A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje"

Átírás

1 A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 38. sz. melléklete június 24.

2 Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje Bevezetés Az Nyíregyházi Fıiskola Szenátusa április 29-i ülésén elfogadott organogrammal intézményi szinten létrehozta az informatikai és kommunikáció-technikai szolgáltató feladatokat ellátó szervezeti egységként az Informatikai Központot. Ez a szervezet, új néven Informatikai Szolgáltató Központ (ISzK), az intézmény teljes informatikai rendszerének üzemeltetéséért és fejlesztéséért felel. Az egység ügyrendje az alábbiak szerinti. I. Általános rendelkezések 1. (1) A szervezeti egység neve: Informatikai Szolgáltató Központ (2) A szervezeti egység rövidített megnevezése: ISzK (3) Az ISzK mőködési helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B (4) Az ISzK jogállása: Az ISzK a Nyíregyházi Fıiskola központi szolgáltató szervezeti egysége, amely informatikai és kommunikációtechnológiai szolgáltatásokat és fejlesztési feladatokat lát el munkaköri feladatként, valamint oktatási és bevételszerzı tevékenységet végezhet szabad kapacitásában. Az ISzK általános felügyeletét a rektor, igazgatási felügyeletét a fıtitkár, gazdasági felügyeletét a gazdasági fıigazgató látja el. (5) Az ISzK feladatait a hatályos jogszabályok, a Fıiskolai szabályzatok és jelen ügyrend keretei között önállóan látja el. Az egység nem önálló jogi személy. II. Az ISzK feladatai 2. Az ISzK alaptevékenysége mindazon informatikai és kommunikációtechnológiai szolgáltatások és fejlesztési feladatok ellátása, amelyek a Fıiskola alaptevékenységéhez kötıdnek, vagy központi elıírások kötelezı fıiskolai feladatként írnak elı. Ennek megfelelıen az ISzK feladatkörébe tartozik különösen: a) A Fıiskola Informatikai Stratégiai Tervének kidolgozása, és az arra épülı intézményi szintő politika végrehajtása. Az informatikai állapot folyamatos értékelése, amivel megalapozza a vezetıi intézkedéseket. b) A Fıiskolai hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. Központi alkalmazások biztosítása, mint , File-szerver, Web-szerver, tőzfal, vírusirtók, címtárak, háttértár, mentés-archiválás, adatbázis, ügyfél adminisztráció, stb. Gerinc és épületen belüli hálózatok telepítése, üzemeltetése, valamint a Fıiskola hálózatához kapcsolódó eszközök felügyelete. Az ISzK ügyrendje 1/14

3 c) Hosztolt szerverek fizikai elhelyezése és az üzemeltetésük támogatása. d) Központi szolgáltatás és hálózatmonitorozó rendszer üzemeltetése, menedzselése, forgalmi statisztikák készítése. e) A HBONE akadémiai hálózat üzemeltetési menedzsmentjében való együttmőködés az NIIF szakembereivel, feladatkörünkbe tartozó regionális feladatok ellátása. f) Szerverek hardvereinek karbantartása, cseréje. A Fıiskola tulajdonában lévı informatikai eszközök hardveres karbantartása, szerviz javítása. g) A Fıiskolai telefonhálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. h) Oktatás támogatása, multimédiás tartalmak készítése, eszközök karbantartása, kezelése. Rendezvényeken technikai támogatás nyújtása, hangosítás, felvételkészítés. Hang-, kép- és videó archívum készítése, kezelése. i) A Fıiskola tulajdonában lévı informatikai eszközök üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, gondoskodni azok zavartalan mőködésérıl, védelmérıl. j) Üzemeltetéssel kapcsolatos konzultációs lehetıségek, szaktanácsadás biztosítása. k) Belsı használatú szoftverek fejlesztése, módosítása. l) Az egész Fıiskolára kiterjedı szoftverleltár kezelése és a Fıiskola szervezeti egységei számára a beszerzendı szoftverek terén szoftver-szaktanácsadás. m) Informatikai beszerzések véleményezése, elıkészítése, felügyelete és lebonyolítása az informatikai eszközök beszerzésének fıiskolai szabályzata szerint. Biztosítani, hogy a beszerzések illeszkedjenek az elfogadott Informatikai Stratégiai Tervhez. Ilyen irányú tanácsadást, elızetes konzultációt biztosítani a fıiskolai munkatársak rendelkezésére. n) A NEPTUN Egységes Felsıoktatási Tanulmányi Rendszer szervereinek, moduljainak üzemeltetése. Tanulmányi és egyéb egységek részére az SDA Stúdió Kft-vel közös koordinációval - a NEPTUN használatáról oktatás megszervezése, valamint folyamatos konzultáció biztosítása. o) A Gazdasági és Mőszaki Fıigazgatóságon mőködı gazdasági és egyéb rendszerek üzemeltetése, felügyelete, folyamatos kapcsolattartás a fejlesztıkkel. Tanulmányi és Felvételi Osztály, illetve egyéb egységek részére a rendszer használatáról az oktatás megszervezése, valamint folyamatos konzultáció biztosítása. p) Könyvtári integrált rendszer üzemeltetése, felügyelete, folyamatos kapcsolattartás a fejlesztıkkel. q) Beléptetı rendszer informatikai menedzselése, beléptetı jogosultságok kiosztása. r) A Fıiskolán jelenleg is mőködı, valamint bevezetésre kerülı új informatikai rendszerek tervezése, pályázati kiírásukban való részvétel és annak koordinálása. Az új informatikai rendszerek bevezetése, üzemeltetése, felügyelete, oktatása, folyamatos kapcsolattartás a fejlesztıkkel. s) A Virtuális Campus informatikai támogatása. Az ISzK ügyrendje 2/14

4 t) A Fıiskola informatikai jellegő pályázatainak koordinálása, készítése, ellenjegyzése, operatív lebonyolítása. u) A Fıiskola honlapjának (holnapkészítés szabályzat szerinti) kialakítása, karbantartása, tartalommal való feltöltése. A honlap interaktív weboldalainak karbantartása. v) Részvétel hazai és nemzetközi információs infrastruktúra fejlesztési programokban a hazai és nemzetközi irodák munkatársaival együttmőködésben. w) Irányítani, koordinálni, és naprakész információkkal ellátni a Fıiskola informatikai szervezetrendszerében dolgozó informatikusokat, rendszergazdákat, munkatársakat, gondoskodni a továbbképzésükrıl. Igény szerint konzultatív és továbbképzési fórumokat szervezni, és gondoskodni a szükséges tanfolyamok szervezésérıl. x) Szabad kapacitás esetén - felkérés alapján - oktatási-kutatási-fejlesztési tevékenységben való részvétel a fıiskola szervezeti egységeivel és külsı szervezetekkel. y) Az informatikai rendszerek fıiskolai szintő fejlesztésére, üzemeltetésére vonatkozó átfogó informatikai szabályzatok kidolgozása és aktualizálása. III. Az ISzK alkalmazottai 3. (1) Az ISzK feladatait a vezetı beosztású ISzK vezetıje, az ISzK vezetı testülete és a csoportvezetık irányításával fıállásban, illetve munkavégzésre irányuló további jogviszonyban alkalmazott szakirányú egyetemi vagy fıiskolai végzettségő okleveles munkatársak, mőszaki és gazdasági ügyintézık, ügyviteli alkalmazottak, szakmunkások és kisegítı dolgozók látják el. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott közalkalmazottak alkalmazására és jogállására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendeleteik, a Nyíregyházi Fıiskola SZMSZ-e, a Nyíregyházi Fıiskola Kollektív Szerzıdése, jelen ügyrend, továbbá más fıiskolai szabályzatok rendelkezéseit kell értelemszerően alkalmazni. (3) Az ISzK közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja az ISzK vezetıjének elıterjesztése alapján. (4) Az ISzK valamennyi alkalmazottja köteles jelen ügyrendben és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelıen ellátni feladatait, gondoskodni munkaterülete és az általa használt eszközök rendben tartásáról. (5) Az ISzK egyes csoportjaiban dolgozó alkalmazottak szükség esetén az ISzK egészére vonatkozóan az ISzK vezetı testülete, csoporton belül pedig a csoportvezetı intézkedése alapján kötelesek közremőködni más csoport feladatainak ellátásában is. A munkatársak a számukra kijelölt feladatokat teamekben végzik. (6) Az ISzK munkatársai munkarendjére a kollektív szerzıdés elıírásai vonatkoznak, idıbeosztását az ISzK vezetı testülete határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. Az ISzK ügyrendje 3/14

5 IV. Az ISzK szervezeti felépítése 4. (1) Az ISzK felépítése az ISzK vezetı testületbıl, titkárságából és három operatív csoportból áll: a) Felhasználókat Támogató Csoport, b) Rendszerszervezési és Oktatástámogató Csoport és c) Hálózatüzemeltetési Csoport. (2) A szervezeti ábráját a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az ISzK különbözı csoportjainak leírása, a beosztások a hozzájuk tartozó rövid munkaköri leírásokkal együtt az 1. sz. mellékletben található meg. (4) Bizonyos feladatok ellátása érdekében az ISzK vezetıje projekteket indíthat el, amelyekben az ISzK munkatársai csoporttól függetlenül vehetnek részt. A projektekben betöltendı szerepüket, az ellátandó feladatokat, beosztásokat szintén az ISzK vezetıje hagyja jóvá. V. Az ISzK vezetı testülete 5. (1) Az ISzK vezetı testülete a központ vezetésével, irányításával foglalkozik. A következı tagokból áll: a) az ISzK vezetıje, b) az ISzK vezetı helyettese c) a csoportvezetık (nem vezetıi beosztás) (2) A ISzK vezetı testülete rendszeresen tanácskozik, a központ vezetésével összefüggı feladatok megoldására az ISzK vezetıje javaslattevı értekezleteket hirdethet, melyekhez meghívhatja az ISzK bármely munkatársát, Fıiskola szereplıt, vagy külsı szaktanácsadót, ha szükséges. Az üléstervet és munkarendjét az ISzK vezetıje határozza meg. (3) Az ISzK döntéseit a megfelelı egyeztetés, tanácskozás után, a vezetı hozza meg, és csak neki van joga ellenjegyezni ezeket. 6. (1) Az ISzK vezetıje teljeskörően felelıs a Fıiskola informatikai stratégiájának megfelelı informatikai és kommunikáció-technológia szolgáltatási és fejlesztési feladatainak elvárt (elıírt) minıségi ellátásáért. (2) Az ISzK vezetıje felsıfokú matematikai/informatikai egyetemi/msc iskolai végzettséggel (lehetıleg szakirányú tudományos fokozattal) rendelkezı vezetı beosztású közalkalmazott, pótlékát a Kjt. szerint a rektor állapítja meg. (3) Az ISzK vezetıjét pályázat útján, a Fıiskola Informatikai Bizottsága és Szenátusa véleményezése mellett a rektor bízza meg. A Fıiskola SZMSZ-ének rendelkezéseit figyelembe véve a kinevezés határozott idıre (3-5 évig) szól és többször megismételhetı. Az ISzK ügyrendje 4/14

6 (4) Az ISzK vezetıjének megbízására pályázat útján kerül sor. A pályázat elbírálásánál a vonatkozó hatályos jogszabályok, és belsı szabályzatok megfelelı rendelkezései szerint kell eljárni. (5) Az ISzK vezetıje a jogszabályok, a Fıiskolai SZMSZ és jelen ügyrend rendelkezéseit figyelembe véve: a) képviseli az ISzK-t az Informatikai Bizottságban és egyéb helyeken, b) irányítja az ISzK folyamatos mőködését, szolgáltató, fejlesztı és szaktanácsadó tevékenységét, c) meghatározza és kidolgozza a hosszú és középtávú fejlesztéseket és az informatikai stratégiát, d) felel a szabályozások létrehozásáért, ellenırzéséért és végrehajtatásáért, valamint felügyeli az informatikai rendszerek mőködési biztonságát kezelı szabályzatokat, e) meghirdeti az ISzK értekezleteit és irányítja, szervezi azok munkáját, f) ellenjegyezi a hivatalos iratokat, szerzıdéseket, megrendeléseket az ISzK részérıl, és jóváhagyhatja az ISzK által elvégzett feladatokat, g) javaslatot tesz az ISzK alkalmazottainak felvételére, munkaköri leírására, felmentésére, díjazására a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, h) összeállítja, kezeli és ellenırzi az önálló éves informatikai költségvetés felhasználását, i) ellenırzi a fıiskola informatikai üzemeltetési (SLA), szolgáltatási ügyrendjének folyamatát, j) szervezi, összefogja és ellenırzi az ISzK alaptevékenysége keretében végzett kiegészítı tevékenységét, valamint felel a Fıiskola Informatikai projektjeiért és engedélyezi az ISzK-n belül felállított projekteket, k) feladatainak ellátása során rendszeres kapcsolatot tart a Fıiskola vezetı testületével, a gazdasági fıigazgatóval, az Informatikai Bizottság elnökével, a kari/önálló intézet- és tanszékvezetıkkel, továbbá a központ szolgáltatásait igénybe vevı szervezeti egységek vezetıivel és az ISzK tevékenységéhez kapcsolódó intézményekkel és cégekkel. (6) Az ISzK vezetıje feladat- és jogkörét részletesebben a rektor munkaköri leírásban határozza meg, továbbá ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, a fıiskolai szabályzatok, jelen ügyrend, vagy a rektor a hatáskörébe utalnak. (7) Tevékenységérıl, illetve az ISzK munkájáról rendszeresen - legalább évente egyszer - beszámol a rektornak, illetve az Informatikai Bizottságnak. (8) Az ISzK vezetı távollétében annak helyettese jár el. A megbízásában meg kell határozni azokat a jogköröket is, amelyeket a helyettes nem, vagy csak kivételesen sürgıs esetben gyakorolhat. 7. (1) Az ISzK vezetı helyettese az ISzK napi feladatainak ellenırzésével megbízott vezetı. (2) Az ISzK vezetı helyettese felsıfokú matematikai/informatikai iskolai végzettséggel rendelkezı vezetı beosztású közalkalmazott, pótlékát a Kjt. szerint a rektor állapítja meg. Az ISzK ügyrendje 5/14

7 (3) Az ISzK vezetı helyettesét pályázat alapján az Informatikai Bizottság véleményét meghallgatva, a rektor bízza meg. Megbízása legfeljebb az ISzK vezetıjének megbízási idıtartamára szól, ami pályázattal meghosszabbítható. (4) Az ISzK vezetı helyettese a jogszabályok, a Fıiskolai SZMSZ és jelen ügyrend rendelkezéseit figyelembe véve: a) képviseli az ISzK-t az Informatikai Bizottságban, b) az ISzK vezetıjének megbízása alapján képviseli az ISzK-t a Fıiskolán belül és az ISzK vezetıje által meghatározott körben a Fıiskolán kívüli szerveknél, intézményeknél, és egyéb helyeken, c) az ISzK vezetıje elızetes tájékoztatása mellett felel az ISzK napi feladatainak irányításáért, koordinálásáért, valamint rövid távú fejlesztéseket tervez és dolgoz ki, és összehangolja a különbözı csoportok tevékenységét, d) az ISzK vezetıjével egyeztetve irányítja, összehangolja, szervezi és ellenırzi az ISzK szolgáltató, ügyviteli és gazdasági tevékenységét, az ott dolgozó közalkalmazottak munkáját, ellenırzi a helyettesítéseket, e) az ISzK gazdasági felelıse, beszerzéseket, beruházásokat készít elı és bonyolít le az ISzK vezetı jóváhagyása mellett, vezeti az ISzK leltárát, kezeli a gazdasági rendszert, f) biztosítja a munkavédelmi és tőzvédelmi rendelkezések betartását, és ezt rendszeresen ellenırzi, g) tevékenységérıl rendszeresen beszámol az ISzK vezetıjének. (5) Az ISzK vezetı helyettese feladat- és jogkörét részletesebben az ISzK vezetıje munkaköri leírásban határozza meg, továbbá ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, fıiskolai szabályzat, jelen ügyrend, illetve az ISzK vezetıje a hatáskörébe utal. (6) A vezetı helyettes egyben a Rendszerszervezési és Oktatástámogató Csoport vezetıje is. VI. Az ISzK titkársága 8. (1) Az ISzK titkársága az ISzK vezetı testületéhez közvetlenül alárendelt szervezeti egység, amelyhez nemcsak a hagyományos értelemben vett adminisztráció tartozik, hanem kapcsolatot tart a felhasználókkal és meg tudja állapítani a felmerülı problémák természetét, majd átirányítja a megfelelı szakemberhez. Ide tartozik a fıiskolai honlappal kapcsolatos teendık ellátása is. (2) Az ISzK titkárságán dolgozó ügyintézık feladatait részleteiben az ISzK vezetıje munkaköri leírásban határozza meg. (3) Az ISzK titkárságán két beosztás található: ügyviteli alkalmazott/ügyintézı és honlap-mester. A beosztások rövid leírása az 1. sz. mellékletben található. Az ISzK ügyrendje 6/14

8 VII. Az ISzK operatív csoportjai 9. (1) Az ISzK három operatív csoportja a 4. (1) bekezdésnél találhatók. Mindennapi munkájukat az ISzK vezetı helyettese koordinálja. (2) Minden egyes csoport munkáját egy csoportvezetı irányítja, koordinálja. (3) A csoportvezetıket az ISzK vezetıje bízza meg. Megbízása legfeljebb az ISzK vezetıjének megbízási idıtartamára szól. (4) A csoportvezetık a jogszabályok, a Fıiskolai SZMSZ és jelen ügyrend rendelkezéseit figyelembe véve: a) képviselik a csoportot az ISzK-n belül és az ISzK vezetıje által meghatározott körben Fıiskolán belüli és kívüli szerveknél és intézményeknél, b) a jogszabályok, fıiskolai szabályzatok, jelen ügyrend és az ISzK vezetıje és vezetı helyettese rendelkezései szerint irányítják, összehangolják, szervezik és ellenırzik az általuk vezetett csoport szolgáltató, ügyviteli és gazdasági tevékenységét, a csoportban dolgozó közalkalmazottak munkáját, gondoskodnak a helyettesítésekrıl, c) véleményt nyilvánítanak az ISzK vezetıjénél a csoportot érintı szakmai, igazgatási és gazdasági kérdésekben, d) javaslatot tesznek, és véleményt nyilvánítanak a csoport közalkalmazottainak személyi ügyeiben, az ISzK üzemeltetıje irányításával szervezik és kezdeményezik a csoportban dolgozó közalkalmazottak szakmai továbbképzését, e) elkészítik a csoportjában dolgozó munkatársak munkaköri leírását, amelyet megfelelı egyeztetés után az ISzK vezetıje az érintett Fıiskolai egység vezetıje egyetértésével hagy jóvá. f) felelısek a csoport kezelésében lévı álló- és fogyóeszközök védelméért, g) biztosítják a munkavédelmi és tőzvédelmi rendelkezések betartását, és ezt rendszeresen ellenırzik. (5) A csoportvezetık feladat- és jogkörét részletesebben az ISzK vezetıje munkaköri leírásban határozza meg, továbbá ellátnak minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, fıiskolai szabályzat, jelen ügyrend, illetve az ISzK vezetıje a hatáskörükbe utal. (6) A csoportvezetıt ideiglenes (legfeljebb egy hónapig tartó) távollétében a másik csoport vezetıje helyettesíti. Egy hónapnál hosszabb távollét esetén a csoportvezetı véleményét meghallgatva, az ISzK vezetıje bíz meg helyettest. 10. (1) A Felhasználókat Támogató Csoport feladatkörébe tartozik - elsısorban szoftveresen - az oktatóiirodai számítógépek, és a tantermi gépek karbantartása. Alaptelepítések, alapkonfigurációk készítése, eseti hibák elhárítása, továbbá a felhasználói támogatás és segítségnyújtás. Ezen kívül pontos leltárt vezet a fıiskolán található számítógépekrıl és a megvásárolt szoftverekrıl. A csoportban a következı beosztások találhatók: csoportvezetı és informatikus. A beosztások rövid leírása az 1. sz. mellékletben található. (2) A Rendszerszervezési és Oktatástámogatási Csoport felel a Fıiskolán mőködı informatikai rendszerek (Neptun, Gazdasági rendszer, stb.) optimális mőködésért, fejlesztéséért. Ezen kívül a Az ISzK ügyrendje 7/14

9 csoport informatikai támogatást nyújt a fıiskolai oktatóknak és más fıiskolai egységeknek. A csoportban a következı beosztások találhatók: csoportvezetı és alkalmazásgazda. A beosztások rövid leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Hálózatüzemeltetési Csoport feladatai a szerverszobában található eszközök javításától a rajtuk futó rendszerek telepítésétıl és beállításától a felhasználói szerverprogramok kezeléséig terjednek. A csoportban a következı munkakörök találhatók: csoportvezetı, Linuxos rendszerek rendszergazdája, Windows alapú rendszerek rendszergazdája, adatbázis rendszergazda, hálózati rendszergazda, biztonsági felelıs és hardver-technikus. A munkakörök rövid leírása az 1. sz. mellékletben található. VIII. Az ISzK gazdálkodása 11. (1) Az ISzK fenntartója a Nyíregyházi Fıiskola, rendelkezésre bocsátott költségvetési keretekkel önállóan gazdálkodik. (2) Az ISzK jóváhagyott költségvetési és egyéb bevételi kereteinek (pl. bevételszerzı tevékenység) felhasználásáról a vonatkozó szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevétele mellett az ISzK vezetıje dönt. (3) Az ISzK szervezeti egységei nem folytatnak önálló gazdálkodási tevékenységet. Minden ilyen jellegő tevékenység (munka és anyagigénylések, elszámolások, eszközök beszerzése, stb.), az ISzK vezetıje elızetes egyetértésével az ISzK vezetı helyettesének a feladata. (4) A gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és más ügyviteli feladatokat az ISzK szervezeti egységei jelen ügyrendben meghatározott munkamegosztás és az ISzK vezetıje rendelkezései szerint látják el. IX. Az ISzK és az Informatikai Bizottság kapcsolata 12. Az ISzK szolgáltató tevékenységét az Informatikai Bizottság ülésein megvitatott és elhatározott szempontok figyelembe vételével végzi. Az Informatikai Bizottság döntés elıkészítı tevékenységét a ISzK szakmai véleményének meghallgatása mellett látja el. X. Záró rendelkezések 13. Ezen Ügyrendet a Nyíregyházi Fıiskola Szenátusa az I/2-2/131/2008.(október 14.) számú határozatával, október 15-i hatállyal fogadta el, és az RH/48-25/2009.(június 24.) sz. határozatával, június 25-i hatállyal módosította. Nyíregyháza, június 24. Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor Az ISzK ügyrendje 8/14

10 1. számú melléklet Az Informatikai Szolgáltató Központban betöltendı beosztások Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központja (ISzK) a Fıiskola központi szolgáltató szervezeti egysége, amely informatikai és kommunikációtechnológiai szolgáltatásokat és fejlesztési feladatokat lát el munkaköri feladatként, valamint oktatási és bevételszerzı tevékenységet végezhet munkaidın kívüli tevékenységként. Az ISzK általános felügyeletét a rektor, igazgatási felügyeletét a fıtitkár, gazdasági felügyeletét a gazdasági fıigazgató látja el. Egy ilyen központ létrehozása több okból is indokolt volt. Egyik az információ-technológiák robbanásszerő fejlıdése, amelyek egyre nagyobb mértékben részévé válnak a felsıoktatási intézmények racionális mőködtetésének. Ide sorolhatjuk többek között azokat az informatikai rendszereket (NEPTUN, gazdasági rendszer, könyvtári rendszer), amelyek megkönnyítik mindennapos munkánkat. Ezen kívül az informatika és az információtechnológiák nem csak az oktatási feladatokat kívánják támogatni, hanem a felsıfokú oktatás szerves részévé váltak, így olyan szakembereket képeznek, akik képesek az ilyen technológiákat alkalmazni e korszerő és folyamatosan megújuló ismeretek birtokában. Ezen kívül informatikai oldalról támogatja a kutatási és innovatív tevékenységeket is. Az ISzK olyan szervezet, amely az intézmény teljes informatikai rendszerének üzemeltetéséért és fejlesztéséért felel. Ahhoz, hogy e feladat súlyát szemléltessük, megemlítenénk az intézmény informatikai infrastruktúrájának a méretét: közel 1000 PC, több mint 50 szerver és hosztolt szerverek (pl. MME szerver), több mint 80 aktív elemet tartalmazó hálózat (plusz 60 db a PPP intézményekben), közel 3000 felhasználói végpont (plusz 2000 db a PPP intézményekben), megközelítıleg 600 db IP-telefon, és közel ezer felhasználó. Ezt tovább árnyalja az intézmény egységeinek sokszínősége, melynek köszönhetıen a tanulmányi rendszertıl a gazdasági és könyvtári rendszereken keresztül a távoktatásig változatosabbnál változatosabb feladatok és kihívások elé állítja a nemrég megalakult központot. A feladat nagyságával ellentétben kevés az intézményben dolgozó informatikai szakember, akik ráadásul eddig különbözı egységekben dolgoztak nem rendszerbe szervezetten. Ez a helyzet megnehezíti az informatikai szolgáltatás hatékony és biztonságos megvalósítását, ezért az ISzK felépítésében minden informatikai dolgozó helyet kap. A cél olyan szakmai kötıdés kialakítása, amely egyrészt egy átlátható kontrollt valósít meg, másrészt engedi több szakember egy projektbe való összevonását egy adott, összetettebb feladat megoldása érdekében. Ez a bıvebb felépítési koncepció megkönnyíti azt az elvárható munkamódszert, hogy minden feladat esetében kell lennie egy kijelölt helyettesnek, aki a feladatokkal tisztában van, betegség vagy szabadság esetén át tudja azokat venni. Az ISzK ügyrendje 9/14

11 Az ISzK szervezeti felépítése Az ISzK-ra ruházott feladatkörök hat fı csoportba oszthatók a tevékenységek köre szerint: adminisztráció központi szerverek és hálózat felhasználók informatikai támogatása oktatási feladatok támogatása rendszerszervezési feladatok szoftverfejlesztési feladatok Az ISzK hatékony munkavégzése érdekében a fenti fıcsoportok köré szervezi saját szervezeti struktúráját. Azonban a fenti feladatkörökbıl adódó határokat nem lehet szigorúan értelmezni, mivel a jelenlegi dolgozóállomány nem teszi lehetıvé, hogy minden tevékenységi kör mögé egyetlen csoport álljon, ami kizárólag az adott tevékenységgel foglalkozik. Ezért bizonyos feladatok ellátását az ISzK munkatársai csoporttól függetlenül, összefogva tudják csak megoldani. Egyszeri összetett feladatok megoldására az ISzK munkatársai projektekbe szervezıdhetnek. Az ISzK felépítése az ISzK vezetı testületbıl, titkárságból és három csoportból áll: Felhasználókat Támogató Csoport, Rendszerszervezési és Oktatástámogató Csoport és Hálózatüzemeltetési Csoport. Ezt a felépítést a 2. sz. melléklet mutatja. Az ISzK vezetı testülete Az ISzK vezetı testülete a központ vezetésével, irányításával foglalkozik. Két tagból áll: az ISzK vezetıje és vezetı helyettese. Az ISzK döntéseit, a megfelelı egyeztetés után, a vezetı hozza meg és csak neki van joga ellenjegyezni ezeket. Minden vezetınek külön határolt feladatköre is van. Vezetı: Kapcsolatot tart a felsı vezetéssel és más egységek vezetésével. Képviseli a ISzK-et a Fıiskolai Informatikai Bizottságban és a Fıiskolán belüli és kívüli szerveknél, intézményeknél. Meghatározza és kidolgozza a hosszú és középtávú fejlesztéseket és az informatikai stratégiát. Irányítja az ISzK-et, meghozza a végsı döntéseket és ellenırzi az elvégzett feladatokat. Csak ı ellenjegyezheti a hivatalos iratokat, szerzıdéseket, megrendeléseket az ISzK részérıl, és jóváhagyhatja az ISzK által elvégzett feladatokat, összehívhat vezetıi értekezleteket. Felel a szabályozások létrehozásáért, ellenırzéséért és végrehajtatásáért. Felel a Fıiskola Informatikai projektjeiért és engedélyezi az ISzK-en belül felállított projekteket. Vezetı helyettes: Az ISzK gazdasági felelıse. Rövid távú fejlesztéseket tervez és dolgoz ki. Beszerzéseket, beruházásokat készít elı és bonyolít le, kapcsolatot tart az alvállalkozókkal. Napi ellenırzést gyakorol az egység feladatai felett. Összehangolja a különbözı csoportok tevékenységét. Elkészíti az ügyeleti rendet, ellenırzi a helyettesítéseket. A vezetı helyettes egyben a rendszerszervezési csoport vezetıje is. Az ISzK vezetıje megbízása alapján képviseli az ISzK-et a fıiskolán belüli szerveknél is. Az ISzK ügyrendje 10/14

12 Felhasználókat Támogató Csoport vezetıje: Összehangolja és ellenırzi a csoportban dolgozó informatikusok munkáját. Szükség esetén több informatikusból álló csoportot alakít ki egy adott nagyobb feladat megoldására. Pontos leltárt vezet a Fıiskolán található számítógépekrıl és a megvásárolt szoftverekrıl, így hatékonyabb kontrollt gyakorolhat a csoport munkája felett. Rendszerszervezési és Oktatástámogató Csoport vezetıje: Felel a Fıiskolán bevezetett minden egyes informatikai rendszer biztonságáért és informatikai mőködéséért. Kapcsolatot tart a rendszerek tartalmi felelıseivel és a rendszerek készítıivel, a fejlesztésükkel kapcsolatban. Felel az új informatikai rendszerek bevezetéséért. Hálózatüzemeltetési Csoport vezetıje: A hálózatmenedzselés szakterületen összefogja, szervezi és ellenırzi a csoportban dolgozók munkáját. Biztosítja a csoport folyamatos és hatékony mőködését, erre önállóan meghatározza az elvégzendı feladatokat. Kapcsolatot tart a NIIF szakembereivel. Titkárság A titkárságra nem csak a hagyományos értelemben vett adminisztráció tartozik, hanem kapcsolatot tart a felhasználókkal és meg tudja állapítani a felmerülı problémák természetét és átirányítja a megfelelı szakemberhez. Ide tartozik még a fıiskolai honlappal kapcsolatos teendık ellátása. Ügyviteli alkalmazott/ügyintézı: a nemzetközi és hazai bejövı-kimenı levelezést kezeli, iktatja. Az ISzK-et érintı valamennyi szerzıdést és beszerzést nyilvántartja. Közremőködik az informatikai projektek elıkészítésében. Kapcsolatot tart a Fıiskola szervezeti egységeivel, segít az operátori feladatok ellátásában. Feladatait közvetlenül az ISzK vezetı testületétıl kapja. Honlapmester: a Fıiskola honlapjának fıszerkesztıje. Feladatát a Fıiskola honlap-szabályzata határozza meg. Felhasználókat Támogató Csoport Ide tartoznak az oktatói-irodai számítógépek karbantartása, a tantermi gépek karbantartása, de elsısorban szoftveresen. Alaptelepítések, alapkonfigurációk készítése, eseti hibák elhárítása, továbbá a felhasználói támogatás és segítségnyújtás. Ezen kívül pontos leltár vezetése a fıiskolán található számítógépekrıl és a megvásárolt szoftverekrıl. A csoport felelıs a Fıiskolai oktatás támogatásáért. Multimédiás tartalmakat készít, karbantartja és kezeli az oktatástechnikai eszközöket. Rendezvényeken technikai támogatást nyújt, hangosít és felvételt készít. A hang-, kép- és videó archívumot készít, kezeli az abban elhelyezett tartalmakat. Kezelik az eszközkölcsönzı rendszert, az oktatók számára támogatást nyújtanak az oktatástechnikai eszközök használatához. A Felhasználókat támogató csoport munkatársai informatikusokból áll. Ezek az informatikusok általában helyileg adott fıiskolai egységben vagy egységekben dolgoznak, az ottani egységek bizalmával rendelkeznek, és jól ismerik a saját egység informatikai helyzetét. A csoportban dolgozó informatikusok munkája hálózatszerő módon lefedi a Fıiskola összes egységét, és csak ık rendelkezhetnek bizonyos telepítési jogosultságokkal, amelyet a Fıiskola Informatikai Szabályzata rögzít. A Fıiskola szervezeti és informatikai igényeinek megváltozásakor az informatikusok helye és száma változhat. A csoportban található beosztások a következık: Informatikus: Számítógépek telepítése, kliens operációs rendszerek telepítése, hibaelhárítása. Felhasználói alkalmazások telepítése, hibajavítása. Egyszerő hardveres hibák feltárása, kapcsolattartás a Hardver-technikussal. Segítségnyújtás és tanácsadás felhasználóknak. Az ISzK ügyrendje 11/14

13 AV technikus: oktatók részére multimédiás tartalmak elérhetıvé tétele, eszközök kezelése. Multimédiás tartalmak készítése, eszközök karbantartása, rendezvényeken technikai támogatás nyújtása, hangosítás, felvételkészítés. Hang-, kép- és videó archívum készítése, kezelése. Rendszerszervezési és oktatástámogatási csoport A csoport felel a Fıiskolán mőködı informatikai rendszerek optimális mőködésért, fejlesztéséért az informatika szemszögébıl. Ezen kívül a csoport informatikai támogatást nyújt a fıiskolai oktatóknak és más fıiskolai egységeknek. Ide tartoznak a multimédiás támogatáshoz szükséges eszközök kezelése, karbantartása, multimédiás tartalmak készítése. Jelenleg a Fıiskolán több informatikai rendszer mőködik. Ezek közül a következıket emelnénk ki: A NEPTUN Egységes Felsıoktatási Tanulmányi Rendszer, A Gazdasági és Mőszaki Fıigazgatóságon mőködı gazdasági rendszer/rendszerek, Könyvtári integrált rendszer, Virtuális Campus által alkalmazott platform, Jogosultságkezelı rendszer (levelezı, telefon, beléptetı rendszer, távelérés), PPP monitoring rendszer. A csoport teljes körő támogatást nyújt az informatikai rendszerek felhasználóinak és a tartalmi felelısöknek, de minden egyes esetben tisztázza a rendszerben betöltött felelısségeket minden oldalról. Továbbá a csoport gondoskodik az új informatikai rendszerek tervezésérıl, bevezetésérıl és utólagos informatikai üzemeltetésérıl, a felhasználók oktatásáról. A csoportban található beosztások a következık: Alkalmazásgazda: A szervereken futó felhasználói alkalmazások (Neptun, központi vírusirtó, könyvtári rendszer, távoktatási rendszer, gazdasági rendszer, levelezı rendszer, stb.) kezelése, felhasználók adminisztrálása. Hálózatüzemeltetési Csoport A hálózatüzemeltetési csoport feladatai a szerverszobában található eszközök javításától a rajtuk futó rendszerek telepítésétıl és beállításától a felhasználói szerverprogramok kezeléséig terjednek. A csoportban a következı beosztások találhatók. Linuxos rendszerek rendszergazdája: Linux alapú szervereken alaprendszer telepítése, naprakész állapotban tartása, a központi felhasználói adatbázissal szinkronban tartása. A szerveren futó alkalmazás tuningolása, virtuális környezetek kezelése. Windows alapú rendszerek rendszergazdája: Windows alapú szervereken alaprendszer telepítése, naprakész állapotban tartása, központi felhasználói adatbázissal szinkronban tartása. A szerveren futó alkalmazás tuningolása, Active Directory kezelése, group policy-k elkészítése szabályzat alapján. Adatbázis rendszergazda: Oracle, MySQL, MSSQL adatbázisok telepítése, karbantartása, alkalmazáshoz tuningolása. Az ISzK ügyrendje 12/14

14 Hálózati rendszergazda: A hálózat menedzselése, Cisco switchek konfigurálása, VLAN-ok és LANok beállítása. Telefonrendszer konfigurálása, telefonos accountok kezelése. IOS-ek és Firmwarek naprakész updatelése, hálózat monitorozása, konfigurációk mentése. Biztonsági felelıs: Informatikai biztonsági szabályozások ellenırzése, szerverek és a hálózat biztonsági tesztelése. 0-day sebezhetıségek figyelemmel kísérése. Group policy-k kezelése, felhasználói hozzáférések ellenırzése és engedélyezése. Security auditok levezetése. Mentési felelıs: Szerverek és alkalmazások mentése, mentési algoritmusok elkészítése, katasztrófa elhárítási tervek készítése. Visszaállítási tesztek futtatása, archiválás. Hardver-technikus: Szerverek hardvereinek karbantartása, cseréje. BIOS és Firmware updatek futtatása, szerveroperátori tevékenységek. Támogatást nyújt a Fıiskola informatikusainak az informatikai eszközök karbantartásában, szerviz javításaiban. Operátor: feladata a hibajegy-kezelı rendszeren keresztüli hibafelvétel. Telefonon, ban, chaten, távoli asztal segítségével szoftveres hibák elhárítása. Felhasználói támogatás és segítségnyújtás. Felhasználói igények (új felhasználói fiókok, adatváltozás, megszőnés) dokumentációja, megfelelı jogosultsági szinten való végrehajtása, vagy továbbítása az illetékes személyhez. Szoftverfejlesztési feladatok Az ISzK jelenleg a szoftverfejlesztési feladatkörét nem különálló csoportban, hanem egyéni projektek összeállításával képzeli el. A jövıben az ilyen irányú tevékenységekre és az ISzK humánerıforrási lehetıségeinek megnövelésével elképzelhetı, hogy különálló csoport alakul. A szoftverfejlesztési feladatok meghatározásáért és a projektek összeállításáért az ISzK vezetı testülete a felelıs. Az ISzK ügyrendje 13/14

15 2. számú melléklet Az Informatikai Szolgáltató Központ Struktúrája Hálózatüzemeltetési csoportvezetı Felhaszn. Tám. csoportvezetı ISzK vezetıje ISzK vezetı helyettese és R.O. csoport vez. Hálózatüzemeltetési Csoport - rendszergazdák - rendszerbiztonsági felelıs - hardver-technikus - operátorok Felhasználókat Támogató Csoport - informatikusok - AV technikusok Titkárság - Ügyviteli alkalmazott/ügyintézı - honlap-mester Rendszerszervezési és Oktatástámogató Csoport Alkalmazásgazdák - NEPTUN - Gazdasági rendszer/rendszerek - Könyvtári rendszer - Virtuális Campus platformja - további informatikai rendszerek

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

MŰSZAKI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI. IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE S z a b á l y z a t Oldal: 2/13.

MŰSZAKI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI. IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE S z a b á l y z a t Oldal: 2/13. Szervezeti és Működési Rend 7. melléklete: Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság működési rendje 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/13. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység.

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység. A KRE Rektori Hivatal és Gazdasági Hivatal Igazgatóság 1 Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Informatikai szabályzat 1 (SzMSz I.13. számú melléklete) 1 Az Informatikai szabályzatot a Szenátus 126/2010. (IX.29.) sz. határozatával fogadta el, hatályos 2010. október

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok

Szolnoki Főiskola Szolnok Szolnoki Főiskola Szolnok SZF: /../2015 Informatikai Szabályzat 2015 1. A szabályzat célja (1) Az Informatikai Szabályzat (továbbiakban: ISZ) célja a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) által kezelt

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2009 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) szoftverhasználati rendje a szerzi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás Hatály: 2015.IX.25. - 2015.IX.25. 18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (I. 30.) KKM utasítás módosításáról 1 A központi államigazgatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. TARTALOMJEGYZÉK Az SZTE Informatikai Biztonsági Szabályzata 1 1. Bevezetés...3 1.1. A szabályzat célja, hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005. Kutatási szolgáltatás fejlesztés: Szervezetfejlesztési szakember tevékenység

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005. Kutatási szolgáltatás fejlesztés: Szervezetfejlesztési szakember tevékenység KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 4 A könyvtár elnevezése, székhelye, címe... 4 A könyvtár

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1 Kari Ügyrend A Kari Tanácsi jóváhagyás dátuma: 2007. január 31. A határozat száma: 1/2007.(01.31.) ETSZK TH. Hatálybalépés dátuma: 2007.

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben