb rétegvíz tárolója a felső-pannon homokos, agyagos rétegösszlet. A rétegvízadó összlet feküszintje kb. 800 m tszf körül található. A rétegvíz utánpótlódása 1-1,5 l/s km 2 között becsülhető. A rétegvíz termelő kutak száma kevés. Mélységük általában kicsi, de így is tekintélyes vízhozamokat termelnek. A nagy mélységű kutak száma még kevesebb, ezek általában melegvizet szolgáltatnak. A pannon homok rétegvíztároló jellemzője, hogy nyomásszintje a bükkábrányi bányájában alkalmazott víztelenítés miatt depresszionálva van. A felső-pannon rétegsorra települő negyedidőszaki durva kavics, a talajvíz tároló rétege. A felső-pannon és a pleisztocén víztárolók közötti kommunikációt általában a pannon agyagos rétegek megakadályozzák. A negyedidőszaki kavicsréteg vastagsága, a Sajó-Hernád völgy ezen szakaszán m, 2-3 vékony (0,5-2,0 m) agyag közbetelepüléssel. A talajvíztartó rendkívül jó vízadó, kúttelepítés esetén q = 200 l/p/m fajlagos vízhozammal is lehet számolni. A talajvíz tároló szivárgási tényezője egyezően a hazai kavicsteraszok adataival feltehetően m/s körüli érték. 1. ábra: Földtani térkép Nyékládháza térsége a 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezés szerint kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi terület, I/2. jelzéssel, felszíni szennyeződésre erősen érzékeny. - 6

7 2. ábra: érzékenységi térkép A talajvíz mélysége Nyékládháza térségében általában 2-5 m között van, mennyisége jelentős. Kémiai típusa főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége CaO mg/l, szulfáttartalma 250 mg/l alatt van. A települések közelében általában nitrátos. 0 m 0-2 m 2-5 m 5-10 m m <20 m 3. ábra: talajvíz elhelyezkedése - 7

8 Nyékládháza igazgatási területét jelentős kiterjedésben érintik nyilvántartott bányatelkek (forrás: Miskolci Bányakapitányság). Nyékládháza II. kavics és agyag védnevű bányatelek; jogosítottja: Lasselsberger Kft. Nyékládháza III. kavics védnevű bányatelek; jogosítottja: Lasselsberger Kft. Nyékládháza IV. kavics védnevű bányatelek; jogosítottja: CEMEX Hungária Építőanyagok Kft. Nyékládháza V. homok védnevű bányatelek; jogosítottja: Osteuropäische Zementbeteiligungs AG. Nyékládháza VI. kavics védnevű bányatelek; jogosítottja: ForMan Invest Kft. Mályi I. (Mályi Téglagyár) Agyag védnevű bányatelek; jogosítottja: Mályi Tégla Kft. Ónod V. kavics, agyag védnevű bányatelek; jogosítottja: Szigetkavics Kft. Nyékládháza VII. kavics védnevű bányatelek; jogosítottja: Szigetkavics Kft. Ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyek: Nyékládháza, Rákos ; Mályi Öreghegy-dél ; Nyékládháza (Mályi) Öreghegy Észak homok ; Mályi I. (Téglagyári bánya) Kutatási engedély: Nyékládháza, Mályi, Sajópetri, Kistokaj, Sajólád kutatási terület jogosított: Lasselsberger Hungária Kft.; Nyékládházát érintő terület: 015, 0237, 0238, 0239 hrsz Vízfolyások A város vízfolyásai a Hejő-patak és a Nyéki-patak. A Hejő-patak Miskolctapolca területén ered, alap vízhozamát a tapolcai hideg és langyos karsztforrások adják; a Tisza folyóba torkollik. A város területén Ládháza településrészt érinti a Hejő, a vasúttól keletre, a lakott területek határában, a lakóházak és üdülők közötti nyomvonalon, észak-dél irányban szeli át a városrészt. A Hejő-patak a Sajó-folyóval párhuzamosan folyik a Tiszába, mellékvizei a Kulcsár-völgyi-patak és a Rigósifőcsatorna. A Hejő hossza 44 km, vízgyűjtő területe 243 km 2, a bányatelektől 2,5 km-re K-i irányba folyik. A Kulcsár-völgyi-patak hossza 26 km, vízgyűjtője 70 km 2, míg a Rigósi-főcsatorna 39 km hosszú és 148 km 2 vízgyűjtőterülettel rendelkezik. A Hejő az alábbi vízjárási adatokkal jellemezhető (Nyékládházai vízmérce). Legkisebb vízállás: LKV = -19 cm. Legnagyobb vízállás: LNV = 154 cm. Kis vízhozam: KQ = 0,3 m3/s. Közepes vízhozam: KÖQ = 0,45 m3/s. Nagy vízhozam: NQ = 15 m3/s. - 8

9 4. ábra: Vízfolyások A Nyéki-patak a Nyéki városrészt érinti, a Bükk dél-keleti előterében ered, dél - délnyugati irányban halad Emőd városig. A Hejő-patak medrének rendbetételét Nyékládháza város Hejőkeresztúr, Mályi és Kistokaj településekkel közösen pályázati forrásból oldotta meg 2012-ben; a megvalósítást a évi árvíz indokolta, akkor ugyanis a megáradt Hejő több helyen is kiöntött a medréből, szántóföldeket, közeledési területeket öntött el, veszélyeztette az üdülőterületet. A település sajátossága, hogy nem csak folyóvizei vannak, hanem a kavicsbányászat során keletkezett, jelentős térmértéket elérő tavak is találhatóak az igazgatási területen: Fodorka-tó (Nyéki Öreg tó) Nyéki Középső tó (Új tó) István tó Levegőtisztaság A légszennyezők szétterjedését alapvetően a térség jellemző geográfiai és időjárási viszonyai határozzák meg. Mivel a terület meteorológiai jellemzői a transzmissziós vizsgálatok legfontosabb adatai is, ezért röviden összefoglaljuk a sokévi átlagos jellemzőket. A Borsodi Mezőség, Bükkalja és az Alföld által határolt terület éghajlata alföldies, kontinentális jellegű. Az évi középhőmérséklet o C. - 9

10 1. táblázat: A bánya környezetének sokévi átlagos levegő hőmérsékleti adatai (Átlagos hőmérséklet ( o C)) Hónap maximális minimális közép Január 0,0-6,3-3,0 Február 3,7-3,9-0,5 Március 10,1-0,6 4,4 Április 16,7 4,3 10,3 Május 21,6 9,0 15,2 Június 24,5 12,3 18,3 Július 26,5 13,6 19,9 Augusztus 25,9 13,0 19,1 Szeptember 22,0 9,5 15,2 Október 15,8 4,5 9,4 November 7,4 0,7 3,7 December 1,9-3,7-1,1 A terület részletesebb időjárási jellemzői a következők. Napfénytartalom évi összege: óra/év. Hőségnapok száma (Tmax >= 30 oc): nap/év. Nyári napok száma (Tmax >= 25 oc): nap/év. Fagyos napok száma (Tmin <= 0 oc): nap/év. Téli napok száma (Tmax <= 0 oc): nap/év. Havazásos napok száma nap/év Első fagyos nap dátuma: X X. 20. Utolsó fagyos nap dátuma: IV IV. 25. Zord napok száma (Tmin <= -10 ºC): nap/év Derült napok száma (Felhőzet <= 20 %): nap/év Borult napok száma (Felhőzet >= 80 %): nap/év 2. táblázat: A csapadék havonkénti megoszlása Hónap Átlagos (mm/hó) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Éves átlag A jellemző szélsebesség-szélirány gyakoriság adatokat a 3. táblázatban foglaltunk össze. A területet északnyugati irányban lehatároló Bükk-hegység hatására a Magyarországon általában jellemző nyugati szelek lefékeződnek, amelynek következtében meglehetősen kicsi az átlagos szélsebesség súlyozott évi átlagértéke w átl = 1,6 m/s és nagy a szélcsendes időszakok aránya (13 %). - 10

11 3. táblázat: A szélirány gyakorisága és az átlagos szélsebesség Szélirány Áprilisban (%) Októberben (%) Éves átlag (%) Észak 14,0 16,0 15,0 Északkelet 11,0 6,0 8,5 Kelet 10,0 8,0 9,0 Délkelet 9,0 11,0 10,0 Dél 9,0 12,0 10,5 Délnyugat 8,5 9,5 9,0 Nyugat 8,5 9,5 9,0 Északnyugat 18,0 14,0 16,0 Szélcsend 12,0 14,0 13,0 Átlagos szélsebesség m/s 2,0 m/s 1,2 m/s 1,6 m/s Nyékládháza a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 8., azaz a Sajó völgye zónába tartozik. A zónacsoportban a szennyező anyagok az alábbiak szerint alakulhatnak: kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid szilárd (PM10) benzol F C D B E PM10 Arzén PM10 Kadmium PM10 Nikkel PM10 Ólom PM10 BaP E F F F B A városban levegőterhelő ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak. A település közvetlen környezetében nagy kibocsátású ipari létesítmény nem üzemel, a Tiszaújvárosi ipari park és a Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) is ~18 km-es távolságban van légvonalban. Az iparterületekről származó, a meglévő lakó és üdülőterületeket veszélyeztető terhelésről nincs adat, ismeret. A lakott területeken halad keresztül a 3. sz. elsőrendű főút, a 35. sz. másodrendű főút, a sz. és sz. összekötő utak és a sz. állomáshoz vezető út is, melyek öszszességében jelentős forgalmat bonyolítanak, így a közlekedésből eredő légszennyezés is terhelő hatású Zaj- és rezgésvédelem A település területét érintő zaj- és rezgésterhelés mérésről nincs információ, zajtérkép nem készült. A város belterületét jelentős teher- és személyforgalmat bonyolító közutak érintik. A évi forgalomszámlálási adatok alapján kalkulálható a zajterhelés. A mértékadó forgalmi adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők, mérési eredmények valamint korábbi mérési tapasztalataink alapján a jelenlegi mértékadó zajterhelést számítással, az e-ut sz.. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás és a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint határoztuk meg. A számításokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZHR.) 5. (1) - 11

12 a) bekezdése szerint meghatározott magasságra végeztük el. Zajterjedés során figyelembe vett adatok: zajforrás és immisszió pont magassága, burkolat minősége, terjedés akadályozatlansága (ill. akadályozottsága - épített környezet objektumainak hatása, lásd. visszaverődés, árnyékolás adott esetben). A számítást a német SoundPLAN 7.2 számítógépes programmal készítettük. A program a fenti magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a zajterhelést. Ennek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön meghatározásra. Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban c. szabvány szerint veszi figyelembe. Az aszfalt burkolatok esetében - a jelenlegi állapotra vonatkozóan - a 25/2004. (XII. 20) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 6. táblázata szerinti B kategóriát alkalmaztuk. 3. sz. út 35. sz. út sz. út sz. út sz. út nappal éjjel /2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint lakóterületen, a település önkormányzati tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól származó zajra a határérték nappal 60 db, éjjel 50 db. A kalkuláció szerint a 3. sz. elsőrendű főút, a 35. sz. másodrendű főút, a sz. összekötő út esetében a forgalomból számított zajterhelés mértéke a vizsgált időszakban meghaladta a vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeket nappal és éjszaka is. A számításokat és a különböző eredmények értékelését a következő rendeletek, előírások betartásával végeztük el: Alkalmazott szabványok és jogszabályok 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet A zajkibocsátási határértek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének a módjáról 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről MSZ : 1988, Immissziós zajjellemzők vizsgálata MSZ-11348, Villamos forgógépek zajának megengedett hangteljesítményszintjei MSZ :1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban. MSZ :1985 Üzemek, építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása MSZ ISO :2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljárások Angol ÚT :2003, Közúti közlekedési zaj számítása ÚT :2004, Országos közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása - 12

13 Bizonytalanságok A zajvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros összefüggésben: forgalmi prognózis, előírt sebesség betartása, ill. betartatása (különösen éjjel). járművek zajemissziója, meteorológiai körülmények, érvényes zajszámítási szabványok, útburkolat állapota Természetvédelem Nyékládháza külterületének nyugati részét foltban a Nemzeti Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó védett területet fedi. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM- FVM együttes rendelet alapján érzékeny természeti terület nem érinti. 5. ábra: Térségi természetvédelmi területek Nyékládháza igazgatási területét Natura 2000 nem érinti. A terület növényvilágának ismertetése A terület növényföldrajzi besorolása: Pannonicum (Pannóniai flóratartomány) Eupannonicum (Alföld flóravidék) Tisicum (Tiszántúl flórajárás) - 13

14 A terület potenciális vegetációja A terület tengerszint feletti magassága, kitettsége, alapkőzete, klímája, vízháztartása és növényzetének fejlődéstörténete alapján az itt potenciálisan előforduló erdőtársulás a magasabb részeken a Quercetum roboris lenne, a mélyebben fekvő részeken pedig a Querco-Ulmetum keményfás ligeterdő dominálna, a vízparti területeken a Salicetumalbae fragilis puhafás ligeterdő lenne a meghatározó elem, ha az emberi hatások nem érvényesültek volna már a történelem korai szakaszaitól. A potenciális vegetáció már nyomokban sem lelhető fel, teljesen elpusztult, helyét antropogén társulások vették át. A terület állatvilágának ismertetése A terület állatföldrajzi besorolása Matricum Ősmátra faunakörzet Eumatricum Börzsöny-Mátra-Bükk vonulat faunajárás Területhasználat jellemzői A város igazgatási területének közel 40%-a művelés alól kivett terület. A kivett területeknek csak egy része a beépített területek (lakóterületek, intézmények, közutak stb.), jelentős az anyagnyerés miatt művelés alól kivett, de ténylegesen vízfelületként funkcionáló terület. Az erdőterületek aránya igen csekély. 6. ábra: Területhasználatok megoszlása A szántó területek aránya nem jelentős, és a város a fejlesztési szándékait jellemzően ezen területrészeken tudja megvalósítani, így hosszú távon további csökkenés prognosztizálható. A szőlők, kertek és gyümölcsösök területaránya a térségi településekkel összehasonlítva magasnak mondható, a városban közel 500 ha területet tartanak nyilván, ez az igazgatási terület 20%-a. A Sajó-Hernád-sík területén előforduló talajok jelentős része (44 %) a folyók öntésanyagain képződött hidromorf és szikes talajokból, valamint a magasabb térszínek löszös anyagain kialakult csernozjomokból tevődik össze. Az ártéri allúviumon képződött öntés réti talajok területi részaránya 30 %. mechanikai összetételük vályog vagy agyagos vályog, szénsavas meszet csak Miskolc közelében tartalmaznak, szervesanyag tartalmuk legfeljebb 2 3 %. Termékenységi besorolásuk VI. talajminőségi kategória. Az öntés réti talajokéhoz hasonló fizikai és kémiai jellemzőjű, de nagyobb (> 4 %) szervesanyagtartalmú réti talajok a kistáj területének 12 %-át fedik, termékenységi besorolásuk V. kategória. A többnyire löszös talajokon kialakult szikes képződmények egy-egy foltra - 14

15 korlátozódnak. A réti szolonyecek és a sztyeppesedő réti szolonyecek területi előfordulása egyaránt 2 %. Ezeket a korlátozott termékenységű talajokat szikes legelők borítják. Főként a kistáj alsó harmadában a csernozjom talajok borítása válik jellemzővé. A réti talajok képződményekhez közeli térszíneken a réti csernozjomok (11 %), a magasabb csatlakozó térszíneken az alföldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységelőterekhez csatlakozóan csernozjom-barna erdőtalajok (23 %) keletkeztek. Mechanikai öszszetételük általában vályog, víz-és tápanyag-gazdálkodásuk kedvező, termékenységük III. és V. közötti. A réti csernozjomoké a legkedvezőbb, az alföldi mészlepedékes csernozjomoké III. vagy IV., míg a csernozjom barna erdőtalajoké erősen savanyú kémhatásuk miatt az V. talajminőségi kategória. 7. ábra: Talajértékszám { 21-30} 8. ábra: Termőréteg vastagság { cm; cm } 9. ábra: A talaj szervesanyag készlete { < 50 tonna/ha; tonna/ha } - 15

16 3.4. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása Jelentős területeket lefedő bányaterületek. A nyersanyag kinyerését követően fennmaradó vízfelületek kezelése, fenntartása, vízfelületek körüli területek használata. Zártkerti ingatlanok vegyes területhasználata. Lakott területeken áthaladó, jelentős forgalmat bonyolító utak (3. sz. elsőrendű főút, 35. sz. másodrendű főút) Települést kettévágó 80. sz. vasútvonal. Hiányzik a komplex csapadékvíz gyűjtő és elvezető rendszer. Forráshiány miatt elmaradó közmű-fejlesztések, karbantartások A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése A tervbe vett fejlesztések természeti erőforrások közvetlen igénybevételét - a termőföldek igénybevételén túl -, vagy közvetlen környezetterhelést nem idéznek elő. A termőföldek végleges más célú hasznosítását megelőzően a talajtani szakvélemény készítésének részletes szabályairól szóló 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni. A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek tartalmaznia kell. Az ingatlanokat érintő belterületi közpark, illetve mezőgazdasági terület beépítettségének növelése nem jelent releváns mértékű természeti erőforrás igénybevételt, továbbá a használat során környezetterhelést. A térségi kavicsbányászat fejlesztésére szánt területet a bányatelek fektetését követően, a szükséges engedélyek birtokában lehet igénybe venni, az engedélyezési eljárás során biztosítható az igény-bevétel optimalizálása, a környezetterhelés minimalizálása A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése Levegőtisztaság-védelem A fejlesztési szándékok jellege és léptéke miatt határértéket meghaladó levegőterhelő tevékenységre nem kell számítani. A kereskedelmi célokat szolgáló fejlesztések, valamint a lakott területek közül kikerülő telephely kialakítás csekély léptékűnek tekinthető. A bányaterületek fejlesztése során a jelenlegi tevékenységet folytatják a bányavállalkozók a meglévő bányaterületeken. További bővítések esetén a környezetvédelmi engedélyezés során meg kell vizsgálni a többlethatásokat, melyek - a jelenlegi ismeretek alapján - várhatóan lokális jellegűek lesznek Vízminőség-védelem, folyékony hulladékok A gazdasági jellegű fejlesztési szándékok megvalósulása várhatóan nem lesz releváns hatással a vízminőségre. A bányaterületek bővítése során új vízfelületek keletkezésével kell számolni. - 16

17 3.6.3 Talajminőség- és földvédelem A település nitrát-érzékeny, ezt a területhasználatok során figyelembe kell venni. [MePAR adatbázis alapján] Zaj- és rezgésvédelem Zaj- és rezgésterhelés elsősorban a település közlekedési kapcsolatait biztosító utak mentén jelentkezik. Forgalomtechnikai eszközökkel, zöldsávokkal csökkenthetők és csökkentendők a kibocsátások A környezeti következmények értékelése, az elfogadható változatok meghatározása A módosítási szándékok konkrét igények alapján, az érintett államigazgatási szervek, környezet védelméért felelő szervek véleményének figyelembe vételével készült. 4. A várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozó intézkedések Környezetminőség javítását szolgáló intézkedések: Közlekedés-fejlesztés (elkerülő út, új közlekedési csomópontok), forgalomtechnikai szabályozás révén a városi forgalom és a közlekedésből származó kibocsátások csökkentése tervezett. Védelmi rendeltetésű erdőtelepítések, fásítások, zöldsávok biztosításával ellentételezhető a közlekedésből és gazdasági tevékenységből származó káros hatás. Rekreációs területek bővítése, vízfelületek rendezése, mikor-környezet javítása nem csak új élőhely, de a lakosság, városba látogató életminőségét is javíthatja. A kiépült ivóvíz- és szennyvízhálózatokra történő rákötéseket maximalizálni szükséges. Ösztönözni kell a megújuló energiaforrások használatát úgy az intézmények, mint a lakásállomány és vállalkozási célú területek esetében (pl. tervezett solár park). A bányaterületek fejlesztéseknél a jobb minőségű termőterületek védelmét fenn kell tartani, a művelés alatt nem álló bányaterületek rekultivációját biztosítani kell. Helyi rendeletben szabályozni kell a lakossági kibocsátásokat (avar és kerti hulladékok égetését korlátozni, tiltani szükséges; szabályozni kell a tüzelőanyag felhasználást, ki kell zárni a műanyag és egyéb veszélyes hulladék lakossági fűtési célú égetését; ellenőrizni kell az állattartási szabályok betartását a vonatkozó magasabb szintű előírások alapján). Ellenőrizni szükséges a kertek állapotát, esetleges allergén fajok megtelepedését. Az új beépítésre szánt területek esetében a meglévő közműhálózatokra rá kell csatlakozni; a szennyvízelvezetést a hatályos előírások szerint meg kell oldani. 5. Javaslat olyan intézkedésekre, amelyeket más tervben figyelembe kell venni A nagyobb térséget felölelő tervek során figyelembe kell venni a helyi igények alapján készülő jelenlegi településrendezési eszközöket, az összhangot alulról építkezve biztosítani kell. - 17

18 6. A környezeti hatásokra vonatkozó monitorozási javaslatok értékelése A terv felülvizsgálata során 5-10 éves ciklusokban célszerű a környezetállapot általános felmérése, az esetleges konfliktusok és kezelésük meghatározása. A fejlesztési szándékok monitorozását az alábbi adatok és arányszámaik figyelemmel kísérése mellett javasolt értékelni: Forgalom-összetétel, forgalomszámlálási adatok változása (db, %) A közmű-hálózatokra (ivóvíz, szennyvíz, gáz) történő rákötések mértékének változása (db, %) Zöldterületek nagyságának változása (ha, %) Erdő- és gyepterületek nagysága, aránya (ha, %) Művelés alól kivett területek mértéke, változása (ha, %) Bányatelekkel fedett területek nagysága, változása (ha, %) Vízfelületek nagysága, változása (ha, %) Rekreációs célra (üdülő, sport, szabadidő) hasznosított területek nagysága, változása (ha, %) - 18

Környezeti értékelés

Környezeti értékelés Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Sajólád Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti értékelés

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva I.fejezet Általános leírás 1. A Településszerkezeti Terv hatálya Nyírgyulaj

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések,

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

SAJÓKAZA IV. SZÉN ÉS KAVICS védnevű bányatelek bővítés - II. bányaüzem

SAJÓKAZA IV. SZÉN ÉS KAVICS védnevű bányatelek bővítés - II. bányaüzem Környezetgazdálkodási és Tanácsadó Kft. e-mail: envicare@chello.hu ORMOSSZÉN KFT.. MIISKOLC SAJÓKAZA IV. SZÉN ÉS KAVICS védnevű bányatelek bővítés - II. bányaüzem Környezeti hatástanulmány és összevont

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS 3. KÖTET KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

MAGLÓD VÁROS 3. KÖTET KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET ALAPJÁN MEGBÍZÓ: MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1951 MAGLÓD VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 3. KÖTET

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2015-2020)

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2015-2020) GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2015-2020) Készítette: WENFIS Mérnök Iroda Kft. Nagy Gergő Környezetkutató Geográfus Németh Balázs Környezetmérnök Gödöllő, 2016. április 8. Mészáros

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 ÓNOD KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Ónod Község Önkormányzata KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 A települési környezetvédelmi

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Földrajz BSc Táj és környezetföldrajz szakirány Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Elek szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése

Elek szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Herman Ottó Intézet Országos Vízügyi Főigazgatóság Elek szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

A települési környezetvédelmi programok elkészítését az 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetében, a 46. (1) bekezdés b) pontja írja elő.

A települési környezetvédelmi programok elkészítését az 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetében, a 46. (1) bekezdés b) pontja írja elő. 1. BEVEZETÉS Munkánk bevezető részében képet kívánunk adni a települési környezetvédelmi programok törvény által előírt, valamint más okokból fakadó szükségességéről, hasznosításának módjáról, lehetőségeiről,

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009, mobil: 30-9949-826 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint) ÜZENET KFT. MÁRCIUS V É R T E S A C S A KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (2/2005 (I.11) KORMÁNYRENDELET SZERINT) Megrendelő:

Részletesebben

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megújuló energiatermelés hazai lehetőségei Kiváló biomassza- és földhőtermelés

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi Intézkedési Program PM 10 szennyezettségre

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi Intézkedési Program PM 10 szennyezettségre Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi Intézkedési Program PM szennyezettségre Nyíregyháza, 08. szeptember Készítette: Rozinka Zsolt Illés Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek 1. Magasabb szintű tervek vonatkozásai OTRT A 2008. évi L. törvénnyel elfogadott OTRT vonatkozásai Sajószentpéter város igazgatási területére: települési térség mezőgazdasági térség

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Mérk Nagyközség Környezetvédelmi Programja 2011.

TARTALOMJEGYZÉK. Mérk Nagyközség Környezetvédelmi Programja 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1.0.BEVEZETŐ... 4 1.1. Előzmények... 4 1.2. A tervezés időtartama... 4 1.3. A program készítésének indokoltsága... 5 1.4. A tervezési terület lehatárolása... 6 2.0. A PROGRAM CÉLRENDSZERE...

Részletesebben

Környezetvédelmi 2013.

Környezetvédelmi 2013. Környezetvédelmi NyilatkozaT 2013. Tartalomjegyzék 1. A telephely bemutatása 3 2. A szervezet bemutatása 4 Környezetvédelmi Nyilatkozat 2013. GEOSOL Kft. Székhely: H-3273 Halmajugra, külterület 07/130

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 1. Bevezetés A dolgozat egy komplex tájökológiai vizsgálatot mutat be a Körös-Maros

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA Az Étv. 9. (6) bekezdés szerinti

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAREGREGY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA 2015. JÚLIUS

MAGYAREGREGY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA 2015. JÚLIUS MAGYAREGREGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 2015. JÚLIUS MAGYAREGREGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZAKÉRTŐ: Lovasi Katalin

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG TÁJHASZNOSÍTÁSI KONFLIKTUSAINAK ELEMZÉSE TERÜLETRENDEZÉSI TERV ALAPJÁN

TISZADOB NAGYKÖZSÉG TÁJHASZNOSÍTÁSI KONFLIKTUSAINAK ELEMZÉSE TERÜLETRENDEZÉSI TERV ALAPJÁN DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR TISZADOB NAGYKÖZSÉG TÁJHASZNOSÍTÁSI KONFLIKTUSAINAK ELEMZÉSE TERÜLETRENDEZÉSI TERV ALAPJÁN TANULMÁNY.: Táj- és Környezetvédelmi Tervezés c. tantárgyhoz

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek Jelenlegi állapot ismertetése Őcsény település Tolna megye keleti részén, a Tolnai-Sárköz kistáj

Részletesebben

Készítette a Mezıkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a

Készítette a Mezıkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a A MEZİKÖVESDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA Készítette a Mezıkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a TMB Hungary Kft. MEZİKÖVESD, 2007. JÚNIUS Tartalomjegyzék 1 VEZETİI

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés Közérthető összefoglaló N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezési szakasz kezdetén és végén csatlakozik a már megépült 2x2 sávos

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. II.KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 1.1. Előzmények Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit.

Részletesebben

Melléklet: - H a t á r o z a t

Melléklet: - H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1. Megbízás, előzmények, kiindulási adatok

1. Megbízás, előzmények, kiindulási adatok 1. Megbízás, előzmények, kiindulási adatok Salföld település Önkormányzata Környezetvédelmi Programja részeként a jelen dokumentációba foglalt Települési Szennyvízkezelési(elhelyezési) Programját elkészíttette,

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1.. A rendelet területi hatálya Kunhegyes Város közigazgatási területére terjed ki. 2...

1.. A rendelet területi hatálya Kunhegyes Város közigazgatási területére terjed ki. 2... Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1 / 2005. (I.21. ) rendelete a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Kunhegyes Város Önkormányzata

Részletesebben

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014 TERVEZÉS - ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 11/2013. AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Közlekedés A település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-2. háttéranyag: Vízfolyás és állóvíz tipológia

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-2. háttéranyag: Vízfolyás és állóvíz tipológia Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 1-2. háttéranyag: Vízfolyás és állóvíz tipológia Vízfolyások típusba sorolása A tipológiáról, referencia-feltételekről és minősítési

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben