KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN"

Átírás

1 KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

2 Az e-könyv alapja: Benjamin Gundgaard Conversion rate optimization in 187 steps című blog posztja Fordi totta: Favorit Fordíto Iroda, 2013 Add tova bb! Ez az e-ko nyv ingyenesen ele rhető. Nyugodtan terjeszd, oszd meg, nyom tasd ki, ma sold. Egyetlen felte tel, hogy ezt az oldalt ne to ro ld ki e s ne add ki ma s neve ben. Az e-ko nyv megjelene se t az fps webu gynökse g tette lehetőve.

3 Konverzió optimalizálás 187 lépésben A konverzio optimaliza la s ce lja me g to bb va sa rlo szerze se, akik megva sa rolja k a terme ket vagy szolga ltata st. Ebben az e-ko nyvben nem kevesebb, mint 187 specifikus e s ingyenes tippet tala lsz, melyeket, ha ra m hallgatsz, kinyomtatsz, e s egytől egyig alkalmazol a webshopod optimaliza la sa sora n. A tippek 100 e-kereskedelmi weboldal felhaszna lo i tesztjeinek tapasztalatai alapja n ke szültek.

4 Főoldal Ha egy va sa rlo előszo r ja r a webshopodban, mindo ssze 50 milliszekundum alatt do nti el, hogy az tetszik neki vagy sem. Mivel naponta rekla mok to mege vel bomba znak minket, agyunk sza mos tudatalatti do nte st hoz. Vagyis ezek a do nte sek nem felte tlenül az akaratunk szerint alakulnak, teha t az első benyoma s, ami a főoldal megpillanta sakor e ri a va sa rlo t, fontos re sze a konverzio optimaliza la s tudoma nya nak. Optimalizáld a főoldalt az alábbi tanácsaim szerint: 1. Az első benyoma s legyen egyszerű (azaz ügyelj arra, hogy a la togato t e rő benyoma s mine l egyszerűbb legyen) 2. Tedd egye rtelműve a va sa rlo sza ma ra, hogy mie rt pont a te webshopodra, terme kedre van szükse ge (haszna lj nagy címet) 3. Ha va sa rlo a weboldaladra la togat, egye rtelmű üzenet kell, hogy fogadja 4. Vetesd e szre a la togato iddal a főoldali rekla mod, kerüld el a bannervaksa g -ot 5. Helyezd a fő funkcio kat: pl. kosa r, kíva nsa glista, stb. a jobb felső sarokba 4

5 Rólunk + telefonszám Ha me g nincs ro lunk, vagy kapcsolat szekcio a weboldalon, akkor itt az ideje, hogy le trehozz egyet. Segít kie píteni a bizalmat e s azt sugallja, hogy a ke pernyő mo go tt hús-ve r emberek vannak. A bizalom e s a biztonsa ge rzet a konverzio optimaliza la s ko zponti eleme. 1. Besze lj a ce g mo go tt a llo emberekről 2. Rakj fel ke peket a kolle ga idro l, ez szinte n elősegíti a bizalom kie píte se t 3. Írd ki a telefonsza mod a va sa rla si folyamat sora n e s a to bbi oldalon is, ha lehetse ges 5

6 Optimalizáld az oldalon található keresőt Ha a la togato nem tala lja a va gyott terme ket, az kb. 30% rendele s kiese st jelent, vagyis akkor, ha a kerese s vagy a naviga cio nem zo kkenőmentes. Optimalizáld a keresőd az alábbi tanácsaim szerint: 1. Jo l la thato, megjegyezhető helyre helyezd a weboldalon, pl. a naviga cio ala 2. Segíts a la togato nak, ha elge pelne amit keres, pl. szo veg aja nlo (autosuggest) e s így e rtetted? megolda sokkal 3. Kerüld a tala lat ne lküli kerese sek megjeleníte se t 4. Kezeld megfelelően a hosszú kulcsszavakbo l a llo kifejeze seket 5. Legyen lehetőse g a tala latok szűre se re, rendeze se re 6. Katego ria k szerint jelo ld a ne pszerű terme keket a szűrőko n belül, lehetőleg haszna lj egyedi linket a szűrőkho z 7. Szűrőnek haszna lj jelo lő ne gyzeteket (checkbox) 8. Kerüld a csak go rdíte ssel (scroll) ele rhető szűrőket 9. Ne jeleníts meg olyan szűrőket, melyek nem va laszthato k (disabled) 6

7 10. A szűrőket a ke pernyő bal oldala ra helyezd e s ne ko ze pre 11. Mutasd az o sszes terme k informa cio t a kerese si eredme nyekben (a r, kisza llíta si idő, ke szlet a llapot, stb.) 12. A kerese si eredme nyeket ko nnyen a tla thato mo don lista zd, pontokba szed ve vagy hasonlo mo dszerrel 13. Kerüld a tartalom alapú kereső motorokat, mint amilyen a Google 14. Teszteld a horizonta lis kerese si eredme nyek teljesítme nye t a vertika lisakkal szemben 15. Hangold o ssze a kerese st e s a naviga cio t, így biztosítod az oldal proble mamentes haszna lata t, a rendeze st e s szűre st 16. Kerüld az automatikus kerese st egy katego ria n belül hagyd, hogy a va sa rlo va lasszon a külo nbo ző katego ria kbo l 17. Fontold meg, hogy valo ban szükse ged van re szletes kerese s funkcio ra, vagy sem 18. Tedd lehetőve mind a tartalom, mind a funkcio alapú kerese st 19. Biztosítsd, hogy a kereső tudja kezelni a szinonima kat, ro vidíte seket, egyes e s to bbes sza mot, terme ka llapotot (újdonsa gok, aja nlatok stb.), forma tumokat e s így tova bb 20. Alkalmazz a Google-ben haszna latos a ltala nos egyeze st mo dosíto karaktereket, pl. az ide zőjeleket, a mínusz karaktert stb. 21. Tedd lehetőve a súgo ban e s a szo veges tartalmakban valo kerese st is 22. A va sa rlo nak legyen lehetőse ge a terme kek o sszehasonlíta sa ra 7

8 Optimalizáld a navigációdat Sza mos webshop bonyolult naviga cio val rendelkezik e s eze rt a tulajdonosok meg rendele seket veszítenek, illetve nem túl magas a visszate rő va sa rlo ik sza ma. Optimalizáld a navigációdat az alábbi tanácsaim szerint: 1. A naviga cio d legyen egye rtelmű, külo nüljo n el a to bbi elemtől, legyen ko nnyen felismerhető 2. Szükse ged van főoldal menüpontra (e s a logo d is linkeljen a főoldalra) 3. Emeld ki az aktua lis oldal menüpontja t ki kell tűnnie a to bbi ko zül 4. Hasznos eszko z: ha az egeret a menüpontok fele húzod (hover), e rdemes az alkatego ria kat egyből megmutatni 5. Alakíts ki menülista t a bal oldalon, amely ko zvetlenül az alkatego ria kat lista zza 6. A naviga cio t tedd ko nnyen e rthetőve a la togato sza ma ra sege dmenü (breadcrumbs) haszna lata val 7. Az oldal címe t megfelelően helyezd el, legyen egye rtelmű a la togato sza ma ra, hogy milyen oldalon van e s miről szo l az adott oldal konzekvensen mindig ugyanott legyen 8

9 8. Alakíts ki lenyílo lista (drop down) menüt a gyorsabb naviga cio e rdeke ben 9. Tedd vila gossa a baloldali naviga cio e s az oldal ko zepe n tala lhato terme kek ko zti kapcsolatot 10. A listaoldalon le nyeges informa cio kat ko zo lj a terme kekről, pl. a terme kből van rakta ron? va rhato sza llíta si idő?, stb. 11. Bontsd to bb oldalra a tala latokat (sok terme k esete n), a vevőnek legyen lehetőse ge lapozni az oldalak ko zo tt 12. A lapozo naviga cio t az oldal alja n helyezd el 13. Legyen e rthető a va sa rlo sza ma ra, hogy milyen ira nyba, me lyse gbe na - viga lhat (pl. fenti naviga cio, ami első e s ma sodik szintre le pteti) 14. Tedd ko nnyűve a va sa rlo sza ma ra, hogy a terme kek ko zo tt ko nnyede n tudjon naviga lni a szűrőkkel e s a rendeze ssel 15. Ko nnyítsd meg a va sa rlo nak az oda-vissza naviga la st a listaoldalak e s a terme koldalak ko zo tt 16. A naviga cio is az elada sra fo kusza ljon 17. Kerüld a tartalom alapú naviga cio t, mert a sok szint zsúfoltta teszi a bal oldali menüt 18. Felső menüt alkalmazz, ha kevesebb mint 10 katego ria d van 19. Haszna lj bal oldali menüt, ha to bb mint 10 terme k katego ria d van 20. Biztosítanod kell, hogy a va sa rlo ma rka, aja nlatok, akcio k, újdonsa gok stb. alapja n is tudjon naviga lni az oldalon 9

10 Termék oldalak A terme k oldalra vonatkozo informa cio a ce ged e s a terme kek típusa to l függ. Ennek ellene re azonosítani tudtam bizonyos alapelveket a konverzio optimaliza la son belül, amelyek ba rmilyen terme k esete ben alkalmazhato k. Optimalizáld a terme koldalakat az alábbi tanácsaim szerint: 1. Ta volítsd el a bal oldali naviga cio t csak abban az esetben, ha hate kony sege dmenüvel (breadcrumbs) rendelkezik az oldal 2. Alakíts ki egy helyet, ahonnan a kapcsolo do terme kek ele rhetőek pl. a bal felső sarokban 3. Minden olyan informa cio a lljon a va sa rlo rendelkeze se re, ami szükse ges ahhoz, hogy megvegye a terme ket 4. Minden fontos informa cio t jeleníts meg: rakta rke szlet, a tfuta si idő, sza llíta s, pe nzvisszafizete si garancia, fizete si felte telek e s biztonsa g 5. Pro ba lj ki egyszerűbb elada si technika kat, mint a vegye l kettőt e s spo rolj vagy vegye l egyszerre to bbet e s spo rolj 6. A terme k kis ke pe (thumbnail) legyen ele g nagy ahhoz, hogy a va sa rlo nagyíta s ne lkül is meg tudja íte lni milyen a terme k 10

11 7. Ne a besza llíto kto l sza rmazo ke peket haszna ld, ha rossz a ke pminőse g a jo ke pek haszna lata kiemelkedően fontos 8. Emeld ki a terme kek külo nleges re szleteit, adottsa gait, mint a specia lis flat ke pernyős TV, külo nleges terveze sű farmer, stb. 9. A nagyított ke pekne l szürke ha tte r szerepeljen, mert az terme szetes fo kuszt ad a ke pnek 10. Haszna ld ki a divatbemutato, video e s ke zzel foghato terme kek ke peinek megjeleníte sből sza rmazo előnyo ket 11. Engedd, hogy a va sa rlo megismerje a terme ket, haszna lj bemutato video t, vagy pl. mutass re szletet egy ko nyvből, stb. 12. Haszna lj aja nlo rendszert az elada sok maximaliza la sa ra (felhaszna lo kora bbi, vagy hasonlo felhaszna lo k viselkede se alapja n, stb.) 13. Csak a terme khez releva ns aja nlatokat mutass 14. Teszteld az aja nlo rendszer aja nla sait mielőtt a weboldalra kerülne 15. Ha kiírod akik X-t va sa roltak, Y-t is va sa roltak a ke pernyő alja ra (első la ta sra pagefold fele ), vila gossa va lik, hogy go rgete ssel to bb terme k is ele rhető 16. Engedd, hogy a va sa rlo id ve leme nyezze k a terme keket 17. Ta rsíts bizonyos terme keket (pl. farmer) kapcsolo do terme kekkel (po lo, zokni), ugyanabbo l a ma rka bo l 18. Akcio s csomagban hirdess 2, 3 vagy nagyobb mennyise get 19. Legyen lehetőse g a terme k testreszaba sa ra a va sa rlo ige nyeihez/kíva nsa gaihoz, e s lehetőleg vizua lisan is mutasd meg 20. Tegye l fel útmutato t e s/vagy video t, amikor bonyolult terme ket adsz el 11

12 Kosárhoz adás Míg a potencia lis va sa rlo id kattintgatnak a Kosa rba teszem gombra, a szomorú valo sa g az, hogy 40 60%-uk nem fejezi be a va sa rla st. Így elmondhato, hogy ez az a terület, ahol a legnagyobb üzleti sikert e rheted el konverzio optimaliza la ssal. Legyen vila gos a va sa rlo sza ma ra, hogy a terme ket a kosa rhoz adta. Hasznosi tsd az alábbi tanácsaim: 1. Ira nyítsd a va sa rlo t ko zvetlenül a kosa rhoz, ha az a tlag megrendele s ne ha ny terme ket tartalmaz 2. Ha az a tlagos megrendele s terme kek sze les ska la ja t tartalmazza (azaz az a tlagos kosa r sok te telt tartalmaz), akkor szürkítsd le az oldalt e s jeleníts meg felugro üzenetet: A terme ket a kosa rhoz adta 3. Adj naviga cio t a megjelenített felugro üzenethez (kosa rhoz, folytatom stb.) 4. Informa ld a felhaszna lo t a kosa rhoz ada skor, ha me g X Ft e rte kben va sa rol, a sza llíta si ko ltse g ingyenes lesz 5. Le gy o vatos az agresszív elada ssal a kosa rna l 12

13 6. Legyen figyelemfelkeltő a kosa r, azaz ne kelljen keresni 7. Tedd egyszerűve, hogy a va sa rlo ba rmikor megtala lja a terme ket, miuta n a kosa rba tette Ezt az alábbiakkal e rheted el: 1. Helyezd a kosarat a jobb felső sarokba 2. A kosa r jo l kivehető, e rtelmezhető ikonnal rendelkezzen 3. Érthetően nevezd el a kosarat: Kosa r :) 13

14 Optimalizáld a kosarat A kosa r elhagya sa olyan konverzio optimaliza la si proble ma, amit sok ce g figyelmen kívül hagy, pedig a va sa rlo k 71%-a nem fejezi be a va sa rla st. Ennek legfőbb oka az o sszehasonlíto va sa rla s, amikor a va sa rlo o sszehasonlítja a külo nbo ző webshopok a rait, mielőtt do nte st hozna. Optimalizáld a kosarat az alábbi tanácsaim szerint: 1. Mutass a terme kekről ke pet (thumbnail) 2. Mutasd a terme kre vonatkozo o sszes informa cio t (mennyise g, szín, me ret, rakta rke szlet stb.) 3. Adj linkeket a felhaszna lo sza ma ra le nyeges informa cio ele re se hez: az a tfuta si időről, sza llíta si díjro l, biztonsa gro l, garancia ro l, ela lla si jogro l, fizete si felte telekről stb. 4. Tedd lehetőve, hogy a kosa r tartalma t elmenthesse a felhaszna lo, hogy a ke sőbbiekben is ele rhető legyen (az aktua lis tartalmat pedig őrizd meg, hogy ott legyen, ha a felhaszna lo visszate r az oldalra) 5. Tegye l egye rtelmű Megva sa rolom vagy Tova bb a megrendele shez gombokat felülre e s alulra is 14

15 6. Te gy frissíte s gombot minden terme k melle, ne pedig egyet az oldal alja ra, vagy aktualiza ld automatikusan a kosa r tartalma t, pl. mennyise g va ltoztata sakor, te tel to rle sekor, stb. 7. Mindig mutasd a sza llíta si ko ltse get, e s a sza llíta s lehetőleg legyen ingyenes Ft feletti va sa rla s esete n 8. Ha a va sa rlo a segítse g linkre kattint, ne hagyja el a kosarat 9. Legyen Vissza az a ruha zba gombod, így a va sa rlo ko nnyen folytathatja a va sa rla st 10. Ha to bbfe le fizete si mo dot jelenítesz meg, legyen magyara zat a potencia lis hitelka rtya díjakhoz is 11. Legyen jo l la thato a telefonsza m, a nyitvatarta si idő, esetleg az online chat funkcio 15

16 Bejelentkezés és felhasználói fiók létrehozása A va sa rlo k 30 50%-a nem va sa rol (visszariad a va sa rla sto l), ha a va sa rla shoz felhaszna lo i fio kot kell le trehoznia. A vásárlások számának növele se e rdeke ben az alábbi le pe seket ajánlom: 1. A webshopon to rte nő va sa rla st ne ko sd fio k le trehoza sa hoz (regisztra cio hoz) 2. Ha mindenke ppen fio khoz akarod ko tni a va sa rla st, akkor alkalmazd az Amazon.com megolda sa t, amikor va laszthat a felhaszna lo (a va sa rla si folyamat sora n), hogy új fio kot hoz le tre vagy bejelentkezik a ma r le tező fio kja val 3. Ira nyítsd a va sa rlo t ko zvetlenül a va sa rla si folyamat első le pe se hez (kosa rbo l), e s tedd egye rtelműve, hogy befejezheti a rendele st fio k le trehoza sa (regisztra cio ) ne lkül. Ebben a szakaszban hangsúlyozd a fio k le trehoza sa nak előnyeit e s azt, hogy milyen egyszerű a bejelentkeze s a ma r megle vő va sa rlo knak 16

17 Mutasd a teljes vásárlási folyamat lépéseit folyamatábrával Ha a felhaszna lo ma r kosa rba tette a terme ket, me g egy dologra kell figyelned. Me gpedig arra, hogy be is fejezze a va sa rla st. Aze rt hogy ezt ele rd, ce lszerű mutatni a szükse ges le pe seket folyamata bra haszna lata val. Az egyetlen ce l: a megszakíta s ne lküli va sa rla si folyamat biztosíta sa a va sa rlo sza ma ra, ami egye bke nt a konverzio optimaliza la s alapja. Könnyi tsd meg a vásárló dolgát a vásárlás befejeze se hez az alábbi tanácsaim szerint: 1. Ke szíts folyamata bra t (le pe sek), e s szüntesd meg a főoldalra to rte nő naviga cio t (logo ) 2. Tedd lehetetlenne, hogy a va sa rlo kikerüljo n a va sa rla si folyamatbo l, ha egy ma sik linkre kattint (ne legyenek kifele mutato linkek) 3. A va sa rlo adatai kerüljenek mente sre, ha a felhaszna lo előre-, vagy viszszale pked a va sa rla si folyamatban 4. A va sa rlo nak legyen lehetőse ge me g egyszer ellenőriznie a rendele se t, mielőtt jo va hagyja azt (a va sa rla si folyamat ve ge n) 5. Segítsd a va sa rlo t útmutato kkal (tippekkel) az oldalak teteje n 17

18 6. Legyen folyamata bra d a va sa rla shoz, amelyből a vevő la thatja, a va sa rla s melyik le pe se ne l tart e s ha ny le pe s van me g a befejeze sig 7. A tova bb gomb a folyamat oldalainak jobb oldala n legyen, amivel a vevő tova bble phet a ko vetkező le pe sre 8. A vissza link az oldal bal oldala ra kerüljo n fentre e s alulra is 9. A va sa rla si folyamat jobbra tartson, ne lefele 10. Egyle pe ses (egy oldalas) rendele st haszna lj, ha az a ko nnyebb megolda s 11. A szükse ges űrlap elemek bal oldalon legyenek, itt to ltse ki a vevő az adatokat 12. Összegezd a megrendele st az oldal jobb oldala n, e s engedd meg a vevőnek, hogy szerkeszthesse a rendele st 13. A va sa rla si folyamat minden oldala n szerepeljen a telefonsza m, a nyitvatarta si idő 14. Mutasson link a va sa rlo sza ma ra kiemelten fontos informa cio kra, mint a biztonsa g, fizete s, garancia, ela lla s stb. minden oldalon 15. Ko vetkezetesen ugyanolyan gombokat haszna lj a va sa rla si folyamat alatt a bizalom kie píte snek e rdeke ben 16. Legyen ko nnyű a vevőnek beírni az adatait, a kito ltendő re szeket sa rga val emeld ki, a szo veg pedig legyen fe lko ve r 17. Haszna lj Ajax technolo gia t annak e rdeke ben, hogy az oldal ne to ltődjo n be újbo l e s újbo l, ha a vevő kisebb va ltoza st eszko zo l (sebesse g) 18. Tudasd a vevővel, hogy mie rt van szükse ged olyan szeme lyes adatokra, mint az , telefonsza m stb. 19. Ha a va sa rlo nak be kell ge pelnie az adatait egy űrlapon, akkor az legyen logikus e s ko nnyen haszna lhato 20. Haszna lj segítse g feliratot? karakter, vagy ikon helyett 18

19 21. Ne mutass olyan mezőket, amelyeket a vevőnek nem kell kito lteni e s csak olyan mezők legyenek, melyek te nyleg szükse gesek 22. Ne haszna lj letiltott mezőket, ra dio gombokat vagy hasonlo kat (disabled), ha azokat a va sa rlo nem haszna lhatja (inka bb ne tedd ki) 23. A felhaszna lo to l első le pe sben a sza llíta si címet e s a kontakt adatokat ke rd be 24. Gondold a t milyen informa cio ra van szükse ged a ma sodik le pe sben (mint a sza llíta si e s fizete si mo d) 25. Magyara zd el mie rt kell valo színűleg hitelka rtya díjat fizetni 26. Írd ki, hogy Lehetőse ge van a megrendele s mo dosíta sa ra a ko vetkező oldalon a fizete s megkezde se előtt a Folytata s gomb ele 27. Legyen egye rtelmű, hogy a Megrendelem gombra kattinta ssal a megrendele s jo va hagya sra kerül (kive ve online fizete s la sd tova bbi pontok) 28. Legyen egye rtelmű, ha a vevőnek felhaszna la si felte teleket kell elfogadnia 29. Bankka rtya s fizete s esete n a megrendele s oldalon Tova bb a fizete shez gomb legyen, mivel a megrendele s akkor e rve nyes, ha a vevő befejezi a fizete st a fizete s oldalon 30. Legala bb a fizete si oldalon jelenjen meg Vissza e s mutasd a megrendele st link, így a vevő ellenőrizheti, megne zheti a megrendele st (2 szereplős online fizete si modell esete n) 31. A fizete si oldal ugyanazt a designt hozza, ugyanúgy ne zzen ki, mint a va sa rla si folyamat (ke t szereplős online fizete si modell esete n) 32. Ke szíts o sszegző oldalt, ahol a vevő la thatja e s me g mo dosíthatja, illetve kifizetheti a megrendele st 33. Biztosíts va rakozo oldalt a va sa rlo nak, amíg a fizete s zajik a ha tte rben (2 szereplős online fizete si modell esete n) 19

20 34. Amíg a vevő a va rakozo oldalon van, ismertess meg vele egyedi e rte kesíte si aja nlatokat 35. A ko szo nő oldalon (utolso oldal) haszna ld a webshop felső navi ga cio ja t (fejle ce t) 36. Tudasd a vevővel, hogy a va sa rla sa nak, megrendele se nek re szletes adatait, esetleg a sza mla t elküldted az címe re 37. Engedd meg, hogy a vevőd elhagyja a ko szo nő oldalt (naviga cio ) 38. Legyen egy mi to rte nik most? informa cio, ha a vevőnek tova bbi ke rde se lenne a megrendele s befejeze se uta n 39. Ke rdezd meg a vevőt, hogy ko nnyű volt a megrendele s elve gze se, vagy sem 40. Tudasd a vevővel, hogy a va sa rla sa hogyan jelenik majd meg a sza mlakivonata n (bankka rtya s fizete s esete n) 41. Tudasd a vevővel, hogy a külo nbo ző sza llíta si mo dok esete n mit kell tennie, pl. futa r mikor va rhato, mi a telefonsza m, hol e rdeklődhet, ha Pick Pack Ponton veheti a t a csomagot, mi a pontos cím e s a nyitvatarta s, stb. 42. Tudasd a vevővel, hogy a külo nbo ző fizete si mo dok esete n mit kell tennie, pl. banki utala sna l milyen ce gne vre, banksza mlasza mra utaljon e s milyen ko zleme nnyel, stb. 43. Mutass a va sa rla sa hoz releva ns tova bbi akcio kat 44. Olyan legyen a designod, hogy a vevő szo veges segítse g ne lkül is haszna lni tudja 20

21 Kiszállítás A terme k ke zbesíte se (ba r sok esetben nincs ra hata sod, de tudnod kell) jelentős pszicholo giai hata ssal van a va sa rlo k kollektív va sa rla si e lme nye re. Me g ha egyszerűnek e s evidensnek is hallatszik, a terme k időben to rte nő kisza llíta sa a legfontosabb annak ellene re, hogy sok e-kereskedő hajlando erről az alapvető ige nyről megfeledkezni. Hogy a megrendele s időben e rkezzen a ci mre, az alábbiakat ajánlom: 1. A vevői elva ra sokat teljesítve jelenítsd meg a kisza llíta si időpontot a terme k oldalon e s a kosa rna l 2. Sza llítsd ki pontosan a megrendelt terme keket időben e s lehetőleg gyorsabban, mint az va rhato volt 3. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo d tudja, e pp merre ja r a terme k e s mikor kapja azt meg 4. Tedd lehetőve, hogy a vevő megne zhesse rendele se nek a llapota t a weboldalon 5. Amennyiben ke ri, kapjon a vevő SMS-t a rendele s a llapota ro l 21

22 6. Azonnal e rtesítsd a vevőt, ha ba rmilyen ke se s fordulna elő a kisza llíta sban 7. Legyen lehetőse ge a vevőnek ela llnia a megrendele stől, ha az ke sne azt is felaja nlhatod ebben az esetben, hogy vegyen hasonlo terme ket a ma sik helyett 8. Va llald a felelősse get, e s tanulj meg bocsa natot ke rni. Ke rj bocsa natot, ha valami rosszul sül el me g akkor is, ha nem a te hiba d 9. Ha nagy mennyise gekkel dolgozol, e píts ki automatikus visszakülde st 10. Legyen visszakülde si címke je minden megrendele snek, így a vevők ko nynyen visszaküldhetik azokat 22

23 Eladást követő lépések és ügyfélmegtartás Miuta n a konverzio optimaliza cio t mesteri szintre emelted, kezdj el foglalkozni az ügyfe lmegtarta ssal e s a megle vő va sa rlo iddal. Tartsd be a következőket: 1. Pro ba lj meg a ko szo nő oldalon eladni a terme khez illő vagy hasonlo csoportba tartozo terme ket, mint amit va sa rolt 2. A visszaigazolo ben aja nlj terme keket 3. Foglalkozz sokat a kora bbi va sa rlo iddal, pl. ha valaki va sa rolt egy jo monitort, akkor aja nlj neki ke sőbb tisztíto folyade kot, kendőt 4. Pro ba ld visszacsa bítani a va sa rlo t az oldalra, pl. sza llíta s uta n ne ha ny nappal ke rd meg, hogy e rte kelje a va sa rolt terme ket 5. Ne spammeld a va sa rlo id ce lzatlan hírlevelekkel, pl. olyan terme kekkel, amit nemre g va sa rolt 6. Ce lzott hírleveleket küldj a szegmenta lt(!) hírleve l lista idra 7. A honlap ismerje fel (cookie) azt a felhaszna lo t, aki ma r ja rt az oldalon e s nem va sa rolt, ko szo ntsd, e s mutasd meg miket ne zett leguto bb 23

24 8. Struktura ld a va sa rlo id e s a ko zted to rte nő kommunika cio t. Tervezd meg, rajzolj folyamata bra t e s folyamatosan polírozd azt 9. Hozz le tre külo n egy Neked aja nljuk oldalt ce lzott terme k aja nlo kkal a visszate rő va sa rlo k sza ma ra 10. Perszonaliza ld a teljes honlapot, szo lítsd meg a felhaszna lo t, biztosíts sza ma ra otthonos ko rnyezetet 11. Alkalmazz Fio kom menüpontot, ami alatt egy helyen gyűjtsd o ssze a va sa rlo d sza ma ra fontos funkcio kat (kora bbi va sa rla sok, neked aja nljuk, adatok mo dosíta sa, stb.) 24

25 Akciók promóciójának megjelenítése Ha sikeresebbe szeretne d tenni az akcióid, e s a konverziót javi tani szeretne d, akkor fogadd meg az alábbiakat: 1. Aja nlj fel ingyenes kisza llíta st Forintot meghalado va sa rla s esete n (ha nagy e rte kű terme keket a rulsz, akkor gondold meg a teljesen ingyenes sza llíta st) 2. Alkalmazz szezona lis akcio kat külo n terme k listaoldallal 3. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo ma rka k, újdonsa gok, aja nde ko tletek stb. katego ria kbo l va laszthasson 4. Vedd ra a va sa rlo t, hogy azonnal rendelje meg a terme ket: jelezd, hogy ma r csak korla tozott sza mban kaphato, vagy gyors kisza llíta st aja nlj fel azonnali megrendele s esete n, stb. 5. A va sa rlo ke szíthessen kíva nsa glista t a webshopon, amit azta n elküldhet a bara tainak e s csala dja nak 6. Ne ke nyszerítsd a va sa rlo t, hogy felhaszna lo i fio kot hozzon le tre a kíva nsa glista le trehoza sa hoz 25

26 7. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo kora bban rendelt te teleket ko nnyen újra meg rendelhesse (pl. kosa r mente se, kora bbi va sa rla sokna l újra megrendelem funkcio, stb.) 8. Meggyőző design alapú oldalakat e s funkcio kat ke szíts, amelyek arra o szto nzik a va sa rlo t, hogy me g va sa roljon 26

27 Hibaüzentek javítása A konverzio optimaliza la s do ntő eleme a va sa rlo k segíte se a felmerülő hiba k javíta sa ban e s a va sa rla si folyamat gyors ve gigvitele ben. Optimalizáld a hibau zeneteket: 1. Jelezd egye rtelműen az oldal teteje n, hogy hiba to rte nt 2. Vila gosan magyara zd el, pontosan milyen hiba e s hol to rte nt 3. Az egyes hibaüzenetek azon űrlap mezők ko zele ben jelenjenek meg, melyekne l a hiba tala lhato, e s olyan szo vegeze ssel, amelyet mindenki e rt (pl. csak alfanumerikus karaktereket adhat meg -jellegű üzenetek kerülendők) 27

28 Segítség Amellett, hogy ke zenfogva vezeted a va sa rlo d, minden egye b felmerülő potencia lis hiba t is meg kell oldanod, a konverzio optimaliza la s ma sik fontos te nyezője a magas színvonalú segítse gnyújta s biztosíta sa e s me g jobba te tele. Hogy a vásárlóidnak a lehető legjobb módon segi ts, fogadd meg az alábbi tanácsaim: 4. A va sa rlo nak tudnia kell, hol van a segítse g funkcio 5. Építs ki ko zponti segítse g funkcio t (súgo, gyakori ke rde sek) 6. Ha a va sa rlo az info vagy a segítse g linkre kattint, akkor az adott oldalnak, pontnak megfelelő súgo oldalra kell kerüljo n (helyzete rze keny súgo ) 7. Hasznos, ha a segítse g funkcio n belül lehet keresni 8. Gyűjtsd o ssze a gyakran isme telt ke rde seket (GYIK), e s e pítsd be a segítse g funkcio ba 9. Olyan útmutato kat szerkessz, melyek a la togato t le pe sről-le pe sre segítik 28

29 10. Magyara zd meg a specifikus kifejeze seket (pl napos ela lla s, charge back stb.) 11. Vizua lisan is segítsd a va sa rlo dat o sszetett feladatok esete ben 12. Haszna lj chat funkcio t, külo no sen ha bonyolultabb terme keket adsz el 29

30 Gombok Ha azt szeretne d, hogy a website-od könnyen kezelhető legyen, akkor fogadd meg az alábbi tanácsaimat a gombokkal kapcsolatban: 1. A gombokna l haszna lj a rnye kola st, ko nnyebb ra juk kattintani, ha kiemelkednek a ke pernyőből (azaz a gomb ne zzen ki úgy, mintha az gomb lenne) 2. A szo veg legyen kontrasztban a gomb színe vel (haszna lj nagy kontrasztot az olvashato sa g e rdeke ben) 3. A gombok színe üsso n el a weboldal egye b re szeinek színe től (legyen lehetőleg zo ld, ke k vagy narancssa rga) Sok szerencse t ki vánok a webshopod konverzió optimalizálásához! 30

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu MIRŐL IS LESZ SZÓ? A mai ella to rendszer feszültse gpontjai. Merre tova bb? Lehetse ges ira ny: u j struktu

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen termékek va sa rla sa val vehetek részt a ja tékban? A ja te kban az ezüst kupakos, 1,5 literes, sze nsavas, sze nsavmentes

Részletesebben

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. október 2011. IV. negyedév Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése... 3. Általános

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13 RA-N t pus termosztatikus szelepek elñobe ll t ssal EN 215-1 HD 1215-2 Alkalmaz s Egyenes szelep Sarokszelep Tér-sarok UK sarokszelep Az RA-N t pus szeleptesteket k tcs ves, szivatty s t vhñoell t vagy

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen A CLEAN-PRECIZ Integra lt u gyvitel rendszer alape rtelmezett PDF kimenete t 2009 o ta a da n BioPDF fejleszto ce

Részletesebben

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. III. negyedév 2010. július Tartalom Elő izetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimeno elo leg- e s ve gsza mla

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T29. NAV csoportos adószám ellenőrzés 2012. április Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

kialakítása és a szervezet fejlesztése a termékfejlesztéssel párhuzamosan

kialakítása és a szervezet fejlesztése a termékfejlesztéssel párhuzamosan A startup kifejeze s hallata n legtö bbszö r egy izgalmas fejleszte st ve gzö, indulö införmatikai va llalköza sra göndölunk. Ő k is startupök, de azökat a va l- lalköza sökat is így nevezzu k, akik megfelelnek

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

file://c:\wcm\documentum\cts\docbases\wcm2\config\temp_sessions\7367179043490885380\mail_tm_static_...

file://c:\wcm\documentum\cts\docbases\wcm2\config\temp_sessions\7367179043490885380\mail_tm_static_... Page 1 of 8 Lakoss?eknek leti?eknek A T-Mobile vil Keres class= T-Mobile El etos k leteink Online v rl /a> My T-Mobile English Kezdooldal Akci a> Akci obiltelefon- ista iphone: k inform a> Samsung okostelefonok

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZAKMAI TANULMÁNYÚTJÁNAK TAPASZTALATAIRÓL

BESZÁMOLÓ A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZAKMAI TANULMÁNYÚTJÁNAK TAPASZTALATAIRÓL Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 1055 Budapest, Szent István krt. 1. www.fehergyuru.eu BESZÁMOLÓ A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZAKMAI TANULMÁNYÚTJÁNAK TAPASZTALATAIRÓL 2014 Összefoglaló és az áldozatsegítés

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató - 2015. - mamamibolt.hu Adatkezelési tájékoztató Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLAT A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA KERETÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSI ESZKÖZEIRŐL

HATÁSVIZSGÁLAT A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA KERETÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSI ESZKÖZEIRŐL Az Államreform Operatív Program keretében kiírt Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című pályázat Vidékfejlesztési Minisztériumot érintő egyes feladatainak végrehajtását érintő ÁROP-1.1.19-2012-2012-0008

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I.

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2013. I. negyede v 2013. február Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

A www.futurer.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei

A www.futurer.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei A www.futurer.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.futurer.hu webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben