Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben"

Átírás

1 Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben A szociális ágazat információs fejlesztéseit tekintve évtizedes lemaradásban van az egyéb humán ágazatokhoz képest. Az egészségügyi-, oktatási-, munkaügyi informatika, illetve a közkultúra területén a rendszerváltás óta meghatározó fejlesztések történtek, új szakterületek alakultak ki. Ágazatunk e folyamatokból számos okból kimaradt. Az egyik ok, hogy az ágazati szakmai körökben, gondolkodásban nem tudatosultak az új technológiai lehetőségek. A szociális szolgáltató tevékenységek mind a front office (ügyféloldali) mind back office (szolgáltató oldali) oldalról történő fejlesztése szükséges. A front office tevékenység az ügyfélkapcsolatra koncentrál, az ügyfélbarát jellegét erősíti a szolgáltatásnak. Az e-közigazgatási fejlesztésekben prioritásként kezelik a front office tevékenységeket. A back office a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást végző intézmény saját belső adminisztrációjának szakszerűségét támogatja, tulajdonképpeni tevékenységadminisztráció. A back office tevékenység a szociális szolgáltatások fejlesztésének egyik fő iránya lehet az elkövetkező években. Kialakításának célja, hogy a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokban zajló szakmai tevékenység részleteiben definiált, követhető, dokumentált munka legyen és az ezáltal létrejövő ellenőrzés lehetővé tegye az önkormányzati és minisztériumi szintű döntéshozást, tervezést. A jól dokumentált, átlátható ügymeneti folyamatok minden szereplő számára hasznosak: 1. a központi költségvetés számára lehetővé teszi a tevékenységalapú finanszírozást, 2. a szolgáltatások egységes rendszerben szolgáltathatnak adatot, megszűnik a jelenlegi több módon történő adminisztráció, az adatforgalom többszörösére gyorsulhat, 3. a lakosság számára kommunikálhatóvá válnak a szociális és gyermekvédelmi ágazatban zajló tevékenységek, 4. a szakemberek, kutatók adatéhsége csökken. Mindezeken túl a a tevékenységadminisztráció, a szakmai sztenderdek és protokollok, a minőségbiztosítás kialakításának, bevezetésének, működtetésének is alapja, illetve hozzájárul a jogszabályi harmonizációhoz. A szociális ágazati szolgáltató rendszer fejlesztésének lehetséges irányai az elkövetkezendő években 1. Szakmaiság módszertanának fejlesztése Ennek részeként a szakmai protokollok és minimum standardok, fogalomtárak kialakítása, melyek egyrészt támogatják a szociális munka folyamatát, másrészt kontrollálják a tevékenységeket. 2. Hatékonyság növelése Ez jelenti részint az intézményi működés költséghatékonyságát, másrészt a klienseknek történő segítségnyújtás hatékonyságát. A hatékonyságnövelés feltétele a folyamatok átláthatóvá, ellenőrizhetővé tétele. Mindezek eszköze a minőségbiztosítás bevezetése. 3. Rendszer összehangolása A vertikálisan és horizontálisan széttagolt közigazgatási, ágazati rendszer működése összehangolásának előfeltétele a jogszabályi harmonizáció. 4. Infokommunikációs (IKT) eszközök bevonása Az IKT eszközök alkalmazása költséghatékonnyá, egységessé, rugalmassá, átláthatóvá teszi a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási tevékenységeket. Alkalmazásuk segíti és támogatja a segítő folyamatot, illetve ezen tevékenységek elektronikus kontrolljaként is működik.

2 A fejlesztési területek kidolgozása során már a kezdetektől figyelembe kell venni az IKT alkalmazások sajátos szempontjait. Ezáltal a fejlesztések összehangolhatóvá, tervezhetővé válnak, kiküszöbölhetőek a rendszerbeli redundanciák. A tevékenységet támogató adminisztráció informatizálásának néhány feltétele a szociális és gyermekvédelmi ágazatban Az első ilyen feltétel, hogy az egységes szabályozók kidolgozottakká váljanak (szakmai standardok, protokollok). Ez nemcsak az informatizáláshoz, de a minőségbiztosítás bevezetéséhez is hozzájárul. A második a hardveres háttér megléte tapasztalataink szerint az önkormányzati fenntartású szolgáltatóknál a legnagyobb ez a probléma. A harmadik a szoftveres háttér biztosítása, hiszen eddig csupán elszigetelt próbálkozások történtek a gyermekvédelmi területen, melyet a rendkívül nagy adminisztrációs teher kényszerített ki. A negyedik, hogy a szoftveres háttér megkapja azt a minisztériumi támogatást, melynek következtében a területen megszűnnének az eddig tapasztalt, a különböző szervezetek által készített szoftverek használatával kapcsolatos bizonytalanságok, a központi szoftver lenne az egyetlen támogatott, később pedig kötelezően használandó program. Az ötödik, és ez a gyermekvédelemben adatbiztonsági szempontból különösen fontos lenne: biztonságos gerinchálózat létrejötte, amelyen keresztül az adatáramlás adatvédelmi szempontból megfelelő módon történhet. A hatodik feltétel lehet a szakember felkészültség, -képzés (humán infrstruktúra). Jelenleg a munkatársak informatikai felkészültsége hiányos, az autodidakta tanulás jellemző, ennek ellenére nem terveznek az ellátók a közeljövőben a munkatársak számára ilyen irányú képzéseket. Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a gyermekvédelmi rendszer jól struktúrált, a folyamatok zártak, a dokumentumrendszer egységesítése a Macis lapokkal elkezdődött, a kollégák attitűdje rendkívül pozitív az informatikai eszközök használatát illetően (sok elszigetelt próbálkozás született az adminisztráció szoftveres könnyítésére), tehát az informatikába való nagyon kis befektetéssel átütő eredmények lennének elérhetők. A pilot célja A tevékenységadminisztráció informatizálása feltételeinek vizsgálata a gyermekvédelmi rendszerben, azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk ajánlásokkal, fejlesztési irányok kijelölésével a TÁMOP akcióterveinek megalapozásához. A pilot alapjául szolgál egy, a gyermekvédelmi rendszer egészére kiterjedő reprezentatív mintás kutatásnak (N=500) Módszertan Egyrész fókuszcsoportos interjúkat készítettünk az egyes ellátások képviselőivel, másrészt önkitöltős kérdőívet küldtünk ki -ben 100 címre. A kérdőívek mintájául egy 2006-ban készült, a szociális alapszolgáltatások infokommunikációs helyzetének feltárását célzó kutatás 1 kérdőíve szolgált. Fontos hangsúlyozni, hogy a módszer miatt a mintába elsősorban olyanok kerülhettek, akik rendelkeznek számítógéppel és internet-hozzáféréssel. A minta ennek megfelelően nem reprezentatív. Egy módszertani problémát érdemes még kiemelni: az ellátások és az intézmények halmazának különbözőségét. Mivel egy intézmény több ellátást is érinthet, a kérdőív kitöltését pedig 1 Kolin Péter-Székely Levente: Szociális szolgáltató szervezetek információs pozíciója,

3 intézményenként kértük, így nem tudjuk pontosan megmondani, hogy az egy intézményen belüli ellátások IKT-s felkészültsége milyen, hiszen csak egy összképünk lehet magáról a teljes intézményről. 1. Mintavételi keret A mintavételi keretet az a 100 gyermekvédelmi szakember szolgáltatta, akik 2007 februármárciusában az SZMI-ben megrendezett műhelykonferencia résztvevői voltak. A konferencia ellátásonként szerveződött, így az alábbi ellátások munkatársaival sikerült fókuszcsoportos beszélgetést tartanunk ellátásonként 4-5 fővel: gyermekjóléti szolgálat, TEGYESZ, gyermekotthon, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás. A bölcsődék szakemberei szervezési nehézségek miatt maradtak ki 2. Másrészt ugyanazen műhelykonferencián résztvevő összes szakembereknek kiküldtük elektronikusan a kérdőívünket. A visszaküldési arány igen jónak mondható: 50%-os volt (53 intézménytől érkezett vissza). Az ellátásonkénti visszaérkezést mutatja az alábbi tábla: 1. tábla. A minta jellemzői: Ellátások Elemszám % gyermekjóléti sz ,8 bölcsőde 1 1,5 családi napközi 1 1,5 házi gyerm.felügyelet 3 4,4 alternatív nk. 3 4,4 helyettes szülői hálózat 3 4,4 gyermekek átmeneti otthona 5 7,4 családok átmeneti otthona 5 7,4 nevelőszülői hálózat 5 7,4 gyermekotthon 5 7,4 speciális lakásotthon 2 2,9 különleges lakásotthon 5 7,4 többcélú intézmény 1 1,5 egyéb 1 1,5 TEGYESZ 7 10,4 összesen A szervezetek jellemzői A kitöltők 43,2% vezető beosztású, 32%-a középvezető, 25% beosztott. Azt tapasztaltuk, hogy a vezető beosztásúak a legjobban informáltak az intézmények informatikai felkészültségét illetően. A szervezetek alkalmazottak száma szerinti megoszlásáról elmondható, hogy ötnél kevesebb főt alkalmaz 23,8%-uk ezek általában a gyermekjóléti szolgálatok, 6-13 főt 28%-uk, főt 19%- uk, 50 és afölött: 28,6%-uk ez utóbbiak zömében TEGYESZ-ek. Szerződéses alkalmazottakat a szervezetek 50%-a esetén találunk: átlagosan 4 főt, önkénteseket azonban csak a szervezetek 20%- ánál: átlagosan 2 főt. 2 Nekik a kérdőívet sem küldtük ki.

4 Életkori kategóriák szerint a munkatársak 13,4%-a 29 évnél fiatalabb, 26%-uk éves, 28%-uk éves, éves 26,5%-uk, és 6%-uk van nyugdíjkorhatár fölött. Képzettség szerint a munkatársak 6,8%-a 8 általánost végzett, 4,9%-a végzett szakmunkásképzőt, 11,3%-a középfokú akkreditált szakképzéssel rendelkezik, 16%-uk végzett szakközépiskolát vagy gimnáziumot, 11,2%-uk felsőfokú akkreditált szakképzéssel és 49,6%-uk főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik. Nagyon magas tehát a mintában a munkatársak között a fiatal, diplomásak aránya. 3. Eredmények 3.1. Nyilvántartások A kérdések első csoportja a jelenleg vezetett nyilvántartásokra vonatkozott. Kíváncsiak voltunk a nyilvántartások tartalmi és formai jellemzőire, azaz hogy: - milyen nyilvántartásokat vezetnek, - hogyan vezetik (papíron vagy elektronikusan), - kinek és milyen gyakorisággal és, - milyen módon továbbítják. 45 különböző nyilvántartás-megnevezést találtunk a visszaküldött kérdőívekben melyek többféleképp csoportosíthatók. A legkézenfekvőbb csoportosítás a szakmai és működési nyilvántartások közötti különbségtétel. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a vezetett nyilvántartások több mint 2/3-a szakmai nyilvántartás. Egy-egy szervezet többféle nyilvántartást is vezet jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, illetve ezen túl is. A legtöbb nyilvántartásfajtát a TEGYESZek vezetik. A nyilvántartások csoportosíthatjuk tartalmuk alapján is: a) gyermekekhez kapcsolódó nyilvántartások: naplók (forgalmi, gondozási stb), tervek, tanulmány, lapok (törzslap, macis lap), zsebpénz, vagyonnyilvántartás. b) díjak: térítési díj, gondozási díj c) címlisták, regiszterek (értesítés, megállapodás, személyek, szervezetek nyilvántartása pl. szponzorok, tanácsadók) d) munkatársakhoz kapcsolódó (képzés, tb-ügyintézés stb) e) intézményi működés (gazdasági adatok, könyvelés, iktatás stb) f) statisztikák (OSAP, saját) a) A gyermekekhez kapcsolódó nyilvántartásokról megállapítható, hogy a dokumentumrendszerük egységesítése elkezdődött (macis lapok) jogszabályilag a tevékenységek jól szabályozottak. Az adatlapok kitöltése nagyrészt számítógéppel történik, de nem jellemző az adatok elektronikus úton való továbbítása 3, pontosabban három eszköz egyidejű használata jellemző: papír, , fax (kettős adminisztráció) Az adatlapok archiválása szintén papíralapú. Az elektronikus adattovábbítás korlátjaként többen említették egyrészt az adatbiztonságot, adatvédelmet, az elektronikus adatküldés jogszabályi rendezetlenségét. Ezt a problémát küszöbölhetné ki az intézmények közötti biztonságos elektronikus hálózat, illetve a digitális aláírás. Másrészt a felettes hatóságok rugalmatlanságát említették, azaz hivatalfüggő, hogy milyen adatokat fogadnak el elektronikusan 4. Többen említették, hogy bizonyos típusú szervezetek hiába vezetnek elektronikus nyilvántartást, a hatóság számára át kell vezetniük papírra. Ez az egyik oka a kettős adminisztrációnak: az eredetileg elektronikusan gyűjtött adatokat átírják papírra, mert a 3 Kivéve: intézmények egymás közötti kommunikációját. 4 A Borsos-Abaúj-Zemplén megyei gyermekotthonvezető említette, hogy a megyei önkormányzat náluk már felismerte a problémát, s így az ottani gyermekotthonok számára speciális szoftvert fejlsztettek, mellyel a jelentések elektronikusan küldése is megoldódott. Azonban ez az egyetlen, hatóságtól érkező kezdeményezés, amelyről értesültünk.

5 felettes hatóság csak az utóbbit fogadja el. A másik ok lehet a kevés gép is: nem férhet mindenki egyszerre hozzá a számítógéphez, amikor szüksége lenne adatokra. Érdemes lenne kiszámolni, mennyivel növeli az adminisztráció amúgy is magas időbeli (és költségbeli) terheit a kettős nyilvántartásvezetés és kettős továbbítás. b) A különböző díjakat külön kategóriában szerepelnek, mivel ezek származtatott adatok: kiszámításukat szintén jogszabály szabályozza, a gyermekvédelemben nem jellemző a külön program rá, bár nagy lenne az igény rá. c) A címlisták általában nem kerülnek továbbításra, alkalmi jellegű a használatuk. A fókuszcsoportok résztvevői megemlítették, hogy nagyon megnehezíti a munkájukat, hogy nincsenek központi adatbázisok, naprakész címlisták, mert így mindenki maga gyűjtögeti a kontaktokat, hol kockás füzetbe, hol excel adattáblába. d) A munkatársakhoz kapcsolódó nyilvántartások a legtöbb helyen elektronizálva vannak, gyakran speciális programot is használnak hozzájuk. Kivételt képeznek a kisebb szervezetek pl. családi napközik számukra ezek a programok nem elérhetőek. e) Ugyanez mondható el az intézményi működéshez kapcsolódó nyilvántartásokról: elektronizáltak, speciális programmal készülnek. f) Szinte minden fókuszcsoportos beszélgetésben megemlítődött a KSH OSAP adatgyűjtése, mint ami különösen nehézkesen megoldható a gyermekvédelemben dolgozó kollégák számára (manuálisan számolgatják a kért adatokat, az adatlap nincs elektronizálva, papíron küldik vissza, családi napközik képviselői említették, hogy nem is ők töltik ki). Véleményük szerint az elektronizálhatóság legfőbb akadálya az adatbekérések szisztémája: gyakran olyan adatokat kér be a KSH, amelynek korábban nem kérte a gyűjtését, a jogszabály által meghatározott adatnyilvántartással pedig nincsenek összhangban. Ehhez pedig semmilyen program nem tud alkalmazkodni. Összefoglalva azt mondhatjuk tehát a nyilvántartásokról, hogy általános a kettős (vagy többes formátumú) nyilvántartás és adattovábbítás a gyermekvédelemben, amely költséghatékonyság szempontjából is nagy teher az intézményeknek, a munkatársak adminisztratív leterheltségéről nem is beszélve. Ez az állapot nyilvánvalóan átmeneti jellegű, ezt jól mutatja a papír és az elektronikus adat funkcionális elkülönítése: a hatóságok irányába a papír jellemző, míg egymás között bátrabban alkalmazott eljárás az elektronikus adattovábbítás. Ami viszont nincs, de szükség lenne rá a kérdezettek véleménye szerint a napi munkavégzéshez: központi adatbázisok, címlisták (pl. férőhelyekről), illetve hogy átjárható legyen a különböző kapcsolódó ágazatok (egészségügy, oktatás) nyilvántartása a gyermekvédelem irányából, irányába is. A beszélgetések során leszűrtük azt a következtetést, hogy bár a gyermekvédelmi rendszerben rengeteg adat termelődik, de hasznosításuk nem történik meg semmilyen irányban, semmilyen módon: nincsenek visszacsatolási körök az adatközlő és az adatgyűjtő között. Ezek után nem meglepő, hogy a visszaküldött kérdőívek kitöltőinek 79%-a támogatná a nyilvántartások elektronizálást. Ennek 2/5-e (40%) minden létező nyilvántartásukat, sokan azonban csak a hivatalos levelezést szeretnék elektronikussal kiváltani. A KSH OSAP adatok kitöltését, továbbítását 10%-uk tudná elképzelni elektronikus formában.

6 3.2. IKT-eszközökkel való ellátottság Az alábbi táblázat két oszlopának összehasonlítása módszertanilag nem lehetséges (a szociális ellátásokra vonatkozó adatok csak az alapellátást érintik és ott a minta reprezentatív), inkább csak támpontként emeltem ki az adatokat az idézett kutatásból. A vezetékes telefon, nyomtató, fénymásoló teljes elterjedtsége nem meglepő: az adatok rögzítése ugyan elektronikus, de továbbításuk leggyakoribb módja a papír, mint ahogy azt korábban is láttuk. 2. tábla: IKT-eszközökkel való ellátottság (összehasonlítás a szociális ellátásokkal) IKT eszköz Gyermekvédelem (%) N=50 Vezetékes telefon 100 Fax 86 Mobil 75 Notebook 43 Projektor 30 Nyomtató 100 Fénymásoló 95 Szkenner 70 Belső hálózat 46 Szélessávú net 84 Saját honlap 36 A számítógépek korát három kategóriában határoztuk meg: 1 évnél fiatalabb, 1-3 éves, és 3 évnél idősebb (ez az amortizálódás időtartama). Az adatok azt mutatják, hogy a gépek állapota a nagyobb fejlesztéseket nem teszi lehetővé: 1 évnél fiatalabb a gépek 5% -a(34db), 1-3 éves 25%- uk (154 db), 3 évnél idősebb 70%-uk (420db) Olyan régiek a gépek, hogy nyomtatót is csak régi, kiszuperáltat lehet rá telepíteni (Tegyesz vezető) Beszerzés módjáról elmondható, hogy elsősorban pályázat útján történik (40%), a saját forrás és adomány 30-30%-ban jellemző a kérdezett intézmények esetén. Arra a kérdésre, hogy elég gép áll-e rendelkezésre a munkavégzéshez? 59,1% válaszolt nemmel. Otthon dolgoznak a kollegák, mert bent nincs elég gép (Tegyesz vezető) Ezt erősíti az az arányszám is, amelyet az egy főre eső számítógépek száma mutat: ez 0,3, azaz három munkatársra jut egy számítógép átlagosan. Rendszergazda a szervezetek 34%-ában nincs, 16%-ában állandó alkalmazott van, 50%-ában pedig szerződéses munkatárs látja el a feladatot. Hozzá tartozik az összképhez, hogy településtípus és ellátás alapján IKT szempontból legrosszabb a helyzet a kistelepülési, önkormányzat által fenntartott gyermekjóléti szolgálatoknál, ahol a munkatársak sok esetben egyáltalán nem rendelkeznek számítógéppel A munkatársak számítógéphasználata Átlagosan a munkatársak 70%-a használja munkavégzés során a számítógépet, ennél valamivel kevesebben az internetet. Az átlagos számítógéphasználat a munkaidő 40%-át teszi ki.

7 3. tábla: A munkatársak számítógéphasználata szgépet használ a munkatársak közül (%) internetet használ a mtársak közül (%) átlagos szgéphasználat (munkaidõ %-a) ideális szgéphasználat (munkaidõ%-a) N Átlag 44 69, , , ,1053 A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek a leggyakrabban dokumentumszerkesztére használják a számítógépet (95,5%-ban említették ezt a műveletet a kérdezettek), második a sorban a pályázatírás (88,6%), harmadik az adatrögzítés (82%-uk), egyéb adatbázis műveletet 63,6%-uk említett, és végül a papír alapú dokumentumok archiválása zárja a sort 60%-kal. Az internetet pedig az alábbi műveletekre fontossági sorrendben: - szamai információk keresése; pályázatkeresés: 100% - általános informálódás: 95% - oktatás, képzés: 68,2% - elektronikus ügyintézés: 54,5% - termékek, szolgáltatások beszerzése: 23,5%. A beszélgetések során azt tapasztaltuk, hogy az internethasználattal kapcsolatban általában negatív a megkérdezettek attitűdje Nem dolga a kollegának, hogy internetezéssel töltse a munkaidejét, másrészt az adatvédelmi problémák miatt (a Fővárosi Tegyesznél pl. külön gépeket használnak a gyermekek adatainak nyilvántartására és az internetezésre, hogy ily módon küszöböljék ki az adatbázis betöréseket, azaz a gépek elkülönítése szolgál tűzfalként). Az internet nyújtotta tevékenységtámogató lehetőségek ötlet szintjén sem merültek fel a fától nem látszik az erdő. Egy Tegyeszes kolléga említette csupán pl. az internet telefon használatát, mint költségtérítő eszközt, illetve néhányan de ezt is elsősorban költséghatékonyság szempontjából - a macis lapok elektronikus úton való továbbküldésének jogszabályi engedélyezésének szükségességét, fontosságát. A munkatársak infokommunikációs felkészültségéről az adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a többségre vagy minden munkatársra jellemző az intézmények 82%-a szerint: a szövegszerkesztő használata, 34%-a szerint: a táblázatkezelő használata, 57%- a szerint: a file-kezelés, 39%- a szerint: egyszerűbb hardverproblémák kezelése, 20,5%-a szerint a szoftvertelepítés, 19%-a szerint: a speciális programok kezelése, az internethasználat (keresők használata, stb.) 80% szerint jellemző a legtöbb munkatársra, végül a honlapszerkesztés skill esetén az intézmények 70,5%-a szerint nincs olyan munkatársuk, akire ez a képesség jellemző lenne. A leginkább fejlesztendő készségek tehát a korábbiak tükrében: a táblázatkezelő használata, a szoftvertelepítés, illetve a speciális programok kezelése. Mindezek ellenére a megkérdezett intézmények túlnyomó többsége (86%) nem tervez 1 éven belül a munkatársaknak informatikai (alap)képzést A munkatársak attitűdje

8 A kérdezett gyermekvédelmis kollegák infokommunikációs eszközök iránti attitűdjét mind a fókuszcsoportos, mind a kérdőíves felmérésben nagyon pozitívnak találtuk, jól mutatja ezt a 4. táblázat is. 4-es skálán 3,9 az IKT eszközök szükségessénének megítélése, ennél alacsonyabb, de még így is nagyon magas az átlagpontszám nagyon kis szórás mellett a hatékonyság növekedésnek megítélésében, illetve a jövőre való kitekintés, azaz hogy a jelenlegi állapoton túllépve, mennyiben befolyásolhatná még a munka hatékonyságát az IKT eszközök alkalmazása. 4. tábla: IKT eszközök hasznosságának megítélése (1-től 4-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a legalacsonyabb érték) Attitűdök Átlag szórás mennyire van szükségük IKT eszközökre? mennyivel nőtt munkájuk hatékonysága az IKT eszközök használatával? mennyire befolyásolhatná munkájuk hatékonyságát? 3,9091, ,4773, ,3415,69317 Az IKT eszközök használatával kapcsolatos félelmekre, korlátokra is rákérdezett a kérdőívünk. 4- es skálán 2 fölötti értékeket kell kiemelnünk: ez alapján a számítógépek használatát a telepítés magas költségei korlátozzák leginkább, míg az internethasználat esetén a leginkább mérlegelendő szempont a bizalmas információk veszélyeztetettsége (5. tábla). 5. tábla: A számítógép- és internethasználat korlátai Számítógép- és internethasználat korlátai Átlag* (számítógép) átlag (internet) telepítés magas költségei 2,56 2,33 alkalmazottak ismerethiánya 2,3 2,28 Bizalmas infók veszélyeztetettsége 2,21 2,67 működtetés magas költségei 2,07 2,17 túlzott technikai bonyolultság 1,6 1,57 adatkomm-ó lassú, bizonytalan 1,44 1,39 infókeresés időt vesz el a feladatoktól 1,38 1,45 bizonytalan haszon 1,35 1,33 Lassú netkapcsolat 1,73 *1-től 4-ig terjedő skálán, ahol az 1-es az egyáltalán nem ért egyet. Minél magasabb az átlag, annál inkább egyetért Operációs rendszer, szoftverek Operációs rendszerek közül a legtöbben Windows XP-t használnak (79,5%); irodai szoftverek közül MS office mindenhol van, CD jogtár 70%-uknál. Ugyanakkor a szóbeli beszélgetések során elhangzott, hogy ezek a szoftverek nagyrészt illegálisak. Általános adminisztrációs szoftvert (pl. könyvelés, iktatás: IMI, KOVA, TTG) 38,6%-uk használ, speciális nyilvántartó szoftvere pedig 34,1%-uknak van: pl. GYIVI_DOS (=Pomázi program, Rainbow, Tegyesz-nyilvántartó a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatoknál), de találtunk a

9 kérdőívek feldolgozása során tárgyi eszközt nyilvántartó, élelmezést nyilvántartó, otthon, K11, Safar stb. nevű programokat is. A speciális szoftverek használata, saját kezdeményezésként való fejlesztése ritka, általában a fenntartótól függ, mennyire tartja az informatizálást fontosnak (üdítő kivétel Borsod megye, ill. a Tegyesz- program). A szoftverekkel való elégedettség vegyes képet mutat: jobb, mint ha nem lennének, de sokat kellene még fejleszteni őket ahhoz, hogy valóban tevékenységtámogatóak legyenek. Sok a használhatatlan szoftver a gyermekvédelemben, mert a fejlesztők nem veszik figyelembe a jogszabályokat, sem a használók szempontjait. (Módszertani gyermekjóléti szolgálat vezetője) A programkészítővel való rendszeres kapcsolattartás a valamilyen adminisztrálást segítő programmal rendelkező intézmények 33%-ára jellemző, azaz a többség ritkán vagy soha nem konzultál a fejlesztővel! Rákérdeztünk arra is, hogy milyen egyéb, akár a piacon még nem is létező szoftverre lenne (még) szükségük. Listaszerűen az alábbi válaszokat kaptuk: adatbáziskezelő; egységes, országos nyilvántartórendszer; ellátottakhoz kapcs.admin. segítő program; gondozási esetek, forgalmi adatok; gyereknyilvántartás; iktató-nyilvántartó adatbázis kezelõvel; jelentést segítő; leltározó; pszichológiai tesztértékelõ; statisztikakészítő; családok elõrehaladását dokumentáló;vagyonkezelõ, -nyilvántartó. Az igények nagy része tehát a gyermekek adatait kezelő szoftverre, szoftverekre vonatkozik. A továbbiakban arra kértük a kérdőív kitöltőit, hogy egy 4 fokú skálán jelöljék meg, mennyire tartják fontosnak az alábbi infokommunikációt fejlesztő lehetőségeket. A kapott pontszámokat átlagolva kapjuk az 5. táblázatot, melyből az derül ki, hogy a hardveres szükségletek vezetnek ugyan, de csak minimálisan haladják meg a szoftveres szükségleteket (a különbség 0,13). Tehát az adatok alátámasztják, hogy a hardveres infrastrukturális problémák oldódni látszanak: a minőségi szükségletek kerülnek egyre inkább előtérbe. 7. tábla: Szükséglet preferenciák Szükségletek: mennyire fontosak az alábbiak? (1- Átlag* szórás 4-ig terjedő skálán) jobb számítógépek beszerzése 3,814 0,50028 új perifériák beszerzése 3,6905 0,56258 új program beszerzése 3,6818 0,70785 adatbankokhoz való hozzáférés 3,6744 0,71451 több szgép beszerzésének támogatása 3,5 0,87604 internetes munkakapcsolat a felettes szervekkel 3,3415 0,9902 állandó internetkapcsolat 3,122 1,26876 informatikai szakképzés a munkatársaknak 3,0233 1,05759 internetes szakmai szolgáltatások 3,0227 0,9762 belső hálózat 2,9048 1,18547 több mobiltelefon 2,8537 1,2562 *Minél magasabb az átlag, annál inkább élnének a lehetőséggel. Összefoglalva és kiegészítve a fókuszcsoportos beszélgetések során elhangzottakkal, az az alábbi lépcsőzetes fejlesztési sorrendet állíthatjuk fel: 1. gépek (több és jobb),

10 2. szoftverek intézményen belül (de legyen a szoftver mögött minisztériumi garancia!), 3. képzések, 4. virtuális gerinchálózatok (a teljes ellátórendszerre) - ezzel az elektronikus ügyintézés is megoldódna, 5. központi adatbázisok. (Ezt a szükségletet oldani fogja a 226/2006-os Kormányrendelet hatályba lépése júniustól). Az elemzésünk legfontosabb megállapításai: A gyermekvédelemben rendkívül magas az adminisztációs teher, melyet megdupláz a kettős nyilvántartás és adattovábbítás. Egyedi megoldások, kezdeményezések jellemzők a nyilvántartások vezetésére, illetve az adattartalomra, amely egyrészt örvendetes, mert a pozitív attitűdöket tükrözi, másrészt nem kedvez a rendszer összehangolásnak. A kollegák infokommunikációs attitűdjére a proaktivitás, kezdeményezés jellemző - ez elsősorban az adminisztrációt segítő szoftverekkel kapcsolatban igaz. Az internettel kapcsolatban viszont inkább negatív: nem látható számukra az információmegosztásból származó haszon. A szakmai nyilvántartások elektronizálásának első lépése lehetne a gyermekeink védelmében nyilvántartó rendszer, hiszen ez már jogszabályilag egységesített. A macis lapok kidolgozása, felülvizsgálata, kormányrendeletben való rögzítése szakmailag igen jelentős előrelépés a dokumentumrendszer egységesítés irányába, ugyanakkor az IKT szempontok figyelembevételének elmaradása többszörösen aláhúzza az Államreform Operatív Programban szereplő alábbi kijelentés érvényességét: a közigazgatási eljárások átgondolása, majd racionalizálása önmagában nagyságrendileg kisebb haszonnal jár, mintha az átalakított eljárásokat egyúttal digitalizálni lehetne. 5 5 Államreform Operatív Program, 26. o.

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI

A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI MAKÓ Csaba - KESZl Roland - POLYÁNSZKY T. Zoltán A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI (A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ PÉLDÁJA) A szerzők dolgozatukban a közép-dunántúli régió mikro-, kis- és középvállalkozásainál

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

CSATA program Csökkentsük az Adminisztratív Terheket az Alapellátásban!

CSATA program Csökkentsük az Adminisztratív Terheket az Alapellátásban! CSATA program Csökkentsük az Adminisztratív Terheket az Alapellátásban! Projektzáró elemzés 2010. október december Kasszaorvosi Szervezet 1 Tartalom Vezetői összefoglaló...3 A vizsgálat alapjai...3 A projektcsapat...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS A 2007-BEN ÉS 2009-BEN VÉGZETT FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN Készítették: Fortuna Zoltán Karcsics Éva Kırösligeti Zsuzsa

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

ODR használói elégedettségmérés 2009.

ODR használói elégedettségmérés 2009. ODR használói elégedettségmérés 2009. Készítették: Dávid Boglárka Koltay Klára DEENK Debrecen, 200.. A felmérés célja, módszerei... 3 A beérkezett kérdőívek értékelése... 4 A kérdőívet kitöltő ak... 5

Részletesebben

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból TÁMOP 4.2.2.C -2M 8. sz. munka 2.1.1.8. Személyes interjúkészítés- és elemzés Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból Készítette: Gulyás Enikő Az interjú alanyai

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL MVH Irányítási és Jogorvoslati Főosztály A főosztály háttérintézménye

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2014

Cafetéria - Magyarország 2014 1 / 22 2014.01.30. 11:30 Cafetéria - Magyarország 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár Atradius Fizetési Szokások Barométer Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában 2008 nyár Tartalomjegyzék A felmérés profilja... 4 A felmérés háttere... 4 A felmérés céljai...

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Építmények bontási munkálataira vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. április 1- május 31.

Építmények bontási munkálataira vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. április 1- május 31. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Építmények bontási munkálataira vonatkozó munkabiztonsági célvizsgálat 2002. április 1- május 31. A korábbi célvizsgálatok és felügyelői elenőrzések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 38. sz. melléklete 2009. június 24. Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje Bevezetés Az Nyíregyházi

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Általános tudnivalók Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII.5.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában STEINER István Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc marsi@uni-miskolc.hu A logisztika a nagy megrendelők, ügyfelek mellett egyre inkább a

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység.

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység. A KRE Rektori Hivatal és Gazdasági Hivatal Igazgatóság 1 Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 94/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok

Szolnoki Főiskola Szolnok Szolnoki Főiskola Szolnok SZF: /../2015 Informatikai Szabályzat 2015 1. A szabályzat célja (1) Az Informatikai Szabályzat (továbbiakban: ISZ) célja a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) által kezelt

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap Duna House Barométer 07. szám 2011. év 2011. december hónap Tartalomjegyzék: Éves összefoglaló: ingatlanpiac 2011 Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben