Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv és a , 6., 8., 9. és 10. pontjában és a ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat évi összes bevételi elıirányzata eft, a teljesített bevétele eft, az összes kiadási elıirányzata eft, a teljesített kiadása eft, melybıl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat évi összes mőködési bevétele: eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat hozam típusú bevételei eft Az önkormányzat fejlesztési kiadásai eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei eft Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: eft Az önkormányzat vagyoni és hozami típusú pénzmaradvány igénybevétele: eft. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.

2 2 4.. Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı évi túlfinanszírozás visszautalásától eltekint. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye évben nem keletkezett. 5.. (1) A Polgármesteri Hivatal évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka eft. (2) Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az évi költségvetésrıl szóló 1/2001. (.) rendeletében az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele címén tervezett elıirányzat: eft. (3) A évi eft összegő - pénzmaradványt az alábbi mőködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése bérmaradvány közterhek 970 Normatív támogatás és egyéb központi támogatás visszafizetése Parkfenntartás Köztisztaság 800 Környezetvédelem Polgári Védelem 72 Kisebbségi tanulmányi Ösztöndíj 350 Polgárırség támogatása Kolónia Közalapítvány Szociális tanulmányi ösztöndíj GESZ intézményfinanszírozás (alulfinanszírozás) Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás pályázat miatt TV Kispest intézményfinanszírozás 185 Omega Kht támogatása Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 105 Pénzmaradványt terhelı összes mőködési kifizetés: eft

3 3 (4) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Park- fasor felújítás Forgalomtechnikai fejlesztés (Wekerle) Rámpaprogram 650 Tervezés (városgazdálkodás) 200 Derkovits u. fejl Tervezések ( Fıépítész) Városháza fejlesztése Városháza informatikai fejlesztés Egészségügyi Intézet fejlesztése Egészségügyi Intézet felújítása Oktatási épület felújítás Oktatás fejlesztés KMO felújítása Vigadó felújítás Közbiztonság fejlesztés Fıvárosi átutalás lakásértékesítési bevétel után Lakásvásárlás / tervezés / Pénzmaradványt terhelı összes fejlesztési kifizetés: eft. A évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: eft. A pénzmaradványból eft a Lakásfejlesztési Alapba kerül. 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht , 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht , 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplı immateriális javak és tárgyi eszközök részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza.

4 4 (4) Az Áht pontjában elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Timár Béla sk. polgármester

5 5 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete , 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.) 142 eft 2./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 3./ Lakásszerviz 19 Kft eft 4./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft eft 5./ Kispesti Garázs Kft eft 6./ Kispesti Sütıipari Kft 1950 eft 7./ BIF Rt eft 8./ Elmü Rt eft 9./ ÉMÁSZ Rt eft 10./ DÉMÁSZ Rt eft 11./ Ganz-Müszer Rt eft 12./ Vasedény Rt eft 13./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft 14./ Elit Ruhagyár Rt eft 15./ Centrum Rt eft 16./ Omega Kht eft Összesen: eft

6 6 Az Áht pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1996.tény 1997.tény 1998.tény tény 2000.tény Ingatlanelad Bérlak.elad Helyiség igényb.díj Helyi tám.visszatér Lakáskölcsön visszafiz Fejlesztési kamatbevétel Pénzmaradvány igénybevétele / fej.célú / Összesen: Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Leárny.ter.kábel TV h Városháza fejl+feluj Eü.Int.fejl Tervezések Hasznosítással kapcs Kiadások Lakáshitel + kamat Munkahelyi tám Helyi tám

7 7 Elsı lak.jutók tám Önerıs csat.gáz Parképítés, felújítás Egyéb városgazdálkodási Fejlesztések PIAC korsz Intézmények felújítása Önkorm.lakásfelujitás Szanálási feladatok Összesen: Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbıl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást. Az Áht pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.

8 Budapest Fıváros XIX. ker. Önkormányzata évi költségvetési elıirányzatainak év végi teljesítésérıl szóló szöveges beszámoló RÉSZLETES INDOKOLÁS Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete a 9/2000. (III. 03.) rendeletével fogadta el a évi költségvetést (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A évi költségvetési elıirányzatokat részben módosította a pénzmaradvány felhasználást tartalmazó 18/2000. (IV. 19.) Zárszámadásról szóló rendelet, a Belügyminisztérium Gazdasági Fıosztálya által megküldött központi elıirányzat-módosítások, valamint a képviselı-testület és a Költségvetési Bizottság határozatai. A fenti rendeletekben meghatározott elıirányzatok alapján készült el az éves beszámoló, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a részben, illetve az önállóan gazdálkodó intézmények elıirányzatainak féléves teljesítését. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek körébıl 53 %-ot tesznek ki a szabályozott bevételek, melynek 31 %-a a évi költségvetésrıl szóló évi CXXV. törvény által meghatározott normatív állami hozzájárulás. A jogszabály alapján az évi beszámolóban elkészült a normatív állami hozzájárulások elszámolása, mely alapján eft visszafizetési kötelezettség terhelte önkormányzatunkat. A évi normatív állami hozzájárulások elszámolása alapján eft a visszafizetendı támogatás. A személyi jövedelemadó részesedés 26 %-ot képez a polgármesteri hivatal mőködési bevételeibıl. A évi költségvetési elıirányzatok között a Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek évi megosztásáról szóló 4/2000 (II. 10.) rendelet alapján kerültek az összegek meghatározásra, továbbá elszámolásra az iparőzési adó, SZJA részesedés az idegenforgalmi adó és az üdülési hozzájárulás vonatkozásában.

9 9 Egyéb központi támogatás és központosított támogatás címén az elıirányzatot és ennek megfelelıen támogatást az alábbi jogcímeken kapott önkormányzatunk: Központi támogatás Megnevezése: Elıirányzat ezer Ft-ban Teljesítés ezer Ft-ban 1. Idıskorúak járadékának támogatása: 2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 3. Kisebbségi Önk. Támogatása: Adósságkezelési támogatás: Létszámcsökkentés támogatása Könyvvizsgálói tev. térítése Egyszeri kereset-kiegészítés a szociális ágazatban 8. Közcélú foglalkoztatottak tám Rendszeres szociális segély Összesen: A Mőködési célra átvett pénzeszközök részletetézésére az alábbiakban kerül sor: A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának 75 %-át eft összegben, a közlekedési támogatásként kifizetett pénzösszegek ellentételezését (6133 eft összegben) átvett pénzeszközként kapjuk meg. A Hadkiegészítı Parancsnokságtól 2013 eft visszautalás történt a bevonulási segély fedezetéül. Átvett pénzeszközként teljesült továbbá 3044 eft pedagógiai szakmai szolgálat címén, e Ft üdülési hozzájárulás címén, valamint eft mőködési támogatás (a szennyvízcsatornaépítés évi fıvárosi céltámogatás maradványaként) a Fıpolgármesteri Hivataltól, továbbá 5641 eft mőködési támogatás az okmányiroda létrehozására, 386 eft a népszámlálásra, 700 eft járda-helyreállításra. A Szolidaritási Alapból szociális pályázatra 4060 e Ft támogatásban részesültünk / kisebbségi tanulók esélyegyenlıségéért, értelmi fogyatékosok foglalkoztató és pihenıkertjének létrehozásához, adósságkezelési támogatáshoz, szociális tanulmányi ösztöndíjhoz /. Valamint 515 eft a Kisebbségi Önkormányzatok támogatására. Tehát mőködési célú átvett pénzeszköz címén eft bevételhez jutott önkormányzatunk a tervezett eft-os elıirányzattal szemben. Összességében a szabályozott bevételek, az Egészségügyi Intézet által megkapott TB-támogatás nélkül a módosított-elıirányzattal összehasonlítva 103 %-ban teljesültek.

10 10 A polgármesteri hivatal saját bevételei körébıl jelentıs részt, 60 %-ot képvisel a helyi építmény és telekadó. Építményadó vonatkozásában az Adóügyi Iroda hátralékbehajtási, végrehajtási munkájának az eredményének ellenére az elıirányzott bevételt nem tudtuk teljesíteni. A hátralék behajtásához a következı tevékenységeket látják el: fizetési felszólítások küldése, jelzálogjog bejegyzés, munkabérbıl letiltás, vállalkozási engedély visszavonása, az APEH tevékenységével, az ÁFA visszatartási jog gyakorlása, felszámolási csıdeljárás esetében a követelés igény bejelentése. A bevételi elmaradás elsıdleges oka, hogy felszámolási eljárás indult több fizetésképtelen adózó ellen is. A telekadónál az elıirányzathoz képest az alulteljesítés elsısorban abból adódott, hogy év közben az adózók a telküket beépítették, így már építményadó kötelezettség terhelte ıket. A gépjármőadóban is a hátralékosoknak fizetési felhívás lett kiküldve, illetve ha évekre visszamenıleg történt a mulasztás, akkor adóellenırzés történt, és az adóhiány után az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapításra került. A katalizátoros, valamint az EURO I. és EURO II. szabványnak megfelelı gépjármővekre adott kedvezmények jelentısen lecsökkentették a fizetendı adót. A családi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások ellenértékének ÁFÁ-val növelt bevétele 91 %-os teljesítést mutat, az elıirányzat a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan teljesül. A piaci bevételek esetében 106 %-os a teljesítés. A bevétel bruttó elszámolású, tehát a nettó piaci bérleti díjbevétel eft, a bevételt terhelı ÁFA pedig 7331 eft volt. Tehát a piac-felügyelıség mőködési kiadásaira 74 %-ban nyújtott fedezetet a nettó piaci díj. A kamatbevétel 97 %-os teljesítést mutat, e bevétel a folyószámlakamat és az alszámlák év végi egyenlege. A bevétel a kiskincstári rendszer mőködésének, valamint a napvégi betét elhelyezésével teljesült. A bírság bevételek az építésügyi bírság, építésrendészeti bírság, a végrehajtási bírság, hatósági-szabálysértési és gyámügyi bírság bevételeibıl, valamint a hatósági bontások költségeinek visszafizetésébıl tevıdik össze. A bevételi többlet az Üllıi u sz. alatti ingatlanon engedély nélkül felépített építményekre kiszabott e Ft építésrendészeti bírságból adódik. A közterület-foglalás díjbevétele 101 %-os teljesítést mutat, melynek kisebb része az elızı évek hátralékainak a befizetése, továbbá a díjtételek évközben megemelésre kerültek.

11 11 A polgármesteri hivatal egyéb bevételei az adatszolgáltatás díjbevételeibıl, fénymásolási költségtérítésbıl, a Városháza Tájékoztatójában megjelent hirdetési költségekbıl, a pályázati dokumentációra történt befizetésekbıl és egyéb, az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó bevételekbıl képzıdik. A Nyugdíjasházzal kapcsolatos átvett pénzeszköz elszámolás keretében teljesült a Fıvárosi Önkormányzattól. Összességében a polgármesteri hivatal saját bevételei 97 %-os teljesítést mutatnak. A polgármesteri hivatal kiadásai A polgármesteri hivatal mőködési kiadásain belül 56 %-os arányt képez a városháza üzemeltetése. Ez a kiadási tétel tartalmazza a személyi juttatások, TB és dologi kiadások elıirányzatát és az elıirányzat teljesítését. A személyi juttatás elıirányzatából jelentıs részt képviselı munkavégzéshez kapcsolódó elıirányzat tervezése 13 hónappal történik. Évközi változás, hogy a Kispesti Közterületfelügyelet júliusban kezdte meg munkáját, az Okmányiroda az évvégére tovább bıvült. A dologi kiadásoknál jelentısebb változás, hogy a számítógépek karbantartására a Hivatal munkatársai látják el, ezen kívül teljes körő vagyonbiztosításra került sor. Az Idıközi választás elıirányzatának terhére a görög kisebbségi önkormányzati választások kiadásai kerültek elszámolásra. A segélykeret eredeti elıirányzata eft. Az elıirányzatok közül központilag, közlekedési támogatás, bevonulási segély címén kifizetett összegeket teljes mértékben térítésként megkapjuk, a rendszeres szociális segélyre, a gyermekvédelmi támogatásra, az idıskorúak járadékára és a munkanélküliek jövedelempótló támogatására kifizetett összegnek a 75 %-a kerül megtérítésre. A segélyekre összességében a módosított elıirányzat eft. Az átmeneti segély összegén belül jelentıs a köztemetések költsége, a temetési segélyek, beiskolázási segélyek, a természetbeni ellátásként kiadott szociális étkezési utalványok ellenértéke, amely az Omega Alapítvány részére került átutalásra, valamint a krízishelyzetben lévık támogatása. Az átmeneti segély külön elıirányzatából történik az oktatási intézményekben tanuló szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének támogatása, az elszámolásra a GESZ-en keresztül és a Reménység és a Karácsony S. iskola részére. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek átlaglétszáma 760 fı volt, a támogatottak 71 %-a esetében a havi ellátás közvetlenül került a Díjbeszedı Rt részére átutalásra, a támogatottak 29 %-a esetében a lakásra folyósítottuk a támogatást, főtésköltséghez történı hozzájárulásban 102 fı részesült. Rendszeres gyermekvédelmi a támogatásban 787 család (1446 gyermek) részesült. Rendszeres nevelési hozzájárulás címén 283 család (497 gyermek) részére biztosítottunk havi Ft ellátást.

12 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 188 családnak folyósítottunk. Rendszeres szociális segély ellátásában 48 fı részesült, ezen belül a jövedelempótló támogatás idıtartamának leteltét követıen, mint aktív korú nem foglalkoztatott személy 32 fı kapott rendszeres szociális segélyt. A 67 %-os munkaképesség csökkenés megléte alapján rendszeres szociális segélyre jogosultak létszáma 14 fı volt, vakszemélyi járadékban 2 fı részesült. Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában 112 fı, ápolási díjban 139 fı részesült, ezt az ellátást 30 %-os járulékfizetés is terheli. Az év során 1078 fı szerzett jogosultságot méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványra, továbbá a 86. életévüket betöltött állampolgárok életkoruk jogán részesülnek közgyógyellátásban. Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat alapján átlagosan 175/186 hallgató részesült támogatásban, melynek havi összege 3000 Ft és Ft között volt. Idıskorúak járadékának ellátásában 12 fı részesült. Egyszeri anyasági támogatásban 206 édesanya részesült. A hátralékkiegyenlítı támogatás ellátási forma alkalmazásával - a kisebb összegő közüzemi díjhátralék teljes kiegyenlítésével, vagy a tartozások összegének csökkentésével család részére biztosítottunk egyszeri természetbeni támogatást oly módon, hogy a megállapított támogatást minden esetben közvetlenül a szolgáltató társaságok számlájára utaltuk át. Összességében eft-ot fizettünk ki a segélykeretbıl. A parkfenntartási keretösszegbıl oldjuk meg zöldfelületeink (park, utcai fasorok, külterjes zöldfelületek) aktuális fenntartási munkálatait. E tételt terheli a parkok öntözésére felhasznált vízdíjak kifizetése. A legnagyobb tételt a parkok növény- és talajápolási munkái adják, emellett az utcai fasorok fenntartásának, a parki-köztéri berendezések karbantartásának a kiadása is e keret terhére kerültek elszámolásra. A köztisztaság elıirányzatból alapvetıen az önkormányzati kezeléső területek tisztántartását és síkosságmentesítését, a közterületekre kihelyezett hulladékok elszállítását, az illegális helyekre kirakott szemét, lom, növényi hulladék elszállítását, illegális hulladék kihelyezésének megakadályozásának költségeit számoltuk el. E keretbıl finanszírozzuk a köztisztasági célgép üzemeltetését, a kerületünkben lévı gyakoribb illegális hulladék-lerakóhelyek ellenırzését, valamint a köztisztasághoz kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat. Az útfenntartás keret terhére az alábbi munkákat végeztettük el az év folyamán, illetve egyéb kifizetések történtek: Utak, járdák javítása, karbantartása, utak kátyúzása, csapadékvíz elvezetésének munkái, gépjármő üzemeltetési költség, az útfelügyelı bérköltsége és járulékai, köztéri órák és a díszvilágítás üzemeltetése, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, utcanévtáblák pótlása, roncsautók elszállíttatása és egyéb kisebb üzemeltetési feladatok.

13 13 A Piacfelügyelıség kiadási elıirányzata fedezetet nyújtott a piac üzemeltetéséhez szükséges kiadásokra (személyi juttatások, közüzemi díjak, karbantartások és egyéb üzemeltetési munkálatok költségei). A Gutenberg téri piacon lévı helyiség kettéválasztási és felújítási költségei is ezen elıirányzat terhére kerültek elszámolásra. Normatív támogatás visszafizetésére a többször módosított Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény elıírása szerint került sor. A polgármesteri hivatal költségvetésében a mőködési célú pénzeszköz átadások, a kisebbségi önkormányzati támogatások az elıirányzatnak megfelelıen teljesültek. Az Omega Alapítvány részére a támogatás folyósítása a 8/9/1997. számú Polgármesteri intézkedés alapján a teljesítés arányában történt április végéig. Ezzel egyidejőleg illetve, ezen idıszakot követıen az Omega kht részére a képviselıtestület által elfogadott ütemezés szerint történik a támogatás folyósítása, a közhasznú munkások foglalkoztatásával járó személyi juttatások és járulékainak 30%-os megtérítésére, valamint a kht üzemeltetésére. A bizottsági keretek felhasználása a bizottsági határozatok alapján folyamatosan történt meg. A sporttámogatás elıirányzat teljesítése a sportversenyek díjazását, a sportnapok lebonyolítását, valamint a sportversenyek támogatását takarja. A Drogellenes program támogatásának kifizetése a KMO felé a kiadások elszámolása során történt meg. Az Egészségmegırzési program támogatása elıirányzat terhére az Egészségügyi és Sportbizottság határozatai szerint kispesti szervezetek egészségmegırzı és megelızı tevékenységének támogatására kiirt pályázat alapján került sor. A kerületi közmővelıdési kiadások elıirányzat terhére a kiadások nagy része elsısorban szakmai kirándulásokra, továbbá az oktatási-nevelési intézmények részére szakkönyvvásárlásra. Az Évfordulók, kerületi nagyrendezvények elıirányzatból a Millenniumi rendezvénysorozat kifizetése került elszámolásra. Az Elismerési rendszer elıirányzata a Kitüntetı díj, valamint a dicsérı oklevél alapításáról és az adományozás rendjérıl szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) rendelet alapján került sor a kifizetésekre, közbiztonsági tevékenységgel összefüggı kifizetések számviteli elszámolása a következı évre áthúzódott.

14 14 A képzési és információs rendszer kerete a GESZ részére került átutalásra. A képzési rendszer elıirányzatból a nyelvtanárok külföldi utaztatása, tanfolyamok szervezése történt. A polgármesteri hivatal kiadásai körében a Közbeszerzési törvény és a helyi rendelet elıírásait az Egészségügyi Intézet középsı szárnyának felújításánál és ablakcseréjénél kellett alkalmazni. A Közbeszerzési törvény hatálya az értékhatárt elérı, illetve meghaladó árubeszerzésekre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére vonatkozik. Árubeszerzésnek minısül az adás-vétel, a dolgok tulajdonjogának megszerzése, a bérleti jog (4 éves bérösszeg), a lízingszerzıdés. Az építési beruházás az építmények és vonalas létesítmények építése, lebontása, átépítése, az ezzel együtt járó karbantartási és technológiai, szerelési munkák, a mőszaki tervkészítés. Nem tartozik ide a felújítás (szolgáltatás), illetve a beruházási kiviteli terv. Szolgáltatás minden, ami nem árubeszerzés vagy építési beruházás. Az egyes beszerzési típusok alóli kivételeket a törvény taxatíve felsorolja. Az értékhatárt a Költségvetési törvény határozta meg, mely évben árubeszerzésnél 16 millió Ft, építési beruházásnál 32 millió Ft, szolgáltatás igénybevételénél 8 millió Ft. A közbeszerzési értéken a beszerzés megkezdésének idıpontjában, annak tárgyáért általában kért, illetve kínált - általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegő ellenszolgáltatást kell érteni. Összességében a polgármesteri hivatal mőködési kiadásai 96 %-os teljesítést mutatnak. Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: A GESZ saját bevételi elıirányzata 106 %-a teljesült, a teljes bevétele 97 %-os, a kiadások 94%-os felhasználást mutatnak. Az Egészségügyi Intézet saját bevétele 129 %, a TB finanszírozás 107 %, az összes bevétele 122 %, a kiadása 115 %-os teljesítést mutat. A Segítı Kéz Gondozó Szolgálat saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 107 %-os teljesítést mutatnak. Az összes bevétele 102 %, a kiadása 97%-os teljesítést mutat. A Kispesti Vigadó saját bevételei 89 %, összes bevétele 104 %, kiadása 102 % arányban teljesült a módosított elıirányzathoz képest. A KMO esetén a saját bevétel 85 %, az összes bevétel 92 %-ban, a kiadások 94 %- ban teljesültek. A TV Kispest saját bevételei 89 %-os teljesítést mutatnak, összes bevétele 97 %, kiadása 97 %-ban teljesült.

15 15 Az Uszoda saját bevételeit 102 %-ban teljesítette. Az Uszoda a nettó finanszírozás bevezetése miatt ténylegesen átutalt dotációt nem kapott, így a jóváhagyott elıirányzat csak a havi bérjárulékok kiadásait fedezi. Összes bevétele 100 %-ban kiadása 98 %-ban teljesült. A VAMÜSZ saját bevételeit 122 %-ban, összes bevételeit 98 %-ban, kiadásait 97 %- ban teljesítette. A polgármesteri hivatal mőködési kiadásai és a folyósított intézményfinanszírozás együttes összege összesen eft-tal magasabbak a mőködési bevételeknél. (Mőködési hiány). A központilag kezelt elıirányzatok felhasználása az intézményeknél jelenik meg, ezért év közben az elıirányzat folyamatosan a polgármesteri hivatal költségvetésében csökkentésre az intézmény (GESZ, Gondozó Szolgálat és a VAMÜSZ) költségvetésében megemelésre kerültek. Az évi hozam típusú bevételeink 90 %-os teljesítést mutatnak. A nem lakás célú helyiség bérleti díjbevétel 119 %-os teljesítést mutat. Július 01-tıl került sor a bérleti díjak 10 %-kal történı megemelésére, valamint a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda által történt hátralék behajtási munka folyamatosan zajlik. A bérleti jog átadásából eft bevételünk származott, ezen elıirányzatot nehéz tervezni, mert ez többnyire a bérlıktıl függ, mivel van olyan bérlı aki a nagymértékő tartozását tudja így kifizetni, vagy egyéb problémája miatt kénytelen feladni az üzletét. A lakossági, társasházi támogatások visszafizetése az elıirányzat feletti teljesítést mutatnak, melyek egy része hátralék-befizetés, illetve a követelésállomány egyösszegő fizetési határidı lejárta elıtti rendezése. A fejlesztési kamat bevételekbıl eft realizálódott, mely a Fejlesztési alap és a Lakásalap kamatbevétele. Jármőértékesítés címén teljesült bevétel keretében az Önkormányzat régebbi autóbuszának értékesítése szerepel, az új autóbusz beszerzéséhez kapcsolódik eft kötbér a késedelmes teljesítés miatt. Egyéb bevételek és átvett pénzeszközök címén a kapcsolódó kiadásainkhoz kaptunk támogatást felhalmozási

16 16 Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele a mőködési és hozami típusú kiadásokra folyamatos elıirányzatosítása a számviteli elıírás szerint a teljesítés arányában történik. A Fejlesztési kiadások körében a költségvetési rendelet 17. -a elıírja, hogy a fejlesztési kiadások a fejlesztések címén befolyt bevételek után kezdhetık meg, kivéve a már folyamatban lévı, szerzıdéssel lekötött fejlesztéseket. A fejlesztés elindításához azonban a fenti rendelet elıírása mellett több elıírásnak, jogszabálynak kell megfelelni, így többek között a Közbeszerzésrıl szóló módosított évi XL. tv. és ehhez kapcsolódó helyi rendeletünknek, valamint a 8/6/1999. sz. Önkormányzat és intézményei vállalatba adásáról szóló szabályzatának, és minden fejlesztés megkezdéséhez jóváhagyott beruházási célprogrammal kell rendelkezni. A fenti rendelkezések betartása szerint (különös tekintettel a bevételi késedelemre) a fejlesztési kiadások nagy része a II. félévben realizálódik. Az útépítés, járdaépítés elıirányzatból került megépítésre a Tóth Á. utca a Vas Gereben u. és Endresz György u. közötti szakaszon a szilárd burkolatú útpálya 265 fm; m2-en. Szilárd járdát az alábbi helyeken építettünk: Zalaegerszeg u. (Kossuth L. u. - Vas G. u.) 305 fm; 88 m2 Hunyadi u. (Ady E. szervizúttól - Hunyadi u. 33-ig) 15 fm;12,5 m2 Vonás u. (Zalaegerszeg u. - Vonás u. 15.)25 fm; 30 m2 Teleki u. (Katica u. - Szabó E. u.)80 fm; 164 m2 Útfelújítások elıirányzat terhére készült el a Rákos u. Zalaegerszeg u. - Nagykırösi út közötti szakaszon az útpálya felújítása MULTIMAC bitumen emulziós vékony bevonattal 275 fm; m2-en. Felújításra kerültek az alábbi utcákban a rossz, fagyökér által felnyomódott járdák burkolatai: Tartsay V. u. (Kossuth L. u. - Zrínyi u. szervizút)60,7 fm; 89 m2 Kenyérmezı u. (Ady E. út - Rozgonyi u.) 107,9 fm; 221,7 m2 Az elıirányzat terhére történt kifizetés a Városház téri parkoló kialakítás II. ütemére. A park- fasor felújítási elıirányzat terhére az alábbi témakörökben végezhettünk munkát: Játszótér - felújítás: folytatva az elızı években megkezdett programot az alábbi helyszíneken: - Toldi u. - Széchenyi u. középsı játszótér, - Arany J. u Rákóczi u. közötti játszótér, - Rákóczi u Hunyadi u. közötti játszótér, - Zrínyi u-i óvoda kertje, - Játszótéri berendezések cseréje, felújítása több helyszínen.

17 17 Fasor - felújítás: - Pannónia út II. ütem (Kós K. tér - Nagykırösi szakasz), valamint a Kós K. teret övezı külsı fasor felújítása. (Fıvárosi támogatással.) - Nagysándor J. u. (Ady E. út - Üllıi út közötti szakasz) fasor felújítása. - Ady E. út I. - II. ütem (Dobó K. u. - Hofherr A. u. közötti szakasz) - utógondozási munkái évrıl áthúzódó szerzıdés alapján. (Fıvárosi támogatással.) - Pannónia u. I. ütem (Határ út - Kós K. tér szakasz) utógondozási munkái. Fıvárosi támogatással.) Parkfelújítás, környezetrendezés: Kós K. tér mobil színpad létesítése és környezetrendezés. (Fıvárosi támogatással.) A forgalomtechnika keret terhére a múlt évben folytattuk a forgalomcsillapítás programját lakó-pihenı övezet kialakításával az Üllıi út - Lehel u. - Vak Bottyán u. - Kosárfonó u-i területen. A Csokonai u-i iskola mellett kisebb léptékben, az Okmányiroda kialakításához kapcsolódóan a Kossuth L. utcában növeltük a kiépített környezetbarát parkolók számát. A Méta lakótelepen a folytonosan rongálódó sebességcsillapító küszöböket építettre cseréltettük. A fıváros által készíttetett terv alapján elvégeztettük a Wekerle-telepen a "Tempo 30" és a 3,5 t-ás forgalomcsillapítás útépítési, forgalomtechnikai elemek munkarészét. A évi forgalomtechnikai felülvizsgálat, mely a megkezdett beruházási folyamat része fogja meghatározni a további vállalandó feladatok mikéntjét. A közvilágítás fejlesztés elıirányzatából évi tervünknek megfelelıen elkészült a közvilágítási lámpa sőrítés az alábbi címeken: Áram u. 25. sz. elıtti közvilágítási lámpa pótlás, Fı utca a Templom tér és a Zalaegerszeg u. közötti 11 db lámpaoszlopra a lámpák pótlása. A Városgazdálkodási Tervezési keret terhére finanszíroztuk a városüzemeltetéshez, városfejlesztéshez, ill. a pályázatok benyújtásához szükséges terveket: - Ipolyság u., Pozsony u. (Ipolyság u. - Kassa u. közötti szakasz) útkorszerősítés kiviteli mőszaki tervdokumentációját.- Nagysándor J. úti (Üllıi - Ady E. u. között) Pannónia úti (Kós K. tér - Nagykırösi út) Kós K. tér fasorfelújítási tervét.- A Baross u-i buszközlekedés kiváltási lehetıségének tanulmánytervét.- Kertváros Temesvár u-i csapadékvízelvezetés I. ütem engedélyezési, kiviteli tervét. - Csiky u-i közpark közvilágítás kiviteli tervét.- Klapka - Szigligeti utcák közötti játszótér kialakítás kiviteli tervét.

18 18 A közmőfejlesztés elıirányzatból elkészült az Endresz György utca a Jázmin utca és az Achim A. utca közötti szakaszon a szennyvízcsatorna-hálózat, melynek üzembe helyezése is megtörtént. A rámpaprogram kifizetései a kerület több pontján (Fı u., Csengı u., Vas G. u., Árpád u. stb.), illetve útszakaszán megvalósult a korábbi képviselı-testületi program alapján a mozgáskorlátozottak közlekedését elısegítı járda - úttest rámpás kiképzése. A tervezési keret terhére kifizetésre került a Kispest Városközpont" tervpályázat, a pavilonok átalakítási, felújítási munkáihoz készített tervezések, egyéb tanulmánytervek készítésére történtek a kifizetések. Továbbá a KVSZ véglegesítése és rendelettel történı elfogadása lezáródott. Kıbánya-Kispest csomópont rendezése kapcsán a telekalakítási tervek ellenértéke lett kifizetve. A városháza fejlesztés elıirányzata terhére a kommunikációs és fénymásoló gépbeszerzések, bútor beszerzések,a szavazatszámláló gép, a beléptetırendszer kialakítására került sor. A városháza felújításának elıirányzata terhére az alábbi kifizetések történtek meg: a B. lépcsıház, I. em. felújítása, a porta áthelyezése, az ügyfélhívó rendszer kiépítése a régi okmányirodához, valamint a régi házasságkötı átalakításával az Okmányiroda kialakítása. A régi bíróság átalakításának terezésére szerzıdést kötöttünk, az elsı részszámlát kifizettük. A városháza informatikai fejlesztési kiadása elıirányzatból hardver, szoftverfejlesztésekre került sor. Az intézmények felújítása folyamatosan a jóváhagyott beruházási célprogramok szerint történt: Segítı Kéz Gondozó Szolgálat Az Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona került kialakításra. Egészségügyi Intézet Az intézet belsı felújítása folyamatosan történik. Ez évben kifizetésre került a ben elindított közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az Ady E. út 122. sz. alatti épület középsı szárny teljes felújításának a kivitelezése és számlázása. Megtörtént a nyílászárók cseréje, elkészült az udvaron a gépkocsi-tároló lefedése, melynek számlázása a pénzmaradvány terhére március hóban várható. Megtörtént a Madách u. 5/a sz. orvosi rendelı külsı homlokzati és tetıfelújítása és új kerítés építése.

19 19 Kispesti Uszoda Az intézmény (Simonyi Zs. u. 31.) felújítása illetve karbantartása ez évben is folytatódik. Uszodatechnikai, gépészeti vezetékek korszerősítése, a medence szigetelésének javítása, kifugázása, illetve gáz program tervezési munkáit kívánjuk elvégeztetni. A Tanuszoda (Hungária u. 28.) tavalyi évben aláírt szerzıdés szerinti visszatartott eft kifizetésére került sor, és a meghibásodott csıcsere kivitelezési munkáira. VAMÜSZ Az oktatási épületek felújítási keretbıl az óvodák és iskolák, valamint az üdülık folyamatos felújítására került sor. Részletezést a függelék tartalmaz. KMO Az Intézmény homlokzat-felújítási munkái és egyes belsı helyiségek felújítása megtörtént. VIGADÓ A Vigadó szükségessé vált belsı felújítása, valamint a szomszédos ingatlanon a Mővészetek Házának kialakítása lezajlott. Az intézmények fejlesztései az alábbiakban realizálódtak: Egészségügyi Intézet Az intézmény fejlesztése elıirányzatból mőszerek további bıvítésére, informatikai eszközvásárlásra került sor. Oktatásfejlesztés A bölcsıdékbe, óvodákba, iskolákba, a Wekerlei Gyermekházba és a GESZ intézményekbe kis- és nagy értékő tárgyi eszköz beszerzésére került sor. TV Kispest Informatikai fejlesztésre videovágó számítógép és kapcsolódó program beszerzésére került sor. A Kodály Zoltán Iskola felújítása elıirányzatból az iskola leszakadt ereszének helyreállítása valamint elektromos hálózat felújítása rendezıdött. A Jókai Mór Általános Iskola újonnan megépült tornaterméhez kapcsolódó elıkészítı és járulékos (az épület használatbavételéhez szükséges parkoló kialakítása) munkái készültek el.

20 20 A nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos kiadások tartalmazzák az ügyvédi díjakat, perköltségeket, értékbecslések költségeit, illetve a bevételekkel kapcsolatban felmerült kiadásokat, így az ÁFA befizetést is az APEH felé. A Társasházi Felújítási Alapok címen jelentkezı kifizetések folyamatosan szerzıdés szerint realizálódtak. A lakossági támogatások a Lakásügyi Bizottság döntésének megfelelıen kerültek megállapodások alapján kifizetésre. A közbiztonsági rendszer elıirányzat teljesítése során a videó-kamerás figyelırendszer kiépítésére került sor Kıbánya Kispesten az A csomópontban. Az Egyház felújítási Alap felosztása a képviselı-testület döntésének megfelelıen megtörtént. A fejlesztési támogatások a szerzıdések és az elıirányzat szerint kerültek átadásra. A Lakás célú hitel visszafizetése és kamata címén 2002-ig van önkormányzatunknak kötelezettsége. A Pályázati alap címen megjelenı kiadások az önkormányzatunk által benyújtott pályázatok saját forrás fedezetéül jelenik meg. Pályázatot e keretbıl a Gondozó Szolgálat nyújtott be. Az AUCHAN Magyarországi képviselete által átutalt e Ft támogatásból az alábbi szervezetek részesültek: - Kispesti Egészségügyi Gép-mőszer Alapítvány 2500 eft - Kispesti Véradók Egyesülete 1000 eft - Lázár Idıs Emberekért Alapítvány 1700 eft - Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 1500 eft - Rászorultak Megsegítéséért Alapítvány 2700 eft - Magyar Kollégium Alapítvány 500 eft - Reménység Ök. Alapítvány 500 eft - Kispesti Idısekért Alapítvány 600 e Ft - Táncsics Mihály Kulturális Egyesület 1000 eft. A vagyoni típusú bevételek az alábbiak szerint alakultak: Az ipari terület eladásából származó vételár hátraléka a következı évre áthúzódott. A Tálas u sz. alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat eredménytelensége és a Majom-sziget szanálásának elhúzódása következtében a bevétel szintén a jövı évre áthúzódik.

Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselõtestülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletéhez 1. Szabályozott bevételek Ezer Ft-ban 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.1.1 Előző évi központi támogatás kiutalása 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 580 Lakossági tájékoztató 70 809 71 644 Média kiadás 9 262 9 262 Rendezvény

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi költségvetése teljesítésérıl Pogány község Önkormányzati Képviselıtestülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2010.évi költségvetés módosításáról szóló rendelethez. Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2010.évi költségvetés módosításáról szóló rendelethez. Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított 1. Szabályozott bevételek Ezer Ftban 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.1.1 Előző évi költségvetési kiutalás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

XIX. /..(.) 2011. 6/2011. (III.10.)

XIX. /..(.) 2011. 6/2011. (III.10.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének /..(.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (III.10.) rendelet módosításáról Tervezet Budapest Főváros

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelethez Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! A 2008. évi költségvetési beszámoló anyagát

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása 970 448

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet

2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet 2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet a 2000. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő - testülete ( továbbiakban képviselő - testület

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben