CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése"

Átírás

1 CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése

2 Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla sokat. A program XML kiterjeszte su fa jlt ke szı t, amely az APEH oldala ro l leto ltheto Általános nyomtatványkitöltő programba beolvashato, e s ı gy a 1108M-es nyomtatva ny a megfelelo adatokkal automatikusan kito lto dik. Alapesetben ez a menu pont nem la thato. Egy rendszerva ltozo bea llı ta sa szu kse ges, hogy aktı vva va ljon. Ehhez va lasszuk ki a 1. Törzsadatok => 1. Törzsadatok karbantartása => 9. Rendszerparaméterek karbantartása menu pontot. Kattintsunk a P119 Rendszerparaméterek karbantartása ke pernyo jobb also sarka ban tala lhato Rendszerváltozók gombra, majd a megjeleno Változók ke pernyo bal oldala n va lasszuk ki isme t a Rendszerváltozókat (tegyu nk melle egy pontot). Ezt ko veto en a ne gyzetra csos re szben ba rmelyik va ltozo ra dupla n kattintva a felugro Változó karbantartása ke pernyo n a Változó neve mezo t to ro lju k ki, e s ıŕjuk bele: ŐSTER- MELŐI_BEVALLÁS, az Érték mezo be pedig egy nagy i betu t. OK-e zzuk le, e s indı tsuk u jra a programot. Ujraindı ta s uta n a leke rdeze sek ko zo tt megtala ljuk a keresett menu pontunkat. A globa lis va ltozo k ko ze me g fel kell vinnu nk az adatu tvonalat is, azt ahova szeretne nk, hogy a program az elke szu lt XML fa jlt helyezze. A Változók ke pernyo n a Globális változókat va lasszuk ki (tegyu nk melle egy pontot), e s a ne gyzetra csos re szbe ba rmelyik va ltozo ra dupla n kattintva az elo zo va ltozo alapja n vigyu k fo l a ko vetkezo t: ADOXMLPATH, Értéke pedig az adatu tvonal legyen, amit kitallo zhatunk az Elérési útvonal szo ta rgombja val (Érték mezo melletti bal oldali szo ta rgomb). 2

3 Az XML fa jl neve az a lloma ny neve bo l, a bevallott ido szakbo l e s a fa jl le trejo tte nek ido pontja bo l tevo dik o ssze (pe lda ul Hun-Trade201101_ _ xml = a lloma ny neve: Hun- Trade, bevallott ido szak , fa jl le trejo tte nek ido pontja: , 14 o ra 17 perc 53 ma sodperc), megko nnyı tve az eligazoda st, kerese st az XML fa jlok ko zo tt. A program futa sa sora n csak az o stermelo kkel foglalkozik, azaz azokkal a partnerekkel, akiknek a partnerto rzsben ki lett to ltve az o s- termelo i igazolva nysza m (Ősterm. ig. sz.) mezo ju k. Ha a partner o stermelo, akkor a P1121 Partner karbantartása ke pernyo n ki kell to lteni az Őstermelői adatok fu l mezo it. Az o stermelo i bevalla s miatt ko telezo en kito l- tendo mezo k: a partner Neme, Születési helye és ideje valamint az Anyja születési neve, e s az Adóigazgatási azonosító. Az o stermelo Adószám e s a TAJ-szám mezo inek kito lte se nem ko telezo, de ha ki vannak to ltve, akkor a bevalla s XML fa jlja nak ke szı te se ko zben a program ezeket elleno rzi. A bevalla s-program csak azokat a ko nyvele si bizonylat te teleket veszi figyelembe, amelyek 7 %-os (A) vagy 12 %-os (B) kompenza cio s AFA kulcscsal lettek lero gzı tve, valamint azokat a fo ko nyvi sza mokat, amelyekne l a F1111 Főkönyvi számla karbantartása ke pernyo n az Őstermelői adósor mezo ki van to ltve az ala bbi ko dokkal: C 453: élő állatok és állati termékek; C 454: egyéb őstermelői termékek. A program jelen verzio ja a 1108M-06 -os o stermelo i ado bevalla sban a bea llı tott ko dto l fu ggetlenu l a 456. A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózó magánszemélynek kifizetett összeg sora ba fogja a tadni a 453 e s a 454-es ado sorral rendelkezo fo ko nyvi sza mla k o sszege t. 3

4 Mivel ezekne l a bizonylatte telekne l a partner (jelen esetben az o stermelo ) az ellenpartnerne l keru l bea llı ta sra, eze rt az o stermelo i bevalla s elleno rze se t az F391 Utókalkulációs kimutatások ke pernyo n tehetju k meg, ahol az o stermelo inket az ellenpartnerintervallumna l kell beparame tereznu nk. Az F34 Őstermelői bevallások készítése ke pernyo n a bevalla sra keru lo adatok mezo i (Adóbevallási időszaka, Ügyintéző neve e s telefonszáma) ko telezo en kito ltendo ek. A Rögzítés dátuma intervallum a bizonylatok ro gzı te se ido pontja nak parame tereze se re szolga l, e s aze rt keru lt a rendszerbe, hogy ha egy ko nyvele si ido - szak to bb re szletben keru l bevalla sra, ezzel a parame terintervallummal kontrolla lhato, hogy csak azokbo l a bizonylatokbo l ke szu ljo n bevalla s, melyek ro gzı te se az adott intervallumba beleesik. Ez viszont felte telezi, hogy a bizonylatok ro gzı to je nyomon ko vesse, mikor mit ro gzı tett fo l, e s mely da tumok keru ltek ma r a tada sra. 4

5 Leheto se gu nk van egy adott o stermelo adatai alapja n ke szı teni bevalla st. Ebben az esetben kell haszna lnunk a Csak egy partner kódja mezo t, amelyne l a billentyu zeten F1 gombot nyomva vagy a szo ta r gombra kattintva a partnerto rzsbo l va laszthatjuk ki a megfelelo o stermelo t vagy ha tudjuk fejbo l a ko dja t, akkor azt is beıŕhatjuk egybo l a mezo be. Abban az esetben viszont, ha nem csak egy partnerrel szeretne nk dolgozni, hagyjuk u resen a mezo t. A Bevallás típusa mezo ne l a Bevallás kiva laszta sa sora n ke szu l el a hagyoma nyosan vett XML a lloma ny, amit a leıŕa s elso oldala n taglalt ADOXMLPATH va ltozo na l bea llı tott adatu tvonalon hoz le tre a program, e s amely beolvashato az APEH Általános nyomtatványkitöltő programja ba. Erdemes a bevalla s elo tt elo szo r a Lista mo dot kiva lasztani, amely sora n a program elleno rzi a bevalla sra keru lo te teleket e s hibalista t ad, ha valami hia nyossa got e szlel. Ha az elleno rze skor nem tala l hiba t, akkor megmutatja a bevalla si soron keletkezo o sszegeket. A Bevallás mo dban, ha hiba t tala l a program, akkor is ke szı t hibalista t, de ilyenkor le is a ll, teha t nem fog elke szu lni az XML a lloma nyunk. Ha azt szeretne nk, hogy a hiba s o s- termelo ko n kı vu l a rendben tala ltakat a tadja a program, akkor pipa ljuk be a ke pernyo n a Hiányosak hibalistára menu pontot. Ebben az esetben a rendben le vo o stermelo kkel elke szu l a bevalla s XML fa jlja, a hiba s o stermelo ket pedig egy Excel fa jlban o sszegyu jtve az XML fa jl melle helyezi. Abban az esetben, ha helyesbı te st (ado zo i javı ta st) szeretne nk ke szı teni, a Bevallás típusána l va lasszuk ki a Helyesbítés mo dot. Az XML a lloma ny nyomtatva nykito lto programba olvasa sa uta n a 1108M nyomtatva ny fo lapja n a megfelelo mezo be bejegyzo dik, hogy jelen esetben helyesbı te sro l (H) van szo. A Bevallás típusána l az utolso leheto se g az Excel tábla, amikor egy Excel fa jlt ke szı t a program a bevalla sra keru lo o stermelo k adataival. 5

6 Ha az o stermelo ne l az Adószám mezo ki lett to ltve, akkor a 1108M-06 lapon ko telezo - en kito ltendo a 458. Számlaadásra kötelezett nem egyéni vállalkozó és nem mezőgazdasági őstermelő magánszemély részére e tevékenységre tekintettel izetett összeg sor. A PRECIZ program az XML fa jlban ezt alapesetben 0-a val to lti ki. A 459. sor Az adóelőleg levonás elmaradásának indoka minden esetben a maga nszeme ly mezo gazdasa gi o stermelo e s ko ltse gnyilatkozata o sszege alapja n (456. sor), azaz a 2-es e rte k keru l automatikusan a mezo be. 6

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I.

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2013. I. negyede v 2013. február Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN Az e-könyv alapja: Benjamin Gundgaard Conversion rate optimization in 187 steps című blog posztja Fordi totta: Favorit Fordíto Iroda, 2013 Add tova bb! Ez az e-ko nyv ingyenesen

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart 4 turbo Egyes szolgáltatások és alkalmazások nem biztos, hogy minden országban rendelkezésre állnak. Részletekért érdeklődjön az értékesítőnél. Az Android a Google Inc. védjegye.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

a) 250 EUR minden 1 500 kilome teres vagy ro videbb repu lo u tra; a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less;

a) 250 EUR minden 1 500 kilome teres vagy ro videbb repu lo u tra; a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less; A PANNONHITEL ZRT. A LTALA NOS SZERZO DE SI FELTE TELEI LE GI UTASOK KA RTALANI TA S IRA NTI KO VETELE SEINEK MEGVA SA RLA SA VAL E S E RVE NYESI TE SE VEL KAPCSOLATOSAN GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben