102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem ha t - kony s g nak n ve l s hez sz k s ges egyes k rd sekrдl /2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A la k s c lё k l cs n k re vo nat ko z l la mi k sz fi ze tд ke zes - s g ig ny be v te l nek s be v l t s nak r szletes szab - lyair l /2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A ma g nnyug d j p nz t rak be fek te t si s gaz d l ko d si te v - keny s g rдl sz l 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let m dos t s r l /2009. (VII. 23.) M ren de let A t z v del mi meg fe le lд s gi ta nё s t v ny be szer z s re vo - nat ko z szab lyokr l /2009. (VII. 23.) Korm. ha t ro zat A hely k zi k z s s gi k z le ke d si rend szer t ala k t s val kap cso la tos fel ada tok ssze han go l s rt fe le lдs kor - m ny biz tos ki ne ve z s rдl ra: 315 Ft

2 25094 M A G Y A R K Z L N Y 2009/102. sz m III. Korm nyrendeletek A Korm ny 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelete a p nz gyi szektorban rv nyes lд fogyaszt v delem hat konys g nak n vel s hez sz ks ges egyes k rd sekrдl A Kor m ny az Al kot m ny 40. У (3) be kez d s ben fog - lalt fel adat k r ben el j r va, a fo gyasz t v de lem rдl sz l vi CLV. t r v ny 55. У (1) be kez d s h) pont j ban fog lalt fel ha tal ma z s alap j n, va la mint a hitelint zetekrдl s a p nz gyi v l lal ko z sok r l sz l vi CXII. t r - v ny (a tov b biak ban: Hpt.) 235. У (1) be kez d s a) pont j - ban ka pott fel ha tal ma z s alap j n, az Al kot m ny 35. У (1) be kez d s b) pont j ban meg ha t ro zott fel adat k r ben el j r va a k vet ke zд ket ren de li el: 1. У (1) A Kor m ny a P nz gyi Szer ve ze tek l la mi Fel - gye le t rдl sz l vi CXXXV. t r v ny s an nak 4. У- ban meg ha t ro zott t r v nyek alap j n a P nz gyi Szer ve ze tek l la mi Fel gye le te l tal fel gyelt te v keny - s g foly ta t s ra jo go sult szer ve ze tek nek, sze m lyek nek a P nz gyi Szer ve ze tek l la mi Fel gye le te l tal fel gyelt te v keny s ge vo nat ko z s ban fo gyasz t v del mi ha t s g - k nt a P nz gyi Szer ve ze tek l la mi Fel gye le t t je l li ki. (2) A P nz gyi Szer ve ze tek l la mi Fel gye le te mint fo gyasz t v del mi ha t s g el j r sa so r n a fo gyasz t v de - lem rдl sz l vi CLV. t r v ny X. fe je ze t nek ren - del ke z se it al kal maz ni kell. 2. У A Nem ze ti Fo gyasz t v del mi Ha t s g r l sz l 225/2007. (VIII. 31.) Korm. ren de let 7. У (1) be kez d se he ly be a k vet ke zд ren del ke z s l p: (1) Fo gyasz t v del mi ha t s g k nt a Kor m ny a P nz gyi Szer ve ze tek l la mi Fel gye le te ha t s k r be tar - to z gyek ki v te l vel k z igaz ga t si ha t s gi gyek ben az NFH-t je l li ki. 3. У (1) A p nz gyi in t z m ny a p nz gyi k z ve t tд rend szer fel gye le t t rin tд egyes t r v nyek m do s t s r l sz l vi XIII. t r v ny (a tov b biak ban: Tv.) 20. У (6) be - kez d se alap j n, ki z r lag a Hpt У a Tv. 8. У- val meg l la p tott (3)(9) be kez d s nek val meg fe le l s rdek ben az gy f l sz m ra ked ve zд en egy ol da lё an is m do s t hat ja a au gusz tus 1-j t meg elд zд en fo gyasz - t val vagy mik ro v l lal ko z s sal k t tt k l cs n szer zд d s vagy p nz gyi l zing szer zд d s egy ol da lё szer zд d s m do - s t s ra vo nat ko z ren del ke z se it. (2) Az (1) be kez d s sze rin ti egy ol da lё m do s t st a p nz gyi in t z m ny az z let sza b ly za ta vagy az l ta l - nos szer zд d si fel t te lek m do s t s val is v g re hajt hat ja, eb ben az eset ben az z let sza b ly zat vagy az l ta l nos szer - zд d si fel t te lek vo nat ko z ren del ke z se v lik a szer zд d s r sz v. A m do s t s r l az rin tett gy fe le ket leg k sдbb a m do s t s ha t ly ba l p s t k ve tд leg k ze leb bi sz m la - ki vo nat tal egy t te sen pos tai ёton vagy m s, a szer zд d s - ben meg ha t ro zott k z vet len m don is r te s te ni kell, tov bb elekt ro ni kus ke res ke del mi szol g l ta t s nyёj t sa ese t n a m do s t st az gy fe lek sz m ra fo lya ma to san s k nnyen hoz z f r he tд m don, elekt ro ni kus ёton is el r he - tд v kell ten ni. 4. У (1) Ez a ren de let (2) be kez d s ben meg ha t ro zott ki v - tel lel a ki hir de t s t k ve tд har ma dik na pon l p ha t ly ba. (2) E ren de let 12. У-a szep tem ber 1-j n l p ha - t ly ba. Baj nai Gor don s. k., mi nisz ter el n k A Korm ny 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelete a lak sc lё k lcs n kre vonatkoz llami k szfizetд kezess g ig nybev tel nek s bev lt s nak r szletes szab lyair l A Kor m ny a la k s c lё k l cs n k re vo nat ko z l la mi k sz fi ze tд ke zes s g rдl sz l vi IV. t r v ny 4. У- nak (4) be kez d s ben ka pott fel ha tal ma z s alap j n, az Al kot m ny 35. У-a (1) be kez d s nek b) pont j ban fog - lalt fel adat k r ben el j r va a k vet ke zд ket ren de li el: 1. У Az l lam l tal v l lalt ke zes s g elд k sz t s nek s a ke - zes s g be v l t s nak el j r si rend j rдl sz l 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de le tet a la k s c lё k l cs n k re vonat - koz l la mi k sz fi ze tд ke zes s g rдl sz l vi IV. t r - v ny ben (a tov b biak ban: Tv.) s az e ren de let ben meg ha - t ro zott el t r sek kel kell al kal maz ni.

3 2009/102. sz m M A G Y A R K Z L N Y У (1) A p nz gyi in t z m ny a Tv.-ben meg ha t ro zott fel - t te lek tel je s l s t a ren del ke z s re ll ira tok alap j n az t hi da l k l cs n fo ly s t s ra vo nat ko z hi tel szer zд d s (a tov b biak ban: hi tel szer zд d s) meg k t se kez de m nye - z s nek idд pont j ra vo nat ko z an l la p t ja meg. (2) A Tv. al kal ma z sa so r n mun ka v g z s re ir nyu l egy b jog vi szony nak te kin ten dд k l n sen a mun ka v g - z si k te le zett s get ma g ban fog la l sz vet ke ze ti tag s gi vi szony, a szak cso por ti tag s gi vi szony, a v l lal ko z si s meg b z si szer zд d sen ala pu l, va la mint a sze m lyes k z - re m k d s sel j r gaz da s gi s pol g ri jogi t r sa s gi, gy - v di s az egy ni v l lal ko z i te v keny s g. (3) A p nz gyi in t z m ny s a ter m sze tes sze m ly egy hi tel szer zд d st k t het, amely nek alap j n egy vagy t bb la - k s c lё k l cs n h z is fo ly s t ha t t hi da l k l cs n. Ha a hi tel szer zд d s meg k t se kor a szer zд d s ssze ge elд re nem ha t roz ha t meg, ak kor a ha von ta fo ly s tan d sszeg meg l la p t s nak m d sze r t kell meg ha t roz ni szer zд d s ben. (4) Az l la mi ke zes s g r v nyes s g t nem be fo ly sol ja az, ha a ter m sze tes sze m ly r sz re ma ga sabb ssze g thidal k l cs nt fo ly s t a p nz gyi in t z m ny a miatt, hogy a) a la k s c lё k l cs n szer zд d s ben meg ha t ro zott eset ben s m don m do sul a t r lesz tд r sz let ssze ge, vagy b) a ter m sze tes sze m ly s a p nz gyi in t z m ny a Tv. 3. У (1) be kez d se e) pont j nak ea) al pont j ban vagy a Tv. 3/A. У-a (2) be kez d s nek b) pont j ban meg ha t ro zott sszeg n l ma ga sabb ssze g t r lesz t s ben l la po dott meg, s a hi tel szer zд d s m do s t s val a t r lesz t s ssze - g t leg fel jebb a Tv.-ben meg ha t ro zott sszeg re cs k - ken tik. (5) A p nz gyi in t z m ny s a ter m sze tes sze m ly a hi - tel szer zд d s ben ha t roz za meg, hogy a Tv. 2. У-a (5) be - kez d s nek al kal ma z sa ese t n, mi mi nд s l szer zд d s sze - g s nek. A ter m sze tes sze m ly a Tv. 3. У-a (1) be kez d s - nek e) pont ja vagy a Tv. 3/A. У-a (2) be kez d s nek b) pont ja sze rin ti v l la l s t leg k sдbb an nak esed kes - s g t k ve tд 60. na pig tel je s ti. (6) Ha a ter m sze tes sze m ly nek t bb p nz gyi in t z - m ny n l van la k s c lё k l cs ne, ak kor le he tд s ge van t bb hi tel szer zд d s meg k t s re az zal, hogy a ter m sze tes sze m ly a Tv. 3. У- ban, ille tд leg a Tv. 3/A. У- ban fog lal - ta kat mind egyik hi tel szer zд d s ese t n tel je s ti. (7) A ter m sze tes sze m ly nyi lat ko zat meg t te l vel iga - zol ja azok nak a k r l m nyek nek az t me ne ti fenn l l s t, ame lyek miatt a h z tar t s va gyo ni, j ve del mi hely ze te, ille tд leg te her vi se lд k pes s ge nem te szi le he tд v a la k s - c lё k l cs n szer zд d s sze rin ti t r lesz t s t. (8) A p nz gyi in t z m ny az l ta la nyёj tott a lak s - c lё l la mi t mo ga t sok r l sz l 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let sze rin ti meg elд le ge zд k l cs n ssze g t is figye - lembe ve szi a Tv. 3. У-a (1) be kez d s nek f) pont ja s a Tv. 3/A. У-a (2) be kez d s nek d) pont ja al kal ma z sa ese t n. (9) A Tv. 3/A. У-a (2) be kez d s nek al kal ma z sa so r n a p nz gyi in t z m ny a fo rint t l el t rд fi ze tд esz k z ben meg ha t ro zott, de a ter m sze tes sze m ly l tal fo rint ban t r lesz ten dд la k s c lё k l cs n ese t n a la k s c lё k l cs n - szer zд d s ben fog lal tak figye lembe v te l vel ha t roz za meg a t r lesz tд r sz let fo rint el len r t k t. (10) A Tv. 3/A. У-a (2) be kez d s nek al kal ma z sa so r n a la k s c lё k l cs n fo ly s t s ko ri elsд nem ak ci s t r lesz - tд r sz le t nek az ak ci le j ra t t k ve tд elsд t r lesz tд r sz let mi nд s l. (11) A p nz gyi in t z m ny bel sд sza b ly zat ban ha t - roz za meg, hogy mi lyen ira to kat vesz figye lembe a h z tar - t s net t havi j ve del m nek meg l la p t sa so r n. (12) A p nz gyi in t z m ny s a ter m sze tes sze m ly a hi tel szer zд d s ben ha t roz za meg az t hi da l k l cs n foly s t sa meg sz n s nek ese te it. 3. У (1) A p nz gyi in t z m ny s a ter m sze tes sze m ly a hi - tel szer zд d s ben ha t roz za meg a hi tel szer zд d s fel mon d - s nak ok t s a fel mon d si jog gya kor l s nak idд pont j t. (2) A p nz gyi in t z m ny a mel l k let sze rin ti ig ny lд - lap fel hasz n l s val r v nye s t he ti az l la mi kezess g - v llal sb l ere dд jo ga it az Ad - s P nz gyi El len Дr z si Hi va tal n l. A Tv. 2. У- nak (7) be kez d s ben meg ha t ro - zott ha t r idд el mu lasz t sa jog vesz t s sel j r. 4. У Az e ren de let ben fog lal ta kat meg fele lдen al kal maz ni kell a Tv. 3/B. У-a sze rin ti p nz gyi l zing szer zд d s re is. 5. У Ez a ren de let jё li us 28. nap j n l p ha t ly ba. Baj nai Gor don s. k., mi nisz ter el n k

4 25096 M A G Y A R K Z L N Y 2009/102. sz m Mell klet a 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez Ig nylдlap az llami k szfizetд kezess g bev lt s hoz (a k telezett lakc me szerint ter letileg ille t kes Ad - s P nz gyi EllenДrz si Hivatal r sz re k ldendд) 1. A ter m sze tes sze m ly ada tai N v:... Lak c m:... Ad azo no s t jel: A hi tel, k l cs n ada tai a meg k t tt szer zд d s(ek) alap j n A hi tel, k l cs n c l ja:... A hi tel, k l cs n t pu sa (a jog sza b ly meg ne ve z s vel):... Szer zд d s kel te:... Szer zд d s ssze ge:... Szer zд d s le j ra ta:... Az l la mi ke zes s g v l la l s ssze ge:... A be v l t s kor fenn l l tд ke- s ka mat tar to z s ssze ge: Az l la mi ke zes s g be v l t s ada tai Az l la mi ke zes s g be v l t s jo go sult ja (n v, sz k hely, ad azo no s t sz m): A ke zes s g alap j n t uta lan d sszeg:... A jo go sult bank sz m la sz ma:... A ke zes s g be v l t s nak in do ka: Mel l k let k nt csa to lan d k Hi tel-, k l cs n szer zд d s s an nak mel l k le t t k pe zд ira tok Hi tel-, k l cs n szer zд d s-m do s t sok s an nak mel l k le t t k pe zд ira tok A jo go sult nyi lat ko za ta, hogy volt-e meg t r l s a biz to s t kok b l, ha igen, mennyi A hi tel-, k l cs n szer zд d s fel mon d s t iga zo l irat s/vagy a hi tel-, k l cs n szer zд d s ben meg ha t ro zott utol s t rlesztд r sz let, ka mat fi ze t si, ille tд leg egy ssze g fi ze t si k te le zett s g tel je s t s re nyit va ll fi ze t si ha t r idд ered - m ny te len le tel t t iga zo l irat, va la mint az azok k z be s t s t iga zo l irat A szerzдd s egyoldalё felmond s ra okot ad magatart s vagy k r lm ny megsz ntet s re t rt nд elдzetes felsz l t s A k te le zett tar to z s t r sz le te sen be mu ta t ki mu ta t s A k te le zett nem tel je s t s re, a k ve te l s tel je s t s re sza bott ha t r idд le j r t ra vo nat ko z ada tok Kelt:... c g sze r al r s

5 2009/102. sz m M A G Y A R K Z L N Y A Korm ny 155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelete a mag nnyugd jp nzt rak befektet si s gazd lkod si tev kenys g rдl sz l 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet m dos t s r l A Kor m ny a ma g n nyug d j r l s a ma g nnyug d j p nz - t rak r l sz l vi LXXXII. t r v ny 134. У (1) be - kez d s nek a), h) s l) pont j ban fog lalt fel ha tal ma z s alap j n, fi gye lem mel a 68. У (2) be kez d s re, az Al kot - m ny 35. У-a (1) be kez d s nek b) pont j ban fog lalt fel - adat k r ben el j r va a k vet ke zд ket ren de li el: 1. У A ma g nnyug d j p nz t rak be fek te t si s gaz d l ko d si te v keny s g rдl sz l 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let (a tov b biak ban: Br.) a 16/F. У-t k ve tдen a k vet ke zд alc mmel s 16/G. У-sal eg sz l ki: De vi za meg fe lel te t si sza b lyok 16/G. У (1) Azt a p nz ne met, amely ben a p nz t r a fel - hal mo z si idд szak ban l vд ta gok k ve te l se i nek fedeze - t l szol g l tar ta l kot tar ta ni k te les, a min den ko ri de vi - za sza b lyok nak meg fele lдen a k vet ke zдk sze rint kell meg ha t roz ni: a) a de vi za meg fe lel te t si sza b lyok szem pont j b l a fel hal mo z si idд szak ban l vд ta gok egy ni sz m la k ve - te l se it ab ban a p nz nem ben fenn l l nak kell te kin te ni, amely ben az egy ni sz m la k ve te l se it nyil v n tart j k; b) az egy ni sz m l k fe de ze t l szol g l tar ta l kot az a) pont ban meg ha t ro zott p nz nem ben fenn l l esz k z k - be kell fek tet ni; c) a p nz t r nak le he tд s ge van arra, hogy az egy ni sz m l k fe de ze t l szol g l tar ta l k ca) klasszi kus port f li ese t ben 5%- t meg nem ha - lad r sz t, cb) ki egyen sё lyo zott port f li ese t ben 20%- t meg nem ha la d r sz t, cc) n ve ke d si port f li ese t ben 35%- t meg nem halad r sz t ne a b) pont sze rin ti esz k z ben tart son; d) a c) pont ban meg ha t ro zott ar ny meg l la p t sa sor n a Tpt. 5. У (1) be kez d s nek 58. pont ja sze rint defi - ni lt hosszё po z ci k r vid po z ci k kal [Tpt. 5. У (1) be - kez d s nek 112. pont ja] t r t nд net t s t sa nem megen - gedett; e) a c) pont ban meg ha t ro zott ar ny meg l la p t sa so - r n a be fek te t si je gyek s egy b kol lek t v be fek te t si r - t k pa p rok te kin te t ben a kol lek t v be fek te t si for ma t ny - le ges, il let ve m g t tes de vi za po z ci it kell figye lembe ven ni. (2) Az (1) be kez d s al kal ma z sa so r n figye lembe kell ven ni, hogy a p nz t ri be fek te t s mi lyen p nz nem ben fenn l l be fek te t sen ala pul. 2. У (1) A Br. 29. У- nak (1) be kez d se he ly be a k vet ke zд ren del ke z s l p: (1) Az egyik p nz t r b l a m sik ba t l p ni k v n p nz t r tag nak t l p si nyi lat ko za tot kell be nyёj ta nia az rin tett p nz t rak hoz (a tov b biak ban: t ad, il let ve t ve - vд p nz t r). Az t l p si nyi lat ko zat k te le zд mel l k le t t k pe zi az Mpt. 24. У- nak (1) be kez d s ben meg ha t ro - zott, a Fel gye let l tal ki adott, az t l p s sel kap cso la tos ismereteket tar tal ma z ёt mu ta t. A p nz t r tag r s be li fel - ha tal ma z sa alap j n az ёt mu ta t t tar tal ma z t l p si nyi - lat ko za tot az t ve vд p nz t r is be nyёjt hat ja az t ad p nz - t r hoz. Az t l p si nyi lat ko zat nyom tat v nyt a tag k r - s re a p nz t r sa j t k lt s g re ha la d k ta la nul a tag ren del - ke z s re bo cs t ja. Az t l p s a v lasz tott p nz t r be l p si nyi lat ko za t nak ki t l t s vel is t r t n het, amennyi ben a be l p si nyi lat ko zat az t l p s hez sz k s ges ada to kat, az t l p s sel kap cso la tos is me re te ket tar tal ma z ёt mu ta t t s a p nz t r tag fel ha tal ma z s t is tar tal maz za. Az t l p s sel kap cso la tos is me re te ket tar tal ma z ёt mu ta t t h rom ere - de ti p l d ny ban kell el k sz te ni, s egy p l d ny t a p nz - t r tag l tal t r t nд al r st k ve tдen vissza kell jut tat ni az t ad p nz t r hoz. (2) A Br. 29. У- nak (8) be kez d se he ly be a k vet ke zд ren del ke z s l p: (8) Az (1) be kez d s ben meg ha t ro zott ёt mu ta t nak tar tal maz nia kell k l n sen az t l p si el j r s r l, az t l - p s le het s ges elд nye i rдl, il let ve koc k za ta i r l, a ho zam - ga ran cia el vesz t s nek le he tд s g rдl, va la mint az t l p s - sel rin tett p nz t rak ssze ha son l t ha t teljes tm nyada - tainak elekt ro ni kus el r si he ly rдl val t j koz ta t st. Az t ad p nz t r, il let ve amennyi ben az t l p st az t ve vд p nz t r n l kez de m nye zi a p nz t r tag az t ve vд p nz t r az ёt mu ta t hoz csa tol va k te les az t l p ni sz n d ko z tagot az t l p s sel rin tett p nz t rak leg fдbb ho zam mu ta - t i r l r s ban t j koz tat ni. En nek a t j koz ta t nak a tag ltal v laszt ha t port f li k ra vo nat ko z, a 20. У (2) be kez - d s ben fog lal tak alap j n a Fel gye let nek be je len tett leg - utol s t rgy vi net t ho zam r t kat, az el mёlt t z nap t ri v t la gos net t ho zam r t it s va gyon n ve ke d si mu ta t kat kell tar tal maz nia. A t j koz ta t ban el k l n tet ten kell fel - t n tet ni a tag t ny le ges, il let ve let ko ri be so ro l s sze rin ti port f li j ra vo nat ko z mu ta t kat. 3. У (1) Ez a ren de let a (2) be kez d s ben fog lalt el t r sek - kel a ki hir de t s t k ve tд na pon l p ha t ly ba. (2) E ren de let 1. У-a s 6. У-a a ki hir de t st k ve tд 15. na - pon l p ha t ly ba.

6 25098 M A G Y A R K Z L N Y 2009/102. sz m 4. У (1) ja nu r 1-j n ha t ly t vesz ti a Br. 2/A. sz mё mel l k le te III. r sze 1. pont j nak 1.4. al pont ja. (2) Ez a ren de let de cem ber 31- n ha t ly t vesz ti. 5. У A p nz t r nak a p nz t r tag Mpt. 24. У (10) be kez d s ben meg ha t ro zott be je len t s t an nak be r ke z se h nap j t k - ve tд m so dik h nap ban, de leg k sдbb feb ru r 28- ig kell fel dol goz nia. 6. У (1) An nak a ma g nnyug d j p nz t r nak, amely a Br. 16/G. У-a (1) be kez d se c) pont ja ca)cb) al pont jai e ren - de let tel meg l la p tott sza b lya i nak an nak ha t ly ba l p se - kor nem fe lel meg, de cem ber 31- t k ve tдen kell a ren del ke z sek nek meg fe lel nie. (2) An nak a ma g nnyug d j p nz t r nak, amely a Br. 16/G. У-a (1) be kez d se c) pont ja cc) al pont ja e ren de let tel meg l la p tott sza b lya i nak an nak ha t ly ba l p se kor nem fe lel meg, szep tem ber 30- t k ve tдen kell e ren del - ke z sek nek meg fe lel nie az zal, hogy ezt meg elд zд en s de cem ber 31- t k ve tдen e p nz t r leg fel jebb az egy ni sz m l k fe de ze t l szol g l tar ta l k 45%- t nem k te les a Br. 16/G. У-a (1) be kez d s nek b) pont j ban meg ha t ro zott esz k z ben tar ta ni. Baj nai Gor don s. k., mi nisz ter el n k V. A Korm ny tagjainak rendeletei Az nkorm nyzati miniszter 22/2009. (VII. 23.) M rendelete a t zv delmi megfelelдs gi tanёs tv ny beszerz s re vonatkoz szab lyokr l A t z el le ni v de ke z s rдl, a m sza ki men t s rдl s a t z - ol t s g r l sz l vi XXXI. t r v ny 47. У-a (2) be - kez d s nek 15. pont j ban ka pott fel ha tal ma z s alap j n, az n kor m ny za ti mi nisz ter fel adat- s ha t s k r rдl sz l 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. У- nak c) pont j ban meg ha t ro zott fel adat k r m ben a k vet ke zд ket ren de - lem el: 1. У E ren de let ha t lya ki ter jed: a) a t z ol t tech ni kai ter m ket, il let ve b) a t z- vagy rob ba n s ve sz lyes k sz l ket, g pet, be - ren de z st (a tov b biak ban egy tt: ter m k) gy r t, for gal - ma z ma g n sze m lyek re, jogi sze m lyek re, ma g n- s jogi sze m lyek jogi sze m lyi s g gel nem ren del ke zд szer - ve ze te i re. 2. У A ter m k ta nё s t s t k l n jog sza b ly ban fog lal tak sze - rint ki je l lt ta nё s t szer ve zet v gez he ti, jog sza b ly, honos tott har mo ni z lt szab v ny vagy m sza ki k ve tel - m ny elд r sai sze rint. Ezek hi ny ban a t z v del mi biz - ton s gos s gi m sza ki k ve tel m nye ket az Or sz gos Katasztr fav delmi FД igaz ga t s g (a tov b biak ban: OKF) l la p t ja meg. 3. У (1) A ta nё s t v ny ki ad s hoz sz k s ges vizs g lat el v - gez te t s rдl, va la mint a ta nё s t v ny be szer z s rдl a gy r t vagy for gal ma z k te les gon dos kod ni. (2) Az e ren de let ben meg ha t ro zott tech ni kai jel le g elд r soknak nem kell meg fe lel nie az olyan ter m k nek, ame lyet az Eu r pai Uni va la mely tag l la m ban vagy T r korsz gban l l tot tak elд, il let ve hoz tak for ga lom ba, vagy az eu r pai Gaz da s gi T r s g rдl sz l meg l la po d s - ban r szes va la mely EF TA- l lam ban l l tot tak elд, az ott ir ny ad elд r soknak meg fele lдen, fel t ve, hogy az ir ny ad elд r sok az em be ri eg sz s g s let v del me tekintet ben az e ren de let ben meg ha t ro zot tal egyen r t - k v del met nyёj ta nak. Az em be ri eg sz s g s let v del - m nek r de k ben az egyen r t k s g vizs g la t ra az OKF jo go sult. 4. У (1) A ha zai vizs g lat s ta nё s t s el v g z s re vo nat ko z meg ren de l s nek tar tal maz nia kell a) a ter m k, tech no l gia meg ne ve z s t; b) a ter m k t pu s t, azo no s t je l t vagy jel ze t t; c) a gy r t ne v t, c m t, c g ki vo na t t; d) a tanёs tv nyt megrendelд nev t, c m t, c gkivonat t; e) a megrendelд k pviselet re felhatalmazott szem ly(ek) nev t. (2) A ta nё s t szer ve zet r sz re az el j r s hoz sz k s ges min t t, m sza ki do ku men t ci t, ille tд leg a hely sz ni vizs - g lat le he tд s g t biz to s ta ni kell.

7 2009/102. sz m M A G Y A R K Z L N Y (3) A ta nё s t szer ve zet sz k s g ese t n ki eg sz tд m - sza ki do ku men t ci t s az el b r l s hoz sz k s ges vizs g - la ti jegy zд k ny vet is k r het. (4) A ta nё s t szer ve zet a ren del ke z s re bo cs tott dokument ci t k te les z le ti ti tok k nt ke zel ni. 7. У A ta nё s t szer ve zet k te les a ta nё s t v ny egy p l d - ny t az r v nyes s gi ide je le j r t t k ve tд 10 vig meg Дriz - ni a hoz z tar to z do ku men t ci val egy tt. 5. У (1) A ter m k t z v del mi meg fe le lд s g rдl a ta nё s t szer ve zet ta nё s t v nyt ad ki. (2) A ta nё s t v ny nak az al b bi a kat kell tar tal maz nia: a) a ta nё s t szer ve zet ne v t, c m t, je l t, en ge d ly sz m t; b) a ta nё s t v ny azo no s t je l t; c) a ta nё s t szer ve zet ki je l l s re val uta l st; d) a ta nё s t st meg ren de lд ne v t, c m t; e) a ta nё s tott ter m k tech no l gia meg ne ve z s t; f) a tanёs tott term k t pus t, azonos t jel t vagy jelzet t; g) a gy r t ne v t, c m t; h) a vizs g lat so r n figye lembe vett jog sza b ly, szab - v ny, m sza ki k ve tel m nyek elд r sait; i) a vizs g la tot v g zд la bo ra t ri um(ok) ne v t, c m t; j) a tech no l gia le r s t, m sza ki ada ta it; k) az el len Дr z sek gya ko ri s g t; l) a m sza ki do ku men t ci azo no s t je l t; m) a ter m k biz ton s gos al kal ma z s nak fel t te le it; n) a ta nё s t v ny ki ad s nak nap j t, r v nyes s g nek ha t r ide j t; o) a ta nё s t szer ve zet al r s ra jo go sult k p vi se lд j - nek ne v t, be osz t s t. 6. У (1) A ta nё s t v ny csak ak kor ad ha t ki, ha a ter m k meg fe lel jog sza b ly, ho no s tott har mo ni z lt szab v ny vagy m sza ki k ve tel m ny elд r sainak. (2) A ta nё s t v ny a ki l l t sa nap j t l sz m tott t vig r v nyes. (3) A ta nё s t v ny r v ny t vesz ti, ha a ter m k a vizs g - la ti do ku men t ci t l vagy a vizs g la ti min ta da rab t l el t r. (4) A ta nё s t v ny vissza von ha t, ha a m sza ki fej lд d s so r n olyan ёj ada tok, t nyek v l nak is mert t, ame lyek konst ruk ci s v l toz ta t st, il let ve a gy r t s, for gal ma z s, al kal ma z s meg sz n te t s t in do kolt t te szik. (5) A ta nё s t szer ve zet k te les k z l ni a meg ren de lд - vel a ta nё s t v ny ki ad sa meg ta ga d s nak s vissza vo n - s nak in do k t. (6) Ha a ta nё s t szer ve zet a ta nё s t v ny rv nytelen - s get meg l la p t ja, er rдl k te les t j koz tat ni az OKF-et. 8. У A ta nё s t szer ve zet a ta nё s t st az an nak so r n fel me - r lд k lt s gek figye lembe v te l vel d ja z s el le n ben v g zi. 9. У A rendelet tervezet nek a m szaki szabv nyok s szab lyok ter n t rt nд inform ci szolg ltat si elj r s meg llap t s r l sz l 98/48/EK ir nyelvvel m dos tott 98/34/EK eur pai parlamenti s tan csi ir nyelv 810. cikk ben elд rt egyeztet se megt rt nt. 10. У (1) Ez a ren de let a ki hir de t s t k ve tд har ma dik na pon l p ha t ly ba. (2) Ha t ly t vesz ti a t z v del mi meg fe le lд s gi ta nё s t - v ny be szer z s re vo nat ko z sza b lyok r l sz l 15/2004. (V. 21.) BM ren de let. Ez a be kez d s az e ren de let ha t ly - ba l p s t k ve tд na pon ha t ly t vesz ti. Var ga Zol t n s. k., n kor m ny za ti mi nisz ter IX. Hat rozatok T ra A Kor m ny ha t ro za tai A Korm ny 1123/2009. (VII. 23.) Korm. hat rozata a helyk zi k z ss gi k zleked si rendszer talak t s val kapcsolatos feladatok sszehangol s rt felelдs korm nybiztos kinevez s rдl 1. A Kor m ny a hely k zi k z s s gi k z le ke d si rend - szer, ezen be l l k l n sen a Ma gyar l lam vas utak Zrt. s

8 25100 M A G Y A R K Z L N Y 2009/102. sz m le ny v l la la tai szer ve ze ti t ala k t s val kap cso la tos fel - ada tok ssze han go l s ra arra az idд tar tam ra, am g a hi - va tal ban l vд mi nisz ter el n k a ha t s k re it gya ko rol ja An ta li K rolyt kor m ny biz tos s ne ve zi ki. 2. A kor m ny biz tos ja vas la tot tesz a) az in teg r lt k z s s gi sze m ly sz l l t si k z le ke d si rend szer meg te rem t s re, b) a k z s s gi sze m ly sz l l t s meg ren de l s nek el j - r s rend j re, c) a cs k ke nд l la mi t mo ga t sok mel lett az el l t si k te le zett s g tar tal m ra, d) a me net d j s a fo gyasz t i r ki eg sz t s rend sze r - nek t ala k t s ra, e) az ёn. e-tic ket be ve ze t s nek elд k sz t s re, f) a Ma gyar l lam vas utak Zrt. s le ny v l la la tai szer - ve ze ti t ala k t s ra, il let ve a tu laj do nuk ban ll in gat la - nok jogi hely ze t nek tel jes k r tisz t z s hoz sz k s ges in t z ke d sek re. 3. A kor m ny biz tos a 2. pont ban meg ha t ro zott fel - adat k r ben el j r va a) a k z pon ti l lam igaz ga t si szer vek tдl ada to kat, in - for m ci kat, elem z se ket k r het, b) a fel adat k r rel ren del ke zд mi nisz ter rel egy t te sen elд k sz ti a fel adat k r vel ssze f g gд korm ny-elд ter - jesz t seket s je len t se ket, c) sz k s g ese t n kez de m nye zi a Kor m ny d n t s t vagy a fel adat k r rel ren del ke zд mi nisz ter in t z ke d s t. 4. A kor m ny biz tos a 2. pont ban meg ha t ro zott fel ada - tok v g re haj t s nak r sz le tes te me z s t jё li us 31-ig a Kor m ny el ter jesz ti. 5. A kor m ny biz tost e meg b za t s ra te kin tet tel k l n d ja z s nem il le ti meg. 6. A k z s s gi k z le ke d si rend szer t ala k t s val kap cso la tos fel ada tok ssze han go l s nak se g t s re a k z - pon ti l lam igaz ga t si szer vek rдl, va la mint a Kor m ny tag - jai s az l lam tit k rok jog l l s r l sz l vi LVII. t r v ny 25. У (1) be kez d se sze rin ti tes t let k nt mun ka cso port m k dik, amely nek ve ze tд je a hely k zi k z ss gi k z le ke d si rend szer t ala k t s val kap cso la tos fel ada tok ssze han go l s rt fe le lдs kor m ny biz tos, tag jai a p nz gy mi nisz ter l tal ki je l lt l la mi ve ze tд, a t rsa - dalompolitika ssze han go l s rt fe le lдs t r ca n l k li mi - nisz ter l tal ki je l lt sze m ly, a Ma gyar l lam vas utak Zrt. eln k-vez rigazgat ja, a Magyar Nemzeti VagyonkezelД Zrt. ve z r igaz ga t ja l tal ki je l lt k t sze m ly, a v l s g ke ze lд prog ram v g re haj t s nak ssze han go l s rt fe le lдs kor - m ny biz tos l tal ki je l lt sze m ly. A mun ka cso port te v - keny s g t a kor m ny biz tos l tal fel k rt to v b bi sze m lyek se g t he tik. 7. A kor m ny biz tos s a mun ka cso port m k d se nem rin ti a k z le ke d si, h r k z l si s ener gia gyi mi nisz ter va gyon ke ze lдi jo ga it, a p nz gy mi nisz ter r sz v ny esi joggya kor l i ha t s k r t, il let ve a Nem ze ti Vagyon gazd l - kod si Ta n cs ha t s k r t. 8. Ez a ha t ro zat a k z z t te l t k ve tд na pon l p ha - t ly ba. Baj nai Gor don s. k., mi nisz ter el n k A Magyar K zl nyt szerkeszti a Minisztereln ki Hivatal, a SzerkesztДbizotts g k zrem k d s vel. A SzerkesztДbizotts g eln ke: dr. Petr tei J zsef. A szerkeszt s rt felelдs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth t r 13. Kiadja a Magyar K zl ny Lap- s K nyvkiad. FelelДs kiad : dr. Kodela L szl eln k-vez rigazgat. Bu da pest VIII., So mo gyi B la u. 6., Te le fon: A pa p r ala pon ter jesz tett Ma gyar K z l ny a kor m ny za ti por t lon k z z tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal h m so la ta. A Hat rozatok T ra hivatalos lap tartalma a Magyar K zl ny IX. r sz ben jelenik meg. ElДfizet sben megrendelhetд a Magyar K zl ny Lap- s K nyvkiad n l Bu da pest VIII., So mo gyi B la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon ElДfizet sben terjeszti a Magyar K zl ny Lap- s K nyvkiad a Magyar Posta Zrt. k zrem k d s vel. Te le fon: , /240, 241 mel l k. Ter jesz t s: tel.: , /245 mel l k. P ld nyonk nt megv s rolhat a Budapest VIII., Somogyi B la u. 6. sz m alatti K zl nyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetд a kiad gyf lszolg lat n (fax: , , vagy a internetc men vi ves elд fi ze t si d j: Ft. Egy p l d ny ra: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, ut na +8 ol da lan k nt +270 Ft. HU ISSN Nyom ja a Ma gyar K z l ny Lap- s K nyv ki ad La jos mi zsei Nyom d ja. Fe le lдs ve ze tд: Bur j n Nor bert igaz ga t. ElД fi ze t si bank sz m la sz m: MKB Bank

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben