P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására Kecskemét, május 10. Készítette: Mészáros Katalin

2 Bevezető gondolatok Ha visszagondolunk az iskolában eltöltött éveinkre, állíthatjuk, nagy hatást gyakorolt későbbi életünkre. Akár pozitív, akár negatív értelemben ez a hatás mindenképpen erősnek bizonyul. Különösen fontos szerepe van az első nyolc évnek. Az értékrend, amit egy iskola képvisel nagy szerepet játszik annak a minőségnek a kialakításában, amely a későbbi éltünket, életpályánkat megalapozza. Ezért meghatározó, életre szóló, egyben felelősség is, mert a tudás, az attitűd, ami kialakul, amit képviselni tudunk, hatással van nemcsak a személyiségünkre, hanem a környezetünkre is. Az iskola nevelő-oktató munkájának középpontjában mindenképpen a gyermek személyisége kell, hogy álljon. Célként egy olyan értékrend kialakítása jelenik meg, amellyel el tud igazodni a jelen társadalomban, ugyanakkor felkészül a jövő társadalmába történő beilleszkedésre, képessé válik arra, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet tudjon élni. Mind személyes életében, mind munkájában megtalálja örömét. Képes legyen a fejlődésre, változásra, gyorsan tudjon reagálni a környezeti tényezőkre, alkotó módon tudjon gondolkodni, jellemezze a kreativitás, ugyanakkor biztonságos keretek között stabil alapokat kapjon. Az iskola feladata megfelelni a változó társadalmi elvárásoknak, ugyanakkor meg kell őriznie az értékeket. Egy olyan helynek kell lennie, ami gazdagító közösségi élményeket ad, fejleszti a pozitív énképet és szeretetteljes légkörben működik, az értékek és sikerek kibontakoztatására koncentrál az egyéni fejlődőképesség és a feladatok nehézségének összhangba hozásával. A tanulói teljesítmények az iskola eredményessége egyben a tantestület eredményességét is tükrözi. Az elmúlt években e gondolatok jegyében alakítottam munkámat, mint tagintézményvezető. Törekedtem arra, hogy a fenntartói elvárásoknak megfelelően a törvényi előírásokat betartva az intézményvezető útmutatásai alapján, együttműködve vezessem iskolánkat. Ezen gondolatok tükrében pályázom meg a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolájának tagintézmény-vezetői állását. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Helyzetelemzés, erőforrás meghatározás... 4 Humánerőforrás... 4 A tantestület profilja... 4 Nem pedagógus alkalmazottak... 6 A diákság összetétele, legfontosabb mutatói, jellemzői... 6 Nevelő-oktató munka, programok... 9 Az intézmény épülete, infrastruktúrája, technikai háttér Az épületek állaga, funkcióra való alkalmasságuk Infrastruktúra A gazdasági, technikai apparátus VEZETŐI PROGRAM Célok, fejlesztési elképzelések Feladatok a pedagógiai, nevelő-oktató munka területén Feladatok a humánerőforrás fejlesztésére Feladatok egyéb erőforrások fejlesztésére Az iskola szervezeti felépítése Egyéb külső nevelési tényezők, az iskola kapcsolatrendszere Záró gondolatok Mellékletek

4 Helyzetelemzés, erőforrás meghatározás A Lánchíd Utcai Általános Iskola a Széchenyiváros 2. lakótelepi iskolájaként 1979-ben önálló intézményként kezdte meg működését testnevelés tagozatos iskolaként. A 2007/2008. tanévtől az iskola önállósága megszűnt a fenntartó - az önálló gazdálkodói és munkáltatói jogkört megszüntetve a lakótelepen lévő másik 2 általános iskolával és 3 óvodával összevonta, többcélú intézményi társulást hozott létre. További szerkezetátalakítások során 2013-ban az iskolák kiváltak az intézményből és állami fenntartás alá kerültek. A három iskola közül a legnagyobb székhely iskolához kapcsolódóan tagintézményként működik tovább. Az iskola saját arculatát megtartva folytatja munkáját, immár nevében is jelezve sport általános iskolaként. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkát kezdetektől fogva a gyermekközpontúság jellemezte. A nevelőtestület hitvallása, melyet Pedagógiai programjában is rögzített, a gyermekek személyiségének fejlődése csak a TEST, a LÉLEK és a SZELLEM összhangjában valósulhat meg. Humánerőforrás A tantestület profilja A tantestület 41 tagja kiválóan (2 fő gyermekgondozási segélyen tartózkodik) felkészült pedagógus, kétharmaduk több mint 15 éves, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakos ellátottság 100%-os, 9-en több diplomával rendelkeznek, 8 pedagógusnak van egyetemi végzettsége, szakvizsgája 8 főnek. A tanítók közül 17-en tudják további műveltségterületen szerzett tudásukat hasznosítani, angol, német, magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, vizuális nevelés, ének, testnevelés területeken. Szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanár 4 fő van. 1 fő gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező fejlesztőpedagógus az SNI, BTMN - es tanulók ellátását biztosítja. Az iskolaalapító tagok közül hárman ma is ebben az iskolában dolgoznak. A következő években várhatóan három kollega nyugdíjba vonul. Két fő pályakezdő, gyakornoki státuszú kolléga nincs a tantestületben. 4

5 Pedagógus létszám Férfi Nő Több diplomával rendelkezik Egyetemi végzettsége van Szakvizsgával rendelkezik Műveltségterület van Várható nyugdíjazás Pályakezdő 41 fő 5 fő 36 fő 9 fő 8 fő 8 fő 17 fő 3 fő 2 fő 1. táblázat: Pedagógus alapadatok Az elmúlt évekre jellemző a folyamatos megújulás, a tantestület 90%-a részt vett órás képzéseken, többen újabb diplomáért tanultak. A közösség innovációra való hajlamát bizonyítja, hogy megszerzett tudásukat pályázatok írásával, tehetség programok szervezésével, tehetségműhelyek létrehozásával kamatoztatják. Négy szakmai munkaközösségben - 2 alsó tagozatos és 2 felső tagozatos - dolgoznak a pedagógusok. Az évfolyamok tanítói, tanárai összehangolt munkát végeznek, tematikáikat közösen dolgozzák ki, az osztályok specialitásait megtartva. Az osztályok, tanulók nyomon követésére, nevelési-oktatási problémáik megoldására osztálytanári teamek alakultak. A tantestület jelenlegi létszámával a feladat ellátása biztosított, összetételét tekintve megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat szakértelemmel és odaadással végzik, sokszor szabadidejük rovására is. Többen tagjai iskolán kívül működő alkotóműhelyeknek. Az elmúlt években gyermekvédelmi felelős nyújtott segítséget a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulóknak és az életvezetési problémákkal küzdő családoknak. Ebben az évben megszűnt a státusza, hiánya érezhető, feladatait az osztályfőnökök vették át. A fenntartó támogatásával alkalmi megbízással pszichológus tart foglalkozásokat tanulóinknak. Ebben a tanévben megkezdődött a pedagógus életpálya modellre történő felkészülés, eddig 6 kolléga töltötte fel e-portfólióját, kérte minősítését gyorsított eljárásban. 5

6 Nem pedagógus alkalmazottak Pedagógiai asszisztens Könyvtáros Rendszergazda Iskolatitkár 2 fő 1 fő 1fő 1 fő 2. táblázat: Alkalmazottak alapadatai A könyvtáros a Móra iskolával közös státuszon látja el feladatait, heti 3napot tölt az iskolában. Az alkalmazottak átlátják az iskolában zajló pedagógiai folyamatokat, munkájukat elkötelezettséggel végzik. A diákság összetétele, legfontosabb mutatói, jellemzői A statisztikai adatokból kitűnik - a tanulólétszámot figyelembe véve - a szervezet életgörbéje a 2010/2011-es tanévben mélypontra került, azóta azonban folyamatos emelkedést mutat. Az akkori 414 fős iskolai létszám mára már 464 főre növekedett. A magasabb évfolyamokon két párhuzamos osztályra beállt felső tagozatos osztályokkal szemben az elmúlt három évben az első három évfolyamon három párhuzamos osztályt kellett indítani. A 3. ábrán látható tagozati bontásokon jól megfigyelhető, hogy mára megfordult az arány a tagozatok között, jelenleg az alsó tagozatosok aránya 55% a felső tagozatos 45%-kal szemben az iskolai tanulólétszám tekintetében. Tanév tanulók SNI BTMN HH HHH 2009/ / / / / táblázat: Tanulólétszám 6

7 1. ábra: Tanuló létszám 2. ábra: Tanulólétszám tagozati bontásban Mindez nemcsak a demográfiai folyamatoknak köszönhető, hanem a sikeres beiskolázásnak. A tantestület pedagógusai újabb és újabb programokkal igyekezték meggyőzni a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy iskolánkat válasszák. A befektetett energia fokozatosan hozta az eredményt. (4. táblázat, 3. ábra). A 2010/2011-es tanévhez képest a 2013/2014-es adatokat tekintve 75%-os létszámemelkedést regisztrálhatunk. TANÉV BEIRATKOZOTT Később jött Végleges létszám iskolába felmentett indul 2009/ / / / / táblázat: Beiskolázási adatok 3. ábra: Beiskolázás alakulása Az iskola arra törekszik, hogy aki ide beiratkozott, itt is fejezze be általános iskolai tanulmányait, a nyolc és hat osztályos gimnáziumok elszívó hatása kevésbé érezhető. A 5. számú táblázatban megfigyelhető, hogy az elmúlt öt évben a tíz kilépési lehetőséget figyelembe véve (4. és 6. évfolyamon együtt) kétszer fordult elő, hogy a tanulók 8-9%-a folytatta tovább tanulmányait gimnáziumban, és ez az érték sem jelentett többet 4 tanulónál. Az iskola teljes létszámához viszonyítva az 1%-ot sem éri el. 7

8 TANÉV 4. évf. Bányai % J. G. 6. évf. Katona J. G. Református G. % 2009/ , , / , , / , , / , , / , ,28 5. táblázat: Továbbtanulás 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba A továbbtanulási kimutatásokból látszik a beiskolázás terén végzett folyamatos, kitartó munka. A korábbiakban kitűzött célját elérte az iskola, csökkentette a szakiskolákban továbbtanulók számát, a szakközépiskolába iratkozókét pedig ezzel együtt növelte. Az elmúlt öt év 8. évfolyamos továbbtanulási adatait tekintve, a különböző középiskolákba jelentkező és felvett tanulók aránya állandósulni látszik. A szakközépiskolákban a végzett tanulók közel 70%-a folytatja tanulmányait, a további 30%-a szakiskola és a gimnáziumok között oszlik meg. A 4. ábrán a gimnáziumban tovább tanulók közül kiemelésre került a sport osztályt választók. Az ábrán látható, hogy az elmúlt években a tanulók kis %-a választotta csak ezt a szakirányt. 4. ábra: Továbbtanulási mutatók 8

9 Nevelő-oktató munka, programok Az elmúlt években több szerkezeti változáson esett át az iskola, azonban ezek a változások a nevelő-oktató munkát nem érintették. Az intézmény stratégiájába illeszkedve először intézményegységként jelenleg, mint tagintézmény végzi feladatait. A tagintézmény sajátos arculata megmaradt, szellemiségében nyitott, befogadó és gyermekszerető, programjait is ennek megfelelően építi fel. A tanulók nagy része egész napját az iskolában tölti és ez az igény egyre jobban fokozódik. Az 5. ábrán jól látható, hogy az iskolaotthonos rendszerben tanuló diákok teljes létszámmal itt vannak az iskolában egész nap. A 3-4. évfolyamok napközis csoportjaiban szintén teljes a tanulói létszám, a tanulószoba iránti igény is egyre növekszik. Ebben a tanévben az előző évihez képest megduplázódott a csoportok száma, ma már négy csoportban töltik itt délutánjaikat a felső tagozatos gyermekek. Az elmúlt öt év távlatában az egész nap iskolában tartózkodó tanulók száma 58%-ról 82%-ra növekedett. 5. ábra: Tanulók iskolai elfoglaltság szerint A nevelő-oktató munka a Köznevelési törvény, a NAT és a Kerettantervben meghatározottak szerint folyik. A Pedagógiai Program helyi tantervében az idegen nyelv oktatást és az informatika tantárgyat kiemelten kezeli az iskola. A szabadon választható órakeret terhére további órákat iktatott be. Így a tanulók már első osztályban megkezdik az angol vagy német nyelv tanulását. A tanórákon nagy hangsúlyt fektet a belső differenciálásra, a kooperatív tevékenységekre, az együttműködési készség alakítására, az IKT eszközök használatára. 9

10 Az iskola fő profilja az emeltszintű testnevelés oktatása. Alapvető célkitűzése a mozgás, mint életforma kialakítása, megszerettetése, a versenyszerű sportolás, sport utánpótlás nevelése. Tevékenységét a Magyar Olimpiai Bizottság támogatja, annak módszertani központjaként működik. A Köznevelési Típusú Sportiskolai Kerettanterv tanuló osztályokban kiemelt tehetséggondozás folyik. Ez a rendszer évfolyamonként egy osztályt érint, jelenleg 200 tanulóval. Az osztályokba való bekerülés sport képességek mérése alapján történik és szélesebb beiskolázási körzetet biztosít. A sportágválasztáshoz és a versenyeztetéshez az iskola együttműködési megállapodásokat köt sportegyesületekkel. Kiemelt sportágként kezeli az atlétikát, a lány tornát, a kézilabdát, ugyanakkor széles választékot biztosít az iskola minden tanulójának ahhoz, hogy érdeklődése és kedve szerint különböző sportágakat kipróbáljon. Egyben jelentős szerepet vállal a megye sportéletében hagyományos, nagy létszámot vonzó, színvonalas saját rendezvényekkel. Az elmúlt évek alatt sikerült az iskolának az ország egyik legjobb intézményévé emelkednie. Számos volt tanítvány jutott el a felnőtt válogatottságig atlétika, kosárlabda, búvárúszás, ökölvívás, birkózás, labdarúgás, rögbi sportágban. A es tanévben a Magyar Diáksport Szövetség általános iskolai pontversenyét fölényesen nyerte, kiérdemelve evvel a legjobb helyet az országos diákolimpiai döntők eredményei alapján. A 2013-as évben az Országos Diákolimpiai versenyrendszerben az előkelő országos 2. helyet foglalta el ben megkezdődött az iskola tehetséggondozó folyamatainak rendszerbe foglalása. A Gardneri intelligencia területeket figyelembe véve gazdagító programokat kínál magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika-logika, természettudományos vizuális, zenei, kinesztetikus intraperszonális és interperszonális területeken is. Míg az 1-2. osztályban szakkörök érdeklődési körök keretében, 3. osztálytól tehetségműhelyekben folyik a munka, a legjobbak pedig versenyeken vesznek részt, egyre jobb eredményekkel ban a színvonalas munka eredményeként az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyerte el az iskola. Megkezdődött a hálózatépítés, ma már több tehetségponttal kötött együttműködési megállapodást, közös programok lebonyolítására, vagy más tehetségpontok programjainak kedvezményezettjeivé váltak a tanulók. Második éve rendez tehetségnapokat, színvonalas szakmai előadások megtartásával. Útjára indította Mozgó diák prezentációkészítő tehetséggondozó versenyét. A pályázati lehetőségek is bővültek, 10

11 ebben a tanévben egy zenei gazdagító programot és egy természettudományos programot támogatott a Nemzeti Tehetség Program. A TÁMOP pályázat keretében előminősített referenciaintézményként három Jó gyakorlatot töltött fel az iskola az Educatio honlapjára. Mindhárom program a tanórán kívüli tevékenységet erősíti. A Tervezzünk napközit keretében évek óta két alsó tagozatos projekt fut. A projekt bemutatók rendszeres részt vevői a szülők. Az ÉR-GYŰ-KE (Érdeklődj, Gyűjts, Keress!) osztályszintű projektet a diákönkormányzat szervezi a tanulóknak szűkebb és tágabb környezetüket ismerhetik meg. A közösségi és iskolai közéletre nevelésben a diákönkormányzat jelentős szerepet vállal. Az Összkar című rendezvény a város általános iskolai kórusainak biztosít fellépési és közös éneklési lehetőséget. A TÁMOP /A/ projektben a Tanulóközpontú oktatásszervezési módszerek alkalmazása című fejlesztő műhely munkájába kapcsolódott be az iskola. A pedagógusok a hálózati tanulás során a Dél-alföldi régió 6 iskolájával működött együtt és mutatta be jó gyakorlatait. Nagy gondot fordít az iskola az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére. Az elsős tanítók a fejlesztőpedagógussal együttműködve feltérképezik a gyermekek adottságait, képességeit az iskolába kerüléskor. A ös tanévben elkezdődött a minden tanulóra kiterjedő DIFER vizsgálat alkalmazása. A sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma, ha nem is nagymértékben, de emelkedő tendenciát mutat. Öt év alatt 9%-ról 16%-ra emelkedett, hallás és látás sérült tanulója is van az iskolának. Konzorciumi együttműködésben a TAMOP pályázat keretében egyéni fejlesztési tervek, sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésére pedagógiai gyakorlatok kidolgozására kerül sor. Az összes tanuló ellátását a fejlesztő pedagógus nem tudja megoldani, a BTMN-es tanulókat korrepetálásában a szaktanárok részt vesznek. 6. ábra: SNI, BTMN tanulók mutatói 11

12 mérési terület évfolyam Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Az Országos kompetenciamérés eredményei minden tanévben elemzésre kerültek. A törvény szerint egy tanévben sem kellett intézkedési tervet készíteni, de az éves munkatervben minden tanévben kiemelt feladatként került betervezésre a felkészülés. Az 6. számú táblázat az elmúlt öt év eredményeit mutatja. 6. táblázat: Az Országos kompetenciamérés eredménye 5 évre visszamenőleg Átlageredmény matematika szövegértés : A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott értéktől : A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől Az átlageredmények nem különböznek szignifikánsan egyik mérési területen sem az országos eredményektől es években szövegértés átlageredménye mindkét évfolyamon magasabb értéket ad az országostól. Matematika mérési területen 6. évfolyamon 2 alkalommal, 8. évfolyamon 1 alkalommal ért el magasabb értéket a tagintézmény. Az intézmény épülete, infrastruktúrája, technikai háttér Az épületek állaga, funkcióra való alkalmasságuk Az iskola épületében a jelenlegi tanulócsoportok elhelyezése megfelelő és a későbbi három párhuzamos osztállyal is biztosított. A hálózati tanulás és belső tudásátadás megvalósításához pályázati keretből konferenciaterem került kialakításra. A tornacsarnok és a kapcsolódó sportudvar kielégítően el tudja látni a mindennapos testnevelés és sportági edzések óráit. 12

13 Az elmúlt években a Szemünk fénye programban a világítótestek cseréje megtörtént, a fűtésrendszer korszerűsítve lett. A tornacsarnok öltözői felújításra kerültek, pályázati forrásból a tetőbeázások problémája megoldódott. Azonban az iskola épületében a vizes blokkok elhasználódtak, a homlokzat felújításra szorul. A sportudvar átalakítása szükséges. Infrastruktúra Eszköz és egyéb dologi tényezők fejlesztése, bővítése és a tárgyi állomány cseréje folyamatos. IKT eszközökkel jól ellátott az iskola, 10 interaktív tábla és az első két szinten minden tanteremben személyi számítógép található. A megfelelő számú laptop, több netbook segíti a pedagógusok felkészülését és a tanulók tanórai munkáját. A tanügyi adminisztrációt közös szervermappa teszi gördülékennyé. Az ügyviteli terület számítógépparkja megfelelő. Internet elérhetőség az iskola minden pontján megtalálható, azonban néha akadozik. A multimédiás eszközök tárháza, fénymásolási lehetőség, egyéb taneszközök jól szolgálják az oktatást. A gazdasági, technikai apparátus Az iskolát a KMJV Széchenyivárosi Óvoda működteti. A titkárság a tanügyi és adminisztrációs feladatokat megfelelően ellátja, koordinálja a technikai tevékenységeket és kapcsolatot tart a székhely intézménnyel, a működtetővel és a fenntartóval a hatáskörébe tartozó ügyekben. Az oktatást közvetlenül segítő eszközök és az informatikai eszköztár karbantartása megoldott. A takarítást a PROFI KOMFORT Kft. biztosítja hosszú évek óta. Az iskolai tálaló konyhát jelenleg a HIRÖS Kft. működteti. A konyhán dolgozókkal és az üzemeltetővel jó kapcsolatot alakított ki az iskola. A biztonságért a Bács-Security őrző-védő szolgálata felel. Közmunkaprogramban alkalmanként karbantartók, portások és udvari munkások látnak el feladatokat. Működésében, egyéb források megteremtésében segítséget nyújt a Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány, és a LDSE. 13

14 VEZETŐI PROGRAM Célok, fejlesztési elképzelések A helyzetelemzésben feltárt adatok alapján az alábbi kép körvonalazódott az iskoláról. A tanulólétszám, ha nem is nagymértékben, de folyamatosan növekszik. Ez három párhuzamos osztály indítását teszi szükségessé. A továbbtanulási mutatók javultak nőtt a szakközépiskolákban továbbtanulók száma, a szakképzőkével szemben. Az iskola tehetséggondozásban és pályázati programok megvalósításában kiemelkedő sikereket könyvelhet el. A tantestület felkészítésével elindult a tanuló szervezetté válás útján. Alkalmas a belső tudásátadásra, a hálózati tanulásra és újabb innovációk megvalósítására. Az új törvényi szabályozók és tanügyi dokumentumok bevezetésével megkezdődött az iskola újra pozicionálása. Az életpályamodell bevezetésével megkezdődik a személyes karriercélok kialakítása, a pedagógiai folyamatok tudatosabb tervezése Ezen folyamatokból kiindulva C É L K I T Ű Z É S E I M B E N é s T E V É K E N Y S É G E M B E N a stabilitás és folyamatos megújulás elvét kívánom érvényesíteni. Egy olyan szellemiség kialakítását, mely a kor kihívásainak megfelel, és amelyben az alapértékek és a tanulóközpontúság egyszerre érvényesül. Fontosnak tartom az elért értékek megőrzését, az értékrend megszilárdítását, a hagyományok egységes keretrendszerbe foglalását. A megkezdett folyamatok, programok kiteljesítését, jó gyakorlatok, pályázatok fenntartását. A helyzetelemzésben vázolt trendek megtartását. Az iskola működéséhez szükséges tanulólétszám megtartását, a sikeres továbbtanulás erősítését. A nevelő-oktató munka színvonalának további emelését. A közösségi eredmények, nevelési hatások kiteljesítését. A tanulók személyiségének kibontakoztatását, a folyamatos, sokoldalú konstruktív tevékenység biztosítását, a célzott segítségnyújtást. 14

15 A kooperatív munkaszervezési modell további alakítását, az együttműködési készség fejlesztését. A permanens és sokoldalú tevékenység biztosításával az önfejlesztő magatartás alakítását. Nyugodt, biztonságos, kiszámítható légkör megtartását az iskolában folyó pedagógiai munkához, hogy gyermek, pedagógus, szülő egyaránt jól érezze magát. Feladatok a pedagógiai, nevelő-oktató munka területén A belső tartalmak erősítésének garanciáját az alábbiakban látom. A módszertani kultúra folyamatos fejlesztése, az árnyaltabb tanulásszervezés megtartása a pedagógiai munka egyik legfontosabb elemeként. Ez biztosítja, a saját fejlődési ütemben való haladást. Ehhez szükséges a mozgékony belső differenciálás, mely alkalmazkodik a tanulók érdeklődéséhez képességeihez, tudásszintjéhez. A gyakorlat és cselekvésorientált differenciálás egyéni, páros, csoportmunkában valósulhat meg. A különböző kooperációs technikák motivációs, ambíciónövelő szerepe stabilabb személyiséget eredményez, mely a tanulás sikerességét segíti. Az oktatási tartalmak egymásra épülésével biztosítható a folyamatos, rendszerezett tudás kialakítása. A humán műveltség elsajátíttatása mellett a természettudományos műveltség megszerzése is fontos a mai kor emberének. o A tanulási technikák elsajátításának minden tantárgyban érvényesülnie kell. Ez az alapja a szaktárgyi tudás elsajátításának is. o Fontos, hogy a tanulók jó olvasási és szövegértési képességekkel rendelkezzenek. o Matematikában a gondolkodás fejlesztésére teszem a hangsúlyt, a problémák megoldásának sora vár ránk a felnőtt élet során. o Az idegen nyelv tanulásának első osztálytól történő bevezetésének sikerességét abban látnám, ha egyre többen tennének még általános iskolás korukban alapfokú nyelvvizsgát. o Informatika oktatását szakköri keretekben szeretném visszaállítani, akár első osztálytól. 15

16 A művészeti nevelés a személyiségfejlesztés egyik területe. A Szentesi Alapfokú Művészetoktatási Iskolával meglévő kapcsolatunk mellett, a lehetőségét keresném annak, hogy a dráma, színjáték és képzőművész tanszakok mellett a zene területén, a hangszeres oktatásban is megkezdődjön a tehetséggondozás. Továbbra is kiemelt feladat az Országos kompetenciamérésre való felkészülés. Az eredmények értékelésénél a szakmai munkaközösségek elemző és értelmező munkája az elsődleges, de a levont következtetések, megállapítások a teljes nevelőtestületet érintik. Fontos az osztályok összetételének elemzése képességszintek szerint, s a tanulók differenciált fejlesztésének tervezése. Amennyiben a kompetenciamérés eredmény indokolja csoportbontások alkalmazása matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakban. Minden pedagógus kötelessége hogy saját szaktárgyi óráján, valamint a napközi és tanulószoba tanulási ideje alatt az adott szaktantárgyhoz kapcsolódóan fejlessze a kulcskompetenciákat. Fontos a pedagógiai hozzáadott érték vizsgálata, az eredmények összevetése más intézmények eredményeivel. Szükséges egy belső mérési rendszer kidolgozása, az eredményesség, hatékonyság érdekében. A hatékonyabb osztályfőnöki munkával és az erősebb szervezeti kooperációval remélem a tanulók neveltségi szintjének emelését. A gyermekek szociokulturális helyzetének megismerése, szociometria készítése az osztályfőnöki munka, fontos feladata. Ajánlom bevezetésre a tanulói fogadó órát, hogy a tanulóknak is lehetősége nyíljon a problémáik megbeszélésére. A sportiskola működésének továbbfejlesztését több területen képzelem el. Kidolgozásra ajánlom a testnevelés kapcsolását egy emelt szintű idegen nyelv oktatásával. Mint tehetségpont a nagycsoportos óvodások atlétikus képességeinek felmérési rendszerének kialakítását. Újabb kapcsolatok építését más sport tagozatos iskolákkal. A tehetséggondozás területén a tehetségműhelyek fenntartását és tevékenységük szélesítését, további gazdagító programok megvalósítását. Külső szakembereket, mentorokat felkérni a tehetséggondozó programjainkba, megalakítani a Lánchídas Tehetségbarátok Körét. 16

17 Feladatok a humánerőforrás fejlesztésére Az iskola céljainak megvalósításához erőforrásokat kell mozgósítani, bevonva minél több kollégát az alkotó munkába, sok embernek, sok ötletét felhasználni. Fontosnak tartom, hogy minden területhez folyamatosan biztosítva legyenek a megfelelő szakemberek. Továbbra is felkutatom azokat a csoportos továbbképzési lehetőségeket, amelyek helyben biztosítanak tantestületi felkészítést Szeretném alkalmazni a mentori rendszert. A tantestület összetétele életkor szerint heterogén, széles skálán ível át. A pályakezdőket a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezők jól tudják segíteni a szakmai munkájukban Nagy hangsúlyt helyezek a csapatmunkára, munkaközösségeken belüli kooperáció mellett a különböző munkaközösségek szakmai együttműködésére, illetve az egy osztályban tanító tanárok megbeszéléseire. Továbbá az aktuális feladatokra alakult teamekre. A nevelőmunka színvonalának emeléséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógusok módszertani felkészültsége megfelelő legyen. Ehhez nélkülözhetetlen a folyamatos megújulás, önfejlesztés. Továbbképzéseken lehet megtanulni a differenciáláshoz szükséges technikákat - egyéni fejlesztés, csoportmunka, kooperáció, projektmódszer. A továbbképzéseken hallottak kamatoztathatók több kolléga számára is, ha a résztvevő a tanultakat továbbadja, fontosnak tartom a tudásmegosztást, a belső tudásátadást. Ugyanígy a hálózati tanulást. Az elkövetkező években kiemelt feladatként kezelem szakmai ellenőrzésre és az életpálya modellre való felkészítést. Belső továbbképzés keretében ismertetem meg a kollégákat a törvényi előírásokkal. A tanügyi dokumentumok készítésének szabályait, az óralátogatás indikátorait és a portfólió készítés szabályait beépítem a napi működésbe. Az éves ellenőrzési tervet ennek megfelelően állítom fel. Terveim között szerepel egy közösen kidolgozott elismerési rendszer felállítása. 17

18 Feladatok egyéb erőforrások fejlesztésére Az iskola külső környezetének rendezettsége és tisztasága nagyobb odafigyelést igényel ebben a működtető segítségét kérem. A homlokzat és az iskolaépületben lévő vizesblokkok felújítása az elkövetkezendőkben esedékessé válik, ennek realitása a működtető finanszírozásának függvénye. Az udvar parkosítása, lehetőség szerinti játékok elhelyezése kulturált környezetet teremtene az alsósok levegőzésére, szabadban töltött játéktevékenységre, ezért tenni szeretnék. A tantermekben megkezdett bútorcserét szorgalmazom. Az internetsáv bővítését kérni fogom. A szaktárgyi szemléltetőeszközök beszerzését bővítésének a lehetőségét pályázati források felkutatásával biztosítom. Saját hatáskörömben törekszem a takarékos gazdálkodásra, a törvényesség betartására. Iskolai külső kommunikáció fejlesztése Az iskolai sporttevékenység megismertetésére mindig is figyelt az iskola. Szükségesnek tartom azonban, emellett a belső tartalmi munka megismertetését szélesebb transzparencia kialakítását. Törekszem arra, hogy az iskola külső és belső megjelenésében is közvetítse a benne folyó munkát, megalkossa arculati kódexét. A honlapot a pedagógusok és a rendszergazda segítségével naprakészen tartom. Minél többen ismerjék meg az iskolai tevékenységeket egy eredményesebb kommunikálás révén. A médiákkal fontos a kapcsolattartás elmélyítése, több lehetőséget kell kérnünk a szereplésre. Az iskola szervezeti felépítése A tagiskola-vezetőnek elsődleges feladata a szakmai irányítás. Közvetlen munkatársa a tagintézmény-vezető helyettes. Ahhoz, hogy az iskola működése sikeres legyen, nélkülözhetetlen a felelős munkamegosztás, amely a munkaköri leírásokban realizálódik. 18

19 Vezetői munkámban számítok a kollégáim segítségére. Kiemelten a kibővített iskolavezetés tagjaira a munkaközösség-vezetőkre. Állandó meghívottak: a KAT vezetője, - aki egyben az intézményi KAT vezetője is, - szakszervezet képviselője, DÖK vezető, esetenként egyéb meghívottak. A feladata: döntések előkészítése, feladatok kijelölése, az események, rendezvények megszervezése, tájékoztatás, hibafeltárás, információcsere. Négy munkaközösség működik 2 alsó és 2 felső tagozaton. Feladatuk a konkrét szakmai munka irányítása. Felelősek a pedagógiai programban vázolt feladatok megvalósításáért. Saját területükön a legmagasabb szakmai kompetenciával bírnak, ezért erősíteni szeretném szerepüket. A szakmai érdekeket is koordináló munkaközösségek, vezetőik az iskolavezetés tagjaként közösen kialakított és jóváhagyott jogokkal és kötelességgel rendelkezve képviselik a nevelőtestület érdekeit. Feladatomnak tekintem a belső kommunikáció, az információáramlás erősítését. Célom a nyitott vezetés létrehozása az információ áramoltatásában, az oda-vissza út kiépítése, ennek folyamatos biztosítása érdekében kívánom megtervezni az értekezletek különböző szintjeit és gyakoriságát. Aktuális feladatok végrehajtása esetén, (pl. projekt szervezése) ideiglenes munkacsoport létrehozását továbbra is megtartom, melyben a kollégák érdeklődési körüknek megfelelően egyedi megbízása alapján dolgoznak. A tantestületen belül törekszem az egységes stílus, hangnem, üzenet közvetítésére, a konfliktusok minimalizálására, ugyanakkor az egészséges vita fenntartására. Számítok munkám során az SZMK választmány elnökségére, akikkel megfelelő gyakorisággal találkozunk. Javaslataikat, információikat, észrevételeiket figyelembe veszem a problémák feltárása során. Vezetői munkámban az a szándék vezérel, hogy vezetőtársaim, a tagintézmény-vezető helyettes, munkaközösség-vezetők, de minden szakember véleményére alapozva, minden jelentősebb iskolai ügyben kikérjem véleményüket. Fontos számomra, hogy összekötő szerepet töltsek be az intézményvezető és a tantestület között. Egyéb külső nevelési tényezők, az iskola kapcsolatrendszere A fenntartóval közvetlen kapcsolatot az intézmény vezetője tart. Munkámat az ő irányításával végzem. 19

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I.  Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési tapasztalat.területen szerzett gyakorlat..használatában

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben