GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése"

Átírás

1 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásának beszámolója és a pénzmaradvány elszámolása, felosztása

2 2 TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján a zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredménykimutatást a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságait a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg. A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66. (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá. A fenti jogszabályi előírások értelmében a évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámolót és a pénzmaradvány elszámolást együttesen az alábbiak szerint terjesztem Győr- Moson-Sopron Megye Közgyűlése elé. ELSŐ RÉSZ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A megyei önkormányzat alapvető feladat és hatásköri rendszerében az elmúlt évben nem történt változás. Ennek következményeként a gazdálkodás feltételrendszere sem változott az előző évihez képest. A költségvetés tehát elsősorban a központi költségvetés függvényében meghatározott keretek között került megállapításra. A feladatellátás tekintetében a központi támogatások szerepe meghatározó. A bevételek körében nagyságrendjük lényeges, ugyanis a saját bevételek növelésére továbbra sincs jogszabály adta lehetőség évben az önkormányzat működésének finanszírozására a takarékos és visszafogott gazdálkodás és az előre nem tervezhető bevételi többletek eredményeképpen hitelt nem vettünk igénybe. Nagyságrendileg jelentős többletbevételt az illetékbevétel, az ingatlanértékesítés bevétele és a kamatbevétel eredményezett. A bevételi többleteknek és az előző évi szabad pénzmaradványnak köszönhetően az eredeti költségvetésbe szükségszerűen betervezett folyószámla és működési célú hitel igénybevételére sem került sor. A legfontosabb célkitűzés a pénzügyi stabilitás folyamatos biztosítása volt, amit a évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és a költségvetési rendeletben meghatározottak következetes végrehajtásával tudtunk megvalósítani. Továbbra is alapelvként érvényesült az önkormányzati és hatásköri, valamint az ágazati törvények által előírt kötelező feladatok ellátása, amelyet a meglévő intézményhálózat megfelelő működtetésén keresztül értünk el. Mindezek mellett a szociális intézmények jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása évek óta folyamatos

3 3 problémát jelent. Az intézmények külső szerv által történő átvilágítása már évben elkezdődött és jelenleg is folyamatban van, de annak konkrét hatásával igazán csak évben tudunk számolni. Az elhelyezési feltételek javításában előrelépés történt az elmúlt év során is folytatódott rekonstrukciós program keretében, ami az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) és a Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) intézményeknél a tetőszerkezet és a konyha felújításának, az Idősek Otthona (Jobaháza) esetében pedig szintén a konyha felújításának befejezését jelentette. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon, valamint a Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Központ gyermekotthon a jogszabály által előírt tárgyi feltételek (a Doborjáni esetében a személyi feltételek is) hiánya miatt december 31-ig szóló, ideiglenes engedéllyel rendelkeztek, amit a Megyei Közigazgatási Hivatal mindkét intézmény esetében december 31-ig meghosszabbított a folyamatban lévő beruházásokra is figyelemmel. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonnál új, az előírt tárgyi feltételeknek mindenben megfelelő, 2x8 fő elhelyezését biztosító gyermekotthon beruházásának kivitelezési munkái várhatóan évben befejeződnek. A Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Központ I. számú gyermekotthoni egységének házaiban pedig a szükséges feltételek közül a közösségi tér kialakítása megtörtént. A szakmai munka eredményességét az önkormányzat évente értékeli intézményeinél, melynek alapján megállapítható, hogy szinte valamennyi intézménynél javultak a személyi feltételek és a szakképzési arány, amit továbbra is megnehezítenek az ide vonatkozó szigorú jogszabályi feltételek. A jövőre nézve is az egyik legnagyobb feladat a szociális intézmények végleges működési engedélyének megszerzése, amelyek határidejét a Megyei Közigazgatási Hivatal december 31-ig hosszabbította meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat intézményeinek számát tekintve évben változás nem történt, így az önkormányzat fenntartásába 27 intézmény tartozott a beszámolási időszakban, melyből 22 önálló, 5 pedig részben önálló költségvetési szervként látta el feladatait. A személyi juttatások tervezése és teljesítése úgy a köztisztviselők, mint a közalkalmazottak esetében a megyei önkormányzat költségvetési koncepciójában meghatározott alapelvek, valamint az éves költségvetési rendeletünkben foglaltak szerint történt. A köztisztviselői illetményalap az előző évhez képest nem emelkedett ( E Ft), ugyanis az meghaladta a törvényben előírt ( Ft) mértéket. Az elmúlt évben központi támogatás hiányában - sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményemelésben nem részesültek. A közalkalmazottak kötelező pótlékalap emelése azonban a jogszabály által előírtak szerint megtörtént. Biztosított volt a kötelező (3 évenkénti) feljebbsorolás, az esedékes jubileumi jutalmak kifizetése, az étkezési hozzájárulás adómentes határig történő megemelése és a KTV-ben, valamint a megyei önkormányzat Közszolgálati Szabályzatában előírt juttatások forrásai is rendelkezésre álltak. A évi költségvetés módosítása a közgyűlés éves munkatervében foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével az alábbiak szerint történt: Első alkalommal a 10/2004. (IX.28.) rendeletével döntött a közgyűlés a költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatának E Ft-tal történő megemeléséről, majd a 16/2004. (XII.21.) rendeletével E Ft-tal módosította az előirányzatokat. Harmadik alkalommal

4 4 pedig a 2/2005. (III.18.) rendeletével további E Ft előirányzat növekedést hagyott jóvá a testület. Az előirányzatok módosításait elsősorban az alábbiak tették szükségessé: a évi pénzmaradvány jóváhagyása, felosztása, saját bevételi többletek, átvett pénzeszközök emelkedése, központi költségvetési támogatások változása, megyei közgyűlés döntései, átruházott hatáskörben hozott döntések, általános-és céltartalékokból történt felhasználás, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. A költségvetési beszámoló a továbbiakban a megyei önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények költségvetési előirányzatainak alakulására és azok teljesítésére, a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzet alakulására, a költségvetési feladatmutatók és a normatívák változásának bemutatására, a tartalékokból történt felhasználásokra, valamint a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. I. BEVÉTELEK MÁSODIK RÉSZ A gazdálkodás részletes elemzése Az önkormányzati szintű bevételek alakulását és bevételi nemenként történő részletezését az 1. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként és címenként pedig a 3/a. számú melléklet mutatja be. A évi költségvetésben a teljesített bevételek összege E Ft volt, ami a módosított előirányzat 100,0%-ának felel meg. A bevételek aránya a főbb bevételi nemek között az alábbiak szerint oszlik meg: intézményi tevékenységek bevételei 10,0% önkormányzat egyéb bevételei 0,8% felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,7% működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök 49,0% ebből: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett 47,3% illetékbevétel 10,5% átengedett bevételek 5,5% privatizációból származó bevételek 0,1% önkormányzat költségvetési támogatása 16,7% előző évi pénzmaradvány 6,2% finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0,5%

5 5 A) Saját bevételek (1. számú melléklet) 1. Az intézményi tevékenységek bevételei összességében a módosított előirányzatot kismértékben meghaladták (102,3%). Ezen belül az alaptevékenység bevételei 100,9%-ra teljesültek. Az egyéb bevételek 108,8% os kedvező alakulásában elsősorban a bérleti díjak, a vendégétkeztetések, a szállásdíjak, a bérmosás díjainak, a helyiségek és gépjármű bérbeadásából származó bevételek, valamint az ÁFA visszatérítések játszottak szerepet. A vállalkozási tevékenység bevételeinek teljesítése összességében majdnem eléri a tervezettet (99,6%). Ezt a következő három intézmény bevétele eredményezte: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási, Nevelési Intézmény és Gyermekotthon, Megyei Pedagógiai Intézet. 2. A megyei önkormányzat egyéb bevételeinek teljesítése az elmúlt évben E Ft volt, ami nagyon kedvező 253,5%-os teljesítést mutat. Ezen belül nagyságrendileg is kiemelkedő és a tervezettet jelentős mértékben meghaladó tétel a megyei önkormányzat és az Illetékhivatal átmenetileg szabad pénzeszközeiből forgatási céllal vásárolt, államilag garantált értékpapírok állománya, illetve a rövidlejáratú bankbetétek kamata. Megjegyzendő azonban, hogy ezen bevétel mértéke mindig a pénzpiaci változások függvénye. Az ÁFA bevételeknél mutatkozó többletbevétel mivel befizetésre kerül a kiadásoknál is megjelenik. Minimális elmaradás a vagyon utáni bérleti díjak esetében tapasztalható, ami elsősorban a Győr Megyei Jogú Városnak csereszerződés alapján átadott garázsok bérleti díjának kieséséből származik. Itt szerepelnek még a költségvetés készítésekor nem ismert olyan egyéb bevételek, mint a pályázati dokumentációkért, a Győr Megyei Jogú Várostól ingyenes használati jogunkról történő lemondásért és a zöldkár ellentételezésére (Cirkeli uti ingatlan értékesítése során) kapott pénzeszközök és az Illetékhivatal egyéb bevételei (adatszolgáltatásért), stb. címén befolyt bevételek. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése szintén jelentősen meghaladja a tervezettet (235,1%). Ennek oka, hogy a költségvetés készítésekor még eladásra ki nem jelölt ingatlanokat is kedvező áron sikerült értékesíteni, ami a következő tételekből tevődött össze: befizették a még évben értékesített Rajka Szálló adás-vételi szerződésében rögzítettek szerinti utolsó törlesztő részletet; megtörtént még a Győr Megyei Jogú Várossal ingatlan-cseréről készült megállapodás alapján 5 garázs; a Győr, Cirkeli út 31. szám alatti belterületi telekingatlan; valamint a Kisfalud, Béke út 15. szám alatti ingatlanrész és a MEPI épület (Győr, Bajcsy Zs. út 84. szám alatti ingatlan) értékesítése. Intézményi osztalék bevételként jelentkezik a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház számára, a Multi-Pékség résztulajdona miatt, a saját működtetésű társaság évi eredményéből származó 627 E Ft osztalék. Az intézmények felhalmozási bevételeinél mutatkozó 184,1%-os teljesítés elsősorban járművek és gépek,-berendezések (tárgyi eszközök) értékesítéséből adódott. Ezen bevételi körben található még a Pannon-Víz Rt. és a Sopron környéke vízi-közművek üzemeltetési díja (az átadás időpontjáig), mivel a megyei önkormányzat vízi-közmű vagyona közgyűlési döntés alapján felosztásra és térítés nélküli átadásra került a települési önkormányzatoknak. Itt jelenik meg a munkáltatói kölcsönök ez évi törlesztése, az Illetékhivatal által értékesített gépkocsi ellenértékéből befolyt tétel, valamint a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt és a Győr-Gönyü Kikötő Rt évi eredménye alapján fizetett osztalék összege is.

6 6 B) Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult (100,2%). Az intézmények átvett bevételeinek összege ugyancsak megfelelt a módosított előirányzatnak (101,5%). Ez a bevétel elsősorban az intézmények pályázati úton elnyert pénzeszközeit, valamint a gazdálkodó egységektől átvett pénzeszközök mértékét mutatja. Nagyságrendileg legnagyobb tétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz, ami teljes egészében a Megyei Kórház működési kiadásainak fedezetére szolgál. Az Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszközeiből eredő bevételek E Ft-ot jelentettek az elmúlt évben a következő összetételben: a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságától, az általa értékesített Népművészeti Megyekönyv eladásából származó bevétel összege (348 E Ft), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától kulturális szakemberek szervezett képzésére átvett pénzeszköz (2.460 E Ft), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a Soproni Múzeum Deák téri épületének helyreállítására, illetőleg az üvegpavilon állványozási és bontási munkáira elnyert támogatás (5.000 E Ft), a Közigazgatási Intézettől minőségfejlesztésre átvett pénzeszköz (750 E Ft), a évi alapokból visszautalt pályázati támogatás (120 E Ft), a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ december 31-i számlaegyenlegének átvezetése ( E Ft). 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése összességében 100,3%. Az Önkormányzati Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközeinél a Győr Megyei Jogú Várostól és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháztól átvételre tervezett egészségügyi gépműszer beszerzéshez benyújtott céltámogatási pályázathoz saját erő fedezetére biztosítandó előirányzatoknál nem szerepel sem módosított előirányzat, sem teljesítési adat, ugyanis a pályázat elbírálása sikertelen volt. A Győr Megyei Jogú Várostól (már az előzőek során is említett) ingatlan-cserével kapcsolatos megállapodás szerinti fejlesztési célú pénzeszköz átvétel a győri Gyermekvédelmi Központ körüli kerítés építéséhez megtörtént. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázati úton a szociális intézmények hosszútávú rekonstrukciós programjának folytatásához elnyert támogatás E Ft. Ugyancsak az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól és években pályázati úton, évente E Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást nyert az önkormányzat a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Gyermekotthonban gyermekotthoni részleg kialakítására. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert, vissza nem térítendő fejlesztési támogatás, a GYSEV Sopron-Bük vasútvonal korszerűsítésének tervezési munkálataira E Ft. A megyei intézmények felhalmozási célra átvett pénzeszközei az eredeti előirányzathoz képest jelentősen módosultak ( E Ft volt a növekedés), amelyet főként pályázat útján elnyert és szakképzési támogatás címén átvett pénzösszegek eredményeztek.

7 7 C) Önkormányzatok sajátos bevételei 1. A megyei önkormányzat bevételeinek körében a költségvetési támogatásokon felül, az egyik legjelentősebb nagyságrendet továbbra is az illetékbevétel képviseli, ami évben E Ft volt. Ebből az Illetékhivatal fenntartására visszatartott összeg E Ft. Az illetékbevételből való részesedés szabályozása alapvetően megegyezik az előző évivel, továbbra is a befolyt illeték 50%-a illeti meg az önkormányzatot, a költségvetési törvényben szabályozottak szerint. (35%-a közvetlenül, 65%-ának 2/3-a egyenlő összegben, 1/3-a lakosságszám arányosan). Változás az, hogy a év június 30-án nyilvántartott hátralékból, a végrehajtási cselekmények eredményeként befolyó illeték 80%-a illeti meg az önkormányzatokat, 20%-a pedig a központi költségvetést. A jogszabály felhatalmazása alapján méltányossági hatáskörben eljárva a megye, valamint Győr és Sopron megyei jogú városok illetékességi területére vonatkozóan E Ft előírás korrekciós mérséklésére került sor. 2. Az átengedett bevételek (részesedés a személyi jövedelemadóból) valamennyi megyei önkormányzatot egységesen megillető, a megye január 1-i lakosságszáma utáni és a megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma utáni támogatást jelentik és a táblázat adatai ezt szemléltetik. A teljesítés 100,0%. 3. A privatizációból származó bevételek a volt megyei tanácsi alapítású vállalatok kiskereskedelmi egységeinek értékesítése során megkötött, úgynevezett E-hitel szerződésekben foglaltak szerinti törlesztő részleteket tartalmazzák, ami az elmúlt évben E Ft-ot tett ki. 4. Az önkormányzat költségvetési támogatása évben E Ft volt és ez 94,5%- os teljesítésnek felel meg (1. számú melléklet). Ezen belül a lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatás teljesítése a tervezettel megegyezően alakult (2. számú melléklet). 5. Címzett támogatás soron teljesítésként még az elmúlt év első negyedévében befejezett nagyberuházás Arany János Általános Iskola Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat építése és épület átalakítása előző évről áthúzódó támogatási összegének ( E Ft) és a évi előirányzatának ( E Ft) igénybevétele jelentett, valamint a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rekonstrukciójára lehívott tételek ( E Ft) szerepelnek. Ezen előirányzatot növeli még a Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori) 50 férőhelyes gondozási egységének kialakítására elnyert, két éves ütemezésű címzett támogatás évi támogatási előirányzata ( E Ft), amiből felhasználás az elmúlt évben nem volt. Az igénybevételhez szükséges finanszírozási szerződés megkötése az Államkincstárral megtörtént, a közbeszerzési eljárás még folyamatban van. (7. számú melléklet) évben a megyei önkormányzat E Ft központosított támogatásban részesült, a következő címeken: könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra E Ft könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatására 178 E Ft létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatására E Ft ECDL számítógép-kezelői vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése 317 E Ft

8 8 D) Pénzforgalom nélküli bevételek A megyei önkormányzat bevételeinek növelésére és a mérlegegyensúly megtartása érdekében a évi várható szabad pénzmaradványból E Ft-ot tervezett költségvetésébe eredeti előirányzatként. A évi bevételeket növelte még a megyei önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványának igénybevétele, melynek jóváhagyásáról és felosztásáról a megyei közgyűlés 3/2004. (V.7.) rendeletében foglaltak szerint döntött. A évi pénzmaradványból a tényleges felhasználás E Ft volt. E) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása folyamán folyószámla hitelt nem vett fel, az eredeti előirányzatként tervezett működési célú hitelből pedig az előző évi pénzmaradvány elszámolásakor E Ft kiváltásra került, a fennmaradó rész igénybevételére pedig nem került sor, elsősorban az illetékbevétel kedvező alakulásának eredményeképpen évben a megyei önkormányzat eladta E Ft Credit Suisse Magyar Kötvényalap befektetési jegyeit E Ft értékben. Az árfolyamnyereség E Ft volt. Az év folyamán rövidlejáratú (éven belüli) értékpapírok eladása és vásárlása is történt, melynek bruttó forgalma E Ft. 3. E körben tarjuk nyilván, a Győr-Pér Repülőtér Kft. által évben visszafizetett tagi kölcsön összegét, ami E Ft volt (2003.évi E Ft, évi pedig E Ft). II. KIADÁSOK A megyei önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának teljesítése E Ft-ot tett ki, ami a módosított előirányzat 92,3%-ának felel meg. Részletezését az 1. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként és címenként pedig a 3/b. számú melléklet mutatja be. A) Működési kiadások 1. Az önállóan gazdálkodó és hozzájuk tartozó, részben önálló intézmények működési kiadásai a módosított előirányzathoz képest összességében 96,7%-ra teljesültek (a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Hivatal nélkül). Ezen belül a személyi juttatások 98,0%-ban és az annak vonzataként jelentkező, munkaadókat terhelő járulékok 97,9%-ban valósultak meg. A működési kiadások körében nagyságrendileg egyik legjelentősebb tételt a dologi kiadások képviselik, melynek teljesítése 92,3%. A évi költségvetés tervezésénél sem számolhatott az önkormányzat központi forrásból dologi automatizmussal. A pénzügyi lehetőségek nagyon korlátozottak voltak, ennek ellenére az eredeti előirányzat a következő területeken megemelésre került: étkezési norma, közszolgáltatói díjemelés évet érintő hatása, gyógyszerárak, valamint az ÁFA törvény változása miatti többletkiadások. Ezen túlmenően a dologi kiadások fedezeteként szolgáltak az intézmények saját bevételi többletei, valamint az önkormányzat által a közszolgáltatói díjemelések miatti többletkiadások kompenzálására biztosított E Ft céltartalék; ezzel az intézmények működőképessége biztosított volt.

9 9 A fenti teljesítési adatok érzékeltetik, hogy intézményeink a fokozott mértékű takarékosság jegyében gazdálkodtak. Saját bevételi többleteik terhére emelték kiadási előirányzataikat. A pénzeszközátadás, egyéb támogatások során a teljesítés 197,5%, amelynek legnagyobb része a Bartók Béla Megyei Művelődési Központnál (nagyrészt az év végi számlaegyenleg átadása miatt), a Megyei Pedagógiai Intézetnél, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonnál, a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központnál, a Megyei Könyvtárnál, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál, a Megyei Sportigazgatóságnál és az Ellátó Szervezetnél jelentkeztek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a tervezettől alig maradtak el (98,7%). Ez a kiadási tétel elsődlegesen a szociális ellátásban részesülő időskorúak és az állami gondozottak ellátásához kapcsolódó kiadások alakulását mutatja. A megyei intézmények támogatása E Ft volt, ami 96,1%-os teljesítést jelent (2. számú melléklet). Az intézményfinanszírozás a kedvező tapasztalatokkal működő kiskincstári rendszer alapján történt, ami fokozta az önkormányzati gazdálkodás eredményességét, ugyanis a támogatások kiutalása mindig aktuálisan, a kiadások felmerülésének időpontjához kötött. 2. Az Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 86,0%-ban valósultak meg (1. számú melléklet), amit többségében a nagyon visszafogott és takarékos gazdálkodás eredményezett. Ennek következményeként legnagyobb tételű maradvány a személyi juttatásoknál keletkezett, az átmenetileg betöltetlen és üres álláshelyek, a betegállomány és a szülési szabadságok bérmaradványa miatt az alapilletménynél és illetménykiegészítéseknél; megmaradt a költségvetésben béreltérítésre tervezett összeg; a tervezett végkielégítés összege; a köztisztviselők napidíjánál, ami a visszafogottabb külföldi utazások következménye; továbbá a közgyűlési és bizottsági tagok juttatásai esetében képződött maradvány, ami a hiányzások miatti levonásokból adódott. Ugyancsak nagyobb összeg maradt az Európai Parlamenti választásra, az időközi országgyűlési választások lebonyolítására és a kettős állampolgárságról szóló népszavazásra biztosított tételből, amelyek ugyan kifizetésre kerültek decemberben, de a Magyar Államkincstár csak január hónapban terheli azt az önkormányzatra. A dologi kiadásoknál kifejezetten a takarékossági törekvések eredményeként E Ft nem került felhasználásra, amelyek közül jelentősek az egyéb készletbeszerzéseknél, a szolgáltatások közül az adatátviteli célú távközlési díjaknál, a szállítási és karbantartási szolgáltatásoknál, a postai kiadásoknál, a reprezentációs kiadásoknál, a reklám-propaganda anyag beszerzéseknél, az oktatás-és továbbképzéseknél, valamint ezek ÁFA vonzatánál tapasztalható maradvány összegek. 3. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközből működik, amit a kórház kiegészít saját bevételéből. A kórház fejlesztési kiadásait, lehetőségeihez képest jelentősen támogatja a megyei önkormányzat, ami évben E Ft előirányzat biztosítását jelentette: tetőszigetelési munkálatokra számítástechnikai és informatikai rendszer kialakítására egészségügyi gép-műszer beszerzésre Tét, Győri úti kerítés javítására Zrínyi utcai főzőkonyha felújítására Pályázati alapból defibrillátor beszerzésére E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

10 10 4. A Megyei Illetékhivatal működési kiadásainak fedezetét teljes egészében az illetékbevétel biztosította, így külön önkormányzati támogatást nem igényelt. A takarékos és emellett ésszerű gazdálkodás eredményeként a teljesítés 85,0% volt. Az így jelentkező pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra, valamint az elhelyezési körülmények javítására kell fordítani. 5. Díjak, alapok, támogatások, egyéb kiadások területén a felhasználás összességében 93,6% volt. Az év közben történt előirányzat emelkedéseket az előző évi pénzmaradványból adódó kiegészítés, a céllal kapott központi támogatások, az általános és céltartalékból történt kiegészítések, az előirányzatok közötti átcsoportosítások és testületi, bizottsági hatáskörben hozott döntések végrehajtásához kapcsolódó intézkedések indokolták. A megyei kitüntető díjak esetében A Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím és nyolc kitüntető díj átadásra került. A Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj tizenegy tagozatának (közoktatási, sport, védelmi és rendészeti, kulturális, sajtó, közszolgálati, egészségügyi, környezetvédelmi, területfejlesztési, ifjúsági, szociális) elismerései a beérkezett javaslatok alapján kerültek kiosztásra (a teljesítés 73,7%). Az alapokra tervezett előirányzatok cél szerinti felhasználása 83,0%-os volt, ami az alapkezelőként kijelölt bizottságok döntései alapján és az egyes rendezvényekhez kapcsolódóan történt (részletezése az 5/a. számú melléklet szerint). Az egyéb feladatokra nyújtandó támogatások összességében 95,3%-os teljesítést mutatnak (5/b.számú melléklet). A támogatandó feladatok a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra a évi költségvetés tervezésekor. E támogatási körön belül legnagyobb nagyságrend az alapítványok, szervezetek támogatása (95,3%-os felhasználással), melyek közül kiemelkedő tétel a Megyei Közoktatási Közalapítványnak utalt központi támogatás összege, a Kohézió Közalapítvány, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa, Rómer Ház Közalapítvány részére juttatott összeg. A rendezvények, mint például a Megyei Önkormányzat nagyrendezvényei, a Győri Balett 25 éves jubileumi rendezvényei, a Nemzetiségi Nap, az Eurórégió West/Nyugat Pannon brüsszeli bemutatása, stb. során a biztosított támogatási előirányzatok (94,3%) szinte teljesen felhasználásra kerültek. Az egyéb támogatásokra tervezett kiadások is 98,3%-ban valósultak meg. Az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt előirányzatokat pedig a 9. számú melléklet részletezi. A megyei önkormányzat évi egyéb kiadásainál a teljesítés összességében 93,6%. E kiadási körön belül szerepelnek a tagdíjkifizetések (54,3%), a programok, konferenciák költségei (ezen belül évben legnagyobb részt az Európai Uniós csatlakozás május 1- jei díszrendezvény lebonyolítására tervezett kiadás) amelyek teljesítése 86,1% volt. A megyénket bemutató, ismertető kiadványok elkészítéséhez, kidolgozásához, az intézményi tevékenységek teljes körű vizsgálatára és átvilágítására, a hitelkamatok, vagyonbiztosítás díjaira, stb. biztosított önkormányzati kiadások pedig E Ft-ot jelentettek az elmúlt évben (5/c. számú melléklet). 6. Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a megyei önkormányzatnál úgy az eredeti, mint a módosított előirányzattal megegyező. Ez a gyermekvédelmi feladatok ellátására igénybevett normatív támogatások előzetes megállapodás alapján történő továbbutalását jelenti a feladatot elvégző önkormányzatnak (Győr Megyei Jogú Városnak).

11 11 B) Felhalmozási kiadások A megyei önkormányzat felhalmozási kiadásai, mint az a mellékletek adataiból is szembetűnő eltérően a működési kiadásoktól, nem időarányosan jelentkeznek, mivel azokat az egyéb gyakorlati tényezők és a közbeszerzési eljárások hosszadalmas volta is jelentős mértékben befolyásolja. 1. A céltámogatásból megvalósuló gép-, műszer beszerzésnél a céltámogatási pályázatunkban megjelölt saját erő összege soron sem módosított előirányzat, sem teljesítési adat nem szerepel (mivel a pályázat sikertelen volt). A megyei közgyűlés az általa vállalt saját rész felhasználásáról úgy döntött, hogy azt a megyei kórház támogatásként kapja meg. 2. A címzett támogatásból soron egyrészt a két nagyberuházásunk (az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola építése, valamint a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház műtőrekonstrukciója) ez évi teljesítési adatai jelennek meg; másrészt pedig a Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori) 50 férőhelyes gondozási egység kialakítása. E most induló nagyberuházásunk esetében a teljesítési adat a telekegyesítés vázrajzának elkészítéséhez eddig felhasznált kiadás összegét mutatja (115 E Ft). 3. A szociális intézmények rekonstrukciós programjának folytatásaként az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) és a Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) intézményeink esetében a tetőszerkezet és konyha felújítás, az Idősek Otthona (Jobaháza) esetében pedig a konyha felújítási munkálatok befejeződtek. 4. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán az elmúlt két évben 2x E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézménynél 2x8 fő elhelyezését biztosító gyermekotthon kialakítására. A program megvalósítására a közbeszerzési eljárás évben megkezdődött, a tervezett előirányzatnál teljesítésként december 31-ig a tervek másolási költsége jelent meg (2005. évben már a kiviteli munkák is elkezdődtek). 5. Győr Megyei Jogú Várossal kötött ingatlan csere-szerződés alapján került a tulajdonunkba a E Ft értékű Bárczi Gusztáv út 2. számú ingatlan. 6. Az önkormányzat egyéb beruházásai körében az Időskorúak Otthona (Nagylózs) intézménynél új szociális otthon építésére a pályázatot ismét benyújtotta az önkormányzat. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rekonstrukciójának folytatására a már megjelent Kormány Közlemény alapján szerepel a évi címzett támogatási ígérvények között nyertünk támogatást (itt mindkét beruházáshoz szükséges tervek elkészítésének kiadásai szerepelnek). A nagycenki Kastélymúzeum szennyvíz-elvezetésének rekonstrukciós munkái befejeződtek. A évben befejezett beruházások garanciális munkáinak elvégzésére biztosított előirányzatból (Koroncó-Zöldmajor és a Soproni Lakóotthon esetében) 898 E Ft került felhasználásra. A nagylózsi Időskorúak Otthona intézményünknél az akadálymentes közlekedés megvalósult, a beruházás átadására már évben került sor évben a 75 E Ft

12 12 (megvalósítási tanulmánytervre) került kifizetésre, a beruházás tényleges kiadásai pedig már szintén az idei évet terhelik. A Győri Balett 25 éves jubileumára készülő dombormű kivitelezésére tervezett költségelőirányzat felhasználásra került. 7. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatta a Harka-Bük vasútvonal 120 km/h sebességre történő átalakításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését. A megyei önkormányzatnak nem volt célszerű az elkészült terveket a tulajdonában tartani, mivel a kivitelezésben pénzügyi forrás hiánya miatt nem tud részt venni. Ezért a megyei közgyűlés határozata alapján az elkészült terveket az önkormányzat átadta a GYSEV Rt. részére, akik a továbbiakban a munkákat elvégzik és finanszírozzák. 8. A Sopron környéki Víziközmű beruházásaira fordított kiadások teljesítése 273 E Ft volt. További teljesítés nem várható, mivel a bevételeknél már említettek szerint a megyei víziközmű vagyon június 30-án közgyűlési döntés alapján felosztásra és térítés nélkül átadásra került a települési önkormányzatoknak. 9. A Megyei Illetékhivatal beruházási, felújítási kiadásaira tervezett előirányzatnál a teljesítés E Ft, ami a B épület bővítésének befejezésére fordított kiadásokat, 2 db személygépkocsi-csere, számítástechnikai eszközök, iratmegsemmisítő, fénymásoló, lézernyomtató, bútorok és illetékbélyeg eredetiségét vizsgáló készülék vásárlását fedezte. 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen szerepelnek a megyei alapok és egyéb támogatások köréből a felhalmozási célú kiadások; az Illetékhivatal felújítására szolgáló pénzeszköz átadás az Ellátó Szervezet felújítási alapjába; a Pannon-Víz Rt-nek fejlesztési célú támogatás víziközművekre; a Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) szennyvízcsatorna hálózatának kiépítéséhez érdekeltségi hozzájárulás kifizetése a töltéstavai szennyvízelvezető Víziközmű Társulatnak. A Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány támogatásánál szereplő előirányzat Győrújbaráton szociális otthon kialakításához nyújtandó támogatás évben került kiutalásra. 11. Részesedések vásárlása soron egyrészt a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht-vá alakulásához szükséges E Ft törzstőke befizetése, másrészt pedig a Győr- Pér Repülőtér Fejlesztési Kft. zavartalan működésének fenntartása érdekében a meglévő törzsbetétének E Ft-tal történő megemelésének kifizetése szerepel. 12. Intézmények felhalmozási kiadásai összességében 69,3%-ban megvalósultak. Ezen belül a beruházások 77,6%-ban, a felújítások pedig 42,9%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti előirányzatok változását döntően a beruházási céltartalék felosztása, az intézmények bevételi többleteiből történt átcsoportosítás, a céltámogatási pályázathoz vállalt önkormányzati saját erő, és az Ellátó Szervezet által szükségszerűen betervezett felújítási munkálatok összege eredményezte. Ez utóbbinál a nyílászárók, központi szellőzőgépek, ventillátorok, hűtő-fűtővíz elosztó cseréje már csak az idei évben kezdődik el. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál és az Ellátó Szervezetnél jelentkezett E Ft összegben.

13 13 C) Pénzforgalom nélküli kiadásokon belül az általános tartalék eredeti előirányzata E Ft volt, ami kiegészült a pénzmaradványból E Ft-tal. Ebből közgyűlési, bizottsági és átruházott hatáskörben hozott döntések alapján az alábbi felhasználások történtek: Közgyűlés döntései: 10/2004. (IX. 8.) rendelet alapján: Megyei intézmények átvilágítására, ellenőrzésére elkülönített céltartalék kiegészítése Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület tagdíjának kiegészítése Kötelező illetménypótlék alapjának növekedése miatti többletkiadás fedezetére támogatás a megyei intézmények részére Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola Csorna működési többletkiadásaira Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó többletkiadás E Ft 410 E Ft E Ft E Ft E Ft 6/2004. (XII.21.) rendelet alapján: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ megszüntetésével kapcsolatos kiadások (végkielégítés, szabadság megváltás,stb.) E Ft 107/2004. (IV. 23.) KH 600 E Ft Ki kicsoda a Nyugat-Dunántúlon 2003 című kiadvány vásárlása 69/2004. (IV. 23.) KH 700 E Ft A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére a évi tagdíj megfizetése Pénzügyi Bizottság döntései: 9//2004. (II. 20.) PB 100 E Ft A csornai Reménysugár Egyesület támogatása 66/2004. (V.28.)PB 250 E Ft Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár támogatása 73/2004. (IX. 17.) PB E Ft Szentlélek Templom-és Otthonfenntartó Alapítvány támogatása 81/2004.(IX. 17.) PB Győri Balett 25. éves jubileumi rendezvénysorozatának kiadásaira E Ft 98/2004. (XI. 19.) PB 40 E Ft Idősek Otthona, Nagylózs Karácsonyi ünnepség megszervezésének támogatása

14 14 87/2004. (XI. 19.) PB 650 E Ft MÖOSZ tagdíj kiegészítése 103/2004. (XII. 10.) PB E Ft Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőfokú Szakképző Intézmény és Kollégium Csermajor részére jutalomkeret létszámcsökkentésből eredő többletkiadás mértékéig Elnöki hatáskörben: Fertő parti kiadvány támogatása Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása 300 E Ft 100 E Ft A központi céljellegű pótelőirányzatok felosztása költségvetési rendeletünk szerint elnöki hatáskörbe tartozik. Egyéb: ÁSZ vizsgálat alapján (2003. évi támogatás miatt) befizetési kötelezettség 96 E Ft A céltartalék eredeti előirányzata E Ft volt, ami kiegészült az előző évi pénzmaradványból E Ft-tal, a évi állami hozzájárulásokról SZJA bevételekről készült kiegészítő felmérés alapján 85 E Ft pótelőirányzat összegével és a megyei intézmények átvilágítására, ellenőrzésére elkülönített összeggel (3.050 E Ft-tal), valamint az intézmények létszámcsökkentéséhez kapcsolódó többletkiadás ellentételezésére megpályázott központi támogatás összegével (9.866 E Ft-tal). Ebből szeptember 30-ig E Ft került felhasználásra. Felhasználása a évi költségvetési rendeletünkben meghatározottak alapján, kiemelt egyszeri feladatokra közgyűlési, bizottsági és átruházott hatáskörben hozott döntések alapján történt. Maradványa E Ft, melyből a kötelezettségekkel terhelt tételeket a 9. számú melléklet mutatja be. D) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1. A megyei önkormányzat évi gazdálkodása folyamán folyószámla hitelt nem vett igénybe. 2. A fejlesztési célú hitel törlesztésénél a megyei intézmények fűtéskorszerűsítési programjának megvalósításához még évben felvett energiaracionalizálási hitel évi törlesztése E Ft volt, a szociális intézmények rekonstrukciójához korábban felvett hitel törlesztése pedig E Ft-ot tett ki. Az önkormányzati vagyon alakulása A megyei önkormányzat évben meglévő vagyonának alakulását a 6/a. és 6/b. számú melléklet szemlélteti. A megyei önkormányzat mérlegadatai az összes eszközök és összes források tekintetében E Ft-ot mutatnak. A befektetett eszközök összességében az előző évi szinten vannak (100,9%). Ezen belül az immateriális javak, illetve a tárgyi eszközök állománya az előző évhez viszonyítottan jelentősen megnövekedett. A befektetett pénzügyi eszközök

15 15 tekintetében látható csökkenés nagyrészt a E Ft értékpapír eladásának a következménye. Összességében a forgóeszközöknek az előző évhez képesti 98,3%-os alakulásában elsődlegesen a követeléseken belül az adósok során szereplő tartozások játszanak szerepet. A megyei önkormányzat évi gazdálkodása során az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a működési célú bevételek csak működési célú kiadásokra, a felhalmozási célú bevételek pedig csak felhalmozási célú kiadások fedezetére szolgáljanak. Az egyensúly megtartása évről-évre egyre nehezebben biztosítható és az erre való törekvés sem hozta meg teljes mértékben a kívánt eredményt. Az 1/a. számú melléklet adataiból kitűnik, hogy a felhalmozási célú bevételek teljesítése magasabb, mint a felhalmozási célú kiadásoké. Figyelembe véve a évi pénzmaradvány terhére előirányzott felhalmozási célú kiadásokat is, a vagyonfelélés mértéke közel E Ft-tal meghaladja a tervezett mértéket. A megyei önkormányzat vagyonrendelete értelmében az ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevételek a Vagyonmegőrzési alap növekedését szolgálják és csak az ingatlanokkal kapcsolatos szükséges kiadások beruházás, felújítás fedezetét képezhetik. Ez az összeg évben E Ft-ot jelentett (16. számú melléklet). Az önkormányzat az elmúlt év során módosította a vagyonrendeletét a forgalmi értékhatár tekintetében, amit E Ft-ra emelt és mely szerint ezen értékhatár feletti vagyonértékesítés kizárólag versenytárgyalás útján történhet. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény határozza meg, illetve csoportosítja az önkormányzatok tulajdonába tartozó vagyont, amelynek külön részét képezi a törzsvagyon, amit a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy az önkormányzatok saját vagyonuknak törzsvagyoni részét feléljék. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan évente leltárban kell kimutatni. E rendelkezés értelmében a hivatal Terület-Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya évre is elkészítette a megyei önkormányzat vagyonleltárát, mely a Terület-Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályon megtekinthető. A továbbiakban a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 92/A. (1) bekezdése és az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 82. rendelkezései alapján tartalmazzák a beszámoló mellékletei ( számú mellékletek) az egyszerűsített beszámolót, azaz az egyszerűsített mérleget, a pénzforgalmi jelentést, a pénzmaradvány és eredménykimutatást. HARMADIK RÉSZ A megyei önkormányzat évi pénzmaradványának elszámolása Az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 66. (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek pénzmaradványát a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell jóváhagyni. A megyei önkormányzat évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa E Ft (költségvetési pénzmaradvány E Ft, vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye E Ft).

16 16 Ebből az intézményeknél képződött maradvány E Ft, amit E Ft-os befizetési kötelezettség terhel, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa (a megszűnt Bartók Béla Megyei Művelődési Központ és az Illetékhivatal pénzmaradványával együtt) E Ft. 1. Az intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának meghatározása Az intézmények pénzmaradvány-elszámolásának szabályait a megyei önkormányzat évi költségvetését szabályozó 2/2004. (III.18.) rendelet 9. (11) bekezdése tartalmazza. Az intézmények évi beszámolóját és annak részét képező pénzmaradvány-elszámolást az Önkormányzati Hivatal felülvizsgálta és a fenti rendelet előírásainak figyelembevételével került sor a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegeinek meghatározására a következők szerint: Az intézmények évi költségvetési pénzmaradványa Ki nem utalt önkormányzati támogatás évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Jóváhagyásra javasolt összeg Elvonásra javasolt összeg E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Intézményeket megillető pénzmaradvány: E Ft A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. Jelentősebb nagyságrendű évben képződött pénzmaradvánnyal a következő intézmények rendelkeznek: A Megyei Múzeumok Igazgatósága (Győr) tárgyévi pénzmaradványa E Ft, amelynek jelentős része az átvett pénzeszközök feladattal terhelt maradványaként keletkezett az intézménynél ( E Ft). Jelentősebb maradványok a következő feladatoknál jelentkeztek: a 84. számú főút határátkelő előtti út régészeti feltárása E Ft, Ítélőtábla Domb úti ásatás E Ft, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságától restaurálásra és egyéb feladatra átvett pénzmaradványa E Ft, a kulturális szakemberek képzésére fordítandó támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa E Ft. További (átvett pénzeszközök terhére megvalósítandó) ásatási, restaurálási munkákra, valamint kiadványokra előirányzott összeg maradványa együttesen E Ft. Elvonásra javasolt összeg E Ft (közüzemi díjak és bérjárulékok maradványa). A Megyei Pedagógiai Intézet (Győr) költségvetési pénzmaradványa E Ft, amely a meghatározott célra átvett pénzeszközök (regionális oktatási együttműködési projekthez kapcsolódó PHARE támogatás) és a tárgyévben szervezett tanfolyamok maradványa, melyekhez kapcsolódóan a kiadások évben merülnek fel. A vállalkozási tevékenység eredménye 800 E Ft, amely az intézményt illeti. Az Újhelyi Imre Tejipari Középiskola, Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet (Csermajor) tárgyévi pénzmaradványa E Ft. Az intézménytől elvonásra javasolt összeg 766 E Ft. Ebből 345 E Ft a kötött felhasználású támogatás maradványa, 421 E Ft az egyéb (ellátottak pénzbeli juttatása, energia megtakarítás stb) feladattal nem terhelt maradvány.

17 17 Feladattal terhelt, az intézményt megillető maradvány E Ft, melynek jelentős része a szakképzési hozzájárulás terhére megvalósítandó feladatok, illetve a szállítói követelések fedezetét képezi. A Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ (Sopron) költségvetési pénzmaradványa E Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt összeg E Ft (szállítók, szerződéssel vállalt kötelezettségek, átvett pénzeszközök maradványa). Elvonásra javasolt összeg E Ft (kötött felhasználású támogatás, közüzemi díjak maradványa). A vállalkozási tevékenység eredménye -160 E Ft. A Tóth Antal Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola (Sopron) évi költségvetési pénzmaradványa E Ft, melyből feladattal terhelt maradvány E Ft (sportpálya építés, jubileumi jutalom, szállítók). Elvonásra javasolt összeg 509 E Ft (TB járulék maradványa, energia megtakarítás). A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr) évi költségvetési pénzmaradványa E Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa E Ft. A költségvetési maradvány 64%-a ( E Ft) az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa, amely teljes egészében az áthúzódó feladatok fedezetét képezi. A fennmaradó összeg ( E Ft) a gép-műszer és számítástechnikai eszközök beszerzésére előirányzott összeg maradványa. A szükséges eszközök beszerzése folyamatban van. A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél évben képződött pénzmaradvány E Ft, amely magába foglalja az Ellátó Szervezet és az Önkormányzati Hivatal (Ellátó Szervezet keretein belül bonyolítandó kiadásainak) maradványát. Ezen belül: Az Ellátó Szervezet tárgyévi pénzmaradványa E Ft, melynek jelentős hányada feladattal terhelt: felújítási alap kiegészítése, a közüzemi díjemelések miatti többletkiadások, beruházási célú többletkiadások (sorompós beléptető rendszer cseréje, szerszámok, takarítóeszközök pótlása), személyi juttatás kiegészítése stb. A felújítási alap kiegészítése a megyeháza épülete megfelelő műszaki állapotának biztosításához és állagának megóvásához szükséges. Feladattal nem terhelt, elvonásra javasolt maradvány E Ft. Az Önkormányzati Hivatal (Ellátó Szervezetnél kezelt) tárgyévi pénzmaradványa E Ft. Ebből elvonásra javasolt összeg: E Ft. A fennmaradó összeg ( E Ft) a következő feladatok fedezetét képezi: a személyi juttatásokhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetések, a juttatások kiegészítése (az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével) és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítésre, felmentési időre járó bér, a dologi kiadások maradványából teljesíteni kell a szállítói követeléseket, illetve az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat.

18 18 2. Az Önkormányzati Hivatalnál kezelt központosított előirányzatok maradványa E Ft. A fenti cím alatt megjelenő maradványok a megyei önkormányzat központosított költségvetési előirányzataival történő gazdálkodás eredményeként keletkeztek (bevételi többlet, az általános és céltartalékok, a felhalmozási kiadások, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ és az Illetékhivatal előirányzatának maradványai). A fenti maradványt a következő tényezők alakították: A hivatalnál kezelt (központosított) évi maradvány Az intézmények részére a kincstári rendszer szabályainak alkalmazásából adódóan évben ki nem utalt önkormányzati támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású központi támogatás és egyéb támogatás elszámolása Intézményektől elvont pénzmaradvány Összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Az állami hozzájárulások és támogatások elszámolása kapcsán a megyei önkormányzatnak E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a következő megosztásban: Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás (az ellátotti létszám tervtől való eltérése miatt, intézményenkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza) E Ft Normatív, kötött felhasználású támogatások maradványához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (részletezését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza) 801 E Ft Gyermekvédelmi feladatokra Győr Megyei Jogú Városnak utalandó összeg E Ft Normatív részesedésű személyi jövedelemadóból visszafizetési kötelezettség E Ft A hivataltól (a GAMESZ-nál kezelt előirányzatok maradványából) és az intézményektől elvonásra javasolt összeg E Ft, részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. Pénzmaradvány elvonásra a következő címeken és összegekben került sor: Meghatározott célra kapott pénzeszközök maradványa feladatelmaradás miatt Szociális intézmények évközi térítési díjemeléséből származó többletbevételének 20%-a, amely céltartalékba kerül Egyéb, feladattal nem terhelt maradvány elvonás összege: Összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft

19 19 3. Az Önkormányzati Hivatal központosított előirányzatainak pénzmaradványához kapcsolódó kötelezettségek Az Önkormányzati Hivatal központosított előirányzatainak E Ft-os maradványának felhasználási javaslatát a 9. számú melléklet tartalmazza. A pénzmaradványból lekötött előirányzat (9. számú melléklet I. rész) összege E Ft, melynek 30%-a ( E Ft) a évről áthúzódó, pénzügyileg a következő évben realizálódó feladatok teljesítésének fedezetéül szolgál. A lekötött előirányzat az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl magába foglalja korábbi közgyűlési határozatok alapján a szociális intézményektől elvont összeg (térítési díj többletének 20%-a) céltartalékba helyezését (1.998 E Ft), a évi eredeti költségvetésbe bevételként betervezett pénzmaradványt ( E Ft), a évi költségvetésbe tervezett működési célú hitel kiváltására fordítandó összeget ( E Ft), továbbá az Illetékhivatal pénzmaradványát ( E Ft). A fentieken túl a javaslat a következő évi feladatok (9. számú melléklet II. rész) finanszírozását tartalmazza: 1. Rómer Ház Közalapítvány működéséhez támogatás (előirányzat kiegészítés) 2. Műhely című folyóirat kiadásához támogatás (előirányzat kiegészítés) E Ft E Ft 3. Általános tartalék kiegészítése E Ft 4. Céltartalék képzése E Ft Ebből: évben kiírásra kerülő pályázatokhoz saját rész Tanulmánytervek (pályázatokhoz) előirányzatának kiegészítése Előre nem tervezhető rendkívüli működési és felhalmozási kiadásokra Közszolgáltatói díjemelések kompenzálása előirányzat kiegészítése E Ft E Ft E Ft E Ft

20 20 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének... rendelete (tervezet) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés a következő rendeletet alkotja: I. fejezet évi költségvetés végrehajtása 1. /1/ a. A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással b. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással c. A megyei önkormányzat intézményei évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással az 1., 2., 3/a. és a 3/b. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint állapítja meg. /2/ A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. 2. /1/ A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásait és a pénzügyi befektetéseket a 4. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 3. /1/ A közgyűlés a évi díjak, alapok felhasználását az 5/a. számú melléklet, az egyéb feladatokra nyújtott támogatások alakulását az 5/b. számú melléklet, az egyéb kiadásokat az 5/c. számú melléklet szerint határozza meg. 4. /1/ A közgyűlés a megyei önkormányzat december 31-i állapotnak megfelelő vagyonának alakulását a 6/a. és a 6/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról:

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról: Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 8. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó J A

B E S Z Á M O L Ó J A Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK B E S Z Á M O L Ó J A a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2005. éves

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló Ügyiratszám:1018/2009-5300 2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámoló szöveges értékelése I. Az intézmény feladatköre

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökétől ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére Tárgy: Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben