KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN"

Átírás

1 KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

2 Az e-könyv alapja: Benjamin Gundgaard Conversion rate optimization in 187 steps című blog posztja Fordi totta: Favorit Fordíto Iroda, 2013 Add tova bb! Ez az e-ko nyv ingyenesen ele rhető. Nyugodtan terjeszd, oszd meg, nyom tasd ki, ma sold. Egyetlen felte tel, hogy ezt az oldalt ne to ro ld ki e s ne add ki ma s neve ben. Az e-ko nyv megjelene se t az fps webu gynökse g tette lehetőve.

3 Konverzió optimalizálás 187 lépésben A konverzio optimaliza la s ce lja me g to bb va sa rlo szerze se, akik megva sa rolja k a terme ket vagy szolga ltata st. Ebben az e-ko nyvben nem kevesebb, mint 187 specifikus e s ingyenes tippet tala lsz, melyeket, ha ra m hallgatsz, kinyomtatsz, e s egytől egyig alkalmazol a webshopod optimaliza la sa sora n. A tippek 100 e-kereskedelmi weboldal felhaszna lo i tesztjeinek tapasztalatai alapja n ke szültek.

4 Főoldal Ha egy va sa rlo előszo r ja r a webshopodban, mindo ssze 50 milliszekundum alatt do nti el, hogy az tetszik neki vagy sem. Mivel naponta rekla mok to mege vel bomba znak minket, agyunk sza mos tudatalatti do nte st hoz. Vagyis ezek a do nte sek nem felte tlenül az akaratunk szerint alakulnak, teha t az első benyoma s, ami a főoldal megpillanta sakor e ri a va sa rlo t, fontos re sze a konverzio optimaliza la s tudoma nya nak. Optimalizáld a főoldalt az alábbi tanácsaim szerint: 1. Az első benyoma s legyen egyszerű (azaz ügyelj arra, hogy a la togato t e rő benyoma s mine l egyszerűbb legyen) 2. Tedd egye rtelműve a va sa rlo sza ma ra, hogy mie rt pont a te webshopodra, terme kedre van szükse ge (haszna lj nagy címet) 3. Ha va sa rlo a weboldaladra la togat, egye rtelmű üzenet kell, hogy fogadja 4. Vetesd e szre a la togato iddal a főoldali rekla mod, kerüld el a bannervaksa g -ot 5. Helyezd a fő funkcio kat: pl. kosa r, kíva nsa glista, stb. a jobb felső sarokba 4

5 Rólunk + telefonszám Ha me g nincs ro lunk, vagy kapcsolat szekcio a weboldalon, akkor itt az ideje, hogy le trehozz egyet. Segít kie píteni a bizalmat e s azt sugallja, hogy a ke pernyő mo go tt hús-ve r emberek vannak. A bizalom e s a biztonsa ge rzet a konverzio optimaliza la s ko zponti eleme. 1. Besze lj a ce g mo go tt a llo emberekről 2. Rakj fel ke peket a kolle ga idro l, ez szinte n elősegíti a bizalom kie píte se t 3. Írd ki a telefonsza mod a va sa rla si folyamat sora n e s a to bbi oldalon is, ha lehetse ges 5

6 Optimalizáld az oldalon található keresőt Ha a la togato nem tala lja a va gyott terme ket, az kb. 30% rendele s kiese st jelent, vagyis akkor, ha a kerese s vagy a naviga cio nem zo kkenőmentes. Optimalizáld a keresőd az alábbi tanácsaim szerint: 1. Jo l la thato, megjegyezhető helyre helyezd a weboldalon, pl. a naviga cio ala 2. Segíts a la togato nak, ha elge pelne amit keres, pl. szo veg aja nlo (autosuggest) e s így e rtetted? megolda sokkal 3. Kerüld a tala lat ne lküli kerese sek megjeleníte se t 4. Kezeld megfelelően a hosszú kulcsszavakbo l a llo kifejeze seket 5. Legyen lehetőse g a tala latok szűre se re, rendeze se re 6. Katego ria k szerint jelo ld a ne pszerű terme keket a szűrőko n belül, lehetőleg haszna lj egyedi linket a szűrőkho z 7. Szűrőnek haszna lj jelo lő ne gyzeteket (checkbox) 8. Kerüld a csak go rdíte ssel (scroll) ele rhető szűrőket 9. Ne jeleníts meg olyan szűrőket, melyek nem va laszthato k (disabled) 6

7 10. A szűrőket a ke pernyő bal oldala ra helyezd e s ne ko ze pre 11. Mutasd az o sszes terme k informa cio t a kerese si eredme nyekben (a r, kisza llíta si idő, ke szlet a llapot, stb.) 12. A kerese si eredme nyeket ko nnyen a tla thato mo don lista zd, pontokba szed ve vagy hasonlo mo dszerrel 13. Kerüld a tartalom alapú kereső motorokat, mint amilyen a Google 14. Teszteld a horizonta lis kerese si eredme nyek teljesítme nye t a vertika lisakkal szemben 15. Hangold o ssze a kerese st e s a naviga cio t, így biztosítod az oldal proble mamentes haszna lata t, a rendeze st e s szűre st 16. Kerüld az automatikus kerese st egy katego ria n belül hagyd, hogy a va sa rlo va lasszon a külo nbo ző katego ria kbo l 17. Fontold meg, hogy valo ban szükse ged van re szletes kerese s funkcio ra, vagy sem 18. Tedd lehetőve mind a tartalom, mind a funkcio alapú kerese st 19. Biztosítsd, hogy a kereső tudja kezelni a szinonima kat, ro vidíte seket, egyes e s to bbes sza mot, terme ka llapotot (újdonsa gok, aja nlatok stb.), forma tumokat e s így tova bb 20. Alkalmazz a Google-ben haszna latos a ltala nos egyeze st mo dosíto karaktereket, pl. az ide zőjeleket, a mínusz karaktert stb. 21. Tedd lehetőve a súgo ban e s a szo veges tartalmakban valo kerese st is 22. A va sa rlo nak legyen lehetőse ge a terme kek o sszehasonlíta sa ra 7

8 Optimalizáld a navigációdat Sza mos webshop bonyolult naviga cio val rendelkezik e s eze rt a tulajdonosok meg rendele seket veszítenek, illetve nem túl magas a visszate rő va sa rlo ik sza ma. Optimalizáld a navigációdat az alábbi tanácsaim szerint: 1. A naviga cio d legyen egye rtelmű, külo nüljo n el a to bbi elemtől, legyen ko nnyen felismerhető 2. Szükse ged van főoldal menüpontra (e s a logo d is linkeljen a főoldalra) 3. Emeld ki az aktua lis oldal menüpontja t ki kell tűnnie a to bbi ko zül 4. Hasznos eszko z: ha az egeret a menüpontok fele húzod (hover), e rdemes az alkatego ria kat egyből megmutatni 5. Alakíts ki menülista t a bal oldalon, amely ko zvetlenül az alkatego ria kat lista zza 6. A naviga cio t tedd ko nnyen e rthetőve a la togato sza ma ra sege dmenü (breadcrumbs) haszna lata val 7. Az oldal címe t megfelelően helyezd el, legyen egye rtelmű a la togato sza ma ra, hogy milyen oldalon van e s miről szo l az adott oldal konzekvensen mindig ugyanott legyen 8

9 8. Alakíts ki lenyílo lista (drop down) menüt a gyorsabb naviga cio e rdeke ben 9. Tedd vila gossa a baloldali naviga cio e s az oldal ko zepe n tala lhato terme kek ko zti kapcsolatot 10. A listaoldalon le nyeges informa cio kat ko zo lj a terme kekről, pl. a terme kből van rakta ron? va rhato sza llíta si idő?, stb. 11. Bontsd to bb oldalra a tala latokat (sok terme k esete n), a vevőnek legyen lehetőse ge lapozni az oldalak ko zo tt 12. A lapozo naviga cio t az oldal alja n helyezd el 13. Legyen e rthető a va sa rlo sza ma ra, hogy milyen ira nyba, me lyse gbe na - viga lhat (pl. fenti naviga cio, ami első e s ma sodik szintre le pteti) 14. Tedd ko nnyűve a va sa rlo sza ma ra, hogy a terme kek ko zo tt ko nnyede n tudjon naviga lni a szűrőkkel e s a rendeze ssel 15. Ko nnyítsd meg a va sa rlo nak az oda-vissza naviga la st a listaoldalak e s a terme koldalak ko zo tt 16. A naviga cio is az elada sra fo kusza ljon 17. Kerüld a tartalom alapú naviga cio t, mert a sok szint zsúfoltta teszi a bal oldali menüt 18. Felső menüt alkalmazz, ha kevesebb mint 10 katego ria d van 19. Haszna lj bal oldali menüt, ha to bb mint 10 terme k katego ria d van 20. Biztosítanod kell, hogy a va sa rlo ma rka, aja nlatok, akcio k, újdonsa gok stb. alapja n is tudjon naviga lni az oldalon 9

10 Termék oldalak A terme k oldalra vonatkozo informa cio a ce ged e s a terme kek típusa to l függ. Ennek ellene re azonosítani tudtam bizonyos alapelveket a konverzio optimaliza la son belül, amelyek ba rmilyen terme k esete ben alkalmazhato k. Optimalizáld a terme koldalakat az alábbi tanácsaim szerint: 1. Ta volítsd el a bal oldali naviga cio t csak abban az esetben, ha hate kony sege dmenüvel (breadcrumbs) rendelkezik az oldal 2. Alakíts ki egy helyet, ahonnan a kapcsolo do terme kek ele rhetőek pl. a bal felső sarokban 3. Minden olyan informa cio a lljon a va sa rlo rendelkeze se re, ami szükse ges ahhoz, hogy megvegye a terme ket 4. Minden fontos informa cio t jeleníts meg: rakta rke szlet, a tfuta si idő, sza llíta s, pe nzvisszafizete si garancia, fizete si felte telek e s biztonsa g 5. Pro ba lj ki egyszerűbb elada si technika kat, mint a vegye l kettőt e s spo rolj vagy vegye l egyszerre to bbet e s spo rolj 6. A terme k kis ke pe (thumbnail) legyen ele g nagy ahhoz, hogy a va sa rlo nagyíta s ne lkül is meg tudja íte lni milyen a terme k 10

11 7. Ne a besza llíto kto l sza rmazo ke peket haszna ld, ha rossz a ke pminőse g a jo ke pek haszna lata kiemelkedően fontos 8. Emeld ki a terme kek külo nleges re szleteit, adottsa gait, mint a specia lis flat ke pernyős TV, külo nleges terveze sű farmer, stb. 9. A nagyított ke pekne l szürke ha tte r szerepeljen, mert az terme szetes fo kuszt ad a ke pnek 10. Haszna ld ki a divatbemutato, video e s ke zzel foghato terme kek ke peinek megjeleníte sből sza rmazo előnyo ket 11. Engedd, hogy a va sa rlo megismerje a terme ket, haszna lj bemutato video t, vagy pl. mutass re szletet egy ko nyvből, stb. 12. Haszna lj aja nlo rendszert az elada sok maximaliza la sa ra (felhaszna lo kora bbi, vagy hasonlo felhaszna lo k viselkede se alapja n, stb.) 13. Csak a terme khez releva ns aja nlatokat mutass 14. Teszteld az aja nlo rendszer aja nla sait mielőtt a weboldalra kerülne 15. Ha kiírod akik X-t va sa roltak, Y-t is va sa roltak a ke pernyő alja ra (első la ta sra pagefold fele ), vila gossa va lik, hogy go rgete ssel to bb terme k is ele rhető 16. Engedd, hogy a va sa rlo id ve leme nyezze k a terme keket 17. Ta rsíts bizonyos terme keket (pl. farmer) kapcsolo do terme kekkel (po lo, zokni), ugyanabbo l a ma rka bo l 18. Akcio s csomagban hirdess 2, 3 vagy nagyobb mennyise get 19. Legyen lehetőse g a terme k testreszaba sa ra a va sa rlo ige nyeihez/kíva nsa gaihoz, e s lehetőleg vizua lisan is mutasd meg 20. Tegye l fel útmutato t e s/vagy video t, amikor bonyolult terme ket adsz el 11

12 Kosárhoz adás Míg a potencia lis va sa rlo id kattintgatnak a Kosa rba teszem gombra, a szomorú valo sa g az, hogy 40 60%-uk nem fejezi be a va sa rla st. Így elmondhato, hogy ez az a terület, ahol a legnagyobb üzleti sikert e rheted el konverzio optimaliza la ssal. Legyen vila gos a va sa rlo sza ma ra, hogy a terme ket a kosa rhoz adta. Hasznosi tsd az alábbi tanácsaim: 1. Ira nyítsd a va sa rlo t ko zvetlenül a kosa rhoz, ha az a tlag megrendele s ne ha ny terme ket tartalmaz 2. Ha az a tlagos megrendele s terme kek sze les ska la ja t tartalmazza (azaz az a tlagos kosa r sok te telt tartalmaz), akkor szürkítsd le az oldalt e s jeleníts meg felugro üzenetet: A terme ket a kosa rhoz adta 3. Adj naviga cio t a megjelenített felugro üzenethez (kosa rhoz, folytatom stb.) 4. Informa ld a felhaszna lo t a kosa rhoz ada skor, ha me g X Ft e rte kben va sa rol, a sza llíta si ko ltse g ingyenes lesz 5. Le gy o vatos az agresszív elada ssal a kosa rna l 12

13 6. Legyen figyelemfelkeltő a kosa r, azaz ne kelljen keresni 7. Tedd egyszerűve, hogy a va sa rlo ba rmikor megtala lja a terme ket, miuta n a kosa rba tette Ezt az alábbiakkal e rheted el: 1. Helyezd a kosarat a jobb felső sarokba 2. A kosa r jo l kivehető, e rtelmezhető ikonnal rendelkezzen 3. Érthetően nevezd el a kosarat: Kosa r :) 13

14 Optimalizáld a kosarat A kosa r elhagya sa olyan konverzio optimaliza la si proble ma, amit sok ce g figyelmen kívül hagy, pedig a va sa rlo k 71%-a nem fejezi be a va sa rla st. Ennek legfőbb oka az o sszehasonlíto va sa rla s, amikor a va sa rlo o sszehasonlítja a külo nbo ző webshopok a rait, mielőtt do nte st hozna. Optimalizáld a kosarat az alábbi tanácsaim szerint: 1. Mutass a terme kekről ke pet (thumbnail) 2. Mutasd a terme kre vonatkozo o sszes informa cio t (mennyise g, szín, me ret, rakta rke szlet stb.) 3. Adj linkeket a felhaszna lo sza ma ra le nyeges informa cio ele re se hez: az a tfuta si időről, sza llíta si díjro l, biztonsa gro l, garancia ro l, ela lla si jogro l, fizete si felte telekről stb. 4. Tedd lehetőve, hogy a kosa r tartalma t elmenthesse a felhaszna lo, hogy a ke sőbbiekben is ele rhető legyen (az aktua lis tartalmat pedig őrizd meg, hogy ott legyen, ha a felhaszna lo visszate r az oldalra) 5. Tegye l egye rtelmű Megva sa rolom vagy Tova bb a megrendele shez gombokat felülre e s alulra is 14

15 6. Te gy frissíte s gombot minden terme k melle, ne pedig egyet az oldal alja ra, vagy aktualiza ld automatikusan a kosa r tartalma t, pl. mennyise g va ltoztata sakor, te tel to rle sekor, stb. 7. Mindig mutasd a sza llíta si ko ltse get, e s a sza llíta s lehetőleg legyen ingyenes Ft feletti va sa rla s esete n 8. Ha a va sa rlo a segítse g linkre kattint, ne hagyja el a kosarat 9. Legyen Vissza az a ruha zba gombod, így a va sa rlo ko nnyen folytathatja a va sa rla st 10. Ha to bbfe le fizete si mo dot jelenítesz meg, legyen magyara zat a potencia lis hitelka rtya díjakhoz is 11. Legyen jo l la thato a telefonsza m, a nyitvatarta si idő, esetleg az online chat funkcio 15

16 Bejelentkezés és felhasználói fiók létrehozása A va sa rlo k 30 50%-a nem va sa rol (visszariad a va sa rla sto l), ha a va sa rla shoz felhaszna lo i fio kot kell le trehoznia. A vásárlások számának növele se e rdeke ben az alábbi le pe seket ajánlom: 1. A webshopon to rte nő va sa rla st ne ko sd fio k le trehoza sa hoz (regisztra cio hoz) 2. Ha mindenke ppen fio khoz akarod ko tni a va sa rla st, akkor alkalmazd az Amazon.com megolda sa t, amikor va laszthat a felhaszna lo (a va sa rla si folyamat sora n), hogy új fio kot hoz le tre vagy bejelentkezik a ma r le tező fio kja val 3. Ira nyítsd a va sa rlo t ko zvetlenül a va sa rla si folyamat első le pe se hez (kosa rbo l), e s tedd egye rtelműve, hogy befejezheti a rendele st fio k le trehoza sa (regisztra cio ) ne lkül. Ebben a szakaszban hangsúlyozd a fio k le trehoza sa nak előnyeit e s azt, hogy milyen egyszerű a bejelentkeze s a ma r megle vő va sa rlo knak 16

17 Mutasd a teljes vásárlási folyamat lépéseit folyamatábrával Ha a felhaszna lo ma r kosa rba tette a terme ket, me g egy dologra kell figyelned. Me gpedig arra, hogy be is fejezze a va sa rla st. Aze rt hogy ezt ele rd, ce lszerű mutatni a szükse ges le pe seket folyamata bra haszna lata val. Az egyetlen ce l: a megszakíta s ne lküli va sa rla si folyamat biztosíta sa a va sa rlo sza ma ra, ami egye bke nt a konverzio optimaliza la s alapja. Könnyi tsd meg a vásárló dolgát a vásárlás befejeze se hez az alábbi tanácsaim szerint: 1. Ke szíts folyamata bra t (le pe sek), e s szüntesd meg a főoldalra to rte nő naviga cio t (logo ) 2. Tedd lehetetlenne, hogy a va sa rlo kikerüljo n a va sa rla si folyamatbo l, ha egy ma sik linkre kattint (ne legyenek kifele mutato linkek) 3. A va sa rlo adatai kerüljenek mente sre, ha a felhaszna lo előre-, vagy viszszale pked a va sa rla si folyamatban 4. A va sa rlo nak legyen lehetőse ge me g egyszer ellenőriznie a rendele se t, mielőtt jo va hagyja azt (a va sa rla si folyamat ve ge n) 5. Segítsd a va sa rlo t útmutato kkal (tippekkel) az oldalak teteje n 17

18 6. Legyen folyamata bra d a va sa rla shoz, amelyből a vevő la thatja, a va sa rla s melyik le pe se ne l tart e s ha ny le pe s van me g a befejeze sig 7. A tova bb gomb a folyamat oldalainak jobb oldala n legyen, amivel a vevő tova bble phet a ko vetkező le pe sre 8. A vissza link az oldal bal oldala ra kerüljo n fentre e s alulra is 9. A va sa rla si folyamat jobbra tartson, ne lefele 10. Egyle pe ses (egy oldalas) rendele st haszna lj, ha az a ko nnyebb megolda s 11. A szükse ges űrlap elemek bal oldalon legyenek, itt to ltse ki a vevő az adatokat 12. Összegezd a megrendele st az oldal jobb oldala n, e s engedd meg a vevőnek, hogy szerkeszthesse a rendele st 13. A va sa rla si folyamat minden oldala n szerepeljen a telefonsza m, a nyitvatarta si idő 14. Mutasson link a va sa rlo sza ma ra kiemelten fontos informa cio kra, mint a biztonsa g, fizete s, garancia, ela lla s stb. minden oldalon 15. Ko vetkezetesen ugyanolyan gombokat haszna lj a va sa rla si folyamat alatt a bizalom kie píte snek e rdeke ben 16. Legyen ko nnyű a vevőnek beírni az adatait, a kito ltendő re szeket sa rga val emeld ki, a szo veg pedig legyen fe lko ve r 17. Haszna lj Ajax technolo gia t annak e rdeke ben, hogy az oldal ne to ltődjo n be újbo l e s újbo l, ha a vevő kisebb va ltoza st eszko zo l (sebesse g) 18. Tudasd a vevővel, hogy mie rt van szükse ged olyan szeme lyes adatokra, mint az , telefonsza m stb. 19. Ha a va sa rlo nak be kell ge pelnie az adatait egy űrlapon, akkor az legyen logikus e s ko nnyen haszna lhato 20. Haszna lj segítse g feliratot? karakter, vagy ikon helyett 18

19 21. Ne mutass olyan mezőket, amelyeket a vevőnek nem kell kito lteni e s csak olyan mezők legyenek, melyek te nyleg szükse gesek 22. Ne haszna lj letiltott mezőket, ra dio gombokat vagy hasonlo kat (disabled), ha azokat a va sa rlo nem haszna lhatja (inka bb ne tedd ki) 23. A felhaszna lo to l első le pe sben a sza llíta si címet e s a kontakt adatokat ke rd be 24. Gondold a t milyen informa cio ra van szükse ged a ma sodik le pe sben (mint a sza llíta si e s fizete si mo d) 25. Magyara zd el mie rt kell valo színűleg hitelka rtya díjat fizetni 26. Írd ki, hogy Lehetőse ge van a megrendele s mo dosíta sa ra a ko vetkező oldalon a fizete s megkezde se előtt a Folytata s gomb ele 27. Legyen egye rtelmű, hogy a Megrendelem gombra kattinta ssal a megrendele s jo va hagya sra kerül (kive ve online fizete s la sd tova bbi pontok) 28. Legyen egye rtelmű, ha a vevőnek felhaszna la si felte teleket kell elfogadnia 29. Bankka rtya s fizete s esete n a megrendele s oldalon Tova bb a fizete shez gomb legyen, mivel a megrendele s akkor e rve nyes, ha a vevő befejezi a fizete st a fizete s oldalon 30. Legala bb a fizete si oldalon jelenjen meg Vissza e s mutasd a megrendele st link, így a vevő ellenőrizheti, megne zheti a megrendele st (2 szereplős online fizete si modell esete n) 31. A fizete si oldal ugyanazt a designt hozza, ugyanúgy ne zzen ki, mint a va sa rla si folyamat (ke t szereplős online fizete si modell esete n) 32. Ke szíts o sszegző oldalt, ahol a vevő la thatja e s me g mo dosíthatja, illetve kifizetheti a megrendele st 33. Biztosíts va rakozo oldalt a va sa rlo nak, amíg a fizete s zajik a ha tte rben (2 szereplős online fizete si modell esete n) 19

20 34. Amíg a vevő a va rakozo oldalon van, ismertess meg vele egyedi e rte kesíte si aja nlatokat 35. A ko szo nő oldalon (utolso oldal) haszna ld a webshop felső navi ga cio ja t (fejle ce t) 36. Tudasd a vevővel, hogy a va sa rla sa nak, megrendele se nek re szletes adatait, esetleg a sza mla t elküldted az címe re 37. Engedd meg, hogy a vevőd elhagyja a ko szo nő oldalt (naviga cio ) 38. Legyen egy mi to rte nik most? informa cio, ha a vevőnek tova bbi ke rde se lenne a megrendele s befejeze se uta n 39. Ke rdezd meg a vevőt, hogy ko nnyű volt a megrendele s elve gze se, vagy sem 40. Tudasd a vevővel, hogy a va sa rla sa hogyan jelenik majd meg a sza mlakivonata n (bankka rtya s fizete s esete n) 41. Tudasd a vevővel, hogy a külo nbo ző sza llíta si mo dok esete n mit kell tennie, pl. futa r mikor va rhato, mi a telefonsza m, hol e rdeklődhet, ha Pick Pack Ponton veheti a t a csomagot, mi a pontos cím e s a nyitvatarta s, stb. 42. Tudasd a vevővel, hogy a külo nbo ző fizete si mo dok esete n mit kell tennie, pl. banki utala sna l milyen ce gne vre, banksza mlasza mra utaljon e s milyen ko zleme nnyel, stb. 43. Mutass a va sa rla sa hoz releva ns tova bbi akcio kat 44. Olyan legyen a designod, hogy a vevő szo veges segítse g ne lkül is haszna lni tudja 20

21 Kiszállítás A terme k ke zbesíte se (ba r sok esetben nincs ra hata sod, de tudnod kell) jelentős pszicholo giai hata ssal van a va sa rlo k kollektív va sa rla si e lme nye re. Me g ha egyszerűnek e s evidensnek is hallatszik, a terme k időben to rte nő kisza llíta sa a legfontosabb annak ellene re, hogy sok e-kereskedő hajlando erről az alapvető ige nyről megfeledkezni. Hogy a megrendele s időben e rkezzen a ci mre, az alábbiakat ajánlom: 1. A vevői elva ra sokat teljesítve jelenítsd meg a kisza llíta si időpontot a terme k oldalon e s a kosa rna l 2. Sza llítsd ki pontosan a megrendelt terme keket időben e s lehetőleg gyorsabban, mint az va rhato volt 3. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo d tudja, e pp merre ja r a terme k e s mikor kapja azt meg 4. Tedd lehetőve, hogy a vevő megne zhesse rendele se nek a llapota t a weboldalon 5. Amennyiben ke ri, kapjon a vevő SMS-t a rendele s a llapota ro l 21

22 6. Azonnal e rtesítsd a vevőt, ha ba rmilyen ke se s fordulna elő a kisza llíta sban 7. Legyen lehetőse ge a vevőnek ela llnia a megrendele stől, ha az ke sne azt is felaja nlhatod ebben az esetben, hogy vegyen hasonlo terme ket a ma sik helyett 8. Va llald a felelősse get, e s tanulj meg bocsa natot ke rni. Ke rj bocsa natot, ha valami rosszul sül el me g akkor is, ha nem a te hiba d 9. Ha nagy mennyise gekkel dolgozol, e píts ki automatikus visszakülde st 10. Legyen visszakülde si címke je minden megrendele snek, így a vevők ko nynyen visszaküldhetik azokat 22

23 Eladást követő lépések és ügyfélmegtartás Miuta n a konverzio optimaliza cio t mesteri szintre emelted, kezdj el foglalkozni az ügyfe lmegtarta ssal e s a megle vő va sa rlo iddal. Tartsd be a következőket: 1. Pro ba lj meg a ko szo nő oldalon eladni a terme khez illő vagy hasonlo csoportba tartozo terme ket, mint amit va sa rolt 2. A visszaigazolo ben aja nlj terme keket 3. Foglalkozz sokat a kora bbi va sa rlo iddal, pl. ha valaki va sa rolt egy jo monitort, akkor aja nlj neki ke sőbb tisztíto folyade kot, kendőt 4. Pro ba ld visszacsa bítani a va sa rlo t az oldalra, pl. sza llíta s uta n ne ha ny nappal ke rd meg, hogy e rte kelje a va sa rolt terme ket 5. Ne spammeld a va sa rlo id ce lzatlan hírlevelekkel, pl. olyan terme kekkel, amit nemre g va sa rolt 6. Ce lzott hírleveleket küldj a szegmenta lt(!) hírleve l lista idra 7. A honlap ismerje fel (cookie) azt a felhaszna lo t, aki ma r ja rt az oldalon e s nem va sa rolt, ko szo ntsd, e s mutasd meg miket ne zett leguto bb 23

24 8. Struktura ld a va sa rlo id e s a ko zted to rte nő kommunika cio t. Tervezd meg, rajzolj folyamata bra t e s folyamatosan polírozd azt 9. Hozz le tre külo n egy Neked aja nljuk oldalt ce lzott terme k aja nlo kkal a visszate rő va sa rlo k sza ma ra 10. Perszonaliza ld a teljes honlapot, szo lítsd meg a felhaszna lo t, biztosíts sza ma ra otthonos ko rnyezetet 11. Alkalmazz Fio kom menüpontot, ami alatt egy helyen gyűjtsd o ssze a va sa rlo d sza ma ra fontos funkcio kat (kora bbi va sa rla sok, neked aja nljuk, adatok mo dosíta sa, stb.) 24

25 Akciók promóciójának megjelenítése Ha sikeresebbe szeretne d tenni az akcióid, e s a konverziót javi tani szeretne d, akkor fogadd meg az alábbiakat: 1. Aja nlj fel ingyenes kisza llíta st Forintot meghalado va sa rla s esete n (ha nagy e rte kű terme keket a rulsz, akkor gondold meg a teljesen ingyenes sza llíta st) 2. Alkalmazz szezona lis akcio kat külo n terme k listaoldallal 3. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo ma rka k, újdonsa gok, aja nde ko tletek stb. katego ria kbo l va laszthasson 4. Vedd ra a va sa rlo t, hogy azonnal rendelje meg a terme ket: jelezd, hogy ma r csak korla tozott sza mban kaphato, vagy gyors kisza llíta st aja nlj fel azonnali megrendele s esete n, stb. 5. A va sa rlo ke szíthessen kíva nsa glista t a webshopon, amit azta n elküldhet a bara tainak e s csala dja nak 6. Ne ke nyszerítsd a va sa rlo t, hogy felhaszna lo i fio kot hozzon le tre a kíva nsa glista le trehoza sa hoz 25

26 7. Tedd lehetőve, hogy a va sa rlo kora bban rendelt te teleket ko nnyen újra meg rendelhesse (pl. kosa r mente se, kora bbi va sa rla sokna l újra megrendelem funkcio, stb.) 8. Meggyőző design alapú oldalakat e s funkcio kat ke szíts, amelyek arra o szto nzik a va sa rlo t, hogy me g va sa roljon 26

27 Hibaüzentek javítása A konverzio optimaliza la s do ntő eleme a va sa rlo k segíte se a felmerülő hiba k javíta sa ban e s a va sa rla si folyamat gyors ve gigvitele ben. Optimalizáld a hibau zeneteket: 1. Jelezd egye rtelműen az oldal teteje n, hogy hiba to rte nt 2. Vila gosan magyara zd el, pontosan milyen hiba e s hol to rte nt 3. Az egyes hibaüzenetek azon űrlap mezők ko zele ben jelenjenek meg, melyekne l a hiba tala lhato, e s olyan szo vegeze ssel, amelyet mindenki e rt (pl. csak alfanumerikus karaktereket adhat meg -jellegű üzenetek kerülendők) 27

28 Segítség Amellett, hogy ke zenfogva vezeted a va sa rlo d, minden egye b felmerülő potencia lis hiba t is meg kell oldanod, a konverzio optimaliza la s ma sik fontos te nyezője a magas színvonalú segítse gnyújta s biztosíta sa e s me g jobba te tele. Hogy a vásárlóidnak a lehető legjobb módon segi ts, fogadd meg az alábbi tanácsaim: 4. A va sa rlo nak tudnia kell, hol van a segítse g funkcio 5. Építs ki ko zponti segítse g funkcio t (súgo, gyakori ke rde sek) 6. Ha a va sa rlo az info vagy a segítse g linkre kattint, akkor az adott oldalnak, pontnak megfelelő súgo oldalra kell kerüljo n (helyzete rze keny súgo ) 7. Hasznos, ha a segítse g funkcio n belül lehet keresni 8. Gyűjtsd o ssze a gyakran isme telt ke rde seket (GYIK), e s e pítsd be a segítse g funkcio ba 9. Olyan útmutato kat szerkessz, melyek a la togato t le pe sről-le pe sre segítik 28

29 10. Magyara zd meg a specifikus kifejeze seket (pl napos ela lla s, charge back stb.) 11. Vizua lisan is segítsd a va sa rlo dat o sszetett feladatok esete ben 12. Haszna lj chat funkcio t, külo no sen ha bonyolultabb terme keket adsz el 29

30 Gombok Ha azt szeretne d, hogy a website-od könnyen kezelhető legyen, akkor fogadd meg az alábbi tanácsaimat a gombokkal kapcsolatban: 1. A gombokna l haszna lj a rnye kola st, ko nnyebb ra juk kattintani, ha kiemelkednek a ke pernyőből (azaz a gomb ne zzen ki úgy, mintha az gomb lenne) 2. A szo veg legyen kontrasztban a gomb színe vel (haszna lj nagy kontrasztot az olvashato sa g e rdeke ben) 3. A gombok színe üsso n el a weboldal egye b re szeinek színe től (legyen lehetőleg zo ld, ke k vagy narancssa rga) Sok szerencse t ki vánok a webshopod konverzió optimalizálásához! 30

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T17. Évnyitás 2013. december Évnyitás Az e vnyita shoz szu kse ges

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem Perdületes mennyezeti befúvóelem PRCX PRCX befúvóelem TLS csatlakozódobozzal. TLS opciós tartozék, melyet külön kell megrendelni. Leírás PRCX perdu letes mennyezeti befu vo k fo eleme a re sekkel ella

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013.

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013. Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T31. Standolás 2013. július Tartalomjegyzék A speciális leltár... 3 Beállítások... 3 A standolás

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRLETÉNEK FELTÉTELEIRŐL Berente Ko zse g Önkorma nyzat Ke pviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I.

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2011. I. negyede v 2011. február Tartalom Tárgyi eszköz modul Eszko ze rte k kimutata s bo vı te se... 3

Részletesebben

Programoza s I. 10. elo ada s Rendezett to mbo k. Sergya n Szabolcs

Programoza s I. 10. elo ada s Rendezett to mbo k. Sergya n Szabolcs 10. elo ada s Rendezett to mbo k Sergya n Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu O budai Egyetem Neumann Ja nos Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Inte zet 1 / 5 Tartalom 1 Kerese sek rendezett

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se

TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se TEE Szoftverek licenc-csomag beszerz se Kƒzbeszerz si rtes t sz ma: 2014/98 Beszerz s t rgya: Szolg ltat smegrendel s Hirdetm ny t pusa: T j koztat az elj r s eredm ny rƒl (1-es minta)/k /2013.07.01 K

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Tá voktatá si segédlet

Tá voktatá si segédlet Tá voktatá si Segédlet Dr. Pá nczél Zoltá n Csomagolá stechnika Széchényi Istvá n Főiskola Győr 1996 1 1. Csomagolá si alapismeretek A vilá gon mindig nagyobb tá volsá got kell közbensőá llomá sok közbeiktatá

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1020V03 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu MIRŐL IS LESZ SZÓ? A mai ella to rendszer feszültse gpontjai. Merre tova bb? Lehetse ges ira ny: u j struktu

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja A www.vagabanda.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője, a Kapusi-Produkció Nonprofit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez

Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Általános Szerződési Feltételek a végső kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződések megvalósításához és kifizetéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a program

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen termékek va sa rla sa val vehetek részt a ja tékban? A ja te kban az ezüst kupakos, 1,5 literes, sze nsavas, sze nsavmentes

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. október 2011. IV. negyedév Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése... 3. Általános

Részletesebben

Programoza s I. 13. elo ada s Moho algoritmusok. Sergya n Szabolcs

Programoza s I. 13. elo ada s Moho algoritmusok. Sergya n Szabolcs . elo ada s Moho algoritmusok Sergya n Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu O budai Egyetem Neumann Ja nos Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Inte zet / 6 Tartalom Pe nzkifizete s 0- ha tizsa

Részletesebben

1. A terméktesztelés, Cleanne nagykövet applikáció leírása

1. A terméktesztelés, Cleanne nagykövet applikáció leírása Re szve teli felte telek Terméktesztelő, Cleanne nagykövet applikáció A Cleanne nagykövet applikáció, terméktesztelő kereső szervezo je az Oberonlife Coaching Kft. (Ci m: 1062 Budapest, Andrássy út 126.,

Részletesebben