KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN"

Átírás

1 KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

2 Az e-könyv alapja: Benjamin Gundgaard Conversion rate optimization in 187 steps című blog posztja Fordi totta: Favorit Fordíto Iroda, 2013 Add tova bb! Ez az e-ko nyv ingyenesen ele rhető. Nyugodtan terjeszd, oszd meg, nyom tasd ki, ma sold. Egyetlen felte tel, hogy ezt az oldalt ne to ro ld ki e s ne add ki ma s neve ben. Az e-ko nyv megjelene se t az fps webu gynökse g tette lehetőve.

3 Konverzió optimalizálás 187 lépésben A konverzio optimaliza la s ce lja me g to bb va sa rlo szerze se, akik megva sa rolja k a terme ket vagy szolga ltata st. Ebben az e-ko nyvben nem kevesebb, mint 187 specifikus e s ingyenes tippet tala lsz, melyeket, ha ra m hallgatsz, kinyomtatsz, e s egytől egyig alkalmazol a webshopod optimaliza la sa sora n. A tippek 100 e-kereskedelmi weboldal felhaszna lo i tesztjeinek tapasztalatai alapja n ke szültek.

4 Főoldal Ha egy va sa rlo előszo r ja r a webshopodban, mindo ssze 50 milliszekundum alatt do nti el, hogy az tetszik neki vagy sem. Mivel naponta rekla mok to mege vel bomba znak minket, agyunk sza mos tudatalatti do nte st hoz. Vagyis ezek a do nte sek nem felte tlenül az akaratunk szerint alakulnak, teha t az első benyoma s, ami a főoldal megpillanta sakor e ri a va sa rlo t, fontos re sze a konverzio optimaliza la s tudoma nya nak. Optimalizáld a főoldalt az alábbi tanácsaim szerint: 1. Az első benyoma s legyen egyszerű (azaz ügyelj arra, hogy a la togato t e rő benyoma s mine l egyszerűbb legyen) 2. Tedd egye rtelműve a va sa rlo sza ma ra, hogy mie rt pont a te webshopodra, terme kedre van szükse ge (haszna lj nagy címet) 3. Ha va sa rlo a weboldaladra la togat, egye rtelmű üzenet kell, hogy fogadja 4. Vetesd e szre a la togato iddal a főoldali rekla mod, kerüld el a bannervaksa g -ot 5. Helyezd a fő funkcio kat: pl. kosa r, kíva nsa glista, stb. a jobb felső sarokba 4

5 Rólunk + telefonszám Ha me g nincs ro lunk, vagy kapcsolat szekcio a weboldalon, akkor itt az ideje, hogy le trehozz egyet. Segít kie píteni a bizalmat e s azt sugallja, hogy a ke pernyő mo go tt hús-ve r emberek vannak. A bizalom e s a biztonsa ge rzet a konverzio optimaliza la s ko zponti eleme. 1. Besze lj a ce g mo go tt a llo emberekről 2. Rakj fel ke peket a kolle ga idro l, ez szinte n elősegíti a bizalom kie píte se t 3. Írd ki a telefonsza mod a va sa rla si folyamat sora n e s a to bbi oldalon is, ha lehetse ges 5

6 Optimalizáld az oldalon található keresőt Ha a la togato nem tala lja a va gyott terme ket, az kb. 30% rendele s kiese st jelent, vagyis akkor, ha a kerese s vagy a naviga cio nem zo kkenőmentes. Optimalizáld a keresőd az alábbi tanácsaim szerint: 1. Jo l la thato, megjegyezhető helyre helyezd a weboldalon, pl. a naviga cio ala 2. Segíts a la togato nak, ha elge pelne amit keres, pl. szo veg aja nlo (autosuggest) e s így e rtetted? megolda sokkal 3. Kerüld a tala lat ne lküli kerese sek megjeleníte se t 4. Kezeld megfelelően a hosszú kulcsszavakbo l a llo kifejeze seket 5. Legyen lehetőse g a tala latok szűre se re, rendeze se re 6. Katego ria k szerint jelo ld a ne pszerű terme keket a szűrőko n belül, lehetőleg haszna lj egyedi linket a szűrőkho z 7. Szűrőnek haszna lj jelo lő ne gyzeteket (checkbox) 8. Kerüld a csak go rdíte ssel (scroll) ele rhető szűrőket 9. Ne jeleníts meg olyan szűrőket, melyek nem va laszthato k (disabled) 6

7 10. A szűrőket a ke pernyő bal oldala ra helyezd e s ne ko ze pre 11. Mutasd az o sszes terme k informa cio t a kerese si eredme nyekben (a r, kisza llíta si idő, ke szlet a llapot, stb.) 12. A kerese si eredme nyeket ko nnyen a tla thato mo don lista zd, pontokba szed ve vagy hasonlo mo dszerrel 13. Kerüld a tartalom alapú kereső motorokat, mint amilyen a Google 14. Teszteld a horizonta lis kerese si eredme nyek teljesítme nye t a vertika lisakkal szemben 15. Hangold o ssze a kerese st e s a naviga cio t, így biztosítod az oldal proble mamentes haszna lata t, a rendeze st e s szűre st 16. Kerüld az automatikus kerese st egy katego ria n belül hagyd, hogy a va sa rlo va lasszon a külo nbo ző katego ria kbo l 17. Fontold meg, hogy valo ban szükse ged van re szletes kerese s funkcio ra, vagy sem 18. Tedd lehetőve mind a tartalom, mind a funkcio alapú kerese st 19. Biztosítsd, hogy a kereső tudja kezelni a szinonima kat, ro vidíte seket, egyes e s to bbes sza mot, terme ka llapotot (újdonsa gok, aja nlatok stb.), forma tumokat e s így tova bb 20. Alkalmazz a Google-ben haszna latos a ltala nos egyeze st mo dosíto karaktereket, pl. az ide zőjeleket, a mínusz karaktert stb. 21. Tedd lehetőve a súgo ban e s a szo veges tartalmakban valo kerese st is 22. A va sa rlo nak legyen lehetőse ge a terme kek o sszehasonlíta sa ra 7

8 Optimalizáld a navigációdat Sza mos webshop bonyolult naviga cio val rendelkezik e s eze rt a tulajdonosok meg rendele seket veszítenek, illetve nem túl magas a visszate rő va sa rlo ik sza ma. Optimalizáld a navigációdat az alábbi tanácsaim szerint: 1. A naviga cio d legyen egye rtelmű, külo nüljo n el a to bbi elemtől, legyen ko nnyen felismerhető 2. Szükse ged van főoldal menüpontra (e s a logo d is linkeljen a főoldalra) 3. Emeld ki az aktua lis oldal menüpontja t ki kell tűnnie a to bbi ko zül 4. Hasznos eszko z: ha az egeret a menüpontok fele húzod (hover), e rdemes az alkatego ria kat egyből megmutatni 5. Alakíts ki menülista t a bal oldalon, amely ko zvetlenül az alkatego ria kat lista zza 6. A naviga cio t tedd ko nnyen e rthetőve a la togato sza ma ra sege dmenü (breadcrumbs) haszna lata val 7. Az oldal címe t megfelelően helyezd el, legyen egye rtelmű a la togato sza ma ra, hogy milyen oldalon van e s miről szo l az adott oldal konzekvensen mindig ugyanott legyen 8

9 8. Alakíts ki lenyílo lista (drop down) menüt a gyorsabb naviga cio e rdeke ben 9. Tedd vila gossa a baloldali naviga cio e s az oldal ko zepe n tala lhato terme kek ko zti kapcsolatot 10. A listaoldalon le nyeges informa cio kat ko zo lj a terme kekről, pl. a terme kből van rakta ron? va rhato sza llíta si idő?, stb. 11. Bontsd to bb oldalra a tala latokat (sok terme k esete n), a vevőnek legyen lehetőse ge lapozni az oldalak ko zo tt 12. A lapozo naviga cio t az oldal alja n helyezd el 13. Legyen e rthető a va sa rlo sza ma ra, hogy milyen ira nyba, me lyse gbe na - viga lhat (pl. fenti naviga cio, ami első e s ma sodik szintre le pteti) 14. Tedd ko nnyűve a va sa rlo sza ma ra, hogy a terme kek ko zo tt ko nnyede n tudjon naviga lni a szűrőkkel e s a rendeze ssel 15. Ko nnyítsd meg a va sa rlo nak az oda-vissza naviga la st a listaoldalak e s a terme koldalak ko zo tt 16. A naviga cio is az elada sra fo kusza ljon 17. Kerüld a tartalom alapú naviga cio t, mert a sok szint zsúfoltta teszi a bal oldali menüt 18. Felső menüt alkalmazz, ha kevesebb mint 10 katego ria d van 19. Haszna lj bal oldali menüt, ha to bb mint 10 terme k katego ria d van 20. Biztosítanod kell, hogy a va sa rlo ma rka, aja nlatok, akcio k, újdonsa gok stb. alapja n is tudjon naviga lni az oldalon 9

10 Termék oldalak A terme k oldalra vonatkozo informa cio a ce ged e s a terme kek típusa to l függ. Ennek ellene re azonosítani tudtam bizonyos alapelveket a konverzio optimaliza la son belül, amelyek ba rmilyen terme k esete ben alkalmazhato k. Optimalizáld a terme koldalakat az alábbi tanácsaim szerint: 1. Ta volítsd el a bal oldali naviga cio t csak abban az esetben, ha hate kony sege dmenüvel (breadcrumbs) rendelkezik az oldal 2. Alakíts ki egy helyet, ahonnan a kapcsolo do terme kek ele rhetőek pl. a bal felső sarokban 3. Minden olyan informa cio a lljon a va sa rlo rendelkeze se re, ami szükse ges ahhoz, hogy megvegye a terme ket 4. Minden fontos informa cio t jeleníts meg: rakta rke szlet, a tfuta si idő, sza llíta s, pe nzvisszafizete si garancia, fizete si felte telek e s biztonsa g 5. Pro ba lj ki egyszerűbb elada si technika kat, mint a vegye l kettőt e s spo rolj vagy vegye l egyszerre to bbet e s spo rolj 6. A terme k kis ke pe (thumbnail) legyen ele g nagy ahhoz, hogy a va sa rlo nagyíta s ne lkül is meg tudja íte lni milyen a terme k 10

11 7. Ne a besza llíto kto l sza rmazo ke peket haszna ld, ha rossz a ke pminőse g a jo ke pek haszna lata kiemelkedően fontos 8. Emeld ki a terme kek külo nleges re szleteit, adottsa gait, mint a specia lis flat ke pernyős TV, külo nleges terveze sű farmer, stb. 9. A nagyított ke pekne l szürke ha tte r szerepeljen, mert az terme szetes fo kuszt ad a ke pnek 10. Haszna ld ki a divatbemutato, video e s ke zzel foghato terme kek ke peinek megjeleníte sből sza rmazo előnyo ket 11. Engedd, hogy a va sa rlo megismerje a terme ket, haszna lj bemutato video t, vagy pl. mutass re szletet egy ko nyvből, stb. 12. Haszna lj aja nlo rendszert az elada sok maximaliza la sa ra (felhaszna lo kora bbi, vagy hasonlo felhaszna lo k viselkede se alapja n, stb.) 13. Csak a terme khez releva ns aja nlatokat mutass 14. Teszteld az aja nlo rendszer aja nla sait mielőtt a weboldalra kerülne 15. Ha kiírod akik X-t va sa roltak, Y-t is va sa roltak a ke pernyő alja ra (első la ta sra pagefold fele ), vila gossa va lik, hogy go rgete ssel to bb terme k is ele rhető 16. Engedd, hogy a va sa rlo id ve leme nyezze k a terme keket 17. Ta rsíts bizonyos terme keket (pl. farmer) kapcsolo do terme kekkel (po lo, zokni), ugyanabbo l a ma rka bo l 18. Akcio s csomagban hirdess 2, 3 vagy nagyobb mennyise get 19. Legyen lehetőse g a terme k testreszaba sa ra a va sa rlo ige nyeihez/kíva nsa gaihoz, e s lehetőleg vizua lisan is mutasd meg 20. Tegye l fel útmutato t e s/vagy video t, amikor bonyolult terme ket adsz el 11

12 Kosárhoz adás Míg a potencia lis va sa rlo id kattintgatnak a Kosa rba teszem gombra, a szomorú valo sa g az, hogy 40 60%-uk nem fejezi be a va sa rla st. Így elmondhato, hogy ez az a terület, ahol a legnagyobb üzleti sikert e rheted el konverzio optimaliza la ssal. Legyen vila gos a va sa rlo sza ma ra, hogy a terme ket a kosa rhoz adta. Hasznosi tsd az alábbi tanácsaim: 1. Ira nyítsd a va sa rlo t ko zvetlenül a kosa rhoz, ha az a tlag megrendele s ne ha ny terme ket tartalmaz 2. Ha az a tlagos megrendele s terme kek sze les ska la ja t tartalmazza (azaz az a tlagos kosa r sok te telt tartalmaz), akkor szürkítsd le az oldalt e s jeleníts meg felugro üzenetet: A terme ket a kosa rhoz adta 3. Adj naviga cio t a megjelenített felugro üzenethez (kosa rhoz, folytatom stb.) 4. Informa ld a felhaszna lo t a kosa rhoz ada skor, ha me g X Ft e rte kben va sa rol, a sza llíta si ko ltse g ingyenes lesz 5. Le gy o vatos az agresszív elada ssal a kosa rna l 12

13 6. Legyen figyelemfelkeltő a kosa r, azaz ne kelljen keresni 7. Tedd egyszerűve, hogy a va sa rlo ba rmikor megtala lja a terme ket, miuta n a kosa rba tette Ezt az alábbiakkal e rheted el: 1. Helyezd a kosarat a jobb felső sarokba 2. A kosa r jo l kivehető, e rtelmezhető ikonnal rendelkezzen 3. Érthetően nevezd el a kosarat: Kosa r :) 13

14 Optimalizáld a kosarat A kosa r elhagya sa olyan konverzio optimaliza la si proble ma, amit sok ce g figyelmen kívül hagy, pedig a va sa rlo k 71%-a nem fejezi be a va sa rla st. Ennek legfőbb oka az o sszehasonlíto va sa rla s, amikor a va sa rlo o sszehasonlítja a külo nbo ző webshopok a rait, mielőtt do nte st hozna. Optimalizáld a kosarat az alábbi tanácsaim szerint: 1. Mutass a terme kekről ke pet (thumbnail) 2. Mutasd a terme kre vonatkozo o sszes informa cio t (mennyise g, szín, me ret, rakta rke szlet stb.) 3. Adj linkeket a felhaszna lo sza ma ra le nyeges informa cio ele re se hez: az a tfuta si időről, sza llíta si díjro l, biztonsa gro l, garancia ro l, ela lla si jogro l, fizete si felte telekről stb. 4. Tedd lehetőve, hogy a kosa r tartalma t elmenthesse a felhaszna lo, hogy a ke sőbbiekben is ele rhető legyen (az aktua lis tartalmat pedig őrizd meg, hogy ott legyen, ha a felhaszna lo visszate r az oldalra) 5. Tegye l egye rtelmű Megva sa rolom vagy Tova bb a megrendele shez gombokat felülre e s alulra is 14

15 6. Te gy frissíte s gombot minden terme k melle, ne pedig egyet az oldal alja ra, vagy aktualiza ld automatikusan a kosa r tartalma t, pl. mennyise g va ltoztata sakor, te tel to rle sekor, stb. 7. Mindig mutasd a sza llíta si ko ltse get, e s a sza llíta s lehetőleg legyen ingyenes Ft feletti va sa rla s esete n 8. Ha a va sa rlo a segítse g linkre kattint, ne hagyja el a kosarat 9. Legyen Vissza az a ruha zba gombod, így a va sa rlo ko nnyen folytathatja a va sa rla st 10. Ha to bbfe le fizete si mo dot jelenítesz meg, legyen magyara zat a potencia lis hitelka rtya díjakhoz is 11. Legyen jo l la thato a telefonsza m, a nyitvatarta si idő, esetleg az online chat funkcio 15

16 Bejelentkezés és felhasználói fiók létrehozása A va sa rlo k 30 50%-a nem va sa rol (visszariad a va sa rla sto l), ha a va sa rla shoz felhaszna lo i fio kot kell le trehoznia. A vásárlások számának növele se e rdeke ben az alábbi le pe seket ajánlom: 1. A webshopon to rte nő va sa rla st ne ko sd fio k le trehoza sa hoz (regisztra cio hoz) 2. Ha mindenke ppen fio khoz akarod ko tni a va sa rla st, akkor alkalmazd az Amazon.com megolda sa t, amikor va laszthat a felhaszna lo (a va sa rla si folyamat sora n), hogy új fio kot hoz le tre vagy bejelentkezik a ma r le tező fio kja val 3. Ira nyítsd a va sa rlo t ko zvetlenül a va sa rla si folyamat első le pe se hez (kosa rbo l), e s tedd egye rtelműve, hogy befejezheti a rendele st fio k le trehoza sa (regisztra cio ) ne lkül. Ebben a szakaszban hangsúlyozd a fio k le trehoza sa nak előnyeit e s azt, hogy milyen egyszerű a bejelentkeze s a ma r megle vő va sa rlo knak 16

17 Mutasd a teljes vásárlási folyamat lépéseit folyamatábrával Ha a felhaszna lo ma r kosa rba tette a terme ket, me g egy dologra kell figyelned. Me gpedig arra, hogy be is fejezze a va sa rla st. Aze rt hogy ezt ele rd, ce lszerű mutatni a szükse ges le pe seket folyamata bra haszna lata val. Az egyetlen ce l: a megszakíta s ne lküli va sa rla si folyamat biztosíta sa a va sa rlo sza ma ra, ami egye bke nt a konverzio optimaliza la s alapja. Könnyi tsd meg a vásárló dolgát a vásárlás befejeze se hez az alábbi tanácsaim szerint: 1. Ke szíts folyamata bra t (le pe sek), e s szüntesd meg a főoldalra to rte nő naviga cio t (logo ) 2. Tedd lehetetlenne, hogy a va sa rlo kikerüljo n a va sa rla si folyamatbo l, ha egy ma sik linkre kattint (ne legyenek kifele mutato linkek) 3. A va sa rlo adatai kerüljenek mente sre, ha a felhaszna lo előre-, vagy viszszale pked a va sa rla si folyamatban 4. A va sa rlo nak legyen lehetőse ge me g egyszer ellenőriznie a rendele se t, mielőtt jo va hagyja azt (a va sa rla si folyamat ve ge n) 5. Segítsd a va sa rlo t útmutato kkal (tippekkel) az oldalak teteje n 17

18 6. Legyen folyamata bra d a va sa rla shoz, amelyből a vevő la thatja, a va sa rla s melyik le pe se ne l tart e s ha ny le pe s van me g a befejeze sig 7. A tova bb gomb a folyamat oldalainak jobb oldala n legyen, amivel a vevő tova bble phet a ko vetkező le pe sre 8. A vissza link az oldal bal oldala ra kerüljo n fentre e s alulra is 9. A va sa rla si folyamat jobbra tartson, ne lefele 10. Egyle pe ses (egy oldalas) rendele st haszna lj, ha az a ko nnyebb megolda s 11. A szükse ges űrlap elemek bal oldalon legyenek, itt to ltse ki a vevő az adatokat 12. Összegezd a megrendele st az oldal jobb oldala n, e s engedd meg a vevőnek, hogy szerkeszthesse a rendele st 13. A va sa rla si folyamat minden oldala n szerepeljen a telefonsza m, a nyitvatarta si idő 14. Mutasson link a va sa rlo sza ma ra kiemelten fontos informa cio kra, mint a biztonsa g, fizete s, garancia, ela lla s stb. minden oldalon 15. Ko vetkezetesen ugyanolyan gombokat haszna lj a va sa rla si folyamat alatt a bizalom kie píte snek e rdeke ben 16. Legyen ko nnyű a vevőnek beírni az adatait, a kito ltendő re szeket sa rga val emeld ki, a szo veg pedig legyen fe lko ve r 17. Haszna lj Ajax technolo gia t annak e rdeke ben, hogy az oldal ne to ltődjo n be újbo l e s újbo l, ha a vevő kisebb va ltoza st eszko zo l (sebesse g) 18. Tudasd a vevővel, hogy mie rt van szükse ged olyan szeme lyes adatokra, mint az , telefonsza m stb. 19. Ha a va sa rlo nak be kell ge pelnie az adatait egy űrlapon, akkor az legyen logikus e s ko nnyen haszna lhato 20. Haszna lj segítse g feliratot? karakter, vagy ikon helyett 18

19 21. Ne mutass olyan mezőket, amelyeket a vevőnek nem kell kito lteni e s csak olyan mezők legyenek, melyek te nyleg szükse gesek 22. Ne haszna lj letiltott mezőket, ra dio gombokat vagy hasonlo kat (disabled), ha azokat a va sa rlo nem haszna lhatja (inka bb ne tedd ki) 23. A felhaszna lo to l első le pe sben a sza llíta si címet e s a kontakt adatokat ke rd be 24. Gondold a t milyen informa cio ra van szükse ged a ma sodik le pe sben (mint a sza llíta si e s fizete si mo d) 25. Magyara zd el mie rt kell valo színűleg hitelka rtya díjat fizetni 26. Írd ki, hogy Lehetőse ge van a megrendele s mo dosíta sa ra a ko vetkező oldalon a fizete s megkezde se előtt a Folytata s gomb ele 27. Legyen egye rtelmű, hogy a Megrendelem gombra kattinta ssal a megrendele s jo va hagya sra kerül (kive ve online fizete s la sd tova bbi pontok) 28. Legyen egye rtelmű, ha a vevőnek felhaszna la si felte teleket kell elfogadnia 29. Bankka rtya s fizete s esete n a megrendele s oldalon Tova bb a fizete shez gomb legyen, mivel a megrendele s akkor e rve nyes, ha a vevő befejezi a fizete st a fizete s oldalon 30. Legala bb a fizete si oldalon jelenjen meg Vissza e s mutasd a megrendele st link, így a vevő ellenőrizheti, megne zheti a megrendele st (2 szereplős online fizete si modell esete n) 31. A fizete si oldal ugyanazt a designt hozza, ugyanúgy ne zzen ki, mint a va sa rla si folyamat (ke t szereplős online fizete si modell esete n) 32. Ke szíts o sszegző oldalt, ahol a vevő la thatja e s me g mo dosíthatja, illetve kifizetheti a megrendele st 33. Biztosíts va rakozo oldalt a va sa rlo nak, amíg a fizete s zajik a ha tte rben (2 szereplős online fizete si modell esete n) 19

20 34. Amíg a vevő a va rakozo oldalon van, ismertess meg vele egyedi e rte kesíte si aja nlatokat 35. A ko szo nő oldalon (utolso oldal) haszna ld a webshop felső navi ga cio ja t (fejle ce t) 36. Tudasd a vevővel, hogy a va sa rla sa nak, megrendele se nek re szletes adatait, esetleg a sza mla t elküldted az címe re 37. Engedd meg, hogy a vevőd elhagyja a ko szo nő oldalt (naviga cio ) 38. Legyen egy mi to rte nik most? informa cio, ha a vevőnek tova bbi ke rde se lenne a megrendele s befejeze se uta n 39. Ke rdezd meg a vevőt, hogy ko nnyű volt a megrendele s elve gze se, vagy sem 40. Tudasd a vevővel, hogy a va sa rla sa hogyan jelenik majd meg a sza mlakivonata n (bankka rtya s fizete s esete n) 41. Tudasd a vevővel, hogy a külo nbo ző sza llíta si mo dok esete n mit kell tennie, pl. futa r mikor va rhato, mi a telefonsza m, hol e rdeklődhet, ha Pick Pack Ponton veheti a t a csomagot, mi a pontos cím e s a nyitvatarta s, stb. 42. Tudasd a vevővel, hogy a külo nbo ző fizete si mo dok esete n mit kell tennie, pl. banki utala sna l milyen ce gne vre, banksza mlasza mra utaljon e s milyen ko zleme nnyel, stb. 43. Mutass a va sa rla sa hoz releva ns tova bbi akcio kat 44. Olyan legyen a designod, hogy a vevő szo veges segítse g ne lkül is haszna lni tudja 20

21 Kiszállítás A terme k ke zbesíte se (ba r sok esetben nincs ra hata sod, de tudnod kell) jelentős pszicholo giai hata ssal van a va sa rlo k kollektív va sa rla si e lme nye re. Me g ha egyszerűnek e s evidensnek is hallatszik, a terme k időben to rte nő kisza llíta sa a legfontosabb annak ellene re, hogy sok e-kereskedő hajlando erről az alapvető ige nyről megfeledkezni. Hogy a megrendele s időben e rkezzen a ci mre, az alábbiakat ajánlom: 1. A vevői elva ra sokat teljesítve jelenítsd meg a kisza llíta si időpontot a terme k oldalon e s a kosa rna l 2. Sza llítsd ki pontosan a megrendelt terme keket időben e s lehetőleg gyorsabban, mint az va rhato volt 3. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo d tudja, e pp merre ja r a terme k e s mikor kapja azt meg 4. Tedd lehetőve, hogy a vevő megne zhesse rendele se nek a llapota t a weboldalon 5. Amennyiben ke ri, kapjon a vevő SMS-t a rendele s a llapota ro l 21

22 6. Azonnal e rtesítsd a vevőt, ha ba rmilyen ke se s fordulna elő a kisza llíta sban 7. Legyen lehetőse ge a vevőnek ela llnia a megrendele stől, ha az ke sne azt is felaja nlhatod ebben az esetben, hogy vegyen hasonlo terme ket a ma sik helyett 8. Va llald a felelősse get, e s tanulj meg bocsa natot ke rni. Ke rj bocsa natot, ha valami rosszul sül el me g akkor is, ha nem a te hiba d 9. Ha nagy mennyise gekkel dolgozol, e píts ki automatikus visszakülde st 10. Legyen visszakülde si címke je minden megrendele snek, így a vevők ko nynyen visszaküldhetik azokat 22

23 Eladást követő lépések és ügyfélmegtartás Miuta n a konverzio optimaliza cio t mesteri szintre emelted, kezdj el foglalkozni az ügyfe lmegtarta ssal e s a megle vő va sa rlo iddal. Tartsd be a következőket: 1. Pro ba lj meg a ko szo nő oldalon eladni a terme khez illő vagy hasonlo csoportba tartozo terme ket, mint amit va sa rolt 2. A visszaigazolo ben aja nlj terme keket 3. Foglalkozz sokat a kora bbi va sa rlo iddal, pl. ha valaki va sa rolt egy jo monitort, akkor aja nlj neki ke sőbb tisztíto folyade kot, kendőt 4. Pro ba ld visszacsa bítani a va sa rlo t az oldalra, pl. sza llíta s uta n ne ha ny nappal ke rd meg, hogy e rte kelje a va sa rolt terme ket 5. Ne spammeld a va sa rlo id ce lzatlan hírlevelekkel, pl. olyan terme kekkel, amit nemre g va sa rolt 6. Ce lzott hírleveleket küldj a szegmenta lt(!) hírleve l lista idra 7. A honlap ismerje fel (cookie) azt a felhaszna lo t, aki ma r ja rt az oldalon e s nem va sa rolt, ko szo ntsd, e s mutasd meg miket ne zett leguto bb 23

24 8. Struktura ld a va sa rlo id e s a ko zted to rte nő kommunika cio t. Tervezd meg, rajzolj folyamata bra t e s folyamatosan polírozd azt 9. Hozz le tre külo n egy Neked aja nljuk oldalt ce lzott terme k aja nlo kkal a visszate rő va sa rlo k sza ma ra 10. Perszonaliza ld a teljes honlapot, szo lítsd meg a felhaszna lo t, biztosíts sza ma ra otthonos ko rnyezetet 11. Alkalmazz Fio kom menüpontot, ami alatt egy helyen gyűjtsd o ssze a va sa rlo d sza ma ra fontos funkcio kat (kora bbi va sa rla sok, neked aja nljuk, adatok mo dosíta sa, stb.) 24

25 Akciók promóciójának megjelenítése Ha sikeresebbe szeretne d tenni az akcióid, e s a konverziót javi tani szeretne d, akkor fogadd meg az alábbiakat: 1. Aja nlj fel ingyenes kisza llíta st Forintot meghalado va sa rla s esete n (ha nagy e rte kű terme keket a rulsz, akkor gondold meg a teljesen ingyenes sza llíta st) 2. Alkalmazz szezona lis akcio kat külo n terme k listaoldallal 3. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo ma rka k, újdonsa gok, aja nde ko tletek stb. katego ria kbo l va laszthasson 4. Vedd ra a va sa rlo t, hogy azonnal rendelje meg a terme ket: jelezd, hogy ma r csak korla tozott sza mban kaphato, vagy gyors kisza llíta st aja nlj fel azonnali megrendele s esete n, stb. 5. A va sa rlo ke szíthessen kíva nsa glista t a webshopon, amit azta n elküldhet a bara tainak e s csala dja nak 6. Ne ke nyszerítsd a va sa rlo t, hogy felhaszna lo i fio kot hozzon le tre a kíva nsa glista le trehoza sa hoz 25

26 7. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo kora bban rendelt te teleket ko nnyen újra meg rendelhesse (pl. kosa r mente se, kora bbi va sa rla sokna l újra megrendelem funkcio, stb.) 8. Meggyőző design alapú oldalakat e s funkcio kat ke szíts, amelyek arra o szto nzik a va sa rlo t, hogy me g va sa roljon 26

27 Hibaüzentek javítása A konverzio optimaliza la s do ntő eleme a va sa rlo k segíte se a felmerülő hiba k javíta sa ban e s a va sa rla si folyamat gyors ve gigvitele ben. Optimalizáld a hibau zeneteket: 1. Jelezd egye rtelműen az oldal teteje n, hogy hiba to rte nt 2. Vila gosan magyara zd el, pontosan milyen hiba e s hol to rte nt 3. Az egyes hibaüzenetek azon űrlap mezők ko zele ben jelenjenek meg, melyekne l a hiba tala lhato, e s olyan szo vegeze ssel, amelyet mindenki e rt (pl. csak alfanumerikus karaktereket adhat meg -jellegű üzenetek kerülendők) 27

28 Segítség Amellett, hogy ke zenfogva vezeted a va sa rlo d, minden egye b felmerülő potencia lis hiba t is meg kell oldanod, a konverzio optimaliza la s ma sik fontos te nyezője a magas színvonalú segítse gnyújta s biztosíta sa e s me g jobba te tele. Hogy a vásárlóidnak a lehető legjobb módon segi ts, fogadd meg az alábbi tanácsaim: 4. A va sa rlo nak tudnia kell, hol van a segítse g funkcio 5. Építs ki ko zponti segítse g funkcio t (súgo, gyakori ke rde sek) 6. Ha a va sa rlo az info vagy a segítse g linkre kattint, akkor az adott oldalnak, pontnak megfelelő súgo oldalra kell kerüljo n (helyzete rze keny súgo ) 7. Hasznos, ha a segítse g funkcio n belül lehet keresni 8. Gyűjtsd o ssze a gyakran isme telt ke rde seket (GYIK), e s e pítsd be a segítse g funkcio ba 9. Olyan útmutato kat szerkessz, melyek a la togato t le pe sről-le pe sre segítik 28

29 10. Magyara zd meg a specifikus kifejeze seket (pl napos ela lla s, charge back stb.) 11. Vizua lisan is segítsd a va sa rlo dat o sszetett feladatok esete ben 12. Haszna lj chat funkcio t, külo no sen ha bonyolultabb terme keket adsz el 29

30 Gombok Ha azt szeretne d, hogy a website-od könnyen kezelhető legyen, akkor fogadd meg az alábbi tanácsaimat a gombokkal kapcsolatban: 1. A gombokna l haszna lj a rnye kola st, ko nnyebb ra juk kattintani, ha kiemelkednek a ke pernyőből (azaz a gomb ne zzen ki úgy, mintha az gomb lenne) 2. A szo veg legyen kontrasztban a gomb színe vel (haszna lj nagy kontrasztot az olvashato sa g e rdeke ben) 3. A gombok színe üsso n el a weboldal egye b re szeinek színe től (legyen lehetőleg zo ld, ke k vagy narancssa rga) Sok szerencse t ki vánok a webshopod konverzió optimalizálásához! 30

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Szoftverfejleszté s. Az UML modellezé s alapjai

Szoftverfejleszté s. Az UML modellezé s alapjai Szoftverfejleszté s Az UML modellezé s alapjai Ké szítette: Angster Erzsé bet, 2003. június Munkaanyag, 0.5 verzió 1. Az UML koncepcioná lis modellje 1 Tartalomjegyzé k 1. Az UML koncepcionális modellje...

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben