P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására Kecskemét, május 10. Készítette: Mészáros Katalin

2 Bevezető gondolatok Ha visszagondolunk az iskolában eltöltött éveinkre, állíthatjuk, nagy hatást gyakorolt későbbi életünkre. Akár pozitív, akár negatív értelemben ez a hatás mindenképpen erősnek bizonyul. Különösen fontos szerepe van az első nyolc évnek. Az értékrend, amit egy iskola képvisel nagy szerepet játszik annak a minőségnek a kialakításában, amely a későbbi éltünket, életpályánkat megalapozza. Ezért meghatározó, életre szóló, egyben felelősség is, mert a tudás, az attitűd, ami kialakul, amit képviselni tudunk, hatással van nemcsak a személyiségünkre, hanem a környezetünkre is. Az iskola nevelő-oktató munkájának középpontjában mindenképpen a gyermek személyisége kell, hogy álljon. Célként egy olyan értékrend kialakítása jelenik meg, amellyel el tud igazodni a jelen társadalomban, ugyanakkor felkészül a jövő társadalmába történő beilleszkedésre, képessé válik arra, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet tudjon élni. Mind személyes életében, mind munkájában megtalálja örömét. Képes legyen a fejlődésre, változásra, gyorsan tudjon reagálni a környezeti tényezőkre, alkotó módon tudjon gondolkodni, jellemezze a kreativitás, ugyanakkor biztonságos keretek között stabil alapokat kapjon. Az iskola feladata megfelelni a változó társadalmi elvárásoknak, ugyanakkor meg kell őriznie az értékeket. Egy olyan helynek kell lennie, ami gazdagító közösségi élményeket ad, fejleszti a pozitív énképet és szeretetteljes légkörben működik, az értékek és sikerek kibontakoztatására koncentrál az egyéni fejlődőképesség és a feladatok nehézségének összhangba hozásával. A tanulói teljesítmények az iskola eredményessége egyben a tantestület eredményességét is tükrözi. Az elmúlt években e gondolatok jegyében alakítottam munkámat, mint tagintézményvezető. Törekedtem arra, hogy a fenntartói elvárásoknak megfelelően a törvényi előírásokat betartva az intézményvezető útmutatásai alapján, együttműködve vezessem iskolánkat. Ezen gondolatok tükrében pályázom meg a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolájának tagintézmény-vezetői állását. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Helyzetelemzés, erőforrás meghatározás... 4 Humánerőforrás... 4 A tantestület profilja... 4 Nem pedagógus alkalmazottak... 6 A diákság összetétele, legfontosabb mutatói, jellemzői... 6 Nevelő-oktató munka, programok... 9 Az intézmény épülete, infrastruktúrája, technikai háttér Az épületek állaga, funkcióra való alkalmasságuk Infrastruktúra A gazdasági, technikai apparátus VEZETŐI PROGRAM Célok, fejlesztési elképzelések Feladatok a pedagógiai, nevelő-oktató munka területén Feladatok a humánerőforrás fejlesztésére Feladatok egyéb erőforrások fejlesztésére Az iskola szervezeti felépítése Egyéb külső nevelési tényezők, az iskola kapcsolatrendszere Záró gondolatok Mellékletek

4 Helyzetelemzés, erőforrás meghatározás A Lánchíd Utcai Általános Iskola a Széchenyiváros 2. lakótelepi iskolájaként 1979-ben önálló intézményként kezdte meg működését testnevelés tagozatos iskolaként. A 2007/2008. tanévtől az iskola önállósága megszűnt a fenntartó - az önálló gazdálkodói és munkáltatói jogkört megszüntetve a lakótelepen lévő másik 2 általános iskolával és 3 óvodával összevonta, többcélú intézményi társulást hozott létre. További szerkezetátalakítások során 2013-ban az iskolák kiváltak az intézményből és állami fenntartás alá kerültek. A három iskola közül a legnagyobb székhely iskolához kapcsolódóan tagintézményként működik tovább. Az iskola saját arculatát megtartva folytatja munkáját, immár nevében is jelezve sport általános iskolaként. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkát kezdetektől fogva a gyermekközpontúság jellemezte. A nevelőtestület hitvallása, melyet Pedagógiai programjában is rögzített, a gyermekek személyiségének fejlődése csak a TEST, a LÉLEK és a SZELLEM összhangjában valósulhat meg. Humánerőforrás A tantestület profilja A tantestület 41 tagja kiválóan (2 fő gyermekgondozási segélyen tartózkodik) felkészült pedagógus, kétharmaduk több mint 15 éves, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakos ellátottság 100%-os, 9-en több diplomával rendelkeznek, 8 pedagógusnak van egyetemi végzettsége, szakvizsgája 8 főnek. A tanítók közül 17-en tudják további műveltségterületen szerzett tudásukat hasznosítani, angol, német, magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, vizuális nevelés, ének, testnevelés területeken. Szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanár 4 fő van. 1 fő gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező fejlesztőpedagógus az SNI, BTMN - es tanulók ellátását biztosítja. Az iskolaalapító tagok közül hárman ma is ebben az iskolában dolgoznak. A következő években várhatóan három kollega nyugdíjba vonul. Két fő pályakezdő, gyakornoki státuszú kolléga nincs a tantestületben. 4

5 Pedagógus létszám Férfi Nő Több diplomával rendelkezik Egyetemi végzettsége van Szakvizsgával rendelkezik Műveltségterület van Várható nyugdíjazás Pályakezdő 41 fő 5 fő 36 fő 9 fő 8 fő 8 fő 17 fő 3 fő 2 fő 1. táblázat: Pedagógus alapadatok Az elmúlt évekre jellemző a folyamatos megújulás, a tantestület 90%-a részt vett órás képzéseken, többen újabb diplomáért tanultak. A közösség innovációra való hajlamát bizonyítja, hogy megszerzett tudásukat pályázatok írásával, tehetség programok szervezésével, tehetségműhelyek létrehozásával kamatoztatják. Négy szakmai munkaközösségben - 2 alsó tagozatos és 2 felső tagozatos - dolgoznak a pedagógusok. Az évfolyamok tanítói, tanárai összehangolt munkát végeznek, tematikáikat közösen dolgozzák ki, az osztályok specialitásait megtartva. Az osztályok, tanulók nyomon követésére, nevelési-oktatási problémáik megoldására osztálytanári teamek alakultak. A tantestület jelenlegi létszámával a feladat ellátása biztosított, összetételét tekintve megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat szakértelemmel és odaadással végzik, sokszor szabadidejük rovására is. Többen tagjai iskolán kívül működő alkotóműhelyeknek. Az elmúlt években gyermekvédelmi felelős nyújtott segítséget a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulóknak és az életvezetési problémákkal küzdő családoknak. Ebben az évben megszűnt a státusza, hiánya érezhető, feladatait az osztályfőnökök vették át. A fenntartó támogatásával alkalmi megbízással pszichológus tart foglalkozásokat tanulóinknak. Ebben a tanévben megkezdődött a pedagógus életpálya modellre történő felkészülés, eddig 6 kolléga töltötte fel e-portfólióját, kérte minősítését gyorsított eljárásban. 5

6 Nem pedagógus alkalmazottak Pedagógiai asszisztens Könyvtáros Rendszergazda Iskolatitkár 2 fő 1 fő 1fő 1 fő 2. táblázat: Alkalmazottak alapadatai A könyvtáros a Móra iskolával közös státuszon látja el feladatait, heti 3napot tölt az iskolában. Az alkalmazottak átlátják az iskolában zajló pedagógiai folyamatokat, munkájukat elkötelezettséggel végzik. A diákság összetétele, legfontosabb mutatói, jellemzői A statisztikai adatokból kitűnik - a tanulólétszámot figyelembe véve - a szervezet életgörbéje a 2010/2011-es tanévben mélypontra került, azóta azonban folyamatos emelkedést mutat. Az akkori 414 fős iskolai létszám mára már 464 főre növekedett. A magasabb évfolyamokon két párhuzamos osztályra beállt felső tagozatos osztályokkal szemben az elmúlt három évben az első három évfolyamon három párhuzamos osztályt kellett indítani. A 3. ábrán látható tagozati bontásokon jól megfigyelhető, hogy mára megfordult az arány a tagozatok között, jelenleg az alsó tagozatosok aránya 55% a felső tagozatos 45%-kal szemben az iskolai tanulólétszám tekintetében. Tanév tanulók SNI BTMN HH HHH 2009/ / / / / táblázat: Tanulólétszám 6

7 1. ábra: Tanuló létszám 2. ábra: Tanulólétszám tagozati bontásban Mindez nemcsak a demográfiai folyamatoknak köszönhető, hanem a sikeres beiskolázásnak. A tantestület pedagógusai újabb és újabb programokkal igyekezték meggyőzni a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy iskolánkat válasszák. A befektetett energia fokozatosan hozta az eredményt. (4. táblázat, 3. ábra). A 2010/2011-es tanévhez képest a 2013/2014-es adatokat tekintve 75%-os létszámemelkedést regisztrálhatunk. TANÉV BEIRATKOZOTT Később jött Végleges létszám iskolába felmentett indul 2009/ / / / / táblázat: Beiskolázási adatok 3. ábra: Beiskolázás alakulása Az iskola arra törekszik, hogy aki ide beiratkozott, itt is fejezze be általános iskolai tanulmányait, a nyolc és hat osztályos gimnáziumok elszívó hatása kevésbé érezhető. A 5. számú táblázatban megfigyelhető, hogy az elmúlt öt évben a tíz kilépési lehetőséget figyelembe véve (4. és 6. évfolyamon együtt) kétszer fordult elő, hogy a tanulók 8-9%-a folytatta tovább tanulmányait gimnáziumban, és ez az érték sem jelentett többet 4 tanulónál. Az iskola teljes létszámához viszonyítva az 1%-ot sem éri el. 7

8 TANÉV 4. évf. Bányai % J. G. 6. évf. Katona J. G. Református G. % 2009/ , , / , , / , , / , , / , ,28 5. táblázat: Továbbtanulás 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba A továbbtanulási kimutatásokból látszik a beiskolázás terén végzett folyamatos, kitartó munka. A korábbiakban kitűzött célját elérte az iskola, csökkentette a szakiskolákban továbbtanulók számát, a szakközépiskolába iratkozókét pedig ezzel együtt növelte. Az elmúlt öt év 8. évfolyamos továbbtanulási adatait tekintve, a különböző középiskolákba jelentkező és felvett tanulók aránya állandósulni látszik. A szakközépiskolákban a végzett tanulók közel 70%-a folytatja tanulmányait, a további 30%-a szakiskola és a gimnáziumok között oszlik meg. A 4. ábrán a gimnáziumban tovább tanulók közül kiemelésre került a sport osztályt választók. Az ábrán látható, hogy az elmúlt években a tanulók kis %-a választotta csak ezt a szakirányt. 4. ábra: Továbbtanulási mutatók 8

9 Nevelő-oktató munka, programok Az elmúlt években több szerkezeti változáson esett át az iskola, azonban ezek a változások a nevelő-oktató munkát nem érintették. Az intézmény stratégiájába illeszkedve először intézményegységként jelenleg, mint tagintézmény végzi feladatait. A tagintézmény sajátos arculata megmaradt, szellemiségében nyitott, befogadó és gyermekszerető, programjait is ennek megfelelően építi fel. A tanulók nagy része egész napját az iskolában tölti és ez az igény egyre jobban fokozódik. Az 5. ábrán jól látható, hogy az iskolaotthonos rendszerben tanuló diákok teljes létszámmal itt vannak az iskolában egész nap. A 3-4. évfolyamok napközis csoportjaiban szintén teljes a tanulói létszám, a tanulószoba iránti igény is egyre növekszik. Ebben a tanévben az előző évihez képest megduplázódott a csoportok száma, ma már négy csoportban töltik itt délutánjaikat a felső tagozatos gyermekek. Az elmúlt öt év távlatában az egész nap iskolában tartózkodó tanulók száma 58%-ról 82%-ra növekedett. 5. ábra: Tanulók iskolai elfoglaltság szerint A nevelő-oktató munka a Köznevelési törvény, a NAT és a Kerettantervben meghatározottak szerint folyik. A Pedagógiai Program helyi tantervében az idegen nyelv oktatást és az informatika tantárgyat kiemelten kezeli az iskola. A szabadon választható órakeret terhére további órákat iktatott be. Így a tanulók már első osztályban megkezdik az angol vagy német nyelv tanulását. A tanórákon nagy hangsúlyt fektet a belső differenciálásra, a kooperatív tevékenységekre, az együttműködési készség alakítására, az IKT eszközök használatára. 9

10 Az iskola fő profilja az emeltszintű testnevelés oktatása. Alapvető célkitűzése a mozgás, mint életforma kialakítása, megszerettetése, a versenyszerű sportolás, sport utánpótlás nevelése. Tevékenységét a Magyar Olimpiai Bizottság támogatja, annak módszertani központjaként működik. A Köznevelési Típusú Sportiskolai Kerettanterv tanuló osztályokban kiemelt tehetséggondozás folyik. Ez a rendszer évfolyamonként egy osztályt érint, jelenleg 200 tanulóval. Az osztályokba való bekerülés sport képességek mérése alapján történik és szélesebb beiskolázási körzetet biztosít. A sportágválasztáshoz és a versenyeztetéshez az iskola együttműködési megállapodásokat köt sportegyesületekkel. Kiemelt sportágként kezeli az atlétikát, a lány tornát, a kézilabdát, ugyanakkor széles választékot biztosít az iskola minden tanulójának ahhoz, hogy érdeklődése és kedve szerint különböző sportágakat kipróbáljon. Egyben jelentős szerepet vállal a megye sportéletében hagyományos, nagy létszámot vonzó, színvonalas saját rendezvényekkel. Az elmúlt évek alatt sikerült az iskolának az ország egyik legjobb intézményévé emelkednie. Számos volt tanítvány jutott el a felnőtt válogatottságig atlétika, kosárlabda, búvárúszás, ökölvívás, birkózás, labdarúgás, rögbi sportágban. A es tanévben a Magyar Diáksport Szövetség általános iskolai pontversenyét fölényesen nyerte, kiérdemelve evvel a legjobb helyet az országos diákolimpiai döntők eredményei alapján. A 2013-as évben az Országos Diákolimpiai versenyrendszerben az előkelő országos 2. helyet foglalta el ben megkezdődött az iskola tehetséggondozó folyamatainak rendszerbe foglalása. A Gardneri intelligencia területeket figyelembe véve gazdagító programokat kínál magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika-logika, természettudományos vizuális, zenei, kinesztetikus intraperszonális és interperszonális területeken is. Míg az 1-2. osztályban szakkörök érdeklődési körök keretében, 3. osztálytól tehetségműhelyekben folyik a munka, a legjobbak pedig versenyeken vesznek részt, egyre jobb eredményekkel ban a színvonalas munka eredményeként az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyerte el az iskola. Megkezdődött a hálózatépítés, ma már több tehetségponttal kötött együttműködési megállapodást, közös programok lebonyolítására, vagy más tehetségpontok programjainak kedvezményezettjeivé váltak a tanulók. Második éve rendez tehetségnapokat, színvonalas szakmai előadások megtartásával. Útjára indította Mozgó diák prezentációkészítő tehetséggondozó versenyét. A pályázati lehetőségek is bővültek, 10

11 ebben a tanévben egy zenei gazdagító programot és egy természettudományos programot támogatott a Nemzeti Tehetség Program. A TÁMOP pályázat keretében előminősített referenciaintézményként három Jó gyakorlatot töltött fel az iskola az Educatio honlapjára. Mindhárom program a tanórán kívüli tevékenységet erősíti. A Tervezzünk napközit keretében évek óta két alsó tagozatos projekt fut. A projekt bemutatók rendszeres részt vevői a szülők. Az ÉR-GYŰ-KE (Érdeklődj, Gyűjts, Keress!) osztályszintű projektet a diákönkormányzat szervezi a tanulóknak szűkebb és tágabb környezetüket ismerhetik meg. A közösségi és iskolai közéletre nevelésben a diákönkormányzat jelentős szerepet vállal. Az Összkar című rendezvény a város általános iskolai kórusainak biztosít fellépési és közös éneklési lehetőséget. A TÁMOP /A/ projektben a Tanulóközpontú oktatásszervezési módszerek alkalmazása című fejlesztő műhely munkájába kapcsolódott be az iskola. A pedagógusok a hálózati tanulás során a Dél-alföldi régió 6 iskolájával működött együtt és mutatta be jó gyakorlatait. Nagy gondot fordít az iskola az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére. Az elsős tanítók a fejlesztőpedagógussal együttműködve feltérképezik a gyermekek adottságait, képességeit az iskolába kerüléskor. A ös tanévben elkezdődött a minden tanulóra kiterjedő DIFER vizsgálat alkalmazása. A sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma, ha nem is nagymértékben, de emelkedő tendenciát mutat. Öt év alatt 9%-ról 16%-ra emelkedett, hallás és látás sérült tanulója is van az iskolának. Konzorciumi együttműködésben a TAMOP pályázat keretében egyéni fejlesztési tervek, sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésére pedagógiai gyakorlatok kidolgozására kerül sor. Az összes tanuló ellátását a fejlesztő pedagógus nem tudja megoldani, a BTMN-es tanulókat korrepetálásában a szaktanárok részt vesznek. 6. ábra: SNI, BTMN tanulók mutatói 11

12 mérési terület évfolyam Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Tagintézmény Országos Az Országos kompetenciamérés eredményei minden tanévben elemzésre kerültek. A törvény szerint egy tanévben sem kellett intézkedési tervet készíteni, de az éves munkatervben minden tanévben kiemelt feladatként került betervezésre a felkészülés. Az 6. számú táblázat az elmúlt öt év eredményeit mutatja. 6. táblázat: Az Országos kompetenciamérés eredménye 5 évre visszamenőleg Átlageredmény matematika szövegértés : A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott értéktől : A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől Az átlageredmények nem különböznek szignifikánsan egyik mérési területen sem az országos eredményektől es években szövegértés átlageredménye mindkét évfolyamon magasabb értéket ad az országostól. Matematika mérési területen 6. évfolyamon 2 alkalommal, 8. évfolyamon 1 alkalommal ért el magasabb értéket a tagintézmény. Az intézmény épülete, infrastruktúrája, technikai háttér Az épületek állaga, funkcióra való alkalmasságuk Az iskola épületében a jelenlegi tanulócsoportok elhelyezése megfelelő és a későbbi három párhuzamos osztállyal is biztosított. A hálózati tanulás és belső tudásátadás megvalósításához pályázati keretből konferenciaterem került kialakításra. A tornacsarnok és a kapcsolódó sportudvar kielégítően el tudja látni a mindennapos testnevelés és sportági edzések óráit. 12

13 Az elmúlt években a Szemünk fénye programban a világítótestek cseréje megtörtént, a fűtésrendszer korszerűsítve lett. A tornacsarnok öltözői felújításra kerültek, pályázati forrásból a tetőbeázások problémája megoldódott. Azonban az iskola épületében a vizes blokkok elhasználódtak, a homlokzat felújításra szorul. A sportudvar átalakítása szükséges. Infrastruktúra Eszköz és egyéb dologi tényezők fejlesztése, bővítése és a tárgyi állomány cseréje folyamatos. IKT eszközökkel jól ellátott az iskola, 10 interaktív tábla és az első két szinten minden tanteremben személyi számítógép található. A megfelelő számú laptop, több netbook segíti a pedagógusok felkészülését és a tanulók tanórai munkáját. A tanügyi adminisztrációt közös szervermappa teszi gördülékennyé. Az ügyviteli terület számítógépparkja megfelelő. Internet elérhetőség az iskola minden pontján megtalálható, azonban néha akadozik. A multimédiás eszközök tárháza, fénymásolási lehetőség, egyéb taneszközök jól szolgálják az oktatást. A gazdasági, technikai apparátus Az iskolát a KMJV Széchenyivárosi Óvoda működteti. A titkárság a tanügyi és adminisztrációs feladatokat megfelelően ellátja, koordinálja a technikai tevékenységeket és kapcsolatot tart a székhely intézménnyel, a működtetővel és a fenntartóval a hatáskörébe tartozó ügyekben. Az oktatást közvetlenül segítő eszközök és az informatikai eszköztár karbantartása megoldott. A takarítást a PROFI KOMFORT Kft. biztosítja hosszú évek óta. Az iskolai tálaló konyhát jelenleg a HIRÖS Kft. működteti. A konyhán dolgozókkal és az üzemeltetővel jó kapcsolatot alakított ki az iskola. A biztonságért a Bács-Security őrző-védő szolgálata felel. Közmunkaprogramban alkalmanként karbantartók, portások és udvari munkások látnak el feladatokat. Működésében, egyéb források megteremtésében segítséget nyújt a Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány, és a LDSE. 13

14 VEZETŐI PROGRAM Célok, fejlesztési elképzelések A helyzetelemzésben feltárt adatok alapján az alábbi kép körvonalazódott az iskoláról. A tanulólétszám, ha nem is nagymértékben, de folyamatosan növekszik. Ez három párhuzamos osztály indítását teszi szükségessé. A továbbtanulási mutatók javultak nőtt a szakközépiskolákban továbbtanulók száma, a szakképzőkével szemben. Az iskola tehetséggondozásban és pályázati programok megvalósításában kiemelkedő sikereket könyvelhet el. A tantestület felkészítésével elindult a tanuló szervezetté válás útján. Alkalmas a belső tudásátadásra, a hálózati tanulásra és újabb innovációk megvalósítására. Az új törvényi szabályozók és tanügyi dokumentumok bevezetésével megkezdődött az iskola újra pozicionálása. Az életpályamodell bevezetésével megkezdődik a személyes karriercélok kialakítása, a pedagógiai folyamatok tudatosabb tervezése Ezen folyamatokból kiindulva C É L K I T Ű Z É S E I M B E N é s T E V É K E N Y S É G E M B E N a stabilitás és folyamatos megújulás elvét kívánom érvényesíteni. Egy olyan szellemiség kialakítását, mely a kor kihívásainak megfelel, és amelyben az alapértékek és a tanulóközpontúság egyszerre érvényesül. Fontosnak tartom az elért értékek megőrzését, az értékrend megszilárdítását, a hagyományok egységes keretrendszerbe foglalását. A megkezdett folyamatok, programok kiteljesítését, jó gyakorlatok, pályázatok fenntartását. A helyzetelemzésben vázolt trendek megtartását. Az iskola működéséhez szükséges tanulólétszám megtartását, a sikeres továbbtanulás erősítését. A nevelő-oktató munka színvonalának további emelését. A közösségi eredmények, nevelési hatások kiteljesítését. A tanulók személyiségének kibontakoztatását, a folyamatos, sokoldalú konstruktív tevékenység biztosítását, a célzott segítségnyújtást. 14

15 A kooperatív munkaszervezési modell további alakítását, az együttműködési készség fejlesztését. A permanens és sokoldalú tevékenység biztosításával az önfejlesztő magatartás alakítását. Nyugodt, biztonságos, kiszámítható légkör megtartását az iskolában folyó pedagógiai munkához, hogy gyermek, pedagógus, szülő egyaránt jól érezze magát. Feladatok a pedagógiai, nevelő-oktató munka területén A belső tartalmak erősítésének garanciáját az alábbiakban látom. A módszertani kultúra folyamatos fejlesztése, az árnyaltabb tanulásszervezés megtartása a pedagógiai munka egyik legfontosabb elemeként. Ez biztosítja, a saját fejlődési ütemben való haladást. Ehhez szükséges a mozgékony belső differenciálás, mely alkalmazkodik a tanulók érdeklődéséhez képességeihez, tudásszintjéhez. A gyakorlat és cselekvésorientált differenciálás egyéni, páros, csoportmunkában valósulhat meg. A különböző kooperációs technikák motivációs, ambíciónövelő szerepe stabilabb személyiséget eredményez, mely a tanulás sikerességét segíti. Az oktatási tartalmak egymásra épülésével biztosítható a folyamatos, rendszerezett tudás kialakítása. A humán műveltség elsajátíttatása mellett a természettudományos műveltség megszerzése is fontos a mai kor emberének. o A tanulási technikák elsajátításának minden tantárgyban érvényesülnie kell. Ez az alapja a szaktárgyi tudás elsajátításának is. o Fontos, hogy a tanulók jó olvasási és szövegértési képességekkel rendelkezzenek. o Matematikában a gondolkodás fejlesztésére teszem a hangsúlyt, a problémák megoldásának sora vár ránk a felnőtt élet során. o Az idegen nyelv tanulásának első osztálytól történő bevezetésének sikerességét abban látnám, ha egyre többen tennének még általános iskolás korukban alapfokú nyelvvizsgát. o Informatika oktatását szakköri keretekben szeretném visszaállítani, akár első osztálytól. 15

16 A művészeti nevelés a személyiségfejlesztés egyik területe. A Szentesi Alapfokú Művészetoktatási Iskolával meglévő kapcsolatunk mellett, a lehetőségét keresném annak, hogy a dráma, színjáték és képzőművész tanszakok mellett a zene területén, a hangszeres oktatásban is megkezdődjön a tehetséggondozás. Továbbra is kiemelt feladat az Országos kompetenciamérésre való felkészülés. Az eredmények értékelésénél a szakmai munkaközösségek elemző és értelmező munkája az elsődleges, de a levont következtetések, megállapítások a teljes nevelőtestületet érintik. Fontos az osztályok összetételének elemzése képességszintek szerint, s a tanulók differenciált fejlesztésének tervezése. Amennyiben a kompetenciamérés eredmény indokolja csoportbontások alkalmazása matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakban. Minden pedagógus kötelessége hogy saját szaktárgyi óráján, valamint a napközi és tanulószoba tanulási ideje alatt az adott szaktantárgyhoz kapcsolódóan fejlessze a kulcskompetenciákat. Fontos a pedagógiai hozzáadott érték vizsgálata, az eredmények összevetése más intézmények eredményeivel. Szükséges egy belső mérési rendszer kidolgozása, az eredményesség, hatékonyság érdekében. A hatékonyabb osztályfőnöki munkával és az erősebb szervezeti kooperációval remélem a tanulók neveltségi szintjének emelését. A gyermekek szociokulturális helyzetének megismerése, szociometria készítése az osztályfőnöki munka, fontos feladata. Ajánlom bevezetésre a tanulói fogadó órát, hogy a tanulóknak is lehetősége nyíljon a problémáik megbeszélésére. A sportiskola működésének továbbfejlesztését több területen képzelem el. Kidolgozásra ajánlom a testnevelés kapcsolását egy emelt szintű idegen nyelv oktatásával. Mint tehetségpont a nagycsoportos óvodások atlétikus képességeinek felmérési rendszerének kialakítását. Újabb kapcsolatok építését más sport tagozatos iskolákkal. A tehetséggondozás területén a tehetségműhelyek fenntartását és tevékenységük szélesítését, további gazdagító programok megvalósítását. Külső szakembereket, mentorokat felkérni a tehetséggondozó programjainkba, megalakítani a Lánchídas Tehetségbarátok Körét. 16

17 Feladatok a humánerőforrás fejlesztésére Az iskola céljainak megvalósításához erőforrásokat kell mozgósítani, bevonva minél több kollégát az alkotó munkába, sok embernek, sok ötletét felhasználni. Fontosnak tartom, hogy minden területhez folyamatosan biztosítva legyenek a megfelelő szakemberek. Továbbra is felkutatom azokat a csoportos továbbképzési lehetőségeket, amelyek helyben biztosítanak tantestületi felkészítést Szeretném alkalmazni a mentori rendszert. A tantestület összetétele életkor szerint heterogén, széles skálán ível át. A pályakezdőket a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezők jól tudják segíteni a szakmai munkájukban Nagy hangsúlyt helyezek a csapatmunkára, munkaközösségeken belüli kooperáció mellett a különböző munkaközösségek szakmai együttműködésére, illetve az egy osztályban tanító tanárok megbeszéléseire. Továbbá az aktuális feladatokra alakult teamekre. A nevelőmunka színvonalának emeléséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógusok módszertani felkészültsége megfelelő legyen. Ehhez nélkülözhetetlen a folyamatos megújulás, önfejlesztés. Továbbképzéseken lehet megtanulni a differenciáláshoz szükséges technikákat - egyéni fejlesztés, csoportmunka, kooperáció, projektmódszer. A továbbképzéseken hallottak kamatoztathatók több kolléga számára is, ha a résztvevő a tanultakat továbbadja, fontosnak tartom a tudásmegosztást, a belső tudásátadást. Ugyanígy a hálózati tanulást. Az elkövetkező években kiemelt feladatként kezelem szakmai ellenőrzésre és az életpálya modellre való felkészítést. Belső továbbképzés keretében ismertetem meg a kollégákat a törvényi előírásokkal. A tanügyi dokumentumok készítésének szabályait, az óralátogatás indikátorait és a portfólió készítés szabályait beépítem a napi működésbe. Az éves ellenőrzési tervet ennek megfelelően állítom fel. Terveim között szerepel egy közösen kidolgozott elismerési rendszer felállítása. 17

18 Feladatok egyéb erőforrások fejlesztésére Az iskola külső környezetének rendezettsége és tisztasága nagyobb odafigyelést igényel ebben a működtető segítségét kérem. A homlokzat és az iskolaépületben lévő vizesblokkok felújítása az elkövetkezendőkben esedékessé válik, ennek realitása a működtető finanszírozásának függvénye. Az udvar parkosítása, lehetőség szerinti játékok elhelyezése kulturált környezetet teremtene az alsósok levegőzésére, szabadban töltött játéktevékenységre, ezért tenni szeretnék. A tantermekben megkezdett bútorcserét szorgalmazom. Az internetsáv bővítését kérni fogom. A szaktárgyi szemléltetőeszközök beszerzését bővítésének a lehetőségét pályázati források felkutatásával biztosítom. Saját hatáskörömben törekszem a takarékos gazdálkodásra, a törvényesség betartására. Iskolai külső kommunikáció fejlesztése Az iskolai sporttevékenység megismertetésére mindig is figyelt az iskola. Szükségesnek tartom azonban, emellett a belső tartalmi munka megismertetését szélesebb transzparencia kialakítását. Törekszem arra, hogy az iskola külső és belső megjelenésében is közvetítse a benne folyó munkát, megalkossa arculati kódexét. A honlapot a pedagógusok és a rendszergazda segítségével naprakészen tartom. Minél többen ismerjék meg az iskolai tevékenységeket egy eredményesebb kommunikálás révén. A médiákkal fontos a kapcsolattartás elmélyítése, több lehetőséget kell kérnünk a szereplésre. Az iskola szervezeti felépítése A tagiskola-vezetőnek elsődleges feladata a szakmai irányítás. Közvetlen munkatársa a tagintézmény-vezető helyettes. Ahhoz, hogy az iskola működése sikeres legyen, nélkülözhetetlen a felelős munkamegosztás, amely a munkaköri leírásokban realizálódik. 18

19 Vezetői munkámban számítok a kollégáim segítségére. Kiemelten a kibővített iskolavezetés tagjaira a munkaközösség-vezetőkre. Állandó meghívottak: a KAT vezetője, - aki egyben az intézményi KAT vezetője is, - szakszervezet képviselője, DÖK vezető, esetenként egyéb meghívottak. A feladata: döntések előkészítése, feladatok kijelölése, az események, rendezvények megszervezése, tájékoztatás, hibafeltárás, információcsere. Négy munkaközösség működik 2 alsó és 2 felső tagozaton. Feladatuk a konkrét szakmai munka irányítása. Felelősek a pedagógiai programban vázolt feladatok megvalósításáért. Saját területükön a legmagasabb szakmai kompetenciával bírnak, ezért erősíteni szeretném szerepüket. A szakmai érdekeket is koordináló munkaközösségek, vezetőik az iskolavezetés tagjaként közösen kialakított és jóváhagyott jogokkal és kötelességgel rendelkezve képviselik a nevelőtestület érdekeit. Feladatomnak tekintem a belső kommunikáció, az információáramlás erősítését. Célom a nyitott vezetés létrehozása az információ áramoltatásában, az oda-vissza út kiépítése, ennek folyamatos biztosítása érdekében kívánom megtervezni az értekezletek különböző szintjeit és gyakoriságát. Aktuális feladatok végrehajtása esetén, (pl. projekt szervezése) ideiglenes munkacsoport létrehozását továbbra is megtartom, melyben a kollégák érdeklődési körüknek megfelelően egyedi megbízása alapján dolgoznak. A tantestületen belül törekszem az egységes stílus, hangnem, üzenet közvetítésére, a konfliktusok minimalizálására, ugyanakkor az egészséges vita fenntartására. Számítok munkám során az SZMK választmány elnökségére, akikkel megfelelő gyakorisággal találkozunk. Javaslataikat, információikat, észrevételeiket figyelembe veszem a problémák feltárása során. Vezetői munkámban az a szándék vezérel, hogy vezetőtársaim, a tagintézmény-vezető helyettes, munkaközösség-vezetők, de minden szakember véleményére alapozva, minden jelentősebb iskolai ügyben kikérjem véleményüket. Fontos számomra, hogy összekötő szerepet töltsek be az intézményvezető és a tantestület között. Egyéb külső nevelési tényezők, az iskola kapcsolatrendszere A fenntartóval közvetlen kapcsolatot az intézmény vezetője tart. Munkámat az ő irányításával végzem. 19

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 2013 TARTALOM BEVEZETÉS

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben