Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt."

Átírás

1 II.KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 1.1. Előzmények Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit. A település egészére kiterjedő alap településrendezési eszközeit az alábbi határozatok, rendelet szabályozza: Településfejlesztési koncepció 45/2003.(VI.25.) Kt. határozat Településszerkezeti terv 73/2003.(X.29.) Kt. határozat Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 10/2004.(VI.15.) Ök. rendelet Söréd Község Önkormányzata az elmúlt évek során felmerült változtatási igények, a tervlap pontatlansága, a tervlapon történt elírások, a szerkezeti és szabályozási terv összhangba hozása miatt határozta el a Településrendezési Tervének módosítását. A módosítással az önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani a településen a fejlesztések gyors megvalósítására, egyúttal az építésügyi igazgatás jogszabályi kereteinek megteremtésére. Az Önkormányzat az alábbiak szerint határozta el a településrendezési eszközök módosítását. Az egyes területek elhelyezkedését a térképmellékletek között szemléltetjük. I. Településszerkezeti terv módosítását igénylő változtatások: 1-es jelű terület: A 044 hrsz-ú terület használatának és ingatlan-nyilvántartási állapotának megfelelő mezőgazdasági általános (Má) területhasználatba történő átsorolása. 2-es jelű terület: A hrsz-ú területek által határolt tömb átminősítése kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) területté, a külterületi és belterületi tervlapi ellentmondások megszűntetése. 3-as jelű terület: A 81 sz. és 8126 sz. közlekedési út csomópontjától nyugatra levő (038/1-041/5 hrsz-ú) különleges (K) területek átsorolása kereskedelmi, szolgáltató (Gksz 038/1-038/4, 038/6, 038/7, 038/8 a hrsz egyrésze), és mezőgazdasági általános (Má 041/1-041/5,038/8 a hrsz déli területéből 10 ha) terület-felhasználási egységbe. 4-es jelű terület: A 07 és 12/3 c alrészlet területén a gazdasági erdő (Eg) ábrázolása. 5-ös jelű terület: Az érvényben levő szerkezeti terven 021/1 b alrészlet mezőgazdasági terület gazdasági erdő terület-felhasználásba történő módosítása a természetbeni állapotnak megfelelően. 6-os jelű terület: A tervezés során a hétvégi házas üdülőterületi tömbök átminősítése mezőgazdasági kertes területekké. (a volt zártkerti területek hrsz-ig) 31

2 II. III. Szabályozási tervet érintő változtatások: 7-es jelű terület: A hatályos településszerkezeti tervben szereplő, Rákóczi Ferenc u. Ny-i részénél tervezett gazdasági területek szabályozásának kidolgozása. 8-as jelű terület: A Rákóczi Ferenc utca szám alatti ingatlanok (31-36 hrsz-ig) a szerkezeti terv szerinti terület-felhasználásnak megfelelő lehatárolása, övezeti besorolás javítása. 9-es jelű terület: Hatályos tervben szereplő Ady Endre - Jókai Mór - Széchenyi utcák által határolt tömbbelső-feltárások módosítása a kialakult építési telkek figyelembe vételével. 10-es jelű terület: A 030/6 hrsz-ú gazdasági (Gip) terület dél-nyugati részén a falusias lakóterület (Lf) közötti védőterület (beültetési kötelezettségű terület) min 30,0 m szélességben jelölendő a képviselő-testületi 13/2006. (X. 27.) rendelete szerint. Helyi Építési Szabályzat szövegét érintő módosítások: A gazdasági területekre vonatkozó általános előírások kidolgozása (homlokzati kialakítás, tetőhajlásszög, tetőfedés, kerítés, elhelyezhető építmények). A mezőgazdasági kertes övezeteire vonatkozó szabályozás kidolgozása. A hatályos tervben esetlegesen meglévő ellentmondások feloldása, illetve annak érdekében szükséges kisebb módosítások átvezetése. A 2.1. fejezetben bemutatásra kerülő értékelés alapján környezetvédelmi szempontból főként a 2-es és 3-as, és 7-es jelű területek használati módjának változása okozhat környezetvédelmi szempontból értékelendő hatást. Jelen dokumentáció célja Söréd Község településrendezési eszközeinek módosításával járó környezeti hatásoknak a vizsgálata. Mivel jelentősebb környezeti hatása csak a gazdasági területek kialakításának lehet, ezért jelen környezeti értékelési dokumentáció csak ezek kialakításának környezeti hatásait vizsgálja. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelést jelen dokumentáció tartalmazza. 32

3 Jogszabályok jegyzéke Az egyes tervek, így közöttük a helyi építési szabályzatok, és szabályozási tervek környezeti vizsgálatát a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés a) pontja szabályozza. A jelenlegi környezeti értékelés a rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeket követi. A dokumentáció elkészítése során az alábbiakban felsorolt jogszabályokat vettük figyelembe. 1. táblázat: A környezeti értékelés készítése során figyelembe vett jogszabályok jegyzéke Sorszám Jogszabály megnevezése évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 6. 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról /2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról /2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól /2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről /1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről /2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 12. 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről /2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 14. 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről /1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 16. 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 17. 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 1.2. Kapcsolódás a tervezési folyamat más részeihez Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit. A település egészére kiterjedő alap településrendezési eszközeit az alábbi határozatok, rendelet szabályozza: Településfejlesztési koncepció 45/2003.(VI.25.) Kt. határozat Településszerkezeti terv 73/2003.(X.29.) Kt. határozat Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 10/2004.(VI.15.) Ök. rendelet A tervmódosítások szükségét az elavult, nehézkesen használható, sokszor egymásnak ellentmondó településszerkezeti és szabályozási tervlapok indokolták. 33

4 A tervmódosításokat az önkormányzat kezdeményezte a felmerült, új fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága érdekében. Jelen tervezési munka célja a településrendezési eszközök módosításával a jogi háttér megteremtése az új funkciók számára A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A tervkészítők a módosítások kidolgozása során különös tekintettel voltak a tervezés során tudomásukra jutott véleményekre, a felmerült javaslatokra, az érdekeltek igényeire A környezet védelméért felelős hatóságok véleményének figyelembe vétele a terv készítése során Söréd Község Önkormányzata előzetesen megkereste az érintett szakhatóságokat a tervezett településrendezési eszközök módosításának véleményezésére. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség a tervezett változtatások kapcsán kifogást nem emelt. A bemutatott változtatások illeszkednek a település nagytávlatú tervezett területhasználatához. A környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges adatokat, terveket, térképi dokumentációkat a (8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.) bocsátotta rendelkezésünkre. A környezeti értékelés készítése során a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos bizonytalanság nem merült fel. 2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE 2.1. A módosított településrendezési eszközök tartalmának rövid ismertetése A településrendezési eszközök módosítását a következő táblázatban mutatjuk be. A táblázatban jelöltük, hogy az adott módosítást környezetvédelmi szempontból szükséges-e vizsgálni jelen környezeti értékelésben. 1. táblázat: Jelenlegi és tervezett állapot Módosítással érintett terület helyrajzi száma Jelenlegi területfelhasználás Településszerkezeti terv módosítását igénylő változtatások Külterületi településszerkezeti tervlapon: általános mezőgazdasági terület. (Má) 1-es jelű Söréd 044. Belterületi települési szerkezeti terv lapon terület különleges terület (védelmi rendeltetésű erdő) "Ev" jelű terület Javasolt területhasználat mezőgazdasági általános (Má) Környezetvédelmi szempontból vizsgált: nem 34

5 Módosítással érintett terület helyrajzi száma 2-es jelű terület 3-as jelű terület 4-es jelű terület 5-ös jelű terület 6-os jelű terület Söréd , Söréd 038/1-041/1, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5 Söréd 07 és 12/3 c Söréd 021/1 Söréd , /2, Szabályozási tervet érintő változtatások 7-es jelű terület 8-as jelű terület 9-es jelű terület 10-es jelű terület Rákóczi Ferenc u Ny-i részénél Rákóczi Ferenc u szám alatt Az Ady Endre-Jókai (31-36 hrszig) Mór- Széchenyi utcák által határolt területet, új, oldalhatáron álló beépítés jellemzi. A 030/6 helyrajzi számú major Jelenlegi területfelhasználás Külterületi településszerkezeti terv lapon: gazdasági és kereskedelmi Belterületi települési szerkezeti terv lapon: gazdasági és kereskedelmi, szolgáltató és tervezett védelmi rendeltetésű erdő Külterületi településszerkezeti terv lapon: különleges terület-felhasználási egység (K) Külterületi településszerkezeti Terv alapján általános mezőgazdasági övezet Külterületi településszerkezeti terv lapon: általános mezőgazdasági terület Külterületi településszerkezeti terv lapon: hétvégi házas üdülőterület hrsz-ig település központi vegyes terület, hrsz falusias lakóterület a település szerkezeti terv szerint, de a szabályozási terv szerint mindekét terület településközponti vegyes a település szerkezeti terv tartalmazza a lakóterületi fejlesztést (Lf) de út szabályozás nincs kialakítva A major és a falusias lakóterület között jelenleg védő funkciót betöltő többszintű növényállomány nem található. Ezáltal a major mind látványban és mind működését Javasolt területhasználat gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató (Gksz) gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató (Gksz) gazdasági erdőterület védelmi célú erdőterület mezőgazdasági általános (Má) tervezett gazdasági területek szabályozása hrsz. terület marad falusias lakóterület, illetve a hrsz. marad településközponti vegyes terület Lakóterületi fejlesztésen útszabályozás kialakítása Jelölésre kerül a szabályozási tervlapon min 30 Környezetvédelmi szempontból vizsgált: igen igen nem nem nem igen nem nem nem 35

6 Környezet- Módosítással érintett terület helyrajzi száma Jelenlegi területfelhasználás Javasolt területhasználat védelmi szempontból DNy-i részén 30 m-es sáv tekintve a lakóterületre nézve zavaró hatású. m széles beültetési vizsgált: kötelezettség Szabályozási javaslat 2-es jelű terület: A tervezési területen az alábbi beépítésre szánt területet jelöli ki a terv a táblázatban részletezett főbb beépítési paraméterekkel. beépítési mód Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató építési övezet Gksz-1 szabadon álló maximális beépíthetőség (%) 40 maximális építménymagasság (m) 7,5 minimálisan kialakítható telekméret (m 2 ) minimálisan kialakítandó zöldfelület (%) 30 3-as jelű terület: Jelen Rendezési tervmódosítás keretében a területre külön szabályozási előírások és szabályozási terv nem készül. 7-es jelű terület: Rákóczi Ferenc u. nyugati oldalán, a tervezett gazdasági terület feltárásával a falusias lakóterületi ingatlanok megoszthatóvá válnak. A falusias lakóterület építési övezet főbb jellemzői nem változnak, marad a hatályos helyi építési szabályzat előírásai: beépítési mód Falusias lakóterület építési övezet Lf-2 oldalhatáron álló maximális beépíthetőség (%) 30 maximális építménymagasság (m) 4,5 minimálisan kialakítható telekméret (m 2 ) minimálisan kialakítandó zöldfelület (%) 40 8-as jelű terület: A Rákóczi Ferenc utca szám alatti ingatlanok (31-36 hrsz-ig) a belterületi szerkezeti terv szerinti terület-felhasználásnak megfelelően kerülnek lehatárolása a Szabályozási terven. A jelenleg hatályos Szabályozási tervben a 24, 25, 30-as helyrajzi számú ingatlanok is településközponti vegyes területbe tartoznak. A módosítás során a fenti három darab ingatlan a 36

7 szerkezeti tervnek megfelelően marad falusias lakóterületben (Lf-2), mely építési övezet jellemzői nem változnak. 9-es jelű terület: Hatályos tervben szereplő Ady Endre - Jókai Mór - Széchenyi utcák által határolt tömbbelsőfeltárást a kialakult építési telkek és útterületek figyelembe vételével kell megtervezni. A feltárt lakóterületek maradnak falusias lakóterületi besorolású építési övezetben (Lf-1), melynek főbb jellemzői nem változnak az eredeti tervhez képest. 10-es jelű terület: A terület esetében a Képviselő-testület hozott egy rendeletet (13/2006.(X.27.) sz.), mely a 030/6 hrsz-ú gazdasági (Gip) terület dél-nyugati részére min 30,0 m széles beültetési kötelezettséget ír elő. A módosítás során pótoljuk ennek a beültetési kötelezettségű területnek a jelölését a Szabályozási tervlapon. Egyéb, a Helyi Építési Szabályzat szövegét érintő módosítások A mezőgazdasági kertes övezetekre vonatkozó részletes szabályozás kidolgozása. Kertes mezőgazdasági terület övezet maximális beépíthetőség (%) 3 maximális építménymagasság (m) 3,5 minimálisan kialakítható telekméret (m 2 ) A településrendezési eszközök módosításához biológiai aktivitás érték számítás készült, melyet a módosítás alátámasztó munkarésze részletesen tartalmaz. A megvalósuló településszerkezeti terv módosítása során az összesített biológiai aktivitásérték változás növekedést okoz (+122,961). A módosítással érintett területek egyéni sajátosságai: Az 1-es, 4-es, 5-ös, 6-os, 8-as és a 10-es jelű változással érintett területeken a módosításnak közlekedési vonzata nincs. A 2-es és a 7-es jelű területen tervezett gazdasági terület feltárása a jelű útról történő leágazással lehetséges a módosított településrendezési terv szerint. A 3-as jelű területen tervezett gazdasági terület feltárása a 81. számú főútról történő leágazás kiépítésével lehetséges a módosított településrendezési terv szerint. A 9-es jelű terület az Ady Endre utca, Széchenyi István utca és Arany János utca folytatásával feltárható. A területek tervezett telekosztását, az úthálózatot a térképmelléklet 2. számú melléklete szemlélteti A módosított szabályozási terv összefüggése más releváns tervekkel A bemutatott változtatások illeszkednek a település nagytávlatú tervezett területhasználatához. 37

8 A készítés során figyelembe vett releváns tervek az alábbiak: Országos Területrendezési Terv, Nemzeti Környezetvédelmi Program, Fejér Megye Területrendezési Terve A tervváltozatok közötti választás indokai A szabályozási terv módosítása egy változatban készült a hivatkozott tervdokumentációk felhasználásával. A tervdokumentáció a 3. jelű területre tartalmaz változatokat, mert a 1222/2011. (VI. 29.) számú Kormányhatározat értelmében a 81. számú másodrendű főút ben 2x2 sávos kiemelt főúttá lesz fejlesztve, így a közlekedési munkarész kimunkálásra került 1x1, illetve 2x2 sávos változatra. 3. A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA, KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Környezeti hatása a kialakításra kerülő gazdasági területeken megvalósuló tevékenységeknek lehet, ezért jelen környezeti értékelési dokumentáció csak ezen a funkció kialakítás környezeti hatásait vizsgálja. A tervezett gazdasági területeken kialakítandó ipari park megvalósításának célja a növekvő fogyasztói, és ezáltal a beruházói igények kiszolgálása. A beruházások Söréd település fejlődését szolgálják. A tervezési területeken elsősorban nem jelentős környezeti hatású gazdasági tevékenységek megvalósítására ad lehetőséget. A kialakításra kerülő gazdasági területeken az önkormányzat célja, hogy a régióban jelenleg is erős mechatronika (gépipar, elektronika), informatika- szoftveripar, logisztika, élelmiszeripar és a műanyag iparhoz szorosan kapcsolódó beszállítói és szolgáltatói vállalkozásokat telepítse le Környezetvédelmi célok és szempontok figyelembe vétele a tervben A beruházásokat a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével kívánják megvalósítani, a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének értelmében a tervezett beruházásokat, tevékenységet az elérhető legjobb technológiák kiépítésével, alkalmazásával kívánják megvalósítani A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek céljaival való konzisztenciája környezetvédelmi szempontból A szerkezeti és szabályozási terv-javaslat készítőjének kötelezettsége, hogy a készített terv összhangban legyen a magasabb rendű tervekkel, megfeleljen azok előírásainak. 38

9 A szerkezeti és szabályozási terv-javaslat a fentiekre figyelemmel összhangban van Söréd Településfejlesztési Koncepciójával, melyet a 45/2003. (VI. 25.) Ök. határozattal hagyott jóvá Söréd képviselő-testülete A jelenlegi környezeti állapot ismertetése Ellátási rendszerek, infrastruktúra A gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató területté minősítendő területek jelenleg nem rendelkeznek ellátási rendszerekkel, így az ivóvízhálózatot, a szennyvízhálózatot, a földgáz, és elektromos energia-ellátás a terület jövőbeli funkciójának megfelelően meg kell oldani. Feltételezhetően a fent említett közművek a településen meglévő, jelenlegi rendszerhez kapcsolódva kerülnek majd megtervezésre. A tervezés jelen fázisában csak az úthálózat kialakítására állnak rendelkezésre tervek A környezeti elemek és rendszerek állapota Levegőminőség Az ország területének légszennyezettségi agglomerációkba és zónákba sorolását a zónacsoportok megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú mellékletében szereplő zónacsoportok megjelölésével összhangban a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A fent hivatkozott KvVM rendelet szerint Söréd a 10-es számú légszennyezettségi zónába tartozik. 6. táblázat: Az érintett terület levegőminőségi besorolása SO2 NO2 CO Szilárd (PM10) F F F E Az előző táblázatban szereplő besorolási kódokat a 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. számú mellékletének értelmében az alábbiakban adjuk meg: E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján a levegőminőségi követelmények (egészségügyi határérték) a következők: 7. táblázat: Levegőminőségi határértékek Légszennyező anyag Légszennyezettség egészségügyi határértéke ( g/m 3 ) órás 24 órás Éves Szén-monoxid

10 Nitrogén-dioxid Szálló por Kén-dioxid A település környezeti levegő szennyezettségét közvetlenül befolyásoló tényező, a 81. számú főút közlekedéséből adódó emissziója. A Magyar Közút Zrt. által évre vonatkozó forgalomszámlálási adatokat vettük alapul. Söréd légszennyezettségének megállapításához forgalomszámlálási adatokat, valamint az egyes gépjárműtípusok jellemző fajlagos légszennyezőanyag kibocsátásait figyelembe véve kiszámítottuk a 81-es út adott szakaszán zajló forgalomból eredő légszennyezőanyag kibocsátást. A számításaink eredményét az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 8. táblázat: Forgalomból adódó légszennyezőanyag kibocsátás Utak Összforgalom (db/h) Számított kibocsátás (g/h) CO NO2 SO2 PM10 81-es út táblázat: Forgalomból adódó légszennyezőanyag kibocsátása határértékhez viszonyítva Számított kibocsátás (µg/m 3 ) Határérték (µg/m 3 ) CO 38, NO 2 23, SO 2 0, PM10 2,76 Az adatokból látható, hogy Söréd településen a 81. számú főút forgalmából adódó légszennyezettség nem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján az órás egészségügyi határértéket Talaj állapota és igénybevétele Általános jellemzés Söréd a Sörédi-hát kistájon helyezkedik el. A kistáj Fejér megyében található, területe 103 km 2 A gyenge esésű (5-6 %) és kicsi relatív reliefű (átlagosan 26 m/km 2) löszhátat É-ról D felé fokozatosan kisvastagodó újpleisztocén lösz borítja. É-i részét főleg lejtőtörmelékes, aprókavicsos áttelepített lösz fedi (5-10 m), csak D-i térségben elterjedtebb a helyben képződött száraztérszíni típusos lösz (10-15 m). Felszíne makro- és mikroformákban egyaránt szegény. É-i része egyhangú, tagolatlan, dolinás fennsík jellegű terület, és csak D-i, erősebben lejtősödő, enyhén hullámos felszínét tagolják kisebb szárazvölgyek. A kistáj pannon magon kialakult, valamikori Vértes-hegységi hegylábi hordaléklejtő, amely a fiatalkori mozgások és a löszhullások eredményeként vette fel mai alakját. A táj É-i felének magasabb térszínű löszös anyagain csernozjom barna erdőtalajok képződtek. Mechanikai 40

11 összetételük homokos vályog és vályog, vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőek. Főként szántóként, de szőlőként is hasznosíthatók. A kistájban még rendzina (1 %), barnaföld (2 %) és réti talaj (3%) fordul elő. A rendzinák igen gyenge, a többnyire erodált barnaföldek némileg jobb (int ) termékenységűek és mintegy 90 %-ban szántóként hasznosíthatók. A réti talajok kedvező termékenységűek és majdnem teljes egészében (95 %) szántóként hasznosíthatók. A mezőgazdasági jellegű kistájban a főbb termesztett növények: a búza, az őszi árpa, a kukorica, a napraforgó és a lucerna. Tervezési terület A 2-es jelű területhez tartozó és a 235/3-235/29 helyrajzi számú földrészleteket kertként, legelőként használják. A 3-as jelű területet alkotó 038/1-041/5 helyrajzi számú földrészleteket szántóként művelik. Azaz a tervezett iparterületek területe jelenleg külterületi, mezőgazdasági terület. A területek terheltségi állapotáról gyakorlatilag nem beszélhetünk. Az érintett terület genetikus talajtípusait, valamint talajképző kőzeteit a 3. és 4. számú térkép szemlélteti A vizek állapota A Sörédi-hát vízhiányos terület. A kisvizek ősszel, az árvizek kora nyáron és tavasszal a leggyakoribbak. Felszíni vizek Söréd belterületén folyik keresztül a Magyaralmási-vízfolyás, mely a települést elhagyva Magyaralmás és Sárkeresztes között torkollik a Gaja-patakba. A vízfolyás kezelője a Vértesaljai Vizi Társulat A tervezéssel érintett területek vízrajzát az 5. számú térkép tartalmazza. Felszín alatti vizek Talajvízre a kistájon csak a hátság peremterületein számíthatunk, 4-6 m közötti mélységben. Mennyisége azonban nem jelentős. Kémiailag a nátrium-kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos típushoz tartozik. Keménysége nk o közötti, míg a szulfáttartalom jellemzően 60 mg/l alatti. Korlátozott a rétegvíz készlet is. A kevés artézi kút vízhozama mérsékelt, mélysége változó. A vizsgált területek nem érintenek vízbázis védőterületet. Söréd nitrát érzékeny zónába esik a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet szerint, valamint a település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekszik az alábbiak szerint: 41

12 112. táblázat: Söréd község érzékenységi besorolása Település Fokozottan Kevésbé Kiemelten érzékeny Érzékeny érzékeny érzékeny f.a. terület Söréd X Az élővilág állapota Az egykor alapvetően elegyes lösztölgyesekkel fedett Sörédi-hát nagy része manapság szántóföld, a fragmentáltan található természetesebb vegetáció maradéka nem éri el a 10 %-ot. A kevés vegetáció közül legjelentősebbek az egykori lösztölgyes jellegű erdők és ezek tisztásainak maradványai. Ezek mindig mezőföldiekhez hasonlóan a fennsík jellegű részekbe bevágódott völgyek mentén maradtak fenn. Az Aszal-völgyben löszgyepek, erdőssztyeprétek találhatók nagyobb kiterjedésben, itt számos szárazgyepi faj (magyar kutyatej-euphorbia glareosa, macskahere-phlomis tuberosa, hengeres peremizs-inula germanica, tavaszi hérics- Adonis vernalis stb.) mellett ezeknek a gyepeknek a jellegzetes cserjéit (cseplesz meggy- Prunus fruticosa, jajrózsa- Rosa spinosissima) is megtalálható. A Nagy-völgyben a löszön kialakult erdők kiterjedése számottevő Tájvédelem Az általunk vizsgált terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. A fejlesztési terület esetében nem beszélhetünk természetes növénytakaróról, a mezőgazdasági technológia által meghatározott termesztett növényfajok mellett a megjelenő gyomok említhetők meg. A területen tájvédelmi értékek nem találhatók Az épített környezet állapota A vizsgált területeken építmény nem található, a beruházás megvalósítása során bontási munkálatok nem tervezettek. A tervezési területen nyilvántartott régészeti lelőhelyet, illetve védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet nem érint. A létesítéskor, amennyiben a földmozgás során régészeti jelenségek kerülnek elő, a fejlesztést végző beruházók kötelesek a Kulturális Örökség védelméről szóló évi LXIV Törvény 24. -nak vonatkozó részei szerint eljárni, a kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tenni Önállóan kezelt hatótényezők Hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás A tervezési területeken jelenleg semmilyen tevékenységet nem folytatnak, így hulladék a jelenlegi állapotban a területen nem keletkezik. Zajterhelés A fejlesztési területeken pontszerű zajforrás nincs, csak a közúti forgalomból származik zajkibocsátás. 42

13 A terület forgalom meghatározásakor figyelembe vettük a 81 sz. útra rendelkezésre álló forgalomszámítási adatokat (ÁKMI Forgalomszámlálási adatai). 12. táblázat: 81-es út forgalma Sörédnél Jármű-kategória megnevezése Akusztikai járműkategória Elhaladó napi forgalom Személygépkocsi I 4740 Kisteher gépkocsi I 733 Szóló autóbusz II 81 Csuklós autóbusz III 11 Közepesen nehéz tehergépkocsi II 205 Nehéz tehergépkocsi III 58 Szerelvény III 752 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár II 31 Összesen 6611 Forgalmi adatok képzése mértékadó zajterhelés számításához A mértékadó zajterhelés számításának alapját képező nappali és éjszakai óraforgalom megállapítása: A1 ANF1 Q A n 2n ( ANF2 ÁNF4 ÁNF7 ) 1n Q2n Q 3n A 2n ( ANF ÁNF ÁNF6 ) A ANF1 Q A e 2e ( ANF2 ÁNF4 ÁNF7 ) 1e Q2e 8 8 Q 3e A 2e ( ANF ÁNF ÁNF6 ) Az érintett útvonalon a számított forgalom az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakul: Átlagos nappali óraforgalom Akusztikai járműkategória Átlagos éjszakai óraforgalom Akusztikai járműkategória I. II. III. I. II. III Az út és időszakhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint LAeq(7,5)i - számítása L ( 7,5) ( K K ) Aeq i t D i p=0 az adott akusztikai járműkategóriához a terhelési paraméter teljesen sík területen v=90 km/h sebesség esetén, járműkategóriánként Laeq(7,5)i nappal Laeq(7,5)i éjjel I. II. III. I. II. III. 43

14 Az alábbi képlettel kiszámítható a referencia egyenértékű hangnyomás szint nappalra, és éjszakára: LAeq(7,5)=10*Log(Σ10 0,1*LAeq(7,5)i ) Nappal: 74,3 db Éjjel: 67,4 db Hangnyomásszint meghatározása a védendő létesítményeknél A legközelebbi védendő létesítmények (kisvárosias lakóépületek) az út mellett 115 m-re találhatók. A védendő létesítmények homlokzatánál számított hangnyomásszint: ahol, Kd=-17,8 Kh= 0 Kz= 0 Km=0 Ka=0 Kl=0 L Aeq ( d, h) L (7,5) K Aeq d K h K z K m K a K - akusztikai középvonal és a megítélési pont távolsága - hangvisszaverődésektől függő korrekció (szabad tér esetén) - a növénysáv eredő zajszintmódosító hatása - a talaj és meteorológiai viszonyok miatti csillapító hatást elhanyagoljuk - a hangárnyékolástól függő korrekciót elhanyagoljuk - β 0 =180 0 látószög esetén l LAeq ( d, h) nappal 56, 5dB LAeq ( d, h) éjjel 49, 6dB A 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken az alábbi táblázat tartalmazza. 13. táblázat: Közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken Zajtól védendő terület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) Határérték (L TH ) az L AM, kö megítélési szintre (db) Összekötő út mentén Nappal (6-22) Éjjel (22-6) A számítások alapján a jelenlegi nappali közúti közlekedésből származó, illetve az éjjeli közúti közlekedésből származó zajkibocsátás a védendő létesítményeknél nem haladja meg a vonatkozó határértékeket. 44

15 A fennálló környezeti konfliktusok, problémák A beruházással érintett területek környezeti állapotára vonatkozó adatok összegzése alapján megállapíthatjuk, hogy mely jellemzők adják a tervezett tevékenység erősségeit, mik okozzák a gyengeségeket, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a fejlesztéshez, és milyen fenyegetéseket kell figyelembe venni a tervezés, a célok, programok meghatározása során (SWOT-analízis). A jellemzőket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 14. táblázat: SWOT elemzés Erősségek Kedvező földrajzi helyzet Kedvező közlekedési kapcsolat Nem érint természetvédelmi területet Lehetőségek Település fejlesztése Infrastruktúra fejlesztése megoldható Jogi háttér megteremtése a beruházói igényeknek Gyengeségek Közművesítés hiány Infrastruktúra (utak) hiánya Fenyegetések - A táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy a tervezett beruházás megvalósításának környezetvédelmi akadálya nincs. A módosított szabályozási terv megvalósulásával közvetlenül, vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők Természeti erőforrások közvetlen igénybevétele, és a környezeti elemek terhelése a módosított szabályozási terv megvalósítása során Közműellátás Vízellátás A tervezés jelenlegi fázisában vízigény meghatározása nem határozható meg. A tervezett vízfelhasználás mennyiségét a szolgáltatóval külön kell egyeztetni, a szükséges kapactások rendelkezésre állnak. A községben az ivóvízellátó rendszer kiépült, a térségi szolgáltató a Fejérvíz Zrt. A vizsgált területen azonban csak a beruházás esetén kerül sor a közművesítésre. Szennyvízelvezetés, tisztítás A térségi szolgáltató a Fejérvíz Zrt. A település lakóterületein a szennyvízcsatorna kiépítésre került. A kommunális szennyvíz tisztítása a bodajki szennyvíztisztító telepen biztosított. A beruházások megvalósításával a keletkező szennyvíz mennyiséget a hálózat nagy valószínűséggel fogadni tudja. A beruházások megkezdése előtt kalkulált szennyvízmennyiségre a közszolgáltatótól be kell szerezni a befogadó nyilatkozatot. 45

16 Felszíni vízelvezetés (csapadékvíz-elvezetés) A Magyaralmási-vízfolyás kezelője a Vértesaljai Vizi Társulat. A rendszer a keletkező csapadékvizet be tudja fogadni,a csapadékvíz hálózatot a beruházásokhoz mérten ki kell alakítani. Környezeti következménnyel járó társadalmi, gazdasági folyamatokat ösztönző tényezők a módosított szabályozási terv megvalósítása során A módosítás során pontosításra kerülnek a Településszerkezeti terven és a Szabályozási terven eltérően jelölt terület felhasználások. A módosítással az önkormányzat nagyobb lehetőséget kíván biztosítani a fejlesztési lehetőségek meghatározására, egyúttal az építésügyi igazgatás jogszabályi kereteinek megteremtésére. Az előírások megfelelő betartásával olyan ipar létesítmény betelepülése megengedett amely jelentős környezetterheléssel nem jár, így nem indukál környezeti következményekkel járó társadalmi és gazdasági folyamatokat. A módosított szabályozási terv megvalósításával járó környezeti hatások Környezeti igénybevétel, illetve terhelés Az egyes környezeti elemekre vonatkozó igénybevétel, illetve terhelés A megvalósítás várható környezeti hatásai elsősorban a levegőt, a felszíni és felszín alatti vizeket, mint környezeti elemeket érintik, önálló hatótényezőként megjelenik a hulladék és a zaj. A megvalósítás tervezett időtartama 50 év, azonban várhatóan a létesítmények felhagyására ezután sem kerül sor. Levegő igénybevétel, terhelés A megvalósítás (a tervezett létesítmények üzemelésének) időszakában egyidőben az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan beszélhetünk levegőre gyakorolt hatásról: fűtési rendszerek kibocsátásai, a gépjármű-forgalom emissziói. A tervezett létesítmények helyszínén a következő légszennyező forrás típusokkal találkozunk: 1. Légszennyező pontforrások: a fűtést, meleg víz ellátást biztosító kazánok égéstermék-kibocsátó kéményei. 2. Vonalforrások: az új létesítmény forgalma a tervezési területen belül hat a levegő állapotára, a célforgalom a környék gépjárműforgalmára és levegőminőségére is hatást gyakorol. 46

17 1.) Légszennyező pontforrások, hő- és energiatermelés, hűtés A levegő minőségét szabályozó 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával szükséges megvalósítani. A vizsgált területen a füstgáz légszennyező anyagainak egyenletes eloszlását, 3 m/s-s szélsebességet valamint a nagy keveredési térfogatot és légcserét figyelembe véve a kibocsátott füstgázok koncentrációja olyan alacsony szintre hígul, hogy a jelenlegi állapotot nem befolyásolják. A hűtési technológiák tervezésénél - az ózonréteg védelme érdekében - a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásaiban engedélyezett hűtőközegeket fogják használni. 2.) Vonalforrások - gépjárműforgalom A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbiak szerint becsült gépjármű összetételű forgalommal kell számolni naponta: 2. táblázat: A beruházás megvalósításához kapcsolódó becsült gépjárműforgalom Napi tehergépjármű forgalom összesen Napi személygépjármű forgalom összesen Gépjárművek kibocsátásainak fajlagos értékei: A Közlekedéstudományi Intézet adatai alapján a évre vonatkozó nehézteher- és személygépjárművek fajlagos emisszió értékeit az alábbi táblázatokban mutatjuk be. A fejlesztési területen a személygépjárművekre és tehergépjárművekre a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h. Ennek megfelelően az alábbi táblázatok tartalmazzák a fajlagos kibocsátási értékeket: 3. táblázat: Személygépjárművek (egységjármű) maximális kibocsátásai Kibocsátási értékek Haladási sebesség (km/h) Kén-dioxid Részecske PM10 (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) Fajlagos 30 16,1 1,33 0,0084 0, Ej/óra (legforgalmasabb) ,5 59,85 0,378 6,39 4. táblázat: Tehergépjárművek (egységjármű) maximális kibocsátásai Kibocsátási értékek Haladási sebesség (km/h) Szénmonoxid Nitrogénoxidok Szénmonoxid Nitrogénoxidok Kén-dioxid Részecske PM10 (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) Fajlagos 30 12,94 6,25 0,104 1,76 5 Ej/óra (legforgalmasabb) 30 64,7 59,85 0,52 8,8 A tervezett beruházás gépjárműforgalma által kibocsátott légszennyező anyagok becsült mennyiségét a következő paraméterek figyelembe vételével határozzuk meg: 47

18 A területen a járművek átlagos megtett úthosszát 500 m-re becsüljük. A légszennyező anyagok kibocsátása által érintett levegő térfogata m 2 5 m = m³, a 54-szeres légcserét figyelembe véve m³. A fenti paraméterek alapján a fejlesztési terület mozgó forrásokból eredő levegőterhelésének mértéke egy órás csúcsot figyelembe véve az egyes légszennyező komponensekre a következő: 17.táblázat: A közlekedés okozta levegőterhelés mértéke a tervezési területen Járművek Személygépjármű Tehergépjármű Összesítve Szennyező komponens megnevezése Koncentráció- mértéke (µg/m³) Szén-monoxid 22,36 Nitrogén-oxidok 1,85 Kén-dioxid 0,012 PM10 0,198 Szén-monoxid 1,99 Nitrogén-oxidok 0,96 Kén-dioxid 0,016 Részecske PM10 0,27 Szén-monoxid 24,35 Nitrogén-oxidok 2,81 Kén-dioxid 0,028 Részecske PM10 0, táblázat: A légszennyező hatások összesítése Szennyező komponens megnevezése Szén-monoxid Koncentráció- mértéke (µg/m³) Nitrogén-oxidok Koncentráció- mértéke (µg/m³) Kén-dioxid Koncentráció- mértéke (µg/m³) Részecske Pm Koncentráció- mértéke (µg/m³) Háttérterhelés 38,64 23,04 0,19 2,76 Ipari park üzemeléséből származó szennyezés 24,35 2,81 0,03 0,47 Össz terhelés 62,99 25,85 0,21 3,23 Határérték Ezzel a számítási mechanizmussal a várhatóan kialakuló koncentrációt felül becsültük. Tehát nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a fentiekben túlbecsült várható terhelések a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú melléklete szerinti határértékeknek megfelel, az okozott hatás elviselhető. A vizek igénybevétele és terhelése A tervezés jelen fázisában a konkrét beruházás ismerete nélkül vízigény mennyiséget becsülni nem lehet. Vízhasználat nagy valószínűséggel a kommunális szükségletek kielégítésére, és a zöldfelület öntözésének vízfelhasználására korlátozódik majd. A megnövekedő vízigénynek a térség vízellátására várhatóan környezeti hatása nem lesz. 48

19 Söréden az ivóvízellátása a Fejérvíz Zrt. ivóvízhálózatáról történik. A terület beépítésével a felszíni, és felszín alatti vizek nem szennyeződnek, a szennyezett csapadékvíz és a szociális szennyvizek zárt rendszerben történő elvezetése szükséges. Szennyvizek kezelése A kibocsátott szennyvíz a közcsatornába csak abban az esetben vezethető, ha a szennyezettsége megfelel a közcsatornára rákötött szennyvíz vízminőségi követelményeinek (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírt küszöbértékeknek). A keletkező szennyvizek befogadója a Fejérvíz Zrt. szennyvízhálózata lehet, mert a településen jelenleg a Zrt. a közszolgáltató. A tervezés jelen fázisában a konkrét beruházás ismerete nélkül vízigény mennyiséget becsülni lehet csak. Csapadékvíz-elvezetés A konkrét beruházások figyelembevételével csapadék víz elvezető rendszer kiépítése szükséges Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezési területen a megvalósítás időszakában a technológiai fegyelem megtartása mellett sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek nem veszélyeztetettek. A megvalósítás időszakában a felszíni és felszín alatti vizek terhelése nem történik, a hatások elviselhetőek lesznek. A talaj igénybevétele és terhelése A megvalósítás szakaszában a területet további zavaró hatások nem érik. A talajrétegek szennyezése tekintettel a tervezett tevékenységek jellegére, valamint a terület közművesítésére a megvalósítás szakaszában nem várható. Azonban a megvalósítás során a kialakított létesítmények területfoglalása miatt a talaj természetes funkcióját továbbra sem tudja ellátni, ezért a talajt érő hatásokat túlbecsülve - terhelőnek minősítjük. Az élővilág állapota A tervezési területeken az üzemek, raktárak megépítése során átalakult növény- és állatvilág az üzemeltetés során fellépő hatásokat képes elviselni, ugyanis már csak azok a fajok maradnak meg az érintett területeken, melyek az emberi jelenlétet tolerálni képesek. Javasoljuk, hogy a tervezési területekre betelepülni kívánó üzemeknek az engedélyezési tervekhez növénytelepítési tervet legyen szükséges készíteni. A megvalósítás fázisa az élővilágra hatást nem gyakorol. 49

20 Tájvédelem A fejlesztési területek beépítése következtében az eredeti élővilág egy része megszűnik. Ezt az állapotot az alábbi, élővilág és a táj változatosságának megmaradását és fejlesztését szolgáló intézkedésekkel szükséges ellensúlyozni: A szabályozási terv módosítása során figyelemmel voltak a táj állapotára, ügyeltek a táj esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek és természeti rendszerek fennmaradásáról. A szabályozás alá vont területekre helyi építési szabályzat készült, amiben meghatározásra kerül, hogy az építkezés során betartandó, a tájképre is hatással levő szempontok. Fentiek figyelembe vételével a tájvédelemmel kapcsolatos hatások elviselhetőnek minősülnek. Az épített környezet állapota Az ipar megtelepedésével létesülő épületek az épített környezetre elviselhető hatással vannak. A megvalósítandó létesítmények segítségével a településen élők igényeinek, szükségleteinek szélesebb körű kielégítése válik lehetővé. Az új épületek az épített környezetre semleges hatással lesznek. Hulladék kibocsátás és szállítás A tervezés jelenlegi fázisában az összességében keletkező hulladékmennyiségek nem határozhatók meg pontosan. A keletkező hulladékok fajtája és mennyisége a telepítésre kerülő berendezések és technológiák függvénye. A hulladékok megfelelő gyűjtése és szállítása szakcégekkel valósul majd meg. A hulladékok keletkezése okozta hatás elviselhető. Zajkibocsátás és terhelés Az ipari parkba települni szándékozók köre jelenleg nem ismert. Ezért a zajforrások adatai nem állnak rendelkezésre. Az ipari park kialakítása után csak a közúti forgalom növekedéséből származik zajkibocsátás, mely esetben maximálisan az alábbi gépjármű összetételű forgalommal kell számolni pluszban a legforgalmasabb órában: Személygépkocsi: 345j/nap Szerelvény: 41j/nap Összehasonlítva a jelenlegi forgalomszámítási adatokkal látható, hogy a túlbecsült forgalomnövekedés nem okoz számottevő növekedést a 81. számú út forgalmában. A forgalomnövekmény nem okoz számottevő zaj növekedést, ezért zajszámítást nem végeztünk a megnövekedett forgalomra. Fentiek figyelembevételével a zajterhelés elviselhető hatásnak minősül. 50

21 A környezeti elemek rendszereit, folyamatait érő hatások A gazdasági területre betelepülő ipar kialakítása során az érintett területeken a meglévő mezőgazdasági kultúrák nyújtotta élőhelyek megszűnnek. A kialakításra kerülő zöldfelületek létesítésével azonban az élővilág számára új élőhelyek alakulnak ki A Natura 2000 területek állapotára, illetve a területen lévő élőhelyekre és fajokra irányuló hatások A létesítendő tervezési területén az egykori természetes növénytakaró, már sehol sem található meg. A területhasználathoz alkalmazkodó élővilág található a területen jelenleg. A tervezési területek Natura 2000 területet nem érintenek. A beruházással érintett terület környezetében található, természetvédelmi oltalom alatt álló területek elhelyezkedését a 6. számú térkép szemlélteti Az érintett emberek egészségi állapotában, illetve életminőségében fellépő változások A tervezett ipari park kialakításával az embereknek munkahelyet teremtenek, mely során életminőségük javul. A módosított szabályozási terv megvalósítása során fellépő közvetett hatások bemutatása Új környezeti problémák, konfliktusok megjelenése a megvalósítás következtében A beruházás megvalósulásával új környezeti problémák megjelenésére az érintett területeken várhatóan nem kell számítani Környezettudatos magatartás, életmód lehetőségeinek gyengítését okozó hatások A szabályozási tervben meghatározott fejlesztési célok gyengítést okozó hatást nem fejtenek ki A helyi adottságoknak megfelelő térszerkezettől, terület-felhasználási módtól való eltérést okozó hatások A bemutatott változtatások illeszkednek a település nagytávlatú tervezett területhasználatához, annak a tendenciának az erősödését mutatják, ami tervezés kezdetétől ismert és elfogadott volt A helyi társadalmi-kulturális, illetve a gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengülését okozó hatások A társadalmi-kulturális, illetve gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengülését okozó hatást a Terv megvalósítása nem okoz. 51

22 A természeti erőforrások megújulását korlátozó hatások A természeti erőforrások megújulását akadályozó hatásokkal a településrendezési tervben meghatározott fejlesztési célok megvalósulása nyomán nem kell számolni Nem helyi természeti erőforrások jelentős felhasználását okozó hatások Nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű felhasználása a Terv megvalósulása nyomán nem történik Várható környezetterhelés becslése A beruházás során a környezetterhelést és a környezet igénybevétel várható mértékének becslését az adatok bizonytalanságának figyelembevételével az alábbi táblázatban mutatjuk be. 20. táblázat: A környezetterhelés várható mértékének becslése Környezeti elemek Levegő Vizek Föld Épített környezet Hulladék Zaj Hatótényezők Létesítés Megvalósítás Felhagyás Közvetlen hatás Gépjárművek kibocsátásai Gépjárművek, kazánok légszennyezőanyag kibocsátásai Gépjárművek kibocsátásai Hatásfolyamat, Közvetett hatások Kibocsátott szennyezőanyagok terjedése Létesítés Szennyvíz keletkezése Keletkezett Megvalósítás Felhagyás Létesítés Szennyvíz keletkezése Szennyvíz keletkezése Földmunkák szennyvizek elvezetése Kitermelt föld kezelése Egyesített hatásterület A fejlesztéssel érintett ingatlan határain belül A fejlesztéssel érintett ingatlan határain belül A fejlesztéssel érintett ingatlan határain belül A csatorna rendszer vezetékhálózata Új területfoglalással járó területek Megvalósítás Felhagyás Földmunkák Kitermelt föld kezelése Megépített létesítmények területe Létesítés Megvalósítás Felhagyás Létesítés Megvalósítás Felhagyás Létesítés Megvalósítás Hulladékok keletkezése Hulladékok keletkezése Hulladékok keletkezése Munkagépek, technológiai Hulladékok kezelése Zajterhelés A fejlesztéssel érintett ingatlan határain belül A fejlesztéssel érintett ingatlan határain belül 52

23 Környezeti elemek Élővilág, Tájvédelem Hatótényezők Felhagyás Közvetlen hatás berendezések zajhatása Hatásfolyamat, Közvetett hatások Létesítés Földmunkák Élőhelyek megszűnése Megvalósítás - - Felhagyás Földmunkák Élőhelyek helyreállítása Egyesített hatásterület Létesítmények területe, a fejlesztéssel érintett ingatlan határain belül A módosított szabályozási terv értékelése a környezeti következmények alapján A településrendezési tervben megfogalmazott célok megvalósításával a környezeti elemeket és a környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét jelentős környezeti hatás nem éri. Várhatóan kismértékű hatás éri a levegőt, az élővilágot, illetve kismértékben nő a zajterhelés. 53

24 4. A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN FELLÉPŐ, KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK A megvalósítás várható környezeti hatásai elsősorban a levegőt, az élővilágot, mint környezeti elemeket érinti, önálló hatótényezőként megjelenik a kismértékű zajnövekedés. A környezeti elemek védelmére, illetve a megvalósítás során a környezet terhelésének csökkentésére vonatkozó legfontosabb intézkedéseket az alábbiakban foglaljuk össze. A fejlesztési területek természeti környezetének állapotával kapcsolatos célok: o Környezeti elemek (levegő, föld, víz, élővilág) védelme Fokozottan ügyelnek arra, hogy a kivitelezés során talaj-, felszíni-, és felszín alatti vízszennyezés ne következhessen be. A levegőre gyakorolt hatásokat a szállítójárművek, a rakodást végző munkagépek okozzák. A hatékony üzemanyag felhasználás, ill. a csökkentett mértékű légszennyezőanyag-kibocsátás érdekében, a fejlesztésekkel érintett területeken sebességkorlátozást kell bevezetni, illetve munkagépek esetén a rendszeres karbantartást szakszervizben kell végeztetni. o Tájértékek megőrzése és fejlesztése Környezetvédelem, épített környezet és infrastruktúra fejlesztése o Zöldfelületek fennmaradása és megóvása o A tervezett létesítmények használata során keletkező hulladékot a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjtik és további kezelésre csak érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. Lehetőség szerint törekednek a szelektíven gyűjtött hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására. A keletkező hulladékok kezelését a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzik. o Épített környezet tájba illesztett módon kerül kialakításra o A kialakított közlekedési útvonalak a fejlesztési területen kialakított tevékenységekhez kapcsolódnak o Szennyvízcsatorna-hálózat megépítése tervezett Környezettudatosság az érintettek körében A meghatározott környezetvédelmi célok elérésével az érintett területek a környezetre nem jelentenek kockázatot A természeti környezet állapotának megőrzése és javítására szolgáló intézkedések Az alábbi fejezetekben felsorolt intézkedések az egyes környezeti elemek (levegő, föld, víz, élővilág) állapotának megőrzését, illetve javítását szolgálják. A tájértékek megőrzésével kapcsolatos intézkedéseket az élővilág védelmével együtt vizsgáljuk A levegő minőségének javítása a fejlesztési területen A kialakuló terhelés enyhítésére irányuló intézkedések: A levegőre gyakorolt hatásokat az ipari park pontforrásainak kibocsátásai, illetve a megnövekvő forgalmat okozó gépjárművek okozzák. 54

25 A hatékony üzemanyag felhasználás, illetve a csökkentett mértékű légszennyezőanyagkibocsátás érdekében, a tervezési területen sebességkorlátozást kell bevezetni. Intenzív fásítást, valamint növénytelepítést kell végezni, melynek eredményeként nő az érintett területek biológiailag aktív felülete, a védősávok zöldfelületi hálót, rendszert alkotnak. Ezáltal a vegetáció kondicionáló hatása megerősödik, szennyezést lokalizáló és szűrő hatása is fokozódik, azaz a levegő minőségére kedvező hatást gyakorol A talaj állapotának megőrzéséhez javításához szükséges intézkedések A telepítésekre kijelölt területeken a talaj jelenlegi funkciója a létesítmények helyén megszűnik. A szabad területeken a zöldfelület kialakítást biztosítják A fejlesztési terület felszíni és felszín alatti vizeivel kapcsolatos intézkedések Az érintett területeken figyelmet kell fordítani a talaj, illetve a felszín alatti vizek védelmére, mert a terület érzékeny földtani közegen helyezkedik el. A felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos szükséges intézkedések az alábbiak: A szennyvízhálózat kiépítése, tervezett, folyamatos ellenőrzése, karbantartása nélkülözhetetlen. A csapadékvíz-elvezető rendszert a beruházások által érintett területeken ki kell építeni, csatlakoztatni kell a már meglévő hálózathoz, folyamatos ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell. A talajvíz védelmének kiemelt jelentőséget kell biztosítani Az élővilág és a táj változatosságának megmaradását és fejlesztését szolgáló intézkedések A fejlesztési területek beépítése következtében az eredeti élővilág egy része megszűnik. A szabályozás alá vont területekre helyi építési szabályzat készült, amiben meghatározásra kerül a beépíthetőség mértéke, az érintett területen megvalósítható tevékenységek köre. 5. A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVEKBEN FIGYELEMBE VEENDŐ INTÉZKEDÉSEK, FELTÉTELEK, SZEMPONTOK A helyi rendeletekben érvényesíteni kell a szabályozási tervben megfogalmazottakat. 6. A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK MONITOROZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK A tervezés jelen fázisára tekintettel a környezeti hatások monitoringozására intézkedést nem javaslunk. A környezeti hatások monitoringozására, a környezetvédelmi hatóság jogosult előírásokat tenni. 7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. (III.1.) számú határozatában döntött Söréd Településrendezési Tervének módosításáról. 55

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

környezetvédelmi engedély határozat

környezetvédelmi engedély határozat ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/02741/2010 Ügyintéző: Takács Sándor Karda József Kovács Márta Kellner Szilárd dr. Horváth Zsolt dr. Kalotás Zsolt Papp

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben