10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter "

Átírás

1 A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes igazs (" g (9 gy-miniszteri ren de le tek m $)A (. dos (* t (" s (" r (. l /2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. -je ll ti k (& z be s (* t (& si vizsg (" r (. l T $)A (" rgy mu ta t (. a j (2 li us h (. nap ban ki hir de tett jog sza b (" lyok r (. l, ha t $)A (" ro za tok r (. l (& s kz le m (& nyek rl Oldal ra: 161, $)G!9 Ft

2 10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter 27/2004. (VIII. 26.) IM rendelete a b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes igazs $)A (" g (9 gy-miniszteri rendeletek m (. dos (* t (" s (" r (. l A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" s r (. l sz (. l ( (& vi LIII. tr v (& ny 307. $)A!l -a (2) be kez d (& s (& nek b), d), g) (& s h) pont j (" ban, a b (9 n - te t $)A (& sek (& s in t (& z ke d (& sek v (& g re haj t (" s (" r (. l sz (. l ( (& vi 11. tr v $)A (& ny ere j ren de let 127.!l - (" nak (1) be kez d (& s (& ben, va la mint a Pol g $)A (" ri per rend tar t (" s r (. l sz (. l ( (& vi III. tr - v $)A (& ny 84.!l - (" nak (3) be kez d (& s (& ben (& s 88.!l - (" ban ka pott fel - ha tal ma z $)A (" s alap j (" n $)G!9 az 1.!p (14) be kez d $)A (& se te kin te t (& ben a Ma gyar Or sz $)A (" gos Le v (& l t (" r ral, a 2.!l te kin te t (& ben a p (& nz - $)A (9 gy mi nisz ter rel, az 5.!l te kin te t (& ben pe dig a leg fbb $)A (9 gy (& sszel egyet (& r t (& s ben $)G!9 a k vet ke z ket ren de lem el: 1. $)A!l (1) A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" si (9 gy vi tel rl (& s p (& nz ke ze l (& s - rl sz $)A (. l (. 1/2002. (I. 17.) IM ren de let (a tov (" b biak ban: VSZ) 1. $)A!l -a (1) be kez d (& s (& nek b) pont ja he ly (& be a k vet - ke z ren del ke z $)A (& s l (& p: [A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" s (a tov (" b biak ban: v (& g re haj t (" s) el ren de l $)A (& se (& s fo ga na to s (* t (" sa so r (" n e ren de let ben fog lalt $)A (9 gy vi te li (& s p (& nz ke ze l (& si sza b (" lyok sze rint k te les el j (" r ni] b) az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (., a f v (" ro si b (* r (. s (" gi (& s a me gyei b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (., a f v (" ro si (& s me gyei b (* r (. s (" - gi v $)A (& g re haj t (. -he lyet tes, az n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& grehajt (. helyettes $)A (& s $)G!9 a v $)A (& g re haj t (. i le t (& ti sz (" m la ke ze l (& s (& t ki v (& ve $)G!9 a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& st v (& g z n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. - je llt (a tov $)A (" b biak ban egy (9 tt: v (& g re haj t (. ), to v (" b b ("!1 (2) A VSZ 1. $)A!l - (" nak (2) be kez d (& se he ly (& be a kvet - kez ren del ke z $)A (& s l (& p: (2) Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. e ren de let sze rint j (" r el a v $)A (& g re haj t (" si k (& re lem el k (& sz (* t (& se (Vht. 12/A.!l ), az el - ze tes el j $)A (" r (" s (Vht. 31/B.!l ), a v (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s (Vht. 31/D. $)A!l ), a z (" log t (" rgy b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" son k (* v (9 li (& r t (& - ke s $)A (* t (& se [1959. (& vi IV. tr v (& ny 257.!l (3) bek.], az n kor - m $)A (" ny za ti ad (. be haj t (" si, az (" l lam i ad (. be haj t (" si (9 gy, va la - mint az il le t $)A (& k v (& g re haj t (" s (" ra vo nat ko z (. (9 gy [az ad (. z (" s rend j $)A (& rl sz (. l ( (& vi XCII. tr v (& ny 146.!l (3) bek.] in - t $)A (& z (& se so r (" n is.!1 (3) A VSZ 2. $)A!l - (" t meg el z al c (* me he ly (& be a Hiva - tali b $)A (& lyeg z!1 al c (* m l (& p, (& s 2.!l -a a k vet ke z (4) be kez - d $)A (& s sel eg (& sz (9 l ki: (4) Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. az e ren de let ben meg ha t $)A (" ro zott jegy z kny vek el k (& sz (* t (& se c (& l j (" b (. l a fel - $)A (9 gye l szerv (" l tal rend sze re s (* tett (& s nyil v (" n tar tott sz (" raz - b $)A (& lyeg zt hasz n (" l. A sz (" raz b (& lyeg z kr ala k (2, raj ta kr - irat k $)A (& nt az n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (.!1 ki fe je z (& s (& s az n - $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. jel v (& ny (& nek sor sz (" ma, bel s r (& - sz $)A (& n pe dig az (" l lam i c (* mer (& s a fel (9 gye l szerv (" l tal meg - ha t $)A (" ro zott (" bra ta l (" l ha t (..!1 (4) A VSZ 17. $)A!l - (" nak (2) be kez d (& se he ly (& be a k vet - ke z ren del ke z $)A (& s l (& p: (2) E ren de let al kal ma z $)A (" s (" ban v (& g re haj t (" si (9 gy a 20.!l (2) be kez d $)A (& s (& nek b) $)G!9 h) pont j $)A (" ban meg ha t (" ro zott (9 gy is.!1 (5) A VSZ 19. $)A!l - (" nak (2) be kez d (& se he ly (& be a k vet - ke z ren del ke z $)A (& s l (& p, egy ide j leg a 19.!l a k vet ke z (2 j (3) be kez d $)A (& s sel eg (& sz (9 l ki, (& s a je len le gi (3) be kez d (& s sz (" - mo z $)A (" sa (4) be kez d (& s re v (" l to zik: (2) A v $)A (& g re haj t (" si (9 gy sz (" ma (a tov (" b biak ban: v (& g re - haj t $)A (. i (9 gy sz (" m) a k vet ke z: a v (& g re haj t (. egye di azo no s (* - t $)A (" s ra al kal mas azo no s (* t (. sz (" ma, a me gyei b (* r (. s (" gi vagy az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. i mi n s (& g fel t (9 n te t (& se az MV!1 vagy $)G!9 a (3) be kez d $)A (& s ben fog lalt ki v (& tel lel $)G!9 a V!g jel z $)A (& s - sel, az $)A (9 gy (& r ke z (& s sze rin ti sz (" ma tr ve az (& r ke z (& s (& v sz (" - m $)A (" val (& s az egyes in t (& z ke d (& sek, ut (. ira tok sor sz (" m (" val (pl MV.128/2001/3. vagy 209.V.942/2002/31.). (3) Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. i mi n s (& get a v (& g re - haj t $)A (. i (9 gy sz (" m ban $)G!9 a (2) be kez d $)A (& s ben fog lalt t (. l elt (& - ren $)G!9 ad $)A (. v (& g re haj t (" si (9 gy ben [20.!l (2) bek. b), f) (& s g) pon tok] AV $)A!1 jel z (& s sel, z (" log t (" rgy (& r t (& ke s (* t (& s (& re ir (" - nyul $)A (. (9 gy ben [20.!l (2) bek. e) pont] ZV!1 jel z (& s sel, v (& g - re haj t $)A (. i k (& z be s (* t (& si (9 gy ben [20.!l (2) bek. h) pont] pe dig KV $)A!1 jel z (& s sel kell fel t (9 n tet ni. Az el t (& r jel z (& s (9 gy t (* pu - sok ese t $)A (& ben az (9 gy (& r ke z (& s sze rin ti sor sz (" mo z (" sa a v (& g re - haj t $)A (. i (9 gy sz (" m ban (9 gy t (* pu son k (& nt k (9 ln-k (9 ln, 1-gyel kez d d arab sz $)A (" mo z (" s sal tr t (& nik.!1 (6) A VSZ 20. $)A!l - (" nak (2) be kez d (& se a k vet ke z g) (& s h) pont tal eg $)A (& sz (9 l ki: [A v $)A (& g re haj t (" si (9 gy t (* pu sa k (& nt [(1) bek. p) pont] a k - vet ke z meg ne ve z $)A (& sek egyi k (& t kell fel t (9 n tet ni a nyil v (" n tar - t $)A (" s ban:] g) $)A (" l lam i ad (. be haj t (" si (9 gy, h) v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& si (9 gy.!1 (7) A VSZ a k vet ke z 21/A. $)A!l -sal eg (& sz (9 l ki: 21/A. $)A!l A v (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& si (9 gy nyil v (" n tar t (" s (" ra a 18 $)G!9 21.!p -ok ban fog lalt ren del ke z $)A (& se ket kell al kal maz ni az zal, hogy a nyil v $)A (" n tar t (" s meg fe le l ro va ta i ban a 20.!l (1) be kez d $)A (& s (& nek a), b), g), j) (& s l) $)G!9 p) pont ja i ban fog lal ta - kon k $)A (* v (9 l a k vet ke z ada to kat kell fel t (9 n tet ni: a) a k $)A (& z be s (* ten d b (* r (. s (" gi ha t (" ro zat sz (" ma (& s a ha t (" ro - za tot hoz $)A (. b (* r (. s (" g (kz jegy z) neve, b) a k $)A (& rel me z (& s a c (* m zett neve (& s azo no s (* t (. ada tai, c) a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s meg k (* s (& r l (& s (& nek he lye (& s id pont ja. $)A!1

3 2004/120. sz $)A (" m M A G Y A R K Z L N Y (8) A VSZ a k vet ke z al c $)A (* m mel (& s 29/A.!l -sal eg (& - Biztons $)A (" gi pap (* r alkalmaz (" sa 29/A. $)A!l (1) Az ered m (& nyes in gat lan (" r ve r (& s rl, in gat lan nyil v $)A (" nos p (" ly (" za ti (& r t (& ke s (* t (& s (& rl, (" r ve r (& sen k (* v (9 li el ad (" - s $)A (" r (. l, illetve az in gat lan nak a v (& g re haj t (" st k (& r (" l ta li (" t v (& - te l $)A (& rl sz (. l (. jegy z kny vet az n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. a fel $)A (9 gye l szerv (" l tal rend sze re s (* tett biz ton s (" gi pa p (* r ra (a tov $)A (" b biak ban: biz ton s (" gi pa p (* r) k (& sz (* ti el (& s azt mind kr b $)A (& lyeg z j (& nek, mind pe dig sz (" raz b (& lyeg z j (& nek a le - nyo ma t $)A (" val is el l (" t ja. (2) A biz ton s $)A (" gi pa p (* r sor sz (" m mal el l (" tott, erre a c (& l ra szol g $)A (" l (. trzs knyv ben per fo r (" l (" s sal el he lye zett, v (& del mi ele mek kel el l $)A (" tott pa p (* r lap. Az azo nos sor sz (" m (2 biz ton s (" - gi pa p $)A (* r b (. l a trzs knyv ben n (& gy da rab ta l (" l ha t (.. (3) Az (1) be kez d $)A (& s sze rin ti jegy z kny vet a trzs - knyv so ron k vet ke z sor sz $)A (" m (2 biz ton s (" gi pa p (* r j (" n, 4 p $)A (& l d (" ny ban kell el k (& sz (* te ni, me lyek bl k (& t p (& l d (" nyt $)G!9 a Vht. ren del ke z $)A (& sei sze rint $)G!9 a fld hi va tal nak, egy p $)A (& l d (" nyt az in gat lan ve v j $)A (& nek kell meg k (9 l de ni, a fenn ma ra d (. egy p $)A (& l d (" nyt pe dig a v (& g re haj t (" si (9 gy ira tai k ztt kell el - helyezni. (4) A biz ton s $)A (" gi pa p (* r trzs knyv ben ma ra d (. fej l (& c (& n a jegy z knyv el k $)A (& sz (* t (& s (& vel egy ide j leg fel kell t (9 n tet ni a) az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. ne v (& t (& s a v (& g re haj t (" si $)A (9 gy sz (" m (" t, b) az in gat lan hely raj zi sz $)A (" m (" t, becs (& r t (& k (& t (& s v (& tel (" r (" t (azt, hogy az $)A (" t v (& tel mi lyen (& r t (& ken tr t (& nt), c) a ki tl t $)A (& s id pont j (" t, va la mint az n (" l l (. b (* r (. s (" gi v $)A (& g re haj t (. al (" (* r (" s (" t (& s b (& lyeg z j (& nek le nyo ma t (" t. (5) A ron tott jegy z kny vet $)A (" t h (2 z (" s sal, a ron tott p (& l - d $)A (" ny!1 sz veg fel t (9 n te t (& s (& vel (& s al (" (* r (" s sal kell (& r v (& ny te le - n $)A (* te ni a biz ton s (" gi pa p (* r mind a n (& gy p (& l d (" ny (" n, majd a ron tott p $)A (& l d (" nyo kat t z g (& p pel vissza tz ni a trzs knyv azo nos sor sz $)A (" m (2 fej l (& c (& hez. (6) Ha a ron tott jegy z knyv meg sem mi s $)A (9 l, a meg sem - mi s $)A (9 l (& s rl k (& sz (9 lt jegy z kny vet kell vissza tz ni a trzs - knyv fej l $)A (& c (& hez. (7) Ha a trzs knyv ben ta l $)A (" l ha t (. va la mennyi biz ton s (" gi pa p $)A (* r fel hasz n (" l (" s ra ke r (9 lt, vagy az n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re - haj t $)A (. szol g (" la ta meg sznt, a trzs kny vet a fel (9 gye l szerv nek vissza kell szol g $)A (" l tat ni. (8) Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. k r (& sz (& re (" t adott biz - ton s $)A (" gi pa p (* rok r (. l (trzs kny vek rl) a fel (9 gye l szerv nyil v $)A (" n tar t (" st ve zet, amely ben fel t (9 n te ti az (" t vett biz ton - s $)A (" gi pa p (* rok (trzs kny vek) sz (" m (" t, az (" t ve v sze m (& ly nev $)A (& t, c (* m (& t (& s al (" (* r (" s (" t, to v (" b b (" az (" t v (& tel id pont j (" t (& s az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. jel v (& ny (& nek sz (" m (" t. Ha - sonl $)A (. ada tok kal kell nyil v (" n tar ta ni a fel hasz n (" lt trzs - kny vek vissza ad $)A (" s (" t is, to v (" b b (" k (9 ln nyil v (" n tar t (" st kell ve zet ni a ron tott $)A (& s a fel nem hasz n (" lt biz ton s (" gi pa p (* rok - r $)A (. l is. (9) A biz ton s $)A (" gi pa p (* r trzs kny v (& t az n (" l l (. b (* r (. s (" gi v $)A (& g re haj t (. k te les ma g (" n (" l tar ta ni, hasz n (" la ton k (* v (9 li id - ben pe dig biz ton s $)A (" gos he lyen el z (" r va tar ta ni. (10) Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. t he lyet te s (* t (" l lan d (. he lyet tes a sa j $)A (" t v (& g re haj t (. i te v (& keny s (& g (& hez rend sze re s (* - tett, az $)A (" l l (" s (" ra ki ren delt tar t (. s he lyet tes pe dig a tar t (. s he - lyet te si te v $)A (& keny s (& g (& hez k (9 ln rend sze re s (* tett biz ton s (" gi pa p $)A (* rt (& s sz (" raz b (& lyeg zt hasz n (" l ja az (1) be kez d (& s sze rin - ti jegy z kny vek el k $)A (& sz (* t (& s (& hez. A tar t (. s he lyet tes $)G!9 ha az szol g $)A (" lat ba l (& p (& s (& ig nem tr t (& nt meg $)G!9 ha la d $)A (& k ta la nul gon dos ko dik a he lyet te s $)A (* tett n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. $)A (" ltal hasz n (" lt biz ton s (" gi pa p (* r trzs knyv fel (9 gye l szerv r $)A (& sz (& re tr t (& n vissza szol g (" l ta t (" s (" r (. l.!1 (9) A VSZ 33. $)A!l -a a k vet ke z i) $)G!9 k) pon tok kal eg $)A (& - [Be fe je zett a v $)A (& g re haj t (" si (9 gy ( (& r de mi be fe je z (& s), ha] i) a z $)A (" log jo go sult be kap cso l (. d (" s (" nak alap j (" ul szol g (" l (. v $)A (& g re haj t (" si (9 gy meg sznt (& s a z (" log jo go sult nak a be kap - cso l $)A (. d (" s sal kap cso la tos klt s (& gei az annak alap j (" n in dult v $)A (& g re haj t (" si (9 gy ben meg t (& r (9 l tek, j) a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s ered m (& nyes volt, k) ha a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& st a v (& g re haj t (. meg sz (9 n - tet te. $)A!1 (10) A VSZ 34. $)A!l -a a k vet ke z h) pont tal eg (& sz (9 l ki. [Be fe je zett a v $)A (& g re haj t (" si (9 gy ak kor is ( (9 gy vi te li be fe je - z $)A (& s), ha] h) a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s sz (9 ne tel, vagy eredm (& ny - telen. $)A!1 (11) A VSZ 42. $)A!l -a a k vet ke z (4) be kez d (& s sel eg (& - (4) Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. a sz (& k he ly (& n k (9 ln iro d $)A (" t tart hat fenn a v (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& si (9 gyek in t (& z (& - s $)A (& re (a tov (" b biak ban: k (& z be s (* t (& si iro da). A k (& z be s (* t (& si iro - d $)A (" ra az iro d (" ra vo nat ko z (. sza b (" lyo kat kell al kal maz ni; a k $)A (& z be s (* t (& si iro da $)G!9 f $)A (9 g get le n (9 l az iro da fenn tar t (" s (" nak m $)A (. d j (" t (. l $)G!9 m $)A (" sik n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. val k z sen is m kd tet he t. $)A!1 (12) A VSZ 43. $)A!l - (" nak (1) be kez d (& se a k vet ke z mon da tok kal eg $)A (& sz (9 l ki: A v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s re sz (" nt b (* r (. s (" gi ira tok c (* m - zet tek $)A (" l tal tr t (& n (" t v (& te l (& nek c (& l j (" b (. l he ten te leg al (" bb k $)A (& t mun ka na pon kell (9 gy f (& l fo ga d (" st tar ta ni oly m (. don, hogy az egy mun ka na pon leg al $)A (" bb t (* z (. ra id tar ta m (2 legyen $)A (& s n (& gy (. ra id tar tam ban 16 (. ra ut (" ni id szak ra essen (meg hosszab b $)A (* tott (9 gy f (& l fo ga d (" s). A meg hosszab - b $)A (* tott (9 gy f (& l fo ga d (" s nap j (" t a ka ma ra meg ha t (" roz hat ja.!1 (13) A VSZ 1. sz $)A (" m (2 mel l (& k le te a 2203 P (& csi t (& l - t $)A (" b la!1 sz veg r (& szt kve ten a k vet ke z sz veg r (& sszel eg $)A (& sz (9 l ki: (A b $)A (* r (. s (" gok jel z sz (" ma) 2204 Gy ri t $)A (& l t (" b la 2205 Deb re ce ni t $)A (& l t (" b la!1 (14) A VSZ 2. sz $)A (" m (2 mel l (& k le te a 7. pon tot kve ten ki eg $)A (& sz (9 l e ren de let mel l (& k le t (& ben fog lalt ren del ke z (& s sel, $)A (& s a 2. sz (" m (2 mel l (& k let je len le gi 8. (& s 9. pont j (" nak sz (" mo - z $)A (" sa 9. (& s 10. pont ra v (" l to zik.

4 10290 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m 2. $)A!l (1) A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. i d (* j sza b (" s r (. l sz (. l (. 14/1994. (IX. 8.) IM ren de let (a tov $)A (" b biak ban: Vdr.) 1.!l - (" nak (2) be kez d $)A (& se a k vet ke z mon dat tal eg (& sz (9 l ki: A v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s (& rt (Vht. 31/D.!l ; a tov (" b biak - ban: k $)A (& z be s (* t (& s) j (" r (. d (* jat a v (& g re haj t (" st k (& r (k (& rel me z) el le ge zi $)A (& s vi se li.!1 (2) A Vdr. 3. $)A!l -a a k vet ke z mon dat tal eg (& sz (9 l ki: A k $)A (& z be s (* t (& s v (" r ha t (. d (* j (" r (. l k (9 ln (& r te s (* t (& st nem kell k $)A (9 l de ni a k (& rel me z nek; a d (* j ssze g (& t a k (& z be s (* t (& s ir (" n ti k $)A (& re lem el ter jesz t (& s (& re szol g (" l (. nyom tat v (" nyon kell fel - t $)A (9 n tet ni. (3) A Vdr. a k vet ke z 11/A. $)A!l -sal eg (& sz (9 l ki: 11/A. $)A!l A k (& z be s (* t (& s mun ka d (* ja 6000 Ft.!1 (4) A Vdr. 16. $)A!l -a a k vet ke z (4) be kez d (& s sel eg (& - (4) A k $)A (& z be s (* t (& s fo ga na to s (* t (" s (" val kap cso lat ban a v (& g - re haj t $)A (. a k (& sz ki ad (" sa it nem sz (" mol hat ja fel, klt s (& g (" ta - l $)A (" ny pe dig csak k (9 ln le ges k (& z be s (* t (& s v (& g re haj t (" sa so r (" n il le ti meg. A klt s $)A (& g (" ta l (" ny k (& z be s (* t (& si k (* s (& r le ten k (& nt a) 3000 Ft, ha a k $)A (& z be s (* t (& s he lye a c (* m zett la k (. he lye, tar t $)A (. z ko d (" si he lye vagy mun ka he lye, b) 6000 Ft, ha a k $)A (& z be s (* t (& s he lye a c (* m zett lak ha t (" s (" ra szol g $)A (" l (. egy (& b hely sz (* n, vagy olyan hely sz (* n, ahol a c (* m - zett csak al ka lom sze r en tar t $)A (. z ko dik.!1 (5) A Vdr. 17. $)A!l -a a k vet ke z (9) be kez d (& s sel eg (& - (9) A k $)A (& z be s (* t (& s mun ka d (* j (" t (& s klt s (& g (" ta l (" ny (" t (leg - al $)A (" bb 2 k (& z be s (* t (& si k (* s (& r let klt s (& g (" ta l (" ny (" t) a k (& rel me z - nek k $)A (9 ln el leg fel h (* v (" s n (& l k (9 l, a k (& z be s (* t (& s ir (" n ti k (& re - lem el ter jesz t $)A (& s (& vel egy (9 tt kell meg fi zet nie. Ha ke ve sebb hely sz $)A (* ni el j (" r (" s ra ke r (9 lt sor, mint amely nek klt s (& g (" ta l (" - ny $)A (" t el leg k (& nt meg fi zet t (& k, a fel nem hasz n (" lt ssze get a v $)A (& g re haj t (. a k (& rel me z nek vissza fi ze ti.!1 (6) A Vdr. 20. $)A!l -a a k vet ke z (2) be kez d (& s sel eg (& - sz $)A (9 l ki, (& s a!l je len le gi sz ve g (& nek sz (" mo z (" sa (1) be kez - d $)A (& s re v (" l to zik: (2) A k $)A (& z be s (* t (& s fo ga na to s (* t (" s (" (& rt ju ta l (& k nem sz (" mol - ha t $)A (. fel.!1 (7) A Vdr. a k vet ke z 22/A. $)A!l -sal eg (& sz (9 l ki: 22/A. $)A!l (1) Egy sze r k (& z be s (* t (& s ese t (& n az (9 gy be fe je - z $)A (& se kor k (9 ln d (* j jegy z (& ket nem kell k (& sz (* te ni; azt az el - leg meg fi ze t $)A (& s (& nek a k (& z be s (* t (& s ir (" n ti k (& re lem el ter jesz - t $)A (& s (& re szol g (" l (. nyom tat v (" nyon tr t (& n fel t (9 n te t (& se p (. - tolja. (2) Az (1) be kez d $)A (& s sze rint kell el j (" r ni a k (9 ln le ges k (& z - be s $)A (* t (& s so r (" n is, ha a be fi ze tett klt s (& g (" ta l (" ny ssze ge nem j $)A (" r vissza a k (& rel me z nek; ilyen eset ben a k (& z be s (* t (& s ered - m $)A (& ny (& rl tr t (& n t (" j (& koz ta t (" s ba kell be le fog lal ni a d (* j jal tr t $)A (& n el sz (" mo l (" st. Egy (& b ese tek ben a d (* j jegy z (& ket a k (& z - be s $)A (* t (& s ered m (& ny (& rl tr t (& n t (" j (& koz ta t (" s sal egy ide j leg kell meg k $)A (9 l de ni a k (& rel me z nek. A to v (" b bi el j (" r (" s ra a 21. $)A (& s 22.!l -ok ren del ke z (& sei meg fele len ir (" ny ad (. ak azzal, hogy a d $)A (* j jegy z (& k ben, vagy a k (& z be s (* t (& s ered m (& ny (& - rl sz $)A (. l (. t (" j (& koz ta t (" s ba fog lalt d (* j fel sz (" m (* t (" s ellen a k (& rel - me z ter jeszt het el v $)A (& g re haj t (" si ki fo g (" st.!1 3. $)A!l (1) A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" s szer ve ze t (& rl sz (. l (. 16/2001. (X. 26.) IM ren de let (a tov $)A (" b biak ban: Vszr.) 1.!l - (" nak (1) be kez d $)A (& se he ly (& be a k vet ke z ren del ke z (& s l (& p: (1) Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. i (" l l (" sok sz (" ma: 225.!1 (2) A Vszr. 5. $)A!l - (" nak (3) be kez d (& se he ly (& be a k vet ke z ren del ke z $)A (& s l (& p: (3) E $)A!l alap j (" n meg ha t (" ro zott (9 gyel osz t (" s sze rint tr t (& - nik a v $)A (& g re haj t (" si k (& re lem el k (& sz (* t (& s (& re ir (" nyul (. el j (" r (" s (Vht. 12/A. $)A!l ), az el ze tes el j (" r (" s (Vht. 31/B.!l ) (& s a v (& g re - haj t $)A (. i k (& z be s (* t (& s (Vht. 31/D.!l ) le foly ta t (" sa is.!1 (3) A Vszr. 6. $)A!l -a he ly (& be a k vet ke z ren del ke z (& s l (& p: 6. $)A!l Az il le t (& k v (& g re haj t (" s (" ra vo nat ko z (. (& s az n kor - m $)A (" ny za ti, illetve (" l lam i ad (. be haj t (" si (9 gyek [az ad (. z (" s rend j $)A (& rl sz (. l ( (& vi XCII. tr v (& ny 146.!l (3) bek.] el - osz t $)A (" sa az 5.!l alap j (" n meg (" l la p (* tott (9 gyel osz t (" si rend sze - rint tr t $)A (& nik. A ka ma ra a j (. v (" ha gyott meg (" l la po d (" st vagy a v $)A (" laszt m (" nyi dn t (& st a t (" rgy (& vet meg el z (& v ok t (. ber 30. nap j $)A (" ig meg k (9 l di az il le t (& k hi va tal nak, az n kor m (" ny - zat jegy z j $)A (& nek (& s az ad (. ha t (. s (" g ve ze t j (& nek.!1 (4) A Vszr. 47. $)A!l - (" nak (1) be kez d (& se a k vet ke z (2 j d) pont tal eg $)A (& sz (9 l ki, (& s a je len le gi d) (& s e) pont sz (" mo z (" sa e) $)A (& s f) pont ra v (" l to zik: (A ka ma ra el nk s $)A (& ge k (9 ln-k (9 ln n (& v jegy z (& ket ve zet:) d) a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s re fel ha tal ma zott n (" l l (. v $)A (& g re haj t (. je ll tek rl,!1 (5) A Vszr. 49. $)A!l -a a k vet ke z t) pont tal eg (& sz (9 l ki: (Az n $)A (" l l (. v (& g re haj t (. k n (& v jegy z (& ke a k vet ke z ada to - kat tar tal maz za:) t) a v $)A (& g re haj t (. iro d (" j (" nak (& s k (& z be s (* t (& si iro d (" j (" nak c $)A (* me.!1 (6) A Vszr. 51. $)A!l -t meg el z al c (* me he ly (& be az n (" l l (. v $)A (& g re haj t (. je ll tek (& s v (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s re fel ha tal ma - zott n $)A (" l l (. v (& g re haj t (. je ll tek n (& v jegy z (& ke!1 al c (* m l (& p, az 51. $)A!l a k vet ke z (2) be kez d (& s sel eg (& sz (9 l ki, (& s a!l jelen - legi sz ve g $)A (& nek sz (" mo z (" sa (1) be kez d (& s re v (" l to zik: (2) A v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s re fel ha tal ma zott n (" l l (. v $)A (& g re haj t (. je ll tek n (& v jegy z (& ke a k vet ke z ada to kat tar - tal maz za: a) a 49. $)A!l a) (& s b) pont j (" ban fog lalt ada tok, b) a n $)A (& v jegy z (& k be v (& tel (& s az ab b (. l tr t (& n tr l (& s id - pont ja, c) a v $)A (& g re haj t (. je ll tet al kal ma z (. v (& g re haj t (. neve (& s sz $)A (& k he lye.!1

5 2004/120. sz $)A (" m M A G Y A R K Z L N Y (7) A Vszr.-nek az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. i (" l l (" sok sz $)A (" m (" t fel so ro l (. 1. sz (" m (2 mel l (& k le t (& ben az Or sz (" go san: 227 $)A!1 sz veg r (& sz he ly (& be az Or sz (" go san: 225!1 sz veg - r $)A (& sz, a mel l (& k let V. r (& sz (& ben a Mis kol ci V (" ro si B (* r (. s (" g 9 $)A!1 sz veg r (& sz he ly (& be a Mis kol ci V (" ro si B (* r (. s (" g 8!1 szvegr $)A (& sz (& s az ssze sen: 21!1 sz veg r (& sz he ly (& be az ssze sen: 20 $)A!1 sz veg r (& sz, a mel l (& k let XI. r (& sz (& ben a Kar ca gi V $)A (" ro si B (* r (. s (" g 2!1 sz veg r (& sz he ly (& be a Kar - cagi V $)A (" ro si B (* r (. s (" g 1!1 sz veg r (& sz (& s az ssze sen: 12!1 sz veg r $)A (& sz he ly (& be az ssze sen: 11!1 sz veg r (& sz l (& p. 4. $)A!l A Ma gyar B $)A (* r (. s (" gi V (& g re haj t (. i Ka ma ra egyes felada - tair $)A (. l sz (. l (. 14/2001. (X. 20.) IM ren de let 2.!l -a a kvet - kez (2) $)A (& s (3) be kez d (& s sel eg (& sz (9 l ki, (& s a!l je len le gi szveg $)A (& nek sz (" mo z (" sa (1) be kez d (& s re v (" l to zik: (2) A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" si (9 gye ken [a b (* r (. s (" gi v (& g re - haj t $)A (" si (9 gy vi tel rl (& s p (& nz ke ze l (& s rl sz (. l (. 1/2002. (I. 17.) IM ren de let 20. $)A!l (2) be kez d (& s a) pont] k (* v (9 l az (1) be kez - d $)A (& s sze rin ti tar ta lom mal kell nyil v (" n tar t (" st ve zet ni az n - $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. (" l tal fo ga na to s (* tott n kor m (" ny za ti ad $)A (. be haj t (" si, (" l lam i ad (. be haj t (" si (& s il le t (& k v (& g re haj t (" s (" ra vo nat ko z $)A (. (9 gyek rl. (3) Az (1) be kez d $)A (& s sze rin ti tar ta lom mal kell nyil v (" n tar - t $)A (" st ve zet ni a v (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& si (9 gyek rl is az zal, hogy a v $)A (& g re hajt ha t (. ok ira tot ki (" l l (* t (. b (* r (. s (" g (& s a v (& g re - hajt ha t $)A (. ok irat sz (" ma he lyett a k (& z be s (* ten d b (* r (. s (" gi ha t (" - ro za tot hoz $)A (. b (* r (. s (" g (kz jegy z) ne v (& t (& s a ha t (" ro zat sz (" - m $)A (" t, az ad (. s (& s a v (& g re haj t (" st k (& r ada tai he lyett pe dig a c $)A (* m zett (& s a k (& rel me z ada ta it kell a nyil v (" n tar t (" s ban fel - t $)A (9 n tet ni.!1 5. $)A!l A sza bad s $)A (" g vesz t (& s (& s az el ze tes le tar t (. z ta t (" s v (& g re - haj t $)A (" s (" nak sza b (" lya i r (. l sz (. l (. 6/1996. (VII. 12.) IM ren de - let 55. $)A!l -a (2) be kez d (& s (& nek d) pont ja he ly (& be a k vet ke z ren del ke z $)A (& s l (& p: (Az in t $)A (& zet sze m (& lyi (" l lo m (" ny (" nak a tag ja in k (* v (9 l, hi va - ta los vagy szol g $)A (" la ti (9 gy ben el j (" r (. sze m (& lyek a kvet - kezk:) d) a b $)A (* r (., az (9 gy (& sz, a b (* r (. s (" gi (& s (9 gy (& sz s (& gi dol go z (., a p $)A (" rt fo g (., a kz jegy z, va la mint az n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re - haj t $)A (., v (& g re haj t (. -he lyet tes (& s k (& z be s (* t (& si v (& g re haj t (. ;!1 [A Pp.-nek, va la mint e ren de let nek a klt s $)A (& g men tes s (& g - re vo nat ko z $)A (. ren del ke z (& se it $)G!9 a v $)A (& g re haj t (" si el j (" r (" s ra vo - nat ko z $)A (. el t (& r (& s sel [Pp. 86.!l (2) bek.], va la mint az al (" b bi ki v $)A (& te lek kel $)G!9 a pol g $)A (" ri nem pe res el j (" r (" sok ban is al kal - maz ni kell. Nem al kal maz ha t $)A (. k ezek a ren del ke z (& sek] f) v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s so r (" n.!1 7. $)A!l (1) Ez a ren de let $)G!9 a (2) be kez d $)A (& s ben fog lalt ki v (& tel lel $)G!9 a ki hir de t $)A (& s (& t k ve t 15. na pon l (& p ha t (" ly ba. (2) A ren de let 3. $)A!l - (" nak (1) (& s (7) be kez d (& se janu $)A (" r 1-j (& n l (& p ha t (" ly ba, ezzel egy ide j leg a b (* r (. s (" gi v (& g - re haj t $)A (" si (9 gy vi tel rl (& s p (& nz ke ze l (& s rl sz (. l (. 1/2002. (I. 17.) IM ren de let $)A (& s a b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" s ra vo nat ko z (. egy $)A (& b igaz s (" g (9 gy-mi nisz te ri ren de le tek m (. do s (* t (" s (" r (. l sz $)A (. l (. 4/2004. (II. 27.) IM ren de let 3.!l - (" nak (1) be kez d (& se a ha t $)A (" ly (" t vesz ti. (3) A ren de let ha t $)A (" ly ba l (& p (& s (& vel egy ide j leg a b (* r (. s (" gi v $)A (& g re haj t (" si (9 gy vi tel rl (& s p (& nz ke ze l (& s rl sz (. l (. 1/2002. (I. 17.) IM ren de let $)A (& s a b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" s ra vo nat ko z (. egy $)A (& b igaz s (" g (9 gy-mi nisz te ri ren de le tek m (. do s (* t (" s (" r (. l sz $)A (. l (. 4/2004. (II. 27.) IM ren de let 1.!l - (" nak (1) be kez d (& se $)A (& s 3.!l - (" nak (2) be kez d (& se a ha t (" ly (" t vesz ti. (4) A ren de let ren del ke z $)A (& se it a fo lya mat ban l (& v (9 gyek - ben is al kal maz ni kell. Az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. k a ren de let ha t $)A (" ly ba l (& p (& s (& tl sz (" m (* tott 60 na pon be l (9 l k te - le sek a) a fo lya mat ban l $)A (& v v (& g re haj t (" si (9 gyek v (& g re haj t (. i $)A (9 gy sz (" m (" t az 1.!l (5) be kez d (& s (& ben fog lal tak sze rint m (. - do s $)A (* ta ni (& s a m (. do s (* t (" so kat a v (& g re haj t (" si (9 gyek nyil v (" n - tar t $)A (" s (" ban (" t ve zet ni, illetve azok r (. l a Ma gyar B (* r (. s (" gi V $)A (& g re haj t (. i Ka ma r (" t t (" j (& koz tat ni, b) a ren de let ha t $)A (" ly ba l (& p (& se kor fo lya mat ban l (& v n - kor m $)A (" ny za ti ad (. be haj t (" si, (" l lam i ad (. be haj t (" si (& s il le t (& k v $)A (& g re haj t (" s (" ra vo nat ko z (. (9 gyek 4.!l sze rin ti ada ta it a Magyar B $)A (* r (. s (" gi V (& g re haj t (. i Ka ma r (" nak (" t ad ni. Dr. B $)A (" r (" n dy P (& ter s. k., igaz s $)A (" g (9 gy -m inis zter Mell $)A (& klet a 27/2004. (VIII. 26.) IM rendelethez (A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (. k iratt (" ri terve) 6. $)A!l A klt s $)A (& g men tes s (& g nek a b (* r (. s (" gi el j (" r (" s ban tr t (& n alkal maz $)A (" s (" r (. l sz (. l (. 6/1986. (VI. 26.) IM ren de let 4.!l -a a k vet ke z f) pont tal eg $)A (& sz (9 l ki: Iratt $)A (" ri t $)A (& telsz (" m Az iratt $)A (" ri t (& tel megnevez $)A (& se 8 V $)A (& g re haj t (. i k (& z be - s $)A (* t (& si (9 gy Selejtez $)A (& si id ( $)A (& vek ben) Lev $)A (& lt (" rba trt $)A (& n $)A (" tad (" s ideje ( $)A (& vek ben) 40 0 $)A!1

6 10292 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter 28/2004. (VIII. 26.) IM rendelete a b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (. -jellti k (& zbes (* t (& si vizsg (" r (. l A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" s r (. l sz (. l ( (& vi LIII. tr v (& ny 307. $)A!l -a (2) be kez d (& s (& nek e) pont j (" ban ka pott fel ha tal ma - z $)A (" s alap j (" n a k vet ke z ket ren de lem el: 1. $)A!l (1) A b $)A (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. -je ll ti k (& z be s (* t (& si vizs ga (a tov $)A (" b biak ban: vizs ga) c (& l ja az, hogy a vizs g (" ra je lent ke - z sze m $)A (& ly (a tov (" b biak ban: je llt) sz (" mot ad jon a v (& g re - haj t $)A (. i k (& z be s (* t (& s fo ga na to s (* t (" s (" hoz (& s a v (& g re haj t (. i k (& z be - s $)A (* t (& s hez rend sze re s (* tett nyom tat v (" nyok hasz n (" la t (" hoz sz $)A (9 k s (& ges el m (& le ti is me re te i rl. (2) A vizs g $)A (" z ta t (" st a Ma gyar B (* r (. s (" gi V (& g re haj t (. i Kamara (a tov $)A (" b biak ban: ka ma ra) v (& g zi. 2. $)A!l (1) A vizs g $)A (" ra n (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. je llt je lent - kez het. Annak az n $)A (" l l (. b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (. je llt nek, aki a v $)A (& g re haj t (. i szak vizs g (" t le tet te, vizs g (" t nem kell ten nie. (2) A vizs g $)A (" ra a ka ma ra el n k (& n (& l (* r (" s ban kell je lent - kez ni, aki a je lent ke z $)A (& s el fo ga d (" s (" r (. l, va la mint a vizs ga he ly $)A (& rl (& s id pont j (" r (. l (* r (" s ban (& r te s (* ti a je ll tet. (3) A ka ma ra a je lent ke z $)A (& s el fo ga d (" s (" t a v (& g re haj t (. i k $)A (& z be s (* t (& s rl sz (. l (. ka ma rai k (& p z (& sen tr t (& n r (& sz v (& tel hez kt he ti. 3. $)A!l (1) Az els vizs ga d $)A (* j men tes, a meg is m (& telt vizs ga d (* ja pe dig $)G!9 vizs g $)A (" n k (& nt $)G! Ft. (2) A vizs ga d $)A (* jat a ka ma ra p (& nz t (" r (" ba kell be fi zet ni, illetve a ka ma ra sz $)A (" m l (" j (" ra be fi zet ni vagy (" t utal ni. 4. $)A!l Vizs g $)A (" t leg al (" bb 10 f je lent ke z (& s (& nek el fo ga d (" sa ese - t $)A (& n kell ren dez ni. A ka ma ra el n ke en n (& l ke ve sebb je lent - ke z $)A (& s el fo ga d (" sa ese t (& n is el ren del he ti vizs ga meg ren de - z $)A (& s (& t, (& ven te egy al ka lom mal pe dig meg kell szer vez ni a vizs g $)A (" t a je lent ke zk sz (" m (" ra. 5. $)A!l (1) Ha a je llt a vizs g $)A (" n nem je len t meg, so ron kvet - kez vizs g $)A (" ra (2 j je lent ke z (& se alap j (" n kell be osz ta ni. (2) A vizs g $)A (" n meg nem je len t, illetve a je lent ke z (& s (& t a vizs ga id pont ja eltt vissza vo n $)A (. je llt r (& sz (& re a be fi ze tett vizs ga d $)A (* jat vissza kell fi zet ni. 6. $)A!l (1) A vizs g $)A (" t a ka ma ra el nk s (& ge (" l tal ese ten k (& nt ki - jellt vizs ga bi zott s $)A (" g eltt kell le ten ni. (2) A vizs ga bi zott s $)A (" g egy tag ja az el nk s (& g tag ja, m (" sik k $)A (& t tag ja a ka ma ra v (& g re haj t (. tag ja. A ka ma ra el n ke a vizs ga bi zott s $)A (" g nak a ka ma rai el nk s (& gi ta gon k (* v (9 li egyik tag j $)A (" v (" a B (* r (. s (" gi V (& g re haj t (. i Szak vizs ga Bi zott s (" g tag j (" t is fel k $)A (& r he ti. (3) Nem le het a vizs ga bi zott s $)A (" g tag ja a je llt mun k (" l ta - t $)A (. ja, va la mint a Pol g (" ri Tr v (& ny knyv rl sz (. l ( (& vi IV. tr v $)A (& ny 685.!l - (" nak b) pont ja sze rin ti hoz z (" tar to z (. ja. (4) A vizs ga bi zott s $)A (" g tag ja it a ka ma ra d (* ja z (" s ban r (& sze - s $)A (* t he ti. 7. $)A!l (1) A vizs ga k $)A (& t (. r (" s, nyil v (" nos, (* r (" s be li vizs ga, amely - nek a t $)A (" rgy k rei a k vet ke zk: a) $)A (" l ta l (" nos is me re tek a b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" si el j (" r (" s - r $)A (. l, va la mint a b (* r (. s (" gi (& s b (* r (. s (" gi v (& g re haj t (" si szervezetrl, b) a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s sza b (" lyai, c) a v $)A (& g re haj t (. i k (& z be s (* t (& s re rend sze re s (* tett nyom tat - v $)A (" nyok haszn (" lata. (2) A vizs ga k $)A (& r d (& se ket vizs g (" n k (& nt a vizs ga bi zott s (" g $)A (" l l (* t ja ssze (2 gy, hogy azok az (1) be kez d (& s ben meg je llt va la mennyi t $)A (" rgy kr re kiterjedjenek. 8. $)A!l A vizs g $)A (" t ma gyar nyel ven, a vizs ga bi zott s (" g egyik tag - j $)A (" nak je len l (& t (& ben kell le ten ni. A je llt a vizs ga k (& r d (& sek meg v $)A (" la szo l (" s (" hoz jog sza b (" ly sz ve get (& s m (" s se g (& d - anya got nem hasz n $)A (" l hat. 9. $)A!l A vizs ga k $)A (& r d (& sek re adott v (" la szo kat a vizs ga bi zott s (" g a vizs ga id pont j $)A (" t (. l sz (" m (* tott 15 na pon be l (9 l (& r t (& ke li (& s annak alap j $)A (" n dnt ar r (. l, hogy a je llt a vizs g (" n meg fe lelt vagy nem fe lel t meg.

7 2004/120. sz $)A (" m M A G Y A R K Z L N Y $)A!l (1) Ha a je llt a vizs g $)A (" n meg fe lelt, r (& sz (& re er rl iga zo - l $)A (" st kell ki (" l l (* ta ni, me lyet a vizs ga bi zott s (" g tag jai al (" (* r nak $)A (& s a ka ma ra b (& lyeg z j (& nek le nyo ma t (" val l (" t nak el. Ha az iga zo l $)A (" s el ve szett vagy meg sem mi s (9 lt, a ka ma ra gon dos - ko dik annak p $)A (. tl (" s (" ra (2 jabb igazol (" s kiad (" s (" r (. l. (2) Ha a je llt a vizs g $)A (" n nem fe lel t meg, a vizs ga bi zott - s $)A (" g a vizs ga meg is m (& t l (& s (& re uta s (* t ja. A vizs ga tbb szr is megism $)A (& telhet. 12. $)A!l (1) A vizs g $)A (" r (. l (& s (& r t (& ke l (& s (& rl jegy z kny vet kell k (& - sz $)A (* te ni, amely ben fel kell t (9 n tet ni a vizs ga he ly (& t (& s id - pont j $)A (" t, a je llt ada ta it (& s a vizs ga ered m (& ny (& t. A jegy z - kny vet a vizs ga bi zott s $)A (" g tag jai al (" (* r (" suk kal (& s a ka ma ra b $)A (& lyeg z j (& nek le nyo ma t (" val l (" t j (" k el, (& s ah hoz csa tol j (" k a vizs ga k $)A (& r d (& se ket, va la mint a jelltnek az azokra adott v $)A (" lasz (" t tartalmaz (. iratokat. (2) A vizs ga irat anya g $)A (" t a ka ma ra 40 (& vig rzi. 11. $)A!l A vizs ga ered m $)A (& ny (& t a vizs ga bi zott s (" g a vizs g (" t kve - ten, annak hely sz $)A (* n (& n sz (. ban hir de ti ki, vagy a je llt sz (" - m $)A (" ra ar r (. l (& r te s (* t (& st k (9 ld, a vizs g (" n val (. meg fe le l (& s ese t (& n az er rl sz $)A (. l (. iga zo l (" s sal egy (9 tt. 13. $)A!l Ez a rendelet a kihirdet $)A (& s (& t kvet 15. napon l (& p hat (" lyba. Dr. B $)A (" r (" n dy P (& ter s. k., igaz s $)A (" g (9 gy -m inis zter

8 10294 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m MEGJELENT a MAGYAR KZLNY TRGYMUTATJA a j $)A (2 li us h (. nap ban ki hir de tett jogszab (" lyokr (. l, hat (" rozatokr (. l (& s kzlem (& nyekrl. A t $)A (" rgy mu ta t (. t a Ma gyar Kz lny 120. sz (" ma tar tal maz za. A t $)A (" rgy mu ta t (. (" r (" t az elfizet (& si d (* j mag (" ban foglalja. Szer kesz ti a Mi nisz ter el n ki Hi va tal, a Szer kesz t bi zott s $)A (" g kz re m k d (& s (& vel. A Szer kesz t bi zott s $)A (" g el n ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz t (& s (& rt fe le ls: dr. M (9 l ler Gyrgy. Bu da pest V., Kos suth t (& r 1 $)G!7 3. Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Kz lny ki ad $)A (.. Fe le ls ki ad (. : dr. Ko de la L (" sz l (. el nk-ve z (& r igaz ga t (.. Bu da pest VIII., So mo gyi B $)A (& la u. 6. Te le fon: Elfizet $)A (& sben megrendelhet a Magyar Hivatalos Kzlnykiad (. n (" l Bu da pest VIII., So mo gyi B $)A (& la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon El fi ze t $)A (& s ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Kz lny ki ad (. a FMA Rt. kz re m k d (& s (& vel. Te le fon/fax: In for m $)A (" ci (. : tel./fax: , /245, 357 mel l (& k. P $)A (& ld (" nyonk (& nt megv (" s (" rolhat (. a kiad (. Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: ) sz (" m alatti kzlnyboltj (" ban, illetve megrendelhet a internetc $)A (* men $)A (& vi (& ves el fi ze t (& si d (* j: Ft. Egy p (& l d (" ny (" ra: 161 Ft 16 ol dal ter je de le mig, ut (" na +8 ol da lan k (& nt +161 Ft. A kiad $)A (. az elfizet (& si d (* j (& vkzbeni emel (& s (& nek jog (" t fenntartja. HU ISSN 0076 $)G! $)G!7 Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Kz lny ki ad $)A (. La jos mi zsei Nyom d (" ja. Fe le ls ve ze t: Bur j (" n Nor bert.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben